A rtyku³y. Ocena efektywnoœci ekonomicznej modernizacji ciep³owni miejskiej. Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A rtyku³y. Ocena efektywnoœci ekonomicznej modernizacji ciep³owni miejskiej. Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003"

Transkrypt

1 5 5 Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003 A rtyku³y Ocena efektywnoœci ekonomicznej modernizacji ciep³owni miejskiej Agnieszka Bojanowicz*, Maciej Chaczykowski**, Jaros³aw Kurowski*, Tadeusz órañski*** Celem niniejszego artyku³u jest zaprezentowanie oceny efektywnoœci ekonomicznej modernizacji ciep³owni miejskiej przy zastosowaniu gazowych Ÿróde³ ciep³a. W artykule wykorzystano wyniki analizy przeprowadzonej w 2002 dla miasta po³o onego w zachodniej Polsce. Miasto jest po³o one na terenie oko³o 40 km 2, posiada oko³o 70 tys. mieszkañców. Ponad 40% mieszkañców zatrudnionych jest w przemyœle, który w g³ównej mierze tworzy 7 du ej i œredniej wielkoœci zak³adów przemys³owych (zatrudniaj¹cych powy ej 100 osób). Na terenie miasta wyznaczonych jest ponad 500 ha terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym ponad 70 ha pod zabudowê wielorodzinn¹. Miejski system ciep³owniczy eksploatowany jest przez Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej, które jest Spó³k¹ z o.o. Podstawowym przedmiotem dzia³ania Spó³ki jest wytwarzanie, przesy³anie i dystrybucja ciep³a, którego noœnikiem jest woda i para wodna. Ciep³o zu ywane jest w celu ogrzewania pomieszczeñ, podgrzewania wody u ytkowej oraz na cele technologiczne. Przedstawiona poni ej ocena efektywnoœci ekonomicznej modernizacji Ÿróde³ ciep³a zawiera szersz¹ grupê zagadnieñ, typowych dla tego rodzaju przedsiêwziêæ. Ich rozwi¹zanie jest warunkiem koniecznym podjêcia decyzji inwestycyjnych. Stosowane w praktyce algorytmy oceny efektywnoœci ekonomicznej modernizacji Ÿróde³ ciep³a maj¹ zawsze pewne cechy wspólne i wymagaj¹: identyfikacji potrzeb cieplnych z uwzglêdnieniem specyfiki odbiorców, w oparciu o stan aktualnego zapotrzebowania na ciep³o oraz plan inwestycyjny, który okreœla budowê i przy³¹czanie nowych odcinków sieci ciep³owniczej, okreœlenia wariantów modernizacji Ÿród³a ciep³a z uwzglêdnieniem charakterystyki istniej¹cych uk³adów, * mgr in. Agnieszka Bojanowicz, mgr in. Jaros³aw Kurowski, Fluid Systems Sp. z o.o., Warszawa 124, skr. poczt. 14, ul. Opaczewska 43. ** dr in. Maciej Chaczykowski, Zak³ad In ynierii Gazownictwa, Wydzia³ In ynierii Œrodowiska, Politechnika Warszawska, ul. Nowowiejska 20, Warszawa. *** mgr. in. Tadeusz órañski, Tawi Sp. z o.o., ul. Suwak 4, Warszawa, przeprowadzenia analizy efektywnoœci przedsiêwziêcia dla poszczególnych wariantów inwestycji. Projekt, w ujêciu kompleksowym, oprócz analiz o charakterze ekonomicznym, dotycz¹cych samego Ÿród³a ciep³a, musi zawieraæ tak e m.in. obliczenia cieplno-hydrauliczne sieci ciep³owniczej oraz obliczenia przepustowoœci sieci gazowej. Analiza stanu istniej¹cego Charakterystyka istniej¹cych uk³adów System ciep³owniczy jest zasilany z dwóch Ÿróde³ ciep³a ciep³owni C1 i C2, wyposa onych w szeœæ kot³ów opalanych wêglem kamiennym (Tab. 1). ¹czne wartoœci mocy cieplnej ciep³owni C1 i ciep³owni C2 wynosz¹ odpowiednio 81,60 MW i 29,26 MW. Podstawowym celem pracy ciep³owni w warunkach sezonu grzewczego jest bie ¹ce pokrywanie potrzeb cieplnych odbiorców ciep³a, zasilanych z wodnej sieci ciep³owniczej wysokotemperaturowej. W okresie letnim system pracuje na potrzeby wytwarzania ciep³ej wody u ytkowej. Udzia³ sprzeda y ciep³a w podziale na grupy odbiorców kszta³tuje siê nastêpuj¹co: 71% odbiór ciep³a na cele mieszkaniowe (spó³dzielnie mieszkaniowe, przedsiêbiorstwa komunalne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne), 12% na cele obiektów u ytecznoœci publicznej (szpitale, szko³y, przedszkola), 17% pozosta³e obiekty (firmy produkcyjne, us³ugowe, handlowe i inni). W ciep³owni C2 przez ca³y rok produkowana jest para do celów technologicznych na potrzeby pobliskiego szpitala. W razie awarii kot³ów i wytwornicy pary dla szpitala musi byæ zapewniona rezerwa ciep³a zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia dotycz¹cymi gospodarki cieplnej szpitali. Bilans potrzeb cieplnych W oparciu o informacje dotycz¹ce zamówionych iloœci ciep³a oraz analizê strat ciep³a przy przesyle stworzono wykaz mocy znamionowej dla Ÿróde³ ciep³a. Dysponuj¹c wykazem mocy znamionowej, po uwzglêdnieniu potrzeb w³asnych, sformu³owano bilans potrzeb cieplnych. Podstaw¹ do oceny strat ciep³a w uk³adzie przesy³owym by³y obliczenia cieplno-hydrauliczne sieci ciep³owniczej. Danymi do obliczeñ by³y: topologia sieci (informacje o odcinkach oraz wê- 5

2 6 6 A rtyku³y Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003 Tablica 1. Charakterystyka istniej¹cych Ÿróde³ ciep³a. Cie p³ownia Zains talowane k ot³y Parame try pracy typ moc, MW szt. woda, temperatura, oc para nasycona, ciœnienie, MP a C1 C2 W R 25 W R ,6 2 2 W R 5 OR 5 5, /90 (zima), 68/60 (lato) 130/70 (zima) - 0,42 (0,8) Paliwo wêgiel kamienny wêgiel kamienny z³ach sieci ciep³owniczej) oraz informacja o sposobie zasilania sieci. Maj¹c na uwadze fakt, e przep³yw wody opisany jest modelem nieizotermicznym, do obliczeñ strat ciep³a konieczna by³a identyfikacja parametrów wymiany ciep³a miêdzy noœnikiem ciep³a (wod¹ lub par¹) a otoczeniem. Obliczenia symulacyjne sieci prowadzono dla nominalnych warunków obci¹ enia sieci oraz obliczeniowej wartoœci temperatury zewnêtrznej. Rezultatem symulacji s¹ wartoœci ciœnienia i temperatury wody sieciowej w wêz³ach sieci oraz strumienie masy i prêdkoœci przep³ywu wody w odcinkach sieci. Na rys. 1. przedstawiono strukturê sieci ciep³owniczej zasilanej z ciep³owni C1, z podzia³em na sieæ wykonan¹ w technologii kana³owej, preizolowanej i na estakadzie. Graf sieci jest grafem nieplanarnym, w którym wysokoœci posadowienia wêz³ów zawieraj¹ siê w przedziale 117,8 126,0 m n.p.m. Zasilanie sieci z ciep³owni C1 odbywa siê w wêÿle, którego wysokoœæ punktu geodezyjnego wynosi 130,8 m n.p.m. Symulowana sieæ posiada: 1 Ÿród³o, 634 wêz³y, 826 ³uków i 192 wêz³y cieplne. W obliczeniach uwzglêdniono ró ne wartoœci wspó³czynnika przenikania ciep³a od wody ciep³owniczej do otoczenia dla sieci kana³owej i preizolowanej. Parametry wody w Ÿródle zasilaj¹cym sieæ (ciep³ownia C1) przyjêto: ciœnienie zasilania: 80 m s³. wody, temperatura zasilania: 130 C. Tablica 2. Wyniki obliczeñ sieci ciep³owniczej. pompownia ciœ nie nie s s ania te mpe ratura powrotu mak s ymalna prê dk oœ æ w s ie ci s traty mocy cie plne j w s ie ci 22,14 m s³. wody 77,7 Obliczenia prowadzono dla wartoœci temperatury obliczeniowej zewnêtrznej wynosz¹cej-18 C. Wyniki obliczeñ sieci przedstawiono w tab. 2 oraz czêœciowo pokazano na rys. 2. Bilans potrzeb cieplnych dla ciep³owni C1 i C2 przedstawiono w tab. 3. Produkcja noœników ciep³a, wody sieciowej oraz pary odbywa siê w ciep³owniach i w stacjach uzdatniania wody. Zapotrzebowanie ciep³a pokrywaj¹ pracuj¹ce kot³y, których iloœæ i wydajnoœæ zale y od wielkoœci aktualnego zapotrzebowania systemu na moc ciepln¹. Dobór kot³ów i ich obci¹ enie prowadzone jest pod k¹tem osi¹gania maksymalnej sprawnoœci i minimalizacji kosztów produkcji ciep³a. Maksymalny pobór pary z ciep³owni C2 wed³ug danych dotycz¹cych produkcji wynosi w okresie zimowym 2,5 t/h, a w okresie letnim 3 t/h. o C 1,89 m/s 2,319 MW 3,2 % Kryteria oceny op³acalnoœci inwestycji Rys. 1. Struktura sieci ciep³owniczej zasilanej z ciep³owni C1. Podstawê do oceny rentownoœci przedsiêwziêcia stanowi¹ wartoœci wymienionych poni ej wskaÿników: NPV Wartoœæ zaktualizowana netto wyra a zysk, jaki osi¹gnie inwestor dziêki zainwestowaniu w³asnego lub pochodz¹cego z kredytu kapita³u, zdyskontowany na dzieñ rozpoczêcia eksploatacji uk³adu. Wartoœæ NPV uzyskuje siê przez zsumowanie w danym okresie obliczeniowym, wyznaczanych oddzielnie dla ka dego roku ró nic pomiêdzy przychodami i wydatkami pieniê nymi, przy danej stopie procentowej. Wartoœæ zaktualizowana netto wyra a zatem ³¹czny przewidywany zysk z inwestycji, obejmuj¹cy ca³y okres eksploatacji. Dodatnia wartoœæ NPV oznacza, e stopa procentowa przedsiêwziêcia (stosunek dochodu z zaanga owanych œrodków finansowych do wielkoœci tych œrodków) jest wy sza od stopy dyskontowej (minimalnej stopy procentowej, wykorzystywanej w rachunku dyskontowym, który uwzglêdnia fakt, e wydany pieni¹dz powinien przynosiæ zysk w postaci odsetek). Im wiêksza jest dodatnia wartoœæ NPV, tym inwestycja jest bardziej op³acalna. Je eli NPV = 0 oznacza to, e stopa rentownoœci przedsiêwziêcia jest równa stopie dyskonta, czyli, e przychody z rozwa anej inwestycji pokrywaj¹ poniesione 6

3 7 7 Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003 A rtyku³y Rys. 2. Prezentacja wyników symulacji dla wybranego fragmentu sieci. Tablica 3. Bilans potrzeb cieplnych dla ciep³owni C1 i C2. Prze znacze nie cie p³a c.o. c.w. para technologiczna potrzeby w³asne raze m M oc, M W Cie p³ownia C1 Cie p³ownia C2 s zpital pozos ta³e obie k ty 59,8 3,4 2 6,8 1,2 0,3-0,5-1,7 1,4-68,3 6,5 2,3 na ni¹ wydatki. Ujemna wartoœæ NPV oznacza, e przedsiêwziêcie nie zapewnia rentownoœci na poziomie stopy dyskonta (stopy minimalnej), czyli e potencjalny inwestor poniesie straty z uwagi na brak op³acalnoœci inwestycji. Jeœli do wyznaczenia NPV przyjêto stopê kredytu, z którego finansowana ma byæ inwestycja, wówczas dodatnia wartoœæ NPV oznacza, e dan¹ inwestycjê mo na sfinansowaæ przy pomocy tego kredytu bez straty dla inwestora. W praktyce, przy pomocy NPV mo na porównaæ rozpatrywan¹ inwestycjê z inwestycj¹ alternatywn¹, o znanej stopie zwrotu, przy czym obie inwestycje musz¹ byæ obarczone takim samym ryzykiem. IRR Wewnêtrzna stopa zwrotu jest podstawowym obok NPV dynamicznym kryterium decyzyjnym. Wewnêtrzna stopa zwrotu jest to stopa dyskonta, dla której NPV przyjmuje wartoœæ zero: NPV ( r= IRR) = 0 Wewnêtrzna stopa zwrotu jest miar¹ rentownoœci inwestycji. Im wy sz¹ wartoœæ przyjmuje IRR, tym inwestycja przynosi wiêkszy dochód. IRR interpretuje siê jako oprocentowanie, jakie przynosi zainwestowany kapita³, tym samym jest to maksymalna stopa kredytu inwestycyjnego, pozwalaj¹ca na sfinansowanie projektu bez straty dla inwestora. Wartoœæ IRR powinna byæ zatem wiêksza od stopy dyskonta r. SPBT Prosty (statyczny) okres zwrotu nak³adów inwestycyjnych okreœla czas, jaki jest niezbêdny do odzyskania nak³adów pocz¹tkowych, poniesionych na realizacjê przedsiêwziêcia. Prosty okres zwrotu nak³adów charakteryzuje op³acalnoœæ inwestycji w sposób uproszczony, poniewa nie uwzglêdnia zmian wartoœci pieni¹dza w czasie, tzn. przep³ywy pieniê ne z kolejnych lat eksploatacji uk³adu nie s¹ dyskontowane, lecz traktowane jako równowarte. WskaŸnik nie bierze pod uwagê ca³ego okresu funkcjonowania przedsiêwziêcia, dlatego nie informuje o efektywnoœci nak³adów inwestycyjnych, ale o ich p³ynnoœci. Dlatego kryterium SPB s³u y z regu³y do wstêpnej oceny efektywnoœci badanego przedsiêwziêcia, g³ównie na etapie studium przedrealizacyjnego. W przypadku, gdy prosty okres zwrotu nak³adów jest krótszy lub równy okresowi przyjêtemu przez inwestora za dopuszczalny, wówczas inwestycja mo e byæ zrealizowana. Warianty modernizacji Podstawowym czynnikiem branym pod uwagê przy doborze uk³adów technologicznych w poszczególnych wariantach modernizacji 7

4 8 8 A rtyku³y Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003 systemu ciep³owniczego jest ich dopasowanie do potrzeb obiektu. Najkorzystniejsza jest praca urz¹dzenia przy obci¹ eniu nominalnym, gdy wówczas bêdzie ono pracowa³o z optymaln¹ sprawnoœci¹. Uk³ad przewymiarowany bêdzie pracowa³ ze sprawnoœci¹ ni sz¹ od nominalnej, a ponadto nak³ady inwestycyjne na jego realizacjê bêd¹ znacznie wy sze. Przeanalizowano 3 warianty modernizacji: 1. gazowy uk³ad kogeneracyjny pracuj¹cy na potrzeby wytwarzania c.o. i c.w. w ciep³owni C1, kot³y opalane mia³em wêglowym na potrzeby c.o. w ciep³owni C1, kot³y gazowe na potrzeby c.o. i c.w. oraz wytwornice pary w ciep³owni C2, 2. gazowy uk³ad kogeneracyjny pracuj¹cy na potrzeby wytwarzania c. w. dla po³¹czonych rejonów ciep³owni C1 i C2, kot³y opalane mia³em wêglowym na potrzeby c.o. dla po³¹czonych rejonów ciep³owni C1 i C2, wytwornica pary i rezerwowy kocio³ gazowo-olejowy w ciep³owni C2, 3. gazowy uk³ad kogeneracyjny pracuj¹cy na potrzeby wytwarzania c. w. dla po³¹czonych rejonów ciep³owni C1 i C2, kot³y gazowe na potrzeby c.o. dla po³¹czonych rejonów ciep³owni C1 i C2, wytwornica pary i rezerwowy kocio³ gazowo-olejowy w ciep³owni C2. Wariant I W ciep³owni C1 pozostawiono do dalszej eksploatacji 2 kot³y wodne wysokotemperaturowe WR25 i jeden WR5, zasilane mia- ³em wêglowym. Przewiduje siê ich pracê wy³¹cznie w okresie grzewczym. Dodatkowo zaproponowano zainstalowanie nowej jednostki uk³adu kogeneracyjnego (CHP) o mocy cieplnej 3 MW, który bêdzie zasilany gazem ziemnym GZ-50. Mia³by on pracowaæ przez ca³y rok z moc¹ ciepln¹ regulowan¹ w zale noœci od potrzeb. Schemat kot³owni C1 przedstawiony jest na rys. 3. Deficyt zainstalowanej mocy w stosunku do mocy zamówionej stanowi ok. 2,3%, nie ma zatem wp³ywu na jakoœæ ogrzewania i zaspokojenie potrzeb c. w. Dla ciep³owni C2 zaproponowano demonta kot³ów wêglowych i budowê na ich miejscu 2 kot³ów wodnych o mocy 3,5 MW z palnikiem na gaz ziemny i olej opa³owy lekki. Jako paliwo podstawowe przewiduje siê gaz ziemny GZ 50, a olej opa³owy lekki jako paliwo rezerwowe. Dla sieci parowej przyjêto 2 wytwornice pary o mocy 265 kw ka da. Tablica 4 przedstawia zestawienie zainstalowanych jednostek cieplnych. W okresie grzewczym na potrzeby c. o. i c. w. pracowaæ bêd¹ dwa kot³y wodne. W okresie letnim dla potrzeb c. w. szpitala i pozosta³ych obiektów pracowaæ bêdzie jeden kocio³ wodny z obci¹- eniem ok. 45%. Dla potrzeb technologicznych szpitala (kuchnia, pralnia, sterylizacja) przez ca³y rok pracowaæ bêd¹ wytwornice pary. W przypadku awarii jednego kot³a wodnego i jednej wytworni- Tablica 4. Urz¹dzenia cieplne zainstalowane w ciep³owni C1 i C2 (wariant I). ciep³ownia urz¹dzenie iloœæ moc jedn., MW moc ca³k., MW kocio³ WR ,0 C1 kocio³ WR 5 1 5,8 5,8 CHP 1 3 3,0 razem 66,0 kocio³ wodny 2 3,5 7 C2 kocio³ parowy 2 0,265 0,53 razem 7,53 Tablica 5. Zapotrzebowanie gazu w wariancie I. zapotrzebowanie gazu minimalna maksymalne wartoœæ ciep³ownia ca³kowite godzinowe ciœnienia mln m 3 m 3 /h kpa C1 4, C2 2, Rys. 3. Schemat ciep³owni C1 (wariant I). 8

5 9 9 Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003 A rtyku³y Rys. 4. Schemat ciep³owni C2 (wariant I). cy pary zapewniona bêdzie rezerwa ciep³a zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia dotycz¹cymi gospodarki cieplnej szpitali. Schemat ciep³owni C2 przedstawiono na rys. 4. Wariant II Uk³ad technologiczny ciep³owni C1 jest analogiczny jak dla wariantu I (rys. 3). Pozostaj¹ do dalszej eksploatacji 2 kot³y wodne wysokotemperaturowe WR25, a zamiast jednego kot³a WR5 proponuje siê dwa kot³y WR5. Oba typy kot³ów zasilane s¹ mia³em wêglowym. Przewidziana jest ich praca wy³¹cznie w okresie grzewczym. Dodatkowo zainstalowana jednostka uk³ad kogeneracyjny (CHP), zasilany gazem ziemnym GZ-50, mia³by jednak wiêksz¹ moc ciepln¹ 5 MW. Wynika to z faktu, e z tej ciep³owni nowoprojektowan¹ sieci¹ preizolowan¹ zasilany by³by rejon ciep³owni C2 dla potrzeb c. o. i c. w. Blok CHP pracowaæ bêdzie przez ca³y rok, z moc¹ ciepln¹ regulowan¹ w zale noœci od potrzeb. Ze wzglêdu na to, e potrzeby cieplne c. o. i c. w. rejonu ciep³owni C2 pokrywane bêd¹ z ciep³owni C1 poprzez przesy³ ciep³a now¹ sieci¹ preizolowan¹, dla ciep³owni C2 zaproponowano zainstalowanie dwu kot³ów parowych (wytwornic pary) o mocy 265 kw ka da na potrzeby technologiczne szpitala. Na wypadek awarii sieci cieplnej zasilaj¹cej szpital w c. o i c. w. przewiduje siê zainstalowanie kot³a wodnego o mocy 3,5 MW z palnikiem na gaz ziemny GZ 50 i olej opa³owy lekki (takiego jak w wariancie I). Dla potrzeb c. o. i c. w. wykorzystywane bêd¹ istniej¹ce wêz³y ciep³ownicze. Schemat ciep³owni C2 przedstawiono na rys. 5. Wariant III Zrezygnowano ca³kowicie z dotychczas eksploatowanych kot³ów zasilanych mia³em wêglowym. Zamiast tego zainstalowane mia³yby byæ 3 kot³y wysokotemperaturowe o mocy 23 MW ka dy oraz uk³ad kogeneracyjny (CHP) o mocy cieplnej 5 MW. Paliwem napêdowym kot³ów oraz CHP bêdzie gaz ziemny GZ-50. Z tej ciep³owni nowoprojektowan¹ sieci¹ preizolowan¹ zasilany by³by rejon Tablica 6. Urz¹dzenia cieplne zainstalowane w ciep³owni C1 i C2 (wariant II). ciep³ownia urz¹dzenie iloœæ moc jedn., MW moc ca³k., MW kocio³ WR ,0 C1 kocio³ WR 5 1 5,8 5,8 CHP 1 5,0 5,0 razem 68,0 kocio³ wodny 1 3,5 3,5 C2 kocio³ parowy 2 0,265 0,53 razem 4,03 Tablica 7. Zapotrzebowanie gazu w wariancie II. zapotrzebowanie gazu minimalna maksymalne wartoœæ ciep³ownia ca³kowite godzinowe ciœnienia mln m 3 m 3 /h kpa C1 8, C2 0, ciep³owni C2 dla potrzeb c. o. i c. w. Blok CHP pracowaæ bêdzie przez ca³y rok, z moc¹ ciepln¹ regulowan¹ w zale noœci od potrzeb. Schemat kot³owni C1 przedstawiony jest na rys. 6. Ze wzglêdu na to, e potrzeby cieplne c. o. i c. w. rejonu ciep³owni C2 pokrywane bêd¹ z ciep³owni C1 poprzez przesy³ mocy cieplnej now¹ sieci¹ preizolowan¹, dla ciep³owni C2 zaproponowano zainstalowanie dwu kot³ów parowych (wytwornic pary) o mocy 265 kw ka da na potrzeby technologiczne szpitala. Na wypadek awarii sieci cieplnej zasilaj¹cej szpital w c. o i c. w. przewiduje siê zainstalowanie kot³a wodnego o mocy 3,5 MW z palnikiem na gaz ziemny GZ 50 i olej opa³owy lekki (takiego jak w wariancie I). Dla potrzeb c. o. i c. w. wykorzystywane bêd¹ istniej¹ce wêz³y ciep³ownicze. Schemat ciep³owni C2 jest identyczny jak dla wariantu II (rys. 5). 9

6 10 10 A rtyku³y Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003 Rys. 5. Schemat ciep³owni C2 (wariant II). Tablica 8. Urz¹dzenia cieplne zainstalowane w ciep³owni CI i C2 (wariant III). ciep³ownia urz¹dzenie iloœæ moc jedn., MW moc ca³k., MW kocio³ wodny 3 23,0 69,0 C1 CHP 1 5,0 5,0 razem 74,0 kocio³ wodny 1 3,5 3,5 C2 kocio³ parowy 2 0,265 0,53 razem 4,03 Tablica 9. Zapotrzebowanie gazu w wariancie III. zapotrzebowanie gazu minimalna maksymalne wartoœæ ciep³ownia ca³kowite godzinowe ciœnienia mln m 3 m 3 /h kpa C1 37, C2 0, Analiza op³acalnoœci inwestycji Badanie efektywnoœci inwestycji przeprowadzono w oparciu o analizê przep³ywu strumieni dochodów i wydatków. Poniewa analizowana inwestycja polega na modernizacji, w rachunku efektywnoœci uwzglêdniono strumienie pieniê ne, jakie powstaj¹ w wyniku tego projektu, a nie w wyniku finansowym. Oznacza to, e w rachunku efektywnoœci uwzglêdniono jedynie te strumienie dochodów i wydatków, które stanowi¹ bezpoœredni rezultat projektu. Czêœæ dotycz¹ca uk³adu istniej¹cego zawiera faktyczne koszty wytworzenia ciep³a (koszty: opa³u, transportu, wynagrodzeñ, œwiadczeñ dla pracowników, amortyzacji, pozosta³e koszty) oraz podatek dochodowy. Te dane uzyskano od inwestora. Dla analizowanej inwestycji uwzglêdniono: nak³ady inwestycyjne oraz amortyzacjê œrodków trwa³ych, koszty wytworzenia produkcji (koszt energii napêdowej paliwa i energii elektrycznej; koszty utrzymania i serwisu koszt remontów i serwisu urz¹dzeñ, koszt materia³ów nieenergetycznych, pozosta³e koszty operacyjne; koszty osobowe wynagrodzenia i œwiadczenia dla pracowników; koszty œrodowiskowe) przychody przedsiêbiorstwa netto (przychody ze sprzeda y energii elektrycznej wytworzonej w uk³adzie kogeneracyjnym) oraz podatek dochodowy. W analizowanych wariantach przyjêto nastêpuj¹ce za³o enia: czas eksploatacji inwestycji równy 15 lat, inwestycja realizowana w roku 2002, analizê wykonano bez uwzglêdnienia podatku VAT, gdy nie ma on wp³ywu na koñcowe wyniki analizy, przychody ze sprzeda y ciep³a nie ulegn¹ zmianie po zamianie Ÿróde³ ciep³a, wszelkie przychody i koszty (poza amortyzacj¹) s¹ indeksowane wskaÿnikiem inflacji wynosz¹cym 1,9%, czêœæ wytworzonej energii elektrycznej jest przeznaczana na ca³kowite pokrycie zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ ciep³owni C1, reszta jest sprzedawana zak³adom przemys³owym w cenie 140 z³/mwh, roczny czas pracy uk³adu kogeneracyjnego wynosi 8400 godz, ca³oœæ prac jest finansowana ze œrodków w³asnych (bez udzia- ³u kredytu), stawkê amortyzacyjn¹ dla kot³ów i maszyn energetycznych przyjêto zgodnie z Ustaw¹ z dnia 15 lutego1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000r Nr 54 poz. 654 z póÿn. zm.), do obliczeñ wartoœci zaktualizowanych netto przyjêto wartoœæ stopy dyskonta wynosz¹c¹ 5%. op³aty za gospodarcze korzystanie ze œrodowiska wyznaczono zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dn. 30 grudnia 1997 r. w sprawie op³at za wprowadzanie substancji zanieczysz- 10

7 11 11 Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003 A rtyku³y Rys. 6. Urz¹dzenia cieplne zainstalowane w ciep³owni I (wariant III). Tablica 10. Wyniki analizy op³acalnoœci inwestycji. nak³ady inwestycyjne NPV (tys. z³) IRR (%) SPBT (lat) (tys. z³) wariant I 9655,60 279,79 6% 1 wariant II 15195, ,75 10% 1 wariant III 20155, ,10 - >15 czaj¹cych do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów (Dz. U. Nr 162 poz z póÿn. zm.), ceny gazu przyjêto zgodnie z taryf¹ dla paliw gazowych Nr 1/2002 obowi¹zuj¹c¹ odbiorców obs³ugiwanych przez PGNiG S. A., cena energii elektrycznej zu ywanej na potrzeby w³asne zosta³a okreœlone w oparciu o informacje z PEC i wynosi 196,8 z³/mwh. Na podstawie powy szych danych i za³o eñ sporz¹dzono zestawienia wyników finansowych niezdyskontowanych i zdyskontowanych. Podsumowanie ka dej analizy stanowi¹ skumulowane sumy zdyskontowane NPV i wewnêtrzna stopa zwrotu IRR (tablica 10), na podstawie których wysnuto wnioski o op³acalnoœci inwestycji. Z przeprowadzonej analizy wynika, e pierwsze dwa warianty modernizacji ciep³owni C1 i C2 s¹ op³acalne. Wartoœci zaktualizowane netto obu inwestycji uzyskuj¹ dodatni¹ wartoœæ po oko³o 8-10 latach eksploatacji uk³adu, przy czym drugi z analizowanych wariantów jest bardziej op³acalny. Wewnêtrzna stopa zwrotu obu inwestycji jest ni sza od aktualnego oprocentowania kredytów inwestycyjnych na zakup urz¹dzeñ s³u ¹cych ochronie œrodowiska. Œwiadczy to o braku mo liwoœci finansowania inwestycji z kredytu. Warto w tym miejscu zaznaczyæ, e za³o eniem by³o, e ca- ³oœæ inwestycji jest finansowana ze œrodków w³asnych. Przy aktualnej strukturze cen energii elektrycznej, ciep³a i gazu produkcja ciep³a i energii elektrycznej zgodnie z wariantem III nie jest op³acalna, przy czym straty rosn¹ w ci¹gu ca³ego analizowanego okresu. Ponadto realizacja wariantu III wymaga rozbudowy sieci gazowniczej. Efektem tego bêdzie dodatkowy wzrost nak³adów inwestycyjnych. Z przeprowadzonych obliczeñ wynika, e konfiguracja uk³adu oraz tryb jego pracy maj¹ znacz¹cy wp³yw na op³acalnoœæ inwestycji. Skojarzone wytwarzanie ciep³a i energii elektrycznej jest technologi¹ atrakcyjn¹ z ekonomicznego punktu jedynie w przypadku odpowiedniej struktury cen energii elektrycznej, ciep³a i paliwa. Optymalna moc i konfiguracja uk³adu skojarzonego silnie zale y od ceny paliwa, ciep³a i energii elektrycznej, trybu pracy uk³adu i mo liwoœci sprzeda y energii elektrycznej do sieci. Badania przepustowoœci sieci gazowej Dla rozpatrywanych trzech wariantów modernizacji Ÿróde³ ciep³a w ciep³owniach C1 i C2, uwzglêdniaj¹c przewidywany wzrost poboru gazu, dokonano analizy przepustowoœci sieci gazowej œredniego ciœnienia w obszarze oddzia³ywania wymienionych odbiorców. Strukturê symulowanej sieci gazowej przedstawiono na rys. 3. ród³em zasilania sieci gazowej jest stacja redukcyjna I stopnia usytuowana wêÿle 1. Przewidywane punkty odbioru gazu dla ciep³owni C1 i C2 znajduj¹ siê odpowiednio w wêz³ach 13a i 22a. Obliczenia hydrauliczne fragmentu sieci gazowej œredniego ciœnienia przeprowadzono na podstawie danych dotycz¹cych struktury sieci, geometrii odcinków, parametrów dostawy i odbioru gazu, dostarczonych przez Zak³ad Gazowniczy. Dotychczasowa wartoœæ ciœnienia na wyjœciu ze stacji redukcyjnej I stopnia wynosi 300 kpa. Z przeprowadzonych badañ symulacyjnych wynika, e realizacja wariantu I przy aktualnych parametrach zasilania sieci na stacji redukcyjnej I stopnia nie jest mo liwa, poniewa wartoœci ciœnienia w wêz³ach zasilaj¹cych ciep³ownie C1 i C2 wynosz¹ odpowiednio 261,07 oraz 284,46 kpa. Aby uzyskaæ wymagan¹ wartoœæ ciœnienia gazu przed odbiornikami konieczne jest podniesienie ci- 11

