Wstęp. Warszawa, 26 listopada 2010 r. dr Andrzej Hałasiewicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp. Warszawa, 26 listopada 2010 r. dr Andrzej Hałasiewicz andrzej@halasiewicz.pl"

Transkrypt

1 dr Andrzej Hałasiewicz Warszawa, 26 listopada 2010 r. Ekspertyza Ocena skuteczności i efektywności wspierania rozwoju obszarów wiejskich województwa pomorskiego oraz wykorzystanie ich wewnętrznych potencjałów rozwojowych poprzez Wspólną Politykę Rolną i oraz Polityki Spójności w zakresie przedmiotowym (SPO ROL) oraz udział w seminarium zorganizowanym przez Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (w Gdańsku) Zakres ekspertyzy: - dopłaty bezpośrednie Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata Program rozwoju obszarów wiejskich na lata za lata Ekspertyza obejmie beneficjentów z województwa pomorskiego. Wstęp Wieś się zmienia, zmiany to naturalny element życia społecznego. Ale dzisiejsze tempo zmian jest szybsze, globalizacja, członkostwo w Unii Europejskiej ten proces przyspieszyły. Nasiliły się wyjazdy w poszukiwaniu pracy, obok tradycyjnego kierunku emigracji niemieckiej i amerykańskiej pojawiły się nowe, Anglia i Irlandia. Emigracja to ważny element zmiany społecznej, to szybszy proces przenoszenia poznawanych zagranicą wzorców, rozwiązań i adaptacji ich do lokalnych warunków, ale to przede wszystkim strata dla kraju i regionu emigracji. Wieś się zmienia ale nie znika, wprost przeciwnie, w ostatnich latach przybywa nam więcej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w

2 mieszkańców wsi niż mieszkańców miast. Wieś była, jest i pozostanie ważnym elementem kultury europejskiej dlatego w europejskim modelu wsi i rolnictwa kładzie się duży nacisk na rozwój obszarów wiejskich. Chcemy aby wieś była miejscem gdzie chce się żyć i pracować w warunkach zgodnych ze współczesnymi oczekiwaniami. Chcemy aby nie było powodów do emigracji, by wszystkie ambitne aspiracje mogły być spełniane na miejscu i w okolicy. Rysunek 1 Ludność wg powiatów. Opracowanie własne na podstawie danych GUS Na Pomorzu znaczenia wsi można łatwo niedoceniać. I to nie tylko z powodu wysokiego poziomu urbanizacji, ponad 66% Pomorzan mieszka w mieście, ale także z powodów postrzegania województwa poprzez Trójmiasto gospodarkę morską. Pomorze jest mniej wiejskie (33,9%) niż Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w

3 większość regionów Polski, w skali kraju na wsi zamieszkuje 38,9% obywateli. Na koniec czerwca 2010 r. w województwie pomorskim mieszkało osób, z czego w miastach a na wsi Województwo podzielone jest na 16 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu, 123 gminy, w tym 25 to gminy miejskie, 81 wiejskich i 17 miejsko-wiejskich. W województwie są 42 miasta, z których 17 jest w gminach wiejsko-miejskich2. W czterech miastach na prawach powiatu (Gdańsk, Gdynia, Sopot i Słupsk) zamieszkiwało osób, w pozostałych powiatach województwa osób. 1 Ludność stan i struktura w przekroju terytorialnym, stan na 30 czerwca GUS Warszawa Zestawienie jednostek podziału terytorialnego wg stanu na 30 czerwca 2010 r. GUS, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w

4 Ludność województwa pomorskiego wg powiatów z podziałem na wieś i miasto i płeć. Województwa Voivodships Powiaty Powiats Ogółem Total razem total Miasta Urban areas mężczyźni males kobiety females razem total Wieś Rural areas mężczyźni males kobiety females POMORSKIE Powiaty: Powiats: Bytowski Chojnicki Człuchowski Gdański Kartuski Kościerski Kwidzyński Lęborski Malborski Nowodworski Pucki Słupski Starogardzki Sztumski Tczewski Wejherowski Miasta na prawach powiatu: Gdańsk Gdynia Słupsk Sopot Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych regionalnych. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w

5 Władze samorządu wojewódzkiego po szerokich konsultacjach jako najważniejszy cele rozwoju wskazały poprawę konkurencyjności regionu, jego spójność i dostępność. Chcąc zrealizować założone w strategiach województwa cele rozwojowe, trzeba znaleźć klucz do bogatych zasobów wsi. Mieszkańcy wsi muszą mieć swoje miejsce we wspólnej przyszłości. Miejsce zapewniające im warunki do godnego życia. Należy mocno podkreślić, że Pomorze nie stanie się konkurencyjnym regionem, jeśli nie wykorzysta potencjału tkwiącego na wsi i w małych miastach. Nie jest możliwy dynamiczny rozwój regionu bez rozwoju wsi i małych miast. Na wsi jest niewykorzystany duży potencjał dlatego trzeba poszukiwać i stosować takie instrumenty, które ten potencjał uruchamiają i wprzęgają w logikę rozwoju regionu jako całości. Innymi słowy wieś i jej zasoby to szansa rozwojowa która powinna być umiejętnie wykorzystana. Jeśli tej szansy nie wykorzystamy, wieś będzie hamulcem, a nie motorem rozwoju. Polityka rozwojowa, wparcie publiczne, to powinna być inwestycja w przyszłość. Należy mądrze inwestować w mieszkańców wsi, odnosić z tego korzyści ogólne i regionalne. Potrzebne są dobre inwestycje w człowieka, w jego otocznie społeczne i techniczne, aby mógł on w pełni wykorzystywać swoje możliwości. Pieniędzy zawsze brakuje, czy prywatnych czy publicznych, zawsze jest ich mniej niż potrzeb. Musimy dokonywać wyborów między nimi. W polityce rozwojowej należy wybierać priorytety w taki sposób, aby uzyskiwać możliwie najlepsze, trwałe efekty rozwojowe. Publiczne inwestycje powinny przynosić publiczne korzyści. Jeśli wspieramy rolnika, czy przedsiębiorcę to po to, aby po takiej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w

6 interwencji stał się on samodzielny ekonomicznie, aby miał trwałe miejsce pracy dla siebie, swojej rodziny, aby tworzył miejsca pracy dla innych. Na początku naszego członkostwa w Unii Europejskiej pojawiały się obawy, czy Polska potrafi wykorzystać dostępne dla niej środki unijne. Chodziło przede wszystkim o ich wykorzystanie. Nie zawsze były to inwestycje najlepsze, przynoszące pożądaną zmianę społeczną. Czasami decydowała łatwość instrumentu, łatwość wydatkowania bez uwzględnienia efektywności. Pora przyjrzeć się uzyskanym efektom i wyciągnąć wnioski aby lepiej inwestować w przyszłości. Obszary wiejskie nie są autonomiczne, funkcjonujące w oderwaniu od miast, są częścią całego systemu społecznego i gospodarczego. To trywialne, ale ważne stwierdzenie ma już swoje konsekwencję w problemach definicyjnych. W Polsce czy dana miejscowość jest wsią, czy miastem wynika z decyzji administracyjnej. Prawa miejskie, a wiec uznanie jakieś miejscowości za miasto, to decyzja właściwego organu administracji publicznej. Obecnie uprawnienia do nadawania praw miejskich ma rada ministrów. Konsekwencją takiego rozwiązania jest uznanie za wieś wszystkiego co miastem nie jest. W niektórych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych o uznaniu miejscowości za miasto decyduje liczba mieszkańców. Po przekroczeniu 1000 mieszkańców, wieś staje się miastem. Co raz większą popularność zyskuje typologia opracowana przez OECD (Organizację ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) oparta o gęstość zaludnienia na różnych poziomach administracyjnych. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w

7 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich W najważniejszym dla wsi Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (dalej PROW ) finansowanym z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przyjęto definicją obszarów wiejskich jako terenów położonych poza granicami administracyjnymi miast. W całej osi pierwszej zdefiniowano beneficjentów podmiotowo i miejsce ich zamieszkiwania lub prowadzenia działalności nie ma znaczenia dla procesu selekcji. Podobnie jest w osi drugiej, gdzie o dostępności decyduję grunt, czy gospodarstwo bez względu na jego położenie administracyjne. Inaczej jest w osi trzeciej. W działaniu 3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, w kryteriach dostępu napisano: Wspierane będą projekty dotyczące dywersyfikacji dochodów gospodarstw rolnych położonych na obszarach wiejskich. Dodatkowo, zasięg geograficzny określono: na terenie całego kraju. Odwołanie do obszarów wiejskich występuje również w działaniu 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. W opisie celu działania stwierdzono, że wsparcie może być udzielone dla projektów realizowanych na obszarach wiejskich, co znajduje swoje potwierdzenie w ograniczeniu zasięgu geograficznego do obszarów wiejskich. W tym działaniu pojawia się nam jeszcze jedno ograniczenie zdefiniowane w kryteriach dostępu a mianowicie, w przypadku projektów dotyczących gospodarki wodno ściekowej mogą być one realizowane tylko w miejscowościach do 2000 RLM (równoważna liczba mieszkańców). W działaniu 3.3 Odnowa i rozwój wsi zarówno z celów jak i opisu działania jednoznacznie wynika, że projekty mogą być realizowane na obszarach wiejskich. Dodatkowo jeszcze w kryteriach dostępu wyłączono miasta. W działaniu 3.4 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw co prawda w celu mowa jest o konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, ale kryteriach dostępu zapisano, że projekt jest realizowany na obszarze objętym strategią rozwoju lokalnego LGD lub wnioskodawca zarejestrowany jest na tym obszarze. Konieczne jest więc odwołanie do warunków jakie postawiono lokalnej grupie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w

8 działania w osi czwartej: Obszar objęty strategią LGD jest spójny i obejmuje gminy wiejskie lub miejsko wiejskie z wyłączeniem miast powyżej20 tys. mieszkańców. Dla spójności obszaru objętego strategią dopuszcza się włączenie gmin miejskich do 20 tys. mieszkańców. Takie zapisy oznaczają, że działanie 3.4 może być realizowane na obszarach wiejskich i miastach do mieszkańców. Obszary wiejskie w polityce spójności Złożoność problemu wzrasta wraz z przejściem do próby odpowiedzi na pytanie jak należy rozumieć w programach na lata przygotowywanych w ramach funduszy strukturalnych. Minister rozwoju regionalnego wprowadził do zapisów w Narodowej strategii spójności dodatkowy priorytet rozwój obszarów wiejskich. Realizację priorytetu rozwój obszarów wiejskich osiągniemy poprzez projekty realizowane na obszarach wiejskich bądź poprzez projekty, których beneficjentami są mieszkańcy obszarów wiejskich. W Narodowej strategii spójności zapisano, że polityka spójności będzie wspierała dywersyfikację gospodarki obszarów wiejskich celem zmniejszenia uzależnienia tych obszarów od tradycyjnych sektorów lokalnej gospodarki. Dalej czytamy: W procesach rozwoju obszarów wiejskich szczególna rola przypada dodatkowo ośrodkom miejskim, w których ludność wiejska może znaleźć miejsca pracy Oczekujemy, że polityka spójności w istotnym stopniu przyczyni się do powstawania pozarolniczych miejsc pracy dostępnych dla mieszkańców obszarów wiejskich. W tym kontekście niezwykle ważną rolę może i powinien odegrać rozwój małych miast. Rozwój obszarów wiejskich to również rozwój małych miast. Miejsca pracy mogą być tworzone przede wszystkim w większych i średnich miastach, dzięki projektom komunikacyjnym, rozwojowi transportu publicznego, te miejsca pracy będą dostępne dla mieszkańców wsi. Ze względu na agregację i dostępność większości danych statystycznych na poziomie powiatu, na potrzeby niniejszej analizy przyjęto roboczo, niestandardowy podział obszaru województwa pomorskiego. Uwzględniając rolę lokalnych centrów w rozwoju otaczających Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w

9 je wsi, za obszary o niskim stopniu urbanizacji (wiejskie) przyjmujemy wszystkie powiaty, z wyłączeniem miejskich miast na prawach powiatu. Na województwa pomorskiego od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej poprzez programy kierowane do wsi i rolnictwa, w latach , trafiło ,40 zł. Jest to znacząca kwota, która wpłynęła na sytuację materialną mieszkańców wsi. Czy transfery te wywołały istotne, zauważalne zmiany? Rolnictwo Rolnictwo wciąż jest bardzo ważnym elementem gospodarki wiejskiej. Jak zmieniło się zatrudnienie w rolnictwie i czy zmieniła się struktura agrarna oraz liczba gospodarstw rolnych? W roku 2003 było w województwie było gospodarstw rolnych, z czego powyżej 1 ha, w 2009 roku wielkość te odpowiednio wynosiły i Liczba gospodarstw powyżej jednego hektara zmniejszyła się o 10,6%. Wpływ WPR na Wspólna Polityka Rolna jest najstarszą i najbardziej kompleksową polityką wspólnotową UE i jednym z filarów integracji europejskiej. W dużej mierze determinuje funkcjonowanie sektora rolnego i sytuację obszarów wiejskich państw członkowskich Wspólnoty. Zastosowanie i wprowadzenie instrumentów WPR po akcesji Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. wymagało wielu wysiłków dostosowawczych. Dostosowania do wdrażania instrumentów WPR były konieczne na różnych poziomach gospodarki, zaczynając od szczebla instytucjonalnego, poprzez tworzenie struktur regionalnych, a skończywszy na dostosowaniu gospodarstw rolnych oraz przetwórstwa. Efekty WPR można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach: pierwsza odnosi się do bezpośredniego wpływu tej polityki na funkcjonowanie sektora rolnego i jego otoczenia, w tym środowiska; druga płaszczyzna zawiera elementy zmiany instytucjonalnej (struktur instytucjonalnych wokół sektora rolnego) oraz mentalnościowej beneficjentów WPR. Przystąpienie Polski do UE oznaczało dla polskiego rolnictwa istotną zmianę ekonomicznych warunków produkcji: zmieniły się sposoby wspierania tego sektora, zmieniony został zakres i warunki interwencji na podstawowych rynkach rolnych, wprowadzono możliwość korzystania z subsydiów eksportowych, zniesiono bariery w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi z krajami UE oraz wdrożono nowe formy wsparcia rolnictwa w postaci płatności bezpośrednich i funduszy strukturalnych. 3 Bank danych regionalnych GUS, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w

10 Dobre przygotowanie polskiego rolnictwa do sprostania konkurencji na obszarze jednolitego rynku europejskiego umożliwiło dostęp polskich towarów do dużego rynku europejskiego oraz poprawiło konkurencyjność całego sektora rolnego. Procesy modernizacyjne na polskiej wsi są nadal konieczne i dlatego ważne jest pełne wykorzystywanie instrumentów WPR. Skala wsparcia finansowego rolnictwa i obszarów wiejskich Najbardziej widocznym skutkiem wstąpienia Polski do UE jest znaczący wzrost skali wsparcia finansowego rolnictwa i obszarów wiejskich w porównaniu do okresu sprzed akcesji. W latach polski sektor rolny został wsparty łączną kwotą ponad 10 mld euro ze środków unijnych. 4 Poza tym, szacuje się 5, że z tytułu realizacji PROW oraz płatności bezpośrednich do końca 2013 r. poziom wsparcia unijnego wzrośnie o kolejne 25 mld euro. Tabela 1. Wydatki na rolnictwo i w Polsce ze środków unijnych w latach Wyszczególnienie Kwota wsparcia mln Udział % SAPARD 6 848,2 8% PROW ,40 28% SPO Restrukturyzacja 1192,69 11% Płatności bezpośrednie ,42 47% Interwencja rynkowa 9 555,46 5% Razem ,17 100% Źródło: Obliczenia własne SAEPR na podstawie danych ARiMR, UKIE, MRiRW. Dotychczasowy napływ środków unijnych wymusił poniekąd wzrost krajowych wydatków budżetowych na rolnictwo, rynki rolne i rozwój wsi, m.in. ze względu na konieczność współfinansowania niektórych programów unijnych. Wysokość krajowego wsparcia wzrosła w okresie ponad 5-krotnie (z 3,1 mld zł w 2003 r. do ponad 16,8 mld zł w roku 2009). Porównując natomiast średnioroczne dotacje państwa dla sektora rolnego przed (2003) i po akcesji do UE ( ) należy stwierdzić, iż polskie rolnictwo otrzymuje ponad 3-krotnie więcej środków finansowych (Tabela 2). Łącznie, tzn. począwszy od roku 2004 do 2009 sektor rolny otrzymał prawie 62 mld zł wsparcia ze środków krajowych. 4 Kwota nie uwzględnia wydatków z tytułu działań PROW zrealizowanych do końca 2008 r. Kwota płatności bezpośrednich zawiera środki finansowe wypłacane w czasie całej kampanii 2008, czyli również w roku Szacunki własne SAEPR na podstawie Rozporządzenia Rady nr 73/2009 (Załącznik VIII Pułapy krajowe, o których mowa w art. 40, Tabela 2) oraz Planu Finansowego PROW na lata (stan na marzec 2010 r.). 6 SAPARD był programem przedakcesyjnym i jego realizacja rozpoczęła się już w roku Łącznie ze środkami pochodzącymi z PROW Łącznie z Uzupełniającymi Płatnościami Bezpośrednimi. 8 Jednolita płatność obszarowa według danych ARiMR dotyczących realizacji kampanii przeliczona po kursie euro z 30 września każdego roku kampanii. 9 Za okres maj Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w

11 Tabela 2. Wydatki z budżetu krajowego (wykonanie budżetu) przed i po akcesji [mln zł] Wyszczególnienie 2003 (średniorocznie) Rolnictwo* 505,13 540,16 Rozwój wsi 1 805, ,87 Rynki rolne 773, ,33 Rybołówstwo i rybactwo 10,23 75,44 Razem 3 093, ,80 * w latach z pozycji budżetowej "Rolnictwo" wyjęto wydatki na rybołówstwo i rybactwo, w latach wydatki na rolnictwo i rybactwo stanowiły odrębną pozycję budżetową. Źródło: Ministerstwo Finansów, Sprawozdania z wykonania budżetu państwa w poszczególnych latach. Nie ulega wątpliwości, że największą rolę we wsparciu finansowym rolnictwa i obszarów wiejskich po akcesji odgrywają płatności bezpośrednie. Średniorocznie beneficjentami tego instrumentu jest ponad 1,4 mln rolników. Obowiązujący w Polsce uproszczony system płatności bezpośrednich (SAPS) poprzez bezpośrednie powiązanie wysokości płatności z powierzchnią gruntów gospodarstwa (utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej) stał się z jednej strony impulsem do wzrostu wykorzystania zasobów ziemi rolniczej, a z drugiej strony przyczynił się do wzrostu jej wartości. 10 Z kolei, powiązanie systemu płatności z wymogami cross-compliance spowodowało wzrost świadomości rolników o wpływie ich działalności na środowisko. Za główną funkcję, jaką obecnie odgrywają płatności bezpośrednie uznaje się wspieranie dochodów rolniczych. W ten sposób płatności przyczyniają się do realizacji jednego z celów WPR, który stanowi o zapewnieniu ludności rolniczej godziwych warunków życia. Napływ do rolnictwa stałego strumienia pieniężnego spowodował efekty mnożnikowe w całym sektorze agrobiznesu, m.in. ze względu na wzrost popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego wśród rolników. Wzrost w okresie poakcesyjnym ( ) dotacji do produktów 11 spowodował poprawę opłacalności produkcji rolnej, przez co wpłynął na wzrost jej wolumenu, co w powiązaniu ze wzrostem cen rolnych przełożyło się na realny wzrost wartości produkcji rolnictwa w porównaniu do okresu (o 17,2%). Główne efekty realizacji programów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich można ująć następująco: 10 Więcej w paragrafie: Obrót ziemią. 11 Zgodnie z definicją Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa inaczej płatności uzupełniające, przysługujące do określonych corocznie odpowiednią ustawą gatunków roślin: zbóż, roślin oleistych, wysokobiałkowych, strączkowych, paszowych, a także orzechów, chmielu, tytoniu i ziemniaków przeznaczanych na skrobię. [Dz. U r. nr 42 poz. 280]. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w

12 1) unowocześnienie zakładów przetwórczych i wzrost ich konkurencyjności na rynku krajowym i europejskim oraz poprawa bezpieczeństwa i jakości żywności, 2) wzrost konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na skutek zwiększenia nakładów inwestycyjnych w rolnictwie i przyspieszenia procesu ich modernizacji, 3) poprawa stanu infrastruktury na wsi w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej, stanu dróg oraz gospodarki odpadami, 4) przyspieszenie rozwoju gospodarczego kraju (w wyniku działań PROW PKB wzrósł o 1,4% 12 ), 5) rozwój przedsiębiorczości, a tym samym zwiększenie możliwości dywersyfikacji źródeł dochodów na obszarach wiejskich oraz ogólna poprawa sytuacji na rynku pracy (w wyniku PROW nastąpił spadek stopy bezrobocia o 0,1% 13 ), 6) wzrost dbałości rolników o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt oraz upowszechnienie przedsięwzięć rolno środowiskowych. Nakłady inwestycyjne Wspólna Polityka Rolna wraz ze swoim wachlarzem instrumentów i zasad stała się w Polsce impulsem do przyspieszenia procesu modernizacji gospodarstw rolnych. Według szacunków GUS, w latach nakłady inwestycyjne w rolnictwie były stabilne i kształtowały się na poziomie około 2 mld zł. Począwszy od roku 2004 utrzymuje się natomiast wyraźny wzrost nakładów inwestycyjnych w ujęciu bezwzględnym. W 2008 r. wyniosły one 4 mld zł (w cenach bieżących), co oznacza 2-krotny wzrost w stosunku do okresu przedakcesyjnego. Znaczny wzrost wydatków inwestycyjnych wynikał nie tyle ze wzrostu dochodów rolnictwa, co ze wsparcia inwestycji środkami publicznymi, tj. głównie dotacjami unijnymi oraz preferencyjnymi kredytami inwestycyjnymi. Należy ponadto zwrócić uwagę, iż za środkami finansowymi na inwestycje szedł również obowiązek dostosowania gospodarstw rolnych do unijnych standardów. Łącznie w okresie dotacje ze środków publicznych do inwestycji w gospodarstwach rolnych wyniosły w około 6,3 mld zł, czyli ponad 1/3 wartości dokonanych w tym czasie inwestycji rolnych. 14 Konkurencyjność gospodarstw rolnych i przemysłu spożywczego, znaczenie otwarcia Polski na jednolity rynek UE Polska rozwinęła konkurencyjny sektor rolno-spożywczy mimo, iż w okresie przedakcesyjnym nakłady na ten sektor nie były wysokie. Wskaźnik wsparcia rolnictwa PSE 15 w latach , oscylował wokół 17% w porównaniu do 32% w państwach Unii. Również inne państwa Europy Środkowej stosowały znacznie wyższe niż Polska wsparcie. 12 Ocena ex post PROW (www.minrol.gov.pl/plan Rozwoju Obszarów Wiejskich/Komitet Monitorujący: załącznik do Uchwały nr 17). 13 Jw. 14 Na podstawie danych zawartych w Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa (synteza), Nr 177, IERiGŻ, Warszawa 2010 (str. 25). 15 PSE (Producer Subsidy Estimate) wskaźnik wsparcia producentów rolnych stosowany przez OECD, określa wartość rocznego transferu środków od konsumentów i podatników do producentów rolnych przy danym poziomie produkcji. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w

13 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w okresie przedakcesyjnym wynosiły ok. 7 mln USD w przetwórstwie i ok. 80 mln USD w rolnictwie 16. Środki UE z programu SAPARD wsparły przetwórstwo w wysokości ok. 1,5 mld zł a ok. 600 mln zł wyniosły inwestycje w rolnictwie. Kolejne źródła finansowania inwestycji, to kapitał własny przedsiębiorców oraz wspomniane wcześniej wsparcie krajowe. W tym okresie sektor został sprywatyzowany oraz zapoczątkowany został proces restrukturyzacji i modernizacji, który trwa po dzień dzisiejszy. Modernizacja dotyczyła przede wszystkim dostosowania do unijnych regulacji i wysokich standardów jakościowych. Najbardziej rentowne branże produkcji i rolnej i przetwórstwa, najczęściej produkujące wyroby wysokoprzetworzone, zostały sprywatyzowane w pierwszym rzędzie przez prywatny kapitał polski i zagraniczny. Przemiany w sektorze mleczarskim częściowo były finansowane przez spółdzielców, czyli samych rolników, którzy w pierwszych latach transformacji wstrzymali się od pobierania dywidendy od mleczarni. Sektor ten stworzył ponadto własny, ambitny program restrukturyzacji. Sektory do których nie dopływał prywatny kapitał w ilości gwarantującej wymagane przemiany, takie jak sektor mleczarski, mięsny, rybny, owocowowarzywny, etc, zostały zidentyfikowane, a następnie stworzono dla nich programy wsparcia finansowane ze środków wspólnotowych i krajowych. Fundusze poprzez instrumenty wsparcia inwestycyjnego były przeznaczane na spełnianie standardów umożliwiających produkcję i eksport na rynki unijne. Najgłębsze i najkosztowniejsze zmiany objęły produkcję i przetwórstwo produktów zwierzęcych. Taka strategia modernizacyjna okazała się efektywna. Proces dostosowawczy trwający ponad dekadę zmienił asortyment produktów sektora spożywczego tak, że w 2003 r., jeszcze przed akcesją, Polska powróciła do pozycji eksportera netto w handlu z Unią Europejską, co było wcześniej niemożliwe mimo umowy handlowej faworyzującej polskie wyroby 17. Pokazuje to, że nie absolutna wielkość wsparcia, ale wybór instrumentów polityki rolnej oraz ich trafne adresowanie przyczyniły się do uzyskania bardzo dobrych wyników sektora rolno-spożywczego. Akcesja przyspieszyła jeszcze proces modernizacji co znalazło swoje odbicie w systematycznie rosnącym dodatnim bilansie handlowym. Rekordowa nadwyżka została odnotowana w 2006 r. i wyniosła 2,1 mld euro, Polska ma nadal silnie dodatnie saldo handlowe w produktach spożywczych. Utrzymało się ono nawet w 2009 r. (2,08 mld euro), kiedy cały polski eksport notował znaczący spadek i które wzrosło ponownie w pierwszej połowie 2010 r. osiągając 1,27 mld euro. Świadczy to o silnej konkurencyjnej pozycji Polski. Większość polskiego handlu, bo ponad 70%, jest lokowana na rynku wspólnotowym, gdzie utrzymują się wysokie ceny produktów rolnych, ale także panują najwyższe wymagania co do jakości towarów. Otwarcie chłonnych rynków zbytu w połączeniu z ewidentnymi przewagami cenowo-kosztowymi po stronie polskiego rolnictwa i przetwórstwa wywołały gwałtowny, 2,8 16 Dane z Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIZ). 17 Układ europejski w 1992 r zakładał ograniczoną i selektywną liberalizację handlu opartą o zasadę asymetrii. Na niektóre artykuły o określonym wolumenie zostały jednorazowo obniżone cła, na inne preferencje były stopniowo zwiększane w ciągu kilku lat. Polska jednorazowo obniżyła cła dla 246 produktów ze Wspólnoty w 1992 r. o 10 pkt proc. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w

14 krotny przyrost wartości wywozu oraz dalsze zwiększenie dopływu środków oraz inwestycji do sektora. Przewagi cenowo-kosztowe wyczerpują się jednak i dalsze dostosowania sektora powinny dotyczyć innych elementów konkurencyjności takich jak inwestycje w innowacyjność i badania. Ponadto, udział Polski w całkowitym handlu rolnym UE pozostaje nadal niewielki. Polski eksport artykułów rolno-spożywczych stanowi około 3% zarówno eksportu wewnątrzwspólnotowego, jak i eksportu ze Wspólnoty do krajów trzecich. Import kształtuje się na podobnym poziomie niespełna 3%. Bardzo wysokie zasoby pracy w rolnictwie polskim, duże zasoby ziemi, niskie nakłady kapitałowe, a także relatywnie niski poziom produkcji sprawia, że niska jest w polskim rolnictwie produktywność zasobów ziemi i pracy18. Produktywność ziemi, ustępuje uzyskiwanej średnio w UE-27 o 36% 19, głównie za sprawą niższego poziomu intensywności produkcji rolnej, z drugiej jednak strony przyczynia się do utrzymywania tańszej produkcji rolnej ze względu na niższą kapitałochłonność wytwarzania. Produktywność pracy w rolnictwie polskim, mierzona wytworzoną produkcją, jest niemal 3,5- krotnie niższa niż przeciętnie w UE Bardzo niska produktywność pracy jest zagrożeniem dla konkurencyjności. Dobra pozycja konkurencyjna rolnictwa wynika z utrzymywania niskiej opłaty pracy. Przemiany po akcesji są niewielkie i dotyczą wzrostu powierzchni UR o 300 tys. ha (po spadku w okresie przedakcesyjnym o ok. 700 tys. ha) oraz przyrostu nakładów kapitałowych o ok. 10%. Wzrosła także ilość dużych i bardzo dużych gospodarstw od 16 ESU wzwyż. Jest ich ok. 100 tys. i zajmują ok. 40% UR. W tej grupie gospodarstw nastąpiła racjonalizacja zatrudnienia i to one dysponują pełnymi możliwościami rozwojowymi. Słaba produktywność rolnictwa polskiego jest pochodną wadliwej struktury agrarnej i zacofania technologicznego, pomimo niewątpliwego postępu modernizacyjnego w ostatnich latach. Poprawa wyników będzie możliwa pod warunkiem zmian strukturalnych w sektorze przede wszystkim małych gospodarstw i dalszych przemian sił wytwórczych. Wydaje się, że na przemiany strukturalne najsilniejszy wpływ będą miały zmiany demograficzne, natomiast WPR będzie dalej wspierać modernizację sektora. Przetwórstwo spożywcze w Polsce nie posiada przewag wynikających z ekonomii skali porównywalnych z innymi gałęziami przemysłu, ze względu na duże rozdrobnienie, ani nie cechuje się wysoką produktywnością siły roboczej. Jednakże sektor ten rozwija się w tempie ok.5% rocznie 21 i skutecznie konkuruje na europejskim i światowym rynku, poprzez stale rosnący eksport, który świadczy o konkurencyjności przetwórstwa przede wszystkim na rynkach Europy. 18 Poczta, W. Rolnictwo polskie pięć lat po akcesji, PPG 3/2009 (42). 19 Ibid. 20 Ibid. 21 Urban, R. Polski przemysł spożywczy w Unii Europejskiej konkurencyjność i szanse rozwojowe IERiGŻ PIB, Warszawa Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Część I Autorzy: mgr Michał

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Po dziesięciu latach

Po dziesięciu latach Po dziesięciu latach 10 lat to wystarczająco długi okres, aby ocenić skutki akcesji do Unii Europejskiej. Nie zapominajmy przy tym, że przygotowania do końcowych negocjacji rozpoczęły się dużo wcześniej.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości,

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości, ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH PROWADZONYCH NA TERENIE WIEJSKIM UNIA EUROPEJSKA POLSKA PODREGION LEGNICKI OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA BADANIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE 1 Wprowadzenie Jedną z podstaw

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. 1 maja 2007 r. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Publikacja pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Autor mgr Katarzyna Gradziuk Konsultacja dr Janusz Rowiński Warszawa 2007 Autorka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Warszawa, SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA... 7 1.1. WYZWANIA STOJĄCE PRZED

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) 24 stycznia 2014 r. 1 1 OPIS TERYTORIUM... 5 1.1 OBSZAR GEOGRAFICZNY OBJĘTY PROGRAMEM... 5 1.2

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Mazowsze. Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 1/2006. (synteza)

Mazowsze. Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 1/2006. (synteza) ISSN1896-6322 MazowieckieBiuroPlanowaniaPrzestrzennegoiRozwojuRegionalnego Mazowsze AnalizyiStudia 1 Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 (synteza) 1/2006 Środki wsparcia

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Ekspertyza

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Ekspertyza Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Ekspertyza Analiza potrzeb i kierunków

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego

Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Mariana Podstawki Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo