Nr Informacja. Ocena efektywności Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1118. Informacja. Ocena efektywności Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Ocena efektywności Narodowych Funduszy Inwestycyjnych Styczeń 2005 Prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak Informacja Nr 1118 Opracowanie składa się z 4 części merytorycznych. Prezentowane są w nich kolejno następujące zagadnienia: założenia i warunki powstania Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, podstawy prawne i organizacyjne ich funkcjonowania, gospodarka finansowa NFI przedstawiona w konfrontacji z przyjętymi założeniami oraz wyniki finansowe NFI. Całość zamykają wnioski, wynikające z przeprowadzonej analizy i stanowiące podstawę do oceny NFI.

2 BSiE 1 I. Historyczne uwarunkowania i założenia programowe NFI Przemiany ustroju społecznego, gospodarczego i politycznego, które miały miejsce w Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, wymagały radykalnych przekształceń społecznych, gospodarczych i politycznych. Tempo współczesności i upływający czas wymagały poszukiwania takich rozwiązań, których rezultaty dawałyby efekty szybko i mogły być czytelne dla społeczeństwa. Jedną z podstawowych spraw stała się kwestia przekształceń własnościowych. Dotychczasowa dominacja własności państwowej miała być ograniczona w stosunkowo krótkim czasie, co było utrudnione ze względu na brak kapitałów własnych. Równocześnie oczekiwania społeczne szły nie tylko w kierunku demokratycznego ustroju sprawowanego przez władzę wybraną w wyborach powszechnych, ale możliwości pozyskania części majątku narodowego, którego pozbawiono większość narodu w okresie realnego socjalizmu. W tych warunkach poszukiwano takiego rozwiązania systemowego, które umożliwiłoby realizację tak wyznaczonych celów. Odpowiedzią na te oczekiwania była koncepcja, która została wyartykułowana w postaci Programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (NFI). Punktem wyjścia dla idei tych funduszy, jak wskazuje się w literaturze 1, był ich trójelementowy układ, na który składają się: 1. Misja obywatelska czyniąca społeczeństwo współwłaścicielem części majątku narodowego. 2. Misja restrukturyzacyjna wynikająca z konieczności zmiany proporcji struktury wytwórczej w naszym kraju. 3. Misja inwestycyjna która w efekcie ma przynieść pomnożenie majątku poprzez transakcje kupna i sprzedaży i obrót papierów wartościowych na rynku kapitałowym. Misjom tym towarzyszyły konkretne założenia stojące przed uruchamianymi NFI i one powinny być punktem odniesienia do merytorycznej oceny ich efektywności. W uzasadnieniu powołania NFI zawarte zostały następujące założenia: 1. Konieczność przyśpieszenia prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych przy obniżeniu kosztów tego procesu. 2. Pomnożenie majątku przejętego przez NFI. 3. Powiązanie przekształceń własnościowych z zasadą sprawiedliwości społecznej. 4. Przeprowadzenie restrukturyzacji gospodarki. 5. Powiększenie Kapitału Krajowego. 6. Stworzenie nowej metody prywatyzacji. 7. Umożliwienie wyceny przedsiębiorstw państwowych przy ograniczeniu ich czasochłonności i kosztowności. 8. Podwyższenie zyskowności przedsiębiorstw, a tym samym ich aktywności. 9. Powiększenie aktywności gospodarczej zmierzającej w kierunku wzrostu gospodarczego. 10. Ograniczenie bezrobocia. Spełnienie wymienionych założeń byłoby podstawą pozytywnej oceny NFI. 1 B. Wawrzyniak, I. Koładkiewicz, J. Solarz, M. Trocki, Narodowe Fundusze Inwestycyjne. Zarządzanie nową strukturą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998r. s.118

3 2 BSiE W ocenie efektywności NFI należy brać pod uwagę dwa elementy podstawowe: ocenę merytoryczną, stanowiącą konfrontację przyjętych założeń z konkretnymi danymi, pochodzącymi z różnych źródeł, ocenę ściśle ekonomiczną opartą na analizie wskaźników finansowych. 2. Organizacja i podstawy prawne funkcjonowania NFI Ramy prawne dla funkcjonowania NFI stanowią ustawy: z 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, z 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i prywatyzacji, tworząca fundusz prywatyzacji (art.39), z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Na mocy ustawy z 30 kwietnia 1993 r. NFI tworzy się w formie spółek akcyjnych. Do NFI może być wniesionych 60% akcji każdej spółki, 33% akcji każdej ze spółki mogło być wniesionych do jednego z funduszy. Kapitał akcyjny każdej spółki w wysokości 15% pochodzi z kapitału własnego, ustalonego w momencie rejestracji. Władze NFI: walne zgromadzenie, rada nadzorcza, zarząd (art. 14) ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i prywatyzacji. Rada nadzorcza powołuje zarząd NFI oraz może zawrzeć umowę o zarządzanie majątkiem z firmą wybraną w drodze przetargu (rozporządzenie RM z 31 sierpnia 1993 r.) Wynagrodzenie firmy zarządzającej (art. 24) to: wynagrodzenie roczne ryczałtowe ustalone w drodze przetargu, za wyniki finansowe 1% akcji funduszu za każdy rok zarządzania, końcowe wynagrodzenie iloczyn wartości 0,5% akcji funduszu i liczby lat, w których firma zarządzająca świadczyła usługi dla funduszu. Fundusz prywatyzacji utworzono 6 marca 1997 r. Jego wpływy stanowiły opłaty za wydanie świadectw udziałowych, zaś dysponentem był Minister Skarbu (MS). Przeznaczenie funduszu: pokrycie kosztów prywatyzacji oraz zrekompensowanie a nie podwyższanie płac w sferze budżetowej oraz pokrycie wzrostu niektórych dochodów do rent i emerytur. Ustawa o NFI zwolniła z podatku dochodowego osób fizycznych dochody ze sprzedaży świadectw udziałowych i akcji funduszy, a z podatku dochodowego osób prawnych dochody z dywidend. Rachunkowość NFI reguluje ustawa z 22 grudnia 1995 r. o rachunkowości i rozporządzenie MF, które ustala sposób wyceny aktywów, zasady sporządzania rachunku zysków i strat oraz bilansu. Do programu weszło 512 spółek akcyjnych (10% potencjału produkcyjnego sektora publicznego). W listopadzie 1995 r. rozpoczęto dystrybucję powszechnych świadectw udziałowych, które w 1998 r. straciły ważność i zostały zamienione na akcje. Źródła informacji W niniejszej ekspertyzie wykorzystano następujące materiały: Raport Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP) z realizacji programu NFI w latach r. Informacje o wynikach kontroli działalności NFI NIK z grudnia 2001 r.

4 BSiE 3 Dane GUS, Prywatyzacja Przedsiębiorstw Państwowych w 2003 r. GUS, Warszawa 2004 r. Odpowiedzi przedstawiciela Ministerstwa Skarbu na interpelacje poselskie przedstawione w dniu r. na posiedzeniu Sejmu. Według informacji Ministerstwa Skarbu nowy raport o realizacji NFI jest przygotowywany na koniec 2004 r. i ma być przedstawiony RM, a udostępniony po jego akceptacji w styczniu 2005 r. 3. Gospodarka i źródła finansowania NFI w świetle przyjętych założeń 3.1 Źródła finansowania programu NFI były wielotorowe Do końca grudnia 2000 r. Skarb Państwa (SP) wydał na program NFI 252,00 mln zł. Środki na ten cel pochodziły z: budżetu 58,8 mln zł, Funduszu Prywatyzacji 141,6 mln zł. pożyczek Banku Światowego 38,8 mln zł, sprzedaży akcji, NFI na wypłaty wynagrodzeń firm zarządzających 12,8 mln zł. Wpływy do Skarbu Państwa z programu NFI do końca 2000 r. to mln zł. W 1994 r. z budżetu Ministerstwa Przekształceń Własnościowych (MPW) wydano zł na zarejestrowanie 15 NFI, w 1995 r. z Ministerstwa Przekształceń Własnościowych zł na wydanie powszechnych świadectw udziałowych i zł na koszty notarialne. Średni koszt poniesiony przez Skarb Państwa na prywatyzacje 1 spółki tzw. parterowej wyniósł 492,2 tys. zł (14% więcej niż miałoby to miejsce przy prywatyzacji kapitałowej). Z Funduszu Prywatyzacji wydano do końca 2000 r zł, na co składały się środki przeznaczone na: dystrybucję powszechnych świadectw udziałowych zł, dematerializację powszechnych świadectw udziałowych zł, zatrudnienie doradców i firm konsultingowych zł. Ze środków zewnętrznych wydatkowano: z Banku Światowego w latach ,1 mln $ USA (MPW/MPS), z tego ,4 tys. $ USA wykorzystano przez NFI na spłatę pożyczki. Skarb Państwa wydatkował ,3 tys. zł. z kredytu EBOR 3,2 mln $ USA dla każdego NFI. ze środków pomocowych bezzwrotnych 82 mln zł to środki ze sprzedaży akcji głównie przeznaczone na wynagrodzenia, bez powiązania z wynikami finansowymi. Należy pamiętać, że środki z pożyczki Banku Światowego przeznaczone na prywatyzację wpływają na rachunek Funduszu Prywatyzacji, co obciążyło Skarb Państwa kosztami obsługi pożyczki Związki NFI z budżetem Państwa Po 8 latach (w 2003 r.) Skarb Państwa w funduszach posiadał od 4,71% do 15% akcji, a w NFI zaangażowanie Skarbu Państwa zmniejsza się. Obecnie Skarb Państwa uczestniczy jako akcjonariusz w 322 podmiotach (z 512 na początku). W 2003 r. w portfelu funduszy 88 podmiotów ma prowadzone postępowanie upadłościowe, 20 wykreślono z rejestru gospodarczego, 5 znajduje się w likwidacji. W 2003 r. SP sprzedał 37 pakietów mniejszościowych spółek portfelowych na sumę 68,1 mln zł. Dodatkowo w 2003 r. sprzedano 24 pakiety o wartości 35 mln zł.

5 4 BSiE Od początku funkcjonowania NFI, do Budżetu Państwa wpłynęła kwota 870 mln zł ze sprzedaży akcji spółek portfelowych oraz z tytułu dywidend 77 mln zł. Wyodrębniony fundusz prywatyzacji, zgodnie z postanowieniem ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, którego saldo na koniec 2000 r. wynosiło 160,4 mln zł. powinien być zlikwidowany 1 lipca 1999 r. tj. po 6 miesiącach od zakończenia prywatyzacji NFI. Tymczasem projekt ustawy o jego likwidacji wpłynął do sejmu r. (Druk Sejmowy 3331). Proponuje się tam zamianę FP na Fundusz Skarbu Państwa. Jest to mnożenie funduszów z równoczesnym ograniczeniem kontroli parlamentu nad ich gospodarką finansową. 12 spółek zostało zbytych w trybie publicznym, a aż 77 w trybie bezprzetargowym, co ustawa dopuszczała, ale nie wskazywała na możliwość tak znacznej przewagi dla trybu bezprzetargowego. Ministerstwo Skarbu Państwa nie prowadzi bieżącego monitoringu NFI, uzasadniając, że nie jest dominującym udziałowcem, wobec tego nie ma takich możliwości. W 2002 r. najwięcej akcji Skarbu Państwa posiada w NFI Piast. MS łącznie sprzedało akcje NFI na kwotę zł Koszty prywatyzacji w ramach programu NFI Skarb Państwa w 1995 r. zawarł umowę z 14-oma NFI o wynagrodzenia za wyniki finansowe w wysokości 15% wartości rynkowej akcji każdego funduszu. Umowy te skorygowano w 1999 r. wprowadzając uwarunkowanie wypłaty od spłaty kredytów gwarantowanych przez Skarb Państwa, nie uzależniając wypłaty od sytuacji ekonomiczno-finansowej funduszu. To spowodowało, że koszt prywatyzacji dla Skarbu Państwa był bardzo wysoki. W latach NIK przeprowadziła doraźne kontrole w spółkach parterowych. Z ustaleń wynikało, że w 13 funduszach zarządy wypłaciły firmom zarządzającym wynagrodzenia w kwotach 10,5 mln zł, wyższych niż to wynikało z umów. W tej sprawie NIK skierowała do Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, tj. działaniu na szkodę NFI, ale postępowanie w tej sprawie zostało umorzone. Główny składnik kosztów NFI to wynagrodzenia ryczałtowe dla firm zarządzających, co stanowiło w 2000 r. 47,8% ogółu kosztów, a w wartościach bezwzględnych wynosiło 513,3 mln zł. Wysokość tego wynagrodzenia, wypłacanego przez Skarb Państwa była, początkowo, oparta na podstawie umów z 1995 r., a w których brak było powiązania z wynikami finansowymi. Dopiero od 1999 r. poziom wynagrodzenia powiązano z rezultatami finansowymi. Do kosztów prywatyzacji spółek NIK wlicza koszty dystrybucji i dematerializacji powszechnych świadectw udziałowych, czemu jest przeciwne MS, stąd różnice w danych Wyniki finansowe NFI Według MS na zmniejszenie wartości portfela inwestycyjnego miało wpływ tworzenie rezerw dla spółek. W 2001 r. największy portfel inwestycyjny posiadał NFI Jupiter ( tys. zł). Generalny spadek aktywów NFI był przyczyną, że w momencie wniesienia spółek do NFI nie dokonano wyceny ich wartości, potem dopiero uczyniono to, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

6 BSiE Zobowiązania W 2000 r. zobowiązanie NFI wynosiły łącznie 74,2 mln zł. w tym samym roku (2000 r.) nastąpił spadek kosztów operacyjnych NFI do poziomu 157,4 mln zł w 2001 r. Największy zysk netto w 2001 r. miał NFI Octavo (44,88 mln zł) Rola NFI w pomnożeniu majątku Cel powołania NFI w postaci pomnożenia majątku funduszy nie tylko nie został spełniony, ale cały proces miał charakter uwsteczniający. Żaden z funduszy nie zwiększył wartości swoich aktywów. Od końca 1996 r. do połowy 2000 r. aktywa wszystkich funduszy łącznie uległy zmniejszeniu z kwoty 5.93 mld zł do 3.31 mld zł, tj. o przeszło 40%. Przyczyny tkwią, zdaniem NIK, w dokonanej korekcie wartości księgowej akcji spółek. 14% ogółu spółek biorących udział w programie NFI postawionych zostało w stan likwidacji (to jest 75 spółek parterowych). Według NIK, wynik z inwestycji netto stanowi różnicę między sumą przychodów z inwestycji, w tym udziałów, dywidend, odsetek oraz innych przychodów operacyjnych a sumą kosztów operacyjnych i wartości rezerw, i odpisów aktywizujących. Nie ma ograniczeń ustawowych co do zbywania akcji i udziałów spółek parterowych. Największą wartość aktywów miały fundusze: NFI Jupiter, VIII NFI Octava, IX NFI im. E. Kwiatkowskiego. Najmniejszą: VII NFI im. K. Wielkiego, V NFI Victoria, XII NFI Piast. Wzrosły natomiast płynne składniki portfela z 0,2 do 13,4%, tj. akcje, udziały i dłużne papiery wartościowe Inwestorzy Największymi inwestorami funduszy od 1996 r. zostali: grupa BRE Bank i Grupa PZU, Grupa Bank Austria, Grupa AJB. Nastąpiła zatem koncentracja inwestorów. Jednak powiązania kapitałowe między akcjonariuszami ulegają ciągłym zmianom. Ustalenie grup kapitałowych, przejmujących kontrolę nad poszczególnymi funduszami jest trudne, gdyż w ich imieniu nabywają akcje np. spółki stowarzyszone, które są rejestrowane w rajach podatkowych. Sytuacja taka miała miejsce w przypadku NFI Fund Holdings PCC spółki zarejestrowanej na Wyspach Normandzkich, czy VIII NFI Octava i XII NFI Piast, których akcje nabyły spółki zarejestrowane na Wyspie Man Wspomaganie przez NFI spółek Parterowych NFI wspomagało finansowo spółki w różnej formie, których struktura przedstawia się następująco: 16% pożyczki, 33% podniesienie kapitałowe, 13% portfel mniejszościowy, 38% pozostałe. NFI udzieliły pożyczek spółkom łącznie na kwotę 290,9 mln zł Korzyści społeczne z prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych przeprowadzonych metodą NFI Powszechne świadectwa udziałowe nabyło 96% uprawnionych (na kwotę 26 mln zł). Skarb Państwa do NFI wniósł 8% wartości swojego majątku.

7 6 BSiE Za 1 świadectwo udziałowe nabyte za 20 zł można było osiągnąć kwotę 49 zł wg. wartości rynkowej. Czyli nabywcy powszechnych świadectw udziałowych, następnie przekształconych w akcje, nie osiągnęli istotnych zysków. IV. Ocena finansowa NFI Ocenę finansową należałoby przeprowadzić na podstawie sprawozdań finansowych poszczególnych NFI. Niestety, jedyne dane, z których można skorzystać obejmują okres od do i obejmują łączny bilans NFI oraz łączny rachunek zysków i strat NFI. Brak danych indywidualnych należy potraktować jako symptomatyczny. Na podstawie tych danych analiza może być wyłącznie ogólna i wyraźnie opóźniona. Łączna suma aktywów NFI wykazuje dwie tendencje: do końca roku 1997 wzrasta o około 1,5 mld złotych, a następnie spada o ponad 3 mld złotych w ciągu 2,5 roku. Złożył się na to wyraźny spadek akcji i udziałów wniesionych do funduszu, przede wszystkim z tytułu akcji wiodących w spółkach nienotowanych i akcji mniejszościowych w spółkach nienotowanych. Równolegle miało miejsce zjawisko odwrotne 67-krotny wzrost pozostałych krajowych papierów wartościowych, udziałów i innych praw mniejszościowych. Zastanawiający jest nieustanny i wyraźny wzrost środków pieniężnych. Brak szczegółowych danych uniemożliwia pełną ocenę, ale taką sytuację należy uznać za niekorzystną. Zobowiązania bieżące wykazały, w badanym okresie, tendencję wzrostową do końca roku 1998, a w ciągu następnego okresu obniżyły się do ¼ kwoty z 1998 r. Przede wszystkim uległy znacznej redukcji zobowiązania z tytułu kredytów. Kapitał akcyjny w badanym okresie zmniejszył się o około 4 mln złotych. Również kapitały: zapasowy (z aktualizacji wyceny środków trwałych) i pozostałe uległy niewielkiemu zmniejszeniu w stosunku do roku 1996, bowiem rok wcześniej były znacznie niższe. Niewątpliwie na złą ocenę miała wpływ, rosnącą od 1996 r. strata oraz niepodzielona strata z lat ubiegłych. Należy odnotować, że w połowie roku 2000 strata była niewielka w stosunku do końca roku 1999, ale brak danych za półrocza lat poprzednich nie pozwala na stwierdzenie, czy jest to sytuacja normalna, czy rzeczywiście miała miejsce poprawa gospodarności. Raczej należałoby zakładać, że jest to sytuacja normalna. Z danych charakteryzujących rachunek zysków i strat wynika, że podstawową przyczyną generowania strat są niskie przychody z inwestycji oraz bardzo wysokie rezerwy i odpisy aktualizujące. Przychody z inwestycji w latach 1996, 1998 i 1999 wykazały wartość ujemną. Przy ponoszeniu tylko kosztów operacyjnych musiało to generować stratę. Nałożenie na to rezerw i odpisów amortyzacyjnych (brak danych uniemożliwia szczegółową analizę) stratę znacznie pogłębia. Łączne dane oraz skąpe informacje nie pozwalają na pogłębioną analizę, zwłaszcza wskaźnikową. Jednakże na podstawie dotychczasowych wywodów obraz działania NFI, pod względem finansowym, jest tragiczny. Przecież po to zostały powołane NFI aby, zatrudniając najlepszych specjalistów, pomnażać wartość zarządzanych spółek. Powstają zatem pytania, o warunki kontraktów dotyczące wynagradzania spółek zarządzających oraz powiązania tegoż wynagrodzenia z efektami finansowymi i o możliwości kontrolowania całego procesu przez odpowiedniego ministra.

8 BSiE 7 V. Wnioski. Generalne cele wypływające z założeń programu NFI nie zostały osiągnięte. Wynika to z faktu, że nie zrealizowano: 1. Pomnożenia wartości akcji spółek parterowych czyli nie pomnożono majątku NFI. 2. Żaden z funduszy nie zwiększył wartości aktywów. 3. Podejmowano decyzje inwestycyjne o wysokim stopniu ryzyka, np. IX NFI im. E. Kwiatkowskiego inwestował w spółkę Majewski SA, co było obarczone dużym ryzykiem a zakończyło się fiaskiem. 4. W ustawie o NFI nie było obowiązku przeprowadzania analiz ekonomicznych majątku spółek wnoszonych do NFI. Rozporządzenie MF z 22 grudnia 1995 r. w sprawie rachunkowości NFI nie określiło szczególnych warunków w tym zakresie, co spowodowało, że wyniki NFI są nieczytelne i nie można ocenić ich efektywności w poszczególnych latach. Jednak NFI ożywiły rynek kapitałowy. 5. Na początku przyjęto, że do programu mogą wchodzić firmy duże i dobre, o obrotach rocznych minimum 10 mln USA. Potem od tych wymagań odstąpiono, co spowodowało, że do programu weszły firmy małe o niskich obrotach. 6. Skarb państwa nie miał możliwości sprawowania aktywnego nadzoru właścicielskiego nad spółkami, bo nie miał pakietów większościowych, ale równocześnie MS ze środków Funduszu Prywatyzacji finansuje koszty monitorowania Programu NFI. W ocenie MS fundusze wystartowały o 2 lata za późno. 7. NFI poniosły bardzo wysokie koszty wynagrodzeń przeznaczone dla firm zarządzających. Na tle przedstawionych wniosków rysuje się oczywista konkluzja likwidacji NFI.

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2014 roku

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2014 roku Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2014 roku URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ i SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania ELEWARR sp. z o.o.

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania ELEWARR sp. z o.o. N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KSR-4101-01-00/2010 Nr ewid. 7/2011/P10108/KSR Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2013 r. a zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli sprzedaŝy udziałów/akcji mniejszościowych przez Ministra Skarbu Państwa

Informacja o wynikach kontroli sprzedaŝy udziałów/akcji mniejszościowych przez Ministra Skarbu Państwa N A J W YśSZA IZBA K O N T R O L I DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI Nr ewid. 25/2009/P08046/KGP KGP/41014/08 Informacja o wynikach kontroli sprzedaŝy udziałów/akcji mniejszościowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za I kwartał 2005 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za I kwartał 2005 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za I kwartał 2005 roku 1. Forma prawna NFI Fundusz prowadzi działalność na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94,

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QS II /2002 rok (kwartał/rok)

Formularz SAB-QS II /2002 rok (kwartał/rok) Formularz SAB-QS II /2002 rok (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r.nr 31, poz 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za 2011 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za 2011 rok Lublin, kwiecień 2012 r. Spis treści 1. WIZYTÓWKA SANWIL HOLDING S.A.... 2 1.1. DANE IDENTYFIKUJĄCE SPÓŁKĘ... 2 1.2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

4. Sytuacja w sektorze bankowym na koniec czerwca 2006 r. 58

4. Sytuacja w sektorze bankowym na koniec czerwca 2006 r. 58 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Sytuacja w sektorze bankowym w latach 1989 1997 8 2.1. Zmiany w sektorze bankowym oraz funkcje nadzoru 8 2.1.1. Funkcja licencyjna 8 2.1.2. Funkcja regulacyjna 12 2.1.3. Funkcja

Bardziej szczegółowo

Bez odszkodowania przeszły na własność państwa przedsiębiorstwa należące do wroga lub kolaborantów, czyli:

Bez odszkodowania przeszły na własność państwa przedsiębiorstwa należące do wroga lub kolaborantów, czyli: Formy przekształceń własnościowych: nacjonalizacja reprywatyzacja uwłaszczenie prywatyzacja a) Nacjonalizacja, przejmowanie na własność państwa prywatnych przedsiębiorstw lub ziemi przeciwieństwo prywatyzacji.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2013 r. a zakończony 31 grudnia 2013 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2012 r. a zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Artykuły publikowane w Bezpiecznym Banku są recenzowane. Recenzenci: Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk Dr Agnieszka Alińska

Artykuły publikowane w Bezpiecznym Banku są recenzowane. Recenzenci: Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk Dr Agnieszka Alińska ISSN 1429-2939 jest czasopismem wydawanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny od 1997 roku. Misją czasopisma jest wspomaganie rozwoju badań i propagowanie wiedzy z zakresu gwarancji depozytów, bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU Spis treści Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2014 roku

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2014 roku Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2014 roku URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ i SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO -

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A. 5 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EGB INVESTMENTS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 r.

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 r. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 r. 1 Podsumowanie... 2 2 Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu... 3 3 Korekty z tytułu rezerw, rezerwa i aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny za 2014 rok

Raport Roczny za 2014 rok BOA Spółka Akcyjna Raport Roczny za 214 rok RAPORT ROCZNY OD DNIA 1 STYCZNIA 214 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 214 R. Warszawa, dnia 14 maja 215 r. BOA S.A. Raport Roczny Spółki za 214 rok Spis treści 1. List

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2009 r. 19 kwietnia 2010 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/49 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w pierwszym półroczu 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w pierwszym półroczu 2009 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SKYLINE INVESTMENT S.A. w I PÓŁROCZU 2009 r. Spis treści 1. Wprowadzenie do Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej... 3 2. Opis istotnych czynników

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 (Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK Wrocław, 29 lutego 2012 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo