Udziały/akcje imienne znajdujące się w majątku wspólnym małżonków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Udziały/akcje imienne znajdujące się w majątku wspólnym małżonków"

Transkrypt

1 Udziały/akcje imienne znajdujące się w majątku wspólnym małżonków cz. I w sprawie statusu wspólnika/akcjonariusza zbiorowego dr Radosław L. Kwaśnicki* / Alicja Piskorz** / Agnieszka Nalazek*** De lega lata uznać należy, iż wspólnikiem/akcjonariuszem spółki kapitałowej może stać się również małżonek, który choć nie brał udziału w objęciu lub nabyciu udziałów/akcji to jednak w odpowiednim czasie ujawnił wolę uczestnictwa w spółce oraz gdy objęcie/nabycie udziałów/akcji dokonane zostało za środki pochodzące z majątku wspólnego małżonków. Inaczej jest jedynie wówczas, gdy umowa/statut spółki wyraźnie taką możliwość wyłącza. Zagadnieniu temu poświęcamy cz. I artykułu. Część II, dotycząca już sposobu wykonywania praw, w szczególności zaś praw korporacyjnych, przez współuprawnionych małżonków (wspólników/akcjonariuszy zbiorowych), zostanie opublikowana w MPH Nr 2/2011. Wprowadzenie Problematyka skutków prawnych objęcia/nabycia przez małżonków znajdujących się w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej udziałów/akcji w spółkach kapitałowych za środki pochodzące z majątku wspólnego od dawna była przedmiotem dyskusji wśród przedstawicieli nauki prawa 1. Kwestią dyskusyjną był przy tym zarówno wpływ objęcia/ nabycia w ten sposób udziałów/akcji na skład osobowy spółek kapitałowych, jak i zakres uprawnień, które każdemu z małżonków miałyby z tych udziałów/akcji przysługiwać. Należy wskazać, że pytania o rozstrzygnięcie obu ww. zagadnień budziły liczne kontrowersje (zwłaszcza w sytuacji, gdy tylko jeden z małżonków uczestniczył w czynności objęcia/ nabycia udziałów przeznaczając na ten cel środki z majątku wspólnego). Mając na względzie fakt, iż to właśnie ten przypadek jest przedmiotem największych dyskusji wśród przedstawicieli doktryny, to właśnie do niego ograniczony zostanie zakres niniejszego artykułu 2. Warto wskazać, że ani Kodeks handlowy 3, ani Kodeks spółek handlowych 4 nie zawierały przepisów, które wprost normowałyby opisaną wyżej sytuację. W doktrynie prawa wielokrotnie zwracano uwagę na pojawiające się wątpliwości i rozbieżne możliwości interpretacyjne. Niekiedy postulowano wprowadzenie regulacji, z której wynikać miałoby, iż udziały/akcje, także te nabyte za środki pochodzące z majątku wspólnego, wchodzą do majątku osobistego małżonka będącego wspólnikiem 5. Podnoszono, iż taka zmiana przepisów prawa wyeliminowałaby wątpliwości co do tego, któremu z małżonków przysługuje status wspólnika/akcjonariusza, zaś kwestia objęcia/nabycia udziałów/ akcji do majątku osobistego za środki pochodzące z majątku wspólnego podlegałaby wówczas rozliczeniu pomiędzy małżonkami i nie wpływałaby na ich uprawnienia względem spółki. Odpowiedzią na powyższe postulaty doktryny miała być nowelizacja KSH, której celem było jednoznaczne uregulowanie omawianej problematyki. I właśnie w dniu r. weszła w życie ustawa 6, która wprowadziła do KSH m.in. art stanowiący, iż: umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską oraz art KSH w brzmieniu: statut spółki może zawierać postanowienie, iż w przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków. Zacytowane powyżej przepisy zostały wprowadzone do rządowego projektu w toku prac podkomisji i jak wynika ze słów posła sprawozdawcy podyktowane było to konstatacją, iż przepisy regulujące zasady ustrojowe małżonków utrudniają ustalenie sposobu wykonywania praw udziałowych/akcyjnych przez wspólni- * Doktor nauk prawnych, radca prawny, Partner Zarządzający kancelarii KWAŚNICKI, WRÓBEL i Partnerzy Radcowie Prawni sp.p. (www.rkkw.pl). ** Aplikantka radcowska w kancelarii KWAŚNICKI, WRÓBEL i Partnerzy Radcowie Prawni sp.p. (www.rkkw.pl). *** Aplikantka radcowska w kancelarii KWAŚNICKI, WRÓBEL i Partnerzy Radcowie Prawni sp.p. (www.rkkw.pl). 1 Zamiast wielu zob. K. Wyręczycka, Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością a wspólność majątkowa małżeńska, PPH Nr 8/2001, s. 35 oraz wskazana tam w przyp. 1 literatura. 2 Oznacza to, iż przedmiotem niniejszego artykułu nie jest objęta zwłaszcza sytuacja, w której w czynności objęcia/nabycia udziałów/akcji uczestniczą oboje małżonkowie przeznaczając na ten cel środki z majątku wspólnego, ani też sytuacja, w której udziały/akcje są obejmowane/nabywane wyłącznie przez jednego z małżonków za środki pochodzące z majątku osobistego. Opracowanie dotyczy także jedynie udziałów sp. z o.o. oraz akcji imiennych. 3 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z r. Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.). 4 Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037); dalej jako: KSH. 5 Taki postulat podnosiła m.in. K. Wyręczycka, Udział, s. 35 i n. 6 Ustawa z r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 229, poz. 2276). 60

2 Nr 1/2011 Monitor Prawa Handlowego ków/akcjonariuszy, których udziały/akcje wchodzą w skład majątku wspólnego. Dodatkowo wskazano, że celem nowelizacji nie była ingerencja w przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 7, lecz jedynie pozwolenie wspólnikom/akcjonariuszom na dokonanie w umowie/statucie spółki zastrzeżenia ograniczającego przystępowanie do spółki małżonków wspólników/akcjonariuszy. Poseł sprawozdawca Jerzy Młynarczyk uzasadnił wprowadzenie art oraz KSH w toku prac podkomisji do projektu w sposób następujący: Projekt został, Wysoka Izbo, w toku prac podkomisji uzupełniony o zmiany art. 183 i 337, polegające na dodaniu nowych paragrafów, a dotyczące wprowadzenia w umowach spółek z o.o. lub statutach spółek akcyjnych ograniczeń w przystępowaniu do spółki małżonków wspólników. Obowiązujące w polskim prawie zasady ustrojowe małżonków utrudniają nie tylko obrót udziałami czy akcjami, lecz, co istotniejsze, utrudniają ustalenie sposobu wykonywania praw udziałowych przez wspólników czy akcjonariuszy posiadających akcje imienne. Nowelizacja nie ingeruje wszakże w przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, lecz pozwala na dokonywanie określonych zastrzeżeń w umowie lub statucie 8. Należy jednak wskazać, iż w późniejszym czasie istniejące wcześniej wątpliwości dotyczące interpretacji ww. przepisów nie zakończyły się, a wprost przeciwnie pojawiło się ich jeszcze więcej, czego dodatkowym powodem była zmiana przez Senat w toku prac legislacyjnych brzmienia art KSH, który pierwotnie miał mieć brzmienie identyczne jak art KSH 9. Jak już wskazano powyżej pomimo faktu, że od wejścia ww. przepisów w życie upłynęło przeszło 7 lat, ich interpretacja nadal budzi liczne kontrowersje wśród przedstawicieli nauki prawa. Jednocześnie jednoznaczne rozstrzygnięcie problemu omawianego w niniejszym artykule jest niezwykle istotne dla praktyki obrotu gospodarczego, ponieważ od tego zależy zarówno skład osobowy spółek kapitałowych, jak i zakres praw przysługujących małżonkom z udziałów/akcji objętych/nabytych za środki pochodzące z majątku wspólnego. Z powyższych względów warto raz jeszcze przyjrzeć się omawianej regulacji i powrócić do dyskusji nad interpretacją art oraz KSH. Przedmiotem niniejszego artykułu będzie więc próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy małżonek wspólnika/akcjonariusza, który objął/nabył udziały/akcje za środki pochodzące z majątku wspólnego, staje się (i ew. w jakim czasie) współuprawnionym z tych udziałów/akcji. W kolejnej części artykułu poruszone natomiast zostanie zagadnienie wykonywania praw z udziałów/ akcji objętych małżeńską wspólnością majątkową. Przegląd poglądów doktryny OPINIE Wspólnikiem/akcjonariuszem staje się wyłącznie małżonek, który uczestniczył w czynności objęcia/nabycia udziałów/akcji, choć udział/akcja wchodzą do majątku wspólnego Część przedstawicieli doktryny uważa, iż w razie wprowadzenia do umowy spółki postanowień opartych na art lub KSH tylko jeden z małżonków zostaje uznany za wspólnika/akcjonariusza, pomimo że udziały/akcje zostały nabyte ze środków pochodzących z majątku wspólnego 10. Punktem wyjścia dla uzasadnienia ww. stanowiska i jak się wydaje nieporozumienia, które leży u podstaw ww. poglądu, jest błędne sprowadzenie istoty prawa udziałowego w spółkach kapitałowych do wierzytelności 11. Utożsamienie praw udziałowych z wierzytelnościami zapoczątkował, jak się wskazuje 12, A. Dyoniak, który przyrównał stosunek pomiędzy wspólnikami a spółką do relacji dłużnika oraz wierzyciela w ramach stosunku obligacyjnego. Wspomniany autor wskazał, że jeżeli udział/akcja zostały objęte/nabyte wyłącznie przez jednego z małżonków za środki pochodzące z majątku wspólnego, stroną czynności (wspólnikiem) staje się tylko ten małżonek, który w czynności uczestniczył, pomimo tego, że udział/akcja wchodzą w skład majątku wspólnego (podobnie jak w przypadku umowy obligacyjnej, wierzycielem staje się wyłącznie ten małżonek, który dokonał czynności, nawet gdy wierzytelność wchodzi do majątku wspólnego) 13. Należy jednak wskazać, że teza o tym, iż prawo udziałowe ma charakter wierzytelności, jest mocno dyskusyjna, a w doktrynie prawa licznie reprezentowane są 7 Ustawa z r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59); dalej jako: KRO. 8 Zob. stenogram z 61 posiedzenia Sejmu IV kadencji z r., wypowiedź posła sprawozdawcy Jerzego Młynarczyka, która w całości dostępna jest pod adresem internetowym: (dostęp on-line w dniu r.). 9 Zob. druk 2153 z r., dostępny pod adresem internetowym: oraz druk nr 2307 z r., dostępny pod adresem internetowym: (dostęp on-line w dniu r.). 10 A. Opalski, [w:] System Prawa Prywatnego, T. 17B, Prawo spółek kapitałowych, pod red. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2010, s. 284 i n.; K. Bilewska, Prawa udziałowe w spółkach kapitałowych a majątek wspólny małżonków wybrane zagadnienia, Pal. Nr 9 10/2006, s ; S. Sołtysiński, M. Mataczyński, [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, T. III, Komentarz do art , wyd. 2, Warszawa 2008, s Zob. A. Szajkowski, Wyłączenie wstąpienia do spółki z o.o. współmałżonka wspólnika (uwagi na tle nowelizacji KSH z 2003 r.), ZNUJ Prace z Prawa Własności Intelektualnej, Nr 88/2005, s oraz A. Chłopecki, Akcje zdematerializowane w małżeńskiej wspólności majątkowej, PPH Nr 10/2008, s A. Chłopecki, Akcje, s. 46 oraz P. Zdanikowski, Prawo udziałowe w spółce kapitałowej jako przedmiot majątku wspólnego małżonków, Pal. Nr 9 10/2006, s A. Dyoniak, Przynależność do majątków małżonków udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i akcji, RPEiS Nr 3/1991, s. 25 i n. 61

3 również inne koncepcje 14. Co więcej wskazuje się, że przyjęcie ww. poglądu stoi w sprzeczności z podstawowymi założeniami teorii prawa cywilnego, z których wynika, iż prawo podmiotowe (tu: wierzytelność) jest zawsze elementem treści stosunku prawnego, poza którym prawo to samoistnie nie istnieje. Oznacza to więc, iż nie jest możliwe pozostawanie podmiotem prawa podmiotowego (tu: wierzytelności) bez jednoczesnego posiadania statusu strony stosunku prawnego, którego elementem treści jest owo prawo podmiotowe (tu: stosunku obligacyjnego). Słusznie wskazuje się więc w najnowszej literaturze, iż jeżeli wierzytelność (tu: udział/ akcja) wchodzi do majątku wspólnego, zaś małżonkowie są łącznie podmiotami tego majątku, wspólność majątku jest zaś niepodzielna (pro indiviso), a wierzytelność jest zawsze elementem treści stosunku prawnego, to nie ma podstaw do twierdzenia, że wierzytelność tylko w jakimś stosunku wewnętrznym przypada także drugiemu małżonkowi (przez korzyści jakie przynosi), nie staje się on jednak wierzycielem (a więc podmiotem tej wspólnej wierzytelności) 15. Pogląd ten opiera się na podstawowych założeniach prawa rodzinnego dotyczących ustroju majątkowego małżonków, zgodnie z którym wspólność majątkowa jest wspólnością niepodzielną, a więc nie ma podstaw do uznania, iż część składników (np. wierzytelności), stanowi uprawnienie jednego tylko z małżonków, natomiast pozostałe prawa z nich wynikające miałyby przysługiwać obojgu małżonkom 16. Co więcej, warto zaznaczyć, że także zwolennicy powyższego poglądu A. Dyoniaka zauważają, iż pewne racje przemawiają na rzecz odmiennego sposobu powiązania wierzytelności nabytej do majątku wspólnego przez jednego małżonka z drugim z małżonków, który jest również podmiotem tego majątku wspólnego 17. Z uwagi na powyższe należy uznać, że argument ten nie stanowi wystarczającego uzasadnienia dla tezy, iż wspólnikiem/akcjonariuszem spółki staje się wyłącznie małżonek uczestniczący w czynności objęcia/nabycia udziałów/akcji z majątku wspólnego. Kolejnym argumentem, który miałby przemawiać na rzecz omawianego tu poglądu, jest stanowisko, zgodnie z którym akcje/udziały nie mogą być przedmiotem majątku wspólnego, ponieważ przedmiotem tego majątku mogą być wyłącznie prawa majątkowe, a tymczasem w udziale/ akcji inkorporowane są również prawa, które nie są prawami majątkowymi (tzw. prawa korporacyjne/organizacyjne) 18. Stąd nawet jeżeli uznać, iż sam udział/akcja w swoim przejawie majątkowym wchodzi do majątku wspólnego, to już prawa organizacyjne w nim inkorporowane z tego majątku są wyłączone. Argument ten należy jednak odrzucić, ponieważ jak słusznie wskazuje się w doktrynie prawa handlowego nie sposób przeprowadzić dychotomicznego podziału praw ucieleśnionych w udziale/akcji na majątkowe i przeciwstawne im niemajątkowe (korporacyjne/organizacyjne) 19. Nie każde bowiem prawo kwalifikowane jako prawo korporacyjne czy organizacyjne jest jednocześnie prawem niemajątkowym. Typowym przykładem może być prawo głosu, które choć tradycyjnie zaliczane jest do praw organizacyjnych nie jest, a z całą pewnością nie zawsze jest, prawem niemajątkowym, ponieważ często chroni ono ekonomiczne (majątkowe) interesy podmiotu, który je wykonuje, co widoczne jest zwłaszcza w takich przypadkach jak głosowanie w przedmiocie podziału zysku 20. Co więcej, przyjęcie takiej koncepcji prowadziłoby do rozszczepienia praw inkorporowanych w udziale na majątkowe, które miałyby przysługiwać małżonkom wspólnie (np. prawo do dywidendy), oraz organizacyjne (niemajątkowe), które miałyby przysługiwać wyłącznie jednemu z małżonków. Tymczasem według poglądów judykatury takie rozszczepienie jest zakazane 21. Innym argumentem podnoszonym na poparcie omawianej koncepcji jest wskazanie, że KSH wyraźnie łączy uzyskanie statusu wspólnika/akcjonariusza z czynnością prawną objęcia/nabycia udziałów/akcji w spółce kapitałowej, nie zaś z czynnością pokrycia tych udziałów/akcji wkładem 22. Przedstawiciele omawianego poglądu podnoszą, że z art oraz art. 163 pkt 2 KSH wynika, iż wkłady wnoszone są przez wspólników, co oznacza, iż uzyskanie przymiotu wspólnika następuje z chwilą objęcia udziałów, zaś pokrycie ich wkładem jest jedynie czynnością wtórną. Również przepisy dotyczące spółki akcyjnej (art w zw. z art KSH) mają wskazywać, iż czynność pokrycia akcji wkładem jest jedynie czynnością wtórną 23. Powyższy pogląd jest jednak również nietrafny. Warto bowiem zwrócić uwagę choćby na fakt, iż w sytuacji, w której podmiot obejmujący akcje nie wniesie całego wkładu na pokrycie akcji, spółka 14 Zob. zamiast wielu A. Herbet, Obrót udziałami w spółce z o.o., wyd. 2, Warszawa 2004, s. 16 i n., który wskazuje, że udziały należą do kategorii praw członkowskich, które wyróżniane są prawa na dobrach niematerialnych oraz wierzytelności. A. Herbet wskazuje tam dodatkowo argumenty przemawiające przeciwko przypisaniu udziałowi charakteru wierzytelności. 15 M. Nazar, [w:] System Prawa Prywatnego, T. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, pod red. T. Smyczyńskiego, Warszawa 2009, s Tamże, s Tamże, s Tak m.in. wyrok SN z r., I CKN 1146/97, OSNC Nr 12/1999, poz Zob. np. S. Sołtysiński, [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, T. III, s Na nietrafność przywołanego tu argumentu zwrócił uwagę również SN w wyroku z r., II CSK 273/09, Legalis. 21 Zob. np. wyrok SA w Warszawie z r., I ACa 630/05, OSA Nr 10/2007, poz. 33. Krytykę poglądu, zgodnie z którym prawa majątkowe wynikające z udziału miałyby przysługiwać obojgu małżonkom, zaś prawa korporacyjne wyłączenie temu z nich, który dokonywał czynności objęcia/nabycia udziałów/akcji do majątku wspólnego, przeprowadził A. Szajkowski, który słusznie zwrócił uwagę, że udział, który odzwierciedla prawa własnościowe w spółce jest jednolitym prawem podmiotowym, niepodlegającym rozszczepieniu na prawa czysto majątkowe oraz czysto korporacyjne. Zob. A. Szajkowski, Wyłączenie, s Tak K. Bilewska, Wspólnikiem jest wyłącznie ten z małżonków, który objął udziały, Rzeczp. z Tak tamże. 62

4 Nr 1/2011 Monitor Prawa Handlowego (walne zgromadzenie/zarząd) może ustalić terminy wniesienia wkładu, a następnie zarząd ogłasza dwukrotnie wezwanie o dokonanie wpłat (art. 330 KSH). Jeżeli akcjonariusz w terminie miesiąca po upływie terminu płatności nie uiści zaległej wpłaty oraz innych należności (m.in. odsetek, odszkodowania), może zostać pozbawiony praw udziałowych przez unieważnienie dokumentów akcji. Przykłady te dowodzą, że czynność wniesienia wkładu nie jest całkowicie obojętna dla uzyskania statusu wspólnika/akcjonariusza. Dodatkowo zauważyć należy, że przeciwko poglądowi omawianemu w tej części artykułu przemawia jeszcze jeden istotny argument zaakceptowanie go prowadziłoby bowiem do wniosku, że art oraz KSH nie wprowadzały w istocie żadnych nowych rozwiązań, skoro zarówno zamieszczenie stosownej klauzuli w umowie/statucie spółki, jak i jej brak wywoływałby ten sam skutek, zgodnie z którym zawsze wspólnikiem/akcjonariuszem mógłby być tylko jeden z małżonków 24. Konieczne jest również zwrócenie uwagi na fakt, że w doktrynie często podnosi się, iż omawiany w tym miejscu pogląd jest jednolicie reprezentowany w orzecznictwie Sądu Najwyższego 25. Tak jednak nie jest, na co wskazuje wnikliwa analiza zarówno stanów faktycznych, jak i stanów prawnych, na tle których zostały wydane orzeczenia. W szczególności, nie zwraca się uwagi, iż w stanach faktycznych, które legły u podstaw wyżej cytowanych orzeczeń, nie miała miejsca jakakolwiek uprzednia aktywność (chęć uczestnictwa w spółce kapitałowej) małżonka, który nie brał udziału w nabyciu/objęciu udziałów/akcji w zamian za środki pochodzące z majątku wspólnego. Orzeczenie z r. dotyczy sytuacji, w której małżonek wykazał wolę uczestnictwa w spółce dopiero na etapie wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały (tj. zaskarżył podjęte przez zgromadzenie wspólników spółki z o.o. uchwały powołując się na fakt, iż jest on wspólnikiem, ponieważ udziały w tej spółce należą do majątku wspólnego). Przedmiotem wyroku SN z r. 26 było natomiast ustalenie, czy do umowy sprzedaży akcji nabytych przed jednego z małżonków z majątku wspólnego była konieczna zgoda drugiego małżonka. Istotę rozważań Sądu Najwyższego oraz sądów niższych instancji stanowiła więc kwestia, do którego z majątków (osobistego czy wspólnego) należą akcje nabyte przez jednego z małżonków oraz to, czy zbycie takich akcji należy kwalifikować czynność zwykłego zarządu majątkiem wspólnym (do której nie była wymagana zgoda współmałżonka) czy też jako czynność, która ten zwykły zarząd przekracza (do której zgoda współmałżonka była potrzebna). Co więcej, z samego opisu stanu faktycznego wynika, iż strona powodowa podnosiła wyłącznie, iż akcje wchodzą do majątku wspólnego, nie podnosiła zaś, iż z tego tytułu powinien przysługiwać jej status akcjonariusza spółki. Z kolei stan faktyczny orzeczenia SN z r., wskazuje, iż małżonek dopiero na etapie podziału majątku wspólnego ujawnił swoją wolę OPINIE uczestnictwa w spółce z tytułu posiadanych przez drugiego małżonka udziałów. Uwypuklenia wymaga więc, iż w powyższych orzeczeniach Sąd Najwyższy w ogóle nie zajmował się kwestią, jak traktować małżonka, który w odpowiednim czasie wyraził wolę uczestnictwa w spółce. Niezależnie od tego zaznaczyć należy, że omawiane tu orzecznictwo Sądu Najwyższego zostało poddane krytyce 27. Wspólnikiem/akcjonariuszem stają się oboje małżonkowie Zgodnie z tym poglądem, jeżeli umowa/statut spółki nie zawierają postanowienia, o którym mowa w art /332 1 KSH, zaś udziały/akcje imienne zostały nabyte za środki pochodzące z majątku wspólnego małżonków, wspólnikami/akcjonariuszami stają się automatycznie oboje małżonkowie 28. Warto zwrócić uwagę, że za taką interpretacją opowiadają się m.in. przedstawiciele środowiska naukowego, z których udziałem toczyły się w podkomisji obrady nad projektem nowelizacji wprowadzającej art oraz KSH 29. Stanowisko to opiera się na podstawowych założeniach teorii prawa cywilnego. Wskazuje się mianowicie, że jeżeli udział/akcja nabywane są za środki pochodzące z majątku wspólnego, to zawsze wchodzą one w skład tego majątku, co powoduje, że oboje małżonkowie stają się współuprawnionymi z tych udziałów/akcji 30. Jeżeli bowiem dane prawo podmiotowe przysługuje wspólnie dwu lub więcej podmiotom, są one współuprawnionymi 31. Dodatkowym argumentem przemawiającym za tą koncepcją jest analiza przepisów KRO. Zgodnie bowiem z art. 31 i 32 KRO do wspólnego majątku 24 Tak słusznie T. Kurnicki, wskazując, że pogląd taki jest nie do zaakceptowania z uwagi na zasadę racjonalności ustawodawcy. Zob. tenże, Prawo korporacyjne a stosunki majątkowe małżeńskie. Pozycja współmałżonków udziałowców i akcjonariuszy spółek kapitałowych, Pr. Sp. Nr 12/2004, s W szczególności przedstawiciele doktryny wskazują w tym kontekście na: wyrok SN z r., I CKN 1146/97, OSNC 1999/12/209; wyrok SN z r., II CSK 446/08, MoP Nr 4/2009, s. 180; postanowienie SN z r., II CSK 273/09, Legalis. 26 Wyrok SN z r., II CSK 446/08, MoP Nr 4/2009, s A. Chłopecki, Akcje, s. 47 i n.; P. Zdanikowski, Prawo udziałowe, s ; A. Szajkowski, Wyłączenie, s. 294 i n.; M. Nazar, [w:] System, s. 283 i n.; A. Kubas, Udział w spółce handlowej jako składnik majątku wspólnego, PPH Nr 4/2011, s. 19 i n. 28 Zob. np. T. Kurnicki, Prawo, s ; A. Chłopecki, Akcje, s ; P. Zdanikowski, Prawo udziałowe, s ; M. Litwińska-Werner, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2005, s. 510; J. Frąckowiak [w:] Komentarz do KSH, red. W. Popiołek, SIP LexPolonica. 29 Zob. stenogram z 61 posiedzenia Sejmu IV kadencji z r., wypowiedź posła sprawozdawcy Jerzego Młynarczyka, która w całości dostępna jest pod adresem internetowym: (dostęp on-line w dniu r.). Z wypowiedzi tej wynika, że w skład grona ekspertów wchodził m.in. W. Popiołek, który w swoich publikacjach przychyla się do omawianego tu poglądu. Zob. W. Popiołek, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J.A. Strzępka, Legalis, Komentarz do art KSH. 30 Zob. A. Szumański, Wyłączenie, s Zob. tamże, s

5 małżonków wchodzą prawa majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich z zastrzeżeniami wynikającymi z art. 31 KRO, wśród których nie są jednak wymienione prawa udziałowe w spółkach kapitałowych. Należy jednak wskazać, że omawianemu tu poglądowi zarzuca się, iż prowadzić on mógłby do tego, że wspólnikiem/akcjonariuszem wobec spółki staje się automatycznie również małżonek, który nie składał żadnego oświadczenia woli ani o nabyciu (czy objęciu) udziałów/akcji w spółce, ani też w inny sposób nie ujawnił swojej woli przynależności do spółki w charakterze wspólnika/akcjonariusza. Sytuacja taka mogłaby powodować trudności zarówno dla spółek, jak i współmałżonków nieuczestniczących w nabyciu/objęciu udziałów/akcji. Spółki bowiem musiałyby w każdej sytuacji objęcia/nabycia udziałów/akcji zwracać się do wspólnika/ akcjonariusza z pytaniem, czy pozostaje on w związku małżeńskim, a jeżeli tak, to czy pozostaje w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej i czy nabył udziały/akcje za środki pochodzące z majątku wspólnego. Ponadto spółka, w celu uniknięcia paraliżu w funkcjonowaniu, musiałaby zwracać się do małżonków z pytaniem, czy wyznaczyli wspólnego przedstawiciela, o którym mowa w art oraz art KSH 32. Poznanie odpowiedzi na te pytania byłoby niezbędne, aby spółka mogła ustalić, czy status wspólnika/akcjonariusza przysługuje tylko osobie uczestniczącej w czynności nabycia/objęcia udziałów/akcji, czy również jej małżonkowi. Sytuacja taka powodowałaby znaczne trudności, zwłaszcza w przypadku spółek o rozdrobnionym, często kilkutysięcznym, akcjonariacie, oraz prowadziłaby do olbrzymich komplikacji w działalności Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka musiałaby uwzględnić w swoich dokumentach nie tylko małżonków, którzy nabyli/objęli udziały/akcje, ale także ich małżonków, którzy nie ujawnili żadnej woli uczestnictwa w spółce. Podobnego uzupełnienia wymagałyby rejestr przedsiębiorców w KRS. Należy również zauważyć, że przyjęcie niniejszego poglądu mogłoby być niebezpieczne także dla współmałżonków nieuczestniczących w czynności nabycia/objęcia udziałów/akcji, jeżeli np. byliby oni członkami zarządów konkurencyjnych spółek wobec spółki, której udziały/akcje zostały nabyte przez drugiego małżonka. Zgodnie bowiem z art in fine KSH członek zarządu nie może bez zgody spółki posiadać w konkurencyjnej spółce kapitałowej co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu (zob. także art KSH). Tym samym przyjęcie, że małżonek, który nie brał udziału w czynności nabycia/objęcia udziałów/ akcji, automatycznie (bez wyrażenia swej woli) uzyskuje status wspólnika akcjonariusza, skutkować mogłoby nawet nieświadomym (małżonek może bowiem nie posiadać wiedzy, iż drugi małżonek nabył akcje/udziały) naruszeniem zakazu obejmowania akcji/udziałów w konkurencyjnej spółce. Ujawnienie woli uczestnictwa w spółce zapewnia status wspólnika/akcjonariusza zbiorowego W doktrynie zaprezentowany został również pogląd, który nieznacznie modyfikuje przedstawioną powyżej propozycję interpretacji, pozwalając jednocześnie na uniknięcie zagrożeń, jakie zarówno dla spółek, jak i wspólników/akcjonariuszy niosłoby jej przyjęcie w czystej automatycznej postaci. To stanowisko reprezentowane przez M. Nazara, który trafnie podniósł, że art /332 1 KSH należy interpretować w ten sposób, iż w przypadku gdy umowa/statut spółki nie zawierają zastrzeżenia, o którym mowa w tych przepisach, materialnoprawny status wspólnika/akcjonariusza zbiorowego uzyskują oboje małżonkowie, a status formalny wspólnika/akcjonariusza wyłącznie ten z małżonków, który ujawniony zostanie w księdze udziałów/akcyjnej jako wspólnik/akcjonariusz 33. Zgodnie z powyższym poglądem, w przypadku objęcia/nabycia udziałów/akcji imiennych przez jednego z małżonków za środki pochodzące z majątku wspólnego w sytuacji, gdy umowa/statut spółki nie zawiera zastrzeżenia z art /332 1 KSH, oboje małżonkowie uzyskują status wspólnika/akcjonariusza. Jednakże względem spółki ten tylko z nich będzie uprawniony, który wyraźnie ujawni swoją wolę uczestnictwa w spółce poprzez złożenie wniosku o wpis do księgi udziałów/ akcyjnej. Ujawnienie w tych księgach tylko jednego z małżonków jako podmiotu uprawnionego, w żadnej jednak mierze nie niweczy praw drugiego z nich. Chcąc wykonywać prawa z udziałów/akcji powinien on bowiem zawiadomić spółkę, wykazując swoje współuprawnienie z tytułu udziału/akcji imiennej 34. Może to zrobić w każdym czasie. Słusznie zawraca uwagę M. Nazar, że na gruncie polskiego systemu prawa rodzinnego małżeńska wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) jest wspólnością niepodzielną (pro indiviso), co oznacza, iż cały majątek wspólny należy niepodzielnie do małżonków 35. Nie można więc konstruować wspólności podzielonej majątku wspólnego (pro diviso), tzn. współwłasności w częściach realnych, i twierdzić, iż jakaś część tego majątku, np. wierzytelność, czy określone prawa organizacyjne, np. prawo głosu, przysługiwałyby wyłącznie 32 Por. wyrok SN z r., III CSK 238/07, który stanowi, iż: Brak wskazania wspólnego przedstawiciela powoduje sytuację, w której prawa z udziału pozostają w zawieszeniu i nie mogą być wykonywane. Współuprawniony nie może zatem wykonywać prawa głosu, zaskarżać uchwał podjętych przez organy statutowe spółki, wykonywać czynności kontrolnych, dywidenda jest wypłacana do depozytu sądowego. Por. także II. część niniejszego opracowania w MPH Nr 2/ Pogląd taki reprezentowany jest m.in. przez M. Nazara zob. tenże, [w:] System, s oraz tenże, Komercjalizacja, s Podobny pogląd zdaje się również przyjmować A. Kubas zob. tenże, Udział, s Zob. M. Nazar, [w:] System, s oraz tenże, Komercjalizacja, s M. Nazar, [w:] System, s

6 Nr 1/2011 Monitor Prawa Handlowego OPINIE temu małżonkowi, który jest stroną stosunku obligacyjnego, zaś obojgu małżonkom, także więc temu, który nie jest stroną stosunku obligacyjnego, miałyby przysługiwać korzyści wiążące się z tą wierzytelnością. M. Nazar podnosi, iż: wcześniej wskazana została potrzeba podjęcia z zasadniczych powodów próby weryfikacji poglądu głoszącego, iż w razie nabycia wierzytelności do majątku wspólnego samodzielnie i wyłącznie we własnym imieniu przez jednego małżonka, stroną stosunku zobowiązaniowego pozostaje tylko działający małżonek i tylko on jest wierzycielem, mimo, że stosunek zobowiązaniowy zakotwicza się we wspólnym majątku nabytą do niego wierzytelnością [ ] Skoro bowiem wierzytelność wchodzi do majątku wspólnego, a oboje małżonkowie są łącznie jego podmiotami, wspólność majątku jest niepodzielna (pro indiviso), zaś wierzytelność [ ] jest zawsze elementem treści stosunku prawnego [ ], to nie można przekonywająco uzasadnić, że wierzytelność samodzielnie i wyłącznie we własnym imieniu nabyta przez jednego małżonka do majątku wspólnego tylko w, jakimś jednak bliżej nieokreślonym, «stosunku wewnętrznym», poprzez korzyści, jakie przynosi, przypada także drugiemu małżonkowi, który będąc podmiotem majątki wspólnego, nie staje się jednak wierzycielem (a więc w istocie podmiotem wspólnej wszak wierzytelności) 36. Komentator ten ponadto odwołuje się do teorii prawa cywilnego podkreślając, iż prawo podmiotowe (także np. wierzytelność) jest zawsze elementem treści danego stosunku prawnego, poza którym nie może samodzielnie istnieć. Oznacza to, iż nie można twierdzić, iż małżonkowi przysługują wierzytelności (prawo podmiotowe), a zatem on sam jest podmiotem tej wierzytelności, a jednocześnie nie jest stroną stosunku prawnego, z którego ta wierzytelność wynika. Zbieżny pogląd zaprezentował ostatnio A. Kubas, który co prawda twierdzi, że w omawianej sytuacji wspólnikami/akcjonariuszami stają się automatycznie oboje małżonkowie (ex lege), jednak wobec spółki efekt wejścia udziału do majątku wspólnego i powstanie w związku z tym współuprawnienia (art oraz art KSH) będzie skuteczne od chwili zawiadomienia o tym, iż udział/akcja należą do majątku wspólnego. Podnosi on, że: Jeżeli zatem zbywca lub nabywca zawiadomią spółkę o zbyciu (nabyciu) udziału bez wskazania, że nabycie udziału nastąpiło «do majątku wspólnego» nabywcy, to nabyty udział wejdzie wprawdzie do majątku wspólnego i wspólnikami staną się, moim zdaniem, oboje małżonkowie, ale przejście udziału także na małżonka nabywcy, jako następujący ex lege efekt «wejścia» nabytego udziału (-ów) do majątku wspólnego, i powstanie w związku z tym «współuprawnienia» obojga małżonków ze skutkami przewidzianymi w art. 184 lub art KSH nie będzie skuteczne wobec spółki (art zd. 2 KSH); innymi słowy do chwili otrzymania przez spółkę zawiadomienia o przejściu udziału także na małżonka nabywcy, spółka będzie traktować nabywcę jako jedynego «właściciela» nabytych udziałów ) 37. Podsumowanie Celem wprowadzenia do KSH art oraz było zrównoważenie dwóch odmiennych regulacji prawnych i dwóch odmiennych wartości, tj. zapewnienie bezpieczeństwa obrotu i pewności zarówno inwestorów, jak i samych spółek co do składu grona wspólników/akcjonariatu spółek (KSH) oraz uwzględnienie równouprawnienia małżonków odnośnie do przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego (KRO). Należy wskazać, że pogląd, zgodnie z którym w omawianej w niniejszym artykule sytuacji materialnoprawny status wspólnika/akcjonariusza zbiorowego uzyskują oboje małżonkowie, a status formalny wspólnika/akcjonariusza wyłącznie ten z małżonków, który na swój wniosek ujawniony zostanie w księdze udziałów/akcyjnej jako wspólnik/akcjonariusz 38, realizuje oba postulowane cele. Po pierwsze, zapewnia on pewność co do tego, kto jest wspólnikiem/akcjonariuszem spółki automatycznie staje się nim bowiem wyłącznie ten z małżonków, który uczestniczył w objęciu udziałów/akcji, zaś drugi z małżonków zostaje włączony w formalną strukturę właścicielską dopiero wówczas, gdy wyraźnie ujawni swoją wolę uczestnictwa w spółce (np. składając wniosek o wpis do księgi udziałów/akcyjnej) 39. Należy wskazać, iż tego rodzaju sytuacja ma miejsce również w przypadku zbycia udziałów/akcji, która to czynność jest skuteczna wobec spółki dopiero od chwili zawiadomienia 36 Tamże, s Zob. A. Kubas, Udział, s Pogląd taki reprezentowany jest m.in. przez M. Nazara zob. tenże, [w:] System, s oraz tenże, Komercjalizacja, s Podobny pogląd zdaje się również przyjmować A. Kubas zob. tenże, Udział, s Tak np. A. Kubas, który wskazuje, iż: Jeżeli zatem zbywca lub nabywca zawiadomią spółkę o zbyciu (nabyciu) udziału bez wskazania, że nabycie udziału nastąpiło «do majątku wspólnego» nabywcy, to nabyty udział wejdzie wprawdzie do majątku wspólnego i wspólnikami staną się, moim zdaniem, oboje małżonkowie, ale przejście udziału także na małżonka nabywcy, jako następujący ex lege efekt «wejścia» nabytego udziału (-ów) do majątku wspólnego, i powstanie w związku z tym «współuprawnienia» obojga małżonków ze skutkami przewidzianymi w art. 184 lub art KSH nie będzie skuteczne wobec spółki (art zd. 2 KSH); innymi słowy do chwili otrzymania przez spółkę zawiadomienia o przejściu udziału także na małżonka nabywcy, spółka będzie traktować nabywcę jako jedynego «właściciela» nabytych udziałów (zob. A. Kubas, Udział., s. 23). Stanowisko takie prezentuje również M. Nazar, który podnosi, iż: Małżonek, który nie uczestniczył w nabyciu prawa udziałowego, lecz stał się współuprawnionym jako podmiot majątku wspólnego, chcąc wykonywać prawo «w spółce» (art i art KSH) lub w stosunkach z osobami trzecimi, powinien wykazać swoje współuprawnienie z tytułu udziału lub akcji. [ ]. W razie więc niepoinformowania spółki o współuprawnieniu małżonków w zakresie udziału, prawa udziałowe wykonuje małżonek wpisany do księgi udziałów. Małżonek niebędący stroną czynności, w następstwie której do majątku wspólnego zostało nabyte prawo udziałowe w spółce z o.o. powinien zawiadomić spółkę o swoim współuprawnieniu. Dopiero od chwili skutecznego zawiadomienia spółki zastosowanie mieć będzie przepis art. 184 KSH [ ] zob. M. Nazar, [w:] System, s

7 spółki o dokonaniu takiej transakcji, co nie musi nastąpić natychmiastowo po dokonaniu transakcji (zob. art zd. 2 in fine KSH). Do tej chwili za wspólnika/akcjonariusza wobec spółki uznaje się osobę ujawnioną w księdze udziałów/akcyjnej. Z drugiej zaś strony taka konstrukcja chroni również małżonków zapewniając im możliwość zarządzania majątkiem wspólnym zgodnie z zasadą równouprawnienia małżonków. Należy bowiem wskazać, że każdy z małżonków powinien mieć możliwość bieżącego wpływu na zarządzanie/wykonywanie praw z udziałów/akcji nabytych przecież z majątku wspólnego 40. Trzeba bowiem pamiętać, że często udziały/akcje w spółkach kapitałowych stanowią znaczące aktywo majątku wspólnego małżonków, stąd przyznanie uprawnienia zarządzania nim wyłącznie jednemu z małżonków nie znajduje żadnego uzasadnienia 41, tym bardziej, iż nie wynika to z żadnej normy powszechnie obowiązującego prawa. Uznanie małżonka za wspólnika/akcjonariusza przez spółkę pozwoli mu na wykonywanie praw udziałowych/akcyjnych, co umożliwi takiemu małżonkowi ochronę jego praw, przykładowo w drodze głosowania na zgromadzeniu. Powyższy wniosek pozostaje również w zgodzie z wyprowadzoną z Konstytucji zasadą ochrony własności. Co więcej, przyjęcie omawianego poglądu chroni również samych małżonków przed przymusowym uczestnictwem w spółkach kapitałowych w razie objęcia/nabycia udziałów/akcji z majątku wspólnego. Współmałżonek, który nie uczestniczył w czynności objęcia/nabycia udziałów/akcji, nie zostaje bowiem automatycznie włączany w formalną strukturę wspólników/akcjonariatu spółki, a jedynie dopiero wówczas, gdy wyraźnie ujawni taką wolę. Przyjęcie poglądu o automatycznym uzyskaniu statusu wspólnika/akcjonariusza mogłoby nastręczać wiele niedogodności dla współmałżonka, który np. jest członkiem zarządu spółki i nie może posiadać określonych pakietów udziałów/ akcji spółek konkurencyjnych (zob. np. art. 211 oraz art. 380 KSH). Z powyższych względów uznać należy, iż omawiany pogląd nie tylko zgodny jest z przepisami prawa, lecz także zapewnia ochronę podstawowych zasad rządzących prawem cywilnym, rodzinnym i handlowym. Rekapitulując uznać należy, iż jeżeli udział/akcja imienna w spółce kapitałowej zostaną nabyte/objęte za środki pochodzące z majątku wspólnego, to nawet jeżeli w czynności objęcia/nabycia uczestniczył tylko jeden z małżonków udział/akcja imienna wchodzi do majątku wspólnego, zaś współuprawnionymi stają się oboje małżonkowie, z tym zastrzeżeniem, iż małżonek nie uczestniczący w ww. czynności uzyskać może formalny status wspólnika/akcjonariusza najwcześniej w chwili zawiadomienia spółki o powstaniu współuprawnienia (chyba że umowa bądź statut spółki, w momencie ujawnienia woli uczestnictwa małżonka wspólnika/akcjonariusza w spółce, zawierają zastrzeżenia, o których mowa w art oraz art KSH). Odrębną kwestią jest natomiast to, jak w omawianej sytuacji małżonkowie winni wykonywać swoje prawa z udziałów/akcji objętych małżeńską wspólnością majątkową kwestia ta będzie przedmiotem II części artykułu (MPH Nr 2/2011). 40 M. Nazar, Komercjalizacja, s Zwraca na to uwagę również M. Nazar (tamże); zob. A. Szajkowski, Wyłączenie, s SUMMARY Joining of a company by the spouse of a shareholder where the share or shares are part of the joint marital property The publication contains an analysis of Art of the Commercial Companies Code, which provides that the articles of association may limit or exclude joining of a company by the spouse of a shareholder where the share or shares are part of the joint marital property, and Art of the Commercial Companies Code, according to which the statutes may provide that where registered shares are part of the joint marital property, only one of the spouses may be a shareholder. 66

MoP PRAWO SPÓŁEK W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO (2012 2013) Od redaktorów. MoP MONITOR PRAWNICZY DWUTYGODNIK PRAWA POLSKIEGO

MoP PRAWO SPÓŁEK W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO (2012 2013) Od redaktorów. MoP MONITOR PRAWNICZY DWUTYGODNIK PRAWA POLSKIEGO W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO (2012 2013) NR 1/2014 MoP DODATEK pod red. dr. Radosława L. Kwaśnickiego i Piotra Letolca BEZPŁATNY DODATEK DO MONITORA PRAWNICZEGO Od redaktorów Kancelaria prawnicza RKKW

Bardziej szczegółowo

Skarga pauliańska a czynności prawne pomniejszające majątek wspólny małżonków

Skarga pauliańska a czynności prawne pomniejszające majątek wspólny małżonków Transformacje Prawa Prywatnego 4/2013 ISSN 1641 1609 JULITA ZAWADZKA * Skarga pauliańska a czynności prawne pomniejszające majątek wspólny małżonków 1. Uwagi wstępne Przy rozważaniach nad odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Szerzej: A. Kidyba, [w:] J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, W. Pyzioł, A. Witosz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2008, s. 187 i n.

Szerzej: A. Kidyba, [w:] J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, W. Pyzioł, A. Witosz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2008, s. 187 i n. Marta Piotrowska Odpowiedzialność cywilna komplementariusza będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członków jej zarządu w spółce komandytowej zagadnienia wybrane Wprowadzenie do problematyki

Bardziej szczegółowo

Zapis windykacyjny. 1. Wstęp

Zapis windykacyjny. 1. Wstęp Piotr Zakrzewski Zapis windykacyjny 1. Wstęp W Kodeksie cywilnym występował dotychczas tylko zapis ze skutkami obligacyjnymi. Ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Nałożenie obowiązku dopłat wyłącznie na jednego ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Nałożenie obowiązku dopłat wyłącznie na jednego ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Transformacje Prawa Prywatnego 2/2012 ISSN 1641 1609 Iwona Karasek Wojciechowicz, Dominika Mróz Krysta * Nałożenie obowiązku dopłat wyłącznie na jednego ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Z PRAWA SPÓŁEK I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

PRACE NAUKOWE Z PRAWA SPÓŁEK I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PRACE NAUKOWE Z PRAWA SPÓŁEK I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ KOŁO NAUKOWE PRAWA SPÓŁEK KOŁO NAUKOWE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Prawo handlowe 25 lat po transformacji ustrojowej. Doświadczenia i perspektywy.

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Stanisław Bogucki Anna Dumas Wojciech Stachurski Krzysztof Winiarski Podatek od czynności cywilnoprawnych Komentarz dla praktyków Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa

Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa Warszawa, 2007-09- Sąd Najwyższy z siedzibą w Warszawie Wniosek Działając na podstawie art. 60 1 w związku z art. 60 2 ustawy z dnia 23 listopada

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja prawna umowy sprzedaży wirtualnych przedmiotów w świetle prawa polskiego

Konstrukcja prawna umowy sprzedaży wirtualnych przedmiotów w świetle prawa polskiego Transformacje Prawa Prywatnego 4/2011 ISSN 1641 1609 Adam Olszewski * Konstrukcja prawna umowy sprzedaży wirtualnych przedmiotów w świetle prawa polskiego 1. Wprowadzenie Na portalach internetowych często

Bardziej szczegółowo

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2013 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2013 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2013 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII Spis treści Wstęp Bartosz Łuć Krótko o prawie str. 2 Opracowania prawnicze

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE AKCJI WŁASNYCH W CELU UMORZENIA

NABYWANIE AKCJI WŁASNYCH W CELU UMORZENIA RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXIV zeszyt 3 2002 TOMASZ SÓJKA NABYWANIE AKCJI WŁASNYCH W CELU UMORZENIA WPROWADZENIE Przesłanką dobrowolnego umorzenia akcji1 jest nabycie przez spółkę

Bardziej szczegółowo

Wiedza Prawnicza 1/2010

Wiedza Prawnicza 1/2010 Wiedza Prawnicza 1/2010 S P I S T R E Ś C I: 1 Obrót wierzytelnościami w świetle obecnych i proponowanych przepisów polskiej ustawy o podatku od towarów i usług Michał Gargul 3 2 Tymczasowe aresztowanie

Bardziej szczegółowo

Stosunki majątkowe między małżonkami a prowadzenie działalności gospodarczej przez małżonków zagadnienia wybrane

Stosunki majątkowe między małżonkami a prowadzenie działalności gospodarczej przez małżonków zagadnienia wybrane PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ A WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ EDUKACJA NR 1 KRAKÓW 2005 Piotr Kasprzyk I Katedra Prawa Cywilnego Katolicki Uniwersytet Lubelski Stosunki majątkowe między małżonkami

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA CHARAKTER PRAWNY WSPÓŁUCZESTNICTWA PROCESOWEGO POSIADACZA POJAZDU MECHANICZNEGO I UBEZPIECZYCIELA W PROCESIE ODSZKODOWAWCZYM

Bardziej szczegółowo

SĄD NAJWYŻSZY Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

SĄD NAJWYŻSZY Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SĄD NAJWYŻSZY Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 3/2013 BIULETYN SĄDU NAJWYŻSZEGO Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Bardziej szczegółowo

Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa

Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Kraków, 8 marca 2015 r. POWÓDKA: POZWANA: Pandora spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność odszkodowawcza adwokata w zależności od formy wykonywanego zawodu

Odpowiedzialność odszkodowawcza adwokata w zależności od formy wykonywanego zawodu STUDIA IURIDICA TORUNIENSIA tom V Odpowiedzialność odszkodowawcza adwokata w zależności od formy wykonywanego zawodu Uwagi wstępne Kwestia odpowiedzialności adwokata z tytulu świadczenia przez niego wadliwej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE MATERIAŁY SZKOLENIOWE Sprawa gospodarcza Ustawodawca zastrzegł zastosowanie rygorystycznej odrębnej procedury do określonej kategorii spraw noszących miano spraw gospodarczych. Obowiązujące przepisy posługują

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 24 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 24 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CSK 18/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Anna Owczarek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN

Bardziej szczegółowo

Nabywanie warrantów subskrypcyjnych a obowiązki informacyjne dotyczące znacznych pakietów akcji spółki publicznej

Nabywanie warrantów subskrypcyjnych a obowiązki informacyjne dotyczące znacznych pakietów akcji spółki publicznej Transformacje Prawa Prywatnego 1/2015 ISSN 1641 1609 Łukasz Gładki * Nabywanie warrantów subskrypcyjnych a obowiązki informacyjne dotyczące znacznych pakietów akcji spółki publicznej I. Unijne ramy prawne

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna odpowiedzialności cywilnej mediatora

Podstawa prawna odpowiedzialności cywilnej mediatora Joanna Kuźmicka-Sulikowska doktorantka w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, aplikantka sądowa Podstawa prawna odpowiedzialności cywilnej mediatora

Bardziej szczegółowo

Prawo Karne. Sąd Najwyższy

Prawo Karne. Sąd Najwyższy Prawo Karne Sąd Najwyższy Art. Str. 338 k.k.... 5 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 159, poz. 1667 ze zm.) 5 120 2 k.p.k.... 5

Bardziej szczegółowo

WYKUP KREDYTOWANY SPÓŁKI (LBO) - PROBLEMY Z DŁUGIEM

WYKUP KREDYTOWANY SPÓŁKI (LBO) - PROBLEMY Z DŁUGIEM RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXV zeszyt 1-2003 ADAM SZYSZKA WYKUP KREDYTOWANY SPÓŁKI (LBO) - PROBLEMY Z DŁUGIEM WPROWADZENIE Artykuł niniejszy poświęcony jest szczególnemu rodzajowi

Bardziej szczegółowo

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku RADA PROGRAMOWA prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz dr Dariusz Kala, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Marian Kocon, Sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Kuberski, Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY SIERPIEŃ 2015 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY SIERPIEŃ 2015 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY SIERPIEŃ 2015 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII SPIS TREŚCI Stanisław Cabała Wstęp str. 1 Opracowania prawnicze Aurelia

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Anna ubiñska-bujak

Redakcja: Anna ubiñska-bujak Propozycja cytowania: W. Popio³ek, Akcja prawo podmiotowe, Warszawa 2010 Redakcja: Anna ubiñska-bujak Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych STUDIA PRAWA PUBLICZNEGO 2013 NR 1 ANDRZEJ JAROCHA Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Wprowadzenie Uchwalona w dniu 6 listopada 2008 r. ustawa o prawach pacjenta

Bardziej szczegółowo

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Opinia PKPP Lewiatan do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 24 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY LIPIEC 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY LIPIEC 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY LIPIEC 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII SPIS TREŚCI Wstęp Bartosz Łuć str. 1 Opracowania prawnicze Mariola Więckowska

Bardziej szczegółowo