WYCENA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI JAKO DETERMINANTA DECYZJI INWESTYCYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYCENA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI JAKO DETERMINANTA DECYZJI INWESTYCYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA."

Transkrypt

1 Iwetta Budzik-Nowodzińska Wstęp WYCENA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI JAKO DETERMINANTA DECYZJI INWESTYCYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA. Określenie wartości nieruchomości ma istotne znaczenie dla różnych uczestników rynku. Może być ważne dla nabywcy i sprzedawcy w celu ustalenie ceny transakcyjnej, dla banku w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, dla firmy ubezpieczeniowej, gminy czy Skarbu Państwa 1. Znajomość wartości nieruchomości ma również istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez przedsiębiorców na rynku nieruchomości. Inwestor posługuje się wieloma kryteriami wyboru, ale jednym z nich jest zawsze wartość, a co za tym idzie cena rozpatrywanej nieruchomości. Informacja o wartości pozwala mu podjąć właściwą decyzję inwestycyjna czy kupić daną nieruchomość czy nie. 1. Pojęcie inwestycji. W literaturze ekonomicznej występuje zgodna interpretacja pojęcia inwestycji w ujęciu mikroekonomicznym, wiążąca je przede wszystkim z procesem pomnażania kapitału przez właścicieli i z podstawowym warunkiem utrzymania osiągniętej pozycji na rynku lub jej poprawy. W ścisłym znaczeniu inwestycja jest to spożytkowanie dochodu na powiększenie majątku produkcyjnego przedsiębiorstwa 2. Rezygnacja z bieżącej konsumpcji jest elementem psychologicznym związanym z inwestowaniem, a inwestujący wyrzeka się jej na rzecz niepewnych przyszłych korzyści, które są oczekiwanym efektem inwestora 3. Element czasu jest nieodłącznym czynnikiem inwestycji. Choć nie jest on bezpośrednią przyczyną powstawania przyszłych korzyści, upływ czasu musi wystąpić, aby inwestycja je przyniosła. Ryzyko jest ważnym czynnikiem związanym z działalnością inwestycyjną, a jego wyeliminowanie nie jest możliwe. Szczególne znaczenie ryzyka przy podejmowaniu inwestycji wynika stąd, że jest ona skierowana ku przyszłości, najczęściej odległej, która ze swej natury jest niepewna. Niepewność oznacza, że podmiot podejmujący decyzję związaną z inwestycją nie ma możliwości zgromadzenia wszystkich danych o kształtowaniu się części przesłanek, a nawet nie jest w stanie uświadomić sobie istnienia niektórych czynników wpływających na niepowodzenie inwestycji Decyzje inwestycyjne na rynku nieruchomości. Decyzje inwestycyjne podejmowane przez przedsiębiorstwo mają prowadzić do osiągnięcia w przyszłości korzyści ekonomicznych. Korzyści te odzwierciedlane są poprzez dochód, zysk i nadwyżkę finansową 5. W przypadku rozpoczęcia każdej inwestycji rzeczowej niezbędne jest ponoszenie określonych nakładów finansowych, które przyczyniają się do osiągnięcia tych korzyści. Decyzje inwestycyjne mają zasadnicze znaczenie dla istnienia i rozwoju przedsiębiorstwa, ponieważ oznaczają zamrożenie środków finansowych na długi okres czasu, na wiele lat, czego efekty będą widoczne dopiero w przyszłości 6. Proces inwestowania to przekształcanie pieniężnej formy kapitału w jego formę rzeczową 7. Jednym z obszarów aktywności inwestycyjnej jest rynek nieruchomości. Jak podaje E. Kucharska-Stasiak 8, rynek nieruchomości to ogół stosunków wymiany i stosunków równoległych zachodzących pomiędzy uczestnikami rynku, tworzącymi popyt i podaż nieruchomości. Stosunki wymiany obejmują w ujęciu podmiotowym ujawnienie zamierzeń kupna i sprzedaży lub najmu i dzierżawy przez różne podmioty, a w ujęciu przedmiotowym obejmują wynajmowanie i wydzierżawianie różnego typu nieruchomości. Ponad to są mechanizmem przetargowym obejmującym procesy negocjacji. Istotą stosunków równoległych są konfrontacje zamiarów, które zachodzą pomiędzy tworzącymi popyt i podaż na nieruchomości. Podstawowym zagadnieniem na rynku nieruchomości, które w przypadku przedsięwzięcia inwestycyjnego determinuje jego efektywność, jest cena. Może ona być traktowana jako cena transakcyjna lub stawka czynszu. Niestety dostęp do informacji o cenach transakcyjnych czy umownych stawkach czynszu jest bardzo trudny 9. Stąd ważne miejsce 1 E. Kucharska-Stasiak: Wartość rynkowa nieruchomości. TWIGGER, Warszawa 2001, s Bernard&Colli: Słownik ekonomiczny i finansowy. Wydawnictwo Książnica, Katowice 1994, s Inwestor. Inwestycje rzeczowe. Przygotowanie, realizacja, ewidencja inwestycji, praca zbiorowa pod redakcją W. Flaka. Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa 2000, s. 4; K. i T. Jajuga: Jak inwestować w papiery wartościowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s K. Marcinek: Ryzyko projektów inwestycyjnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001, s. 7; A. Zachorowska: Ryzyko działalności..., op. cit., s R.W. Ciborowski, E. Gruszewska, K. Meredyk: Podstawy rachunku efektywności inwestycji. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001r., s P. Felis: Metody i procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw. Wydawnictwo WSE-I, Warszawa 2005., s B. Woźniak-Sobczak: Aktywne i pasywne op.cit., s E. Kucharska-Stasiak: Nieruchomość w gospodarce rynkowej. PWN, Warszawa 2006, s Ibidem. s. 42.

2 zajmuje wycena wartości nieruchomości dla celów podjęcia decyzji inwestycyjnych przez przedsiębiorstwo. Wartość ta w przypadku zakupu nieruchomości jest podstawą negocjacji ze sprzedającym. Im wynegocjowana cena będzie niższa, tym bardziej opłacalne będzie przedsięwzięcie inwestycyjne. W ten sposób inwestor zmniejszy swoje ryzyko związane z podejmowaną decyzją inwestycyjną i zwiększy szanse osiągniecie wyższej stopy zwrotu 10. Wartość jest jedną z podstawowych, lecz niejednoznacznie definiowanych kategorii pojęciowych. W najszerszym ujęciu wartość jest cechą rzeczy dającą się wyrazić równoważnikiem pieniężnym lub innym środkiem płatniczym. Podkreślona tu zostaje relacja pomiędzy dobrem wycenianym i dobrem za pomocą, którego podaje się wartość, czyli pieniądzem 11. Dla przedsiębiorstwa inwestującego na rynku nieruchomości istotne znaczenie ma wartość rynkowa. Dla potrzeb wyceny nieruchomości, szczegółowo opracowano definicję wartości rynkowej. Zgodnie z nią wartość rynkowa to najbardziej prawdopodobna cena, możliwa do uzyskania na rynku w dniu wyceny, pod warunkiem, że strony umowy są od siebie niezależne, nie działają w sytuacji przymusowej oraz mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, a także upłyną odpowiedni czas eksponowania nieruchomości na rynku 12. Dla przedsiębiorstwa inwestującego wartość rynkowa nieruchomości, ustalona w procesie jej wyceny jest determinantą przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej związanej z jej zakupem. Aby rozpocząć eksploatację i osiągać przychody, przedsiębiorca musi wcześniej ponieść nakłady inwestycyjne przeznaczone na zakup nieruchomości. Relacja nakładów inwestycyjnych do prognozowanych korzyści jest podstawą rachunku efektywności przedsięwzięcia. Zatem nakłady inwestycyjne są bardzo istotnym elementem, który musi zostać rozpatrzony przez inwestujące przedsiębiorstwo na rynku nieruchomości. Dla inwestora podjęcie decyzji o zaangażowaniu w przedsięwzięcie jest wówczas uzasadnione, jeżeli poniesione nakłady inwestycyjne zostaną odzyskane w momencie sprzedaży nieruchomości lub w trakcie jego dzierżawy Wycena nieruchomości metodą dochodową Podejście dochodowe stosowane jest przy wycenie nieruchomości generujących dochód. Mogą to być biurowce, magazyny, stacje benzynowe, domy handlowe. Może być również zastosowane przy nieruchomości, którą użytkuje sam właściciel zatem nie przynosi ona dochodu 14. Podejście dochodowe polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki w przyszłości uzyska z nieruchomości. Metoda ta jest stosowana dla nieruchomości, które przynoszą lub mogą przynosić w przyszłości dochody 15. Przedmiotem wyceny w tym podejściu są prawa właściciela do osiągania dochodu generowanego przez nieruchomość. Właściciel nieruchomości nie musi korzystać z tego prawa i sam użytkować daną nieruchomość. Wynika z tego, że w procesie wyceny uwzględniana jest cała powierzchnia nieruchomości, zarówno wynajmowana jak i użytkowana przez właściciela. W całości stanowią one powierzchnię potencjalnie generującą dochód. Dochody w wycenie ujmowane są w skali roku. Nieruchomość jest inwestycją, która ma za zadanie przynosić cykliczne dochody. Wartość nieruchomości wycenianej w podejściu dochodowym jest dzisiejszą wartością strumienia przyszłych dochodów. Strumień tych dochodów należy sprowadzić na dzień dzisiejszy poprzez technikę dyskontowania. 16 W podejściu dochodowym stosuje się do wyliczenia wartości nieruchomości metodę inwestycyjną i metodę zysków. Metoda inwestycyjna może być stosowana dla nieruchomości które są lub mogą być przedmiotu rynkowego a szczególnie gdy nieruchomości podobne do wycenianej są przedmiotem najmu lub dzierżawy. Na podstawie rynku nieruchomości który obejmuje rynek czynszów i rynek obrotu należy określić czynsz rynkowy dla nieruchomości wycenianej oraz stopę kapitalizacji (współczynnik kapitalizacji) 17. Metodę zysków z kolei stosuje się przy określaniu wartości nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, którego wysokości nie można ustalić jak w metodzie inwestycyjnej czyli nie można go ustalić na podstawie rynku czynszów nieruchomości podobnych. Jednocześnie na nieruchomości wycenianej jest lub może być prowadząca działalność gospodarcza przynosząca zyski. W takim przypadku dochód ten ustala się w wysokości równej udziałowi właściciela nieruchomości w dochodach osiąganych z działalności prowadzonej na nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny i na nieruchomościach podobnych 18. W obu metodach stosuje się te same techniki wyceny: technikę kapitalizacji prostej i dyskontowania strumieni pieniężnych. W technice kapitalizacji prostej wartość nieruchomości określa się jako iloczyn stałego rocznego dochodu i współczynnika kapitalizacji wg wzoru K. Marcinek: Finansowa ocena inwestowania w nieruchomości komercyjne. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009, s H. Zadora: Wycenia przedsiębiorstwa w teorii i praktyce. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005, s R. Cynerman, A. Hopfer: System, zasady i procedury wyceny nieruchomości, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2009, s K. Marcinek: Finansowa ocena op. cit., s E. Kucharska-Stasiak: Wartość rynkowa op.cit., s E. Mączyńska: Wycena przedsiębiorstw. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005, s E. Kucharska-Stasiak: Wartość rynkowa op.cit., s M. Prystupa: Wycenia nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2008, s R. Cynerman, A. Hopfer: System, zasady op.cit., s Ibidem s. 19.

3 Wzór 1. Technika kapitalizacji prostej. W = D x Wk Gdzie: W wartość nieruchomości D dochód roczny z nieruchomości (strumień rocznych dochodów o jednakowym poziomie) Wk współczynnik kapitalizacji równa się 1/r k r k stopa kapitalizacji Współczynnik kapitalizacji jest jednym ze sposobów wyznaczania stopy zwrotu z inwestycji w nieruchomości oraz odzwierciedla proces w którym powinien nastąpić zwrot środków poniesionych na nabycie nieruchomości. Wysokość współczynnika kapitalizacji wyznacza się na podstawie badania rynku nieruchomości jako wzajemną relację pomiędzy ceną transakcyjną zapłaconą za nieruchomość a dochodem rocznym możliwym do uzyskania z tej nieruchomości. Druga technika w metodzie zysków i inwestycyjnej to technika dyskontowania strumieni pieniężnych. Polega ona na obliczeniu sumy zdyskontowanych strumieni pieniężnych z przewidywanych dochodów z nieruchomości w poszczególnych latach jej użytkowania. Suma ta powiększana jest o wartość rezydualną nieruchomości czyli jej wartość po okresie prognozy Studium przypadku. Dla potrzeb artykułu przeprowadzono wycenę wartości nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem magazynowym jako przedmiotu transakcji na rynku nieruchomości. Oszacowana wartość rynkowa jest wstępem do negocjacji zakupowych przez przedsiębiorstwo X podejmujące decyzję inwestycyjną związaną z zakupem ww. nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w gminie Koniecpol na terenach zabudowy przemysłowej. Na przedmiotowej działce znajduje się budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 1425 m 2, którego standard wykończenia pomieszczeń użytkowych jest niski. Działka ma kształt regularny, jest ogrodzona i uzbrojona w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Plac poza budyniem jest utwardzony. Lokalizacja nieruchomości jest atrakcyjna a jej otoczenie stanowią nieruchomości zabudowane budynkami magazynowoprodukcyjnymi. Przeprowadzona analiza rynku nieruchomości o charakterze przemysłowym i usługowym na terenie gminy Koniecpol wykazała różnorodność cen transakcyjnych w zależności od lokalizacji, wielkości, standardu i stanu technicznego oraz duże zróżnicowanie stawek czynszu dzierżawnego. Należy podkreślić bardzo zróżnicowane wartości czynszów dla powierzchni komercyjnych od 3,0 zł/m 2 do nawet 30,00 zł/m 2. W procesie wyceny uwzględniono cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej oraz stan zagospodarowania. Przy określaniu szacunkowej rynkowej wartości dla potrzeb artykułu zastosowano podejście dochodowe, metodę inwestycyjną, technikę kapitalizacji prostej. Wartość budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego działki określono biorąc pod uwagę lokalny rynek nieruchomości w okresie 2 lat od stycznia 2010 roku do grudnia 2011 roku. Założono, że po okresie 2 lat czynsz będzie na poziomie czynszu hal będących w średnim stanie technicznym. W przypadku przedmiotowej nieruchomości czynsz stanowi główne źródło dochodu (czynsz wolny). W przypadku, kiedy mamy do czynienia z czynszami wolnymi i regulowanymi określenia dochodów można dokonać dwustopniowo: - wyceną wartości nieruchomości na bazie bieżącego czynszu (umownego lub regulowanego), - wyceną wartości po wygaśnięciu umowy najmu (dzierżawy), kiedy to uwzględniony będzie czynsz rynkowy. Czynsz historyczny jest czynszem umownym płaconym w minionym okresie. Jest on istotny dla określenia trendów rynkowych w przyszłości. Czynsz historyczny służy do uzasadnienia dochodowości i wycenianej nieruchomości w przyszłości. Podejście dochodowe wyceny nieruchomości wykorzystuje projekcję przyszłości, czyli dochody oczekiwane. Oczekiwanie przyszłości może powielać sytuację aktualną, czyli aktualny czynsz osiągany przez nieruchomość zgodnie z zawieranymi umowami (gdy umowa zawarta jest na czas określony), czynsz występujący na rynku obecnie albo może wykorzystać projekcje prawdopodobnego dochodu, zmiennego w czasie. Przy ustalaniu przewidywanej stawki czynszu muszą być wzięte pod uwagę zmiany zachodzące w otoczeniu nieruchomości w otoczeniu ekonomicznym (zachodzące po wpływem czynników lokalnych, regionalnych, krajowych), w otoczeniu prawnym (np. nowy system podatkowy i jego wpływ na rynek nieruchomości), w otoczeniu przestrzennym (spowodowane np. zmianami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego). Obliczanie dochodu generowanego przez nieruchomość zostało usystematyzowane. Można tu wyróżnić trzy etapy: - etap pierwszy obliczanie potencjalnego dochodu brutto PDB - etap drugi obliczanie efektywnego dochodu brutto EDB - etap trzeci obliczanie dochodu operacyjnego netto DON 21. Potencjalny dochód brutto (PDB) odwzorowuje maksymalny dochód jaki rocznie może wygenerować nieruchomość. 20 E. Mączyńska: Wycena op.cit., s E. Kucharska-Stasiak: Wartość rynkowa op.cit., s

4 W procesie wyceny wartości rynkowej nieruchomości, nawet jeżeli wyceniana nieruchomość jest wynajęta w 100%, uwzględnia się pewną rezerwę na pustostany. Jeżeli straty w dochodach sięgają na rynku lokalnym 10 proc. potencjalnego dochodu brutto, taka wysokość powinna być przypisana wycenianej nieruchomości. Potencjalny dochód brutto, urealniony o straty w dochodach, umożliwia wyznaczenie efektywnego dochodu brutto (EDB). Odwzorowuje on typowy dochód, jaki generuje nieruchomość na danym rynku lokalnym. Typowa lista wydatków operacyjnych zawiera: - podatek od nieruchomości, - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, - wydatki na konserwację i remonty bieżące, - ubezpieczenie budynku (np. od ognia, ubezpieczenie wyposażenia, wind), - koszty usług (m.in. dostawy centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, kanalizacji, wywozu śmieci), - koszty zarządzania obejmują one opłatę za czynności, takie jak pobór czynszów, nadzorowanie wykonania warunków umowy najmu czy dzierżawy, nadzorowanie prac konserwacyjnych, remontowych itp. Istota wartości rynkowej nakazuje, że szacunek dochodów i wydatków wycenianej nieruchomości powinien być porównany z danymi rynkowymi. Jeżeli badania wykazują, że uzyskane wyniki nie odzwierciedlają typowych warunków rynkowych, rachunek zostaje skorygowany celem zidentyfikowania zdolności nieruchomości do przynoszenia dochodów. Podobnie, jak przy przewidywaniu dochodów brutto, również przy wydatkach operacyjnych należy rozważać tendencję i siłę zmian. Zmiany obu strumieni (dochodów brutto i wydatków operacyjnych) nie muszą być równomierne. Różnica pomiędzy efektywnym dochodem brutto a wydatkami operacyjnymi wyznacza dochód operacyjny netto (DON). Z uwagi na różne zmiany strumienia dochodów brutto i wydatków operacyjnych, prawdopodobieństwo stabilnego albo nawet wzrastającego dochodu brutto nie stanowi wystarczającego warunku wzrostu dochodu operacyjnego netto. Na różnicę pomiędzy efektywnym dochodem brutto a dochodem operacyjnym netto w procesie wyceny nie mają wpływu takie pozycje, jak: - amortyzacja, - koszt kredytu. Proces wyceny wymaga określenia tzw. stabilnego dochodu. Jest to dochód spodziewany w normalnych warunkach z funkcjonującej nieruchomości 22. Zgodnie z 12 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego w przypadku braku jednoczesnych danych na rynku nieruchomości o transakcjach kupna sprzedaży oraz stawek czynszowych dla tych samych nieruchomości podobnych stopę kapitalizacji określa się na podstawie stopy dyskontowej z uwzględnieniem przewidywanych zmian w poziomie dochodów z tych nieruchomości. Stopę dyskontową przyjęto na poziomie 12,75% Na rynku nieruchomości przemysłowych-magazynowych o dużej pow. użytk. wartości czynszów wahają się w granicach 3,0 do 5,0 zł/m 2, średnio 4,0 zł/m 2. Stąd wartość PDB wynosi: PDB = 1425m 2 x 4,0zł/m 2 x 12m-cy = ,00 zł/rok Kolejno wyliczono efektywny dochód brutto (EDB) EDB = PDB(1-p) (p-pustostany, %) EDB = ,00 zł/rok x 0,80 = ,00 zł/rok Następnym krokiem jest obliczenie dochodu operacyjnego netto (DON) DON = EDB K (koszty operacyjne) Przyjmując, ze koszty operacyjne wynoszą 30% DON = ,00 zł/rok 0,30 x ,00 zł/rok DON = ,00 zł/rok Stąd stosując podejście dochodowe, technikę kapitalizacji prostej, wartość rynkowa działki z budynkiem magazynowym wynosi: WM = ,00zł/0,1275 = ,53 zł co oznacza, że przyjęta zostaje wartość wynosząca zł Oszacowana wartość nieruchomości w wysokości zł jest podstawą do negocjacji w transakcji kupnasprzedaży. Oznacza to, że im wynegocjowana cena będzie niższa, tym bardziej opłacalne będzie przedsięwzięcie przedsiębiorstwa X. Przy niższej cenie przedsiębiorstwo zmniejsza swoje ryzyko związane z daną inwestycją i zwiększa szansę osiągnięcia wyższej stopy zwrotu. Podsumowanie Celem podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości jest chęć posiadania przez inwestora prawa własności do nieruchomości, w którą inwestuje. Jego strategia działania polega na uzyskaniu potrzebnych mu powierzchni na własność, nawet jeśli mają służyć wynajmowaniu innym podmiotom. Inwestor może uzyskiwać dochody z wynajmu, może użytkować zakupioną nieruchomość na potrzeby własne, może ją także sprzedać. Aby jednak rozpocząć eksploatację i osiągać dochody, inwestor musi ponieść nakłady inwestycyjne związane z zakupem 22 Powszechne krajowe zasady wyceny, nota interpretacyjna nr 2, zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 2009.

