PROSPEKT EMISYJNY AKCJI SERII F ECHO INVESTMENT SPÓ KA AKCYJNA z siedzib¹ w Kielcach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY AKCJI SERII F ECHO INVESTMENT SPÓ KA AKCYJNA z siedzib¹ w Kielcach"

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY AKCJI SERII F ECHO INVESTMENT SPÓ KA AKCYJNA z siedzib¹ w Kielcach Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê w wykonaniu prawa poboru akcji zwyk³ych na okaziciela serii F o wartoœci nominalnej 2 z³ ka da. CENA EMISYJNA I WARTOŒÆ EMISJI AKCJI SERII F Cena emisyjna / wartoœæ Prowizja subemitentów i inne Rzeczywiste wp³ywy Emitenta emisji (z³) koszty (z³) (1) (z³) na jednostkê 10 0,03 9,97 Razem (1) Szacunek: ostateczne koszty zostan¹ okreœlone po zamkniêciu Publicznej Subskrypcji Terminy Publicznej Subskrypcji: 1 paÿdziernika 2002r. Dzieñ ustalenia prawa poboru 7 paÿdziernika 2002r. Otwarcie Publicznej Subskrypcji 7 18 paÿdziernika 2002r. Przyjmowanie zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz Zapisów Dodatkowych paÿdziernika 2002r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii F nie objête w wykonaniu prawa poboru i Zapisów Dodatkowych 31 paÿdziernika 2002r. Zamkniêcie Publicznej Subskrypcji Akcje Serii F oferowane s¹ akcjonariuszom Spó³ki, w ramach wykonania prawa poboru. Zgodnie z uchwa³¹ nr 1 NWZA Echo Investment S.A. z dnia 12 sierpnia 2002 roku, datê ustalenia prawa poboru Akcji Serii F ustalono na 1 paÿdziernika 2002 r. W zwi¹zku z powy szym ostatnim dniem sesyjnym, w którym bêdzie mo na nabyæ Akcje Serii F na sesji GPW, z przys³uguj¹cym im prawem poboru jest dzieñ 26 wrzeœnia 2002 r., natomiast najwczeœniejszym dniem, w którym mo na zbyæ akcje, tak aby zachowaæ przys³uguj¹ce im prawo poboru jest 27 wrzeœnia 2002 r. Za ka d¹ posiadan¹ na koniec dnia ustalania prawa poboru akcjê Spó³ki przys³uguje jednostkowe prawo poboru, przy czym posiadanie 1 (jednego) prawa poboru uprawnia do objêcia 2 (dwóch) Akcji Serii F. Osoby bêd¹ce akcjonariuszami Spó³ki na koniec dnia ustalenia prawa poboru bêd¹ uprawnione, w terminie jego wykonania, do z³o enia na oddzielnym formularzu Zapisu Dodatkowego na Akcje Serii F. Zapis Dodatkowy mo e zostaæ z³o ony maksymalnie na Akcji Serii F, przy czym zostanie on zrealizowany w ca³oœci lub czêœci, pod warunkiem, e nie wszystkie Akcje Serii F zostan¹ objête w wykonaniu prawa poboru. W przypadku, gdy Zapisy Dodatkowe opiewaæ bêd¹ na wiêksz¹ liczbê Akcji Serii F ni pozostaj¹ca do objêcia, Emitent dokona proporcjonalnej redukcji Zapisów Dodatkowych. Je eli nie wszystkie Akcje Serii F zostan¹ objête zapisami w wykonaniu prawa poboru oraz Zapisami Dodatkowymi Zarz¹d Spó³ki przydzieli pozosta³e Akcje Serii F wed³ug swojego uznania, jednak po cenie nie ni szej ni Cena Emisyjna. Przeprowadzenie subskrypcji nie nast¹pi w trybie wykonania umowy o subemisjê us³ugow¹. W obrocie regulowanym, na rynku podstawowym Gie³dy Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A. znajduje siê akcji Echo Investment S.A., o wartoœci nominalnej 2 z³ ka da, oznaczonych kodem PLECHPS Spó³ka zamierza wprowadziæ Akcje Serii F do obrotu na GPW w terminie dwóch miesiêcy od dnia zamkniêcia Publicznej Subskrypcji. Ka dy inwestor powinien starannie przeanalizowaæ informacje zawarte w niniejszym Prospekcie. Inwestowanie w papiery wartoœciowe objête niniejszym prospektem ³¹czy siê z ryzykiem w³aœciwym dla instrumentów rynku kapita³owego o charakterze udzia³owym oraz ryzykiem dotycz¹cym inwestowania w us³ugi zwi¹zane z nieruchomoœciami. G³ówne czynniki ryzyka to: ryzyko podejmowania inwestycji o du ych wartoœciach w stosunku do kapita³u w³asnego oraz zad³u enie Emitenta, uzale nienie od kondycji finansowej najemców, uzale nienie Spó³ki od wykonawców zewnêtrznych, ryzyko p³ynnoœci, ryzyko zmian regulacji prawnych, ryzyko rozwi¹zañ lub wygaœniêcia podstaw prawnych u ytkowania przez Emitenta nieruchomoœci, ryzyko zwi¹zane z niedojœciem do skutku emisji Akcji Serii F. Szczegó³owy opis wszystkich czynników ryzyka znajduje siê w Rozdziale I pkt 2 Prospektu. Wprowadzanie papierów wartoœciowych do publicznego obrotu odbywa siê wy³¹cznie na warunkach i zgodnie z zasadami okreœlonymi w Prospekcie. Prospekt jest jedynym prawnie wi¹ ¹cym dokumentem zawieraj¹cym informacje o Akcjach Serii F, ich ofercie i Emitencie. Akcje Serii F wprowadzane s¹ do publicznego obrotu w trybie art. 63 ust. 1 ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartoœciowymi, na podstawie zawiadomienia o emisji z³o onego do Komisji w dniu 4 wrzeœnia 2002 r. W zwi¹zku z wprowadzaniem Akcji Serii F w trybie zawiadomienia Emitent nie wystêpowa³ do Komisji o wyra enie zgody na wprowadzenie Akcji Serii F do publicznego obrotu. Z³o enie zawiadomienia wywo³uje takie same skutki jak wyra enie przez Komisjê zgody na prowadzenie papierów wartoœciowych do publicznego obrotu. NajpóŸniej na 16 dni przed rozpoczêciem Publicznej Subskrypcji Komisja mo e zg³osiæ sprzeciw wobec wprowadzenia Akcji Serii F do publicznego obrotu w trybie art. 63 ust. 1 ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartoœciowymi. Zg³oszenie sprzeciwu powoduje uchylenie skutków zawiadomienia oraz nak³ada obowi¹zek uzyskania zgody Komisji na wprowadzenie papierów wartoœciowych do publicznego obrotu. OFERUJ CY Centralny Dom Maklerski Pekao Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Warszawie. Prospekt zosta³ sporz¹dzony w Kielcach w dniu 22 sierpnia 2002 r. Informacje aktualizuj¹ce Prospekt zosta³y uwzglêdnione w jego treœci do dnia jego sporz¹dzenia, o ile z jego treœci nie wynika co innego. Termin wa noœci Prospektu up³ywa z dniem dokonania przydzia³u Akcji Serii F, nie póÿniej jednak ni z dniem 31 paÿdziernika 2002 r. Prospekt bêdzie dostêpny do wiadomoœci publicznej, na co najmniej 2 tygodnie przed dniem otwarcia Publicznej Subskrypcji w formie drukowanej w siedzibie Spó³ki, siedzibie Oferuj¹cego i jego POK, w Centrum Informacyjnym KPWiG przy ulicy Mazowieckiej 13 w Warszawie, Centrum Promocji GPW przy ul. Ksi¹ êcej 4 w Warszawie oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Spó³ki Skrót Prospektu zostanie opublikowany na co najmniej 2 tygodnie przed dniem otwarcia Publicznej Subskrypcji w dzienniku Gazeta Gie³dy Parkiet. Ponadto w siedzibie Emitenta zostan¹ udostêpnione, w okresie trwania Publicznej Subskrypcji, wszelkie informacje, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartoœciowymi, przekazane do publicznej wiadomoœci przez Emitenta, w okresie 18 miesiêcy przed sporz¹dzeniem prospektu.

2 Do Prospektu zosta³ w³¹czony raport roczny Echo Investment SA za 2001 rok, przekazany do publicznej wiadomoœci w dniu 12 czerwca 2002 r. oraz skonsolidowany raport roczny grupy kapita³owej Echo Investment SA za 2001 rok przekazany do publicznej wiadomoœci w dniu 12 czerwca 2002 r. Treœæ raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego dostêpna jest w siedzibie Spó³ki oraz w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartoœciowych i Gie³d w Warszawie, przy ul. Mazowieckiej 13. Spó³ka nie przewiduje wystawienia, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kwitów depozytowych w oparciu o oferowane papiery wartoœciowe. Zgodnie z art. 81 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartoœciowymi, od dnia udostêpnienia do publicznej wiadomoœci Prospektu, ka da informacja powoduj¹ca zmianê w treœci Prospektu w okresie jego wa noœci bêdzie przekazywana równoczeœnie do Komisji Papierów Wartoœciowych i Gie³d oraz Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A. w terminie do 24 godzin od zajœcia zdarzenia lub powziêcia o nim wiadomoœci. Po up³ywie 20 minut informacja zostanie przekazana tak e do publicznej wiadomoœci. W sytuacji, gdy informacje powoduj¹ce zmianê treœci Prospektu w okresie jego wa noœci mog¹ w znacz¹cy sposób wp³yn¹æ na cenê lub wartoœæ akcji, informacja zostanie opublikowana w dzienniku Gazeta Gie³dy Parkiet w terminie 7 dni od powziêcia informacji. Oferuj¹cy oœwiadcza, e nie zamierza podejmowaæ adnych dzia³añ dotycz¹cych stabilizacji kursu papierów wartoœciowych objêtych niniejszym Prospektem przed, w trakcie oraz po przeprowadzeniu oferty.

3 ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1. Streszczenie najważniejszych informacji odnośnie Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 1.1. Specyfika działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Echo Investment S.A. powstała w wyniku przekształcenia spółki wydawniczej Echo Press Sp. z o.o. Od 1996 roku działalność Echo Investment S.A. oraz budowanej przez nią Grupy Kapitałowej koncentruje się na prowadzeniu działalności deweloperskiej w następujących segmentach rynku nieruchomości: centra handlowe i handloworozrywkowe, budownictwo mieszkaniowe, kompleksy biurowe i hotelowe. Projekty te są realizowane bezpośrednio przez Echo Investment S.A., jak i przez spółki zależne. Od roku 2002 działalność gospodarcza została poszerzona o usługi administrowania i zarządzania nieruchomościami za pośrednictwem spółki zależnej Property Management Sp. z o.o. Grupę Kapitałową Echo Investment S.A. na dzień 31 grudnia 2001 tworzyło 51 podmiotów zależnych bezpośrednio lub pośrednio oraz 2 spółki stowarzyszone. Działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej skupia się na kompleksowej organizacji procesu budowlanego poprzez: obsługę procesu realizacyjnego projektów inwestycyjnych, pozyskiwanie nieruchomości gruntowych dla potrzeb współpracujących z Emitentem partnerów gospodarczych realizujących na tych nieruchomościach inwestycje, działalność inwestycyjną w zakresie budowy na własny rachunek portfela nieruchomości przeznaczonych na wynajem, świadczenie usług administrowania i zarządzania nieruchomościami Podstawowe produkty i rynki działalności Emitent zajmuje się realizacją inwestycji w czterech segmentach rynku nieruchomości: centra handlowe i handloworozrywkowe, budownictwo mieszkaniowe, kompleksy biurowe i hotelowe. Działalność gospodarcza Emitenta i jego Grupy Kapitałowej prowadzona jest wyłącznie na terenie Polski. Echo Investment S.A. działa na rynku mieszkaniowym w Polsce realizując projekty ekonomiczne przeznaczone dla średnio majętnego klienta, jak również projekty o podwyższonym standardzie oraz osiedla domów jednorodzinnych. Projekty realizowane w tym segmencie budowane są w formie pojedynczych, wolno stojących budynków mieszkaniowych lub całych osiedli mieszkaniowych. Echo Investment S.A. realizuje swoje projekty mieszkaniowe na rynkach: warszawskim, krakowskim, poznańskim, kieleckim, szczecińskim. Jednocześnie Echo Investment S.A. ma zabezpieczone w celu realizacji nieruchomości w Warszawie, Poznaniu i Lublinie, na których zostaną rozpoczęte w przyszłości kolejne obiekty. Wobec ogromnej siły nabywczej społeczeństwa Echo Investment S.A. koncentruje swoją działalność na rynku mieszkaniowym w najbogatszych miastach Polski w prestiżowych dzielnicach o największych potrzebach mieszkaniowych. W kolejnych latach Spółka zamierza utrzymywać obecny poziom inwestycji w tym segmencie. W segmencie inwestycji w powierzchnie handlowe i handlowo-rozrywkowe Echo Investment S.A. realizuje następujące typy obiektów: centra handlowe z hipermarketem lub supermarketem jako głównym najemcą wraz z galerią handlową - zlokalizowane przede wszystkim w miastach do 250 tys. mieszkańców, obiekty handlowe z częścią rozrywkową (wielosalowe kino, kręgielnia oraz inne punkty rozrywkowe) - zlokalizowane w większych miastach. Strategia inwestowania Spółki w ten sektor rynku będzie polegać na: inwestowaniu w sektor centrów wielofunkcyjnych z częścią rozrywkową, budowie supermarketów o powierzchni m 2 ze średniej wielkości galerią sklepów gwarantującą szeroki i ciekawy asortyment dla klientów, budowie małych osiedlowych mini-centrów handlowych opartych na małym supermarkecie lub dyskoncie spożywczym. Dotychczas oddano do użytku ok. 140 tys. m 2 w obiektach o charakterze handlowym oraz handlowo-rozrywkowym. Prowadzony program inwestycyjny (obiekty w budowie oraz w przygotowaniu inwestycyjnym) pozwalają szacować, iż na koniec roku 2004 w portfelu Emitenta powinno znajdować się co najmniej 350 tys. m 2 powierzchni w obiektach han- Echo Investment S.A. 1

4 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Prospekt emisyjny dlowo-rozrywkowych. Przychody z wynajmu mają w związku z powyższym coraz większe znaczenie w generowanych przychodach. W segmencie rynku biurowego działalność Emitenta opiera się obecnie na budowie obiektów biurowych na własność z przeznaczeniem na wynajem oraz kupnie gotowych obiektów biurowych i przeznaczeniu ich na wynajem. W ramach tego segmentu swoje inwestycje Echo Investment S.A. obecnie realizuje w największych miastach w Polsce: Warszawa, Kraków, Szczecin, Łódź. Ten segment rynku ma obecnie niewielki udział w ofercie Echo Investment S.A., systematycznie będzie się zwiększał. Obecnie Grupa Echo Investment S.A. posiada zarówno biurowce o najwyższym standardzie (Łódź, Warszawa), jak również budynki o niższych klasach powierzchni biurowej nabyte na rynku łódzkim i krakowskim. W trakcie realizacji znajduje się kolejny budynek w centrum Szczecina, a najbliższe plany zakładają penetrację niszowego segmentu rynku powierzchni biurowych (średni i niski standard) i nabywanie konkurencyjnych obiektów. W segmencie inwestycji hotelowych Spółka zajmuje się kompleksową realizacją hotelu dla konkretnego klienta pełniąc rolę generalnego realizatora inwestycji. Spółka dotychczas zajmowała się realizacją hoteli w największych miastach w Polsce: Warszawa, Łódź, Poznań, Częstochowa, Zabrze, Kraków, Szczecin. Opracowany przez Echo Investment S.A. program budowy sieci hoteli ekonomicznych powstał w odpowiedzi na olbrzymie zapotrzebowanie rynku na tego typu obiekty. W kolejnych latach w związku z perspektywami rozwoju tanich hoteli ekonomicznych Spółka zamierza nadal inwestować w ten sektor. Echo Investment S.A. zajmuje się realizacją hotelu dla konkretnego klienta. Dotychczas program budowy obiektów tego typu realizowany był wspólnie z siecią Accor (łącznie zrealizowano 9 obiektów). W chwili obecnej w gronie klientów Spółki znajdują się nowi operatorzy hotelowi: Qubus oraz Envergure. Atutami Echo Investment S.A. w tym segmencie rynku jest współpraca z największymi światowymi operatorami hotelowymi, duże doświadczenie na tym rynku wpływające na zdolność do kompleksowej obsługi zadania inwestycyjnego (przeprowadzenie inwestora przez cały proces od wyszukania nieruchomości do otwarcia obiektu). Dodatkowo Echo Investment SA przewiduje zwiększenie swojej aktywności w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami. Emitent dzięki długiej obecności na rynku, jako jedna z nielicznych firm posiada niezbędne doświadczenie do świadczenia tego rodzaju usług. Tabele poniżej przedstawią strukturę rzeczową przychodów w rozbiciu na podstawowe rodzaje działalności spółki Echo Investment S.A. i Grupy Kapitałowej. Emitent PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW sprzedaż powierzchni mieszkaniowej i komercyjnej usługi realizacji inwestycji obrót nieruchomościami usługi najmu usługi prawne, księgowe i konsultingowe pozostałe Razem Przychody netto ze sprzedaży produktów Grupa Kapitałowa Emitenta PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW sprzedaż powierzchni mieszkaniowej i komercyjnej usługi realizacji inwestycji obrót nieruchomościami usługi najmu usługi prawne, księgowe i konsultingowe pozostałe Razem Przychody netto ze sprzedaży produktów Plany i przewidywania w zakresie czynników wpływających na przyszłe wyniki Echo Investment S.A. wraz z Grupą Kapitałową prowadzi działalność na polskim rynku nieruchomości. Rynek ten jest jednym z bardziej rentownych i atrakcyjnych sektorów gospodarki. Do lat 90-tych w Polsce brak było firm deweloper- 2 Echo Investment S.A.

5 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka skich, a inwestycje biurowe, handlowe, hotelowe, realizowano przede wszystkim na własne potrzeby, a w sektorze mieszkaniowym obecne były spółdzielnie mieszkaniowe. Z czasem polskim rynkiem nieruchomości zainteresowały się również firmy zagraniczne, które zachęcone stopami zwrotu z inwestycji wyższymi niż w krajach Europy zachodniej (głównie w budownictwie komercyjnym), zaczęły inwestować w ten rynek zajmując się realizacją przede wszystkim powierzchni biurowych, handlowych, magazynowych a w ostatnim okresie, zachęcone wysoką rentownością rynku mieszkaniowego, rozpoczęły inwestycje w obiekty w tym segmencie rynku. W okresie ostatnich lat do grona tych firm dołączyły również polskie firmy budowlane, które zaczęły wyodrębniać w swoich strukturach działy oraz zależne spółki ukierunkowane na rynek nieruchomości. W ostatnim okresie należy zauważyć zintensyfikowanie obecności na polskim rynku szeregu funduszy zagranicznych dokonujących inwestycji, jak również powoływania funduszy krajowych wobec ciągle atrakcyjnych stóp dyskontowych w porównaniu do innych krajów europejskich. Rozwój polskiego rynku nieruchomości w przyszłości będzie konsekwencją przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego, włączenia Polski do struktur europejskich, zwiększenia zagranicznych inwestycji bezpośrednich, zmniejszenia stóp procentowych, rozwoju bankowości hipotecznej, zwiększenia nakładów na budownictwo, w tym budownictwo infrastrukturalne (drogi, mosty, oczyszczalnie ścieków). Do najważniejszych czynników zewnętrznych wpływających na rozwój Emitenta można zaliczyć: Czynniki pozytywne: przewidywany wzrost produktu krajowego brutto oraz wzrost dochodów osobistych, warunkujące systematyczny wzrost poziomu życia społeczeństwa: o przeznaczenia większych kwot na poprawę warunków bytowych rodziny (kupno działki, mieszkania, jego zamiana), o zwiększenie wydatków na turystykę (korzystanie z usług hotelowych), o rozwój handlu i usług (realizacja nowych powierzchni usługowo handlowych), o stworzenie nowych miejsc pracy (powierzchnie handlowe oraz biurowe), o oczekiwanie wzrostu jakości usług (wysoka jakość usług zarządzania nieruchomościami). wzrost zainteresowania zagranicznych funduszy inwestycyjnych polskim rynkiem nieruchomości zachęconych wysokimi stopami kapitalizacji: dla inwestycji w centra handlowe (10-10,5% Polska, 5,5-7% Europa), dla biur: (9,5%- 10% w Polsce, 5-7% w Europie) co ma szczególnie istotne znaczenie wobec tworzonego portfela aktywów przez Grupę Kapitałową Echo Investment S.A., wzrost chłonności rynku dzięki wykorzystaniu przez indywidualnych inwestorów kredytów mieszkaniowych na finansowanie budowy mieszkań, głównie dzięki obniżce stóp procentowych oraz bogatszej ofercie kredytowej banków, większa dostępność do źródeł kapitału dzięki wejściu na rynek szeregu instytucji zainteresowanych inwestycjami w sektorze nieruchomości, planowane wprowadzenie przez Rząd taniego kredytu o stałej stopie procentowej; pomoc państwa wg projektu ma sprowadzać się do dopłat do odsetek od kredytów udzielanych przez banki na cele mieszkaniowe. Rząd ocenia, że roczna liczba zaciąganych kredytów o stałej stopie procentowej może osiągnąć tys. Pozwoli to na analogiczny wzrost liczby rozpoczynanych inwestycji mieszkaniowych, których efekty rzeczowe będą widoczne już w okresie dwóch lat, postępująca selekcja podmiotów działających na rynku nieruchomości, a w szczególności spadek konkurencji wynikający z upadku podmiotów, które zajęły się działalnością w sposób przypadkowy, bez przygotowania i doświadczenia, które zaczęły prowadzić działalność obok swojej działalności podstawowej, utrzymanie preferencji dla nabywania nieruchomości w Polsce przez podmioty krajowe (Echo Investment S.A. posiada taki status), wysokie potrzeby rynku: o szybki rozwój sektora handlu i usług i wynikający z tego popyt na powierzchnie handlowe (w ciągu roku 2000 udział wydatków gospodarstw domowych na zakupy w hipermarketach wzrósł z 51% do 59%),ogromne potrzeby rynku mieszkaniowego: w Polsce brakuje od 1,5 do 2 mln mieszkań, liczba osób przypadająca na jedno mieszkanie jest duża (Polska 3,3, w krajach uprzemysłowione 2,0-2,5), a powierzchnia mieszkania na osobę niewielka (Polska 18,4 m2, Europa m2). Dodatkowo zapotrzebowanie to będzie jeszcze większe w związku z koniecznością likwidacji starych domów. o niedobór hoteli ekonomicznych i praktyczny brak moteli przy głównych trasach tranzytowych oraz program budowy autostrad to czynniki rokujące bardzo szybki i dynamiczny rozwój tej dziedziny rynku nieruchomości. Według raportu European Construction Research, wartość nakładów w sektorze budownictwa hotelowego w Polsce osiągnie w 2010 roku poziom około 580 mln USD. Echo Investment S.A. 3

6 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Prospekt emisyjny o wzrost zapotrzebowania na powierzchnie biurowe w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, szczególnie w dużych ośrodkach miejskich. Czynniki negatywne: niejasny status prawny wielu nieruchomości wynikający z kwestii reprywatyzacji lub braku precyzyjnych planów zagospodarowania przestrzennego w wielu miastach, przepisy prawne powodujące znaczne utrudnienia dotyczące lokowania placówek wielkopowierzchniowych, protesty lokalnych organizacji kupieckich, ograniczające możliwości inwestowania w budowę wielkopowierzchniowych placówek handlowych, długotrwałe procedury sądowe i administracyjne w zakresie regulowania stanu prawnego i nabywania praw do nieruchomości, wejście na rynek dużych firm międzynarodowych w segmencie projektów największych, konsultacje z Unią Europejską w sprawie planowanego wprowadzenia, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, 22% stawki VAT na mieszkania, możliwość zmiany polityki ekonomicznej Państwa w zakresie m.in. ulg związanych z wydatkami inwestycyjnymi podmiotów gospodarczych, osób fizycznych, niepewność co do kluczowych założeń polityki fiskalnej i monetarnej w Polsce, niepewność co do przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. Do najważniejszych wewnętrznych czynników wpływających na rozwój Emitenta można zaliczyć: Czynniki pozytywne: jasno sprecyzowana strategia rozwoju zmierzająca również w kierunku poszerzania usług, stabilny akcjonariat o sprecyzowanej, konsekwentnej polityce właścicielskiej wobec Emitenta, ugruntowana pozycja na rynku deweloperskim oraz duża wiarygodność potwierdzona obecnością na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz uzyskanym dwukrotnie Certyfikatem Dewelopera, stabilni i renomowani partnerzy: o wykonawcy wybierani na podstawie wypracowanej procedury przetargowej (Hochtief Polska Sp. z o.o., Mitex S.A., Mostostal Siedlce S.A., Mostostal Warszawa S.A., Re Bau Sp. z o.o.), o instytucje finansowe w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, a także kredytowania klientów nabywających mieszkanie (Bank PEKAO S.A., Eurohypo A.G., ING Bank Śląski S.A., RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny S.A., Kredyt Bank S.A.) oraz ubezpieczeniowymi (T.U. Allianz Polska S.A., Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., T.U. Compensa S.A., TUiR Warta S.A, BTUiR Heros), o długoterminowi najemcy powierzchni (w branży handlowej - Ahold Polska Sp. z o.o., Tesco Polska Sp. z o.o., Domy Towarowe Casino S.A., Carrefour Polska Sp. z o.o., Edeka Polska Sp. z o.o., w branży DIY - Nomi S.A., w branży rozrywkowej Silver Screen SPC Sp. z o.o., Kinoplex Sp. z o.o., ITI Neovision Sp. z o.o., biura Bank Zachodni WBK S.A., Rheinhyp BRE Bank Hipoteczny S.A., Prokom Software S.A., PTK Centrtel Sp. z o.o., Provident Polska S.A., Medicover Development Sp. z o.o., Nordea PTU S.A., Bank PeKaO S.A., Dresdner Bank Polska S.A., Softbank S.A., Commercial Union Polska TUnŻ S.A.) zapewniający Grupie Kapitałowej Echo Investment S.A. stabilne przychody. struktura organizacyjna uwzględniająca istnienie centrów zysków odpowiedzialnych za poszczególne segmenty aktywności Echo Investment S.A.: o dynamiczna organizacja ukierunkowana na klienta, o zespoły obsługujące całość procesu wchodzące w skład organizacji charakteryzujące się zwartą strukturą pozwalającą na sprawną komunikację wewnętrzną, precyzyjną identyfikację celów, a w szczególności szybką reakcję na oczekiwania klientów, o kadra (wysokie kwalifikacje młodej, dynamicznej załogi, identyfikującej swój sukces z rozwojem firmy), o krótki proces decyzyjny. uregulowana sfera prawna (brak postępowań sądowych zagrażających spółce), Czynniki negatywne: specyfika działalności firmy wyrażająca się w dużym uzależnieniu od skomplikowanych i długotrwałych procedur prawnych, duże zapotrzebowanie na środki obrotowe szczególnie związane z duża ilością realizowanych projektów. 4 Echo Investment S.A.

7 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1.4. Opis strategii i rozwoju Emitenta i Grupy Kapitałowej Echo Investment S.A. powstała z przekształcenia założonej w 1992 r. spółki wydawniczej Echo Press Sp. z o.o. Do roku 1995 przychody Spółki pochodziły z działalności wydawniczej. Od roku 1996, kiedy Emitent rozpoczął inwestowanie na rynku nieruchomości, przychody z nowego obszaru działalności zaczęły odgrywać coraz większe znaczenie w strukturze przychodów. Obecnie Emitent swoje inwestycje koncentruje na różnych segmentach rynku nieruchomości w Polsce. Nadrzędnym celem strategii Echo Investment S.A. jest umacnianie pozycji Emitenta w gronie największych firm deweloperskich działających na polskim rynku nieruchomości. Efektem realizacji tej strategii, po zakończeniu intensywnego procesu inwestycyjnego, będzie maksymalizacja finansowych korzyści akcjonariuszy Spółki. Emitent realizuje projekty deweloperskie posługując się następującymi metodami: prowadząc inwestycje na własny rachunek, za pośrednictwem podmiotów zależnych prowadząc inwestycje jako generalny realizator na zlecenie współpracujących inwestorów pobierając określoną prowizję. Obecnie Echo Investment S.A. swoją działalność koncentruje na rynku mieszkaniowym, handlowym, biurowym, hotelowym oraz świadczy usługi związane z administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Na rynku powierzchni handlowych Echo Investment S.A. inwestuje w następujące typy obiektów: centra handlowe z hipermarketem lub supermarketem jako głównym najemcą wraz z galerią handlową - zlokalizowane przede wszystkim w miastach do 250 tys. mieszkańców, obiekty handlowe z częścią rozrywkową (wielosalowe kino, kręgielnia oraz inne punkty rozrywkowe) zlokalizowane w większych miastach. Plany zakładają inwestowanie w sektor centrów wielofunkcyjnych z częścią rozrywkową oraz budowie supermarketów w małych miastach, gdzie konkurencja praktycznie nie istnieje, a szanse pojawienia się jej dzięki wprowadzonym przepisom dotyczącym lokalizowania obiektów wielkopowierzchniowych oraz ograniczonej podaży atrakcyjnych gruntów są niewielkie. W segmencie inwestycji biurowych Spółka realizuje inwestycje biurowe oraz nabywa gotowe obiekty biurowe i przeznacza je na wynajem. Ten segment rynku ma obecnie niewielki udział w ofercie Echo Investment S.A. Obecnie Spółka posiada w portfelu zarówno biurowce w najwyższej klasie i standardzie (Łódź, Warszawa) jak również budynki o niższym standardzie nabyte na rynku łódzkim i krakowskim. Plany zakładają penetrację budynków biurowych o niższych standardach i nabywanie konkurencyjnych budynków. W segmencie mieszkaniowym Echo Investment S.A. realizuje inwestycje począwszy od luksusowych apartamentowców, poprzez budynki mieszkalne o podwyższonym i średnim standardzie, na osiedlach domów jednorodzinnych kończąc. Echo Investment S.A. prowadzi projekty mieszkaniowe na rynkach: warszawskim, krakowskim, poznańskim, kieleckim, szczecińskim. W segmencie hotelowym Emitent zajmuje się kompleksową realizacją hotelu dla konkretnego klienta pełniąc rolę generalnego realizatora inwestycji. Dotychczas Spółka zajmowała się realizacją hoteli w największych miastach w Polsce: Warszawa, Łódź, Poznań, Częstochowa, Zabrze, Kraków, Szczecin Opis rozwoju Emitenta i Grupy Kapitałowej Działalność na rynku nieruchomości Spółka rozpoczęła w 1996 r. od realizacji inwestycji mieszkalnych w Warszawie. Obecnie, oferta Spółki w tym segmencie obejmuje również miasta: Kielce, Kraków, Poznań i Szczecin, przy czym Warszawa pozostaje głównym rynkiem zbytu. W tym segmencie rynku Emitent realizuje budynki mieszkalne na sprzedaż dla klienta indywidualnego. Łączna powierzchnia zrealizowanych budynków mieszkalnych wynosi ponad 100 tys. m 2. W roku 1997 Emitent, celem realizacji obiektów hotelowych na terenie Polski, powołał m.in. wspólnie z podmiotem zależnym od Accor Group spółkę Hekon - Hotele Ekonomiczne S.A. Do końca I półrocza 2002 dla sieci Accor zrealizowano 7 hoteli Ibis i 2 hotele Novotel o łącznej powierzchni ok. 50 tys. m 2 (1.400 pokoi). W roku 2001 do grona partnerów gospodarczych Emitenta w segmencie dołączyła GROUPE ENVERGURE (francuski operator znany m.in. z takich marek jak: Premiere Classe, Campanile, Kyriad) oraz Qubus Hotel System (norweski operator sieci Qubus). W 1999 roku Emitent rozpoczął realizację pierwszego etapu programu budowy centrów handlowych na terenie całej Polski. Dotychczas oddano do eksploatacji ok. 140 tys. m 2 w obiektach o charakterze handlowym oraz handloworozrywkowym. Prowadzony program inwestycyjny (obiekty w budowie oraz w przygotowaniu inwestycyjnym) pozwalają szacować, iż na koniec roku 2004 w portfelu Spółki będzie co najmniej 350 tys. m 2 powierzchni w obiektach handloworozrywkowych. Przychody z wynajmu mają w związku z powyższym coraz większe znaczenie w generowanych przychodach. Echo Investment S.A. 5

8 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Prospekt emisyjny W segmencie rynku biurowego działalność Emitenta opiera się na budowie obiektów biurowych lub kupnie gotowych obiektów biurowych i przeznaczeniu ich na wynajem. W ramach tego segmentu swoje inwestycje Echo Investment S.A. obecnie realizuje w największych miastach w Polsce: Warszawa, Kraków, Szczecin, Łódź. Realizację pierwszego biurowca Spółka rozpoczęła się w 1997 roku w Warszawie. Ten segment rynku ma obecnie niewielki udział w ofercie Echo Investment S.A. Obecnie Spółka posiada w portfelu biurowce o wysokim i średnim standardzie. Plany zakładają penetrację niszowych segmentów obiektów biurowych o średnim i niskim standardzie i nabywanie konkurencyjnych budynków. Kalendarium 1996 Rozpoczyna się budowa pierwszych budynków mieszkalnych w Warszawie i Kielcach Realizacja kolejnych projektów mieszkaniowych: w Warszawie (dwa luksusowe budynki mieszkalne) i w Krakowie. Rozpoczyna się budowa zespołu biurowo-hotelowego w Warszawie w skład którego wchodzą biurowiec i hotel dla firmy Accor w formule Ibis. W Łodzi, przy głównej arterii miasta, rozpoczynają się prace przy budowie kompleksu hotelowo-rozrywkowobiurowego Realizacja kolejnych inwestycji mieszkalnych w Warszawie, pierwszego projektu mieszkaniowego w Poznaniu oraz osiedla domów jednorodzinnych w Bilczy koło Kielc Rozpoczyna się pierwszy etap realizacji programu budowy centrów handlowych na terenie całej Polski. Głównymi najemcami w centrach są: Ahold Polska (hipermarkety Hypernova i supermarkety Albert) oraz NOMI S.A. (sieć sklepów Zrób to Sam z artykułami dla domu i ogrodu). Ofertę uzupełniają galerie sklepów odzieżowych, branży RTV-AGD, a także butiki, punkty usługowe i gastronomiczne. Ruszają kolejne budowy budynków apartamentowych (Warszawa, Kielce) oraz kolejnego hotelu Ibis dla sieci Accor (Poznań) Oddanie do użytku ośmiu centrów handlowych (100% wynajęcia). Realizacji kolejnych hoteli dla sieci Accor: w Zabrzu i Częstochowie powstają hotele IBIS, a w Krakowie i Szczecinie rozpoczyna się realizacja kompleksów hotelowych IBIS - NOVOTEL Rozpoczęcie realizacji wielofunkcyjnych obiektów o charakterze handlowo-rozrywkowym: Centrum ECHO w Kielcach i Centrum GALAXY w Szczecinie. Otwarcie w Łodzi centrum rozrywkowego z 10-ekranowym kinem (operator firma SILVER SCREEN) oraz w tym samym kompleksie biurowca. Nabycie pierwszego budynku biurowego (Łódź), rozpoczynając w ten sposób działalność inwestycyjną, mająca na celu powiększenie portfela nieruchomości przeznaczonych na wynajem Rozpoczęcie budowy kolejnego centrum handlowego (Olkusz) oraz budowy hoteli: dla Qubus (Gliwice) i Envergure (Warszawa). Oddanie do użytku centrów handlowych (Zamość oraz Płock). Nabycie kolejnego biurowca z przeznaczeniem na wynajem (Kraków) Opis strategii Emitenta i Grupy Kapitałowej Nadrzędnym celem strategii Echo Investment S.A. i budowanej Grupy Kapitałowej jest systematyczne umacnianie firmy w gronie największych spółek deweloperskich działających na polskim rynku nieruchomości. Efektem realizacji tej strategii będzie maksymalizacja finansowych korzyści akcjonariuszy Spółki. Najważniejsze działania, które służą realizacji celu strategicznego Emitenta są następujące: kontynuacja działalności o profilu deweloperskim, maksymalizacja corocznie wypracowywanego przez Spółkę zysku netto, 6 Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU. Warszawa, 29 lutego 2012 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU. Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2011 ROKU Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Prospekt w formie drukowanej jest dost pny w siedzibie Emitenta w Warszawie, ul. Kopernika 36/40; w Centrum Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 Strona 2 z 46 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl Wprowadzający: Skarb Państwa, Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. E. Kwiatkowskiego S.A.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Zakładów Mięsnych Duda Spółka Akcyjna, z siedzibą w Grąbkowie gm. Jutrosin www.duda.net.pl W rozumieniu Ustawy nie istnieje podmiot dominujący wobec Emitenta. Wprowadza się do publicznego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Podsumowanie i czynniki ryzyka

ROZDZIAŁ I Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIAŁ I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1.1. Charakterystyka działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 1.1.1. Specyfika i charakter działalności i jego Grupy Kapitałowej Historia rozpoczęła się

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A.

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i D oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku Lublin, 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI KOELNER SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI KOELNER SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY AKCJI KOELNER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Kwidzyńska 6 www.koelner.com.pl Podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta jest Amicus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Akcji Serii D Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie. KRS 126288 ul. Jasna 10, 00-013 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. Akcji Serii D Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie. KRS 126288 ul. Jasna 10, 00-013 Warszawa _ PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii D Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie KRS 126288 ul. Jasna 10, 00-013 Warszawa Zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada 2009 roku Sporządzony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Alma Market SA za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Alma Market SA za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Alma Market SA za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI... 3 2. ZASADY SPORZĄDZANIA ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii C Zakładów Mięsnych DUDA Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii C Zakładów Mięsnych DUDA Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii C Zakładów Mięsnych DUDA Spółka Akcyjna Przygotowany w związku z wprowadzeniem do publicznego obrotu oraz publiczną ofertą objęcia Akcji Serii C Emitentem Akcji Serii C są

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU PROSPEKT EMISYJNY ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU Spółka prawa handlowego z siedzibą w Katowicach zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Akcji GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie www.graal.pl

Prospekt Emisyjny Akcji GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie www.graal.pl Prospekt Emisyjny Akcji GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie www.graal.pl Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest Bogusław Kowalski. Wprowadza się do publicznego obrotu: 3.050.600 Akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku... Wyróżniają nas ludzie. BRE Hipoteczny Raport roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 2 Otoczenie rynkowe... 3 Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda (LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000253077) Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Hutmen S.A. w związku z emisją akcji serii D z prawem poboru

Prospekt emisyjny akcji spółki Hutmen S.A. w związku z emisją akcji serii D z prawem poboru Prospekt emisyjny akcji spółki Hutmen S.A. w związku z emisją akcji serii D z prawem poboru Oferujący IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego: 10 stycznia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach 42600 Tarnowskie Góry, ul. Czarnohucka 3 Sporządzony na potrzeby wprowadzenia 960 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 800 000 praw do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A.

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A. prospekt emisyjny 2007 PROSPEKT EMISYJNY Niniejszy Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z publiczną ofertą 11 042 750 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,5 zł każda

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r. Ząbki, dn. 19 marca 2014 r. 1. Wprowadzenie Informacje podstawowe J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ( Spółka

Bardziej szczegółowo