Ocena efektywności i ryzyka lokowania środków finansowych w fundusze inwestycyjne otwarte na przykładzie krajowych funduszy akcji WSTĘP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena efektywności i ryzyka lokowania środków finansowych w fundusze inwestycyjne otwarte na przykładzie krajowych funduszy akcji WSTĘP"

Transkrypt

1 Marcel Czeczko Ocena efektywności i ryzyka lokowania środków finansowych w fundusze inwestycyjne otwarte na przykładzie krajowych funduszy akcji WSTĘP Niniejsza praca stanowi próbę oceny zasadności lokowania wolnych środków pieniężnych w otwarte fundusze inwestycyjne. W tym celu dokonano analizy pięciu wybranych otwartych funduszy inwestycyjnych krajowego rynku akcji, zarządzanych przez pięć odrębnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych - zarówno w aspekcie ich efektywności, jak i ryzyka. Do badanych podmiotów należą: Allianz FIO, Subfundusz Allianz Akcji - zarządzany przez TFI Allianz Polska S.A., Arka BZ WBK FIO, Subfundusz Arka BZ WBK Akcji - zarządzany przez BZ WBK TFI S.A., Legg Mason Akcji FIO - zarządzany przez Legg Mason TFI S.A., Noble Funds FIO, Subfundusz Noble Fund Akcji - zarządzany przez Noble TFI S.A., PKO Akcji FIO - zarządzany przez PKO TFI S.A., Za wzorzec odniesienia dla wymienionych powyżej funduszy (tzw. benchmark) przyjęto warszawski indeks szerokiego rynku - WIG, będący indeksem dochodowym wszystkich spółek notowanych obecnie na Głównym Rynku GPW w Warszawie. Ramę czasową dla przeprowadzonych badań stanowił okres ostatnich pięciu lat, tj. dokładnie od r. do r. Wszelkie dane, niezbędne do realizacji celu niniejszej pracy, takie jak: historyczne notowania jednostek uczestnictwa, strategie inwestycyjne, struktura portfela, wysokość opłat manipulacyjnych, opłat za zarządzanie itp. zostały zaczerpnięte z prospektów informacyjnych funduszy zamieszczonych w witrynach internetowych poszczególnych TFI oraz z serwisu internetowego Analiza dochodowości inwestycji polegała na zbadaniu jej rentowności brutto (odrębnie dla poszczególnych lat), stopy zwrotu netto (dla całego, pięcioletniego okresu inwestycji), a także stopy realnej, uwzględniającej roczne tempo inflacji w latach W celu precyzyjnego porównania efektywności poszczególnych funduszy inwestycyjnych przyjęto założenie, iż potencjalny inwestor dysponuje kapitałem wielkości zł. 1

2 Pomiar ryzyka inwestycji w badane fundusze polegał na estymacji podstawowych, powszechnie znanych miar zmienności (wartość oczekiwana stóp zwrotu, odchylenie standardowe stóp zwrotu, współczynnik zmienności), miar wrażliwości (beta kursu jednostek uczestnictwa), a także miar skorygowanych o ryzyko inwestycyjne (wynikających z modelu rynku kapitałowego CAPM, np. wskaźnik Sharpe'a, wskaźnik Treynor'a, alfa Jensena, alfa Sharpe'a). Analiza zmienności została dokonana w oparciu o tygodniowe stopy zwrotu. W celu umożliwienia porównania otrzymanych wyników z wzorcowym portfelem papierów wartościowych (benchmarkiem), wszystkie wymienione powyżej stopy i wskaźniki zostały, w analogiczny sposób, policzone dla indeksu WIG. ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z PRZEPROWADZONYCH ANALIZ 1. Podstawowe informacje i parametry odnośnie badanych funduszy inwestycyjnych Subfundusz Allianz Akcji stanowi wydzielony subfundusz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Allianz FIO, zarządzanego przez TFI Allianz Polska S.A. Aktywa Subfunduszu są przede wszystkim lokowane w akcje notowane na polskim rynku kapitałowym oraz we wszelkiego rodzaju udziałowe instrumenty finansowe oparte o akcje (prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne). Udział wspomnianych instrumentów w wartości aktywów netto Subfunduszu może wahać się w przedziale od 60% do 100%. W pozostałym zakresie aktywa Subfunduszu inwestowane są w instrumenty o charakterze dłużnym - w szczególności te, emitowane przez Skarb Państwa bądź Narodowy Bank Polski. Na dzień podmiot zarządzający funduszem pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 3% oraz opłatę za zarządzanie, wynoszącą 4%. Subfundusz Allianz Akcji - modelowa struktura portfela Akcje i inne instrumenty udziałowe Dłużne instrumenty finansowe Rys. 1.: Modelowa struktura portfela Subfunduszu Allianz Akcji Źródło: prospekt informacyjny Allianz FIO. 2

3 Kolejny z badanych funduszy, Arka BZ WBK FIO, Subfundusz Arka BZ WBK Akcji, zarządzany jest przez BZ WBK TFI S.A. Co najmniej 66% swoich aktywów fundusz lokuje w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie. Pozostała część aktywów inwestowana jest w instrumenty o charakterze dłużnym. Aktualna stawka opłaty dystrybucyjnej dla inwestycji zł wynosi 2%, podczas gdy maksymalna wysokość opłaty za zarządzanie - 4%. Struktura portfela na dzień ,50% 16,72% 2,27% Akcje Kwity depozytowe 79,51% Ceryfikaty inwestycyjne Inne Rys. 2.: Subfundusz Arka BZ WBK Akcji - stan portfela na dzień Źródło: Fundusze Inwestycyjne Arka, Tabela 1: Subfundusz Arka BZ WBK Akcji, 5 największych pozycji w portfelu - stan na dzień Spółka % Aktywów PKO BP 8,16% PZU 7,85% KGHM 4,93% PKN 3,11% PGE 3,03% Źródło: Fundusze Inwestycyjne Arka, Legg Mason Akcji FIO zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Legg Mason S.A. swoje aktywa inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na rynku regulowanym Rzeczypospolitej Polskiej bądź na innym zorganizowanym rynku papierów wartościowych państwa będącego członkiem Unii Europejskiej bądź OECD (udział akcji 3

4 docelowo wynosi od 60% do 100% - przeważającą większość, ponad 95%, stanowią akcje notowane na rynku polskim). Pozostała część aktywów lokowana jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego (głównie w celu zapewnienia płynności oraz minimalizacji ryzyka inwestycyjnego). Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Aktualna stawka opłaty manipulacyjnej to 3%, natomiast opłata za zarządzanie wynosi 3,5% w skali roku. ** Udział sektora w indeksie WIG Rys. 3.: Struktura portfela funduszu wg poszczególnych sektorów - stan na Źródło: Karta funduszu Legg Mason Akcji FIO Subfundusz Noble Fund Akcji stanowi część funduszu Noble Funds FIO, zarządzanego przez Noble TFI S.A. Celem inwestycyjnym funduszu jest uzyskiwanie dochodu w długim okresie czasu, w wyniku wzrostu wartości aktywów z tytułu wzrostu wartości lokat. Modelowa struktura portfela przedstawia się następująco: % alokacji w akcje spółek publicznych, pozostała część inwestowana jest w instrumenty o charakterze dłużnym, m. in. instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz swoje lokaty dobiera stosując głównie analizę fundamentalną oraz analizę portfelową (w celu selekcji spółek o mocnych fundamentach i wysokim prawdopodobieństwie wzrostu kursu w przyszłości). Aktualna opłata manipulacyjna wynosi 4%, z zastrzeżeniem, iż przy nabywaniu lub zbywaniu jednostek uczestnictwa za pośrednictwem Oddziału Bankowości Detalicznej BRE Bank S.A. (mbank) nie są pobierane żadne opłaty. Poniższy rysunek przedstawia stan portfela funduszu na dzień r. 4

5 Struktura portfela na dzień ,15% Akcje i inne instrumenty udziałowe 91,85% Inne aktywa (w tym depozyty, środki pieniężne, instrumenty pochodne) Rys. 4.: Subfundusz Noble Fund Akcji - struktura portfela (stan na r.) Źródło: Noble Funds, Ostatni z omawianych funduszów - PKO Akcji FIO zarządzany jest przez PKO TFI S.A. Fundusz większość swoich aktywów inwestuje w akcje wyselekcjonowanych spółek giełdowych (min. 60%). Jego strategia inwestycyjna dopasowana jest do inwestorów preferując długoterminowy, co najmniej kilkuletni, horyzont inwestycyjny. Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów. Fundusz posiada różne kategorie uczestnictwa - w zależności od wysokości angażowanych przez inwestora środków. Aktualna opłata dystrybucyjna dla kwoty zł wynosi 2,25%, a opłata operacyjna za zarządzanie - 4%. 2. Analiza dochodowości badanych funduszy inwestycyjnych W przypadku rentowności brutto, za okres ostatnich pięciu lat łącznie, można stwierdzić, iż trzy z badanych funduszy: Subfundusz Allianz Akcji, Legg Mason Akcji FIO, oraz Subfundusz Noble Fund Akcji - zachowywały się lepiej od rynku, pozwalając na uzyskanie w mniejszym stopniu ujemnej stopy zwrotu niż indeks szerokiego rynku WIG. Kupując portfel akcji odpowiadający temu indeksowi, inwestor w ciągu ostatnich pięciu lat straciłby w sumie 38,68% swojego kapitału, podczas gdy dla wspomnianych funduszy strata ta wyniosłaby odpowiednio: -31,26%, -33,37%, 26,72%. Subfundusz Arka BZ WBK Akcji oraz PKO Akcji FIO odnotowały straty większe niż indeks polskiego rynku akcji, odpowiednio -47,64% i aż -56,74%. 5

6 Obliczając stopę zwrotu brutto dla poszczególnych lat można zauważyć, że w latach wszystkie z wymienionych funduszy zachowywały się lepiej od rynku. Najgorszy pod tym względem po raz kolejny okazał się PKO Akcji FIO, jednak jego ujemna stopa zwrotu (-22,07%) okazała się minimalnie korzystniejsza od stopy zwrotu z benchmarku (- 23,89%). Najlepszy w tamtym czasie, Subfundusz Allianz Akcji, zmniejszył stan swoich aktywów jedynie o 12,95%. W okresie od maja 2008r. do maja 2009r. Główny Rynek GPW skurczył się o 37,48%, podczas gdy 4 z 5 badanych funduszy odnotowały mniejsze straty - jedynie PKO Akcji FIO, po raz kolejny, okazał się być mniej efektywny od indeksu szerokiego rynku (-46,64%). Kolejne dwa lata, a więc do maja 2011, to okres silnej hossy na rynku akcji, co potwierdzają przede wszystkim stopy zwrotu z WIG: +34,63% oraz +23,44%. Warto nadmienić, iż w okresie silnej koniunktury analizowane fundusze wypadałaby zdecydowanie słabiej w zestawieniu z benchmarkiem. Przykładowo w latach tylko Subfundusz Noble Fund Akcji pozwolił zarobić więcej niż indeks szerokiego rynku - pozostałe fundusze odnotowały dodatnie stopy zwrotu, jednak ich dynamika wzrostu nie była aż tak pokaźna. W okresie od maja 2010 do maja 2011, aktywa żadnego z funduszy nie zyskały na wartości niż indeks WIG który wtenczas zwyżkował o 23,44% (wartość jednostki uczestnictwa najbardziej dochodowego wtenczas funduszu, Subfunduszu Noble fund Akcji, zwiększyła się o 20,76%). Przez ostatni rok, warszawski indeks giełdowy WIG stracił 22,45% swojej wartości. Po raz kolejny możemy stwierdzić, iż przypadkach dekoniunktury na rynku, badane fundusze osiągały mniejsze straty niż benchmark - 4 z nich straciły na wartości mniej niż przywołany przed chwilą indeks. Jedynie wartość jednostki uczestnictwa w Subfunduszu Arka BZ WBK Akcji spadła o 27,07%. Szczegółowe zestawienie stóp zwrotu brutto dla okresu badań przedstawia poniższa tabela. Tabela 2.: Pomiar rentowności brutto dla badanych funduszy w latach Rentowność brutto WIG Allianz Arka BZWBK LeggMason Noble Fund PKO ,89% -12,95% -20,24% -18,48% -18,42% -22,07% ,48% -28,28% -36,75% -31,88% -33,99% -46,64% ,63% 22,35% 31,78% 23,70% 37,36% 13,74% ,44% 9,74% 7,99% 20,28% 20,76% 15,25% ,45% -18,00% -27,07% -19,37% -17,96% -20,65% 5 lat łącznie -38,68% -31,26% -47,64% -33,37% -26,72% -56,74% Źródło: opracowanie własne 6

7 Zestawienie pięcioletnich stóp zwrotu w ujęciu netto pozwala na bezpośrednie porównanie efektywności zarządzania poszczególnych funduszy z uwzględnieniem kosztów manipulacyjnych związanych z zakupem bądź umarzaniem jednostek uczestnictwa. Ogólne wyniki badań w tym zakresie pokrywają się z wartościami stóp zwrotu brutto. Wszystkie stopy zwrotu netto są ujemne, wskazują jednak na odpowiednio większe straty, gdyż pojawił się dodatkowy koszt w postaci prowizji z tytułu zakupu i, następnie, odsprzedaży jednostek uczestnictwa w badanych funduszach. Dodając do otrzymanych wyników stopę inflacji w latach można obliczyć realny wynik z inwestycji, uwzględniający dodatkowo tempo zmian cen. Zakup w maju 2007r. portfela akcji odpowiadającego indeksowi WIG, a następnie jego sprzedaż w maju 2012r. spowodowałoby dla inwestora stratę netto w wysokości 38,91% (w ujęciu realnym -43,05%), natomiast decydując się na zakup jednostek uczestnictwa w jednym z następujących funduszy: Subfundusz Allianz Akcji, Legg Mason Akcji FIO, Subfundusz Noble Fund Akcji, straty byłyby mniejsze, wynosząc odpowiednio: -35,32%, - 37,31%, -32,47% (-39,70%, - 41,56%, -37,04% w ujęciu realnym). Jedynie zakup tytułów uczestnictwa w Subfunduszu Arka BZ WBK Akcji oraz PKO Akcji FIO okazałby się gorszą decyzją, gdyż dochodowość netto tych dwóch inwestycji była zdecydowanie mniejsza od stóp zwrotu z benchmarku (-49,72%, -58,67%). Poszczególne elementy składające się na proces obliczania stopy dochodowości w ujęciu netto zostały szczegółowo przedstawione w tabeli 3 na kolejnej stronie. 7

8 Tabela 3.: Porównanie pięcioletniej rentowności netto inwestycji w jednostki uczestnictwa poszczególnych funduszy inwestycyjnych na tle indeksu szerokiego rynku WIG Pomiar rentowności netto - Arka BZ Legg Noble WIG Allianz parametr WBK Mason Fund PKO Kapitał początkowy 61782,82 zł , , ,00 zł * 000,00 zł zł zł 000,00 zł Prowizja za zakup jednostki 234,77 zł ** 300,00 zł 200,00 zł 300,00 zł 400,00 zł 225,00 zł Kapitał po uwzględnieniu 9 700, , , , ,05 zł 9 800,00 zł prowizji zł zł zł zł Wartość jednostki uczestnictwa t0-212,95 zł 53,46 zł 443,90 zł 139,37 zł 576,96 zł Liczba zakupionych jednostek uczestnictwa - 45,55 183,31 21,85 68,88 16,94 Wartość jednostki uczestnictwa t1-146,39 zł 27,99 zł 295,76 zł 102,13 zł 249,58 zł Kapitał końcowy ,74 zł 6 668, , , , ,98 zł zł zł zł zł Prowizja za umorzenie jednostki 143,97 zł** 200,04 zł 102,62 zł 193,89 zł 281,39 zł 95,14 zł Kapitał po uwzględnieniu 6 468, , , , ,77 zł 5 028,36 zł prowizji zł zł zł zł Zysk (strata) brutto , , , , , ,64 zł zł zł zł zł zł Podatek Belki 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Zysk (strata) netto , , , , , ,64 zł zł zł zł zł zł Stopa zwrotu netto -38,91% -35,32% -49,72% -37,31% -32,47% -58,67% Łączna stopa inflacji 5 lat 7,27% 7,27% 7,27% 7,27% 7,27% 7,27% Realna stopa zwrotu netto -43,05% -39,70% -53,12% -41,56% -37,04% -61,47% * W przypadku indeksu WIG kapitał początkowy i końcowy odpowiada wartości indeksu z dnia dokonywania transakcji kupna i sprzedaży portfela akcji odpowiadającemu temu indeksowi ** Przyjęto, iż stawka prowizji wynosi 0,38% - obecnie większość biur i domów maklerskich oferuje taką stawkę prowizji za zakup akcji na GPW Źródło: opracowanie własne 3. Analiza ryzyka lokowania środków finansowych w wybrane fundusze inwestycyjne Badania ryzyka lokowania środków w jednostki uczestnictwa poszczególnych funduszy inwestycyjnych zostały przeprowadzona w oparciu o tygodniowe stopy zwrotu. Podstawowa miara zmienności jaką jest oczekiwana stopa zwrotu przyjmuje wartości ujemne - zarówno dla benchmarku, jak i poszczególnych funduszy inwestycyjnych. Najprawdopodobniej ma to związek z tym, iż wszystkie analizowane inwestycje przyniosłyby ujemne stopy zwrotu za ostatnie 5 lat. Najwyższą oczekiwaną stopę zwrotu zapewnia Subfundusz Noble Fund Akcji, jednakże jest ona ujemna i wynosi -0,06% (wartość oczekiwana dla benchmarku jest nieznacznie mniejsza, wynosi -0,11%). 8

9 Odchylenie standardowe stóp zwrotu jest podstawowym parametrem kwantyfikacji ryzyka inwestycyjnego, mierzącym zmienność stóp zwrotu. Najwyższa wartość odchylenia standardowego cechuje stopy zwrotu indeksu z WIG, zatem można stwierdzić, iż, w przypadku wybranych funduszy inwestycyjnych, ryzyko (rozumiane jako odchylenie od przeciętnych stóp zwrotu) jest niższe. Jednakże wartość odchylenia standardowego stóp zwrotu nie powinna być jedynym kryterium doboru inwestycji. Należy także wziąć pod uwagę tzw. relację ryzyko-zysk, określaną za pomocą współczynnika zmienności. W takim wypadku owa relacja dla indeksu WIG wynosi 30,02. Korzystniejsze od benchmarku są inwestycje w jednostki uczestnictwa następujących funduszy inwestycyjnych: Subfundusz Arka BZ WBK Akcji, Legg Mason Akcji FIO, PKO Akcji FIO (przy czym współczynnik zmienności dla funduszu zarządzanego przez PKO TFI S.A. cechuje najniższa, i zarazem, najkorzystniejsza wartość spośród wszystkich badanych podmiotów). Najmniej korzystny stosunek oczekiwanego zysku do ryzyka obserwowany jest w przypadku Subfunduszu Noble Fund Akcji - 51,25. Minimalna, zaobserwowana w badanym okresie, tygodniowa stopa zwrotu w przypadku indeksu WIG wyniosła -13,12%, a maksymalna 12,34%. dla wybranych pięciu funduszu minimalne stopy zwrotu oscylowały między -9,97% a -13,85%, natomiast maksymalne - pomiędzy 9,89% a 12,50%. Podstawowa miara wrażliwości, jaką jest współczynnik beta, pozwala stwierdzić, iż zmienność wszystkich wybranych do jednostek uczestnictwa, jest mniejsza od zmienności benchmarku, czyli indeksu rynkowego WIG. Najmniejsza wartość (0,48) współczynnik beta przyjmuje dla Subfunduszu Allianz Akcji, co zdaje się potwierdzać jego małe odchylenie standardowe, niskie wartości minimalnych i maksymalnych stóp zwrotu, a także analiza rocznej dochodowości na przestrzeni badanego okresu. Tabela 4., na kolejnej stronie, prezentuje szczegółowe zestawienie wyliczonych miar zmienności oraz wrażliwości. 9

10 Tabela 4.: Miary zmienności i wrażliwości tygodniowych stóp zwrotu dla badanych funduszy inwestycyjnych oraz indeksu rynkowego WIG Miary zmienności i Arka BZ Legg Noble WIG Allianz wrażliwości WBK Mason Fund PKO 1. Oczekiwana stopa zwrotu -0,11% -0,09% -0,16% -0,09% -0,06% -0,23% 2. Odchylenie standardowe 3,16% 2,60% 3,04% 2,70% 2,90% 2,77% 3. Współczynnik zmienności 30,02 30,52 19,14 29,13 51,25 12,17 4. Minimalna stopa zwrotu ,97% -13,85% -12,55% -12,45% 13,12% 13,42% 5. Maksymalna stopa zwrotu 12,34% 9,89% 11,60% 11,60% 12,48% 12,50% 6. Beta kursu 1 0,48 0,91 0,83 0,91 0,83 Źródło: opracowanie własne Kolejna grupa wskaźników ryzyka to miary skorygowane o ryzyko inwestycyjne. W celu ich policzenia niezbędne jest podanie stopy wolnej od ryzyka, którą, na potrzeby niniejszej pracy, stanowić będzie średnia rentowność 10-letnich obligacji Skarbu Państwa. Pierwsze dwa wskaźniki, Sharpe'a oraz Treynor'a, określają wielkość premii za ryzyko przypadającą na jednostkę podjętego ryzyka. Zarówno dla benchmarku, jak i badanych funduszy oba wskaźniki przyjmują wartości ujemne. Tym niemniej dla indeksu WIG wartości te są wyższe (bliższe zeru) w porównaniu do tych wyliczonych dla funduszy wspólnego inwestowania, a więc, w tym przypadku, zdecydowanie korzystniejsze, co wskazuje na brak efektywności badanych funduszy inwestycyjnych. Ujemne wartości wskaźników wynikają z faktu, że zarówno kupno portfela akcji odpowiadającego indeksowi WIG bądź zakup którychkolwiek jednostek uczestnictwa, przyniosłoby stratę - w przeciwieństwie do stopy wolnej od ryzyka, wynoszącej 5,44% (per annum). Kolejne 2 miary to tzw. wskaźniki alfa Sharpe'a oraz alfa Jensen'a. Najkorzystniejsze wartości dla obu miar obserwowane są w przypadku Subfunduszu Noble Fund Akcji, natomiast najmniejsza alfa Jensen'a i alfa Sharpe'a cechuje odpowiednio Subfundusz Allianz Akcji oraz PKO Akcji TFI. 10

11 Tabela 5.: Wartości miar skorygowanych o ryzyko dla benchmarku oraz badanych funduszy inwestycyjnych Miary skorygowane o Arka BZ Legg Noble WIG Allianz ryzyko WBK Mason Fund PKO 1. Wskaźnik Sharpe'a -27,84% -33,04% -30,69% -32,18% -28,66% -36,18% 2. Wskaźnik Treynor'a -0,88% -1,79% -1,03% -1,04% -0,92% -1,20% 3. Alfa Jensen'a - -0,44% -0,14% -0,14% -0,03% -0,27% 4. Alfa Sharpe'a - -0,14% -0,09% -0,12% -0,02% -0,23% Źródło: opracowanie własne ZAKOŃCZENIE Przedmiotem pracy była próba oceny pięciu wybranych funduszy inwestycyjnych rynku akcji, w aspekcie ich efektywności (dochodowości) oraz ryzyka. W tym celu dokonano obliczeń stóp zwrotu z inwestycji (w ujęciu brutto i netto), a także określono poziom ryzyka inwestycyjnego, w oparciu o powszechnie znane miary zmienności, wrażliwości oraz miary skorygowane o ryzyko inwestycyjne. Skonstruowano również benchmark (indeks giełdowy WIG), wobec którego porównywano wyliczone wartości. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż większość z wybranych funduszy, pod względem dochodowości, wypada lepiej od skonstruowanego benchmarku, jakim jest indeks giełdowy WIG. Pomimo, iż każdy z funduszu w przeciągu ostatnich pięciu lat wypracował ujemną stopę zwrotu, to w przypadku 3 z nich straty okazały się mniejsze od strat indeksu WIG. Warto również nadmienić, iż w okresie dekoniunktury większość funduszy zachowywała się lepiej od rynku, natomiast w czasach hossy wartość ich aktywów rosła w wolniejszym tempie niż polski rynek akcji (potwierdzają to nie tylko stopy zwrotu w kolejnych latach, lecz również wartości współczynnika beta, które są mniejsze od jedności). Z pewnością ma to związek z faktem, iż badane fundusze inwestują część (maksymalnie 30-40%) swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe bądź instrumenty rynku pieniężnego, co umożliwia skuteczne ograniczenie ryzyka inwestycyjnego. Pod względem dochodowości, liczonej za pomocą stopy zwrotu brutto oraz netto (również z uwzględnieniem inflacji), najkorzystniej wypada Subfundusz Noble Fund Akcji FIO, zarządzany przez podmiot Noble TFI S.A. - na przeciwległym biegunie znajduje się PKO Akcji FIO. Analiza podstawowych miar ryzyka wskazuje, iż najmniejsze ryzyko cechuje Subfundusz Allianz Akcji (najniższa wartość odchylenia standardowego stóp zwrotu). Jednakże odchylenie standardowe stóp zwrotu nie powinno stanowić jedynego kryterium 11

12 wyboru inwestycji. Powinno się również zbadać relację dochód-ryzyko, którą przedstawia współczynnik zmienności. Najkorzystniej pod tym względem wypada fundusz PKO Akcji FIO. Z drugiej jednak strony, miary skorygowane o ryzyko inwestycyjne jednoznacznie wskazują, iż najefektywniej zarządzanym funduszem jest Subfundusz Noble Fund Akcji (choć wskaźnik Sharpe'a oraz Treynor'a dla tego funduszu jest nieznacznie niższy od analogicznych wskaźników dla indeksu WIG). Podsumowując, wybrane do analizy krajowe fundusze rynku akcji cechuje w większości zadowalający poziom efektywności, który jest szczególnie widoczny w czasach bessy w postaci lepszych od rynku stóp zwrotu. Fundusze te wypadają nieco gorzej, w zestawieniu z benchmarkiem, w przypadku silnego trendu wzrostowego na rynku akcji. Jednakże, zarówno ryzyko, jak i relacja dochodu do ryzyka, czy też miary skorygowane o ryzyko inwestycyjne, w porównaniu do indeksu WIG, oscylują na podobnym poziomie, co pozwala stwierdzić, iż przy zadowalającym poziomie rentowności funduszy, a także braku wiedzy i doświadczenia w indywidualnym inwestowaniu w instrumenty udziałowe rynku kapitałowego, ulokowanie środków pieniężnych w jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych rynku akcji, wydaje się być rozsądną decyzją inwestycyjną (szczególności w przypadku Subfunduszu Noble Fund Akcji). Należy jednak pamiętać, aby zakupu jednostek dokonać we właściwym momencie, tj. nie, tak jak w przypadku badanego okresu - w ostatniej fazie hossy, lecz szukać momentu silnego wyprzedania rynku, kiedy to podstawowe wskaźniki rynku kapitałowego (np. P/E lub P/BV) wskazują na mocne niedowartościowanie akcji. 12

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010)

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty 1. w artykule 7 w ustępie 2 literze f nadaje się nowe, następujące

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 1 sierpnia 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) www.leggmason.pl Informacje na 31 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZAJĄCY SUBFUNDUSZEM Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. NA STRONIE TYTUŁOWEJ DODAJE SIĘ INFORMACJE O DACIE OSTATNIEJ AKTUALIZACJI. NOWA

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 2 września 2010 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Proces inwestycji środków w funduszu inwestycyjnym Stopa zwrotu na powierzonym kapitale wraca do klienta po umorzeniu jednostek uczestnictwa Inwestor Lokuje

Bardziej szczegółowo

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: STR 01/14 Niniejszy dokument zawiera charakterystyki Ubezpieczeniowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl Fundusz Wynagrodzenie stałe Idea Premium SFIO 1,3% Idea Obligacji Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za:

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za: Które z tych opłat są obligatoryjne, a których można uniknąć? Jeśli zamierzasz zainwestować w fundusz inwestycyjny, elementem na który powinieneś zwrócić szczególną uwagę podczas analizy ofert Towarzystw

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r. Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 Opis FIZ: UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS1/1/2015 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Gotówkowy... 4 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010)

Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010) Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010) PKO Parasolowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 1. w

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

UFK Europa Allianz Discovery

UFK Europa Allianz Discovery UFK Europa Allianz Discovery UFK Europa Allianz Discovery to Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Allianz Discovery Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej:

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE. Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

INWESTYCJE. Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY INWESTYCJE Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY 2 801 102 102 Fundusz parasolowy to nowoczesna konstrukcja funduszu inwestycyjnego, w skład którego wchodzi kilka subfunduszy

Bardziej szczegółowo

Fundusze nieruchomości w Polsce

Fundusze nieruchomości w Polsce Fundusze nieruchomości w Polsce Oferta funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest liczy sobie kilka funduszy, które prowadziły subskrypcję certyfikatów w różnym czasie. Klienci, którzy poprzez nabycie certyfikatów

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201206/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201206/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201206/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko)

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) Portfel Modelowy Strategia Żółta (średnie ryzyko) to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Test wskaźnika C/Z (P/E)

Test wskaźnika C/Z (P/E) % Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2006 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy

Aktywny Portfel Funduszy Czas na dobre inwestycje Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją 25 czerwca 2009 r. 1 Filozofia zarządzania BRE Wealth Management B R E Wealth Manag ement tradycyjny fundus z inwes tycyjny

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Grudzień 2010 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski -

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko.

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko. Inwestycje finansowe Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. yzyko. Inwestycje finansowe Instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe). Instrumenty rynku walutowego. Obligacje. Akcje. Instrumenty pochodne.

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 25 maja 2012 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU.

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Regulaminy Plan Inwestycyjny AXA Premia

Regulaminy Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Regulaminy Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Październik 2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 września 2012 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 września 2012 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 września 2012 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

KOSZTY INWESTOWANIA W FUNDUSZE NA RYNKU POLSKIM. Mgr Krzysztof Janas Doktorat Ekonomii Uniwersytet Łódzki

KOSZTY INWESTOWANIA W FUNDUSZE NA RYNKU POLSKIM. Mgr Krzysztof Janas Doktorat Ekonomii Uniwersytet Łódzki KOSZTY INWESTOWANIA W FUNDUSZE NA RYNKU POLSKIM Mgr Krzysztof Janas Doktorat Ekonomii Uniwersytet Łódzki Plan Prezentacji Definicja i przedmiot badania; Kryterium podziału rynku Funduszy; Opłaty za nabycie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia Wprowadzenie Nazwa Funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz został utworzony 6 lipca 2007 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 305. Fundusz jest otwartym funduszem

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 24 946 694 1. Lokaty 0 24 946 694 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy

Aktywny Portfel Funduszy Aktywny Portfel Funduszy Kwki AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski - Dostęp do najlepszych funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywa subfunduszu są inwestowane w instrumenty finansowe o ograniczonym ryzyku np. papiery wartościowe emitowane przez najbardziej wiarygodnych

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku

Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku SUBFUNDUSZ CASPAR AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe.

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE EMERYTALNE

INDYWIDUALNE EMERYTALNE INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE DLACZEGO WARTO MIEĆ IKE? Rok Źródło Wysokość emertury stopa zastąpienia 1997 Bezpieczeństwo dzięki różnorodności opracowanie Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego

Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego

Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 30 czerwca 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad KBC Globalny Ochrony 90 Listopad Pierwszy i jedyny subfundusz Inwestycyjny Otwarty z wbudowanym mechanizmem ochrony kapitału (CPPI) w Polsce. Zarabiaj, kiedy można, Minimalizuj straty kiedy trzeba. Zmienność

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2013 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

UniKorona Zrównoważony

UniKorona Zrównoważony 30 czerwca 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat w akcje i obligacje. Udział akcji

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku WIELKOPOLSKIEGI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA UBEZPIECZENIOWY

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013 Spis treści ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING GOTÓWKOWY 4 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer FIO Fundusz jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami, w skład Funduszu wchodzą następujące

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r.

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r. Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku 09.09.2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku WIELKOPOLSKIEGI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA UBEZPIECZENIOWY

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Lokowanie aktywów otwartych funduszy emerytalnych poza granicami kraju w 2009 r. wyniki ankiety

Lokowanie aktywów otwartych funduszy emerytalnych poza granicami kraju w 2009 r. wyniki ankiety Lokowanie aktywów otwartych funduszy emerytalnych poza w 2009 r. wyniki ankiety Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 1 2010 r. I. Analiza odpowiedzi uzyskanych od powszechnych towarzystw emerytalnych

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko SPIS TREŚCI

INWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko SPIS TREŚCI INWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko Jajuga Krzysztof, Jajuga Teresa SPIS TREŚCI Przedmowa Wprowadzenie - badania w zakresie inwestycji i finansów Literatura Rozdział 1. Rynki i instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV)

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Wskaźnik cenadowartości księgowej (ang. price to book value ratio) jest bardzo popularnym w analizie fundamentalnej. Informuje on jaką cenę trzeba zapład za 1 złotówkę

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 28 lutego 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Asset management Strategie inwestycyjne

Asset management Strategie inwestycyjne Asset management Strategie inwestycyjne Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.pl

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N II EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U 27.12.2010 31.03.2011 30.09.2011 30.12.2011 25.06.2012 31.07.2012 28.09.2012 30.11.2012 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie 11

Spis treści. Wprowadzenie 11 Spis treści Wprowadzenie 11 Rozdział 1 Stan i perspektywy rozwoju private banking w Polsce (Katarzyna Smolińska-Twardokęs, Piotr Twardokęs) 15 Wstęp 15 1.1. Istota usług private banking i ich rola we współczesnym

Bardziej szczegółowo