A rtyku³y. Ocena efektywnoœci ekonomicznej modernizacji ciep³owni miejskiej. Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A rtyku³y. Ocena efektywnoœci ekonomicznej modernizacji ciep³owni miejskiej. Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003"

Transkrypt

1 5 5 Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003 A rtyku³y Ocena efektywnoœci ekonomicznej modernizacji ciep³owni miejskiej Agnieszka Bojanowicz*, Maciej Chaczykowski**, Jaros³aw Kurowski*, Tadeusz órañski*** Celem niniejszego artyku³u jest zaprezentowanie oceny efektywnoœci ekonomicznej modernizacji ciep³owni miejskiej przy zastosowaniu gazowych Ÿróde³ ciep³a. W artykule wykorzystano wyniki analizy przeprowadzonej w 2002 dla miasta po³o onego w zachodniej Polsce. Miasto jest po³o one na terenie oko³o 40 km 2, posiada oko³o 70 tys. mieszkañców. Ponad 40% mieszkañców zatrudnionych jest w przemyœle, który w g³ównej mierze tworzy 7 du ej i œredniej wielkoœci zak³adów przemys³owych (zatrudniaj¹cych powy ej 100 osób). Na terenie miasta wyznaczonych jest ponad 500 ha terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym ponad 70 ha pod zabudowê wielorodzinn¹. Miejski system ciep³owniczy eksploatowany jest przez Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej, które jest Spó³k¹ z o.o. Podstawowym przedmiotem dzia³ania Spó³ki jest wytwarzanie, przesy³anie i dystrybucja ciep³a, którego noœnikiem jest woda i para wodna. Ciep³o zu ywane jest w celu ogrzewania pomieszczeñ, podgrzewania wody u ytkowej oraz na cele technologiczne. Przedstawiona poni ej ocena efektywnoœci ekonomicznej modernizacji Ÿróde³ ciep³a zawiera szersz¹ grupê zagadnieñ, typowych dla tego rodzaju przedsiêwziêæ. Ich rozwi¹zanie jest warunkiem koniecznym podjêcia decyzji inwestycyjnych. Stosowane w praktyce algorytmy oceny efektywnoœci ekonomicznej modernizacji Ÿróde³ ciep³a maj¹ zawsze pewne cechy wspólne i wymagaj¹: identyfikacji potrzeb cieplnych z uwzglêdnieniem specyfiki odbiorców, w oparciu o stan aktualnego zapotrzebowania na ciep³o oraz plan inwestycyjny, który okreœla budowê i przy³¹czanie nowych odcinków sieci ciep³owniczej, okreœlenia wariantów modernizacji Ÿród³a ciep³a z uwzglêdnieniem charakterystyki istniej¹cych uk³adów, * mgr in. Agnieszka Bojanowicz, mgr in. Jaros³aw Kurowski, Fluid Systems Sp. z o.o., Warszawa 124, skr. poczt. 14, ul. Opaczewska 43. ** dr in. Maciej Chaczykowski, Zak³ad In ynierii Gazownictwa, Wydzia³ In ynierii Œrodowiska, Politechnika Warszawska, ul. Nowowiejska 20, Warszawa. *** mgr. in. Tadeusz órañski, Tawi Sp. z o.o., ul. Suwak 4, Warszawa, przeprowadzenia analizy efektywnoœci przedsiêwziêcia dla poszczególnych wariantów inwestycji. Projekt, w ujêciu kompleksowym, oprócz analiz o charakterze ekonomicznym, dotycz¹cych samego Ÿród³a ciep³a, musi zawieraæ tak e m.in. obliczenia cieplno-hydrauliczne sieci ciep³owniczej oraz obliczenia przepustowoœci sieci gazowej. Analiza stanu istniej¹cego Charakterystyka istniej¹cych uk³adów System ciep³owniczy jest zasilany z dwóch Ÿróde³ ciep³a ciep³owni C1 i C2, wyposa onych w szeœæ kot³ów opalanych wêglem kamiennym (Tab. 1). ¹czne wartoœci mocy cieplnej ciep³owni C1 i ciep³owni C2 wynosz¹ odpowiednio 81,60 MW i 29,26 MW. Podstawowym celem pracy ciep³owni w warunkach sezonu grzewczego jest bie ¹ce pokrywanie potrzeb cieplnych odbiorców ciep³a, zasilanych z wodnej sieci ciep³owniczej wysokotemperaturowej. W okresie letnim system pracuje na potrzeby wytwarzania ciep³ej wody u ytkowej. Udzia³ sprzeda y ciep³a w podziale na grupy odbiorców kszta³tuje siê nastêpuj¹co: 71% odbiór ciep³a na cele mieszkaniowe (spó³dzielnie mieszkaniowe, przedsiêbiorstwa komunalne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne), 12% na cele obiektów u ytecznoœci publicznej (szpitale, szko³y, przedszkola), 17% pozosta³e obiekty (firmy produkcyjne, us³ugowe, handlowe i inni). W ciep³owni C2 przez ca³y rok produkowana jest para do celów technologicznych na potrzeby pobliskiego szpitala. W razie awarii kot³ów i wytwornicy pary dla szpitala musi byæ zapewniona rezerwa ciep³a zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia dotycz¹cymi gospodarki cieplnej szpitali. Bilans potrzeb cieplnych W oparciu o informacje dotycz¹ce zamówionych iloœci ciep³a oraz analizê strat ciep³a przy przesyle stworzono wykaz mocy znamionowej dla Ÿróde³ ciep³a. Dysponuj¹c wykazem mocy znamionowej, po uwzglêdnieniu potrzeb w³asnych, sformu³owano bilans potrzeb cieplnych. Podstaw¹ do oceny strat ciep³a w uk³adzie przesy³owym by³y obliczenia cieplno-hydrauliczne sieci ciep³owniczej. Danymi do obliczeñ by³y: topologia sieci (informacje o odcinkach oraz wê- 5

2 6 6 A rtyku³y Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003 Tablica 1. Charakterystyka istniej¹cych Ÿróde³ ciep³a. Cie p³ownia Zains talowane k ot³y Parame try pracy typ moc, MW szt. woda, temperatura, oc para nasycona, ciœnienie, MP a C1 C2 W R 25 W R ,6 2 2 W R 5 OR 5 5, /90 (zima), 68/60 (lato) 130/70 (zima) - 0,42 (0,8) Paliwo wêgiel kamienny wêgiel kamienny z³ach sieci ciep³owniczej) oraz informacja o sposobie zasilania sieci. Maj¹c na uwadze fakt, e przep³yw wody opisany jest modelem nieizotermicznym, do obliczeñ strat ciep³a konieczna by³a identyfikacja parametrów wymiany ciep³a miêdzy noœnikiem ciep³a (wod¹ lub par¹) a otoczeniem. Obliczenia symulacyjne sieci prowadzono dla nominalnych warunków obci¹ enia sieci oraz obliczeniowej wartoœci temperatury zewnêtrznej. Rezultatem symulacji s¹ wartoœci ciœnienia i temperatury wody sieciowej w wêz³ach sieci oraz strumienie masy i prêdkoœci przep³ywu wody w odcinkach sieci. Na rys. 1. przedstawiono strukturê sieci ciep³owniczej zasilanej z ciep³owni C1, z podzia³em na sieæ wykonan¹ w technologii kana³owej, preizolowanej i na estakadzie. Graf sieci jest grafem nieplanarnym, w którym wysokoœci posadowienia wêz³ów zawieraj¹ siê w przedziale 117,8 126,0 m n.p.m. Zasilanie sieci z ciep³owni C1 odbywa siê w wêÿle, którego wysokoœæ punktu geodezyjnego wynosi 130,8 m n.p.m. Symulowana sieæ posiada: 1 Ÿród³o, 634 wêz³y, 826 ³uków i 192 wêz³y cieplne. W obliczeniach uwzglêdniono ró ne wartoœci wspó³czynnika przenikania ciep³a od wody ciep³owniczej do otoczenia dla sieci kana³owej i preizolowanej. Parametry wody w Ÿródle zasilaj¹cym sieæ (ciep³ownia C1) przyjêto: ciœnienie zasilania: 80 m s³. wody, temperatura zasilania: 130 C. Tablica 2. Wyniki obliczeñ sieci ciep³owniczej. pompownia ciœ nie nie s s ania te mpe ratura powrotu mak s ymalna prê dk oœ æ w s ie ci s traty mocy cie plne j w s ie ci 22,14 m s³. wody 77,7 Obliczenia prowadzono dla wartoœci temperatury obliczeniowej zewnêtrznej wynosz¹cej-18 C. Wyniki obliczeñ sieci przedstawiono w tab. 2 oraz czêœciowo pokazano na rys. 2. Bilans potrzeb cieplnych dla ciep³owni C1 i C2 przedstawiono w tab. 3. Produkcja noœników ciep³a, wody sieciowej oraz pary odbywa siê w ciep³owniach i w stacjach uzdatniania wody. Zapotrzebowanie ciep³a pokrywaj¹ pracuj¹ce kot³y, których iloœæ i wydajnoœæ zale y od wielkoœci aktualnego zapotrzebowania systemu na moc ciepln¹. Dobór kot³ów i ich obci¹ enie prowadzone jest pod k¹tem osi¹gania maksymalnej sprawnoœci i minimalizacji kosztów produkcji ciep³a. Maksymalny pobór pary z ciep³owni C2 wed³ug danych dotycz¹cych produkcji wynosi w okresie zimowym 2,5 t/h, a w okresie letnim 3 t/h. o C 1,89 m/s 2,319 MW 3,2 % Kryteria oceny op³acalnoœci inwestycji Rys. 1. Struktura sieci ciep³owniczej zasilanej z ciep³owni C1. Podstawê do oceny rentownoœci przedsiêwziêcia stanowi¹ wartoœci wymienionych poni ej wskaÿników: NPV Wartoœæ zaktualizowana netto wyra a zysk, jaki osi¹gnie inwestor dziêki zainwestowaniu w³asnego lub pochodz¹cego z kredytu kapita³u, zdyskontowany na dzieñ rozpoczêcia eksploatacji uk³adu. Wartoœæ NPV uzyskuje siê przez zsumowanie w danym okresie obliczeniowym, wyznaczanych oddzielnie dla ka dego roku ró nic pomiêdzy przychodami i wydatkami pieniê nymi, przy danej stopie procentowej. Wartoœæ zaktualizowana netto wyra a zatem ³¹czny przewidywany zysk z inwestycji, obejmuj¹cy ca³y okres eksploatacji. Dodatnia wartoœæ NPV oznacza, e stopa procentowa przedsiêwziêcia (stosunek dochodu z zaanga owanych œrodków finansowych do wielkoœci tych œrodków) jest wy sza od stopy dyskontowej (minimalnej stopy procentowej, wykorzystywanej w rachunku dyskontowym, który uwzglêdnia fakt, e wydany pieni¹dz powinien przynosiæ zysk w postaci odsetek). Im wiêksza jest dodatnia wartoœæ NPV, tym inwestycja jest bardziej op³acalna. Je eli NPV = 0 oznacza to, e stopa rentownoœci przedsiêwziêcia jest równa stopie dyskonta, czyli, e przychody z rozwa anej inwestycji pokrywaj¹ poniesione 6

3 7 7 Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003 A rtyku³y Rys. 2. Prezentacja wyników symulacji dla wybranego fragmentu sieci. Tablica 3. Bilans potrzeb cieplnych dla ciep³owni C1 i C2. Prze znacze nie cie p³a c.o. c.w. para technologiczna potrzeby w³asne raze m M oc, M W Cie p³ownia C1 Cie p³ownia C2 s zpital pozos ta³e obie k ty 59,8 3,4 2 6,8 1,2 0,3-0,5-1,7 1,4-68,3 6,5 2,3 na ni¹ wydatki. Ujemna wartoœæ NPV oznacza, e przedsiêwziêcie nie zapewnia rentownoœci na poziomie stopy dyskonta (stopy minimalnej), czyli e potencjalny inwestor poniesie straty z uwagi na brak op³acalnoœci inwestycji. Jeœli do wyznaczenia NPV przyjêto stopê kredytu, z którego finansowana ma byæ inwestycja, wówczas dodatnia wartoœæ NPV oznacza, e dan¹ inwestycjê mo na sfinansowaæ przy pomocy tego kredytu bez straty dla inwestora. W praktyce, przy pomocy NPV mo na porównaæ rozpatrywan¹ inwestycjê z inwestycj¹ alternatywn¹, o znanej stopie zwrotu, przy czym obie inwestycje musz¹ byæ obarczone takim samym ryzykiem. IRR Wewnêtrzna stopa zwrotu jest podstawowym obok NPV dynamicznym kryterium decyzyjnym. Wewnêtrzna stopa zwrotu jest to stopa dyskonta, dla której NPV przyjmuje wartoœæ zero: NPV ( r= IRR) = 0 Wewnêtrzna stopa zwrotu jest miar¹ rentownoœci inwestycji. Im wy sz¹ wartoœæ przyjmuje IRR, tym inwestycja przynosi wiêkszy dochód. IRR interpretuje siê jako oprocentowanie, jakie przynosi zainwestowany kapita³, tym samym jest to maksymalna stopa kredytu inwestycyjnego, pozwalaj¹ca na sfinansowanie projektu bez straty dla inwestora. Wartoœæ IRR powinna byæ zatem wiêksza od stopy dyskonta r. SPBT Prosty (statyczny) okres zwrotu nak³adów inwestycyjnych okreœla czas, jaki jest niezbêdny do odzyskania nak³adów pocz¹tkowych, poniesionych na realizacjê przedsiêwziêcia. Prosty okres zwrotu nak³adów charakteryzuje op³acalnoœæ inwestycji w sposób uproszczony, poniewa nie uwzglêdnia zmian wartoœci pieni¹dza w czasie, tzn. przep³ywy pieniê ne z kolejnych lat eksploatacji uk³adu nie s¹ dyskontowane, lecz traktowane jako równowarte. WskaŸnik nie bierze pod uwagê ca³ego okresu funkcjonowania przedsiêwziêcia, dlatego nie informuje o efektywnoœci nak³adów inwestycyjnych, ale o ich p³ynnoœci. Dlatego kryterium SPB s³u y z regu³y do wstêpnej oceny efektywnoœci badanego przedsiêwziêcia, g³ównie na etapie studium przedrealizacyjnego. W przypadku, gdy prosty okres zwrotu nak³adów jest krótszy lub równy okresowi przyjêtemu przez inwestora za dopuszczalny, wówczas inwestycja mo e byæ zrealizowana. Warianty modernizacji Podstawowym czynnikiem branym pod uwagê przy doborze uk³adów technologicznych w poszczególnych wariantach modernizacji 7

4 8 8 A rtyku³y Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003 systemu ciep³owniczego jest ich dopasowanie do potrzeb obiektu. Najkorzystniejsza jest praca urz¹dzenia przy obci¹ eniu nominalnym, gdy wówczas bêdzie ono pracowa³o z optymaln¹ sprawnoœci¹. Uk³ad przewymiarowany bêdzie pracowa³ ze sprawnoœci¹ ni sz¹ od nominalnej, a ponadto nak³ady inwestycyjne na jego realizacjê bêd¹ znacznie wy sze. Przeanalizowano 3 warianty modernizacji: 1. gazowy uk³ad kogeneracyjny pracuj¹cy na potrzeby wytwarzania c.o. i c.w. w ciep³owni C1, kot³y opalane mia³em wêglowym na potrzeby c.o. w ciep³owni C1, kot³y gazowe na potrzeby c.o. i c.w. oraz wytwornice pary w ciep³owni C2, 2. gazowy uk³ad kogeneracyjny pracuj¹cy na potrzeby wytwarzania c. w. dla po³¹czonych rejonów ciep³owni C1 i C2, kot³y opalane mia³em wêglowym na potrzeby c.o. dla po³¹czonych rejonów ciep³owni C1 i C2, wytwornica pary i rezerwowy kocio³ gazowo-olejowy w ciep³owni C2, 3. gazowy uk³ad kogeneracyjny pracuj¹cy na potrzeby wytwarzania c. w. dla po³¹czonych rejonów ciep³owni C1 i C2, kot³y gazowe na potrzeby c.o. dla po³¹czonych rejonów ciep³owni C1 i C2, wytwornica pary i rezerwowy kocio³ gazowo-olejowy w ciep³owni C2. Wariant I W ciep³owni C1 pozostawiono do dalszej eksploatacji 2 kot³y wodne wysokotemperaturowe WR25 i jeden WR5, zasilane mia- ³em wêglowym. Przewiduje siê ich pracê wy³¹cznie w okresie grzewczym. Dodatkowo zaproponowano zainstalowanie nowej jednostki uk³adu kogeneracyjnego (CHP) o mocy cieplnej 3 MW, który bêdzie zasilany gazem ziemnym GZ-50. Mia³by on pracowaæ przez ca³y rok z moc¹ ciepln¹ regulowan¹ w zale noœci od potrzeb. Schemat kot³owni C1 przedstawiony jest na rys. 3. Deficyt zainstalowanej mocy w stosunku do mocy zamówionej stanowi ok. 2,3%, nie ma zatem wp³ywu na jakoœæ ogrzewania i zaspokojenie potrzeb c. w. Dla ciep³owni C2 zaproponowano demonta kot³ów wêglowych i budowê na ich miejscu 2 kot³ów wodnych o mocy 3,5 MW z palnikiem na gaz ziemny i olej opa³owy lekki. Jako paliwo podstawowe przewiduje siê gaz ziemny GZ 50, a olej opa³owy lekki jako paliwo rezerwowe. Dla sieci parowej przyjêto 2 wytwornice pary o mocy 265 kw ka da. Tablica 4 przedstawia zestawienie zainstalowanych jednostek cieplnych. W okresie grzewczym na potrzeby c. o. i c. w. pracowaæ bêd¹ dwa kot³y wodne. W okresie letnim dla potrzeb c. w. szpitala i pozosta³ych obiektów pracowaæ bêdzie jeden kocio³ wodny z obci¹- eniem ok. 45%. Dla potrzeb technologicznych szpitala (kuchnia, pralnia, sterylizacja) przez ca³y rok pracowaæ bêd¹ wytwornice pary. W przypadku awarii jednego kot³a wodnego i jednej wytworni- Tablica 4. Urz¹dzenia cieplne zainstalowane w ciep³owni C1 i C2 (wariant I). ciep³ownia urz¹dzenie iloœæ moc jedn., MW moc ca³k., MW kocio³ WR ,0 C1 kocio³ WR 5 1 5,8 5,8 CHP 1 3 3,0 razem 66,0 kocio³ wodny 2 3,5 7 C2 kocio³ parowy 2 0,265 0,53 razem 7,53 Tablica 5. Zapotrzebowanie gazu w wariancie I. zapotrzebowanie gazu minimalna maksymalne wartoœæ ciep³ownia ca³kowite godzinowe ciœnienia mln m 3 m 3 /h kpa C1 4, C2 2, Rys. 3. Schemat ciep³owni C1 (wariant I). 8

5 9 9 Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003 A rtyku³y Rys. 4. Schemat ciep³owni C2 (wariant I). cy pary zapewniona bêdzie rezerwa ciep³a zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia dotycz¹cymi gospodarki cieplnej szpitali. Schemat ciep³owni C2 przedstawiono na rys. 4. Wariant II Uk³ad technologiczny ciep³owni C1 jest analogiczny jak dla wariantu I (rys. 3). Pozostaj¹ do dalszej eksploatacji 2 kot³y wodne wysokotemperaturowe WR25, a zamiast jednego kot³a WR5 proponuje siê dwa kot³y WR5. Oba typy kot³ów zasilane s¹ mia³em wêglowym. Przewidziana jest ich praca wy³¹cznie w okresie grzewczym. Dodatkowo zainstalowana jednostka uk³ad kogeneracyjny (CHP), zasilany gazem ziemnym GZ-50, mia³by jednak wiêksz¹ moc ciepln¹ 5 MW. Wynika to z faktu, e z tej ciep³owni nowoprojektowan¹ sieci¹ preizolowan¹ zasilany by³by rejon ciep³owni C2 dla potrzeb c. o. i c. w. Blok CHP pracowaæ bêdzie przez ca³y rok, z moc¹ ciepln¹ regulowan¹ w zale noœci od potrzeb. Ze wzglêdu na to, e potrzeby cieplne c. o. i c. w. rejonu ciep³owni C2 pokrywane bêd¹ z ciep³owni C1 poprzez przesy³ ciep³a now¹ sieci¹ preizolowan¹, dla ciep³owni C2 zaproponowano zainstalowanie dwu kot³ów parowych (wytwornic pary) o mocy 265 kw ka da na potrzeby technologiczne szpitala. Na wypadek awarii sieci cieplnej zasilaj¹cej szpital w c. o i c. w. przewiduje siê zainstalowanie kot³a wodnego o mocy 3,5 MW z palnikiem na gaz ziemny GZ 50 i olej opa³owy lekki (takiego jak w wariancie I). Dla potrzeb c. o. i c. w. wykorzystywane bêd¹ istniej¹ce wêz³y ciep³ownicze. Schemat ciep³owni C2 przedstawiono na rys. 5. Wariant III Zrezygnowano ca³kowicie z dotychczas eksploatowanych kot³ów zasilanych mia³em wêglowym. Zamiast tego zainstalowane mia³yby byæ 3 kot³y wysokotemperaturowe o mocy 23 MW ka dy oraz uk³ad kogeneracyjny (CHP) o mocy cieplnej 5 MW. Paliwem napêdowym kot³ów oraz CHP bêdzie gaz ziemny GZ-50. Z tej ciep³owni nowoprojektowan¹ sieci¹ preizolowan¹ zasilany by³by rejon Tablica 6. Urz¹dzenia cieplne zainstalowane w ciep³owni C1 i C2 (wariant II). ciep³ownia urz¹dzenie iloœæ moc jedn., MW moc ca³k., MW kocio³ WR ,0 C1 kocio³ WR 5 1 5,8 5,8 CHP 1 5,0 5,0 razem 68,0 kocio³ wodny 1 3,5 3,5 C2 kocio³ parowy 2 0,265 0,53 razem 4,03 Tablica 7. Zapotrzebowanie gazu w wariancie II. zapotrzebowanie gazu minimalna maksymalne wartoœæ ciep³ownia ca³kowite godzinowe ciœnienia mln m 3 m 3 /h kpa C1 8, C2 0, ciep³owni C2 dla potrzeb c. o. i c. w. Blok CHP pracowaæ bêdzie przez ca³y rok, z moc¹ ciepln¹ regulowan¹ w zale noœci od potrzeb. Schemat kot³owni C1 przedstawiony jest na rys. 6. Ze wzglêdu na to, e potrzeby cieplne c. o. i c. w. rejonu ciep³owni C2 pokrywane bêd¹ z ciep³owni C1 poprzez przesy³ mocy cieplnej now¹ sieci¹ preizolowan¹, dla ciep³owni C2 zaproponowano zainstalowanie dwu kot³ów parowych (wytwornic pary) o mocy 265 kw ka da na potrzeby technologiczne szpitala. Na wypadek awarii sieci cieplnej zasilaj¹cej szpital w c. o i c. w. przewiduje siê zainstalowanie kot³a wodnego o mocy 3,5 MW z palnikiem na gaz ziemny GZ 50 i olej opa³owy lekki (takiego jak w wariancie I). Dla potrzeb c. o. i c. w. wykorzystywane bêd¹ istniej¹ce wêz³y ciep³ownicze. Schemat ciep³owni C2 jest identyczny jak dla wariantu II (rys. 5). 9

6 10 10 A rtyku³y Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003 Rys. 5. Schemat ciep³owni C2 (wariant II). Tablica 8. Urz¹dzenia cieplne zainstalowane w ciep³owni CI i C2 (wariant III). ciep³ownia urz¹dzenie iloœæ moc jedn., MW moc ca³k., MW kocio³ wodny 3 23,0 69,0 C1 CHP 1 5,0 5,0 razem 74,0 kocio³ wodny 1 3,5 3,5 C2 kocio³ parowy 2 0,265 0,53 razem 4,03 Tablica 9. Zapotrzebowanie gazu w wariancie III. zapotrzebowanie gazu minimalna maksymalne wartoœæ ciep³ownia ca³kowite godzinowe ciœnienia mln m 3 m 3 /h kpa C1 37, C2 0, Analiza op³acalnoœci inwestycji Badanie efektywnoœci inwestycji przeprowadzono w oparciu o analizê przep³ywu strumieni dochodów i wydatków. Poniewa analizowana inwestycja polega na modernizacji, w rachunku efektywnoœci uwzglêdniono strumienie pieniê ne, jakie powstaj¹ w wyniku tego projektu, a nie w wyniku finansowym. Oznacza to, e w rachunku efektywnoœci uwzglêdniono jedynie te strumienie dochodów i wydatków, które stanowi¹ bezpoœredni rezultat projektu. Czêœæ dotycz¹ca uk³adu istniej¹cego zawiera faktyczne koszty wytworzenia ciep³a (koszty: opa³u, transportu, wynagrodzeñ, œwiadczeñ dla pracowników, amortyzacji, pozosta³e koszty) oraz podatek dochodowy. Te dane uzyskano od inwestora. Dla analizowanej inwestycji uwzglêdniono: nak³ady inwestycyjne oraz amortyzacjê œrodków trwa³ych, koszty wytworzenia produkcji (koszt energii napêdowej paliwa i energii elektrycznej; koszty utrzymania i serwisu koszt remontów i serwisu urz¹dzeñ, koszt materia³ów nieenergetycznych, pozosta³e koszty operacyjne; koszty osobowe wynagrodzenia i œwiadczenia dla pracowników; koszty œrodowiskowe) przychody przedsiêbiorstwa netto (przychody ze sprzeda y energii elektrycznej wytworzonej w uk³adzie kogeneracyjnym) oraz podatek dochodowy. W analizowanych wariantach przyjêto nastêpuj¹ce za³o enia: czas eksploatacji inwestycji równy 15 lat, inwestycja realizowana w roku 2002, analizê wykonano bez uwzglêdnienia podatku VAT, gdy nie ma on wp³ywu na koñcowe wyniki analizy, przychody ze sprzeda y ciep³a nie ulegn¹ zmianie po zamianie Ÿróde³ ciep³a, wszelkie przychody i koszty (poza amortyzacj¹) s¹ indeksowane wskaÿnikiem inflacji wynosz¹cym 1,9%, czêœæ wytworzonej energii elektrycznej jest przeznaczana na ca³kowite pokrycie zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ ciep³owni C1, reszta jest sprzedawana zak³adom przemys³owym w cenie 140 z³/mwh, roczny czas pracy uk³adu kogeneracyjnego wynosi 8400 godz, ca³oœæ prac jest finansowana ze œrodków w³asnych (bez udzia- ³u kredytu), stawkê amortyzacyjn¹ dla kot³ów i maszyn energetycznych przyjêto zgodnie z Ustaw¹ z dnia 15 lutego1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000r Nr 54 poz. 654 z póÿn. zm.), do obliczeñ wartoœci zaktualizowanych netto przyjêto wartoœæ stopy dyskonta wynosz¹c¹ 5%. op³aty za gospodarcze korzystanie ze œrodowiska wyznaczono zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dn. 30 grudnia 1997 r. w sprawie op³at za wprowadzanie substancji zanieczysz- 10

