Nr Informacja. Ocena efektywności Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1118. Informacja. Ocena efektywności Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Ocena efektywności Narodowych Funduszy Inwestycyjnych Styczeń 2005 Prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak Informacja Nr 1118 Opracowanie składa się z 4 części merytorycznych. Prezentowane są w nich kolejno następujące zagadnienia: założenia i warunki powstania Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, podstawy prawne i organizacyjne ich funkcjonowania, gospodarka finansowa NFI przedstawiona w konfrontacji z przyjętymi założeniami oraz wyniki finansowe NFI. Całość zamykają wnioski, wynikające z przeprowadzonej analizy i stanowiące podstawę do oceny NFI.

2 BSiE 1 I. Historyczne uwarunkowania i założenia programowe NFI Przemiany ustroju społecznego, gospodarczego i politycznego, które miały miejsce w Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, wymagały radykalnych przekształceń społecznych, gospodarczych i politycznych. Tempo współczesności i upływający czas wymagały poszukiwania takich rozwiązań, których rezultaty dawałyby efekty szybko i mogły być czytelne dla społeczeństwa. Jedną z podstawowych spraw stała się kwestia przekształceń własnościowych. Dotychczasowa dominacja własności państwowej miała być ograniczona w stosunkowo krótkim czasie, co było utrudnione ze względu na brak kapitałów własnych. Równocześnie oczekiwania społeczne szły nie tylko w kierunku demokratycznego ustroju sprawowanego przez władzę wybraną w wyborach powszechnych, ale możliwości pozyskania części majątku narodowego, którego pozbawiono większość narodu w okresie realnego socjalizmu. W tych warunkach poszukiwano takiego rozwiązania systemowego, które umożliwiłoby realizację tak wyznaczonych celów. Odpowiedzią na te oczekiwania była koncepcja, która została wyartykułowana w postaci Programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (NFI). Punktem wyjścia dla idei tych funduszy, jak wskazuje się w literaturze 1, był ich trójelementowy układ, na który składają się: 1. Misja obywatelska czyniąca społeczeństwo współwłaścicielem części majątku narodowego. 2. Misja restrukturyzacyjna wynikająca z konieczności zmiany proporcji struktury wytwórczej w naszym kraju. 3. Misja inwestycyjna która w efekcie ma przynieść pomnożenie majątku poprzez transakcje kupna i sprzedaży i obrót papierów wartościowych na rynku kapitałowym. Misjom tym towarzyszyły konkretne założenia stojące przed uruchamianymi NFI i one powinny być punktem odniesienia do merytorycznej oceny ich efektywności. W uzasadnieniu powołania NFI zawarte zostały następujące założenia: 1. Konieczność przyśpieszenia prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych przy obniżeniu kosztów tego procesu. 2. Pomnożenie majątku przejętego przez NFI. 3. Powiązanie przekształceń własnościowych z zasadą sprawiedliwości społecznej. 4. Przeprowadzenie restrukturyzacji gospodarki. 5. Powiększenie Kapitału Krajowego. 6. Stworzenie nowej metody prywatyzacji. 7. Umożliwienie wyceny przedsiębiorstw państwowych przy ograniczeniu ich czasochłonności i kosztowności. 8. Podwyższenie zyskowności przedsiębiorstw, a tym samym ich aktywności. 9. Powiększenie aktywności gospodarczej zmierzającej w kierunku wzrostu gospodarczego. 10. Ograniczenie bezrobocia. Spełnienie wymienionych założeń byłoby podstawą pozytywnej oceny NFI. 1 B. Wawrzyniak, I. Koładkiewicz, J. Solarz, M. Trocki, Narodowe Fundusze Inwestycyjne. Zarządzanie nową strukturą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998r. s.118

3 2 BSiE W ocenie efektywności NFI należy brać pod uwagę dwa elementy podstawowe: ocenę merytoryczną, stanowiącą konfrontację przyjętych założeń z konkretnymi danymi, pochodzącymi z różnych źródeł, ocenę ściśle ekonomiczną opartą na analizie wskaźników finansowych. 2. Organizacja i podstawy prawne funkcjonowania NFI Ramy prawne dla funkcjonowania NFI stanowią ustawy: z 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, z 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i prywatyzacji, tworząca fundusz prywatyzacji (art.39), z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Na mocy ustawy z 30 kwietnia 1993 r. NFI tworzy się w formie spółek akcyjnych. Do NFI może być wniesionych 60% akcji każdej spółki, 33% akcji każdej ze spółki mogło być wniesionych do jednego z funduszy. Kapitał akcyjny każdej spółki w wysokości 15% pochodzi z kapitału własnego, ustalonego w momencie rejestracji. Władze NFI: walne zgromadzenie, rada nadzorcza, zarząd (art. 14) ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i prywatyzacji. Rada nadzorcza powołuje zarząd NFI oraz może zawrzeć umowę o zarządzanie majątkiem z firmą wybraną w drodze przetargu (rozporządzenie RM z 31 sierpnia 1993 r.) Wynagrodzenie firmy zarządzającej (art. 24) to: wynagrodzenie roczne ryczałtowe ustalone w drodze przetargu, za wyniki finansowe 1% akcji funduszu za każdy rok zarządzania, końcowe wynagrodzenie iloczyn wartości 0,5% akcji funduszu i liczby lat, w których firma zarządzająca świadczyła usługi dla funduszu. Fundusz prywatyzacji utworzono 6 marca 1997 r. Jego wpływy stanowiły opłaty za wydanie świadectw udziałowych, zaś dysponentem był Minister Skarbu (MS). Przeznaczenie funduszu: pokrycie kosztów prywatyzacji oraz zrekompensowanie a nie podwyższanie płac w sferze budżetowej oraz pokrycie wzrostu niektórych dochodów do rent i emerytur. Ustawa o NFI zwolniła z podatku dochodowego osób fizycznych dochody ze sprzedaży świadectw udziałowych i akcji funduszy, a z podatku dochodowego osób prawnych dochody z dywidend. Rachunkowość NFI reguluje ustawa z 22 grudnia 1995 r. o rachunkowości i rozporządzenie MF, które ustala sposób wyceny aktywów, zasady sporządzania rachunku zysków i strat oraz bilansu. Do programu weszło 512 spółek akcyjnych (10% potencjału produkcyjnego sektora publicznego). W listopadzie 1995 r. rozpoczęto dystrybucję powszechnych świadectw udziałowych, które w 1998 r. straciły ważność i zostały zamienione na akcje. Źródła informacji W niniejszej ekspertyzie wykorzystano następujące materiały: Raport Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP) z realizacji programu NFI w latach r. Informacje o wynikach kontroli działalności NFI NIK z grudnia 2001 r.

4 BSiE 3 Dane GUS, Prywatyzacja Przedsiębiorstw Państwowych w 2003 r. GUS, Warszawa 2004 r. Odpowiedzi przedstawiciela Ministerstwa Skarbu na interpelacje poselskie przedstawione w dniu r. na posiedzeniu Sejmu. Według informacji Ministerstwa Skarbu nowy raport o realizacji NFI jest przygotowywany na koniec 2004 r. i ma być przedstawiony RM, a udostępniony po jego akceptacji w styczniu 2005 r. 3. Gospodarka i źródła finansowania NFI w świetle przyjętych założeń 3.1 Źródła finansowania programu NFI były wielotorowe Do końca grudnia 2000 r. Skarb Państwa (SP) wydał na program NFI 252,00 mln zł. Środki na ten cel pochodziły z: budżetu 58,8 mln zł, Funduszu Prywatyzacji 141,6 mln zł. pożyczek Banku Światowego 38,8 mln zł, sprzedaży akcji, NFI na wypłaty wynagrodzeń firm zarządzających 12,8 mln zł. Wpływy do Skarbu Państwa z programu NFI do końca 2000 r. to mln zł. W 1994 r. z budżetu Ministerstwa Przekształceń Własnościowych (MPW) wydano zł na zarejestrowanie 15 NFI, w 1995 r. z Ministerstwa Przekształceń Własnościowych zł na wydanie powszechnych świadectw udziałowych i zł na koszty notarialne. Średni koszt poniesiony przez Skarb Państwa na prywatyzacje 1 spółki tzw. parterowej wyniósł 492,2 tys. zł (14% więcej niż miałoby to miejsce przy prywatyzacji kapitałowej). Z Funduszu Prywatyzacji wydano do końca 2000 r zł, na co składały się środki przeznaczone na: dystrybucję powszechnych świadectw udziałowych zł, dematerializację powszechnych świadectw udziałowych zł, zatrudnienie doradców i firm konsultingowych zł. Ze środków zewnętrznych wydatkowano: z Banku Światowego w latach ,1 mln $ USA (MPW/MPS), z tego ,4 tys. $ USA wykorzystano przez NFI na spłatę pożyczki. Skarb Państwa wydatkował ,3 tys. zł. z kredytu EBOR 3,2 mln $ USA dla każdego NFI. ze środków pomocowych bezzwrotnych 82 mln zł to środki ze sprzedaży akcji głównie przeznaczone na wynagrodzenia, bez powiązania z wynikami finansowymi. Należy pamiętać, że środki z pożyczki Banku Światowego przeznaczone na prywatyzację wpływają na rachunek Funduszu Prywatyzacji, co obciążyło Skarb Państwa kosztami obsługi pożyczki Związki NFI z budżetem Państwa Po 8 latach (w 2003 r.) Skarb Państwa w funduszach posiadał od 4,71% do 15% akcji, a w NFI zaangażowanie Skarbu Państwa zmniejsza się. Obecnie Skarb Państwa uczestniczy jako akcjonariusz w 322 podmiotach (z 512 na początku). W 2003 r. w portfelu funduszy 88 podmiotów ma prowadzone postępowanie upadłościowe, 20 wykreślono z rejestru gospodarczego, 5 znajduje się w likwidacji. W 2003 r. SP sprzedał 37 pakietów mniejszościowych spółek portfelowych na sumę 68,1 mln zł. Dodatkowo w 2003 r. sprzedano 24 pakiety o wartości 35 mln zł.

5 4 BSiE Od początku funkcjonowania NFI, do Budżetu Państwa wpłynęła kwota 870 mln zł ze sprzedaży akcji spółek portfelowych oraz z tytułu dywidend 77 mln zł. Wyodrębniony fundusz prywatyzacji, zgodnie z postanowieniem ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, którego saldo na koniec 2000 r. wynosiło 160,4 mln zł. powinien być zlikwidowany 1 lipca 1999 r. tj. po 6 miesiącach od zakończenia prywatyzacji NFI. Tymczasem projekt ustawy o jego likwidacji wpłynął do sejmu r. (Druk Sejmowy 3331). Proponuje się tam zamianę FP na Fundusz Skarbu Państwa. Jest to mnożenie funduszów z równoczesnym ograniczeniem kontroli parlamentu nad ich gospodarką finansową. 12 spółek zostało zbytych w trybie publicznym, a aż 77 w trybie bezprzetargowym, co ustawa dopuszczała, ale nie wskazywała na możliwość tak znacznej przewagi dla trybu bezprzetargowego. Ministerstwo Skarbu Państwa nie prowadzi bieżącego monitoringu NFI, uzasadniając, że nie jest dominującym udziałowcem, wobec tego nie ma takich możliwości. W 2002 r. najwięcej akcji Skarbu Państwa posiada w NFI Piast. MS łącznie sprzedało akcje NFI na kwotę zł Koszty prywatyzacji w ramach programu NFI Skarb Państwa w 1995 r. zawarł umowę z 14-oma NFI o wynagrodzenia za wyniki finansowe w wysokości 15% wartości rynkowej akcji każdego funduszu. Umowy te skorygowano w 1999 r. wprowadzając uwarunkowanie wypłaty od spłaty kredytów gwarantowanych przez Skarb Państwa, nie uzależniając wypłaty od sytuacji ekonomiczno-finansowej funduszu. To spowodowało, że koszt prywatyzacji dla Skarbu Państwa był bardzo wysoki. W latach NIK przeprowadziła doraźne kontrole w spółkach parterowych. Z ustaleń wynikało, że w 13 funduszach zarządy wypłaciły firmom zarządzającym wynagrodzenia w kwotach 10,5 mln zł, wyższych niż to wynikało z umów. W tej sprawie NIK skierowała do Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, tj. działaniu na szkodę NFI, ale postępowanie w tej sprawie zostało umorzone. Główny składnik kosztów NFI to wynagrodzenia ryczałtowe dla firm zarządzających, co stanowiło w 2000 r. 47,8% ogółu kosztów, a w wartościach bezwzględnych wynosiło 513,3 mln zł. Wysokość tego wynagrodzenia, wypłacanego przez Skarb Państwa była, początkowo, oparta na podstawie umów z 1995 r., a w których brak było powiązania z wynikami finansowymi. Dopiero od 1999 r. poziom wynagrodzenia powiązano z rezultatami finansowymi. Do kosztów prywatyzacji spółek NIK wlicza koszty dystrybucji i dematerializacji powszechnych świadectw udziałowych, czemu jest przeciwne MS, stąd różnice w danych Wyniki finansowe NFI Według MS na zmniejszenie wartości portfela inwestycyjnego miało wpływ tworzenie rezerw dla spółek. W 2001 r. największy portfel inwestycyjny posiadał NFI Jupiter ( tys. zł). Generalny spadek aktywów NFI był przyczyną, że w momencie wniesienia spółek do NFI nie dokonano wyceny ich wartości, potem dopiero uczyniono to, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

6 BSiE Zobowiązania W 2000 r. zobowiązanie NFI wynosiły łącznie 74,2 mln zł. w tym samym roku (2000 r.) nastąpił spadek kosztów operacyjnych NFI do poziomu 157,4 mln zł w 2001 r. Największy zysk netto w 2001 r. miał NFI Octavo (44,88 mln zł) Rola NFI w pomnożeniu majątku Cel powołania NFI w postaci pomnożenia majątku funduszy nie tylko nie został spełniony, ale cały proces miał charakter uwsteczniający. Żaden z funduszy nie zwiększył wartości swoich aktywów. Od końca 1996 r. do połowy 2000 r. aktywa wszystkich funduszy łącznie uległy zmniejszeniu z kwoty 5.93 mld zł do 3.31 mld zł, tj. o przeszło 40%. Przyczyny tkwią, zdaniem NIK, w dokonanej korekcie wartości księgowej akcji spółek. 14% ogółu spółek biorących udział w programie NFI postawionych zostało w stan likwidacji (to jest 75 spółek parterowych). Według NIK, wynik z inwestycji netto stanowi różnicę między sumą przychodów z inwestycji, w tym udziałów, dywidend, odsetek oraz innych przychodów operacyjnych a sumą kosztów operacyjnych i wartości rezerw, i odpisów aktywizujących. Nie ma ograniczeń ustawowych co do zbywania akcji i udziałów spółek parterowych. Największą wartość aktywów miały fundusze: NFI Jupiter, VIII NFI Octava, IX NFI im. E. Kwiatkowskiego. Najmniejszą: VII NFI im. K. Wielkiego, V NFI Victoria, XII NFI Piast. Wzrosły natomiast płynne składniki portfela z 0,2 do 13,4%, tj. akcje, udziały i dłużne papiery wartościowe Inwestorzy Największymi inwestorami funduszy od 1996 r. zostali: grupa BRE Bank i Grupa PZU, Grupa Bank Austria, Grupa AJB. Nastąpiła zatem koncentracja inwestorów. Jednak powiązania kapitałowe między akcjonariuszami ulegają ciągłym zmianom. Ustalenie grup kapitałowych, przejmujących kontrolę nad poszczególnymi funduszami jest trudne, gdyż w ich imieniu nabywają akcje np. spółki stowarzyszone, które są rejestrowane w rajach podatkowych. Sytuacja taka miała miejsce w przypadku NFI Fund Holdings PCC spółki zarejestrowanej na Wyspach Normandzkich, czy VIII NFI Octava i XII NFI Piast, których akcje nabyły spółki zarejestrowane na Wyspie Man Wspomaganie przez NFI spółek Parterowych NFI wspomagało finansowo spółki w różnej formie, których struktura przedstawia się następująco: 16% pożyczki, 33% podniesienie kapitałowe, 13% portfel mniejszościowy, 38% pozostałe. NFI udzieliły pożyczek spółkom łącznie na kwotę 290,9 mln zł Korzyści społeczne z prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych przeprowadzonych metodą NFI Powszechne świadectwa udziałowe nabyło 96% uprawnionych (na kwotę 26 mln zł). Skarb Państwa do NFI wniósł 8% wartości swojego majątku.

7 6 BSiE Za 1 świadectwo udziałowe nabyte za 20 zł można było osiągnąć kwotę 49 zł wg. wartości rynkowej. Czyli nabywcy powszechnych świadectw udziałowych, następnie przekształconych w akcje, nie osiągnęli istotnych zysków. IV. Ocena finansowa NFI Ocenę finansową należałoby przeprowadzić na podstawie sprawozdań finansowych poszczególnych NFI. Niestety, jedyne dane, z których można skorzystać obejmują okres od do i obejmują łączny bilans NFI oraz łączny rachunek zysków i strat NFI. Brak danych indywidualnych należy potraktować jako symptomatyczny. Na podstawie tych danych analiza może być wyłącznie ogólna i wyraźnie opóźniona. Łączna suma aktywów NFI wykazuje dwie tendencje: do końca roku 1997 wzrasta o około 1,5 mld złotych, a następnie spada o ponad 3 mld złotych w ciągu 2,5 roku. Złożył się na to wyraźny spadek akcji i udziałów wniesionych do funduszu, przede wszystkim z tytułu akcji wiodących w spółkach nienotowanych i akcji mniejszościowych w spółkach nienotowanych. Równolegle miało miejsce zjawisko odwrotne 67-krotny wzrost pozostałych krajowych papierów wartościowych, udziałów i innych praw mniejszościowych. Zastanawiający jest nieustanny i wyraźny wzrost środków pieniężnych. Brak szczegółowych danych uniemożliwia pełną ocenę, ale taką sytuację należy uznać za niekorzystną. Zobowiązania bieżące wykazały, w badanym okresie, tendencję wzrostową do końca roku 1998, a w ciągu następnego okresu obniżyły się do ¼ kwoty z 1998 r. Przede wszystkim uległy znacznej redukcji zobowiązania z tytułu kredytów. Kapitał akcyjny w badanym okresie zmniejszył się o około 4 mln złotych. Również kapitały: zapasowy (z aktualizacji wyceny środków trwałych) i pozostałe uległy niewielkiemu zmniejszeniu w stosunku do roku 1996, bowiem rok wcześniej były znacznie niższe. Niewątpliwie na złą ocenę miała wpływ, rosnącą od 1996 r. strata oraz niepodzielona strata z lat ubiegłych. Należy odnotować, że w połowie roku 2000 strata była niewielka w stosunku do końca roku 1999, ale brak danych za półrocza lat poprzednich nie pozwala na stwierdzenie, czy jest to sytuacja normalna, czy rzeczywiście miała miejsce poprawa gospodarności. Raczej należałoby zakładać, że jest to sytuacja normalna. Z danych charakteryzujących rachunek zysków i strat wynika, że podstawową przyczyną generowania strat są niskie przychody z inwestycji oraz bardzo wysokie rezerwy i odpisy aktualizujące. Przychody z inwestycji w latach 1996, 1998 i 1999 wykazały wartość ujemną. Przy ponoszeniu tylko kosztów operacyjnych musiało to generować stratę. Nałożenie na to rezerw i odpisów amortyzacyjnych (brak danych uniemożliwia szczegółową analizę) stratę znacznie pogłębia. Łączne dane oraz skąpe informacje nie pozwalają na pogłębioną analizę, zwłaszcza wskaźnikową. Jednakże na podstawie dotychczasowych wywodów obraz działania NFI, pod względem finansowym, jest tragiczny. Przecież po to zostały powołane NFI aby, zatrudniając najlepszych specjalistów, pomnażać wartość zarządzanych spółek. Powstają zatem pytania, o warunki kontraktów dotyczące wynagradzania spółek zarządzających oraz powiązania tegoż wynagrodzenia z efektami finansowymi i o możliwości kontrolowania całego procesu przez odpowiedniego ministra.

8 BSiE 7 V. Wnioski. Generalne cele wypływające z założeń programu NFI nie zostały osiągnięte. Wynika to z faktu, że nie zrealizowano: 1. Pomnożenia wartości akcji spółek parterowych czyli nie pomnożono majątku NFI. 2. Żaden z funduszy nie zwiększył wartości aktywów. 3. Podejmowano decyzje inwestycyjne o wysokim stopniu ryzyka, np. IX NFI im. E. Kwiatkowskiego inwestował w spółkę Majewski SA, co było obarczone dużym ryzykiem a zakończyło się fiaskiem. 4. W ustawie o NFI nie było obowiązku przeprowadzania analiz ekonomicznych majątku spółek wnoszonych do NFI. Rozporządzenie MF z 22 grudnia 1995 r. w sprawie rachunkowości NFI nie określiło szczególnych warunków w tym zakresie, co spowodowało, że wyniki NFI są nieczytelne i nie można ocenić ich efektywności w poszczególnych latach. Jednak NFI ożywiły rynek kapitałowy. 5. Na początku przyjęto, że do programu mogą wchodzić firmy duże i dobre, o obrotach rocznych minimum 10 mln USA. Potem od tych wymagań odstąpiono, co spowodowało, że do programu weszły firmy małe o niskich obrotach. 6. Skarb państwa nie miał możliwości sprawowania aktywnego nadzoru właścicielskiego nad spółkami, bo nie miał pakietów większościowych, ale równocześnie MS ze środków Funduszu Prywatyzacji finansuje koszty monitorowania Programu NFI. W ocenie MS fundusze wystartowały o 2 lata za późno. 7. NFI poniosły bardzo wysokie koszty wynagrodzeń przeznaczone dla firm zarządzających. Na tle przedstawionych wniosków rysuje się oczywista konkluzja likwidacji NFI.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. payday loans direct lender payday lenders

Bardziej szczegółowo

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia Jak w praktyce jest stosowana ta metoda? W nr. 9/22 Biuletynu BDO Spółki Giełdowe omówiłem rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia. Poniżej przedstawiam przykład liczbowy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2007 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2007 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2007 roku W dniu 20 grudnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchyliło uchwałę ZWZ nr 21/2006 z dnia 28 września 2006 roku dotyczącą

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za I kwartał 2005 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za I kwartał 2005 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za I kwartał 2005 roku 1. Forma prawna NFI Fundusz prowadzi działalność na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 4 maja 2016 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku Wynik finansowy otwartych funduszy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

NFI Progress S.A. Informacje Finansowe za I kwartał 2004 roku. Komentarz: 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego

NFI Progress S.A. Informacje Finansowe za I kwartał 2004 roku. Komentarz: 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego NFI Progress S.A. Informacje Finansowe za I kwartał 2004 roku Komentarz: 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego Raport kwartalny Funduszu za I kwartał 2004 roku nie podlegał badaniu ani

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. Nr 21, poz. 172) Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport półroczny SAF-P

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport półroczny SAF-P Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport półroczny SAFP NOTA 17B (NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH) NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH półrocze / 2003 2002 półrocze

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

- przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.),

- przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.), NFI Progress S.A. Informacje Finansowe za I kwartał 2003 roku Komentarz: 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego Raport kwartalny Funduszu za I kwartał 2003 roku nie podlegał badaniu ani

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 21 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia.

Projekt z dnia 21 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia. Projekt z dnia 21 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych Art.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów a. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.07.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. (III KWARTAŁ 2012 R.) ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok 1. Informacje o aktywach i zobowiązaniach finansowych Computer Service Support S.A. : Zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY FORTUNA S.A. w likwidacji WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY FORTUNA S.A. w likwidacji WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY FORTUNA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2007 ROKU DO 30 CZERWCA 2007 ROKU 1. Przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Traci moc ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Od: Wysłano: Do: Temat: PGNiG S.A. 7 maja 2009 roku KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Raport bieżący nr 50/2009 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 1998. Maciej Bałlowski

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 1998. Maciej Bałlowski WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 1998 Maciej Bałlowski Spis treści WPROWADZENIE 11 I. PRYWATYZACJA JAKO ZJAWISKO EKONOMICZNE 17 1. Pojęcie i typologia prywatyzacji 17 1.1. Geneza prywatyzacji, doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert 1/2016

Załącznik nr 4 do Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert 1/2016 Załącznik nr 4 do Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert 1/2016 Wzór Planu operacyjnego składanego w Otwartym Konkursie Ofert 1/2016 Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. 1 Plan operacyjny jest dokumentem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI UZASADNIENIE W ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji realizowanego na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 31 maja 2013 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2012 roku. 1) W 2012 r. procesem prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego KLUB SYMPATYKÓW KOLEI ul. PACZKOWSKA 26 50-503 WROCŁAW Wrocław, marzec 2011r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo