Ocena efektywności i ryzyka lokowania środków finansowych w fundusze inwestycyjne otwarte na przykładzie krajowych funduszy akcji WSTĘP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena efektywności i ryzyka lokowania środków finansowych w fundusze inwestycyjne otwarte na przykładzie krajowych funduszy akcji WSTĘP"

Transkrypt

1 Marcel Czeczko Ocena efektywności i ryzyka lokowania środków finansowych w fundusze inwestycyjne otwarte na przykładzie krajowych funduszy akcji WSTĘP Niniejsza praca stanowi próbę oceny zasadności lokowania wolnych środków pieniężnych w otwarte fundusze inwestycyjne. W tym celu dokonano analizy pięciu wybranych otwartych funduszy inwestycyjnych krajowego rynku akcji, zarządzanych przez pięć odrębnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych - zarówno w aspekcie ich efektywności, jak i ryzyka. Do badanych podmiotów należą: Allianz FIO, Subfundusz Allianz Akcji - zarządzany przez TFI Allianz Polska S.A., Arka BZ WBK FIO, Subfundusz Arka BZ WBK Akcji - zarządzany przez BZ WBK TFI S.A., Legg Mason Akcji FIO - zarządzany przez Legg Mason TFI S.A., Noble Funds FIO, Subfundusz Noble Fund Akcji - zarządzany przez Noble TFI S.A., PKO Akcji FIO - zarządzany przez PKO TFI S.A., Za wzorzec odniesienia dla wymienionych powyżej funduszy (tzw. benchmark) przyjęto warszawski indeks szerokiego rynku - WIG, będący indeksem dochodowym wszystkich spółek notowanych obecnie na Głównym Rynku GPW w Warszawie. Ramę czasową dla przeprowadzonych badań stanowił okres ostatnich pięciu lat, tj. dokładnie od r. do r. Wszelkie dane, niezbędne do realizacji celu niniejszej pracy, takie jak: historyczne notowania jednostek uczestnictwa, strategie inwestycyjne, struktura portfela, wysokość opłat manipulacyjnych, opłat za zarządzanie itp. zostały zaczerpnięte z prospektów informacyjnych funduszy zamieszczonych w witrynach internetowych poszczególnych TFI oraz z serwisu internetowego Analiza dochodowości inwestycji polegała na zbadaniu jej rentowności brutto (odrębnie dla poszczególnych lat), stopy zwrotu netto (dla całego, pięcioletniego okresu inwestycji), a także stopy realnej, uwzględniającej roczne tempo inflacji w latach W celu precyzyjnego porównania efektywności poszczególnych funduszy inwestycyjnych przyjęto założenie, iż potencjalny inwestor dysponuje kapitałem wielkości zł. 1

2 Pomiar ryzyka inwestycji w badane fundusze polegał na estymacji podstawowych, powszechnie znanych miar zmienności (wartość oczekiwana stóp zwrotu, odchylenie standardowe stóp zwrotu, współczynnik zmienności), miar wrażliwości (beta kursu jednostek uczestnictwa), a także miar skorygowanych o ryzyko inwestycyjne (wynikających z modelu rynku kapitałowego CAPM, np. wskaźnik Sharpe'a, wskaźnik Treynor'a, alfa Jensena, alfa Sharpe'a). Analiza zmienności została dokonana w oparciu o tygodniowe stopy zwrotu. W celu umożliwienia porównania otrzymanych wyników z wzorcowym portfelem papierów wartościowych (benchmarkiem), wszystkie wymienione powyżej stopy i wskaźniki zostały, w analogiczny sposób, policzone dla indeksu WIG. ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z PRZEPROWADZONYCH ANALIZ 1. Podstawowe informacje i parametry odnośnie badanych funduszy inwestycyjnych Subfundusz Allianz Akcji stanowi wydzielony subfundusz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Allianz FIO, zarządzanego przez TFI Allianz Polska S.A. Aktywa Subfunduszu są przede wszystkim lokowane w akcje notowane na polskim rynku kapitałowym oraz we wszelkiego rodzaju udziałowe instrumenty finansowe oparte o akcje (prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne). Udział wspomnianych instrumentów w wartości aktywów netto Subfunduszu może wahać się w przedziale od 60% do 100%. W pozostałym zakresie aktywa Subfunduszu inwestowane są w instrumenty o charakterze dłużnym - w szczególności te, emitowane przez Skarb Państwa bądź Narodowy Bank Polski. Na dzień podmiot zarządzający funduszem pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 3% oraz opłatę za zarządzanie, wynoszącą 4%. Subfundusz Allianz Akcji - modelowa struktura portfela Akcje i inne instrumenty udziałowe Dłużne instrumenty finansowe Rys. 1.: Modelowa struktura portfela Subfunduszu Allianz Akcji Źródło: prospekt informacyjny Allianz FIO. 2

3 Kolejny z badanych funduszy, Arka BZ WBK FIO, Subfundusz Arka BZ WBK Akcji, zarządzany jest przez BZ WBK TFI S.A. Co najmniej 66% swoich aktywów fundusz lokuje w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie. Pozostała część aktywów inwestowana jest w instrumenty o charakterze dłużnym. Aktualna stawka opłaty dystrybucyjnej dla inwestycji zł wynosi 2%, podczas gdy maksymalna wysokość opłaty za zarządzanie - 4%. Struktura portfela na dzień ,50% 16,72% 2,27% Akcje Kwity depozytowe 79,51% Ceryfikaty inwestycyjne Inne Rys. 2.: Subfundusz Arka BZ WBK Akcji - stan portfela na dzień Źródło: Fundusze Inwestycyjne Arka, Tabela 1: Subfundusz Arka BZ WBK Akcji, 5 największych pozycji w portfelu - stan na dzień Spółka % Aktywów PKO BP 8,16% PZU 7,85% KGHM 4,93% PKN 3,11% PGE 3,03% Źródło: Fundusze Inwestycyjne Arka, Legg Mason Akcji FIO zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Legg Mason S.A. swoje aktywa inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na rynku regulowanym Rzeczypospolitej Polskiej bądź na innym zorganizowanym rynku papierów wartościowych państwa będącego członkiem Unii Europejskiej bądź OECD (udział akcji 3

4 docelowo wynosi od 60% do 100% - przeważającą większość, ponad 95%, stanowią akcje notowane na rynku polskim). Pozostała część aktywów lokowana jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego (głównie w celu zapewnienia płynności oraz minimalizacji ryzyka inwestycyjnego). Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Aktualna stawka opłaty manipulacyjnej to 3%, natomiast opłata za zarządzanie wynosi 3,5% w skali roku. ** Udział sektora w indeksie WIG Rys. 3.: Struktura portfela funduszu wg poszczególnych sektorów - stan na Źródło: Karta funduszu Legg Mason Akcji FIO Subfundusz Noble Fund Akcji stanowi część funduszu Noble Funds FIO, zarządzanego przez Noble TFI S.A. Celem inwestycyjnym funduszu jest uzyskiwanie dochodu w długim okresie czasu, w wyniku wzrostu wartości aktywów z tytułu wzrostu wartości lokat. Modelowa struktura portfela przedstawia się następująco: % alokacji w akcje spółek publicznych, pozostała część inwestowana jest w instrumenty o charakterze dłużnym, m. in. instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz swoje lokaty dobiera stosując głównie analizę fundamentalną oraz analizę portfelową (w celu selekcji spółek o mocnych fundamentach i wysokim prawdopodobieństwie wzrostu kursu w przyszłości). Aktualna opłata manipulacyjna wynosi 4%, z zastrzeżeniem, iż przy nabywaniu lub zbywaniu jednostek uczestnictwa za pośrednictwem Oddziału Bankowości Detalicznej BRE Bank S.A. (mbank) nie są pobierane żadne opłaty. Poniższy rysunek przedstawia stan portfela funduszu na dzień r. 4

5 Struktura portfela na dzień ,15% Akcje i inne instrumenty udziałowe 91,85% Inne aktywa (w tym depozyty, środki pieniężne, instrumenty pochodne) Rys. 4.: Subfundusz Noble Fund Akcji - struktura portfela (stan na r.) Źródło: Noble Funds, Ostatni z omawianych funduszów - PKO Akcji FIO zarządzany jest przez PKO TFI S.A. Fundusz większość swoich aktywów inwestuje w akcje wyselekcjonowanych spółek giełdowych (min. 60%). Jego strategia inwestycyjna dopasowana jest do inwestorów preferując długoterminowy, co najmniej kilkuletni, horyzont inwestycyjny. Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów. Fundusz posiada różne kategorie uczestnictwa - w zależności od wysokości angażowanych przez inwestora środków. Aktualna opłata dystrybucyjna dla kwoty zł wynosi 2,25%, a opłata operacyjna za zarządzanie - 4%. 2. Analiza dochodowości badanych funduszy inwestycyjnych W przypadku rentowności brutto, za okres ostatnich pięciu lat łącznie, można stwierdzić, iż trzy z badanych funduszy: Subfundusz Allianz Akcji, Legg Mason Akcji FIO, oraz Subfundusz Noble Fund Akcji - zachowywały się lepiej od rynku, pozwalając na uzyskanie w mniejszym stopniu ujemnej stopy zwrotu niż indeks szerokiego rynku WIG. Kupując portfel akcji odpowiadający temu indeksowi, inwestor w ciągu ostatnich pięciu lat straciłby w sumie 38,68% swojego kapitału, podczas gdy dla wspomnianych funduszy strata ta wyniosłaby odpowiednio: -31,26%, -33,37%, 26,72%. Subfundusz Arka BZ WBK Akcji oraz PKO Akcji FIO odnotowały straty większe niż indeks polskiego rynku akcji, odpowiednio -47,64% i aż -56,74%. 5

6 Obliczając stopę zwrotu brutto dla poszczególnych lat można zauważyć, że w latach wszystkie z wymienionych funduszy zachowywały się lepiej od rynku. Najgorszy pod tym względem po raz kolejny okazał się PKO Akcji FIO, jednak jego ujemna stopa zwrotu (-22,07%) okazała się minimalnie korzystniejsza od stopy zwrotu z benchmarku (- 23,89%). Najlepszy w tamtym czasie, Subfundusz Allianz Akcji, zmniejszył stan swoich aktywów jedynie o 12,95%. W okresie od maja 2008r. do maja 2009r. Główny Rynek GPW skurczył się o 37,48%, podczas gdy 4 z 5 badanych funduszy odnotowały mniejsze straty - jedynie PKO Akcji FIO, po raz kolejny, okazał się być mniej efektywny od indeksu szerokiego rynku (-46,64%). Kolejne dwa lata, a więc do maja 2011, to okres silnej hossy na rynku akcji, co potwierdzają przede wszystkim stopy zwrotu z WIG: +34,63% oraz +23,44%. Warto nadmienić, iż w okresie silnej koniunktury analizowane fundusze wypadałaby zdecydowanie słabiej w zestawieniu z benchmarkiem. Przykładowo w latach tylko Subfundusz Noble Fund Akcji pozwolił zarobić więcej niż indeks szerokiego rynku - pozostałe fundusze odnotowały dodatnie stopy zwrotu, jednak ich dynamika wzrostu nie była aż tak pokaźna. W okresie od maja 2010 do maja 2011, aktywa żadnego z funduszy nie zyskały na wartości niż indeks WIG który wtenczas zwyżkował o 23,44% (wartość jednostki uczestnictwa najbardziej dochodowego wtenczas funduszu, Subfunduszu Noble fund Akcji, zwiększyła się o 20,76%). Przez ostatni rok, warszawski indeks giełdowy WIG stracił 22,45% swojej wartości. Po raz kolejny możemy stwierdzić, iż przypadkach dekoniunktury na rynku, badane fundusze osiągały mniejsze straty niż benchmark - 4 z nich straciły na wartości mniej niż przywołany przed chwilą indeks. Jedynie wartość jednostki uczestnictwa w Subfunduszu Arka BZ WBK Akcji spadła o 27,07%. Szczegółowe zestawienie stóp zwrotu brutto dla okresu badań przedstawia poniższa tabela. Tabela 2.: Pomiar rentowności brutto dla badanych funduszy w latach Rentowność brutto WIG Allianz Arka BZWBK LeggMason Noble Fund PKO ,89% -12,95% -20,24% -18,48% -18,42% -22,07% ,48% -28,28% -36,75% -31,88% -33,99% -46,64% ,63% 22,35% 31,78% 23,70% 37,36% 13,74% ,44% 9,74% 7,99% 20,28% 20,76% 15,25% ,45% -18,00% -27,07% -19,37% -17,96% -20,65% 5 lat łącznie -38,68% -31,26% -47,64% -33,37% -26,72% -56,74% Źródło: opracowanie własne 6

7 Zestawienie pięcioletnich stóp zwrotu w ujęciu netto pozwala na bezpośrednie porównanie efektywności zarządzania poszczególnych funduszy z uwzględnieniem kosztów manipulacyjnych związanych z zakupem bądź umarzaniem jednostek uczestnictwa. Ogólne wyniki badań w tym zakresie pokrywają się z wartościami stóp zwrotu brutto. Wszystkie stopy zwrotu netto są ujemne, wskazują jednak na odpowiednio większe straty, gdyż pojawił się dodatkowy koszt w postaci prowizji z tytułu zakupu i, następnie, odsprzedaży jednostek uczestnictwa w badanych funduszach. Dodając do otrzymanych wyników stopę inflacji w latach można obliczyć realny wynik z inwestycji, uwzględniający dodatkowo tempo zmian cen. Zakup w maju 2007r. portfela akcji odpowiadającego indeksowi WIG, a następnie jego sprzedaż w maju 2012r. spowodowałoby dla inwestora stratę netto w wysokości 38,91% (w ujęciu realnym -43,05%), natomiast decydując się na zakup jednostek uczestnictwa w jednym z następujących funduszy: Subfundusz Allianz Akcji, Legg Mason Akcji FIO, Subfundusz Noble Fund Akcji, straty byłyby mniejsze, wynosząc odpowiednio: -35,32%, - 37,31%, -32,47% (-39,70%, - 41,56%, -37,04% w ujęciu realnym). Jedynie zakup tytułów uczestnictwa w Subfunduszu Arka BZ WBK Akcji oraz PKO Akcji FIO okazałby się gorszą decyzją, gdyż dochodowość netto tych dwóch inwestycji była zdecydowanie mniejsza od stóp zwrotu z benchmarku (-49,72%, -58,67%). Poszczególne elementy składające się na proces obliczania stopy dochodowości w ujęciu netto zostały szczegółowo przedstawione w tabeli 3 na kolejnej stronie. 7

8 Tabela 3.: Porównanie pięcioletniej rentowności netto inwestycji w jednostki uczestnictwa poszczególnych funduszy inwestycyjnych na tle indeksu szerokiego rynku WIG Pomiar rentowności netto - Arka BZ Legg Noble WIG Allianz parametr WBK Mason Fund PKO Kapitał początkowy 61782,82 zł , , ,00 zł * 000,00 zł zł zł 000,00 zł Prowizja za zakup jednostki 234,77 zł ** 300,00 zł 200,00 zł 300,00 zł 400,00 zł 225,00 zł Kapitał po uwzględnieniu 9 700, , , , ,05 zł 9 800,00 zł prowizji zł zł zł zł Wartość jednostki uczestnictwa t0-212,95 zł 53,46 zł 443,90 zł 139,37 zł 576,96 zł Liczba zakupionych jednostek uczestnictwa - 45,55 183,31 21,85 68,88 16,94 Wartość jednostki uczestnictwa t1-146,39 zł 27,99 zł 295,76 zł 102,13 zł 249,58 zł Kapitał końcowy ,74 zł 6 668, , , , ,98 zł zł zł zł zł Prowizja za umorzenie jednostki 143,97 zł** 200,04 zł 102,62 zł 193,89 zł 281,39 zł 95,14 zł Kapitał po uwzględnieniu 6 468, , , , ,77 zł 5 028,36 zł prowizji zł zł zł zł Zysk (strata) brutto , , , , , ,64 zł zł zł zł zł zł Podatek Belki 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Zysk (strata) netto , , , , , ,64 zł zł zł zł zł zł Stopa zwrotu netto -38,91% -35,32% -49,72% -37,31% -32,47% -58,67% Łączna stopa inflacji 5 lat 7,27% 7,27% 7,27% 7,27% 7,27% 7,27% Realna stopa zwrotu netto -43,05% -39,70% -53,12% -41,56% -37,04% -61,47% * W przypadku indeksu WIG kapitał początkowy i końcowy odpowiada wartości indeksu z dnia dokonywania transakcji kupna i sprzedaży portfela akcji odpowiadającemu temu indeksowi ** Przyjęto, iż stawka prowizji wynosi 0,38% - obecnie większość biur i domów maklerskich oferuje taką stawkę prowizji za zakup akcji na GPW Źródło: opracowanie własne 3. Analiza ryzyka lokowania środków finansowych w wybrane fundusze inwestycyjne Badania ryzyka lokowania środków w jednostki uczestnictwa poszczególnych funduszy inwestycyjnych zostały przeprowadzona w oparciu o tygodniowe stopy zwrotu. Podstawowa miara zmienności jaką jest oczekiwana stopa zwrotu przyjmuje wartości ujemne - zarówno dla benchmarku, jak i poszczególnych funduszy inwestycyjnych. Najprawdopodobniej ma to związek z tym, iż wszystkie analizowane inwestycje przyniosłyby ujemne stopy zwrotu za ostatnie 5 lat. Najwyższą oczekiwaną stopę zwrotu zapewnia Subfundusz Noble Fund Akcji, jednakże jest ona ujemna i wynosi -0,06% (wartość oczekiwana dla benchmarku jest nieznacznie mniejsza, wynosi -0,11%). 8

9 Odchylenie standardowe stóp zwrotu jest podstawowym parametrem kwantyfikacji ryzyka inwestycyjnego, mierzącym zmienność stóp zwrotu. Najwyższa wartość odchylenia standardowego cechuje stopy zwrotu indeksu z WIG, zatem można stwierdzić, iż, w przypadku wybranych funduszy inwestycyjnych, ryzyko (rozumiane jako odchylenie od przeciętnych stóp zwrotu) jest niższe. Jednakże wartość odchylenia standardowego stóp zwrotu nie powinna być jedynym kryterium doboru inwestycji. Należy także wziąć pod uwagę tzw. relację ryzyko-zysk, określaną za pomocą współczynnika zmienności. W takim wypadku owa relacja dla indeksu WIG wynosi 30,02. Korzystniejsze od benchmarku są inwestycje w jednostki uczestnictwa następujących funduszy inwestycyjnych: Subfundusz Arka BZ WBK Akcji, Legg Mason Akcji FIO, PKO Akcji FIO (przy czym współczynnik zmienności dla funduszu zarządzanego przez PKO TFI S.A. cechuje najniższa, i zarazem, najkorzystniejsza wartość spośród wszystkich badanych podmiotów). Najmniej korzystny stosunek oczekiwanego zysku do ryzyka obserwowany jest w przypadku Subfunduszu Noble Fund Akcji - 51,25. Minimalna, zaobserwowana w badanym okresie, tygodniowa stopa zwrotu w przypadku indeksu WIG wyniosła -13,12%, a maksymalna 12,34%. dla wybranych pięciu funduszu minimalne stopy zwrotu oscylowały między -9,97% a -13,85%, natomiast maksymalne - pomiędzy 9,89% a 12,50%. Podstawowa miara wrażliwości, jaką jest współczynnik beta, pozwala stwierdzić, iż zmienność wszystkich wybranych do jednostek uczestnictwa, jest mniejsza od zmienności benchmarku, czyli indeksu rynkowego WIG. Najmniejsza wartość (0,48) współczynnik beta przyjmuje dla Subfunduszu Allianz Akcji, co zdaje się potwierdzać jego małe odchylenie standardowe, niskie wartości minimalnych i maksymalnych stóp zwrotu, a także analiza rocznej dochodowości na przestrzeni badanego okresu. Tabela 4., na kolejnej stronie, prezentuje szczegółowe zestawienie wyliczonych miar zmienności oraz wrażliwości. 9

10 Tabela 4.: Miary zmienności i wrażliwości tygodniowych stóp zwrotu dla badanych funduszy inwestycyjnych oraz indeksu rynkowego WIG Miary zmienności i Arka BZ Legg Noble WIG Allianz wrażliwości WBK Mason Fund PKO 1. Oczekiwana stopa zwrotu -0,11% -0,09% -0,16% -0,09% -0,06% -0,23% 2. Odchylenie standardowe 3,16% 2,60% 3,04% 2,70% 2,90% 2,77% 3. Współczynnik zmienności 30,02 30,52 19,14 29,13 51,25 12,17 4. Minimalna stopa zwrotu ,97% -13,85% -12,55% -12,45% 13,12% 13,42% 5. Maksymalna stopa zwrotu 12,34% 9,89% 11,60% 11,60% 12,48% 12,50% 6. Beta kursu 1 0,48 0,91 0,83 0,91 0,83 Źródło: opracowanie własne Kolejna grupa wskaźników ryzyka to miary skorygowane o ryzyko inwestycyjne. W celu ich policzenia niezbędne jest podanie stopy wolnej od ryzyka, którą, na potrzeby niniejszej pracy, stanowić będzie średnia rentowność 10-letnich obligacji Skarbu Państwa. Pierwsze dwa wskaźniki, Sharpe'a oraz Treynor'a, określają wielkość premii za ryzyko przypadającą na jednostkę podjętego ryzyka. Zarówno dla benchmarku, jak i badanych funduszy oba wskaźniki przyjmują wartości ujemne. Tym niemniej dla indeksu WIG wartości te są wyższe (bliższe zeru) w porównaniu do tych wyliczonych dla funduszy wspólnego inwestowania, a więc, w tym przypadku, zdecydowanie korzystniejsze, co wskazuje na brak efektywności badanych funduszy inwestycyjnych. Ujemne wartości wskaźników wynikają z faktu, że zarówno kupno portfela akcji odpowiadającego indeksowi WIG bądź zakup którychkolwiek jednostek uczestnictwa, przyniosłoby stratę - w przeciwieństwie do stopy wolnej od ryzyka, wynoszącej 5,44% (per annum). Kolejne 2 miary to tzw. wskaźniki alfa Sharpe'a oraz alfa Jensen'a. Najkorzystniejsze wartości dla obu miar obserwowane są w przypadku Subfunduszu Noble Fund Akcji, natomiast najmniejsza alfa Jensen'a i alfa Sharpe'a cechuje odpowiednio Subfundusz Allianz Akcji oraz PKO Akcji TFI. 10

11 Tabela 5.: Wartości miar skorygowanych o ryzyko dla benchmarku oraz badanych funduszy inwestycyjnych Miary skorygowane o Arka BZ Legg Noble WIG Allianz ryzyko WBK Mason Fund PKO 1. Wskaźnik Sharpe'a -27,84% -33,04% -30,69% -32,18% -28,66% -36,18% 2. Wskaźnik Treynor'a -0,88% -1,79% -1,03% -1,04% -0,92% -1,20% 3. Alfa Jensen'a - -0,44% -0,14% -0,14% -0,03% -0,27% 4. Alfa Sharpe'a - -0,14% -0,09% -0,12% -0,02% -0,23% Źródło: opracowanie własne ZAKOŃCZENIE Przedmiotem pracy była próba oceny pięciu wybranych funduszy inwestycyjnych rynku akcji, w aspekcie ich efektywności (dochodowości) oraz ryzyka. W tym celu dokonano obliczeń stóp zwrotu z inwestycji (w ujęciu brutto i netto), a także określono poziom ryzyka inwestycyjnego, w oparciu o powszechnie znane miary zmienności, wrażliwości oraz miary skorygowane o ryzyko inwestycyjne. Skonstruowano również benchmark (indeks giełdowy WIG), wobec którego porównywano wyliczone wartości. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż większość z wybranych funduszy, pod względem dochodowości, wypada lepiej od skonstruowanego benchmarku, jakim jest indeks giełdowy WIG. Pomimo, iż każdy z funduszu w przeciągu ostatnich pięciu lat wypracował ujemną stopę zwrotu, to w przypadku 3 z nich straty okazały się mniejsze od strat indeksu WIG. Warto również nadmienić, iż w okresie dekoniunktury większość funduszy zachowywała się lepiej od rynku, natomiast w czasach hossy wartość ich aktywów rosła w wolniejszym tempie niż polski rynek akcji (potwierdzają to nie tylko stopy zwrotu w kolejnych latach, lecz również wartości współczynnika beta, które są mniejsze od jedności). Z pewnością ma to związek z faktem, iż badane fundusze inwestują część (maksymalnie 30-40%) swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe bądź instrumenty rynku pieniężnego, co umożliwia skuteczne ograniczenie ryzyka inwestycyjnego. Pod względem dochodowości, liczonej za pomocą stopy zwrotu brutto oraz netto (również z uwzględnieniem inflacji), najkorzystniej wypada Subfundusz Noble Fund Akcji FIO, zarządzany przez podmiot Noble TFI S.A. - na przeciwległym biegunie znajduje się PKO Akcji FIO. Analiza podstawowych miar ryzyka wskazuje, iż najmniejsze ryzyko cechuje Subfundusz Allianz Akcji (najniższa wartość odchylenia standardowego stóp zwrotu). Jednakże odchylenie standardowe stóp zwrotu nie powinno stanowić jedynego kryterium 11

12 wyboru inwestycji. Powinno się również zbadać relację dochód-ryzyko, którą przedstawia współczynnik zmienności. Najkorzystniej pod tym względem wypada fundusz PKO Akcji FIO. Z drugiej jednak strony, miary skorygowane o ryzyko inwestycyjne jednoznacznie wskazują, iż najefektywniej zarządzanym funduszem jest Subfundusz Noble Fund Akcji (choć wskaźnik Sharpe'a oraz Treynor'a dla tego funduszu jest nieznacznie niższy od analogicznych wskaźników dla indeksu WIG). Podsumowując, wybrane do analizy krajowe fundusze rynku akcji cechuje w większości zadowalający poziom efektywności, który jest szczególnie widoczny w czasach bessy w postaci lepszych od rynku stóp zwrotu. Fundusze te wypadają nieco gorzej, w zestawieniu z benchmarkiem, w przypadku silnego trendu wzrostowego na rynku akcji. Jednakże, zarówno ryzyko, jak i relacja dochodu do ryzyka, czy też miary skorygowane o ryzyko inwestycyjne, w porównaniu do indeksu WIG, oscylują na podobnym poziomie, co pozwala stwierdzić, iż przy zadowalającym poziomie rentowności funduszy, a także braku wiedzy i doświadczenia w indywidualnym inwestowaniu w instrumenty udziałowe rynku kapitałowego, ulokowanie środków pieniężnych w jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych rynku akcji, wydaje się być rozsądną decyzją inwestycyjną (szczególności w przypadku Subfunduszu Noble Fund Akcji). Należy jednak pamiętać, aby zakupu jednostek dokonać we właściwym momencie, tj. nie, tak jak w przypadku badanego okresu - w ostatniej fazie hossy, lecz szukać momentu silnego wyprzedania rynku, kiedy to podstawowe wskaźniki rynku kapitałowego (np. P/E lub P/BV) wskazują na mocne niedowartościowanie akcji. 12

Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005 2007 1

Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005 2007 1 Dorota Witkowska Katedra Ekonometrii i Statystyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005 2007 1 Wstęp Fundusze inwestycyjne to instytucje

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgrzyn. Weryfikacja metody doboru akcji do portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem wskaz niko w mnoz nikowych

Paweł Węgrzyn. Weryfikacja metody doboru akcji do portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem wskaz niko w mnoz nikowych Paweł Węgrzyn Weryfikacja metody doboru akcji do portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem wskaz niko w mnoz nikowych Zielona Góra, 2014 Spis treści Wstęp 1. Rozdział I 1.1. Charakterystyka głównych wskaźników

Bardziej szczegółowo

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A.

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Czerwiec 2012 Spis treści 1. METODOLOGIA 3 2. WARTOŚĆ I STRUKTURA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI

FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI www.leggmason.pl FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI analiza fundamentalna inwestowanie w wartość Fundusze inwestycyjne Legg Mason TFI SA Inwestowanie na rynku kapitałowym jest sztuką. I jak w każdej dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Idea TFI S.A. charakterystyka firmy Towarzystwo powstało w październiku 1999 roku jako pierwsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych z całkowicie polskim kapitałem.

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

TFI Allianz Polska S.A. Lepsze perspektywy. Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych. Z Tobą od A do Z

TFI Allianz Polska S.A. Lepsze perspektywy. Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych. Z Tobą od A do Z Lepsze perspektywy Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych Z Tobą od A do Z Inwestowanie jest jak gra w golfa 1 2 3 4 5 Lubię trafiać fundusze inwestycyjne Allianz Gram konsekwentnie fundusze

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SPIS TREŚCI WSTĘP 3 I. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO I KAPITAŁOWEGO 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Zawartość: Opinia niezależnego biegłego rewidenta przygotowana przez PricewaterhouseCoopers

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY Wstęp BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo ) zwraca Państwa uwagę w szczególności na fakt,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Skrót prospektu informacyjnego

Skrót prospektu informacyjnego Skrót prospektu informacyjnego BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit (BPH SFIO Total Profit) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Rzeczpospolita Polska organem Funduszu jest BPH

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony

Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka BZ WBK

Bardziej szczegółowo

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS SUBFUNDUSZ CU STABILNEGO INWESTOWANIA SUBFUNDUSZ CU POLSKICH AKCJI POŁĄCZONE

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STYLU INWESTOWANIA POLSKICH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

ANALIZA STYLU INWESTOWANIA POLSKICH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 4-2009 KRZYSZOF BIAŁOUS, JACEK TRUSZKOWSKI ANALIZA STYLU INWESTOWANIA POLSKICH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I. WPROWADZENIE W latach 2001-20071

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT... 5 BILANS...

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Asset management Strategie inwestycyjne

Asset management Strategie inwestycyjne Asset management Strategie inwestycyjne Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Warszawa, 28 lutego 2014 r. INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Niniejsza informacja dotycząca Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA, zwanego dalej: OFE WARTA lub Fundusz, zarządzanego

Bardziej szczegółowo

Niskie i stabilne stopy procentowe należały

Niskie i stabilne stopy procentowe należały instrumenty finansowania nieruchomoêci RYNEK FINANSOWANIA NIERUCHOMOÂCI Analiza op acalnoêci inwestowania w fundusze nieruchomoêci na rynku polskim KRYSTYNA URBAN Niskie i stabilne stopy procentowe należały

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 Opis FIZ: UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy

Bardziej szczegółowo