8 A rtyku³y Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003 œnienia na stacji redukcyjnej do 382,0 kpa. W wariancie II przy dotychczasowych parametrach zasilania sieci na stacji redukcyjnej I stopnia wartoœci ciœnienia w wêz³ach zasilaj¹cych ciep³ownie C1 i C2 wynosz¹ odpowiednio 231,35 oraz 282,74 kpa. Konieczne jest podniesienie ciœnienia na stacji redukcyjnej do 400,0 kpa. Proponowana wartoœæ 400 kpa wynika z faktu, e jest to wartoœæ maksymalnego ciœnienia roboczego na wyjœciu ze stacji redukcyjnej. Realizacja wariantu III przy zmianie parametrów zasilania sieci nie jest mo liwa. Wymagana jest przebudowa struktury sieci gazowniczej w celu zwiêkszenia przepustowoœci. Wnioski Rys. 7. Struktura analizowanego fragmentu sieci gazowej œredniego ciœnienia. Tablica 11. Wyniki obliczeñ hydraulicznych sieci gazowej œredniego ciœnienia. Wariant Ciœnienie w SR I st. (kpa) Ciœnienie zasilania w wêz³ach (kpa) C1 C ,07 284, ,19 369, ,35 282, ,94 386, * * 400 * * Ciœ. minimalne w wêz³ach C1 i C2-350 kpa. * - poza zakresem wartoœci ciœ. sieci dystrybucyjnej. Zast¹pienie kot³owni wêglowych gazowymi Ÿród³ami ciep³a przynosi szerokie korzyœci œrodowiskowe. Z drugiej jednak strony decyzje o budowie kot³owni gazowej musz¹ zostaæ podjête po wnikliwej analizie efektywnoœci ekonomicznej inwestycji. Do obliczeñ efektywnoœci ekonomicznej zamiany kot³ów wêglowych na gazowe stosuje siê ogólnie przyjête metody oceny inwestycji. Powszechnie stosowane wskaÿniki to wartoœæ zaktualizowana netto (NPV) oraz wewnêtrzna stopa zwrotu (IRR). Ocena inwestycji mo e byæ rozszerzona o analizê wskaÿników rentownoœci i p³ynnoœci finansowej. G³ównym Ÿród³em informacji o warunkach pracy systemu zaopatrzenia w ciep³o przy z³o onej strukturze sieci (np. obszar ca³ego miasta) oraz w sytuacji stale zmieniaj¹cego siê zapotrzebowania na ciep³o jest symulator sieci ciep³owniczej. Obliczenia cieplne i hydrauliczne sieci pozwalaj¹ okreœliæ straty ciep³a w systemie, profile zmian temperatury w sieci, wymagan¹ wysokoœæ ciœnienia dyspozycyjnego oraz natê enie przep³ywu wody w ciep³owni. Podczas jednoczesnej pracy takich elementów jak kot³ownie, pompownie, sieci rozprowadzaj¹ce czy wêz³y cieplne, wystêpuje ich wzajemne oddzia³ywanie hydrauliczne, dlatego wa n¹ cech¹ programu komputerowego przeznaczonego do symulacji sieci ciep³owniczych jest mo liwoœæ symulacji sieci o dowolnej konfiguracji. Realizacja projektów ciep³owniczych polegaj¹cych na zamianie kot³ów wêglowych na gazowe wymaga przeprowadzenia analizy przepustowoœci sieci gazowej œredniego ciœnienia. Programy symulacyjne stosowane w tym celu winny umo liwiaæ obliczanie sieci w których wystêpuj¹ dwa poziomy ciœnienia (œrednie i niskie), aby móc oceniæ wp³yw przy³¹czenia du ego odbiorcy przemys³owego na parametry dostawy gazu do pozosta³ych odbiorców

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI 3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI Dzia³alnoœæ Grupy w ca³ym ³añcuchu wartoœci niew¹tpliwie wp³ywa na otoczenie. Maj¹c na uwadze wspó³czesne wyzwania zwi¹zane ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek GPW: RFK REUTERS: RAFA.WA BLOOMBERG: RFK PW 01.12.2005 Raport analityczny Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN Rafako S.A. 20,00 18,50 17,00 15,50 14,00 12,50 11,00 9,50 8,00 6,50 5,00 1 sty 20 lut 10 kwi 30 maj

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

Analiza wp³ywu wybranych czynników makroi mikroekonomicznych na ocenê strategii rozwoju koksowni

Analiza wp³ywu wybranych czynników makroi mikroekonomicznych na ocenê strategii rozwoju koksowni POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 9 Zeszyt specjalny 2006 PL ISSN 1429-6675 Aleksander KARCZ*, Krzysztof KWAŒNIEWSKI**, Andrzej STRUGA A*** Analiza wp³ywu wybranych czynników makroi mikroekonomicznych na ocenê

Bardziej szczegółowo

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy sektor: budownictwo przemys³owe 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ kurs docelowy 34,20 PLN RAPORT analityczny Po wejœciu do UE na rynek budowlany wp³yn¹ nowe œrodki Jeszcze w roku 2004 ze œrodków

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Angelika Kêdzierska-Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak** Angelika Kêdzierska-Szczepaniak, Krzysztof Szczepaniak Kredyt czy leasing?

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U POLSKA 2003 RAPORT O STANIE PRZEMYS U WARSZAWA 2003 POLSKA 2003. RAPORT O STANIE PRZEMYS U Opracowanie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych we

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Krzysztof Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju System zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 MARZEC 2014 SPIS TREŒCI 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITA OWEJ TAURON.............................. 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalno-prawne energetyki rozproszonej wpolsce

Aspekty formalno-prawne energetyki rozproszonej wpolsce POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 1 2011 PL ISSN 1429-6675 Józef PASKA* Aspekty formalno-prawne energetyki rozproszonej wpolsce STRESZCZENIE. Energetyka rozproszona, rozproszone Ÿród³a energii, wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Modelowanie systemów energetycznych charakterystyka wybranych modeli

Modelowanie systemów energetycznych charakterystyka wybranych modeli POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2014 Tom 17 Zeszyt 3 147 156 ISSN 1429-6675 Rados³aw SZCZERBOWSKI* Modelowanie systemów energetycznych charakterystyka wybranych modeli STRESZCZENIE. Szereg

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

Niepewnoœæ cen i kosztów technologii wytwarzania energii elektrycznej w analizach projektów inwestycyjnych

Niepewnoœæ cen i kosztów technologii wytwarzania energii elektrycznej w analizach projektów inwestycyjnych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 15 Zeszyt 3 2012 ISSN 1429-6675 Janusz SOWIÑSKI* Niepewnoœæ cen i kosztów technologii wytwarzania energii elektrycznej w analizach projektów inwestycyjnych STRESZCZENIE. Celem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci 9 listopad 2004 r. IPO RAPORT analityczny Charakter dzia³alnoœci Podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci jest œwiadczenie us³ug faktoringowych. W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci spó³ka by³a brokerem banków

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 1 2011 PL ISSN 1429-6675 Robert WOJTOWICZ*, Zdzis³aw GEBHARDT**, Andrzej STRUGA A*** Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje pocz¹tkowe w górnictwie wêgla kamiennego w kontekœcie wzmacniania bezpieczeñstwa energetycznego UE

Inwestycje pocz¹tkowe w górnictwie wêgla kamiennego w kontekœcie wzmacniania bezpieczeñstwa energetycznego UE SYMPOZJA I KONFERENCJE nr 73 Materia³y XXII Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Ustroñ, 19 22.10.2008 r. Henryk PASZCZA*, Magdalena BIA AS** Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE SYSTEMY KOMFORTU / Promienniki gazowe firmy PAKOLE Stacja Technicznej Obs³ugi RENAULT TRUCKS w Pietrzykowicach

ALTERNATYWNE SYSTEMY KOMFORTU / Promienniki gazowe firmy PAKOLE Stacja Technicznej Obs³ugi RENAULT TRUCKS w Pietrzykowicach 14 PRZEGL D OGRZEWANIE WIELKOKUBATUROWE Od redakcji Na ³amach Polskiego Instalatora ciekawe rozwi¹zania projektowe i wykonawcze dotycz¹ce ogrzewania pomieszczeñ wielkokubaturowych opisywane s¹ zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo