Makarony Polskie S.A. Prezentacja dla mediów. Warszawa, 26 marca 2007 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Makarony Polskie S.A. Prezentacja dla mediów. Warszawa, 26 marca 2007 roku"

Transkrypt

1 Makarony Polskie S.A. Prezentacja dla mediów Warszawa, 26 marca 2007 roku

2 Zastrze enie Niniejsza prezentacja ma charakter wy cznie informacyjny i jej celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych informacji dotycz cych spó ki Makarony Polskie Spó ka Akcyjna ( Makarony Polskie ). Niniejszy dokument jest dokumentem promocyjnym w rozumieniu art. 53 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó kach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. W niniejszej prezentacji zosta y wykorzystane ród a informacji, które Makarony Polskie uznaje za wiarygodne i dok adne, jednak nie ma gwarancji, e s one wyczerpuj ce i w pe ni odzwierciedlaj stan faktyczny. