METODA OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI ODLEWNICZEJ W WARUNKACH RYZYKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METODA OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI ODLEWNICZEJ W WARUNKACH RYZYKA"

Transkrypt

1 2/12 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2004, Rocznik 4, Nr 12 Archives of Foundry Year 2004, Volume 4, Book 12 PAN Katowice PL ISSN METODA OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI ODLEWNICZEJ W WARUNKACH RYZYKA ADAM STAWOWY 1, BOGDAN RĘBIASZ 2 Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza ROMAN WRONA 3 Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza ANDRZEJ MACIOŁ 4 Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza STRESZCZENIE Studia wykonalności projektów inwestycyjnych wymagają prognozowania wielu niepewnych parametrów. Do ich opisu powszechnie używa się rozkładów prawdopod o- bieństwa. Rozkłady te w połączeniu z symulacją Monte Carlo stanowią mocne narządzie analizy efektywności inwestycji w warunkach ryzyka. Metoda ta została zilustrowana przykładem oceny efektywności i ryzyka projektu inwestycyjnego w jednej z po l- skich odlewni. Keywords: risk evaluation, NPV, investment project in foundry 1. WPROWADZENIE Ryzyko jest związane z każdą decyzją gospodarczą. Szczególnie dużym ryzykiem obarczone są decyzje inwestycyjne. Zmienność zewnętrznych i wewnętrznych warunków działania przedsiębiorstwa powoduje, że w rachunku efektywności inwest y- cji jest coraz więcej parametrów niepewnych, dla których można jedynie określić ro z- kłady prawdopodobieństwa, a i to nie zawsze [1]. 1 dr inż., 2 dr inż., 3 prof. dr hab. inż., 4 dr inż.,

2 Problemy oceny ryzyka są szczególnie istotne w kapitałochłonnych przedsięwzięciach o długich cyklach realizacji i eksploatacji inwestycji. Błędne decyzje inwestycyjne mogą się nawet skończyć upadkiem przedsiębiorstwa. Sytuacja taka występuje np. w przemyśle odlewniczym. W tej sytuacji duże znaczenie ma możliwość oceny ryzyka przedsięwzięcia inwestycyjnego. Stosowane tu metody powinny być precyzyjne, łatwe w użyciu oraz zrozumiałe dla decydentów. W pracy przedstawiono metodę symulacyjną oceny ryzyka inwestycyjnego; metodę zilustrowano przykładem obliczeniowym dla inwestycji w przemyśle odlewniczym. 2. METODY OCENY RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W dostępnych publikacjach omawiane są różne metody kwantyfikacji ryzyka projektów inwestycyjnych [2, 3, 4]. W praktyce najczęściej stosowana jest analiza wrażliwości lub analiza scenariuszy. Wobec współdziałania wielu różnych czynników, metody te są dalece niewystarczające. Symulacja komputerowa wydaje się być najskuteczniejszym narzędziem stosowanym do oceny ryzyka. Metoda symulacji polega tu na wielokrotnym powtarzaniu procedury obliczania wartości miary efektywności projektu dla generowanych losowo niepewnych parametrów rachunku efektywności. W drodze eksperymentów symulacyjnych ustala się rozkład prawdopodobieńst wa wskaźnika efektywności. Zastosowanie metod symulacyjnych w szacowaniu ryzyka daje możliwość zbadania łącznego wpływu wielu niepewnych parametrów rachunku efektywności na efektywność ekonomiczną projektu. W efekcie uzyskujemy syntetyczny obraz ryzyka projektu będący wynikiem wpływu niepewności wszystkich parametrów rachunku efe k- tywności [4, 5]. Jako miary efektywności przyjmuje się najczęściej wartość zaktualizowaną netto (NPV) i wewnętrzną stopę zwrotu (IRR). NPV to suma, zdyskontowanych oddzielnie dla każdego roku, przepływów pieniężnych netto (NCF) zrealizowanych w całym okresie objętym rachunkiem, przy stałym poziomie stopy dyskontowej. Wartość ta wyraża więc, zaktualizowaną na moment dokonywania oceny, wielkość korzyści, jakie rozp a- trywane przedsięwzięcie rozwojowe może przynieść przedsiębiorstwu. n NCFt WL NPV t t 0 1 d 1 d gdzie: NCF t d WL t=0,1, 2,..., n n - przepływy pieniężne netto w kolejnych latach okresu obliczeniowego, - stała stopa dyskontowa, - wartość likwidacyjna przedsięwzięcia, - kolejny rok okresu obliczeniowego. IRR to stopa dyskonta, przy której obecna (tj. zaktualizowana) wartość strumieni pieniężnych jest równa obecnej wartości strumieni wpływów pieniężnych. Jest to więc (1) 30

3 ARCHIWUM ODLEWNICTWA taka stopa dyskontowa, dla której wartość zaktualizowana netto przedsięwzięcia rozwo - jowego jest równa zero (NPV=0). 3. ROZKŁADY NIEPEWNOŚCI PARAMETRÓW RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI Pojęcie niepewności dotyczy parametrów wejściowych rachunku efektywności, np. wielkości prognozowanej sprzedaży, cen wyrobów, wielkości nakładów na realizację projektu itp. Parametr jest określany jako niepewny, jeśli nie jest znana dokładna jego wartość. Przez rozkład niepewności parametru rozumie się formalny opis wiedzy o wartościach tego parametru. Rozkład niepewności jest uogólnieniem pojęcia rozkładu prawdopodobieństwa, odzwierciedlającym stan i charakter wiedzy o przestrzeni stanów natury. Wprowadzenie tego pojęcia [6] miało na celu rozszerzenie zakresu modelowania niepewności. Rozkład niepewności może być opisany przez rozkład prawd opodobieństwa, liczbę rozmytą lub zbiór losowy. W literaturze można znaleźć szereg prac na temat związków pomiędzy powyższymi rozkładami niepewności [7, 8].W podejściu klasycznym niepewność modelowana jest za pomocą rozkładu prawdopodobieństwa. W przemyśle odlewniczym okresy obliczeniowe w rachunku efektywności sięgają kilkunastu lat. Prognozy parametrów rachunku efektywności są więc w tym przypadku prognozami długookresowymi. W takim przypadku jest niezmiernie trudne określenie ro z- kładu prawdopodobieństwa prognozy metodami statystyki. Jeśli jednak zaakceptujemy pewne uproszczenia, rozkłady niepewności parametrów rachunku efektywności mogą być opisane rozkładami prawdopodobieństwa subiektywnego opartymi na ocenie eksperckiej. W praktyce najczęściej wykorzystywany jest do tego rozkład trójkątny, a to ze względu na swoje cechy: - łatwość konstruowania: wystarczy znać lub oszacować wartość pesymistyczną, najbardziej prawdopodobną i optymistyczną danego parametru, by mieć charakt e- rystyczne punkty tego rozkładu, - łatwość konstruowania i odwracania dystrybuanty, co jest podstawą generowania wartości w eksperymencie symulacyjnym. 4. PRZYKŁAD OBLICZENIOWY Metodę symulacji do oceny ryzyka inwestycyjnego zilustrowano przykładem opracowanym dla jednej z polskich odlewni. Projekt inwestycyjny dotyczył rozwoju produkcji walców dla hutnictwa, głównie ze staliwa i żeliwa sferoidalnego. Efektem modernizacji będzie wzrost zdolności produkcyjnych, zmniejszenie materiałochłonności produkcji, obniżenie kosztów pracy oraz kosztów obróbki obcej. Decydujące dla oceny efektywności i ryzyka projektów inwestycyjnych są w tym przypadku wielkość i ceny sprzedaży, koszty materiałów oraz poziom nakładów inwestycyjnych. Stąd też uznano, że w eksperymencie symulacyjnym należy uwzględnić niepewność wielkości sprzedaży 31

