Międzynarodowa optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem transgranicznych operacji restrukturyzacyjnych. Marcin Żuk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Międzynarodowa optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem transgranicznych operacji restrukturyzacyjnych. Marcin Żuk"

Transkrypt

1 Międzynarodowa optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem transgranicznych operacji restrukturyzacyjnych Marcin Żuk

2 Źródła prawa Dyrektywa Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wydzieleń, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych Państw Członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE pomiędzy Państwami Członkowskimi (Dz. U. UE L z dnia 20 sierpnia 1990 r., Dz.U.UE.L , dalej zwana: Dyrektywą Merger ); Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L z dnia 11 grudnia 2006 r., dalej zwana: Dyrektywą o VAT ); Dyrektywa Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L 046 z 21 lutego 2008r., dalej jako: Dyrektywa Kapitałowa ); Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2000 roku, Nr 54, poz. 654, ze zmianami, dalej jako Ustawa o CIT ); Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004 roku, Nr 54, poz. 535, ze zmianami, dalej jako Ustawa o VAT ); Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2005 roku, Nr 41, poz. 399, ze zmianami, dalej jako Ustawa o PCC );

3 Zakres prezentacji Przepisy polskiego prawa podatkowego w ślad za Dyrektywą Merger przewidują neutralność podatkową następujących operacji restrukturyzacyjnych (dalej jako: Transakcje ): Połączeń; Podziałów; Transferu aktywów; Wymiany udziałów. Przedmiotem prezentacji jest przedstawienie, w jaki sposób w praktyce można wykorzystać Transakcje w międzynarodowej optymalizacji podatkowej.

4 CASE STUDY 1 Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem transgranicznego łączenia się spółek (cross-border merger)

5 Sytuacja przed restrukturyzacją opis przypadku Podatnik, osoba fizyczna będąca rezydentem podatkowym w Polsce, założył w 1995 r. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ( POL Sub ) w celu prowadzenia za jej pośrednictwem w Polsce działalności produkcyjnej; 100% udziałów w POL Sub zostało objętych w zamian za wkład gotówkowy w wysokości zł; Po latach rozwijania działalności w POL Sub wartość rynkowa 100% udziałów w niej jest wyceniana na ok zł; Obecnie podatnik rozważa wyjście z inwestycji, jednak analizując skutki podatkowe zwykłego sprzedania udziałów dochodzi do wniosku, że musi zapłacić podatek PIT w wysokości 19% od dochodu stanowiącego różnicę pomiędzy wydatkami na objęcie udziałów w POL Sub ( zł) a ceną uzyskaną z tytułu sprzedaży udziałów (ok zł), czyli ok zł.

6 Sytuacja przed restrukturyzacją - struktura POLSKA 100 % POL Sub

7 Etap I: Podatnik zakłada spółkę specjalnego przeznaczenia będącą rezydentem podatkowym na Cyprze ( CYP Sub ), w której posiada 100% udziałów; PRZED POLSKA CYPR 100 % 100 % POL Sub CYP Sub

8 Etap I: Koszty utworzenia i utrzymania spółki cypryjskiej Rejestracja spółki opłaty Utworzenie spółki dla spółki o kapitale zakładowym w wysokości do EUR, włączając w to pełen zestaw dokumentów spółki (po grecku lub angielsku), opłaty administracyjne i rejestracyjne oraz pieczęć spółki Gotowa spółka EUR EUR Minimalne roczne opłaty wynoszą odpowiednio: Zapewnienie siedziby Spółki 250 EUR Zapewnienie sekretarza Spółki 250 EUR Zapewnienie Dyrektora Spółki 750 EUR Księgowość 1000 EUR Stawki wynagrodzenia za godzinę pracy EUR

9 Etap II: CYP Sub dokonuje transgranicznego przejęcia POL Sub POLSKA PO CYPR 100 % CYP Sub PERMANENT ESTABLISHMENT

10 Etap II: Skutki podatkowe dla stron transakcji Dla spółki CYP Sub: wartość otrzymanego majątku w postaci zakładu (PE) nie stanowi przychodu podatkowego w Polsce zgodnie z zasadą, że do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych m.in. na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego (art. 12 ust. 4 punkt 4 Ustawy o CIT); stawki i metody amortyzacji podatkowej podlegają kontynuacji zgodnie z zasadą kontynuacji amortyzacji podatkowej (art. 16g ust. 9 Ustawy o CIT); nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę CYP Sub majątku spółki POL Sub ponad nominalną wartość udziałów przyznanych Podatnikowi nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych (art. 10 ust. 2 pkt 1 Ustawy o CIT); Spółka CYP Sub nie ma prawa rozliczenia ewentualnych strat podatkowych spółki POL Sub (art.. 7 ust. 2 Ustawy o CIT); operacja pozostaje poza zakresem Ustawy o VAT, gdyż zgodnie z jej art. 6 przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans; zgodnie z zasadą sukcesji podatkowej ogólnej CYP Sub wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki POL Sub, w tym w prawa i obowiązki w zakresie VAT; brak PCC w Polsce. Dla Podatnika: dochód Podatnika stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością nominalną udziałów przydzielonych przez spółkę CYP Sub a wydatkami na objęcie udziałów w spółce POL Sub nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia, lecz w momencie zbycia takich udziałów (art. 24 ust. 8 Ustawy o PIT).

11 Etap III: CYP Sub wnosi aportem zakład (PE) w Polsce do nowo utworzonej spółki POL Sub II PO POLSKA CYPR 100 % CYP Sub 100 % POL Sub II

12 Etap III: Skutki podatkowe dla stron Dla spółki CYP Sub: do przychodu podatkowego CYP Sub nie zalicza się wartości otrzymanych udziałów bowiem zgodnie z Ustawą o CIT przychodem jest tylko nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT); Dla spółki POL Sub II: wartość otrzymanego majątku w postaci zakładu (PE) nie stanowi przychodu podatkowego w Polsce zgodnie z zasadą, że do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych m.in. na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego (art. 12 ust. 4 punkt 4 Ustawy o CIT); stawki i metody amortyzacji podatkowej podlegają kontynuacji zgodnie z zasadą kontynuacji amortyzacji podatkowej (art. 16g ust. 10 Ustawy o CIT); operacja pozostaje poza zakresem Ustawy o VAT, gdyż zgodnie z jej art. 6 przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans; zgodnie z zasadą sukcesji podatkowej szczegółowej POL Sub II odpowiada całym swoim majątkiem do wartości nabytego zakładu solidarnie z CYP Sub za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą; PCC w Polsce w wysokości 0,5%.

13 Etap IV: CYP Sub sprzedaje 100% udziałów w POL Sub II POLSKA PO CYPR 100 % CYP Sub CENA

14 Etap IV: Skutki podatkowe dla stron Dla spółki CYP Sub: Cena uzyskana z tytułu zbycia udziałów podlega opodatkowaniu wyłącznie na Cyprze (zgodnie z art. 13 UPO pomiędzy Polską Cyprem); Na Cyprze formalnie obowiązuje podatek dochodowy o nazwie Special Contribution for the Defense of the Republic (SCD), jednak faktycznie jest bardzo łatwo spełnić kryteria zwolnienia z tego podatku, w związku z czym cena w całości byłaby nieopodatkowana. Dla Inwestora: Wydatki na nabycie udziałów w POL Sub II nie są dla Inwestora kosztem podatkowym w momencie ich zakupu; Obowiązek zapłaty 1% PCC w Polsce.

15 Etap V: Dystrybucja dochodów (ceny) z CYP Sub do Podatnika Dystrybucja ceny z CYP Sub do Podatnika może mieć przykładowo postać: Dywidendy; Wynagrodzenia z tytułu odpłatnego umorzenia udziałów; Wynagrodzenia z tytułu zasiadania w zarządzie spółki; Wynagrodzenia dyrektora; lub Nadwyżki likwidacyjnej.

16 Dystrybucja dochodów w postaci dywidendy (tax sparing credit) Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia , sygn. IPPB2/ /08-2/MD): Art. 24 ust. 1 lit. b) umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w wersji angielskiej dotyczy potrącenia w Polsce od podatku dochodowego osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce kwoty równej podatkowi dochodowemu płatnemu na Cyprze, a nie jak wskazuje na to polska wersja umowy zapłaconemu na Cyprze. Reasumując, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym, ma on prawo do odliczenia od podatku należnego w Polsce kwoty podatku w wysokości 10% kwoty dywidend, który stanowiłyby podatek do zapłacenia na Cyprze, gdyby nie zwolnienie tego rodzaju dochodów od podatku zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim.

17 Dystrybucja dochodów w postaci wynagrodzenia osoby zarządzającej lub pełnienia funkcji dyrektora (tzw. director s fee) Pismo Ministra Finansów z dnia 12 września 2006 r., sygn. DD4/PB6/ mk/jg/06/sm6-3929): Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, Minister Finansów uważa, iż prawidłowe jest stanowisko Pani X, zgodnie z którym uzyskiwany przez nią dochód z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w związku z art.. 27 ust. 8 ustawy tzw. Metodę wyłączenia z progresją. ; Oznacza to, iż dochód Podatniczki uzyskany na Cyprze jest zwolniony od opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Podatniczka uzyskiwałaby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Podatniczki podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

18 CASE STUDY 2 Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem transgranicznego wniesienia aportu w postaci oddziału (cross-border transfer of a branch of activity)

19 Sytuacja przed restrukturyzacją opis przypadku HOLD Co, spółka będąca rezydentem podatkowym w Hiszpanii, działa w chwili obecnej w Polsce w formie oddziału pod nazwą HOLD Co Oddział w Polsce ( Oddział ); Działalność Oddziału do chwili obecnej sprowadzała się do prowadzenia negocjacji handlowych, badania rynku, wyszukiwania kontraktów na rynku nieruchomości; Obecnie Oddział w wyniku wygranych przetargów Oddział zawarł obecnie dwie umowy o generalne wykonawstwo inwestycji; W związku z zakładanym ryzykiem gospodarczym związanym z realizacją tych projektów HOLD Co planuje w sposób korzystny podatkowo założenie w Polsce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ( POL Sub ).

20 Sytuacja przed restrukturyzacją - struktura PRZED HISZPANIA POLSKA HOLD CO HOLD CO ODDZIAŁ W POLSCE PERMANENT ESTABLISHMENT

21 Sytuacja po restrukturyzacji struktura PO HISZPANIA POLSKA HOLD CO 100 % POL Sub

22 Skutki podatkowe dla stron Dla spółki HOLD Co : do przychodu podatkowego HOLD Co nie zalicza się wartości otrzymanych udziałów bowiem zgodnie z Ustawą o CIT przychodem jest tylko nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT); Dla spółki POL Sub: wartość otrzymanego majątku w postaci Oddziału nie stanowi przychodu podatkowego w Polsce zgodnie z zasadą, że do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych m.in. na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego (art. 12 ust. 4 punkt 4 Ustawy o CIT); stawki i metody amortyzacji podatkowej podlegają kontynuacji zgodnie z zasadą kontynuacji amortyzacji podatkowej (art. 16g ust. 10 Ustawy o CIT); operacja pozostaje poza zakresem Ustawy o VAT, gdyż zgodnie z jej art. 6 przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans; zgodnie z zasadą sukcesji podatkowej szczegółowej POL Sub odpowiada całym swoim majątkiem do wartości nabytego Oddziału solidarnie z HOLD Co za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą; PCC w Polsce w wysokości 0,5%.

23 CASE STUDY 3 Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem transgranicznej wymiany udziałów (cross-border exchange of shares)

24 Sytuacja przed restrukturyzacją opis przypadku Sytuacja przed restrukturyzacją: Międzynarodowa grupa kapitałowa z Brazylii działająca na rynku produkcji urządzeń elektronicznych posiada spółki zależne m.in. w USA i Unii Europejskiej. Ze względu na rygorystyczne reguły podatkowe CFC (Controlled Foreign Entities) obowiązujące w Brazylii spółka zamierza założyć spółkę holdingową w Polsce. Docelowo wszystkie spółki córki należące do grupy kapitałowej mają zostać przeniesione do spółki holdingowej w Polsce. Celem transakcji jest ponadto korzystne podatkowo ukształtowanie przepływu dywidend w ramach grupy kapitałowej.

25 Sytuacja przed restrukturyzacją struktura PRZED BRAZYLIA PAŃSTWO UE STANY ZJEDNOCZONE POLSKA CYPR BR Co 100 % 100 % EU Sub US Sub

26 Etap I: Wniesienie aportem holdingu należącego do BR Co do CYP Sub BRAZYLIA PAŃSTWO UE STANY ZJEDNOCZONE POLSKA CYPR BR Co 100 % CYP Sub 100 % 100 % EU Sub US Sub

27 Etap I: Skutki dla stron transakcji Dla spółki BRCo oraz CYP Sub: Ze względu na udział w transakcji BR Co (rezydenta podatkowego w Brazylii) oraz CYP Sub (rezydenta podatkowego na Cyprze) skutki podatkowe wystąpią odpowiednio w Brazylii i na Cyprze.

28 Etap II: Wniesienie aportem holdingu przez CYP Sub do POL Sub Struktura Grupy Kapitałowej po restrukturyzacji. PO BRAZYLIA PAŃSTWO UE STANY ZJEDNOCZONE POLSKA CYPR BR Co 100 % CYP Sub 100 % POL Sub 100 % 100 % EU Sub US Sub

29 Etap II: Skutki podatkowe dla stron transakcji Dla spółki CYP Sub: do przychodu podatkowego CYP Sub nie zalicza się wartości otrzymanych udziałów w POL Sub (art. 12 ust. 4d ustawy o CIT); wydatków na objęcie udziałów w EU Sub i US Sub przekazywanych spółce POL Sub w ten sposób nie uważa się za koszty uzyskania przychodów; Wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia otrzymanych za nie udziałów w POL Sub, ustalony zgodnie z pkt 8 i art. 15 ust. 1k Ustawy o CIT. operacja pozostaje co do zasady poza zakresem Ustawy o VAT. Dla spółki POL Sub: do przychodu podatkowego POL Sub nie zalicza się wartości otrzymanych udziałów w EU Sub i US Sub (art. 12 ust. 4d ustawy o CIT); PCC w Polsce w wysokości 0.5%.

30 Neutralna podatkowo operacja zamiany udziałów (exchange of shares) warunki ustawowe Do przychodów nie zalicza się wartości otrzymanych udziałów (akcji) w spółce zbywającej i w spółce nabywającej jeśli łącznie spełnione są następujące warunki: spółka nabywająca (np. POL Sub) oraz spółka zbywająca (np. CYP Sub) podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania; oraz w zamian za zbywane udziały (akcje) spółka zbywająca (CYP Sub) otrzyma udziały (akcje) spółki nabywającej (POL Sub) albo otrzyma udziały (akcje) spółki nabywającej wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10 % wartości nominalnej otrzymanych udziałów (akcji) lub - w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji); oraz w wyniku nabycia udziałów (akcji): 1) spółka nabywająca (POL Sub) uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są zbywane (EU Sub oraz US Sub), albo 2) spółka posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są zbywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce.

31 Transgraniczny aport udziałów (akcji): Praktyka organów podatkowych Interpretacja Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu (z dn , sygn. 1473/968/KDO/423/71/07/WSz): na gruncie polskiego prawa handlowego, przykładem wymiany udziałów (akcji) jest wnoszenie aportu w postaci udziałów/akcji w innej spółce. Jeżeli operacja wymiany udziałów będąca wynikiem aportowania udziałów jednej spółki w zamian za udziały spółki, do której wnoszony jest aport, zostanie wykonana przy zachowaniu warunków opisanych w art. 12 ust 4d ustawy podatkowej, to na moment obejmowania udziałów nie będzie ustalony przychód z tytułu objęcia udziałów, zgodnie z tym przepisem.

32 Kontakt: Dariusz Tokarczuk Partner zarządzający Marcin Żuk Doradca podatkowy Algier Belgrad Bruksela Bukareszt Budapeszt Casablanca Hanoi HoChi Minh Hong-Kong Istambuł Kijów Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN Spółka komandytowa Metropolitan, Pl. Piłsudskiego 1, Warszawa Tel.: , Faks: Londyn Moskwa Nowy Jork Paryż Pekin Praga Rijad Szanghaj Tunis Warszawa

ODSETKI I NALEŻNOŚCI LICENCYJNE MIĘDZYNARODOWE PLANOWANIE PODATKOWE. Ewa Opalińska

ODSETKI I NALEŻNOŚCI LICENCYJNE MIĘDZYNARODOWE PLANOWANIE PODATKOWE. Ewa Opalińska ODSETKI I NALEŻNOŚCI LICENCYJNE MIĘDZYNARODOWE PLANOWANIE PODATKOWE Ewa Opalińska ZASADNICZE AKTY PRAWNE Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych ( Ustawa o CIT ); Ustawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Opinia PKPP Lewiatan do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 24 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe A-Tax /// 21.12.2013 Consulting Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe Aspekt kosztów uzyskania przychodów (KUZ ) po stronie

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC)

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) I. Wstęp II. Jakie jednostki mogą być uznane za zagraniczne spółki w rozumieniu przepisów o CFC? III. Kiedy zagraniczna

Bardziej szczegółowo

Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa

Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa Zarządzanie podatkami jako narzędzie budowania wartości firmy (wykład nr 11) Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Przebieg wykładu 2 Perspektywa lokalna vs perspektywa

Bardziej szczegółowo

Podatkowe konsekwencje przejęcia spółek w jaki sposób zaplanować transakcje

Podatkowe konsekwencje przejęcia spółek w jaki sposób zaplanować transakcje Celem artykułu jest przedstawienie i porównanie alternatywnych sposobów nabycia spółki, tak aby transakcja przebiegła optymalnie z perspektywy podatkowej dla obu jej stron. Celem niniejszego artykułu jest

Bardziej szczegółowo

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares)

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) PRZEWODNIK PRAWNOPODATKOWY wrzesień 2011 Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Budynek Focus, al. Armii Ludowej 26,

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 30.09.2010 INFORMACJE OGÓLNE I. DANE JEDNOSTKI: Nazwa: Forma prawna: OPTIMUS S.A. Spółka Akcyjna Siedziba: ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie Mamy przyjemność przedstawić Państwu KSP Tax News, w którym opisujemy wybrane orzeczenia i interpretacje, które zostały wydane lub opublikowane w sierpniu 2013 r. Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki Enodo Advisors Sp. z o.o. ul. Złota 59 (Skylight, XIV p.) 00-120 Warszawa Tel. +48 22 457 76 70, fax +48 22 457 76 01 www.enodo.pl Grudzień 2012 Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa wymaga

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO - European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT

Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT w Programie Infrastruktura i Środowisko Warszawa, październik 2011 r. Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

PROWADZĄCY: Aspekty podatkowe i bilansowe przekształcenia w spółkę akcyjną. Aspekty bilansowe i podatkowe w zakresie przejęć.

PROWADZĄCY: Aspekty podatkowe i bilansowe przekształcenia w spółkę akcyjną. Aspekty bilansowe i podatkowe w zakresie przejęć. Aspekty podatkowe i bilansowe przekształcenia w spółkę akcyjną Aspekty bilansowe i podatkowe w zakresie przejęć Michał Czerniak PROWADZĄCY: Łukasz Motała PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ Kontynuacja działalności

Bardziej szczegółowo

DOPŁATY DO KAPITAŁU W SPÓŁCE Z O.O.

DOPŁATY DO KAPITAŁU W SPÓŁCE Z O.O. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 684 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 45 2012 WALDEMAR GOS Uniwersytet Szczeciński DOPŁATY DO KAPITAŁU W SPÓŁCE Z O.O. Wprowadzenie Zadaniem finansowania

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 4 / Marzec 2012 W numerze: Wymiana towarów u detalisty a konsekwencje w podatku CIT Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie musi obejmować obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej (outsourcing)

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT Nowelizacja ustawy o PIT i CIT Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych... 4 1.1 Powody wprowadzenia nowej regulacji...

Bardziej szczegółowo

Spółka dominująca Elemental Holding S.A. i pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej zostały utworzone na czas nieoznaczony.

Spółka dominująca Elemental Holding S.A. i pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej zostały utworzone na czas nieoznaczony. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding S.A. Na dzień 31.12.2013 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki dominującej z prawnego punktu widzenia: Nazwa: Forma prawna: Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Podwójne opodatkowanie

Podwójne opodatkowanie Podwójne opodatkowanie Najnowsze kontrowersje i zmiany umów 13 czerwca 2012 r., Warszawa Agenda Business Breakfast 1. Kwestie ogólne 2. Ostatnie zmiany w UOPO 3. Certyfikat rezydencji 4. Należności licencyjne

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2013 r. a zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo