RAPORT PÓŁROCZNY SYNTHOS S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT PÓŁROCZNY 01.01.2014 30.06.2014 SYNTHOS S.A."

Transkrypt

1 RAPORT PÓŁROCZNY SYNTHOS S.A.

2 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SYNTHOS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku ZARZĄD SYNTHOS S.A.: - PREZES ZARZĄDU... - WICEPREZES ZARZĄDU... - CZŁONEK ZARZĄDU... - CZŁONEK ZARZĄDU... - CZŁONEK ZARZĄDU...

3 I. ZASADY SPORZĄDZENIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Grupa Kapitałowa Synthos S.A. zastosowała w niniejszym skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) obowiązujące również w okresie porównywalnym. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Grupy, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Zastosowane w sprawozdaniu główne zasady rachunkowości są zgodne z zasadami zastosowanymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2013 oraz zgodnie z regulacjami, które obowiązują od rok II. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A. ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI. Na czele Grupy Kapitałowej SYNTHOS S.A. stoi SYNTHOS Spółka Akcyjna (dalej także: Emitent). Głównym przedmiotem działalności Emitenta jest zarządzanie Grupą Kapitałową. Kapitał zakładowy Emitenta wynosi zł (trzydzieści dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na: i (osiemset pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda o numerach od A do A , ii (czterysta sześćdziesiąt dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,03 (trzy grosze) każda, o numerach od B do B W strukturze Grupy Kapitałowej Synthos S.A. wyróżnić można 3 spółki produkcyjne: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna., Synthos Kralupy a.s. oraz Synthos PBR s.r.o., których działalność polega głównie na produkcji kauczuków oraz tworzyw styrenowych. 1. Organizacja Grupy Kapitałowej Synthos S.A. W skład Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. wchodziły oraz podlegały konsolidacji następujące spółki zależne: Oddział spółki Synthos S.A. działający pod nazwą Synthos S.A. (organizačni složka) z siedzibą w Kralupach nad Vltavou, Republika Czeska, który rozpoczął działalność w dniu jego rejestracji w czeskim Rejestrze Handlowym tj. w dniu 22 stycznia 2008 r. Synthos Dwory 7 sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu. Akt założycielski tej spółki został podpisany w dniu 27 lipca 2011 r. Kapitał zakładowy wynosi zł i dzieli się na 1000 równych i niepodzielnych udziałów o wartości 50 zł każdy. Emitent posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym i reprezentuje 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Synthos Dwory 7 sp. z o.o.

4 Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu. Spółka ta powstała w wyniku przekształcenia Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna w trybie przepisów art i następne Kodeksu spółek handlowych, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 listopada 2013 roku. Przekształcenie zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie w dniu 12 grudnia 2013 roku. Spółka Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna jest następcą prawnym spółki Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. i zajmuje się produkcją kauczuków syntetycznych i lateksów syntetycznych, tworzyw styrenowych oraz dyspersji winylowych i dyspersji kopolimerów akrylowych oraz wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej, wytwarzaniem i dystrybucją ciepła, poborem i uzdatnianiem wody. Wspólnikami tej spółki są Synthos Dwory 7 sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu (spółka pośrednio zależna od Emitenta). Wspólnikiem uprawnionym do wyłącznej reprezentacji jest Synthos Dwory 7 sp. z o.o. podmiot w 100% zależny od Emitenta Synthos Kralupy, a.s. z siedzibą w Kralupach nad Vltavou, Republika Czeska. Jest to spółka chemiczna, produkująca m.in. kauczuk syntetyczny, tworzywa styrenowe, etylobenzen, butadien. Jedynym akcjonariuszem spółki Synthos Kralupy a.s. jest Emitent, który reprezentuje 100 % udziału w kapitale zakładowym tej spółki. Synthos PBR s.r.o. z siedzibą w Kralupach nad Vltavou, Republika Czeska. Spółka zajmuje się produkcją kauczuków syntetycznych w oparciu o licencję udzieloną przez Grupę Michelin. Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Tamero Invest s.r.o z siedzibą w Kralupach nad Vltavou, Republika Czeska. Przedmiotem działalności tej spółki jest wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, wytwarzanie i dystrybucja ciepła, pobór i uzdatnianie wody. Synthos Kralupy a.s. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki. Synthos Dwory 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu. Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna posiada 99 % udziałów w kapitale zakładowym i reprezentuje 99 % głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. SYNTHOS S.A. posiada 1 % udziałów w kapitale zakładowym i reprezentuje 1 % głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Przedmiotem działalności tej spółki jest między innymi wytwarzanie energii elektrycznej. Synthos Dwory 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu. Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna posiada 99 % udziałów w kapitale zakładowym i reprezentuje 99 % głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. SYNTHOS S.A. posiada 1 % udziałów w kapitale zakładowym i reprezentuje 1 % głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Przedmiotem działalności tej spółki jest między innymi wytwarzanie energii elektrycznej. Synthos Dwory 8 Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 listopada 2012 r. pod nr KRS Kapitał zakładowy spółki wynosi ,00 zł. Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna posiada udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział co daje jej 100 % udziałów w kapitale

5 zakładowym i reprezentuje 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Przedmiotem działalności tej spółki jest między innymi wytwarzanie energii elektrycznej. Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowoakcyjna z siedziba w Oświęcimiu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 września 2013 r. pod nr KRS Kapitał zakładowy spółki wynosi ,00zł. Jedynym komplementariuszem spółki jest Synthos Dwory 7 sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Emitenta), będąca jednocześnie akcjonariuszem (100 akcji imiennych serii B). Akcje serii A spółki w liczbie (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset ) są w posiadaniu Synthos Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (pośrednio w 100% zależnego od Emitenta). Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu Spółka prowadzi działalność polegającą na przyjmowaniu, oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków, unieszkodliwianiu odpadów, świadczeniu usług sanitarnych i pokrewnych. Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna posiada 76,79% udziałów w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Pozostałe 23,21% udziałów w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników tej spółki posiada Gmina Miasto Oświęcim SYNTHOS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem 655, zarządzany przez FORUM TFI S.A. z siedzibą w Krakowie. Emitent posiada pośrednio wszystkie certyfikaty wyemitowane przez SYNTHOS FIZ. Spośród ogólnej liczby certyfikatów, dwa (serii A) są w posiadaniu Emitenta, natomiast pozostałe (serii B) posiada Red Chilli Limited (spółka w 100% zależna od Emitenta). CALGERON INVESTMENT LIMITED z siedzibą w Nikozji, Cypr. Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna posiada 100 % kapitału zakładowego CALGERON INVETMENT Ltd., która w Grupie Kapitałowej Synthos S.A. prowadzi działalność inwestycyjno-kapitałową. Red Chilli Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr. Synthos S.A. posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym i reprezentuje 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki, która w Grupie Kapitałowej Synthos S.A. prowadzi działalność inwestycyjno-kapitałową. Zakład Doświadczalny Organika Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Emitent posiada 68% w kapitale zakładowym tej Spółki i reprezentuje 68% głosów na zgromadzeniu wspólników tej Spółki. Przedmiotem działalności tej Spółki jest produkcja wyrobów chemicznych. Butadien Kralupy, a.s. z siedzibą w Kralupach nad Vltavou, Republika Czeska. Synthos Kralupy a.s. posiada 49% w kapitale zakładowym tej spółki - przedmiotem działalności Butadien Kralupy a.s. jest przetwarzanie frakcji C4 w celu uzyskania z niej butadienu oraz rafinatu 1. Ponadto, w skład Grupy Kapitałowej w okresie sprawozdawczym wchodziły następujące spółki, które nie podlegają konsolidacji: Synthos Dwory 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu. Planowanym przedmiotem działalności tej spółki jest działalność laboratoryjna. Spółka Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym i reprezentuje 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.

6 Synthos XEPS s.r.o. z siedzibą w Kralupach nad Vltovou, Republika Czeska. Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym i głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Spółka ta zostanie wykorzystana jako spółka celowa do planowanych działań inwestycyjnych w zakresie nowych produktów. Synthos Dwory 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu. Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna posiada 99 % udziałów w kapitale zakładowym i reprezentuje 99 % głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. SYNTHOS S.A. posiada 1 % udziałów w kapitale zakładowym i reprezentuje 1 % głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Planowanym przedmiotem działalności tej spółki jest między innymi wytwarzanie energii elektrycznej. Synthos do Brasil Industria e Comercio de Quimicos Limitada, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Osób Prawnych Republiki Federalnej Brazylii w dniu 21 listopada 2013 roku pod numerem / Kapitał zakładowy spółki wynosi ,00 brazylijskich reali i dzieli się na udziałów. Emitent posiada udziałów w kapitale zakładowym, a Synthos Dwory 2 Sp. z o.o. posiada udziałów w kapitale zakładowym tej spółki. III. ZWIĘZŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU, WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH. a) Plany budowy zakładu produkcyjnego Nd BR w Brazylii Synthos S.A. planuje budowę nowoczesnego zakładu produkcyjnego polibutadienowych kauczuków na neodymowym katalizatorze (Nd BR). Inwestycja zrealizowana zostanie w Kompleksie Petrochemicznym Triunfo, w brazylijskim stanie Rio Grande do Sul. Warunkiem realizacji inwestycji jest wejście w życie umów surowcowych, w tym umowy na dostawy butadienu, która podpisana została w grudniu 2013 roku ze spółką BRASKEM S/A z siedzibą w Camacari, Brazylia. Produkowane kauczuki Nd BR znajdą zastosowanie w produkcji zaawansowanych technologicznie opon do samochodów ciężarowych i osobowych, a także różnego rodzaju gumowych artykułów technicznych. Wydajność zakładu będzie wynosiła ton rocznie, co spowoduje znaczący wzrost produkcji elastomerów w Brazylii i zastąpi w znacznej mierze obecny import. Brazylia to obecnie największa gospodarka Ameryki Południowej i siódma gospodarka świata. Zaliczana jest do rynków wschodzących o dużym potencjale wzrostu. Synthos S.A. wzmacnia tam swoją obecność eksportując kauczuki syntetyczne. Potencjalne rynki zbytu kauczuków stanowić będą również gospodarki pozostałych państw Ameryki Południowej. b) Realizacja inwestycji S-SBR

7 W I półroczu 2014 roku w zakładach w Oświęcimiu kontynuowano prace związane z realizacją inwestycji budowy instalacji do produkcji nowoczesnych kauczuków S-SBR. W południowej części budowy instalacji prace budowlane są już na ukończeniu. Wykonano już wszystkie sieci podziemne oraz niezbędne kanalizacje. Zakończona została również budowa konstrukcji stalowej estakady biegnącej wzdłuż całej instalacji. Obecnie trwają prace przy montażu stalowych konstrukcji wsporczych pod aparaty, urządzenia oraz sieć rurociągów technologicznych. W północnej części instalacji, gdzie planowane są budynki wraz z magazynami oraz halą obróbki końcowej produktu zakończono prace palowe. Obecnie prowadzone są prace przy wznoszeniu budynku sterowni wraz z częścią administracyjno-socjalną oraz budynku podstacji elektrycznej. Wraz ze wznoszeniem obiektów trwały prace wykonawcze sieci podziemnych. Na potrzeby produkcji kauczuków rozpuszczalnikowych niezbędne jest wykonanie nowych zbiorników butadienu wraz z pompownią. W raportowanym okresie trwały już prace związane z wykonaniem i montażem nowych zbiorników butadienu. W czerwcu 2012 roku Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna podpisała umowę licencyjną ze spółką The Goodyear Tire & Rubber Company. Przedmiotem umowy licencyjnej jest udostępnienie przez Goodyear technologii produkcji zaawansowanych kauczuków typu S-SBR (nabycie licencji i know-how). Realizacja inwestycji prowadzić będzie do rozbudowy zdolności produkcyjnych Grupy Kapitałowej Synthos S.A. w zakresie nowoczesnych kauczuków S-SBR w wysokości nominalnej ok ton rocznie. Uruchomienie jednostki produkcyjnej działającej w oparciu o pozyskaną technologię nastąpi w 2015 roku. Odbiorcami kauczuku S-SBR będą wiodący producenci opon na całym świecie. Przedmiotowa instalacja będzie mogła nadto produkować polibutadien litowy Li BR (multipurpose plant), wykorzystywany m.in. do modyfikacji tworzyw sztucznych (ABS, PS). Kauczuki S-SBR produkowane w oparciu o pozyskaną licencję stosowane są w produkcji nowoczesnych opon zarówno letnich jak i zimowych o ulepszonych własnościach użytkowych w zakresie odporności na ścieranie, oporów toczenia i przyczepności do mokrej nawierzchni ("performance tires"). Własności te odpowiadają za zmniejszenie zużycia paliwa jak również bezpieczeństwo i komfort jazdy. Rynek na te opony będzie rozwijał się w tempie wyższym niż na opony tradycyjne co wynika również z prowadzonej w krajach rozwiniętych (w tym Unii Europejskiej, Japonii, USA, Korei Południowej) polityki poszanowania energii i redukcji emisji CO2 co znalazło odzwierciedlenie w prawodawstwie obejmującym tzw. etykietowanie opon ("labeling"). c) Uruchomienie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Oświęcimiu. Na początku 2014 roku rozpoczęto działalność badawczo-rozwojową w nowym Centrum Badawczo- Rozwojowym w Oświęcimiu. Działalność rozpoczęto w laboratorium analitycznym, aplikacyjnym kauczuków syntetycznych oraz syntezy kauczuków SSBR oraz w laboratorium tworzyw styrenowych. Głównym celem Centrum Badawczo-Rozwojowego jest opracowanie i wdrożenie do produkcji nowych, innowacyjnych produktów, w tym przede wszystkim nowych rodzajów kauczuków syntetycznych. Nowoczesne kauczuki syntetyczne pozwolą producentom opon na opracowanie produktów o dużo niższych oporach toczenia i zwiększonej przyczepności do nawierzchni, co skutkować będzie istotnym zmniejszeniem zużycia paliwa i poprawą bezpieczeństwa jazdy.

8 W ramach projektu opracowana będzie również nowa, innowacyjna technologia wytwarzania butadienu, głównego surowca do produkowanych w Grupie Synthos kauczuków. Technologia ta w odróżnieniu od obecnie stosowanych będzie opierała się na surowcach odnawialnych. W raportowanym okresie trwały prace projektowe związane z pilotażową instalacją do syntezy biobutadienu z etanolu, która pozwoli na poszerzenie prac prowadzonych w zewnętrznych instytutach. d) Realizacja inwestycji w obszarze energetyki W pierwszym półroczu br. zakończenia została realizacja inwestycji polegającej na budowie nowej turbiny gazowej w spółce Tamero Invest s.r.o. w Kralupach. Inwestycja kosztowała 86 mln zł. Spółka na realizację inwestycji otrzymała w ramach Operacyjnego Programu Biznesu i Innowacji dotację w wysokości 204 mln CZK (ok. 30 mln zł). W I półroczu br. w Synthos Dwory 7 sp. z o.o. spółka jawna w Oświęcimiu trwały prace projektowe dla inwestycji budowy nowego kotła fluidalnego. Oddanie kotła do eksploatacji planowane jest na koniec 2015 roku. Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniesie ok. 160 mln zł. e) Otrzymanie zezwoleń na działalność w krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 1 lipca 2014 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego miało miejsce spotkanie podczas którego wręczone zostały trzy nowe zezwolenia na działalność w krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Otrzymane zezwolenia pozwolą na zrealizowanie trzech nowych inwestycji planowanych przez Grupę Synthos: budowę instalacji do produkcji butadienowo-styrenowych kauczuków rozpuszczalnikowych (metoda periodyczna), budowę zakładu produkcji środków ochrony roślin, budowę instalacji do produkcji innowacyjnych polistyrenów ekspandowanych metodą wytłaczania wykorzystywanych do produkcji materiałów izolacyjnych. Inwestycje będą realizowane w Oświęcimiu na terenie Synthos Dwory 7 sp. z o.o. spółka jawna. IV. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ SYNTHOS S.A. WYNIKI FINANSOWE. W ocenie Spółki I półrocze 2014 roku było niełatwym i pełnym wyzwań okresem. Obok poprawy koniunktury w Europie i USA w przemyśle samochodowym i w budownictwie, odczuwane były negatywne czynniki rynkowe determinujące osiągnięte przez Grupę Kapitałową Synthos S.A. wyniki działalności. W szczególności na wyniki wpływ miały Stopniowo poprawiająca się koniunktura w europejskim przemyśle motoryzacyjnym. W czerwcu br. sprzedaż samochodów osobowych w Unii Europejskiej wzrosła po raz dziesiąty z

9 rzędu. Liczba rejestracji nowych aut wzrosła o 4,5% w stosunku rocznym do 1,19 mln sztuk (źródło: European Automobile Manufacturers Association (ACEA)). W całym I półroczu sprzedaż była większa o 6,5% niż przed rokiem a dwucyfrowy wzrost odnotowały m.in. Wielka Brytania i Hiszpania Wyższy w porównaniu z ubiegłym rokiem popyt na rynkach opon na wymianę w Europie. W przypadku samochodów osobowych wzrost w I półroczu 2014 roku wyniósł ok. 8% (źródło: European Tyre & Rubber Manufacturers Association (ETRMA). Niższe niż oczekiwano tempo rozwoju Chin zwłaszcza w I kwartale 2014 roku. Wymieniony czynnik powodował ograniczenie możliwości generowania zysków dla europejskich producentów kauczuków syntetycznych w tym dla spółek Grupy Kapitałowej Synthos S.A. Poprawiająca się powoli sytuacja w branży budowlanej. Sprzedana produkcja budowlano-- montażowa w I kw. br. zwiększyła się w o 10,1 proc. w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku a w II kwartale br. o odpowiednio 9,8% (źródło: GUS, sierpień 2014). Sytuacja ta wpływała na wyniki segmentu dyspersji oraz styrenowych tworzyw izolacyjnych (głównie EPS) produkowanych przez Grupę Kapitałową Synthos S.A. W I półroczu 2014 roku ceny podstawowych gatunków polistyrenów, tj. polistyrenu GPPS oraz HIPS pozostawały pod wpływem wysokich cen surowców. Sytuacja taka sprzyjała uzyskiwaniu korzystnych marż. Stosunkowo niskie ceny butadienu mające ostatecznie niekorzystny wpływ na uzyskiwane marże na kauczukach syntetycznych, a w konsekwencji na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Synthos S.A. osiągnięte w I półroczu 2014 roku. Pozytywny wpływ na wyniki omawianego okresu miała rosnąca sprzedaż kauczuków polibutadienowych Nd BR. Synteca (nazwa handlowa Nd BR) trafiła głównie bezpośrednio do producentów opon ale spore ilości zostały też ulokowane na rynku indyjskim, w ramach sprzedaży spotowej.

10 Dynamika sprzedaży -kauczuki i lateksy kw LTM 80 I kw II kwiii kwiv kw I kw II kwiii kwiv kw I kw II kwiii kwiv kw I kw II kwiii kwiv kw I kw II kwiii kwiv kw I kw II kw Dynamika sprzedaży -produkty styrenowe kw LTM 70 I kw II kwiii kwiv kw I kw II kwiii kwiv kw I kw II kwiii kwiv kw I kw II kwiii kwiv kw I kw II kwiii kwiv kw I kw II kw

11 Dynamika sprzedaży -dyspersje i kleje kw LTM 40 I kw II kwiii kwiv kw I kw II kwiii kwiv kw I kw II kwiii kwiv kw I kw II kwiii kwiv kw I kw II kwiii kwiv kw I kw II kw V. WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A., INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI. W okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia publikacji niniejszego raportu Emitent dokonał zakupu udziałów w następujących spółkach: W dniu 10 kwietnia 2014 roku została zawarta z Midas Investment sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce umowa sprzedaży, zgodnie z którą Emitent zakupił 680 (sześćset osiemdziesiąt) udziałów w spółce Zakład Doświadczalny Organika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Sarzynie co stanowi 68% udziałów kapitale zakładowym tej Spółki za kwotę ,00zł. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja wyrobów chemicznych. Zakup udziałów pozwoli na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego oraz poszerzenie asortymentu oferowanego przez spółki Grupy Kapitałowej Synthos S.A. Zakład Doświadczalny Organika Sp. z o.o. prowadzi działalność doświadczalną między innymi w zakresie syntezy organicznej. Spółka prowadzi także małotonażową produkcję na podstawie badań własnych i Instytutu Przemysłu Organicznego. W dniu 18 lipca 2014 roku została zawarta z SPV Boryszew 3 Spółka z.o.o. z siedzibą w Warszawie (spółką zależną od Boryszew S.A.) umowa sprzedaży (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt) udziałów stanowiących, 100% kapitału zakładowego Spółki Oristano Investment Spółka z

12 o.o za kwotę ,00 (słownie: czterdzieści milionów) złotych. Przejście własności udziałów na Synthos SA nastąpiło w dniu 12 sierpnia 2014 roku. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Oristano Investment jest produkcja klejów i surowców do produkcji kleju i farb. Zakup udziałów w Spółce Oristano jest kolejnym krokiem w budowaniu pozycji wiodącego dostawcy produktów chemicznych i lidera rynku oferującego wysokiej jakości rozwiązania w segmencie dyspersji i klejów, realizowanym przede wszystkim z myślą o odbiorcach i użytkownikach końcowych. Umożliwi to zwiększenie udziałów Synthos na rynku polskim oraz rozszerzenie portfolio w zakresie klejów do przemysłu papierniczego. Długofalowa strategia SYNTHOS S.A. zakłada sukcesywne budowanie wartości rynkowej biznesu dyspersji i klejów. Celem jej jest maksymalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego Zakładu w Sochaczewie, a w dalszej perspektywie rozwój tej jednostki. VI. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE PÓŁROCZNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH. Zarząd Synthos S.A. nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej Synthos S.A. na pierwsze półrocze 2014 roku. VII. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SYNTHOS S.A. NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO. Na dzień 25 sierpnia 2014 roku: Pan Michał Sołowow posiada pośrednio poprzez podmioty zależne akcji spółki SYNTHOS S.A., co stanowi 62,46 % w kapitale zakładowym oraz daje głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 62,46 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SYNTHOS S.A. pośrednio poprzez Spółkę FTF Galleon S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Spółka ta posiada akcji Spółki SYNTHOS S.A., co stanowi 62,46 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA SYNTHOS S.A.; Informacje dotyczące stanu posiadania akcji Emitenta przez akcjonariuszy wskazanych powyżej, Emitent podaje zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, między innymi w oparciu o listę akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu SYNTHOS S.A. w dniu 17 kwietnia 2014 r. oraz o listę akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy. W okresie od stycznia 2014 roku do dnia przekazania niniejszego raportu nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta, o czy Emitent informował w raportach bieżących nr 15/2014 i 19/2014. VIII. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI SYNTHOS S.A LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE SYNTHOS S.A., NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU

13 PÓŁROCZNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO, ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z OSÓB. Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami (opierając się na zawiadomieniach przekazywanych przez osoby zobowiązane) stan posiadania akcji Synthos S.A. przez osoby zarządzające, przedstawia poniższa tabela. Lp. Imię i Nazwisko Liczba posiadanych akcji (na dzień r.) Zmiana stanu posiadania w okresie od r. do r. 1. Tomasz Kalwat Prezes Zarządu bez zmian 2. Zbigniew Warmuz Wiceprezes Zarządu 0 bez zmian 3. Tomasz Piec Członek Zarządu 0 bez zmian 4. Zbigniew Lange Członek Zarządu 0 bez zmian 5. Jarosław Rogoża Członek Zarządu 0 bez zmian Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami (opierając się na zawiadomieniach przekazywanych przez osoby zobowiązane) stan posiadania akcji Synthos S.A. przez osoby nadzorujące, przedstawia poniższa tabela. Lp. Imię i Nazwisko Liczba posiadanych akcji (na dzień r.) Zmiana stanu posiadania w okresie od r. do r. 1. Jarosław Grodzki Przewodniczący Rady Nadzorczej 350 bez zmian 2. Mariusz Waniołka Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 3. Krzysztof Kwapisz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 4. Grzegorz Miroński Sekretarz Rady Nadzorczej 0 bez zmian 0 bez zmian 0 bez zmian 5. Robert Oskard Członek Rady Nadzorczej 0 bez zmian

14 IX. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI W ZAKRESIE: A. POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO ZOBOWIĄZAŃ ALBO WIERZYTELNOŚCI EMITENTA LUB JEDNOSTKI OD NIEJ ZALEŻNEJ, KTÓREGO WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA; B. DWU LUB WIĘCEJ POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI, KTÓRYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ STANOWI ODPOWIEDNIO CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA. Brak. X. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ SYNTHOS S.A. LUB JEDNOSTKĘ OD NIEJ ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE. W okresie sprawozdawczym zdarzenia te nie występowały. XI. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEJ ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI - ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10 % KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA. W okresie sprawozdawczym zdarzenia te nie występowały. XII. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM SYNTHOS S.A. SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEJ SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A., ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ SYNTHOS S.A. W dniu 17 kwietnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos SA podjęło uchwałę nr 6 w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości ,00zł (czterysta dziesięć milionów dwieście siedem tysięcy pięćset złotych), to jest 0,31zł na jedną akcję oraz ustaliło dzień dywidendy na dzień 25 kwietnia 2014 roku, a termin wypłaty na dzień 5 maja 2014 roku. Dywidenda została w całości wypłacona w uchwalonym terminie. W dniu 28 kwietnia 2014 roku spółka zależna Emitenta: Synthos Kralupy a.s. z siedzibą w Kralupach nad Wełtawą, Republika Czeska (Spółka Zależna) dokonała emisji 82 (słownie: osiemdziesięciu dwóch) sztuk obligacji, każda o nominalnej wartości zł (siedem milionów złotych) i o łącznej wartości nominalnej PLN (słownie: pięćset siedemdziesiąt cztery miliony złotych 00/100) (Obligacje). Wszystkie Obligacje zostały objęte (nabyte) przez Synthos SA. Data wykupu Obligacji została ustalona na dzień 28 kwietnia 2019 roku, z możliwością dokonania wcześniejszego wykupu. Oprocentowanie obligacji jest stałe. Wyemitowane Obligacje są niezabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy o Obligacjach.

15 XIII. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE SYNTHOS S.A. BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ SYNTHOS S.A. WYNIKI, W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU. W ocenie Spółki, w perspektywie kolejnych okresów sprawozdawczych istotny wpływ na osiągane przez Grupę Kapitałową Synthos S.A. wyniki będą miały następujące czynniki: Zrealizowanie na przestrzeni ostatnich lat przez spółki Grupy Kapitałowej Synthos S.A. szeregu projektów rozszerzających ofertę produktową oraz inwestycji w obszarze energetycznym. Odbudowa wzrostu gospodarczego w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej stanowiących główne rynki zbytu dla produktów spółek Grupy Kapitałowej Synthos S.A. Pojawiające się w ostatnich miesiącach dane makroekonomiczne pozwalają przypuszczać, że w strefie euro w średnioterminowej perspektywie będziemy mieć do czynienia z bardzo powolnym ale postępującym ożywieniem gospodarczym. Dane potwierdzające ożywienie docierać powinny również z polskiej gospodarki. W tym przypadku istotne znaczenie ma utrzymywanie przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych na niskich poziomach mające na celu pobudzenie gospodarki poprzez niskie koszty kredytu. Rozwój konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, który już obecnie skutkuje recesją gospodarczą Ukrainy i istotnym obniżeniem tempa wzrostu gospodarczego Rosji. W najbliższym czasie negatywne skutki ekonomiczne przyniosą też międzynarodowe sankcje nałożone na Rosję i podejmowane przez nią odwetowe działania. Obecnie trudno jest oszacować jak duży wpływ będą miały sankcje na poziom wzrostu gospodarczego państw regionu i całej UE. Jednakże, ze względu na relatywnie nieduże zaangażowanie Grupy Kapitałowej Synthos S.A. na rynkach wschodnich skutki dla niej nie powinny być istotne. Sytuacja na rynku opon na wymianę. Sytuacja na europejskim rynku opon na wymianę powinna ulegać stopniowej poprawie. W dłuższym horyzoncie czasu realny wzrost popytu na opony spodziewany jest na rynkach azjatyckich, takich jak Chiny i Indie oraz w mniejszym stopniu, na rynkach południowoamerykańskich (głównie Brazylia). Przemysł oponiarski zużywa ok. 70% światowej produkcji kauczuków SBR. Koniunktura w polskiej branży budowlanej. Synthos S.A. oczekuje poprawy koniunktury w budownictwie i tym samym w wynikach segmentu dyspersji i klejów. W całym 2014 roku wzrost wartości dodanej w sektorze budowlanym wyniesie 6,1% w porównaniu z 9,0% spadkiem w 2013 roku (źródło: Stan i prognoza koniunktury gospodarczej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, lipiec 2014 roku). Poprawa wyników w segmencie klejów wynikać powinna również z systematycznego rozwoju asortymentu oferowanych produktów jak też wzrostu skali działalności. Tempo wzrostu gospodarczego w Chinach i USA determinujące m.in. sytuację na globalnym rynku petrochemicznym. Rząd Chin wyznaczył cel wzrostu PKB w 2014 roku na 7,5 proc. W przypadku USA istotny element to nieznane konsekwencje wycofywania się z programu wspierania wzrostu gospodarczego poprzez prowadzenie luźnej polityki monetarnej.

16 Rosnący udział lekkich surowców w zasilaniu instalacji produkcyjnych olefin, mający wpływ na ograniczenie dostępności i wzrost ceny butadienu stanowiącego główny surowiec do produkcji masowych kauczuków syntetycznych. Notowania złotego i czeskiej korony w stosunku do euro oraz amerykańskiego dolara. Długoterminowe oddziaływanie regulacji dotyczących etykietowania opon skutkujące wzrostem popytu na kauczuki Nd BR i S-SBR znajdujące zastosowanie w produkcji nowoczesnych opon o ulepszonych własnościach użytkowych w zakresie odporności na ścieranie, oporów toczenia i przyczepności do mokrej nawierzchni. Rozwój motoryzacji skutkował będzie kontynuacją obserwowanego od wielu lat wzrostu popytu na kauczuki syntetyczne wytwarzane m.in. przez spółki Grupy Kapitałowej Synthos S.A. Występująca w ostatnich dwóch latach słabość popytu spowodowana była zarówno trudną sytuacją gospodarczą państw strefy euro jak również osłabieniem wzrostu gospodarczego państw rozwijających się Azji (głównie Chin) oraz Ameryki Południowej (głównie Brazylii). Synthos S.A. zakłada, że w długim terminie można oczekiwać wzrostu zapotrzebowania na kauczuki syntetyczne w związku z przewidywanym wzrostem liczby samochodów w krajach rozwijających się. XIV. OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYKA Z OKREŚLENIEM, W JAKIM STOPNIU GRUPA SYNTHOS S.A. JEST NA NIE NARAŻONA, ZWIĄZANYCH Z POZOSTAŁYMI MIESIĄCAMI ROKU OBROTOWEGO. 1. Ryzyko związane z zaopatrzeniem surowcowym. Spółki produkcyjne Grupy Kapitałowej SYNTHOS S.A. nie są w pełni zintegrowane w zakresie jednego łańcucha pozyskiwania surowców do produkcji produktów finalnych. Zewnętrzne zaopatrzenie surowcowe opiera się w Grupie Kapitałowej SYNTHOS S.A. przede wszystkim na długoterminowych kontraktach z dostawcami. Brak pełnej integracji surowcowej może stwarzać dla Grupy Kapitałowej SYNTHOS S.A. ryzyko ekspozycji na wahania cen surowców, oraz ryzyko zabezpieczenia ilościowego dostaw. W szczególnych przypadkach występują trudności z przeniesieniem zmian cen zakupionych surowców na ceny produktów. Notowania cen polistyrenów i kauczuków mogą okresowo nie uwzględniać zmian cen surowców. Wynika to z opóźnienia w przełożeniu cen surowców na ceny produktów i odmienny mechanizm notowań. Prawdopodobieństwo takiego ryzyka może być większe w przypadku zgromadzenia przez odbiorców znacznych zapasów a w konsekwencji okresowego ograniczenia ich odbiorów. W długim okresie z reguły zachodzi jednak przeniesienie zmian cen surowców na zmiany cen produktów. W celu minimalizacji ryzyka cenowego w umowach długoterminowych na dostawy surowców stosowane są formuły cenowe, odzwierciedlające bieżącą sytuację rynkową surowców. Formuły ograniczają ryzyko odchyleń uzyskiwanych cen zakupu od cen rynkowych, w przypadku gwałtownych zmian i gwarantują stałość zależności uzyskiwanych cen od notowań, na których są oparte. W szczególnych przypadkach, jak np. zaistnienie siły wyższej po stronie kluczowych dostawców może wystąpić ryzyko przerwania ciągłości dostaw. W ramach działań mających na celu minimalizację ryzyka przerwania ciągłości dostaw Grupa Kapitałowa SYNTHOS S.A. dywersyfikuje źródła dostaw, a z partnerami o silnej i stabilnej pozycji rynkowej zawiera umowy długoterminowe na dostawy surowców strategicznych. Umowy takie stanowią zarówno gwarancję ciągłości dostaw dla Grupy jak i odbiorów dla dostawców. Grupa Kapitałowa SYNTHOS S.A. jest rzetelnym i stabilnym partnerem o wysokiej wiarygodności rynkowej. W konsekwencji zarówno prowadzonych działań jak i generalnej sytuacji

17 rynkowej ryzyko związane z zabezpieczeniem surowcowym w pierwszym półroczu 2014 było ograniczone i nie zakłada się jego wzrostu w pozostałych miesiącach roku obrotowego. 2. Ryzyko wypadkowe na stanowiskach pracy Rodzaj wykonywanych czynności przez pracowników w procesach produkcji i związany z tym kontakt z substancjami i czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi powoduje zwiększone ryzyko wypadkowe. Uwzględniając charakter i rodzaj prowadzonych w kluczowych podmiotach Grupy Kapitałowej Synthos S.A. procesów produkcyjnych nie da się wykluczyć prawdopodobieństwa wystąpienia wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, co może mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe uzyskiwane przez Grupę Kapitałową Synthos S.A. Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna oraz Synthos S.A. ma wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Spółka poddawana jest corocznemu auditowi kontrolnemu. W kwietniu 2012r. system został pozytywnie oceniony przez audytorów zewnętrznych. Na podstawie przeprowadzonego auditu Spółka uzyskała certyfikat na kolejne trzy lata. Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna w uznaniu uzyskanych wyników w zakresie poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy otrzymał Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata , nadawaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy i Inspekcją Sanitarną owocuje ciągłym doskonaleniem nadzoru nad bezpieczeństwem pracy związanym z substancjami chemicznymi. Cały czas, zgodnie z założonym harmonogramem odbywają się prowadzone przez służbę BHP szkolenia okresowe i instruktaże wstępne, podnoszące świadomość pracowników produkcji w obszarze BHP. 3. Ryzyko awarii przemysłowej, pożaru, wybuchu Działalność produkcyjna prowadzona przez spółki Grupy Kapitałowej Synthos S.A wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Związane jest to z magazynowaniem i stosowaniem w procesach produkcji substancji niebezpiecznych o właściwościach palnych, wybuchowych i toksycznych. Zagrożenia stanowią uwolnienia do otoczenia z instalacji i urządzeń substancji niebezpiecznych, możliwość wystąpienia potencjalnego pożaru i wybuchu spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem systemów regulacji i sterowania oraz zaburzeniami w pracy technicznych środków bezpieczeństwa. W działalności przemysłowej nie da się wykluczyć całkowicie ryzyka powstania zdarzeń niekorzystnych, które mogą skutkować zaburzeniami w działalności operacyjnej i mieć bezpośredni wpływ na osiągane wyniki finansowe. Spółki Grupy Kapitałowej Synthos S.A posiadają systemy środków bezpieczeństwa i zapobiegawczych, których zadaniem jest maksymalna ochrona osób, środowiska i mienia zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz spółek. Ochronę i profilaktykę przeciwpożarową zapewniają zakładowe służby ratownicze. W pierwszym kwartale 2014r. miała miejsce poważna awaria przemysłowa związana z pożarem w obiekcie polimeryzacji lateksów syntetycznych SBR. W wyniku zaistniałego zdarzenia nie odnotowano

18 negatywnego wpływu na środowisko. Ruch technologiczny wydziału przywrócono natychmiast po ugaszeniu źródła pożaru bez skutków dla wydajność pracy instalacji. Spółki Grupy Kapitałowej Synthos S.A posiadają systemy środków bezpieczeństwa i zapobiegawczych, których zadaniem jest maksymalna ochrona osób, środowiska i mienia zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz spółek. Ochronę i profilaktykę przeciwpożarową zapewniają zakładowe służby ratownicze. Działania podejmowane w zakresie ochrony i bezpieczeństwa pracy mają na celu identyfikację i ocenę źródeł ryzyka związanych z działaniami, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia, środowiska pracy oraz mienia. Służą one planowemu zapobieganiu wypadkom i awariom, szkoleniu i motywowaniu pracowników do wykonywania prac w bezpieczny i odpowiedzialny sposób. Spółki Grupy Kapitałowej Synthos S.A. mają obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody wynikłe z poważnych awarii. Firmy ubezpieczeniowe dokonują regularnych kontroli ryzyka. Spółki Grupy Kapitałowej Synthos S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają opracowane Programy Zapobiegania Awariom wraz z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem oraz raporty o bezpieczeństwie dla instalacji produkcyjnych. W Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce jawnej został również opracowany i wdrożony Wewnętrzny Plan Operacyjno Ratowniczy (zatwierdzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Wojewódzką Komendę Straży Pożarnej). Zgodnie z wymogami bezpieczeństwa okresowo odbywają się we współpracy z Powiatową Strażą Pożarną ćwiczenia bojowe pozorujące wystąpienie awarii oraz usuwanie jej skutków.

19 SYNTHOS S.A. ul. Chemików Oświęcim tel fax

RAPORT PÓŁROCZNY 01.01.2013 30.06.2013 SYNTHOS S.A.

RAPORT PÓŁROCZNY 01.01.2013 30.06.2013 SYNTHOS S.A. RAPORT PÓŁROCZNY 01.01.2013 30.06.2013 SYNTHOS S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SYNTHOS S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku ZARZĄD SYNTHOS S.A.: - PREZES ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA 01.06.2014 -- 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA DODATKOWA 01.06.2014 -- 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY INFORMACJA DODATKOWA 01.06.2014 -- 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 Informacja dodatkowa Grupy Kapitałowej SYNTHOS S.A. Raport kwartalny za okres od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku ZARZĄD SYNTHOS

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA DODATKOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA DODATKOWA 01.01.2012-31.03.2012 RAPORT KWARTALNY Informacja dodatkowa Grupy Kapitałowej SYNTHOS S.A. Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku ZARZĄD SYNTHOS S.A.:

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie PPH KOMPAP S.A. oraz sprawozdanie finansowe jednostki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA DODATKOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA DODATKOWA 01.07.2012-30.09.2012 RAPORT KWARTALNY Informacja dodatkowa Grupy Kapitałowej SYNTHOS S.A. Raport kwartalny za okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku ZARZĄD SYNTHOS S.A.:

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2014 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 1.01.2016 30.06.2016 ROKU Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2016 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 01.01.2012-30.06.2012 SYNTHOS S.A.

Raport półroczny 01.01.2012-30.06.2012 SYNTHOS S.A. Raport półroczny 01.01.2012-30.06.2012 SYNTHOS S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SYNTHOS S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku Zarząd SYNTHOS S.A...... Tomasz Kalwat

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZADNIE Z DZIAŁALNOŚCI Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZADNIE Z DZIAŁALNOŚCI Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZADNIE Z DZIAŁALNOŚCI Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA S.A. ZA OKRES OD 01.01.2012r. DO 30.06.2012r. Łódź, sierpień 2012 rok Sprawozdanie sporządzono zgodnie z 89 ust. 1 pkt. 3) oraz 87 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Grupa

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12.

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12. POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12.2013 ROKU SPIS TREŚCI Udział emitenta w spółkach z na koniec

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) POZOSTAŁE INFORMACJE Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY KĘTY S.A. DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU SPIS TREŚCI Zwięzły opis istotnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010 r. do 30.06.2010 r. RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 01.01.2013-31.12.2013 SYNTHOS S.A.

Raport roczny 01.01.2013-31.12.2013 SYNTHOS S.A. Raport roczny 01.01.2013-31.12.2013 SYNTHOS S.A. Sprawozdanie z działalności SYNTHOS S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Zarząd SYNTHOS S.A...... Tomasz Kalwat Prezes Zarządu..

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30 czerwca 2015 r.

SYNTHOS S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30 czerwca 2015 r. SYNTHOS S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30 czerwca 2015 r. SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Aneks numer 18 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.)

Aneks numer 18 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) Aneks numer 18 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 01.01.2012-31.12.2012 SYNTHOS S.A.

Raport roczny 01.01.2012-31.12.2012 SYNTHOS S.A. Raport roczny 01.01.2012-31.12.2012 SYNTHOS S.A. Sprawozdanie z działalności SYNTHOS S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Zarząd SYNTHOS S.A...... Tomasz Kalwat Prezes Zarządu..

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU OBROTOWEGO 2012/2013 OBEJMUJĄCYM OKRES OD 1 LIPCA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. Zgodnie z 89 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013 R. DO DNIA 31.03.2013 R. (I KWARTAŁ 2013 R.) ORAZ DANE NARASTAJĄCE ZA OKRES OD DNIA

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

zwołanego na dzień 19 listopada 2012 r., zakończonego po przerwie w dniu 27 listopada 2012 r.

zwołanego na dzień 19 listopada 2012 r., zakończonego po przerwie w dniu 27 listopada 2012 r. Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Ciech S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 19 listopada 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego POLWAX S.A.

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego POLWAX S.A. Pozostałe informacje do raportu kwartalnego POLWAX S.A. Raport kwartalny za okres Od 1 lipca 2015 roku do 30 września 2015 roku ZARZĄD POLWAX S.A.: Dominik Tomczyk Prezes Zarządu Jacek Stelmach Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZBUD T&R S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZBUD T&R S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZBUD T&R S.A. 1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa (firma): Pozbud T&R Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Województwo siedziby: Wielkopolska Siedziba: Luboń

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa (firma): Pozbud T&R Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Województwo siedziby: Wielkopolska Siedziba: Luboń

Bardziej szczegółowo

DREWEX S.A. w upadłości układowej ul. Obozowa 42A/2, Kraków

DREWEX S.A. w upadłości układowej ul. Obozowa 42A/2, Kraków INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. W UPADŁOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU ZA OKRES: III KWARTAŁ 2012 ROK. SA-Q 3/2012 1 Wstęp Informacje uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 Do dokumentu rejestracyjnego Zakładów OdzieŜowych BYTOM SA

Aneks nr 3 Do dokumentu rejestracyjnego Zakładów OdzieŜowych BYTOM SA Aneks nr 3 Do dokumentu rejestracyjnego Zakładów OdzieŜowych BYTOM SA Autopoprawka 1 Wprowadzona w związku z zarejestrowaniem przez Sąd podwyŝszenia kapitału zakładowego Emitenta o 15.000.000 zł na skutek

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1. do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A.

ANEKS NR 1. do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. ANEKS NR 1 do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2008 r. Niniejszy Aneks nr 1 stanowi aktualizację informacji

Bardziej szczegółowo

CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA

CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU SPIS TREŚCI 1. Podstawa sporządzania raportu okresowego za III kwartał 2012 r. 2. Informacje o emitencie 3. Struktura akcjonariatu CERABUD S.A. 4.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RAPORT SKONSOLIDOWANY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RAPORT SKONSOLIDOWANY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 01.01.2011-31.12.2011 RAPORT SKONSOLIDOWANY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A. za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku ZARZĄD SYNTHOS S.A.: -

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Podstawowe dane o jednostce dominującej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

III. Pozostałe informacje zgodnie z 91 ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r.

III. Pozostałe informacje zgodnie z 91 ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. III. Pozostałe informacje zgodnie z 91 ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. 1. Wybrane dane finansowe na dzień 30.06.2007 r., zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. w sprawie: wyboru Przewodniczącego. 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółka Akcyjna POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO

Grupa Kapitałowa Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółka Akcyjna POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO Grupa Kapitałowa Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółka Akcyjna POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO 1 Spis treści POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO... 1 1. Zmiany w strukturze Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Spółka przejmująca: BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 3/2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 3/2015 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: Firma Chemiczna Dwory S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i protokolanta Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 01.01.2013-31.12.2013 GRUPA SYNTHOS S.A.

Raport roczny 01.01.2013-31.12.2013 GRUPA SYNTHOS S.A. Raport roczny 01.01.2013-31.12.2013 GRUPA SYNTHOS S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SYNTHOS S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Zarząd SYNTHOS S.A...... Tomasz

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2014-06-30 19:44 CERAMIKA NOWA GALA SA uchwały podjęte przez WZ 30 czerwca 2014 Raport bieżący 10/2014 Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2008. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash Spółka Akcyjna ( Spółka )

ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2008. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash Spółka Akcyjna ( Spółka ) ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2008 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash Spółka Akcyjna ( Spółka ) Niniejsze sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA II KWARTAŁ 2013 ROKU Warszawa 06 sierpień 2013 GO TFI S.A. ul. Stawki 2, 00-193, WARSZAWA, TEL.+48 22 860 63 76, FAX +48 22 201 06 12 www.gounited.pl SĄD REJONOWY

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013- 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSzSzSSzzSSS SSSzSSSSSSSSSSSSSSSS SSSzSSSzSSzSSSzzzzSSSSSS S (Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2010 do 30.06.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSzSzSSzzSSS SSSzSSSSSSSSSSSSSSSS SSSzSSSzSSzSSSzzzzSSSSSS S (Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2010 do 30.06. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSzSzSSzzSSS SSSzSSSSSSSSSSSSSSSS SSSzSSSzSSzSSSzzzzSSSSSS S (Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2010 do 30.06.2010) Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A. za okres 01.01.2010 30.06.2010

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.) Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres 01-04-2012r. do 30-06-2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Wieliczka, 14.08.2012 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA:

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pan -a/-ią. strona 1 z 19 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za IV kwartał 2007 r. zostały sporządzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Y UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. UCHWAŁA NR [1] w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO RAPORTU KWARTALNEGO Q III/2010 TIM SA

KOMENTARZ DO RAPORTU KWARTALNEGO Q III/2010 TIM SA INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO Q III/2010 TIM SA SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE 87 ust. 4 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku Emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Pozostałe informacje do raportu za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Pozostałe informacje do raportu za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za II kwartał 2008 r. zostały sporządzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny JDB S.A. I kwartał 2013 r.

Jednostkowy Raport Kwartalny JDB S.A. I kwartał 2013 r. Jednostkowy Raport Kwartalny JDB S.A. I kwartał 2013 r. (dane za okres 01-01-2013r. do 31-03-2013r.) Jurajski Dom Brokerski Częstochowa, dnia 14 maja 2013r. RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO WIELTON S.A. ZA II KWARTAŁ 2008 r.

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO WIELTON S.A. ZA II KWARTAŁ 2008 r. POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO WIELTON S.A. ZA II KWARTAŁ 2008 r. WIELUŃ 04.08.2008 DANE FINANSOWE (w mln zł): WPROWADZENIE: II KW. 2008r. II KW. 2007r. PRZYCHODY 103,4 92,2 ZYSK NETTO 19,4

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014 Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU I Opis organizacji Grupy Kapitałowej Qumak-Sekom SA nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy grupy

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 25 marca 2015 roku Liczba głosów obecnych

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 01.01.2012-31.12.2012 SYNTHOS S.A.

Raport roczny 01.01.2012-31.12.2012 SYNTHOS S.A. Raport roczny 01.01.2012-31.12.2012 SYNTHOS S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SYNTHOS S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Zarząd SYNTHOS S.A...... Tomasz Kalwat

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2012 roku Kraków, 14 lutego 2013 roku Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Emitencie... 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Sprawozdanie z spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Dom Development S.A. DATA ZW: 22 maja 2014 roku (godz. 14.00) Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu: 407

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012)

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) Bydgoszcz, 15.05.2012 1. Informacje ogólne 1.1. Informacje podstawowe NAZWA FORMA PRAWNA ADRES INVENTI S.A. SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Good Idea S.A.

Raport Kwartalny Good Idea S.A. Strona1 Raport Kwartalny Good Idea S.A. II kwartał 2015/2016 r. (dane za okres 30.09.2015r. 31.12.2015r.) Strona2 Warszawa 13 luty 2016r. RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE..3

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY KĘTY S.A. DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez ZWZ Pelion S.A. w dniu 9 maja 2012 r.

Uchwały podjęte przez ZWZ Pelion S.A. w dniu 9 maja 2012 r. Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 9 maja 2012 r. Zarząd z siedzibą w Łodzi przedstawia treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 9 maja 2012 roku w Łodzi.

Bardziej szczegółowo