5 nieruchomości. Aby jego inwestycja była efektywna musi istnieć odpowiednia relacja pomiędzy nakładami inwestycyjnymi a prognozowanymi korzyściami 23. W przypadku zakupu nieruchomości podstawowym elementem decydującym o powodzeniu przedsięwzięcia jest wynegocjowana cena zakupu ze sprzedającym. Stąd bardzo ważne jest oszacowanie wartości przedmiotowej nieruchomości, która jest punktem wyjścia w negocjacjach. Bibliografia 1. Bernard&Colli: Słownik ekonomiczny i finansowy. Wydawnictwo Książnica, Katowice Ciborowski R.W., Gruszewska E., Meredyk K.: Podstawy rachunku efektywności inwestycji. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok Cymerman R., Hopfer A.: System, zasady i procedury wyceny nieruchomości, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa Felis P.: Metody i procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw. Wydawnictwo WSE-I, Warszawa Inwestor. Inwestycje rzeczowe. Przygotowanie, realizacja, ewidencja inwestycji, praca zbiorowa pod redakcją W. Flaka. Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa Kucharska-Stasiak E.: Nieruchomość w gospodarce rynkowej. PWN, Warszawa Kucharska-Stasiak E.: Wartość rynkowa nieruchomości. TWIGGER, Warszawa Kurek W.: Metody oceny rzeczowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów Marcinek K.: Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice Marcinek K.: Finansowa ocena inwestowania w nieruchomości komercyjne. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice Marcinek K.: Ryzyko projektów inwestycyjnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice Nowak E., Pielichaty E., Poszwa M.: Rachunek opłacalności inwestowania. Wydawnictwo PWE, Warszawa Mączyńska E.: Wycena przedsiębiorstw. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa Nesterak J., Kowalik M.: Finanse firm. Długoterminowe zarządzanie finansami. Wydawnictwo ANVIX, Kraków Pawłowski J.: Metodyka oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź Powszechne krajowe zasady wyceny, nota interpretacyjna nr 2, zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Prystupa M.: Wycenia nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa Rogowski W.: Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Wydawnictwo: Oficyna Ekonomiczna, Kraków Walica H.: Inwestycje przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice Woźniak-Sobczak B.: Aktywne i pasywne inwestycje przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice Zachorowska A.: Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Zadora H.: Wycena przedsiębiorstwa w teorii i praktyce. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa K. Marcinek: Finansowa ocena op. cit., s. 51.

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Regulacje i literatura RozpWyc 6-14 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Nota Interpretacyjna nr 2 Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

IV. Bieżąca analiza finansowa

IV. Bieżąca analiza finansowa IV. Bieżąca analiza finansowa 4.1 Przychody i koszty w latach 2002-2005 4.1.1 Przychody Przychody otrzymywane są ze sprzedaży usług w postaci wynajmu pokoi hotelowych i lokali użytkowych przez cały rok.

Bardziej szczegółowo

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA DOCHODOWEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA DOCHODOWEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA DOCHODOWEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA NOTY... 2 3. DEFINICJE... 2

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY Staranne przygotowanie do procesu, realna ocena szans powodzenia i możliwości osiągnięcia stawianych w procesie celów oraz zaangażowanie doświadczonych ekspertów, zwiększają szanse

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy dla Poddziałania 1.3.1

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy dla Poddziałania 1.3.1 Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład

Bardziej szczegółowo

Wykład otwarty : Aspekty teoretyczne i praktyczne wyceny nieruchomości

Wykład otwarty : Aspekty teoretyczne i praktyczne wyceny nieruchomości WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII TURYSTYKI i NAUK SPOŁECZNYCH Kielce, dnia 27 listopada 2011r. Wykład otwarty : Aspekty teoretyczne i praktyczne wyceny nieruchomości 1. Istota i cele wyceny nieruchomości 1.1.Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa

Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa - brak jednoznacznej interpretacji terminu inwestycja - termin ten podlegał ewolucji. Obecnie rozróżnia się inwestycje jako kategorię ekonomiczną i jako

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW)

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPETACYJNA NR 2 NI 2 ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA DOCHODOWEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE... 2 2. ZAKRES STOSOWANIA NOTY... 2 3. DEFINICJE... 2 4.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁY DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWE METODA INWESTYCYJNA PRZYKŁAD OBLICZENIOWY OD A DO Z MATERIAŁ INFORMACYJNY Wrocław, czerwiec 2016 METODA INWESTYCYJNA PRZYKŁAD OBLICZENIOWY OD A DO Z Szkolenie dwudniowe,

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania gruntu budowlanego

Zasady opodatkowania gruntu budowlanego Cena sprzedaży tego gruntu, podana przez gminę w dokumentacji przetargowej powinna być powiększona o 22% VAT w stosunku do kwoty jego wartości rynkowej, wskazanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Wycena

Bardziej szczegółowo

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Metody oceny projektów We współczesnej gospodarce rynkowej istnieje bardzo duża presja na właścicieli kapitałów. Są oni zmuszeni do ciągłego poszukiwania najefektywniejszych

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY

MINISTER INFRASTRUKTURY KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie uzgodnienia standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności Na podstawie art. 175 ust.

Bardziej szczegółowo

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Uzasadnienie biznesowe Metodyka Prince II AXELOS Limited Zestaw informacji umożliwiający ocenę czy projekt jest i pozostaje zasadny Projekt bez uzasadnienia

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF Marek Zieliński Wybór metody oszacowania wartości jednostki determinuje szereg czynników, w szczególności sytuacja

Bardziej szczegółowo

Dokonanie oceny efektywności projektu inwestycyjnego polega na przeprowadzeniu kalkulacji jego przepływów pieniężnych.

Dokonanie oceny efektywności projektu inwestycyjnego polega na przeprowadzeniu kalkulacji jego przepływów pieniężnych. Firma rozważa realizację projektu, polegającego na uruchomieniu produkcji nowego wyrobu. W przygotowanej prognozie założono że nakłady inwestycyjne wniosą 70 000 zł i zostaną zamortyzowane metodą liniową

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Zasady wyceny urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

Zasady wyceny urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych Załącznik nr 4 do Regulaminu odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych Zasady wyceny urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych 1 Wstęp Model obliczeniowy zaimplementowany w systemie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. Sabina Rokita

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. Sabina Rokita ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU Sabina Rokita Podział metod oceny efektywności finansowej projektów 1.Metody statyczne: Okres

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 1.Założenia wstępne

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 1.Założenia wstępne Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 1.Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego przygotowana została

Bardziej szczegółowo

Czynniki kształtujące wynik finansowy

Czynniki kształtujące wynik finansowy Izabela Krzysiak Zarządzanie semestr III WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Czynniki kształtujące wynik finansowy Czynniki kształtujące wynik finansowy Podejmując próbę

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA ELŻ BIETA CZEKIEL-Ś WITALSKA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA Prognoza skutków finansowych, która musi być sporządzana od lipca 2003 r., w związku z

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne)

Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne) Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne) punkt 6 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 2 Wartość pieniądza w czasie

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Zarządzania Nieruchomościami Ekonomiczne podstawy zarządzania nieruchomościami dr Dariusz Trojanowski, Katedra Inwestycji Podręczniki p.z. pod red. E. Kucharskiej-Stasiak ; VALOR. M.

Bardziej szczegółowo

Jarosław Perek kpmh.pl. www.kpmh.pl

Jarosław Perek kpmh.pl. www.kpmh.pl . WYDATKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE Uwagi ogólne: Środki trwałe w (tak samo jak środki trwałe ) stanowią część aktywów trwałych (majątku trwałego) w jednostce. Niemniej środki trwałe w to aktywa, które

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa Wycena przedsiębiorstwa O usłudze: Wycena przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych problemów współczesnej teorii finansów. Zapotrzebowanie na ustalenie wartości udziałów czy akcji powstaje w związku

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej.

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej. O P I N I A o wartości rolnej. Adres : Pniówek, gmina Zamość. Księga wieczysta numer: ZA1Z/00023194/9. Właściciel: Mieczysław Andrzej Duda. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie

Bardziej szczegółowo

Wartość przyszła pieniądza

Wartość przyszła pieniądza O koszcie kredytu nie można mówić jedynie na podstawie wysokości płaconych odsetek. Dla pożyczającego pieniądze najważniejszą kwestią jest kwota, jaką będzie musiał zapłacić za korzystanie z cudzych środków

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Prystupa. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym

Mieczysław Prystupa. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym Mieczysław Prystupa WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym Warszawa 2012 Recenzenci prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Mączyńska Korekta Paulina Chmielak

Bardziej szczegółowo

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 Szczegółowy program kursu ASM 603: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1 1. Zagadnienia ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa Organ właściwy: Urząd Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy ul. Nowogrodzka 43

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej.

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej. O P I N I A o wartości rolnej. Adres : Bortatycze Kolonia gmina Zamość. Księga wieczysta numer: ZA1Z/00101163/4 Własność: Wioletta Bartnik i Paweł Bartnik. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych

Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych Dorota Klim Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku E-mail address: klimdr@math.uni.ldz.pl

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy":

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy: Metody majątkowe Zadanie 1 Poniższe dane dotyczą Spółki Beta", notowanej na giełdzie: Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 Kapitał podstawowy 900 000 1 080 000 Należne, nie wniesione wpłaty na poczet kapitału

Bardziej szczegółowo

PODEJŚCIE DOCHODOWE - CHARAKTERYSTYKA - +48.717 584 283

PODEJŚCIE DOCHODOWE - CHARAKTERYSTYKA - +48.717 584 283 PODEJŚCIE DOCHODOWE - CHARAKTERYSTYKA - +48.717 584 283 info@iccs.pl ul. Rysia 3/2 53-656 Wrocław Modele podejścia dochodowego wywodzą się z wyceny takich instrumentów jak akcje czy obligacje. W podejściu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. Dz.U.02.230.1924 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. (Dz. U. z dnia 24 grudnia

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski ANALIZA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Wykład 6 Trzy elementy budżetowania kapitałowego Proces analizy decyzji inwestycyjnych nazywamy budżetowaniem kapitałowym.

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI PV

ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI PV ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI PV Inwestor: Imię i Nazwisko Obiekt: Dom jednorodzinny Lokalizacja: ul. Słoneczna 10 10-100 SŁONECZNO Data: 01.03.2015 Kontakt: Andrzej Nowak Firma instalatorska ul. Rzetelna

Bardziej szczegółowo

OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI

OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI 3/27/2011 Ewa Kusideł ekusidel@uni.lodz.pl 1 OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI www.kep.uni.lodz.pl\ewakusidel 3/27/2011 Inwestycje i ryzyko na rynku nieruchomości 2 Inwestycja Inwestycja Nakład na zwiększenie lub

Bardziej szczegółowo

Jak wycenić - choćby w przybliżeniu - ile faktycznie warta jest nasza firma i jaką mamy siłę przetargową w stosunku do naszych konkurentów?

Jak wycenić - choćby w przybliżeniu - ile faktycznie warta jest nasza firma i jaką mamy siłę przetargową w stosunku do naszych konkurentów? Jak wycenić - choćby w przybliżeniu - ile faktycznie warta jest nasza firma i jaką mamy siłę przetargową w stosunku do naszych konkurentów? Jedną z najważniejszych informacji o firmie - także dla właściciela

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych N.Niziołek Wroclaw Univeristy of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: Zarządzanie ryzykiem,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

H. Sujka, Wroclaw University of Economics

H. Sujka, Wroclaw University of Economics H. Sujka, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie spółki z branży włókienniczej i tekstylnej Working paper Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWE. Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym. Część 3. Zadania obliczeniowe. (wersja uaktualniona, z rozwiązaniami)

MATERIAŁY DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWE. Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym. Część 3. Zadania obliczeniowe. (wersja uaktualniona, z rozwiązaniami) MATERIAŁY DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWE Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym Część 3. Zadania obliczeniowe (wersja uaktualniona, z rozwiązaniami) Wrocław, 15 grudzień 2012 Wrocław, 15-12-2012 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE Projekt Nakłady inwestycyjne, pożyczka + WACC Prognoza przychodów i kosztów Prognoza rachunku wyników Prognoza przepływów finansowych Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC. z dnia..

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC. z dnia.. UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia.. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY. wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej

OPERAT SZACUNKOWY. wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej OPERAT SZACUNKOWY wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI: myjnia samochodowa sześciostanowiskowa i dwa stanowiska do odkurzania samochodów ADRES NIERUCHOMOŚCI: ul. Wincentego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowa nieruchomość posiada uregulowany stan prawny i zapisana jest w księdze wieczystej prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej:

Przedmiotowa nieruchomość posiada uregulowany stan prawny i zapisana jest w księdze wieczystej prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej: Uproszczona wycena nieruchomości przeprowadzona podejściem dochodowym, metodą kapitalizacji prostej dochodu netto wykonana dla potrzeb opinii na temat wartości przedsiębiorstwa: CENTRUM FILTROWENTYLACJI

Bardziej szczegółowo

Wycena zasobów niematerialnych

Wycena zasobów niematerialnych Wycena zasobów niematerialnych Autor: dr Bartosz Góralski Plan prezentacji 1. Identyfikacja zasobów niematerialnych 2. Cele wyceny zasobów niematerialnych 3. Podstawowe metody wyceny 4. Metoda wyceny marki

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Wiecanowo, gm.

Opracowanie: Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Wiecanowo, gm. 2 PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WIECANOWO Opracowanie: MARZEC 2010r. 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

V. Analiza strategiczna

V. Analiza strategiczna V. Analiza strategiczna 5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości Tabela V.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 5.2. Określenie wariantów postępowania Na podstawie przeprowadzonej analizy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.2.2015 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.. 2

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Prystupa. Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym

Mieczysław Prystupa. Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym Mieczysław Prystupa Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym Warszawa 2008 Recenzenci Prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz Prof. dr hab. Eugeniusz Mazurkiewicz Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS OKREŚLANIE WARTOŚCI OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego standardu jest przedstawienie uzgodnionych

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE TRENDY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

WSPÓŁCZESNE TRENDY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI monografia Praca zbiorowa pod red. Magdaleny Cicharskiej WSPÓŁCZESNE TRENDY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Recenzja Prof. dr hab. Anna Górczyńska Redakcja naukowa dr Magdalena Cicharska Projekt okładki Mirosław

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opracowania

Wstęp. Zawartość opracowania Rada Gminy Grębów Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół ronda w Grębowie uchwalonego uchwałą Rady Gminy Grębów w 2014 roku Opracował: mgr

Bardziej szczegółowo

Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE

Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekt hybrydowy, jeśli spełnia stosowne warunki określone w art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 roku (dalej:

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW)

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY NR 3 KSWS 3 WYCENA DLA ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI 1. Wprowadzenie 1.1. Standard stosuje się ilekroć nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe jeszcze podatki czy już ekonomia? Michał Majdański BT&A Podatki

Ceny transferowe jeszcze podatki czy już ekonomia? Michał Majdański BT&A Podatki Ceny transferowe jeszcze podatki czy już ekonomia? Michał Majdański BT&A Podatki Plan prezentacji 1. Ceny transferowe uwagi wstępne 2. Definicja podmiotów powiązanych 3. Zasada ceny rynkowej 4. Podatkowe

Bardziej szczegółowo

J. Świątkowska. Wroclaw University of Economics. Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstwa

J. Świątkowska. Wroclaw University of Economics. Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstwa J. Świątkowska Wroclaw University of Economics Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstwa z branży magazynowanie i działalność wspomagająca transport JEL Classification: A10 Słowa

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal. na lata

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal. na lata UZASADNIENIE Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2017-2022. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Jerzy T. Skrzypek 1 2 3 4 5 6 7 8 Analiza płynności Analiza rentowności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza majątku i źródeł finansowania Ocena efektywności

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Paulina Drozda WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

Paulina Drozda WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Paulina Drozda WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Zmianą wartości pieniądza w czasie zajmują się FINANSE. Finanse to nie to samo co rachunkowość. Rachunkowość to opowiadanie JAK BYŁO i JAK JEST Finanse zajmują

Bardziej szczegółowo

Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013

Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013 Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013 1 Plan prezentacji Art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 Art. 15-19 Rozporządzenia delegowanego

Bardziej szczegółowo

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie?

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Danuta Palonek dpalonek@gddkia.gov.pl Czym jest analiza

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii. Daniela Kammer

Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii. Daniela Kammer Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii Daniela Kammer Celem analizy finansowo-ekonomicznej jest pokazanie, na ile opłacalna jest realizacje danego projekt, przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Zakres analizy obejmuje określenie rzeczywistej wartość lokalu użytkowego i możliwości prowadzenia działalności medycznej.

Zakres analizy obejmuje określenie rzeczywistej wartość lokalu użytkowego i możliwości prowadzenia działalności medycznej. Ocena Nieruchomości Spis treści 1. Przedmiot i zakres wyceny 2. Cel wyceny 3. Podstawy opracowania wyceny nieruchomości 4. Charakterystyka i analiza otoczenia nieruchomości 5. Stan i opis stanu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 sierpnia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 sierpnia 2015 r. Podstawowe zasady konstrukcji projektu budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej. 1.Ogólne założenia

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu)

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) PYTANIA KONTROLNE Co oznacza pojęcie kapitalizacja odsetek? Co oznacza pojęcie wartość przyszła i bieżąca? Jakimi symbolami we wzorach oznaczamy

Bardziej szczegółowo

z dnia r.

z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 104/2013 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 15.02.2013 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości:

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: Sygn. akt. 90/09 OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: rolnej położonej w m. Orłów Murowany Kolonia, gm. Izbica, pow. Krasnystaw, woj.

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje Inwestowanie w obligacje Ile zapłacić za obligację aby uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu? Jaką stopę zwrotu uzyskamy kupując obligację po danej cenie? Jak zmienią się ceny obligacji, kiedy Rada olityki ieniężnej

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką Prowadzący: Marcin Roj Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstw Zmiana właściciela (transakcja kupnasprzedaży), Pozyskiwanie dodatkowych źródeł

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PODSTAWOWE MIARY OCENY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI Na rynku konkurencyjnym, jeśli dane przedsiębiorstwo nie chce pozostać w tyle w stosunku do swoich konkurentów,

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 1 Plan wykładu Pojęcie inwestowania i inwestycji, rodzaje inwestycji Instrumenty finansowe Charakterystyka rynku finansowego Rodzaje podmiotów działających

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ

KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik do uchwały Nr -2015 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Krakowie z dnia 30 stycznia 2015 r. KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Przy ustalaniu ceny emisyjnej spółka posługuje się wyceną fundamentalną przygotowaną przez doradców finansowych lub analityków domu maklerskiego.

Przy ustalaniu ceny emisyjnej spółka posługuje się wyceną fundamentalną przygotowaną przez doradców finansowych lub analityków domu maklerskiego. Przy ustalaniu ceny emisyjnej spółka posługuje się wyceną fundamentalną przygotowaną przez doradców finansowych lub analityków domu maklerskiego. Sponsor emisji W trakcie przyjmowania zapisów na akcje,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, SGH PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Ekonomia menedżerska 1 2 Wartość przyszła (FV future value) r roczna stopa procentowa B kwota pieniędzy, którą

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA METODOLOGII OKREŚLANIA WARTOŚCI BUDOWLI NA POTRZEBY USTALENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI

PROPOZYCJA METODOLOGII OKREŚLANIA WARTOŚCI BUDOWLI NA POTRZEBY USTALENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 31 Sebastian Kokot Sebastian Gnat Uniwersytet Szczeciński PROPOZYCJA METODOLOGII OKREŚLANIA WARTOŚCI BUDOWLI NA POTRZEBY USTALENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA

Bardziej szczegółowo