METAMETODY OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI INFORMATYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METAMETODY OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI INFORMATYCZNYCH"

Transkrypt

1 METAMETODY OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI INFORMATYCZNYCH Streszczenie Jacek Cypryjański Instytut Informatyki w Zarządzaniu, Uniwersytet Szczeciński W pracy poruszany jest problem metametod oceny inwestycji informatycznych. Podjęto próbę określenia zadań jakie metametody winny realizować by następnie, w kontekście tych zadań przeanalizować - uznawaną w literaturze tematu za klasyczny przykład matametody procedurę doboru metod autorstwa Farbey, Landa i Targetta. Na koniec sformułowano wnioski co do kierunków dalszych prac nad metametodami. Słowa kluczowe: systemy informacyjne, ocena inwestycji informatycznych Wprowadzenie Ocena inwestycji informatycznych uznawana jest za waŝny problem zarówno przez teoretyków jak i praktyków. Wśród publikacji z tego zakresu moŝna znaleźć wiele prac, demonstrujących przydatność róŝnych metod oceny. Liczba tych metod stale się zwiększa. Berghout i Renkema na podstawie studiów literaturowych ustalili listę 61 metod wykorzystywanych przy ocenie projektów inwestycji informatycznych [BeRe, s. 97]. O ile rośnie lista przykładów, w których zastosowanie jednej z metod (lub grupy metod) w specyficznej sytuacji przynosi pozytywne efekty, o tyle trudno oczekiwać by udało się opracować jedną uniwersalną metodę oceny inwestycji informatycznych. Wynika to z faktu, Ŝe problemy związane z oceną informatyzacji są zróŝnicowane i w poszczególnych przypadkach występują z róŝnym nasileniem. Rodzi to kolejny problem związany z wykorzystaniem efektów prac teoretyków w praktyce: opracowania zasad doboru metod oceny metametod oceny inwestycji informatycznych. W niniejszej pracy: przedstawiona jest próba określenia zadań jakie metametody winny realizować, w kontekście tych zadań analizowana jest procedura doboru metod oceny opracowana przez Farbey, Landa i Targetta i uznawana w literaturze tematu za klasyczny przykład matametody oceny inwestycji informatycznych, formułowane są wnioski co do kierunków dalszych prac nad metametodami.

2 26 Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i strategie budowy e-biznesu Istota metametod oceny inwestycji informatycznych Metametodami określanymi w literaturze tematu równieŝ jako metapodejścia (meta approaches) lub meta-metodyki (meta-methodologies) nazywać będziemy za Banisterem i Remenyim [BaRe00, s. 235] zbiory zasad doboru optymalnych w danej sytuacji metod oceny. Teoretyczną podstawą metametod jest zastosowanie do oceny inwestycji informatycznych podejścia sytuacyjnego. Podejście sytuacyjne powstało w latach 70 w ramach teorii zarządzania. Griffin definiuje je jako podejście do zarządzania sugerujące, Ŝe właściwe zachowanie kierownicze w danej sytuacji zaleŝy od szerokiej gamy elementów [Gr96, s. 89]. Penc [Pe97, s. 320] sytuacyjnym nazywa takie podejście do problemu, w którym nie poszukuje się uniwersalnych reguł, lecz kładzie nacisk na analizę funkcjonowania organizacji w konkretnych warunkach presji i moŝliwości istniejących w organizacji i jej otoczeniu. Autor wymienia dalej trzy charakterystyczne dla tego podejścia cechy [Pe97, s. 320]: (1) pragmatyczny charakter, czyli nastawienie na rozwiązywanie praktycznych bieŝących problemów; (2) interdyscyplinarność, tzn. uwzględnianie róŝnych złoŝonych problemów (np. ekonomicznych, społecznych, ekologicznych itp.); (3) heurystyczne poszukiwanie najlepszych metod łączenia działania organizacji z sytuacją, w jakiej się ona znalazła. Podejście to jest zatem przeciwieństwem spojrzenia uniwersalnego, w którym dąŝy się do określenia najlepszego sposobu zarządzania organizacjami [Gr96, s. 89] właściwego dla szkół: klasycznej, behawioralnej i ilościowej. Nie naleŝy jednak postrzegać podejścia sytuacyjnego jako alternatywy dla wyŝej wymienionych. Griffin podkreśla [Gr96, s. 89], Ŝe teorie klasyczne, behawioralne i ilościowe mogą się wzajemnie uzupełniać, a podejścia sytuacyjne i systemowe mogą pomóc w ich zintegrowaniu. Sytuacyjne ujęcie problemu oceny inwestycji informatycznych (rysunek 1) moŝna przedstawić w sposób następujący: Proces oceny inwestycji informatycznych posiada swoją specyfikę (cechy wspólne i róŝnicujące poszczególne przypadki) określoną przez podmiot, przedmiot, cel i czas jej dokonywania. Tę specyfikę moŝna wyrazić w postaci wymagań jakim ocena musi sprostać aby być przydatną w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz warunków, w których ocena jest dokonywana. Te wymagania i warunki oceny determinują sposób w jaki proces oceny winien być realizowany (istotne dla oceny czynniki, czynności potrzebne do ich określenia i metody realizacji tych czynności). KaŜda metoda oceny ma swoje cechy, które wskazują na zbiór okoliczności, w których moŝe być ona zastosowana z lepszym skutkiem. (na rysunku określono to jako moŝliwości metod ) Jakość (jednoznaczność, obiektywność, kompletność, istotność) oceny inwestycji informatycznych zaleŝy od precyzyjnego określenia wymagań i wa-

3 Metametody oceny efektywności inwestycji informatycznych 27 runków specyficznych dla danego procesu oceny i doboru metod adekwatnych do tych wymagań i warunków. METODY moŝliwości Jak (jakimi metodami), w określonych warunkach dokonać oceny spełniającej określone wymagania? wymagania warunki EKONOMICZNA OCENA INWESTYCJI INFORMATYCZNYCH (przedmiot, podmiot, cel, czas) Rysunek 1. Sytuacyjne ujęcie problemu oceny inwestycji informatycznych Źródło: opracowanie własne. Przedstawione ujęcie pozwala na sformułowanie celu metametod, którym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: jak (jakimi metodami) w określonych warunkach dokonać oceny inwestycji informatycznych spełniającej określone wymagania. Z tak postawionego celu wynikają zadania stawiane przed metametodami, które polegają na dostarczeniu narzędzi (modeli, metod) umoŝliwiających: (1) określenie wymagań oceny, (2) określenie warunków oceny, (3) określenie moŝliwości metod, (4) dobór metod do wymagań i warunków oceny. PowyŜsze zadania stanowią jednocześnie kryteria oceny multimetod i posłuŝą w dalszej części pracy do oceny najczęściej cytowanej w literaturze tematu metametody [np. Se01, s. 71, BaRe00, s. 236] - procedury doboru metod oceny Farbey, Landa i Targetta. Procedura doboru metod oceny Farbey, Landa i Targetta Farbey, Land i Targett [FLT99, s ] zaproponowali procedurę doboru metod oceny przedsięwzięcia informatycznego, która składa się z trzech kroków: (1) przedstawienie specyfiki dokonywanej oceny oraz specyfiki projektu w postaci punktów na serii macierzy 2x2; (2) umiejscowienie metod oceny na innej macierzy 2x2; (3) dopasowanie metod oceny do projektu poprzez nałoŝenie na siebie utworzonych wcześniej macierzy.

4 28 Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i strategie budowy e-biznesu Krok 1: Do określenia specyfiki dokonywanej oceny autorzy wykorzystują pięć grup czynników, które sformułowali na podstawie wyników własnych badań empirycznych: rola oceny, środowisko decyzyjne, system będący przedmiotem inwestycji, organizacja dokonująca inwestycji, zaleŝności przyczynowoskutkowe. Rola oceny przedstawiana jest w dwóch wymiarach, tworząc pierwszą z macierzy (rysunek 2a). Pierwszym wymiarem, reprezentującym wiersze macierzy jest czas (etap procesu inwestycyjnego), w którym ocena jest dokonywana. Uwzględnienie czasu przy wyborze metody oceny wynika z faktu, Ŝe na kaŝdym z etapów są inne pytania, na które naleŝy udzielić odpowiedzi. Dokonywanie oceny na wczesnym etapie reprezentuje w macierzy wiersz wymagania, natomiast ocenę w późniejszych etapach specyfikacja. Drugim wymiarem, stanowiącym kolumny macierzy jest poziom dokonywania oceny. Tu teŝ wybierana jest jedna z dwóch opcji: poziom strategiczny gdzie decydenci koncentrują się na definiowaniu celów strategicznych, ograniczeń i wymagań oraz taktyczny gdzie uwaga skupiana jest na bardziej szczegółowych zagadnieniach jak np. szacowanie korzyści. Środowisko decyzyjne charakteryzują dwie macierze (rysunek 2b i 2c), których wymiary wyznaczają następujące czynniki: (1) proces decyzyjny (wiersze pierwszej macierzy) czy jest on standardowy, typowy dla wszystkich projektów realizowanych w organizacji czy teŝ ad hoc ; (2) typ oczekiwanych korzyści (kolumny pierwszej macierzy) czy są to korzyści ilościowe dające się w prosty sposób wyrazić w najmocniejszych skalach pomiarowych, czy teŝ są to korzyści jakościowe, które moŝna ująć jedynie w skalach słabszych; (3) znaczenie ujęcia ilościowego (wiersze drugiej macierzy) jak waŝne jest dla danej sytuacji decyzyjnej, aby wszystkie korzyści i koszty wyraŝone były ilościowo; (4) koszt zastosowania metod (kolumny drugiej macierzy) czy uzasadnione jest uŝycie zaawansowanych, kosztownych metod oceny czy teŝ naleŝy ograniczyć się jedynie do metod prostych i tanich. Oprócz pierwszego czynnika, dla którego podobnie jak w macierzy charakteryzującej rolę oceny wybiera się jedną z dwóch moŝliwości, w trzech pozostałych przypadkach autorzy procedury posługują się skalą od 1 do 10, gdzie 1 oznacza odpowiednio: ilościowe dla typu oczekiwanych korzyści, istotne dla znaczenia ujęcia ilościowego oraz niskie dla kosztu zastosowania metod. System będący przedmiotem inwestycji określany jest za pomocą macierzy (rysunek 2d), w której pionowo umieszczono rodzaj systemu natomiast poziomo rolę systemu w przedsiębiorstwie. Rodzaj systemu określa się w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza specyficzną aplikację jak np. system gospodarki materiałowej, a 10 infrastrukturę informatyczną organizacji wykorzystywaną przez róŝne aplikacje z róŝnych działów przedsiębiorstwa. Skalę 1-10 autorzy procedury przyjęli równieŝ dla określenia roli systemu w przedsiębiorstwie. Tu liczba 1 oznacza rolę wspomagającą (np. system kadrowo-płacowy, finansowo-

5 Metametody oceny efektywności inwestycji informatycznych 29 księgowy), a 10 system o kluczowym znaczeniu (np. system umoŝliwiający dokonanie zasadniczych dla przedsiębiorstwa zmian w systemie produkcji lub dystrybucji). a. Poziom dokonywania oceny b. Taktyczny Strategiczny Typ korzyści Ilościowe Jakościowe Etap procesu inwestycyjnego Specyfikacja Wymagania Proces decyzyjny Standardowy Ad hoc c. Koszt zastosowania metod d. Niski Wysoki Rola systemu w przedsiębiorstwie Wspomagająca Kluczowa Znaczenie ujęcia ilościowego Istotne Nieistotne Rodzaj systemu e. Przedsiębiorstwo na tle konkurencji f. Naśladowca Lider Specyf. aplikacja Infrastruktura Niepewność wpływu Pewny Niepewny Sytuacja branŝy Stabilna Niestabilna Rodzaj wpływu Bezpośredni Pośredni Rysunek 2. Specyfika dokonywanej oceny wyraŝona za pomocą macierzy. Zaznaczone punkty przedstawiają sytuację hipotetyczną. Źródło: opracowane na podstawie FLT99, s

6 30 Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i strategie budowy e-biznesu Czynnikiem mogącym mieć wpływ na sposób dokonywania oceny jest równieŝ pozycja konkurencyjna organizacji dokonującej inwestycji. Inaczej wygląda moŝliwość uzyskania wiarygodnych informacji potrzebnych do oceny gdy przedsiębiorstwo jest liderem we wdraŝaniu innowacyjnych rozwiązań informatycznych, działa w branŝy, na którą duŝy wpływ ma szybki rozwój IT, której sytuacja jest niestabilna itp., a inaczej gdy firma wdraŝa systemy na wzór tych jakie wykorzystywane są przez konkurencję i działa na stabilnym rynku, niezbyt podatnym na zmiany zachodzące w IT. Dla odzwierciedlenia tych róŝnic autorzy procedury proponują macierz (rysunek 2e), której wiersze odnoszą się do sytuacji branŝy, a kolumny do pozycji przedsiębiorstwa na tle konkurencji. Sytuację branŝy określa się w skali od 1 do 10 gdzie 1 oznacza sytuację stabilną natomiast 10 niestabilną. Analogicznie wyznaczana jest pozycja przedsiębiorstwa na tle konkurencji, przy czym 1 oznacza naśladowcę a 10 lidera we wdraŝaniu innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Kolejna macierz odzwierciedla zaleŝności przyczynowo-skutkowe (rysunek 2e), jakie występują pomiędzy wdraŝanym systemem a efektami jakie przyniesie on organizacji. W macierzy tej pionowo umieszczono rodzaj a poziomo niepewność wpływu. Rodzaj wpływu określany jest poprzez wybór jednej z dwóch moŝliwości: bezpośredni lub pośredni. Niepewność z kolei określa się poprzez przypisanie liczby od 1 do 10 (1 - pewny, 10 niepewny ). Ostatnią czynnością pierwszego kroku procedury jest nałoŝenie na siebie opisanych powyŝej sześciu macierzy. W ten sposób powstaje macierz zbiorcza charakteryzująca specyfikę dokonywanej oceny. Autorzy procedury przyjmują zaznaczając jednocześnie, Ŝe nie jest to precyzyjna definicja Ŝe skale horyzontalne tych sześciu macierzy charakteryzują rolę IT w organizacji, która moŝe być konserwatywna bądź radykalna. Natomiast skale wertykalne składają się na ograniczenia podejmowania decyzji i procesu oceny (mające swe źródło zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji) określając je jako precyzyjnie określone lub rozmyte. Utworzenie macierzy zbiorczej (rysunek 3a) kończy pierwszy krok procedury. Krok 2: Celem drugiego kroku procedury jest dokonanie podziału metod oceny w taki sposób, który umoŝliwi następnie dobór metody stosownie do specyfiki dokonywanej oceny. Stąd teŝ propozycja autorów procedury by do klasyfikacji metod oceny wykorzystać macierz zbiorczą z poprzedniego kroku procedury. W efekcie powstaje kolejna macierz, w której metody zostają przypisane do jednego z jej czterech kwadratów (rysunek 3b). Krok 3: Dobór metod oceny polega na porównaniu macierzy przedstawionych na rysunku 3. Punkty z macierzy 3a sugerują metody z macierzy 3b. Czym bardziej punkty te są skupione w jednym z kwadratów macierzy 3a, tym ta rekomendacja jest silniejsza.

7 Metametody oceny efektywności inwestycji informatycznych 31 a. Rola IT w przedsiębiorstwie b. Konserwatywna Radykalna Rola IT w przedsiębiorstwie Konserwatywna Radykalna Ograniczenia i wymogi oceny Prec. określone Rozmyte Ograniczenia i wymogi oceny Prec. określone Rozmyte ROI EM MOMC CBA BV CSF IE ROM VA Rysunek 3. Efekt pierwszego kroku procedury: macierz zbiorcza przedstawiająca specyfikę dokonywanej oceny (a) oraz efekt kroku drugiego: macierz prezentująca specyfikę metod (b). UŜyte skróty: BV wartości graniczne, CBA analiza kosztów-korzyści, CSF krytyczne czynniki sukcesu, EM metody eksperymentalne (prototypowanie, symulacja, gry decyzyjne), IE information economics, MOMC multi-objective, multi-criteria, ROI zwrot z inwestycji, ROM return on management, VA value analysis. Źródło: opracowane na podstawie FLT99, s Podsumowanie i wnioski Odnosząc opisaną metametodę do czterech zadań sformułowanych na wstępie pracy moŝna zauwaŝyć, Ŝe wymagania (zadanie 1) określane są wg trzech kryteriów: poziom dokonywania oceny, etap procesu inwestycyjnego oraz znaczenie ujęcia ilościowego, natomiast dziewięć kryteriów odnosi się do warunków oceny (zadanie 2): typ korzyści, koszt zastosowanych metod, proces decyzyjny, rola systemu w przedsiębiorstwie, przedsiębiorstwo na tle konkurencji, rodzaj systemu, sytuacja branŝy oraz rodzaj i niepewność wpływu. Ta ilość kryteriów oraz ustrukturalizowany charakter metody bez wątpienia pomagają w przedstawieniu specyfiki sytuacji i ułatwiają praktyczne jej zastosowanie. Proces doboru metod (zadanie 4) jest wyjątkowo prosty. JednakŜe jego efekt sugerowany zakres moŝliwych do zastosowania metod jest mało precyzyjny i przez to niezbyt przydatny w praktyce. Problem leŝy w określeniu moŝliwości metod (zadanie 3). Przyjęcie jedynie dwóch kryteriów klasyfikacji metod wydaje się być niewystarczające. W efekcie obok siebie występują metody identyfikacji czynników oceny, metody szacowania ich wartości, metody oceny (kalkulacji wyniku) oraz metody złoŝone. Metody z wymienionych grup wzajemnie się

8 32 Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i strategie budowy e-biznesu uzupełniają i mogą tworzyć niepowtarzalną konfigurację właściwą dla danej specyfiki oceny. Opisana metametoda w tym zakresie jednak nie jest pomocna. Znacznie waŝniejsze od wymienionych braków jest natomiast znaczenie tej metametody dla prac teoretycznych. Przede wszystkim stanowi pierwsze, tak pełne zastosowanie podejścia sytuacyjnego do problemu oceny inwestycji informatycznych. Ponadto wykazuje jego przydatność i pozwala mieć nadzieję, Ŝe dalsze prace w tym zakresie mogą dostarczyć waŝnych dla praktyki rozwiązań. Literatura [BaRe00] [BeRe01] [FLT99] [Gr96] [Pe97] [Se01] Bannister F., Remenyi D., 2000: Act of faith: instinct, value and IT investment decision, Journal of Information Technology, wol. 15 nr 3, str Berghout E., Renkema T., 2001: Methodologies for IT Investment Evaluation: A Review and Assessment, w: Information Technology Evaluation Methods and Management, red. Van Grembergen W., Idea Group Publishing, Hershey, Pa., str Farbey B., Land F., Targett D., 1999: Evaluating Investments in IT: Finding a Framework, w: Beyond the It Productivity Paradox : Assessment Issues, red. Willcocks L., Lester S., John Wiley & Sons, Chichester, str Griffin R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Penc J.: Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa Serafeimidis V., 2001: A Review of Research Issues in Evaluation of Information Systems, w: Information Technology Evaluation Methods and Management, red. Van Grembergen W., Idea Group Publishing, Hershey, Pa., str META-METHODOLOGIES OF IT INVESTMENT APPRAISAL The paper discusses the problem of meta-methodologies of IT investment appraisal. An attempt to formulate aim and tasks of meta methodologies is presented. Based on defined tasks the procedure for matching a project with an evaluation method developed by Farbey, Land and Targett is analized. Finally conclusions for further research are drawn. Key words: Information Systems, ITIinvestment Appraisal

MODELOWANIE EFEKTYWNOŚCI INFORMATYZACJI. Wprowadzenie

MODELOWANIE EFEKTYWNOŚCI INFORMATYZACJI. Wprowadzenie B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 1 2005 Aleksander LOTKO* MODELOWANIE EFEKTYWNOŚCI INFORMATYZACJI W artykule przedstawiono zręby metodologii modelowania efektywności projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski prof. dr hab. Andrzej Straszak doc.

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych 111 Marcin RELICH Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski E mail: m.relich@wez.uz.zgora.pl Wspomaganie planowania

Bardziej szczegółowo

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r.

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI REGIONALNEJ Rozwój tematyczny, oddziaływanie, ewaluacja, działania innowacyjne Ewaluacja i dodatkowość 2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 4. redakcja Helena Kościelniak

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 4. redakcja Helena Kościelniak ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 4 redakcja Helena Kościelniak Częstochowa 2011 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Helena Kościelniak prof. PCz Komitet naukowy: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Piotr Zaborek Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi specyfikę wykorzystania studium przypadku jako metody przygotowania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10 SPIS TREŚCI Informacje o autorach... 6 Wykaz waŝniejszych skrótów... 7 Od redaktora serii wydawniczej... 8 Wstęp... 10 Rozdział 1. Marketing jako narzędzie realizacji przez gminę funkcji informacyjno-promocyjnej...

Bardziej szczegółowo

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI 1 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi ROZPRAWA DOKTORSKA ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja kwestie ogólne

Ewaluacja kwestie ogólne Ewaluacja kwestie ogólne Szkolenie dla pracowników Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Krajowej Jednostki Oceny oraz komórek oceny w instytucjach zarządzających poszczególnymi programami

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL JAKO FORMA FINANSOWANIA MŚP W POLITYCE WSPIERANIA INNOWACJI UE

VENTURE CAPITAL JAKO FORMA FINANSOWANIA MŚP W POLITYCE WSPIERANIA INNOWACJI UE Szymon Piotrowski VENTURE CAPITAL JAKO FORMA FINANSOWANIA MŚP W POLITYCE WSPIERANIA INNOWACJI UE Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1154 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT PIĘĆ DZIESIĄTY PIĄTY ŁÓ D Ź 2 0 1 3 Menedżer jako promotor zmian w przedsiębiorstwie 3 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC

Bardziej szczegółowo

WIELOKRYTERIALNE PLANOWANIE PROJEKTÓW

WIELOKRYTERIALNE PLANOWANIE PROJEKTÓW DECYZJE nr 7 czerwiec 2007 WIELOKRYTERIALNE PLANOWANIE PROJEKTÓW Tomasz B³aszczyk*, Tadeusz Trzaskalik** Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie: Celem niniejszej pracy jest prezentacja przykładów

Bardziej szczegółowo

Mariusz Borawski Kesra Nermend

Mariusz Borawski Kesra Nermend ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DO WSPOMAGANIA DECYZJI W PLANOWANIU WIELOLETNIM W SAMORZĄDACH TERYTORIALNYCH Mariusz Borawski Kesra Nermend Wprowadzenie Planowanie budŝetowe to kategoria finansowa

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska copyright by: Tadeusz A. Grzeszczyk 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Raport Końcowy Przygotowany dla Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr

Bardziej szczegółowo

PODEJŚCIE PROCESOWE W INŻYNIERII WYMAGAŃ

PODEJŚCIE PROCESOWE W INŻYNIERII WYMAGAŃ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 740 STUDIA INFORMATICA NR 31 2012 JERZY MARCINKIEWICZ Uniwersytet Szczeciński PODEJŚCIE PROCESOWE W INŻYNIERII WYMAGAŃ Streszczenie Metody specyfikacji wymagań

Bardziej szczegółowo

Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branży informatycznej na podstawie raportów rocznych

Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branży informatycznej na podstawie raportów rocznych Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branży informatycznej na podstawie raportów rocznych Anna Dyhdalewicz Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra

Bardziej szczegółowo

W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA NOWE TRENDY W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU Monika Murawska ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA PRACA WYRÓŻNIONA W II EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZE DYSERTACJE DOKTORSKIE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ BIBLIOTEKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 LUDOSŁAW DRELICHOWSKI PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Tom 1 ISSN 1732-324X Bydgoszcz 2004 PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 3 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ. RAPORT KOŃCOWY Policy & Action

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 4(12) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2010 SPIS TREŚCI 1. Aldona FRĄCZKIEWICZ-WRONKA Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod,

Bardziej szczegółowo