7 11 11 Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003 A rtyku³y Rys. 6. Urz¹dzenia cieplne zainstalowane w ciep³owni I (wariant III). Tablica 10. Wyniki analizy op³acalnoœci inwestycji. nak³ady inwestycyjne NPV (tys. z³) IRR (%) SPBT (lat) (tys. z³) wariant I 9655,60 279,79 6% 1 wariant II 15195, ,75 10% 1 wariant III 20155, ,10 - >15 czaj¹cych do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów (Dz. U. Nr 162 poz z póÿn. zm.), ceny gazu przyjêto zgodnie z taryf¹ dla paliw gazowych Nr 1/2002 obowi¹zuj¹c¹ odbiorców obs³ugiwanych przez PGNiG S. A., cena energii elektrycznej zu ywanej na potrzeby w³asne zosta³a okreœlone w oparciu o informacje z PEC i wynosi 196,8 z³/mwh. Na podstawie powy szych danych i za³o eñ sporz¹dzono zestawienia wyników finansowych niezdyskontowanych i zdyskontowanych. Podsumowanie ka dej analizy stanowi¹ skumulowane sumy zdyskontowane NPV i wewnêtrzna stopa zwrotu IRR (tablica 10), na podstawie których wysnuto wnioski o op³acalnoœci inwestycji. Z przeprowadzonej analizy wynika, e pierwsze dwa warianty modernizacji ciep³owni C1 i C2 s¹ op³acalne. Wartoœci zaktualizowane netto obu inwestycji uzyskuj¹ dodatni¹ wartoœæ po oko³o 8-10 latach eksploatacji uk³adu, przy czym drugi z analizowanych wariantów jest bardziej op³acalny. Wewnêtrzna stopa zwrotu obu inwestycji jest ni sza od aktualnego oprocentowania kredytów inwestycyjnych na zakup urz¹dzeñ s³u ¹cych ochronie œrodowiska. Œwiadczy to o braku mo liwoœci finansowania inwestycji z kredytu. Warto w tym miejscu zaznaczyæ, e za³o eniem by³o, e ca- ³oœæ inwestycji jest finansowana ze œrodków w³asnych. Przy aktualnej strukturze cen energii elektrycznej, ciep³a i gazu produkcja ciep³a i energii elektrycznej zgodnie z wariantem III nie jest op³acalna, przy czym straty rosn¹ w ci¹gu ca³ego analizowanego okresu. Ponadto realizacja wariantu III wymaga rozbudowy sieci gazowniczej. Efektem tego bêdzie dodatkowy wzrost nak³adów inwestycyjnych. Z przeprowadzonych obliczeñ wynika, e konfiguracja uk³adu oraz tryb jego pracy maj¹ znacz¹cy wp³yw na op³acalnoœæ inwestycji. Skojarzone wytwarzanie ciep³a i energii elektrycznej jest technologi¹ atrakcyjn¹ z ekonomicznego punktu jedynie w przypadku odpowiedniej struktury cen energii elektrycznej, ciep³a i paliwa. Optymalna moc i konfiguracja uk³adu skojarzonego silnie zale y od ceny paliwa, ciep³a i energii elektrycznej, trybu pracy uk³adu i mo liwoœci sprzeda y energii elektrycznej do sieci. Badania przepustowoœci sieci gazowej Dla rozpatrywanych trzech wariantów modernizacji Ÿróde³ ciep³a w ciep³owniach C1 i C2, uwzglêdniaj¹c przewidywany wzrost poboru gazu, dokonano analizy przepustowoœci sieci gazowej œredniego ciœnienia w obszarze oddzia³ywania wymienionych odbiorców. Strukturê symulowanej sieci gazowej przedstawiono na rys. 3. ród³em zasilania sieci gazowej jest stacja redukcyjna I stopnia usytuowana wêÿle 1. Przewidywane punkty odbioru gazu dla ciep³owni C1 i C2 znajduj¹ siê odpowiednio w wêz³ach 13a i 22a. Obliczenia hydrauliczne fragmentu sieci gazowej œredniego ciœnienia przeprowadzono na podstawie danych dotycz¹cych struktury sieci, geometrii odcinków, parametrów dostawy i odbioru gazu, dostarczonych przez Zak³ad Gazowniczy. Dotychczasowa wartoœæ ciœnienia na wyjœciu ze stacji redukcyjnej I stopnia wynosi 300 kpa. Z przeprowadzonych badañ symulacyjnych wynika, e realizacja wariantu I przy aktualnych parametrach zasilania sieci na stacji redukcyjnej I stopnia nie jest mo liwa, poniewa wartoœci ciœnienia w wêz³ach zasilaj¹cych ciep³ownie C1 i C2 wynosz¹ odpowiednio 261,07 oraz 284,46 kpa. Aby uzyskaæ wymagan¹ wartoœæ ciœnienia gazu przed odbiornikami konieczne jest podniesienie ci- 11

8 A rtyku³y Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003 œnienia na stacji redukcyjnej do 382,0 kpa. W wariancie II przy dotychczasowych parametrach zasilania sieci na stacji redukcyjnej I stopnia wartoœci ciœnienia w wêz³ach zasilaj¹cych ciep³ownie C1 i C2 wynosz¹ odpowiednio 231,35 oraz 282,74 kpa. Konieczne jest podniesienie ciœnienia na stacji redukcyjnej do 400,0 kpa. Proponowana wartoœæ 400 kpa wynika z faktu, e jest to wartoœæ maksymalnego ciœnienia roboczego na wyjœciu ze stacji redukcyjnej. Realizacja wariantu III przy zmianie parametrów zasilania sieci nie jest mo liwa. Wymagana jest przebudowa struktury sieci gazowniczej w celu zwiêkszenia przepustowoœci. Wnioski Rys. 7. Struktura analizowanego fragmentu sieci gazowej œredniego ciœnienia. Tablica 11. Wyniki obliczeñ hydraulicznych sieci gazowej œredniego ciœnienia. Wariant Ciœnienie w SR I st. (kpa) Ciœnienie zasilania w wêz³ach (kpa) C1 C ,07 284, ,19 369, ,35 282, ,94 386, * * 400 * * Ciœ. minimalne w wêz³ach C1 i C2-350 kpa. * - poza zakresem wartoœci ciœ. sieci dystrybucyjnej. Zast¹pienie kot³owni wêglowych gazowymi Ÿród³ami ciep³a przynosi szerokie korzyœci œrodowiskowe. Z drugiej jednak strony decyzje o budowie kot³owni gazowej musz¹ zostaæ podjête po wnikliwej analizie efektywnoœci ekonomicznej inwestycji. Do obliczeñ efektywnoœci ekonomicznej zamiany kot³ów wêglowych na gazowe stosuje siê ogólnie przyjête metody oceny inwestycji. Powszechnie stosowane wskaÿniki to wartoœæ zaktualizowana netto (NPV) oraz wewnêtrzna stopa zwrotu (IRR). Ocena inwestycji mo e byæ rozszerzona o analizê wskaÿników rentownoœci i p³ynnoœci finansowej. G³ównym Ÿród³em informacji o warunkach pracy systemu zaopatrzenia w ciep³o przy z³o onej strukturze sieci (np. obszar ca³ego miasta) oraz w sytuacji stale zmieniaj¹cego siê zapotrzebowania na ciep³o jest symulator sieci ciep³owniczej. Obliczenia cieplne i hydrauliczne sieci pozwalaj¹ okreœliæ straty ciep³a w systemie, profile zmian temperatury w sieci, wymagan¹ wysokoœæ ciœnienia dyspozycyjnego oraz natê enie przep³ywu wody w ciep³owni. Podczas jednoczesnej pracy takich elementów jak kot³ownie, pompownie, sieci rozprowadzaj¹ce czy wêz³y cieplne, wystêpuje ich wzajemne oddzia³ywanie hydrauliczne, dlatego wa n¹ cech¹ programu komputerowego przeznaczonego do symulacji sieci ciep³owniczych jest mo liwoœæ symulacji sieci o dowolnej konfiguracji. Realizacja projektów ciep³owniczych polegaj¹cych na zamianie kot³ów wêglowych na gazowe wymaga przeprowadzenia analizy przepustowoœci sieci gazowej œredniego ciœnienia. Programy symulacyjne stosowane w tym celu winny umo liwiaæ obliczanie sieci w których wystêpuj¹ dwa poziomy ciœnienia (œrednie i niskie), aby móc oceniæ wp³yw przy³¹czenia du ego odbiorcy przemys³owego na parametry dostawy gazu do pozosta³ych odbiorców

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 13 Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych W 880.13 2/24 SPIS TREŚCI 13.1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 43 4067 Poz. 346 346 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegó owego zakresu i form audytu energetycznego oraz cz Êci audytu remontowego, wzorów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

1. Wstêp... 9 Literatura... 13

1. Wstêp... 9 Literatura... 13 Spis treœci 1. Wstêp... 9 Literatura... 13 2. Potencja³ cieplny i sposoby udostêpniania ciep³a Ziemi... 15 2.1. Parametry charakterystyczne dla potencja³u cieplnego Ziemi... 15 2.2. Rozk³ad pola temperaturowego

Bardziej szczegółowo

System centralnego ogrzewania

System centralnego ogrzewania System centralnego ogrzewania Zadaniem systemu ogrzewania jest zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń w okresie zimy. Ogrzewanie wodne Ciepło dostarczane jest do budynku (instalacji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Karta informacyjna dla przedsięwzięcia Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Zawartość karty informacyjnej Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument, składany

Bardziej szczegółowo

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ 4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA 4.1. Ocena jakoœci powietrza w odniesieniu do norm dyspozycyjnych O jakoœci powietrza na danym obszarze decyduje œredni poziom stê eñ zanieczyszczeñ w okresie doby, sezonu, roku.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

Przyłączenie podmiotów do sieci gazowej

Przyłączenie podmiotów do sieci gazowej Dziennik Ustaw Nr 93-3348 - Poz. 588 Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki: 1) przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, 2) pokrywania kosztów przyłączenia, 3) obrotu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 76/05 z dnia 15.12.2005 r. ze zmianą uchwałą nr 31/06 z dnia 21.06.2006 roku Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 90/XII/2011 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 24 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 90/XII/2011 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 24 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 90/XII/2011 RADY GMINY MAŁA WIEŚ z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 24 ust. 1, 6 i 9a

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, sierpień 2013

Wysogotowo, sierpień 2013 Wysogotowo, sierpień 2013 O Grupie DUON (1) Kim jesteśmy Jesteśmy jednym z wiodących niezależnych dostawców gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce Historia 2001 początek działalności w segmencie

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie gminy Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza efektywnoœci ekonomicznej inwestycji elektrownianych

Analiza porównawcza efektywnoœci ekonomicznej inwestycji elektrownianych Materia³y XXV Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, 9 12.10.2011 r. Justyna MICHALAK* Analiza porównawcza efektywnoœci ekonomicznej inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Sytuacja dużych i małych źródeł kogeneracyjnych teraz i w przyszłości

Sytuacja dużych i małych źródeł kogeneracyjnych teraz i w przyszłości Sulechów, 22.11.2013 r. Sytuacja dużych i małych źródeł kogeneracyjnych teraz i w przyszłości e.distherm Wärmedienstleistungen GmbH Folie 1 Proces kogeneracji Dostarczanie en. elektrycznej i cieplnej w

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI.

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI OPIS SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SYNTHOS DWORY PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania dostaw ciep ej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i u ytkowych S. M. OSIEDLE STARÓWKA W WARSZAWIE

REGULAMIN rozliczania dostaw ciep ej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i u ytkowych S. M. OSIEDLE STARÓWKA W WARSZAWIE Za cznik do Uchwa y Nr 1/2013 Rady Nadzorczej Spó dzielni Mieszkaniowej Osiedle Starówka z dnia 15.01.2013 REGULAMIN rozliczania dostaw ciep ej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i u ytkowych S. M.

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 13. Rzeszów ul. Piastów 2

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 13. Rzeszów ul. Piastów 2 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 13 Rzeszów ul. Piastów 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

Zalety ekonomiczno-techniczne korzystania z ciepła systemowego w zakresie c.w.u.

Zalety ekonomiczno-techniczne korzystania z ciepła systemowego w zakresie c.w.u. Zalety ekonomiczno-techniczne korzystania z ciepła systemowego w zakresie c.w.u. XVII Konferencja Ekonomiczno- Techniczna Przedsiębiorstw Ciepłowniczych i Elektrociepłowni Czarna 2014 Opracowała: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Rachunek przep³ywów pieniê nych w ocenie ekonomicznej inwestycji termomodernizacyjnej z zastosowaniem odnawialnych Ÿróde³ energii

Rachunek przep³ywów pieniê nych w ocenie ekonomicznej inwestycji termomodernizacyjnej z zastosowaniem odnawialnych Ÿróde³ energii POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 10 Zeszyt 1 2007 PL ISSN 1429-6675 Jacek ZIMNY*, Piotr MICHALAK** Rachunek przep³ywów pieniê nych w ocenie ekonomicznej inwestycji termomodernizacyjnej z zastosowaniem odnawialnych

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 NA MOMENT ODDANIA BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE METANU Z POK ADÓW WÊGLA JSW S.A. W INSTALACJACH ENERGETYCZNYCH

GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE METANU Z POK ADÓW WÊGLA JSW S.A. W INSTALACJACH ENERGETYCZNYCH Górnictwo i Geoin ynieria Rok 29 Zeszyt 4 2005 Andrzej Tor*, Kazimierz Gatnar* GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE METANU Z POK ADÓW WÊGLA JSW S.A. W INSTALACJACH ENERGETYCZNYCH Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A. (JSW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Dotyczy projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.02.00-00-173/12-00

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r.

Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. 1 Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 P/08/112 LBY- 41004-2/08 Pan Wacław Derlicki

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZED ENIE CZASU OBOWI ZYWANIA DOTYCHCZASOWEJ TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

WNIOSEK O PRZED ENIE CZASU OBOWI ZYWANIA DOTYCHCZASOWEJ TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW Gminny Zak ad Komunalny Sp. z o. o. 11-500 Gi ycko, Bystry 1H NIP 845-198-19-26 REGON 281364299 tel./fax 87/ 429 94 80 Bystry, dnia 22.10.2014 rok RADA GMINY GI YCKO przez Wójta Gminy Gi ycko WNIOSEK O

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego

Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP Sosnowiec 17 listopada 2009 Zawartość prezentacji 1. Implikacje pakietowe

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ 20 MPa 4 cm 3 /obr. WK 560 660 03.1999 ZASTOSOWANIE.Agregaty hydrauliczne typu UHKZ s³u ¹ do napêdu i sterowania odbiornikami hydraulicznymi (si³owniki lub silniki hydrauliczne).

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco:

Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco: Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco: Kasa 4.500 PLN Rachunek bieżący 50.000 PLN Rozrachunki z dostawcami 10.800 PLN Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalno użytkowe.

Wymagania funkcjonalno użytkowe. Wymagania funkcjonalno użytkowe. Załącznik Nr 1 do umowy Spis zawartości: I - WYMAGANIA FUNKCONALNO UŻYTKOWE... 2 1. Instalacja odpylania spalin ma zapewnić możliwości prawidłowej eksploatacji kotłów,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczno-ekonomiczna op³acalnoœci nadbudowy wêglowej elektrociep³owni parowej turbin¹ gazow¹ i kot³em odzyskowym

Analiza techniczno-ekonomiczna op³acalnoœci nadbudowy wêglowej elektrociep³owni parowej turbin¹ gazow¹ i kot³em odzyskowym Janusz Skorek, Jacek Kalina, Zak³ad Termodynamiki i Energetyki Gazowej Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Œl¹ska Ryszard Bartnik, NOVEL-Energoconsulting Wies³aw Sawicki, EC Elbl¹g Sp. z o.o. Analiza

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Egzamin dyplomowy pytania

Egzamin dyplomowy pytania Egzamin dyplomowy pytania 1. Równania ruchu punktu. Równanie ruchu bryły sztywnej. Stopnie swobody. 2. Tarcie. Rodzaje tarcia. Prawa fizyki dotyczące tarcia. 3. Praca. Energia: mechaniczna, elektryczna,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: OPTYMALIZACJA TERMOEKONOMICZNA W ENERGETYCE Termoeconomic Analysis of Thermal Systems in Power Engineering Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/346/2013 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE

UCHWAŁA NR XXV/346/2013 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE Projekt z dnia 9 maja 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXV/346/2013 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia ustalonych przez MZWiK w Sławkowie taryf za zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Realizowanego na działce numer 33/4, k.m. 4, obręb Wojnowice ul. Ogrodowa 1, 47 470 Wojnowice gmina Krzanowice powiat raciborski województwo

Bardziej szczegółowo

Prosty okres zwrotu (PP)

Prosty okres zwrotu (PP) Prosty okres zwrotu (PP) Zadanie 1 Określ okres zwrotu dla projektu, którego finansową charakterystykę ujęto w poniższej tabeli. T NI -1 850 100 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 KE 120 500 126 525 132

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

wignią konkurencyjności

wignią konkurencyjności Lider Informatyki dla Energetyki Laur Białego Tygrysa IT dźwignid wignią konkurencyjności ci w energetyce Stanisław Niwiński, Debata INFO-TELE-ENE, Procesy Inwestycyjne, Warszawa, 27 czerwca 2008r. 1 Pytanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW PoniŜszy przykład ma na celu przybliŝenie logiki wynikającej z Wytycznych. ZałoŜenia projekcji finansowej dla celów przeprowadzenia analizy ekonomiczno-finansowej

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1.

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1. Projekt U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Art. 1. W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz.

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie Gminy Miasta Tarnowa w roku taryfowym 2009 (od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r.) Niniejsze taryfy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 11 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 11 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani gm. Osieczna

Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani gm. Osieczna Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani gm. Osieczna Zadanie nr 1: Modernizacja części technologicznej Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani CZĘŚĆ III WYKAZ CEN 2 WYKAZ CEN (PODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Automatyka. Etymologicznie automatyka pochodzi od grec.

Automatyka. Etymologicznie automatyka pochodzi od grec. Automatyka Etymologicznie automatyka pochodzi od grec. : samoczynny. Automatyka to: dyscyplina naukowa zajmująca się podstawami teoretycznymi, dział techniki zajmujący się praktyczną realizacją urządzeń

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo