Udziały/akcje imienne znajdujące się w majątku wspólnym małżonków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Udziały/akcje imienne znajdujące się w majątku wspólnym małżonków"

Transkrypt

1 Udziały/akcje imienne znajdujące się w majątku wspólnym małżonków cz. I w sprawie statusu wspólnika/akcjonariusza zbiorowego dr Radosław L. Kwaśnicki* / Alicja Piskorz** / Agnieszka Nalazek*** De lega lata uznać należy, iż wspólnikiem/akcjonariuszem spółki kapitałowej może stać się również małżonek, który choć nie brał udziału w objęciu lub nabyciu udziałów/akcji to jednak w odpowiednim czasie ujawnił wolę uczestnictwa w spółce oraz gdy objęcie/nabycie udziałów/akcji dokonane zostało za środki pochodzące z majątku wspólnego małżonków. Inaczej jest jedynie wówczas, gdy umowa/statut spółki wyraźnie taką możliwość wyłącza. Zagadnieniu temu poświęcamy cz. I artykułu. Część II, dotycząca już sposobu wykonywania praw, w szczególności zaś praw korporacyjnych, przez współuprawnionych małżonków (wspólników/akcjonariuszy zbiorowych), zostanie opublikowana w MPH Nr 2/2011. Wprowadzenie Problematyka skutków prawnych objęcia/nabycia przez małżonków znajdujących się w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej udziałów/akcji w spółkach kapitałowych za środki pochodzące z majątku wspólnego od dawna była przedmiotem dyskusji wśród przedstawicieli nauki prawa 1. Kwestią dyskusyjną był przy tym zarówno wpływ objęcia/ nabycia w ten sposób udziałów/akcji na skład osobowy spółek kapitałowych, jak i zakres uprawnień, które każdemu z małżonków miałyby z tych udziałów/akcji przysługiwać. Należy wskazać, że pytania o rozstrzygnięcie obu ww. zagadnień budziły liczne kontrowersje (zwłaszcza w sytuacji, gdy tylko jeden z małżonków uczestniczył w czynności objęcia/ nabycia udziałów przeznaczając na ten cel środki z majątku wspólnego). Mając na względzie fakt, iż to właśnie ten przypadek jest przedmiotem największych dyskusji wśród przedstawicieli doktryny, to właśnie do niego ograniczony zostanie zakres niniejszego artykułu 2. Warto wskazać, że ani Kodeks handlowy 3, ani Kodeks spółek handlowych 4 nie zawierały przepisów, które wprost normowałyby opisaną wyżej sytuację. W doktrynie prawa wielokrotnie zwracano uwagę na pojawiające się wątpliwości i rozbieżne możliwości interpretacyjne. Niekiedy postulowano wprowadzenie regulacji, z której wynikać miałoby, iż udziały/akcje, także te nabyte za środki pochodzące z majątku wspólnego, wchodzą do majątku osobistego małżonka będącego wspólnikiem 5. Podnoszono, iż taka zmiana przepisów prawa wyeliminowałaby wątpliwości co do tego, któremu z małżonków przysługuje status wspólnika/akcjonariusza, zaś kwestia objęcia/nabycia udziałów/ akcji do majątku osobistego za środki pochodzące z majątku wspólnego podlegałaby wówczas rozliczeniu pomiędzy małżonkami i nie wpływałaby na ich uprawnienia względem spółki. Odpowiedzią na powyższe postulaty doktryny miała być nowelizacja KSH, której celem było jednoznaczne uregulowanie omawianej problematyki. I właśnie w dniu r. weszła w życie ustawa 6, która wprowadziła do KSH m.in. art stanowiący, iż: umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską oraz art KSH w brzmieniu: statut spółki może zawierać postanowienie, iż w przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków. Zacytowane powyżej przepisy zostały wprowadzone do rządowego projektu w toku prac podkomisji i jak wynika ze słów posła sprawozdawcy podyktowane było to konstatacją, iż przepisy regulujące zasady ustrojowe małżonków utrudniają ustalenie sposobu wykonywania praw udziałowych/akcyjnych przez wspólni- * Doktor nauk prawnych, radca prawny, Partner Zarządzający kancelarii KWAŚNICKI, WRÓBEL i Partnerzy Radcowie Prawni sp.p. (www.rkkw.pl). ** Aplikantka radcowska w kancelarii KWAŚNICKI, WRÓBEL i Partnerzy Radcowie Prawni sp.p. (www.rkkw.pl). *** Aplikantka radcowska w kancelarii KWAŚNICKI, WRÓBEL i Partnerzy Radcowie Prawni sp.p. (www.rkkw.pl). 1 Zamiast wielu zob. K. Wyręczycka, Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością a wspólność majątkowa małżeńska, PPH Nr 8/2001, s. 35 oraz wskazana tam w przyp. 1 literatura. 2 Oznacza to, iż przedmiotem niniejszego artykułu nie jest objęta zwłaszcza sytuacja, w której w czynności objęcia/nabycia udziałów/akcji uczestniczą oboje małżonkowie przeznaczając na ten cel środki z majątku wspólnego, ani też sytuacja, w której udziały/akcje są obejmowane/nabywane wyłącznie przez jednego z małżonków za środki pochodzące z majątku osobistego. Opracowanie dotyczy także jedynie udziałów sp. z o.o. oraz akcji imiennych. 3 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z r. Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.). 4 Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037); dalej jako: KSH. 5 Taki postulat podnosiła m.in. K. Wyręczycka, Udział, s. 35 i n. 6 Ustawa z r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 229, poz. 2276). 60

2 Nr 1/2011 Monitor Prawa Handlowego ków/akcjonariuszy, których udziały/akcje wchodzą w skład majątku wspólnego. Dodatkowo wskazano, że celem nowelizacji nie była ingerencja w przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 7, lecz jedynie pozwolenie wspólnikom/akcjonariuszom na dokonanie w umowie/statucie spółki zastrzeżenia ograniczającego przystępowanie do spółki małżonków wspólników/akcjonariuszy. Poseł sprawozdawca Jerzy Młynarczyk uzasadnił wprowadzenie art oraz KSH w toku prac podkomisji do projektu w sposób następujący: Projekt został, Wysoka Izbo, w toku prac podkomisji uzupełniony o zmiany art. 183 i 337, polegające na dodaniu nowych paragrafów, a dotyczące wprowadzenia w umowach spółek z o.o. lub statutach spółek akcyjnych ograniczeń w przystępowaniu do spółki małżonków wspólników. Obowiązujące w polskim prawie zasady ustrojowe małżonków utrudniają nie tylko obrót udziałami czy akcjami, lecz, co istotniejsze, utrudniają ustalenie sposobu wykonywania praw udziałowych przez wspólników czy akcjonariuszy posiadających akcje imienne. Nowelizacja nie ingeruje wszakże w przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, lecz pozwala na dokonywanie określonych zastrzeżeń w umowie lub statucie 8. Należy jednak wskazać, iż w późniejszym czasie istniejące wcześniej wątpliwości dotyczące interpretacji ww. przepisów nie zakończyły się, a wprost przeciwnie pojawiło się ich jeszcze więcej, czego dodatkowym powodem była zmiana przez Senat w toku prac legislacyjnych brzmienia art KSH, który pierwotnie miał mieć brzmienie identyczne jak art KSH 9. Jak już wskazano powyżej pomimo faktu, że od wejścia ww. przepisów w życie upłynęło przeszło 7 lat, ich interpretacja nadal budzi liczne kontrowersje wśród przedstawicieli nauki prawa. Jednocześnie jednoznaczne rozstrzygnięcie problemu omawianego w niniejszym artykule jest niezwykle istotne dla praktyki obrotu gospodarczego, ponieważ od tego zależy zarówno skład osobowy spółek kapitałowych, jak i zakres praw przysługujących małżonkom z udziałów/akcji objętych/nabytych za środki pochodzące z majątku wspólnego. Z powyższych względów warto raz jeszcze przyjrzeć się omawianej regulacji i powrócić do dyskusji nad interpretacją art oraz KSH. Przedmiotem niniejszego artykułu będzie więc próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy małżonek wspólnika/akcjonariusza, który objął/nabył udziały/akcje za środki pochodzące z majątku wspólnego, staje się (i ew. w jakim czasie) współuprawnionym z tych udziałów/akcji. W kolejnej części artykułu poruszone natomiast zostanie zagadnienie wykonywania praw z udziałów/ akcji objętych małżeńską wspólnością majątkową. Przegląd poglądów doktryny OPINIE Wspólnikiem/akcjonariuszem staje się wyłącznie małżonek, który uczestniczył w czynności objęcia/nabycia udziałów/akcji, choć udział/akcja wchodzą do majątku wspólnego Część przedstawicieli doktryny uważa, iż w razie wprowadzenia do umowy spółki postanowień opartych na art lub KSH tylko jeden z małżonków zostaje uznany za wspólnika/akcjonariusza, pomimo że udziały/akcje zostały nabyte ze środków pochodzących z majątku wspólnego 10. Punktem wyjścia dla uzasadnienia ww. stanowiska i jak się wydaje nieporozumienia, które leży u podstaw ww. poglądu, jest błędne sprowadzenie istoty prawa udziałowego w spółkach kapitałowych do wierzytelności 11. Utożsamienie praw udziałowych z wierzytelnościami zapoczątkował, jak się wskazuje 12, A. Dyoniak, który przyrównał stosunek pomiędzy wspólnikami a spółką do relacji dłużnika oraz wierzyciela w ramach stosunku obligacyjnego. Wspomniany autor wskazał, że jeżeli udział/akcja zostały objęte/nabyte wyłącznie przez jednego z małżonków za środki pochodzące z majątku wspólnego, stroną czynności (wspólnikiem) staje się tylko ten małżonek, który w czynności uczestniczył, pomimo tego, że udział/akcja wchodzą w skład majątku wspólnego (podobnie jak w przypadku umowy obligacyjnej, wierzycielem staje się wyłącznie ten małżonek, który dokonał czynności, nawet gdy wierzytelność wchodzi do majątku wspólnego) 13. Należy jednak wskazać, że teza o tym, iż prawo udziałowe ma charakter wierzytelności, jest mocno dyskusyjna, a w doktrynie prawa licznie reprezentowane są 7 Ustawa z r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59); dalej jako: KRO. 8 Zob. stenogram z 61 posiedzenia Sejmu IV kadencji z r., wypowiedź posła sprawozdawcy Jerzego Młynarczyka, która w całości dostępna jest pod adresem internetowym: (dostęp on-line w dniu r.). 9 Zob. druk 2153 z r., dostępny pod adresem internetowym: oraz druk nr 2307 z r., dostępny pod adresem internetowym: (dostęp on-line w dniu r.). 10 A. Opalski, [w:] System Prawa Prywatnego, T. 17B, Prawo spółek kapitałowych, pod red. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2010, s. 284 i n.; K. Bilewska, Prawa udziałowe w spółkach kapitałowych a majątek wspólny małżonków wybrane zagadnienia, Pal. Nr 9 10/2006, s ; S. Sołtysiński, M. Mataczyński, [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, T. III, Komentarz do art , wyd. 2, Warszawa 2008, s Zob. A. Szajkowski, Wyłączenie wstąpienia do spółki z o.o. współmałżonka wspólnika (uwagi na tle nowelizacji KSH z 2003 r.), ZNUJ Prace z Prawa Własności Intelektualnej, Nr 88/2005, s oraz A. Chłopecki, Akcje zdematerializowane w małżeńskiej wspólności majątkowej, PPH Nr 10/2008, s A. Chłopecki, Akcje, s. 46 oraz P. Zdanikowski, Prawo udziałowe w spółce kapitałowej jako przedmiot majątku wspólnego małżonków, Pal. Nr 9 10/2006, s A. Dyoniak, Przynależność do majątków małżonków udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i akcji, RPEiS Nr 3/1991, s. 25 i n. 61

3 również inne koncepcje 14. Co więcej wskazuje się, że przyjęcie ww. poglądu stoi w sprzeczności z podstawowymi założeniami teorii prawa cywilnego, z których wynika, iż prawo podmiotowe (tu: wierzytelność) jest zawsze elementem treści stosunku prawnego, poza którym prawo to samoistnie nie istnieje. Oznacza to więc, iż nie jest możliwe pozostawanie podmiotem prawa podmiotowego (tu: wierzytelności) bez jednoczesnego posiadania statusu strony stosunku prawnego, którego elementem treści jest owo prawo podmiotowe (tu: stosunku obligacyjnego). Słusznie wskazuje się więc w najnowszej literaturze, iż jeżeli wierzytelność (tu: udział/ akcja) wchodzi do majątku wspólnego, zaś małżonkowie są łącznie podmiotami tego majątku, wspólność majątku jest zaś niepodzielna (pro indiviso), a wierzytelność jest zawsze elementem treści stosunku prawnego, to nie ma podstaw do twierdzenia, że wierzytelność tylko w jakimś stosunku wewnętrznym przypada także drugiemu małżonkowi (przez korzyści jakie przynosi), nie staje się on jednak wierzycielem (a więc podmiotem tej wspólnej wierzytelności) 15. Pogląd ten opiera się na podstawowych założeniach prawa rodzinnego dotyczących ustroju majątkowego małżonków, zgodnie z którym wspólność majątkowa jest wspólnością niepodzielną, a więc nie ma podstaw do uznania, iż część składników (np. wierzytelności), stanowi uprawnienie jednego tylko z małżonków, natomiast pozostałe prawa z nich wynikające miałyby przysługiwać obojgu małżonkom 16. Co więcej, warto zaznaczyć, że także zwolennicy powyższego poglądu A. Dyoniaka zauważają, iż pewne racje przemawiają na rzecz odmiennego sposobu powiązania wierzytelności nabytej do majątku wspólnego przez jednego małżonka z drugim z małżonków, który jest również podmiotem tego majątku wspólnego 17. Z uwagi na powyższe należy uznać, że argument ten nie stanowi wystarczającego uzasadnienia dla tezy, iż wspólnikiem/akcjonariuszem spółki staje się wyłącznie małżonek uczestniczący w czynności objęcia/nabycia udziałów/akcji z majątku wspólnego. Kolejnym argumentem, który miałby przemawiać na rzecz omawianego tu poglądu, jest stanowisko, zgodnie z którym akcje/udziały nie mogą być przedmiotem majątku wspólnego, ponieważ przedmiotem tego majątku mogą być wyłącznie prawa majątkowe, a tymczasem w udziale/ akcji inkorporowane są również prawa, które nie są prawami majątkowymi (tzw. prawa korporacyjne/organizacyjne) 18. Stąd nawet jeżeli uznać, iż sam udział/akcja w swoim przejawie majątkowym wchodzi do majątku wspólnego, to już prawa organizacyjne w nim inkorporowane z tego majątku są wyłączone. Argument ten należy jednak odrzucić, ponieważ jak słusznie wskazuje się w doktrynie prawa handlowego nie sposób przeprowadzić dychotomicznego podziału praw ucieleśnionych w udziale/akcji na majątkowe i przeciwstawne im niemajątkowe (korporacyjne/organizacyjne) 19. Nie każde bowiem prawo kwalifikowane jako prawo korporacyjne czy organizacyjne jest jednocześnie prawem niemajątkowym. Typowym przykładem może być prawo głosu, które choć tradycyjnie zaliczane jest do praw organizacyjnych nie jest, a z całą pewnością nie zawsze jest, prawem niemajątkowym, ponieważ często chroni ono ekonomiczne (majątkowe) interesy podmiotu, który je wykonuje, co widoczne jest zwłaszcza w takich przypadkach jak głosowanie w przedmiocie podziału zysku 20. Co więcej, przyjęcie takiej koncepcji prowadziłoby do rozszczepienia praw inkorporowanych w udziale na majątkowe, które miałyby przysługiwać małżonkom wspólnie (np. prawo do dywidendy), oraz organizacyjne (niemajątkowe), które miałyby przysługiwać wyłącznie jednemu z małżonków. Tymczasem według poglądów judykatury takie rozszczepienie jest zakazane 21. Innym argumentem podnoszonym na poparcie omawianej koncepcji jest wskazanie, że KSH wyraźnie łączy uzyskanie statusu wspólnika/akcjonariusza z czynnością prawną objęcia/nabycia udziałów/akcji w spółce kapitałowej, nie zaś z czynnością pokrycia tych udziałów/akcji wkładem 22. Przedstawiciele omawianego poglądu podnoszą, że z art oraz art. 163 pkt 2 KSH wynika, iż wkłady wnoszone są przez wspólników, co oznacza, iż uzyskanie przymiotu wspólnika następuje z chwilą objęcia udziałów, zaś pokrycie ich wkładem jest jedynie czynnością wtórną. Również przepisy dotyczące spółki akcyjnej (art w zw. z art KSH) mają wskazywać, iż czynność pokrycia akcji wkładem jest jedynie czynnością wtórną 23. Powyższy pogląd jest jednak również nietrafny. Warto bowiem zwrócić uwagę choćby na fakt, iż w sytuacji, w której podmiot obejmujący akcje nie wniesie całego wkładu na pokrycie akcji, spółka 14 Zob. zamiast wielu A. Herbet, Obrót udziałami w spółce z o.o., wyd. 2, Warszawa 2004, s. 16 i n., który wskazuje, że udziały należą do kategorii praw członkowskich, które wyróżniane są prawa na dobrach niematerialnych oraz wierzytelności. A. Herbet wskazuje tam dodatkowo argumenty przemawiające przeciwko przypisaniu udziałowi charakteru wierzytelności. 15 M. Nazar, [w:] System Prawa Prywatnego, T. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, pod red. T. Smyczyńskiego, Warszawa 2009, s Tamże, s Tamże, s Tak m.in. wyrok SN z r., I CKN 1146/97, OSNC Nr 12/1999, poz Zob. np. S. Sołtysiński, [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, T. III, s Na nietrafność przywołanego tu argumentu zwrócił uwagę również SN w wyroku z r., II CSK 273/09, Legalis. 21 Zob. np. wyrok SA w Warszawie z r., I ACa 630/05, OSA Nr 10/2007, poz. 33. Krytykę poglądu, zgodnie z którym prawa majątkowe wynikające z udziału miałyby przysługiwać obojgu małżonkom, zaś prawa korporacyjne wyłączenie temu z nich, który dokonywał czynności objęcia/nabycia udziałów/akcji do majątku wspólnego, przeprowadził A. Szajkowski, który słusznie zwrócił uwagę, że udział, który odzwierciedla prawa własnościowe w spółce jest jednolitym prawem podmiotowym, niepodlegającym rozszczepieniu na prawa czysto majątkowe oraz czysto korporacyjne. Zob. A. Szajkowski, Wyłączenie, s Tak K. Bilewska, Wspólnikiem jest wyłącznie ten z małżonków, który objął udziały, Rzeczp. z Tak tamże. 62

4 Nr 1/2011 Monitor Prawa Handlowego (walne zgromadzenie/zarząd) może ustalić terminy wniesienia wkładu, a następnie zarząd ogłasza dwukrotnie wezwanie o dokonanie wpłat (art. 330 KSH). Jeżeli akcjonariusz w terminie miesiąca po upływie terminu płatności nie uiści zaległej wpłaty oraz innych należności (m.in. odsetek, odszkodowania), może zostać pozbawiony praw udziałowych przez unieważnienie dokumentów akcji. Przykłady te dowodzą, że czynność wniesienia wkładu nie jest całkowicie obojętna dla uzyskania statusu wspólnika/akcjonariusza. Dodatkowo zauważyć należy, że przeciwko poglądowi omawianemu w tej części artykułu przemawia jeszcze jeden istotny argument zaakceptowanie go prowadziłoby bowiem do wniosku, że art oraz KSH nie wprowadzały w istocie żadnych nowych rozwiązań, skoro zarówno zamieszczenie stosownej klauzuli w umowie/statucie spółki, jak i jej brak wywoływałby ten sam skutek, zgodnie z którym zawsze wspólnikiem/akcjonariuszem mógłby być tylko jeden z małżonków 24. Konieczne jest również zwrócenie uwagi na fakt, że w doktrynie często podnosi się, iż omawiany w tym miejscu pogląd jest jednolicie reprezentowany w orzecznictwie Sądu Najwyższego 25. Tak jednak nie jest, na co wskazuje wnikliwa analiza zarówno stanów faktycznych, jak i stanów prawnych, na tle których zostały wydane orzeczenia. W szczególności, nie zwraca się uwagi, iż w stanach faktycznych, które legły u podstaw wyżej cytowanych orzeczeń, nie miała miejsca jakakolwiek uprzednia aktywność (chęć uczestnictwa w spółce kapitałowej) małżonka, który nie brał udziału w nabyciu/objęciu udziałów/akcji w zamian za środki pochodzące z majątku wspólnego. Orzeczenie z r. dotyczy sytuacji, w której małżonek wykazał wolę uczestnictwa w spółce dopiero na etapie wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały (tj. zaskarżył podjęte przez zgromadzenie wspólników spółki z o.o. uchwały powołując się na fakt, iż jest on wspólnikiem, ponieważ udziały w tej spółce należą do majątku wspólnego). Przedmiotem wyroku SN z r. 26 było natomiast ustalenie, czy do umowy sprzedaży akcji nabytych przed jednego z małżonków z majątku wspólnego była konieczna zgoda drugiego małżonka. Istotę rozważań Sądu Najwyższego oraz sądów niższych instancji stanowiła więc kwestia, do którego z majątków (osobistego czy wspólnego) należą akcje nabyte przez jednego z małżonków oraz to, czy zbycie takich akcji należy kwalifikować czynność zwykłego zarządu majątkiem wspólnym (do której nie była wymagana zgoda współmałżonka) czy też jako czynność, która ten zwykły zarząd przekracza (do której zgoda współmałżonka była potrzebna). Co więcej, z samego opisu stanu faktycznego wynika, iż strona powodowa podnosiła wyłącznie, iż akcje wchodzą do majątku wspólnego, nie podnosiła zaś, iż z tego tytułu powinien przysługiwać jej status akcjonariusza spółki. Z kolei stan faktyczny orzeczenia SN z r., wskazuje, iż małżonek dopiero na etapie podziału majątku wspólnego ujawnił swoją wolę OPINIE uczestnictwa w spółce z tytułu posiadanych przez drugiego małżonka udziałów. Uwypuklenia wymaga więc, iż w powyższych orzeczeniach Sąd Najwyższy w ogóle nie zajmował się kwestią, jak traktować małżonka, który w odpowiednim czasie wyraził wolę uczestnictwa w spółce. Niezależnie od tego zaznaczyć należy, że omawiane tu orzecznictwo Sądu Najwyższego zostało poddane krytyce 27. Wspólnikiem/akcjonariuszem stają się oboje małżonkowie Zgodnie z tym poglądem, jeżeli umowa/statut spółki nie zawierają postanowienia, o którym mowa w art /332 1 KSH, zaś udziały/akcje imienne zostały nabyte za środki pochodzące z majątku wspólnego małżonków, wspólnikami/akcjonariuszami stają się automatycznie oboje małżonkowie 28. Warto zwrócić uwagę, że za taką interpretacją opowiadają się m.in. przedstawiciele środowiska naukowego, z których udziałem toczyły się w podkomisji obrady nad projektem nowelizacji wprowadzającej art oraz KSH 29. Stanowisko to opiera się na podstawowych założeniach teorii prawa cywilnego. Wskazuje się mianowicie, że jeżeli udział/akcja nabywane są za środki pochodzące z majątku wspólnego, to zawsze wchodzą one w skład tego majątku, co powoduje, że oboje małżonkowie stają się współuprawnionymi z tych udziałów/akcji 30. Jeżeli bowiem dane prawo podmiotowe przysługuje wspólnie dwu lub więcej podmiotom, są one współuprawnionymi 31. Dodatkowym argumentem przemawiającym za tą koncepcją jest analiza przepisów KRO. Zgodnie bowiem z art. 31 i 32 KRO do wspólnego majątku 24 Tak słusznie T. Kurnicki, wskazując, że pogląd taki jest nie do zaakceptowania z uwagi na zasadę racjonalności ustawodawcy. Zob. tenże, Prawo korporacyjne a stosunki majątkowe małżeńskie. Pozycja współmałżonków udziałowców i akcjonariuszy spółek kapitałowych, Pr. Sp. Nr 12/2004, s W szczególności przedstawiciele doktryny wskazują w tym kontekście na: wyrok SN z r., I CKN 1146/97, OSNC 1999/12/209; wyrok SN z r., II CSK 446/08, MoP Nr 4/2009, s. 180; postanowienie SN z r., II CSK 273/09, Legalis. 26 Wyrok SN z r., II CSK 446/08, MoP Nr 4/2009, s A. Chłopecki, Akcje, s. 47 i n.; P. Zdanikowski, Prawo udziałowe, s ; A. Szajkowski, Wyłączenie, s. 294 i n.; M. Nazar, [w:] System, s. 283 i n.; A. Kubas, Udział w spółce handlowej jako składnik majątku wspólnego, PPH Nr 4/2011, s. 19 i n. 28 Zob. np. T. Kurnicki, Prawo, s ; A. Chłopecki, Akcje, s ; P. Zdanikowski, Prawo udziałowe, s ; M. Litwińska-Werner, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2005, s. 510; J. Frąckowiak [w:] Komentarz do KSH, red. W. Popiołek, SIP LexPolonica. 29 Zob. stenogram z 61 posiedzenia Sejmu IV kadencji z r., wypowiedź posła sprawozdawcy Jerzego Młynarczyka, która w całości dostępna jest pod adresem internetowym: (dostęp on-line w dniu r.). Z wypowiedzi tej wynika, że w skład grona ekspertów wchodził m.in. W. Popiołek, który w swoich publikacjach przychyla się do omawianego tu poglądu. Zob. W. Popiołek, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J.A. Strzępka, Legalis, Komentarz do art KSH. 30 Zob. A. Szumański, Wyłączenie, s Zob. tamże, s

5 małżonków wchodzą prawa majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich z zastrzeżeniami wynikającymi z art. 31 KRO, wśród których nie są jednak wymienione prawa udziałowe w spółkach kapitałowych. Należy jednak wskazać, że omawianemu tu poglądowi zarzuca się, iż prowadzić on mógłby do tego, że wspólnikiem/akcjonariuszem wobec spółki staje się automatycznie również małżonek, który nie składał żadnego oświadczenia woli ani o nabyciu (czy objęciu) udziałów/akcji w spółce, ani też w inny sposób nie ujawnił swojej woli przynależności do spółki w charakterze wspólnika/akcjonariusza. Sytuacja taka mogłaby powodować trudności zarówno dla spółek, jak i współmałżonków nieuczestniczących w nabyciu/objęciu udziałów/akcji. Spółki bowiem musiałyby w każdej sytuacji objęcia/nabycia udziałów/akcji zwracać się do wspólnika/ akcjonariusza z pytaniem, czy pozostaje on w związku małżeńskim, a jeżeli tak, to czy pozostaje w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej i czy nabył udziały/akcje za środki pochodzące z majątku wspólnego. Ponadto spółka, w celu uniknięcia paraliżu w funkcjonowaniu, musiałaby zwracać się do małżonków z pytaniem, czy wyznaczyli wspólnego przedstawiciela, o którym mowa w art oraz art KSH 32. Poznanie odpowiedzi na te pytania byłoby niezbędne, aby spółka mogła ustalić, czy status wspólnika/akcjonariusza przysługuje tylko osobie uczestniczącej w czynności nabycia/objęcia udziałów/akcji, czy również jej małżonkowi. Sytuacja taka powodowałaby znaczne trudności, zwłaszcza w przypadku spółek o rozdrobnionym, często kilkutysięcznym, akcjonariacie, oraz prowadziłaby do olbrzymich komplikacji w działalności Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka musiałaby uwzględnić w swoich dokumentach nie tylko małżonków, którzy nabyli/objęli udziały/akcje, ale także ich małżonków, którzy nie ujawnili żadnej woli uczestnictwa w spółce. Podobnego uzupełnienia wymagałyby rejestr przedsiębiorców w KRS. Należy również zauważyć, że przyjęcie niniejszego poglądu mogłoby być niebezpieczne także dla współmałżonków nieuczestniczących w czynności nabycia/objęcia udziałów/akcji, jeżeli np. byliby oni członkami zarządów konkurencyjnych spółek wobec spółki, której udziały/akcje zostały nabyte przez drugiego małżonka. Zgodnie bowiem z art in fine KSH członek zarządu nie może bez zgody spółki posiadać w konkurencyjnej spółce kapitałowej co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu (zob. także art KSH). Tym samym przyjęcie, że małżonek, który nie brał udziału w czynności nabycia/objęcia udziałów/ akcji, automatycznie (bez wyrażenia swej woli) uzyskuje status wspólnika akcjonariusza, skutkować mogłoby nawet nieświadomym (małżonek może bowiem nie posiadać wiedzy, iż drugi małżonek nabył akcje/udziały) naruszeniem zakazu obejmowania akcji/udziałów w konkurencyjnej spółce. Ujawnienie woli uczestnictwa w spółce zapewnia status wspólnika/akcjonariusza zbiorowego W doktrynie zaprezentowany został również pogląd, który nieznacznie modyfikuje przedstawioną powyżej propozycję interpretacji, pozwalając jednocześnie na uniknięcie zagrożeń, jakie zarówno dla spółek, jak i wspólników/akcjonariuszy niosłoby jej przyjęcie w czystej automatycznej postaci. To stanowisko reprezentowane przez M. Nazara, który trafnie podniósł, że art /332 1 KSH należy interpretować w ten sposób, iż w przypadku gdy umowa/statut spółki nie zawierają zastrzeżenia, o którym mowa w tych przepisach, materialnoprawny status wspólnika/akcjonariusza zbiorowego uzyskują oboje małżonkowie, a status formalny wspólnika/akcjonariusza wyłącznie ten z małżonków, który ujawniony zostanie w księdze udziałów/akcyjnej jako wspólnik/akcjonariusz 33. Zgodnie z powyższym poglądem, w przypadku objęcia/nabycia udziałów/akcji imiennych przez jednego z małżonków za środki pochodzące z majątku wspólnego w sytuacji, gdy umowa/statut spółki nie zawiera zastrzeżenia z art /332 1 KSH, oboje małżonkowie uzyskują status wspólnika/akcjonariusza. Jednakże względem spółki ten tylko z nich będzie uprawniony, który wyraźnie ujawni swoją wolę uczestnictwa w spółce poprzez złożenie wniosku o wpis do księgi udziałów/ akcyjnej. Ujawnienie w tych księgach tylko jednego z małżonków jako podmiotu uprawnionego, w żadnej jednak mierze nie niweczy praw drugiego z nich. Chcąc wykonywać prawa z udziałów/akcji powinien on bowiem zawiadomić spółkę, wykazując swoje współuprawnienie z tytułu udziału/akcji imiennej 34. Może to zrobić w każdym czasie. Słusznie zawraca uwagę M. Nazar, że na gruncie polskiego systemu prawa rodzinnego małżeńska wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) jest wspólnością niepodzielną (pro indiviso), co oznacza, iż cały majątek wspólny należy niepodzielnie do małżonków 35. Nie można więc konstruować wspólności podzielonej majątku wspólnego (pro diviso), tzn. współwłasności w częściach realnych, i twierdzić, iż jakaś część tego majątku, np. wierzytelność, czy określone prawa organizacyjne, np. prawo głosu, przysługiwałyby wyłącznie 32 Por. wyrok SN z r., III CSK 238/07, który stanowi, iż: Brak wskazania wspólnego przedstawiciela powoduje sytuację, w której prawa z udziału pozostają w zawieszeniu i nie mogą być wykonywane. Współuprawniony nie może zatem wykonywać prawa głosu, zaskarżać uchwał podjętych przez organy statutowe spółki, wykonywać czynności kontrolnych, dywidenda jest wypłacana do depozytu sądowego. Por. także II. część niniejszego opracowania w MPH Nr 2/ Pogląd taki reprezentowany jest m.in. przez M. Nazara zob. tenże, [w:] System, s oraz tenże, Komercjalizacja, s Podobny pogląd zdaje się również przyjmować A. Kubas zob. tenże, Udział, s Zob. M. Nazar, [w:] System, s oraz tenże, Komercjalizacja, s M. Nazar, [w:] System, s

6 Nr 1/2011 Monitor Prawa Handlowego OPINIE temu małżonkowi, który jest stroną stosunku obligacyjnego, zaś obojgu małżonkom, także więc temu, który nie jest stroną stosunku obligacyjnego, miałyby przysługiwać korzyści wiążące się z tą wierzytelnością. M. Nazar podnosi, iż: wcześniej wskazana została potrzeba podjęcia z zasadniczych powodów próby weryfikacji poglądu głoszącego, iż w razie nabycia wierzytelności do majątku wspólnego samodzielnie i wyłącznie we własnym imieniu przez jednego małżonka, stroną stosunku zobowiązaniowego pozostaje tylko działający małżonek i tylko on jest wierzycielem, mimo, że stosunek zobowiązaniowy zakotwicza się we wspólnym majątku nabytą do niego wierzytelnością [ ] Skoro bowiem wierzytelność wchodzi do majątku wspólnego, a oboje małżonkowie są łącznie jego podmiotami, wspólność majątku jest niepodzielna (pro indiviso), zaś wierzytelność [ ] jest zawsze elementem treści stosunku prawnego [ ], to nie można przekonywająco uzasadnić, że wierzytelność samodzielnie i wyłącznie we własnym imieniu nabyta przez jednego małżonka do majątku wspólnego tylko w, jakimś jednak bliżej nieokreślonym, «stosunku wewnętrznym», poprzez korzyści, jakie przynosi, przypada także drugiemu małżonkowi, który będąc podmiotem majątki wspólnego, nie staje się jednak wierzycielem (a więc w istocie podmiotem wspólnej wszak wierzytelności) 36. Komentator ten ponadto odwołuje się do teorii prawa cywilnego podkreślając, iż prawo podmiotowe (także np. wierzytelność) jest zawsze elementem treści danego stosunku prawnego, poza którym nie może samodzielnie istnieć. Oznacza to, iż nie można twierdzić, iż małżonkowi przysługują wierzytelności (prawo podmiotowe), a zatem on sam jest podmiotem tej wierzytelności, a jednocześnie nie jest stroną stosunku prawnego, z którego ta wierzytelność wynika. Zbieżny pogląd zaprezentował ostatnio A. Kubas, który co prawda twierdzi, że w omawianej sytuacji wspólnikami/akcjonariuszami stają się automatycznie oboje małżonkowie (ex lege), jednak wobec spółki efekt wejścia udziału do majątku wspólnego i powstanie w związku z tym współuprawnienia (art oraz art KSH) będzie skuteczne od chwili zawiadomienia o tym, iż udział/akcja należą do majątku wspólnego. Podnosi on, że: Jeżeli zatem zbywca lub nabywca zawiadomią spółkę o zbyciu (nabyciu) udziału bez wskazania, że nabycie udziału nastąpiło «do majątku wspólnego» nabywcy, to nabyty udział wejdzie wprawdzie do majątku wspólnego i wspólnikami staną się, moim zdaniem, oboje małżonkowie, ale przejście udziału także na małżonka nabywcy, jako następujący ex lege efekt «wejścia» nabytego udziału (-ów) do majątku wspólnego, i powstanie w związku z tym «współuprawnienia» obojga małżonków ze skutkami przewidzianymi w art. 184 lub art KSH nie będzie skuteczne wobec spółki (art zd. 2 KSH); innymi słowy do chwili otrzymania przez spółkę zawiadomienia o przejściu udziału także na małżonka nabywcy, spółka będzie traktować nabywcę jako jedynego «właściciela» nabytych udziałów ) 37. Podsumowanie Celem wprowadzenia do KSH art oraz było zrównoważenie dwóch odmiennych regulacji prawnych i dwóch odmiennych wartości, tj. zapewnienie bezpieczeństwa obrotu i pewności zarówno inwestorów, jak i samych spółek co do składu grona wspólników/akcjonariatu spółek (KSH) oraz uwzględnienie równouprawnienia małżonków odnośnie do przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego (KRO). Należy wskazać, że pogląd, zgodnie z którym w omawianej w niniejszym artykule sytuacji materialnoprawny status wspólnika/akcjonariusza zbiorowego uzyskują oboje małżonkowie, a status formalny wspólnika/akcjonariusza wyłącznie ten z małżonków, który na swój wniosek ujawniony zostanie w księdze udziałów/akcyjnej jako wspólnik/akcjonariusz 38, realizuje oba postulowane cele. Po pierwsze, zapewnia on pewność co do tego, kto jest wspólnikiem/akcjonariuszem spółki automatycznie staje się nim bowiem wyłącznie ten z małżonków, który uczestniczył w objęciu udziałów/akcji, zaś drugi z małżonków zostaje włączony w formalną strukturę właścicielską dopiero wówczas, gdy wyraźnie ujawni swoją wolę uczestnictwa w spółce (np. składając wniosek o wpis do księgi udziałów/akcyjnej) 39. Należy wskazać, iż tego rodzaju sytuacja ma miejsce również w przypadku zbycia udziałów/akcji, która to czynność jest skuteczna wobec spółki dopiero od chwili zawiadomienia 36 Tamże, s Zob. A. Kubas, Udział, s Pogląd taki reprezentowany jest m.in. przez M. Nazara zob. tenże, [w:] System, s oraz tenże, Komercjalizacja, s Podobny pogląd zdaje się również przyjmować A. Kubas zob. tenże, Udział, s Tak np. A. Kubas, który wskazuje, iż: Jeżeli zatem zbywca lub nabywca zawiadomią spółkę o zbyciu (nabyciu) udziału bez wskazania, że nabycie udziału nastąpiło «do majątku wspólnego» nabywcy, to nabyty udział wejdzie wprawdzie do majątku wspólnego i wspólnikami staną się, moim zdaniem, oboje małżonkowie, ale przejście udziału także na małżonka nabywcy, jako następujący ex lege efekt «wejścia» nabytego udziału (-ów) do majątku wspólnego, i powstanie w związku z tym «współuprawnienia» obojga małżonków ze skutkami przewidzianymi w art. 184 lub art KSH nie będzie skuteczne wobec spółki (art zd. 2 KSH); innymi słowy do chwili otrzymania przez spółkę zawiadomienia o przejściu udziału także na małżonka nabywcy, spółka będzie traktować nabywcę jako jedynego «właściciela» nabytych udziałów (zob. A. Kubas, Udział., s. 23). Stanowisko takie prezentuje również M. Nazar, który podnosi, iż: Małżonek, który nie uczestniczył w nabyciu prawa udziałowego, lecz stał się współuprawnionym jako podmiot majątku wspólnego, chcąc wykonywać prawo «w spółce» (art i art KSH) lub w stosunkach z osobami trzecimi, powinien wykazać swoje współuprawnienie z tytułu udziału lub akcji. [ ]. W razie więc niepoinformowania spółki o współuprawnieniu małżonków w zakresie udziału, prawa udziałowe wykonuje małżonek wpisany do księgi udziałów. Małżonek niebędący stroną czynności, w następstwie której do majątku wspólnego zostało nabyte prawo udziałowe w spółce z o.o. powinien zawiadomić spółkę o swoim współuprawnieniu. Dopiero od chwili skutecznego zawiadomienia spółki zastosowanie mieć będzie przepis art. 184 KSH [ ] zob. M. Nazar, [w:] System, s

7 spółki o dokonaniu takiej transakcji, co nie musi nastąpić natychmiastowo po dokonaniu transakcji (zob. art zd. 2 in fine KSH). Do tej chwili za wspólnika/akcjonariusza wobec spółki uznaje się osobę ujawnioną w księdze udziałów/akcyjnej. Z drugiej zaś strony taka konstrukcja chroni również małżonków zapewniając im możliwość zarządzania majątkiem wspólnym zgodnie z zasadą równouprawnienia małżonków. Należy bowiem wskazać, że każdy z małżonków powinien mieć możliwość bieżącego wpływu na zarządzanie/wykonywanie praw z udziałów/akcji nabytych przecież z majątku wspólnego 40. Trzeba bowiem pamiętać, że często udziały/akcje w spółkach kapitałowych stanowią znaczące aktywo majątku wspólnego małżonków, stąd przyznanie uprawnienia zarządzania nim wyłącznie jednemu z małżonków nie znajduje żadnego uzasadnienia 41, tym bardziej, iż nie wynika to z żadnej normy powszechnie obowiązującego prawa. Uznanie małżonka za wspólnika/akcjonariusza przez spółkę pozwoli mu na wykonywanie praw udziałowych/akcyjnych, co umożliwi takiemu małżonkowi ochronę jego praw, przykładowo w drodze głosowania na zgromadzeniu. Powyższy wniosek pozostaje również w zgodzie z wyprowadzoną z Konstytucji zasadą ochrony własności. Co więcej, przyjęcie omawianego poglądu chroni również samych małżonków przed przymusowym uczestnictwem w spółkach kapitałowych w razie objęcia/nabycia udziałów/akcji z majątku wspólnego. Współmałżonek, który nie uczestniczył w czynności objęcia/nabycia udziałów/akcji, nie zostaje bowiem automatycznie włączany w formalną strukturę wspólników/akcjonariatu spółki, a jedynie dopiero wówczas, gdy wyraźnie ujawni taką wolę. Przyjęcie poglądu o automatycznym uzyskaniu statusu wspólnika/akcjonariusza mogłoby nastręczać wiele niedogodności dla współmałżonka, który np. jest członkiem zarządu spółki i nie może posiadać określonych pakietów udziałów/ akcji spółek konkurencyjnych (zob. np. art. 211 oraz art. 380 KSH). Z powyższych względów uznać należy, iż omawiany pogląd nie tylko zgodny jest z przepisami prawa, lecz także zapewnia ochronę podstawowych zasad rządzących prawem cywilnym, rodzinnym i handlowym. Rekapitulując uznać należy, iż jeżeli udział/akcja imienna w spółce kapitałowej zostaną nabyte/objęte za środki pochodzące z majątku wspólnego, to nawet jeżeli w czynności objęcia/nabycia uczestniczył tylko jeden z małżonków udział/akcja imienna wchodzi do majątku wspólnego, zaś współuprawnionymi stają się oboje małżonkowie, z tym zastrzeżeniem, iż małżonek nie uczestniczący w ww. czynności uzyskać może formalny status wspólnika/akcjonariusza najwcześniej w chwili zawiadomienia spółki o powstaniu współuprawnienia (chyba że umowa bądź statut spółki, w momencie ujawnienia woli uczestnictwa małżonka wspólnika/akcjonariusza w spółce, zawierają zastrzeżenia, o których mowa w art oraz art KSH). Odrębną kwestią jest natomiast to, jak w omawianej sytuacji małżonkowie winni wykonywać swoje prawa z udziałów/akcji objętych małżeńską wspólnością majątkową kwestia ta będzie przedmiotem II części artykułu (MPH Nr 2/2011). 40 M. Nazar, Komercjalizacja, s Zwraca na to uwagę również M. Nazar (tamże); zob. A. Szajkowski, Wyłączenie, s SUMMARY Joining of a company by the spouse of a shareholder where the share or shares are part of the joint marital property The publication contains an analysis of Art of the Commercial Companies Code, which provides that the articles of association may limit or exclude joining of a company by the spouse of a shareholder where the share or shares are part of the joint marital property, and Art of the Commercial Companies Code, according to which the statutes may provide that where registered shares are part of the joint marital property, only one of the spouses may be a shareholder. 66

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt IV CSK 653/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski Sygn. akt I CK 460/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

Udziały/akcje imienne znajdujące się w majątku wspólnym małżonków cz. II w sprawie sposobu wykonywania praw przez współuprawnionych małżonków

Udziały/akcje imienne znajdujące się w majątku wspólnym małżonków cz. II w sprawie sposobu wykonywania praw przez współuprawnionych małżonków OPINIE Monitor Prawa Handlowego Nr 2/2011 Udziały/akcje imienne znajdujące się w majątku wspólnym małżonków cz. II w sprawie sposobu wykonywania praw przez współuprawnionych małżonków dr Radosław L. Kwaśnicki*

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 5 grudnia 2002 r., III CKN 943/99

Wyrok z dnia 5 grudnia 2002 r., III CKN 943/99 Wyrok z dnia 5 grudnia 2002 r., III CKN 943/99 Małżonek nie ma interesu prawnego w żądaniu ustalenia nieważności umowy nabycia przez osobę trzecią od współmałżonka własności nieruchomości, jeżeli na jej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 469/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 lutego 2009 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 25 czerwca 2008 r., III CZP 53/08

Uchwała z dnia 25 czerwca 2008 r., III CZP 53/08 Uchwała z dnia 25 czerwca 2008 r., III CZP 53/08 Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący) Sędzia SN Marian Kocon (sprawozdawca) Sędzia SN Katarzyna Tyczka-Rote Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Skarbu

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03

Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03 Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03 Sędzia SN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 5 października 2005 r., IV CK 99/05

Wyrok z dnia 5 października 2005 r., IV CK 99/05 Wyrok z dnia 5 października 2005 r., IV CK 99/05 Udział w spółce z o.o., nabyty przez jednego z małżonków ze środków z majątku wspólnego, może stać się składnikiem tego majątku, jeżeli małżonkowie tak

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10

Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10 Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10 Sędzia SN Antoni Górski (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku "H.D.I.", sp.

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1600 Warszawa, 19 listopada 2008 r.

Druk nr 1600 Warszawa, 19 listopada 2008 r. Druk nr 1600 Warszawa, 19 listopada 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-92-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 14/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 647/07. Dnia 18 kwietnia 2008 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 647/07. Dnia 18 kwietnia 2008 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 647/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 kwietnia 2008 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kosiorowski Odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe małżonka. Studenckie Zeszyty Naukowe 8/11, 58-61

Tomasz Kosiorowski Odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe małżonka. Studenckie Zeszyty Naukowe 8/11, 58-61 Tomasz Kosiorowski Odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe małżonka Studenckie Zeszyty Naukowe 8/11, 58-61 2005 Tomasz Kosiorowski Odpowiedzialność za zobowiązania m ajątkowe m ałżonka Od dnia 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 25 listopada 2011 r., III CZP 71/11. Sędzia SN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca)

Uchwała z dnia 25 listopada 2011 r., III CZP 71/11. Sędzia SN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) Uchwała z dnia 25 listopada 2011 r., III CZP 71/11 Sędzia SN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Mirosław Bączyk Sędzia SN Marta Romańska Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Teresy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 439/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 kwietnia 2011 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej MARIOLA PELCZAR Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej I. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej Istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z takich form, moim zdaniem najciekawszą,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 116/12. Dnia 14 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 116/12. Dnia 14 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 116/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 listopada 2012 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSA Władysław Pawlak w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 9 lutego 2007 r., III CZP 164/06

Uchwała z dnia 9 lutego 2007 r., III CZP 164/06 Uchwała z dnia 9 lutego 2007 r., III CZP 164/06 Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący) Sędzia SN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Mirosława C.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. Sygn. akt III CZP 17/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. z dnia 28 maja 2013 r. Czy osoba będąca członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Ewa Krentzel

POSTANOWIENIE. Protokolant Ewa Krentzel Sygn. akt I CSK 713/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 listopada 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Dariusz Zawistowski Protokolant

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

UCHWAŁA. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt III CZP 100/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 stycznia 2013 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z powództwa Gminy

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Jan Górowski Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie ze skarg dłużniczki Beaty

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada Sygn. akt II CSK 716/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 września 2013 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Sędzia SN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sędzia SN Zbigniew Strus Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Zasiedzenie nieruchomości, terminy.

Zasiedzenie nieruchomości, terminy. WARSZAWA czerwiec 2012 Zasiedzenie nieruchomości, terminy. Marek Konrad Stachowski mstachowski@prawnakancelaria.eu Sposób w jaki można dokonać zasiedzenia nieruchomości określają przepisy art. 172 k.c.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 71/11. Dnia 23 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 71/11. Dnia 23 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CSK 71/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 listopada 2011 r. SSN Wojciech Katner (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z wniosku Zakładu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 122/05 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 stycznia 2006 r. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Kazimierz Zawada

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Kazimierz Zawada Sygn. akt III CZP 62/05 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2005 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Kazimierz Zawada w sprawie

Bardziej szczegółowo

Pan Włodzimierz Karpiński Minister Skarbu Państwa. ul. Krucza 36/Wspólna Warszawa

Pan Włodzimierz Karpiński Minister Skarbu Państwa. ul. Krucza 36/Wspólna Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-722169-V/13/BA 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Włodzimierz Karpiński Minister Skarbu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Marta Romańska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Marta Romańska (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 297/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 stycznia 2012 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Marta Romańska (sprawozdawca) w sprawie z wniosku W. M.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 322/13. Dnia 7 marca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 322/13. Dnia 7 marca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CSK 322/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 marca 2014 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 67/09. Dnia 22 października 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 67/09. Dnia 22 października 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 67/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 października 2009 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 723/14. Dnia 25 listopada 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 723/14. Dnia 25 listopada 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CSK 723/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 listopada 2015 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz SSN Maria Szulc w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 30/15. Dnia 18 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 30/15. Dnia 18 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III CZP 30/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 czerwca 2015 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Marta Romańska Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MAJĄTKIEM WSPÓLNYM MAŁŻONKÓW. Krzysztof Gołębiowski

ZARZĄD MAJĄTKIEM WSPÓLNYM MAŁŻONKÓW. Krzysztof Gołębiowski ZARZĄD MAJĄTKIEM WSPÓLNYM MAŁŻONKÓW Krzysztof Gołębiowski Warszawa 2012 Spis treści Wykaz skrótów / 13 Rozdział I Ustrój wspólności ustawowej i majątek wspólny małżonków / 15 1. Małżeński ustrój majątkowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz. Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 104/13 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 stycznia 2014 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Postanowienie. z dnia 17 maja 2007 r. Sąd Najwyższy III CZP 44/07

Postanowienie. z dnia 17 maja 2007 r. Sąd Najwyższy III CZP 44/07 Postanowienie z dnia 17 maja 2007 r. Sąd Najwyższy III CZP 44/07 Przewodniczący: Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (spr.). Sędziowie SN: Iwona Koper, Zbigniew Kwaśniewski. Protokolant: Bożena Nowicka. Sąd

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE III CZP 22/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z wniosku [ ] spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o wpis zmian na skutek apelacji wniesionej przez wnioskodawcę od postanowienia Sądu Rejonowego. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 7 października 2008 r., III CZP 95/08

Uchwała z dnia 7 października 2008 r., III CZP 95/08 Uchwała z dnia 7 października 2008 r., III CZP 95/08 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 449/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 kwietnia 2012 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Dnia 8 sierpnia 2012 r.

POSTANOWIENIE Dnia 8 sierpnia 2012 r. Sygn. akt III CZP 43/12 Sąd Najwyższy w składzie : POSTANOWIENIE Dnia 8 sierpnia 2012 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Maria Szulc SSA Andrzej Niedużak (sprawozdawca) w sprawie egzekucyjnej

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2014 r. III CZP 128/13

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2014 r. III CZP 128/13 Id: 20382 [S]posób doręczenia określony w art. 1160 k.p.c., należy stosować także do wyroków sądów polubownych. ( ) [B]rak dostatecznych podstaw, aby przez pisemne zawiadomienie, o którym mowa w art. 1160

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 25 października 2006 r., III CZP 67/06

Uchwała z dnia 25 października 2006 r., III CZP 67/06 Uchwała z dnia 25 października 2006 r., III CZP 67/06 Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący) Sędzia SN Iwona Koper Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Spółdzielczej

Bardziej szczegółowo

Kiedy wygasa mandat członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Kiedy wygasa mandat członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Kiedy wygasa mandat członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Kodeks spółek handlowych posługuje się dwoma pojęciami: kadencja oraz mandat. Oba pojęcia co nie powinno nikogo dziwić - są

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Katarzyna Tyczka-Rote

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Katarzyna Tyczka-Rote Sygn. akt I CSK 462/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 marca 2010 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 12 maja 2011 r., III CZP 19/11

Uchwała z dnia 12 maja 2011 r., III CZP 19/11 Uchwała z dnia 12 maja 2011 r., III CZP 19/11 Sędzia SN Marian Kocon (przewodniczący) Sędzia SN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Dończyk Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "P.P.H.U.L.",

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSA Roman Dziczek (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSA Roman Dziczek (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 74/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 listopada 2011 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSA Roman Dziczek (sprawozdawca) w sprawie egzekucyjnej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 55/11. Dnia 20 października 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 55/11. Dnia 20 października 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 55/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSN Grzegorz Misiurek w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) Protokolant Anna Banasiuk

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) Protokolant Anna Banasiuk Sygn. akt II CSK 273/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 grudnia 2009 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) Protokolant Anna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) Protokolant Iwona Budzik

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) Protokolant Iwona Budzik Sygn. akt III CZP 109/08 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 listopada 2008 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) Protokolant Iwona

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt III CZP 93/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 lutego 2012 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 48/10. Dnia 16 września 2010 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 48/10. Dnia 16 września 2010 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 48/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 września 2010 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SCO-PAK Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU SCO-PAK Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU SCO-PAK Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd jest organem spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) i działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt V CSK 63/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 września 2009 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski w sprawie z

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 marca 2012 r. II UK 18/12

Wyrok z dnia 7 marca 2012 r. II UK 18/12 Wyrok z dnia 7 marca 2012 r. II UK 18/12 Komandytariusz przystępujący do spółki komandytowej podlega ubezpieczeniom społecznym od dnia przystąpienia do tej spółki, a nie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt IV CSK 672/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 czerwca 2013 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE Sygn. akt III CZP 32/16 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela przeciwko dłużnikowi o egzekucję na skutek zażalenia dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 1 lipca 2015

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 stycznia 2009 r. I PK 115/08

Wyrok z dnia 16 stycznia 2009 r. I PK 115/08 Wyrok z dnia 16 stycznia 2009 r. I PK 115/08 Przepis art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz.U. Nr 210, poz. 2037 ze zm.) nie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek Sygn. akt IV CSK 385/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 kwietnia 2016 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Iwona Koper (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Iwona Koper (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 533/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 maja 2011 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Iwona Koper (sprawozdawca) w sprawie z wniosku "W." Spółki

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 6 maja 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 6 maja 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 410/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 maja 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Katarzyna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

POSTANOWIENIE. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt I CZ 69/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 listopada 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 23 KWIETNIA 2002 R. I KZP 12/2002

UCHWAŁA Z DNIA 23 KWIETNIA 2002 R. I KZP 12/2002 UCHWAŁA Z DNIA 23 KWIETNIA 2002 R. I KZP 12/2002 Względna przyczyna odwoławcza w postaci zarzutu rażącej niewspółmierności kary przewidziana w art. 438 pkt 4 zd. 1 k.p.k. może stanowić podstawę wniesienia

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art , w związku z art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala co następuje:

Działając na podstawie art , w związku z art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala co następuje: Uchwała nr 1 z dnia 11 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1 Działając

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 626/12. Dnia 26 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 626/12. Dnia 26 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CSK 626/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 czerwca 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Maria Szulc SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 473/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 czerwca 2011 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie z

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Jan Górowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Jan Górowski Sygn. akt V CSK 159/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2015 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN

Bardziej szczegółowo

Wpis ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość nabytą w trybie uwłaszczenia

Wpis ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość nabytą w trybie uwłaszczenia Rejent" * rok 7 * nr 2(70) luty 1997 r. Aleksander Oleszko Wpis ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość nabytą w trybie uwłaszczenia W praktyce wieczystoksięgowej dostrzeżono wątpliwości,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 151/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 października 2013 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Agnieszka Piotrowska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt IV CSK 118/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 grudnia 2015 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z wniosku Zakładu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie Sygn. akt I CSK 455/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 czerwca 2010 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSA Jan Futro w sprawie z wniosku Z. L.

Bardziej szczegółowo

Czy sąd może z urzędu stwierdzić nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie na rzecz osoby, która o to nie wnosiła?

Czy sąd może z urzędu stwierdzić nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie na rzecz osoby, która o to nie wnosiła? PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. BSA I-4110-8/14 Sąd Najwyższy Izba Cywilna Działając na podstawie art. 60 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Sędzia SN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Jan Górowski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jadwigi

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 15 grudnia 2006 r., III CZP 132/06

Uchwała z dnia 15 grudnia 2006 r., III CZP 132/06 Uchwała z dnia 15 grudnia 2006 r., III CZP 132/06 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący) Sędzia SN Hubert Wrzeszcz Sędzia SN Kazimierz Zawada (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku "S." sp.

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1999 r. I CKN 654/99

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1999 r. I CKN 654/99 id: 20163 1. Możliwość wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego stanowi ( ) dla uczestników postępowania arbitrażowego szczególny środek zaskarżenia wyroku wydanego w tym postępowaniu, a orzeczenie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSA Władysław Pawlak. Protokolant Anna Banasiuk

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSA Władysław Pawlak. Protokolant Anna Banasiuk Sygn. akt II CSK 182/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 listopada 2012 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSA Władysław Pawlak Protokolant Anna

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 25 lutego 2009 r., II CSK 489/08

Postanowienie z dnia 25 lutego 2009 r., II CSK 489/08 Postanowienie z dnia 25 lutego 2009 r., II CSK 489/08 Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji następuje w drodze umowy zawartej przez wspólników. Sędzia SN Barbara Myszka (przewodniczący,

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o wpis do księgi wieczystej na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o wpis do księgi wieczystej na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego. Sygn. akt III CZP 87/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o wpis do księgi wieczystej na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego. Czy oświadczenie darczyńcy o uchyleniu się od skutków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 34/15 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 czerwca 2015 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek Protokolant Bożena Kowalska w sprawie

Bardziej szczegółowo

FISZKA III POSZCZEGÓLNE UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE I ICH USTALENIA

FISZKA III POSZCZEGÓLNE UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE I ICH USTALENIA FISZKA III POSZCZEGÓLNE UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE I ICH USTALENIA Obowiązujące zasady dotyczą wszystkich niezależnie od wybranego małżeńskiego ustroju majątkowego i niezależnie od daty zawarcia związku

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 29 czerwca 2010 r., III CZP 46/10

Postanowienie z dnia 29 czerwca 2010 r., III CZP 46/10 Postanowienie z dnia 29 czerwca 2010 r., III CZP 46/10 Statut spółki wodnej nie może ograniczać uprawnienia członka do wystąpienia ze spółki również wtedy, gdy jego członkostwo powstało ex lege na podstawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 119/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 grudnia 2015 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Maria Szulc (sprawozdawca) w sprawie z wniosku Zakładu

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie

Działając na podstawie art ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie SĄD NAJWYŻSZY Rzeczypospolitej Polskiej Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf BSA III 4110 7/16 Sąd Najwyższy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Ksenia Sobolewska-Filcek

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Ksenia Sobolewska-Filcek Sygn. akt VI ACa 37/09 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2009 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Sędzia SA Sędzia SA Protokolant:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. nie wyłączy nawet przedawnienie

Odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. nie wyłączy nawet przedawnienie Warto poznać w tej sprawie orzeczenie Sądu Najwyższego. Stan prawny Kodeks spółek handlowych przewiduje w art. 299 1 odpowiedzialność członków zarządu spółki za jej zobowiązania. Odpowiedzialność aktywuje

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 561/13. Dnia 4 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 561/13. Dnia 4 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CSK 561/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 czerwca 2014 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSA Anna Kozłowska

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSA Anna Kozłowska Sygn. akt V CSK 126/10 i V CZ 36/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 listopada 2010 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSA Anna Kozłowska w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. w sprawie z wniosku Rudzkiej Agencji Rozwoju I. Spółki z o.o. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

POSTANOWIENIE. w sprawie z wniosku Rudzkiej Agencji Rozwoju I. Spółki z o.o. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej Sygn. akt V CSK 114/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 października 2010 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSA Jan Kremer w sprawie z wniosku Rudzkiej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 409/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 marca 2013 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Marian

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 258/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 stycznia 2014 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Anna Owczarek

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE Sygn. akt III CZP 9/15 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie egzekucyjnej o świadczenie pieniężne, prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w sprawie w przedmiocie skargi wierzyciela na czynność

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

POSTANOWIENIE. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt III CSK 244/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 czerwca 2013 r. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 63/13 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 października 2013 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marta Romańska SSN Bogumiła Ustjanicz Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo