1. nieruchomości objęte księgą wieczystą JG1J/ /8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze tj.:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. nieruchomości objęte księgą wieczystą JG1J/00030962/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze tj.:"

Transkrypt

1 Regulamin II przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kowarach przy ul. Rejtana oraz na sprzedaż 100 % udziałów w spółce Hydromet Sp. z o.o. z siedzibą w Kowarach Przedmiot przetargu stanowią łącznie: 1 1. nieruchomości objęte księgą wieczystą JG1J/ /8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze tj.: 1) działka nr 201 pow ,00 m2, AM-6, obręb 0004 Kowary zabudowana budynkami i budowlami przemysłowymi: a) Zbiornik zasypowy rudy - powierzchnia zabudowy 209,7 m 2, - powierzchnia ogólna 249,25 m 2, - kubatura 1584,40 m 3 ; b) Budynek rozdrabialni rudy - powierzchnia zabudowy 127,1 m 2, - powierzchnia netto 262,9 m 2 - powierzchnia użytkowa 236,9 m 2, - powierzchnia komunikacji 26,0 m 2 - kubatura 1168,0 m 3 ; c) Galeria powłokowa - Całkowita długość galerii w rzucie mm, - Ciężar konstrukcji z podłogą ,00 kg, d) Rozdzielnia elektryczna - powierzchnia zabudowy 170,2 m 2, - kubatura 929,8 m 3 ; e) Budynek administracji - powierzchnia zabudowy 351,0 m 2, - powierzchnia netto 768,4 m 2, - w tym powierzchnia użytkowa 603,7 m 2 oraz powierzchnia komunikacji 164,7 m 2, - kubatura 2570,0 m 3 ; - ilość kondygnacji 3 f) Budynek przygotowania pulpy - powierzchnia zabudowy 161,1 m 2, - kubatura 1191,5 m 3 ; g) Budynek sorpcji - powierzchnia zabudowana 110,3 m 2, - powierzchnia użytkowa 310,5 m 2, - kubatura 1373,0 m 3 ; h) Budynek sorpcji przybudówka - powierzchnia zabudowy 67,7 m 2, - kubatura 211,6 m 3, i) Budynek wytrącania - powierzchnia zabudowy 199,0 m 2, - powierzchnia użytkowa 268,5 m 2, - kubatura 1466,3 m 3 ; j) Budynek wytrącania - przybudówka - powierzchnia zabudowy 16,7 m 2, 1

2 - kubatura 91,0 m 3, k) Kotłownia - powierzchnia zabudowy 231,0 m 2, - powierzchnia użytkowa 213,5 m 2 - W tym: - powierzchnia produkcyjna 158,0 m 2 - powierzchnia pomocnicza 55,3 m 2 - powierzchnia komunikacji 28,7 m 2 - kubatura 1.621,0 m 3 l) Skład opału m) Budynek warsztatu - powierzchnia zabudowy 570,6 m 2, - kubatura 3373,8 m 3, n) Magazyn materiałów pędnych - powierzchnia użytkowa 97,2 m 2, - kubatura 267,3 m 3 ; o) Wiata nr 2 - powierzchnia użytkowa 366,5 m 2, - kubatura 1453,0 m 3, p) Magazyn odczynników - powierzchnia zabudowy 109,4 m 2, - kubatura 323,5 m 3 ; q) Budynek magazynowy nr 1 - powierzchnia zabudowy 76,9 m 2, w tym - część murowana 23,9 m 2 - część drewniana 53,0 m 2 - kubatura 280,2 m 3, w tym - część murowana 101,3 m 3 - część drewniana 178,9 m 3 r) Budynek laboratorium - powierzchnia zabudowy 333,2 m 2, - powierzchnia użytkowa 237,6 m 2, - kubatura 1620,0 m 3 ; s) Wiata magazynowa nr 5 - powierzchnia użytkowa 30,3 m 2, - kubatura 96,9 m 3, t) Zbiornik wody pitnej - powierzchnia zabudowy 20,3 m 2, - kubatura 132,00 m 3 ; u) Zbiornik wody przemysłowej - powierzchnia zabudowy 62,7 m 2, - kubatura 267,2 m 3 ; v) Portiernia - powierzchnia zabudowy 48,5 m 2 - powierzchnia użytkowa 27,3 m 2, - kubatura 168,0 m 3, 2) działki nr 389/2 (pow ,00 m 2 ), nr 389/3 (pow. 5405,00 m 2 ) i 389/4 (pow. 4051,00 m 2 ) AM-6, obręb 0004 Kowary zabudowane budynkami i budowlami przemysłowymi: a) Budynek dekantacji - powierzchnia zabudowy 587,2 m 2, - powierzchnia użytkowa 470,0 m 2, - kubatura 4700,0 m 3 ; b) Budynek dekantacji - dobudówka - powierzchnia użytkowa 121,0 m 2, - powierzchnia komunikacji 277,0 m 2 - kubatura 1000,0 m 3 ; c) Wiata stalowa nr 1 - powierzchnia zabudowy 28,4 m 2, - kubatura 173,0 m 3 ; 2

3 d) Wiata magazynowa - powierzchnia zabudowy 75,6 m 2, - kubatura 530,0 m 3 ; e) Budynek gospodarczy - powierzchnia zabudowy 123,0 m 2, - powierzchnia użytkowa 111,0 m 2, f) Pompownia wody pitnej - powierzchnia zabudowana 35,7 m 2, - kubatura 119,0 m 3 ; g) Budynek stacji pomp (woda przemysłowa) Część nadziemna: - powierzchnia zabudowy 31,10 m 2, - powierzchnia ogólna 23,15 m 2, - kubatura 93,5 m 3 Część podziemna: (zbiornik żelbetowy-komora ssawna) - kubatura wewnętrzna 82,3 m 3 ; 2. Jeden udział w spółce Hydromet Sp. z o.o. z siedzibą w Kowarach, stanowiący 100% kapitału zakładowego spółki Nieruchomości, będące przedmiotem przetargu leżą na terenie, dla którego istnieje aktualnie obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach - Podgórzu, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej nr IX/39/07 z dnia r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 149, poz z dnia r.) ustanawiający jego przeznaczenie podstawowe jako m.in. tereny zabudowy usługowej. Na terenie nieruchomości (działka 389) znajduje się staw osadowy odpadów pouranowych (po działalności Zakładów Przemysłowych R- 1). Grunty zostały poddane rekultywacji, uznanej za zakończoną decyzjami Starosty Jeleniogórskiego z 2002 r. i 2005 r. 2. Przedmiotowe nieruchomości stanowią przedmiot najmu na rzecz Spółki Hydromet Sp. z o.o. na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. 3. Dwa budynki położone na działce 201 (budynek przygotowania pulpy oraz budynek sorpcji) są częściowo usytuowane na działce 200/2 należącej do Skarbu Państwa i pozostającej we władaniu PKP S.A Spółka Hydromet Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Hydromet Sp. z o.o. z siedzibą w Kowarach została zarejestrowana 21 lutego 1989 roku. 3. Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych (pięćdziesiąt tysięcy) złotych i składa się z jednego udziału, stanowiącego 100 % kapitału zakładowego Spółki. 4. Przedmiotem działalności Hydromet Sp. z o.o. jest produkcja, handel oraz prowadzenie prac badawczych, w szczególności w zakresie produkcji specjalistycznych wyrobów i środków chemicznych (inhibitory korozji, koagulanty używane w procesach uzdatniania wody pitnej i oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych), odzyskiwania pierwiastków ziem rzadkich (ren) oraz sprzedaży wyrobów gotowych, półfabrykatów i usług na zaopatrzenie rynku wewnętrznego. 3

4 1. Przetarg ma charakter przetargu nieograniczonego ustnego Cena wywoławcza za zbycie przedmiotu przetargu wynosi łącznie zł. (milion siedemset czternaście tysięcy trzysta złotych). 3. Kryterium wyboru nabywcy lub nabywców jest cena zaproponowana za łączne nabycie udziału w Spółce oraz nieruchomości, będących przedmiotem przetargu. 4. Zbycie przedmiotu przetargu, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyborze oferty, wymagać będzie zgody Ministra Skarbu Państwa na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dn r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U z 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz art. 5a i 5b ustawy z dn r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1224). 1. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostanie w Internecie oraz opublikowane w prasie Ponadto ogłoszenie o przetargu wywieszone będzie w Gmachu Głównym Politechniki Wrocławskiej, bud. A-1, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, na tablicy ogłoszeń Kanclerza. 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne, pod warunkiem wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa, której przewodniczącego oraz członków powołuje Rektor Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując uczestnikom przetargu informacje na temat oznaczenia przedmiotu przetargu, jego obciążeń i zobowiązań, których jest przedmiotem; skutkach uchylenia się od zawarcia umów sprzedaży (przedwstępnej lub przyrzeczonej) oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wniosły wadium oraz zostały dopuszczone do przetargu. 2. Przewodniczący komisji przetargowej odbiera od uczestników przetargu pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz stanem formalno-prawnym przedmiotu przetargu. 3. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. 4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż ,00 zł. 5. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden uczestnik, zaoferował co najmniej cenę wywoławczą. 4

5 7. Po ustaniu zgłoszeń postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeśli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej bądź równej cenie wywoławczej. 2. Politechnika Wrocławska zastrzega sobie prawo zakończenia przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn. 1. Z przebiegu postępowania sporządza się protokół, zawierający następujące informacje: 9 1) termin i miejsce przetargu, 2) oznaczenie przedmiotu przetargu (wg ewidencji gruntów i księgi wieczystej, nr KRS) 3) obciążenia nieruchomości, 4) osoby lub firmy dopuszczone i niedopuszczone do przetargu, wraz z uzasadnieniem, 5) rozstrzygnięcia podjęte przez komisję przetargową, wraz z uzasadnieniem, 6) najwyższa cena osiągnięta w przetargu, 7) imię, nazwisko i adres albo firma oraz siedziba osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości, 8) imiona i nazwiska przewodniczącego i członków komisji przetargowej. 2. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie komisji. 3. Wniosek komisji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty podlega zatwierdzeniu przez Rektora Politechniki Wrocławskiej Przewodniczący komisji przetargowej ustala z oferentem, który przetarg wygrał, termin zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, z zastrzeżeniem 4 ust. 4, oraz zawiadamia oferenta o miejscu i terminie jej zawarcia. 2. Po podpisaniu umowy przedwstępnej, Politechnika Wrocławska występuje do Ministra Skarbu Państwa z wnioskiem, o którym mowa w 4 ust Zgoda, udzielona na wniosek, o którym mowa w 4 ust. 4, poprzedza i jest warunkiem zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży. 4. Z chwilą uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa, Politechnika Wrocławska zawiadamia o miejscu i terminie zawarcia umowy przyrzeczonej. 1. Wadium wynosi ,00 zł Wadium należy wpłacić na konto Politechniki Wrocławskiej - Bank Zachodni WBK S.A. 2 Oddział Wrocław Nr , z zaznaczeniem celu wpłaty Wadium do II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kowarach położonej przy ul. Rejtana oraz udziału w Spółce Hydromet Sp. z o.o.. 5

6 3. Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia, a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu, nie później niż przed upływem 30 dni od dnia zamknięcia lub unieważnienia przetargu. 4. Wadium wniesione przez nabywcę, zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium przepada, jeżeli oferent, który wygrał przetarg nie przystąpi z przyczyn leżących po jego stronie do zawarcia umowy przedwstępnej lub przyrzeczonej, w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniach. 5. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana do wpłaty całej zaoferowanej ceny przed podpisaniem umowy przyrzeczonej. 6. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy, w tym opłatę notarialną, ponosi nabywca. W przetargu nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład komisji oraz osoby im bliskie Uczestnik przetargu może złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Rektora Politechniki Wrocławskiej w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. 14 Informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu są rozszerzeniem postanowień Regulaminu, stanowiąc jego integralną część. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego Z postanowieniami Regulaminu przetargu oferenci mogą zapoznać się w Biurze Kanclerza Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, bud. A-1, pok lub na stronie internetowej 2. Oferent, przed złożeniem oferty zakupu, jest uprawniony do zapoznania się ze sprawozdaniami finansowymi z działalności Spółki z ostatnich pięciu lat, na zasadach określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz z operatami szacunkowymi sporządzonymi dla nieruchomości, będących przedmiotem przetargu, a także z wyceną udziałów w spółce. Zatwierdzam Wrocław, dnia 2012 r. 6

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza brutto

Cena wywoławcza brutto REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO w FORMIE LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH wg tabeli przedstawionej jak poniżej z podaniem numerów działek, ich powierzchnie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach Śródmieście sp. z o.o. 43-100 Tychy Al. Piłsudskiego 12 Tychy, dnia 02 stycznia 2012 r. Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach działając na podstawie Uchwały nr 1/10/2011 z dnia 28.10.2011

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji REGULAMIN przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż praw użytkowania wieczystego nieruchomości oraz praw własności stanowiących własność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rybniku ul. Jankowicka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż ruchomości oraz wynajmu/dzierżawy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizator

REGULAMIN. Organizator REGULAMIN nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności zabudowy nieruchomości położonej w Gądkach przy Dworcowej 6 1 Organizator Przetarg organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały.

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 16/2013 Zarządu PKM Katowice Sp. z o. o. REGULAMIN organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z

Bardziej szczegółowo

Regulamin nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż ruchomości tj: Agregat sprężarkowy WAN-AW szt 2

Regulamin nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż ruchomości tj: Agregat sprężarkowy WAN-AW szt 2 Regulamin nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż ruchomości tj: Agregat sprężarkowy WAN-AW szt 2 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzania nieograniczonego przetargu ustnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2009r. w sprawie określenia sposobu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE Warszawa, dn.2014r. działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczący sprzedaży nieruchomości oraz innych składników majątku trwałego należących do SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji we Wrocławiu Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku w sprawie ogłoszenia aukcji ( licytacji ustnej ) na sprzedaż samochodu osobowego marki POLONEZ CARO Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 12/13 AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 12/13 AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 12/13 AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE Warszawa, dn. 20.03.2013r. działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Godziszów z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Godziszów z dnia 10 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Godziszów z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ( licytacji ) pojazdu stanowiącego własność Gminy Godziszów

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu

Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu Łowyń, ul. Szkolna 16, 64-400 Międzychód 1. Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa dotyczą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, 28 100 Busko Zdrój Tel. ( 041) 378 24 01 do 08, fax ( 041) 378 27 68, DYREKCJA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU ZDROJU ogłasza sprzedaŝ

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt XIV GUp 11/12

Sygn. akt XIV GUp 11/12 Warunki nieograniczonego czwartego przetargu ofertowego na sprzedaż przedsiębiorstwa DAKRI-BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 22/24,

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 1. Przepisy wstępne 1 Regulamin określa zasady sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. 1 DEFINICJE 1. Biuro Korporacyjno-Prawne Biuro Korporacyjno-Prawne w strukturze organizacyjnej Waryński, 2. Komisja komisja

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot przetargu:

I. Przedmiot przetargu: OBWIESZCZENIE Syndyk Masy Upadłości AUTOSAN S.A. w upadłości likwidacyjnej ogłasza na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 14 maja 2014 r. Sygn. akt V. GUp 6/13 przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo