Regulamin AKCJI PROMOCYJNEJ HYBRYDOWA TOYOTA NA 12 MIESIĘCY DO TWOJEGO GARAŻU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin AKCJI PROMOCYJNEJ HYBRYDOWA TOYOTA NA 12 MIESIĘCY DO TWOJEGO GARAŻU"

Transkrypt

1 Regulamin AKCJI PROMOCYJNEJ HYBRYDOWA TOYOTA NA 12 MIESIĘCY DO TWOJEGO GARAŻU 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są następujące pojęcia oznaczają one: 1) Organizator - Spółka Forest Hill spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siewierzu (kod pocztowy ) przy ul. Chmielowskie 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: , NIP: ) Osiedle inwestycja prowadzona przez Organizatora w Siewierzu-Jeziornej przy ulicy Chmielowskie 1, znajdująca się w aktualnej ofercie sprzedaży Organizatora. 3) Dom jeden z 6 domów budowanych przez Organizatora w dzielnicy Siewierz Jeziorna w Siewierzu przy ulicy Chmielowskie 1, oznaczonych numerami porządkowymi 25, 26, 27, 28, 29, 32, które oznaczone są na planie zatytułowanym Oferta promocyjnych domów Hybrydowa Toyota, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 4) Nabywca jedna z pierwszych trzech osób, które dokonają zakupu Domu. 5) Regulamin niniejszy regulamin akcji promocyjnej HYBRYDOWA TOYOTA NA 12 MIESIĘCY DO TWOJEGO GARAŻU. 6) Akcja akcja promocyjnej sprzedaży domów HYBRYDOWA TOYOTA NA 12 MIESIĘCY DO TWOJEGO GARAŻU polegająca na możliwości otrzymania przez trzech pierwszych Nabywców do bezpłatnego używania przez okres 12 (dwunastu) miesięcy Toyoty Hybrydowej na warunkach określonych w Regulaminie. 7) Hybrydowa Toyota samochód osobowy marki TOYOTA YARIS model HSD LIFE, ACTIVE KOŁO DOJAZDOWE, 1,0 VVT-i, benzynowy (Yaris) poj. 998cmᶟ, M/T (5- biegowa), Hatchback 5DR (5 drzwi), tkanina tapicerki czarna, kolor nadwozia ciemnoszary 1G3, rocznik ) Uczestnik Akcji osoby zainteresowane udziałem w Akcji. Uczestnikami akcji mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnie, posiadające ważne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawo jazdy kat. B, nie będące pracownikami Organizatora ani spółek z nim powiązanych lub spółek od niego zależnych, ani członkami ich najbliższej rodziny (małżonkami, wstępnymi, zstępnymi lub rodzeństwem) jak również podmiotami w jakikolwiek sposób,

2 bezpośrednio lub pośrednio, powiązanymi ze sprzedażą Domów na terenie osiedla Siewierz-Jeziorna w Siewierzu. 9) Zakup Domu zawarcie z Organizatorem umowy przedwstępnej lub umowy deweloperskiej lub umowy sprzedaży Domu w okresie pomiędzy 17 listopada 2014 roku a 31 grudnia 2014 roku. 10) Ostateczna Umowa Sprzedaży zawarcie z Organizatorem umowy przeniesienia własności Domu w wykonaniu umowy Zakupu Domu. 11) Partner Akcji - Spółka Carolina Fleet Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: , NIP: ) Właściciel Pojazdu Spółka Toyota Leasing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: , NIP: ) Regulamin Korzystania z Użyczonego Pojazdu przygotowane przez Właściciela Pojazdu szczegółowe zasady korzystania z samochodów osobowych marki Toyota. 2. Akcja będzie trwać od r. do r. 3. Miejscem prowadzenia Akcji jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Treść Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej oraz oraz w biurze sprzedaży mieszczącym się w siedzibie Organizatora w Siewierzu Jeziornej przy ulicy Chmielowskie Akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych. 6. Celem Akcji jest zwiększenie atrakcyjności oferty handlowej wskazanych przez Organizatora Domów oferowanych do sprzedaży przez Organizatora w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą Siewierz Jeziorna realizowanego przez Organizatora w Siewierzu Jeziornej przy ul. Chmielowskie Akcja polega na tym, że pierwszych trzech Nabywców będzie uprawnionych do otrzymania do bezpłatnego używania na okres 12 miesięcy Hybrydową Toyotę na warunkach określonych w Regulaminie. 8. Każda osoba biorąca udział w Akcji jest obowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

3 9. Dane osobowe uczestników Akcji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 923 ze zm.) w celach reklamowych, marketingowych, promocyjnych, informacyjnych oraz dla celów organizacji i przeprowadzenia Akcji. 10. Uczestnikom Akcji przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych wraz z możliwością ich poprawienia. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie należy składać bezpośrednio Organizatorowi. 2 Warunki uczestnictwa w Akcji 1. Pierwszych trzech Nabywców jest uprawnionych do skorzystania z Akcji pod następującymi warunkami: a) Dokonają Zakupu jednego z Domów opisanych w Załączniku nr 1 na terenie Osiedla w okresie trwania Akcji tj. w okresie od r. do r. za cenę Domu według aktualnego cennika Organizatora dla inwestycji prowadzonej przez Organizatora, w której znajduje się Dom. b) Zawrą w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku Ostateczną Umowę Sprzedaży Domu. c) Zawrą Porozumienie regulujące warunki korzystania z Toyoty Hybrydowej. 2. Zawarcie Porozumienia jest równoznaczne ze zgodą na uczestnictwo w Akcji HYBRYDOWA TOYOTA NA 12 MIESIĘCY DO TWOJEGO GARAŻU. 3. W przypadku spełnienia warunków opisanych w ust. 1 przez pierwszych trzech Nabywców, otrzymają oni do korzystania przez okres 12 miesięcy Toyotę Hybrydową na warunkach określonych w Regulaminie i w Regulaminie Korzystania z Pojazdu. 4. Wydanie Toyoty Hybrydowej pierwszym trzem Nabywcom nastąpi w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty Ostatecznej Umowy Sprzedaży jednego z Domów oraz podpisania Porozumienia, o którym mowa w 2 ust. 1 c) w siedzibie Organizatora lub pisemnie przez niego wskazanym salonie Toyoty na podstawie protokołu wydania pojazdu, w którym zostanie udokumentowany stan pojazdu. 3 Zasady korzystania z Toyoty Hybrydowej 1. Toyota Hybrydowa objęta jest limitem (piętnastu tysięcy) kilometrów przez okres 12 (dwunastu) miesięcy, którego Nabywca nie może przekroczyć.

4 2. Toyota Hybrydowa przez cały okres używania pozostaje własnością Spółki Toyota Leasing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest przedmiotem umowy leasingu zawartej pomiędzy Spółką Toyota Leasing sp. z o.o. a Organizatorem. 3. Organizator ponosi koszty leasingu Toyoty Hybrydowej, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) i Autocasco (AC) oraz koszty raty serwisowej. 4. Nabywca ponosi koszty bieżącej eksploatacji pojazdu (paliwo, płyny, środki czystości itp.) oraz koszty napraw powypadkowych. 5. Nabywca jest uprawniony do korzystania z Toyoty Hybrydowej oraz może oddać pojazd do czasowego korzystania członkom swojej najbliższej rodziny tj. małżonkowi, rodzicom lub pełnoletnim dzieciom, przy czym mogą to być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające polskie obywatelstwo i pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadające ważne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawo jazdy kat. B. 6. Nabywca oraz osoby wskazane w ust. 5 są obowiązani do używania Toyoty Hybrydowej zgodnie z jej przeznaczeniem oraz na warunkach przewidzianych dla jej normalnej eksploatacji. Szczegółowe zasady korzystania z pojazdu określa Regulamin Korzystania z Pojazdu przygotowany przez Właściciela Pojazdu. 7. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Toyocie Hybrydowej zabronione jest: palenie tytoniu lub innych substancji, przewożenie zwierząt, przewożenie przedmiotów bez zabezpieczenia przed zabrudzeniem i zanieczyszczeniem, oddawanie pojazdu osobom trzecim do korzystania na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego z zastrzeżeniem ust. 5, kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu lub środków halucynogennych, narkotyków lub innych substancji osłabiających świadomość lub zdolność koncentracji lub zdolność reakcji kierującego pojazdem. W razie naruszenia powyższych obowiązków Nabywca ponosi wobec Organizatora i wszelkich osób, których to może dotyczyć, pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody. 8. Organizator oraz Partner Akcji mają prawo w każdym czasie sam lub poprzez upoważnione przez siebie osoby przeprowadzać kontrolę prawidłowego korzystania z Toyoty Hybrydowej przez Nabywcę. W razie stwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia obowiązków przez Nabywcę, Organizator ma prawo do natychmiastowego odbioru Toyoty Hybrydowej. 9. Po zakończeniu 12 miesięcy używania Toyoty Hybrydowej przez Nabywcę, Nabywca będzie miał możliwość jej zakupu w cenie ,20 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące sto

5 sześćdziesiąt dziewięć złotych i 20/100 złotych) brutto to jest zł (czterdzieści cztery tysiące czterdzieści złotych) netto. 3 Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i jego warunków nie naruszając podstawowych zasad Akcji. 2. Wzięcie przez Uczestnika Akcji udziału w Akcji oznacza jego bezwarunkową zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu i regulaminów z nim powiązanych. 3. Przystępując do udziału w Akcji Uczestnik Akcji wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i regulaminów z nim powiązanych i akceptuje ich postanowienia. 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 17 listopada Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Akcji, jak również zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec. 6. Wszelkie materiału promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora przy udziale Autoryzowanego Podmiotu oraz

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot Akcji. 4. Zasady uczestnictwa w Akcji

3. Przedmiot Akcji. 4. Zasady uczestnictwa w Akcji Regulamin Akcji Mazda More & More Produkt More&More 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora oraz udziału Użytkowników oraz Osób Bliskich Użytkowników

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot Akcji. 4. Zasady uczestnictwa w Akcji

3. Przedmiot Akcji. 4. Zasady uczestnictwa w Akcji Regulamin Akcji Mazda More & More Produkt More&More 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora oraz udziału Użytkowników oraz Osób Bliskich Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble

Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Jesienne upominki w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach (dalej jako: Regulamin )

Regulamin Akcji Promocyjnej Jesienne upominki w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach (dalej jako: Regulamin ) Regulamin Akcji Promocyjnej Jesienne upominki w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach (dalej jako: Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają:

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Organizator VOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Services spółka komandytowo

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno,

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO 1 Postanowienia ogólne a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, b. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Bony na paliwo do autocasco

Regulamin Programu Promocyjnego Bony na paliwo do autocasco Regulamin Programu Promocyjnego Bony na paliwo do autocasco Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Bony na paliwo do autocasco prowadzonego przez AVANSSUR Spółka

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III edycja konkursu Bezpieczny esklep (zwany dalej: Konkursem ), którego celem jest promowanie stosowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i Regulamin Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników Programu SERVICE PRO. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs

Bardziej szczegółowo