4 Czestość poszczególnych asortymentów walców, cen tych wyrobów, cen materiałów wsadowych, cen energii elektrycznej oraz wielkości nakładów inwestycyjnych. Przyjęto, iż pozostałe parametry wejściowe rachunku efektywności (zmienne koszty przerobu, koszty stałe, stopa dyskonta, oprocentowanie kredytów) są zdeterminowane. Prognozę sprzedaży wykonano wykorzystując metodą ekspercką. W efekcie otrzymano wyrażone w postaci rozkładów przewidywane procentowe zmiany wielkości i cen sprzedaży w poszczególnych latach. Wielkość sprzedaży wyrobów w kolejnych latach w okresu obliczeniowego określana była przez sprzedaż w roku bazowym (2004) i dynamikę sprzedaży wyrażoną rozkładem trójkątnym dla każdego roku okresu obliczeniowego. Dla lat była to liczba T(1,4; 1,5; 1,7), a dla lat liczba T(0,97; 1,00; 1,02). Dla generowania prognoz sprzedaży zastosowano metodę odwracania dystrybuanty. Przykład owe rozkłady prawdopodobieństwa prognoz sprzedaży walców dla wybranych lat okresu obliczeniowego przedstawia rysunek 1. 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0, Wielkość sprzedaży [Mg] Rys. 1. Rozkład częstości prognoz sprzedaży dla roku 2005 Fig. 1. Frequency distribution of sales in 2005 Rozkład niepewności nakładów inwestycyjnych oraz cen materiałów i cen energii uzyskano również w wyniku ocen eksperckich. Jako zmienną wyjściową potraktowano wartość NPV. Po wykonaniu prób otrzymano wyniki przedstawione na rysunku 2. 32

5 Czestość ARCHIWUM ODLEWNICTWA 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, NPV [tys. zł] Rys. 2. Dystrybuanta dla zmiennej NPV Fig. 2. Frequency cumulative distribution function of NPV index Analizując otrzymane wyniki należy podkreślić, że ryzyko osiągnięcia niekorzystnych wyników jest przeciętne. Mianowicie istnieje prawie 48% ryzyko, że wartość NPV będzie ujemna. Z drugiej strony średnia wartość NPV wynosi 88,3 tys. zł, przy odchyleniu standardowym 518,6 tys. zł, co przekracza wartość referencyjną (NPV>0). Analiza zależności pozwala stwierdzić, że ryzyko można znacząco obniżyć przez wzrost przewidywanej sprzedaży albo zmniejszenie cen materiałów ws adowych. Oba te czynniki zależą w dużej mierze od jakości działania służb marketingowych przedsiębiorstwa. 5. PODSUMOWANIE W pracy przedstawiono zastosowanie symulacji jako efektywnej metody analizy ryzyka projektów inwestycyjnych. Włączenie problematyki ryzyka do rachunku opłacalności przedsięwzięć rozwojowych w odlewnictwie przy wykorzystaniu metod symulacyjnych znajduje pełne uzasadnienie. Jednakże istotnym problemem praktycznym jest określenie rozkładów niepewności prognoz rachunku efektywności. Najprostszym, a jednocześnie efektywnym, sposobem opisu niepewności prognoz parametrów rachunku efektywności są rozkłady prawdopodobieństwa. Podobne problemy występują we wszystkich kapitałochłonnych przemysłach, cechujących się długimi cyklami realizacji inwestycji i długimi cyklami eksploatacji obiektów. 33

6 LITERATURA 1. K. Marcinek: Ryzyko projektów inwestycyjnych. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice (2000). 2. E. Brigham: Podstawy zarządzania finansami. PWE, Warszawa (2000). 3. E. Ostrowsk.: Ryzyko inwestycyjne. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk (2002). 4. Ch. Chapman, S. Ward: Project Risk Management. John Wiley & Sons Ltd., Chicester (1997). 5. D.J. Smith: Incorporating Risk into Capital Budgeting Decision Using Simulation. Management Decision, vol. 32, nr 9 (1994), s R. Kaas, A.E. Van Heerwaarden, M.J. Goovaerts: Ordering of Actuarion Risks. Leuven, Ceuterick (1994). 7. D. Dubois, H. T. Nguyen, H. Prade: Possibility theory, probability and fuzzy sets: misunderstandings, bridges and gaps, [w:] D. Dubois, H. Prade (Eds.): Fundamentals of Fuzzy Sets. Kluwer Academic Publisher, Boston (2000), s C. Kahraman: Fuzzy versus probabilistic benefit/cost ratio analysis for public work projects. Int. J. Appl. Math. Comp. Sci., vol. 11, nr 3 (2001), s A METHOD FOR RISK EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS IN FOUDRY SUMMARY Feasibility study of investment projects involves long-term forecasting of independent and depended variables. Since there are numerous sources of uncertainties in the variables involved in the estimation, distributions are used instead of deterministic values. In this paper a method for risk assessment which uses a combination of prob a- bilistic analysis and simulation is described. A numerical example taken from one of the polish foundry is presented as an illustration of the method. Praca naukowa finansowana ze środków KBN w latach jako projekt badawczy Recenzował: prof. dr inż. Józef Gawroński 34

FINANSOWA OCENA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM OPCJI RZECZYWISTYCH. STUDIUM PRZYPADKU

FINANSOWA OCENA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM OPCJI RZECZYWISTYCH. STUDIUM PRZYPADKU RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXII zeszyt 1 2000 JACEK MIZERKA, JACEK SURMA FINANSOWA OCENA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM OPCJI RZECZYWISTYCH. STUDIUM PRZYPADKU 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 DARIUSZ WIECZOREK Uniwersytet Gdański OPCJE REALNE JAKO ŹRÓDŁO WARTOŚCI W PROJEKTACH INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH TYPU LAND

ANALIZA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH TYPU LAND Artykuł wygłoszony na konferencji naukowej: Teoretyczne i Praktyczne Aspekty Rozwoju Regionalnego, Słupsk 06 listopada 2009 r., Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 582, Ekonomiczne problemy usług

Bardziej szczegółowo

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH Autor: Leszek Pstraś ("Rynek Energii" - luty 2014) Słowa kluczowe: fotowoltaika, PV, analiza rentowności Streszczenie. Spośród wszystkich odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw

Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw Sławomir Juszczyk Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw Wstęp

Bardziej szczegółowo

Ekonomika górnictwa naftowego

Ekonomika górnictwa naftowego Ekonomika górnictwa naftowego Zarządzanie jednostkami gospodarczymi górnictwa naftowego odbywa się w trudniejszych warunkach niż w przedsiębiorstwach innych branż. Trudności te wynikają z kilku przyczyn:

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 66 (2008)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 66 (2008) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 66 (2008) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2008 KOMITET REDAKCYJNY Zbigniew Adamowski, Wojciech

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 14 N U M B E R 1 2 0 0 6 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 14 N U M B E R 1 2 0 0 6 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 14 N U M B E R 1 2 0 0 6 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN RADA WYDAWNICZA STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METODY VALUE AT RISK W ESTYMACJI RYZYKA INWESTYCYJNEGO W SPÓŁKI BRANŻY METALURGICZNEJ

WYKORZYSTANIE METODY VALUE AT RISK W ESTYMACJI RYZYKA INWESTYCYJNEGO W SPÓŁKI BRANŻY METALURGICZNEJ WYKORZYSTANIE METODY VALUE AT RISK W ESTYMACJI RYZYKA INWESTYCYJNEGO W SPÓŁKI BRANŻY METALURGICZNEJ Ewa Miłoś 1 Streszczenie Celem opracowania jest analiza zasadności wykorzystania metody Valua at Risk

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie symulacji Monte Carlo do wyceny przedsiębiorstwa metodą APV

Wykorzystanie symulacji Monte Carlo do wyceny przedsiębiorstwa metodą APV Małgorzata Białas * Wykorzystanie symulacji Monte Carlo do wyceny przedsiębiorstwa metodą APV Wstęp Popularną metodą wyceny wartości przedsiębiorstwa jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności inwestycji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego

Analiza efektywności inwestycji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego Analiza efektywności inwestycji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 137 Dorota WIĘCEK, Gabriela KALINOWSKA Akademia Techniczno- Humanistyczna Bielsko- Biała E- mail: gkalinowska@ath.bielsko.pl, dwiecek@ath.bielsko.pl

Bardziej szczegółowo

WIELOKRYTERIALNE PLANOWANIE PROJEKTÓW

WIELOKRYTERIALNE PLANOWANIE PROJEKTÓW DECYZJE nr 7 czerwiec 2007 WIELOKRYTERIALNE PLANOWANIE PROJEKTÓW Tomasz B³aszczyk*, Tadeusz Trzaskalik** Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie: Celem niniejszej pracy jest prezentacja przykładów

Bardziej szczegółowo

ZA I PRZECIW WARTOŚCI GODZIWEJ W RACHUNKOWOŚCI. PROBLEMY STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA WARTOŚCI GODZIWEJ

ZA I PRZECIW WARTOŚCI GODZIWEJ W RACHUNKOWOŚCI. PROBLEMY STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA WARTOŚCI GODZIWEJ ZA I PRZECIW WARTOŚCI GODZIWEJ W RACHUNKOWOŚCI. PROBLEMY STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA WARTOŚCI GODZIWEJ Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ZA I PRZECIW

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 Paweł Śliwiński Wykorzystanie teorii portfelowej do zarządzania ryzykiem finansowym związanym z zaciąganiem

Bardziej szczegółowo

RYZYKO I BARIERY W PLANOWANIU NOWYCH JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

RYZYKO I BARIERY W PLANOWANIU NOWYCH JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ RYZYKO I BARIERY W PLANOWANIU NOWYCH JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ Marta GOLLINGER-TARAJKO, Konrad ZARĘBA Streszczenie: Planowanie nowych jednostek wytwórczych energii elektrycznej jest zadaniem

Bardziej szczegółowo

Antoni NOWAKOWSKI, Abdullah ZAIR

Antoni NOWAKOWSKI, Abdullah ZAIR MODEL SYSTEMU ZARZĄDZANIA INWESTYCJAMI W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA INWESTYCJAMI DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Antoni NOWAKOWSKI, Abdullah ZAIR Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Iwona Pisz, Iwona Łapuńka Modelowanie i symulacja ryzyka projektu 10 Project risk modelling and simulation. Edukacja ekonomiczna

Spis treści. Iwona Pisz, Iwona Łapuńka Modelowanie i symulacja ryzyka projektu 10 Project risk modelling and simulation. Edukacja ekonomiczna Spis treści ROK LXVII Nr 6 (1246) Komitet redakcyjny: Dr Teresa Magdalena Dudzik (redaktor naczelny) Prof. dr hab. Joanna Cygler (współpraca) Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski (współpraca) Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH www.e-bizcom.net PAWEŁ PABIANIAK OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ISBN 978-83-920280-5-5 OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WPROWADZENIE... 8 O INWESTYCJACH

Bardziej szczegółowo

SYMULACJE MONTE CARLO JAKO METODA WYCENY OPCJI

SYMULACJE MONTE CARLO JAKO METODA WYCENY OPCJI Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 2/2006 SYMULACJE MONTE CARLO JAKO METODA WYCENY OPCJI KATARZYNA ZIĘTEK-KWAŚNIEWSKA Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Od Komitetu Redakcyjnego

Od Komitetu Redakcyjnego Od Komitetu Redakcyjnego Niniejszy Zeszyt Naukowy nr 11 Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej składa się z trzech części. Wszystkie opublikowane opracowania uzyskały pozytywne recenzje,

Bardziej szczegółowo

Zdyskontowany okres zwrotu jako miara opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych

Zdyskontowany okres zwrotu jako miara opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1 (2013) s. 223 231 Zdyskontowany okres zwrotu jako miara opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych Jarosław

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1154 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT PIĘĆ DZIESIĄTY PIĄTY ŁÓ D Ź 2 0 1 3 Menedżer jako promotor zmian w przedsiębiorstwie 3 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC

Bardziej szczegółowo

Artykuł został opublikowany w materiałach konferencyjnych VII Krajowego Zjazdu Górnictwa Odkrywkowego, który odbył się we Wrocławiu w 2000r.

Artykuł został opublikowany w materiałach konferencyjnych VII Krajowego Zjazdu Górnictwa Odkrywkowego, który odbył się we Wrocławiu w 2000r. Leszek JURDZIAK * Analizy opłacalności, NPV, IRR, projektowanie kopalń optymalizacja, metoda ruchomych stożków, algorytm Lerchs a-grossmann a, planowanie długoterminowe. NA CZYM POLEGA EKONOMICZNA OPTYMALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Nowa technika analizy ryzyka w planowaniu kryzysowym prowadzonym przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce

Nowa technika analizy ryzyka w planowaniu kryzysowym prowadzonym przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce Studia Regionalne i Lokalne Nr 3(53)/2013 ISSN 1509 4995 doi: 10.7366/1509499535303 Marcin Kleinowski Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Stefana

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Iwetta Budzik-Nowodzińska Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie Na wycenę wartości przedsiębiorstwa składa się wiele czynności prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 323 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski Redaktorzy naukowi Krzysztof

Bardziej szczegółowo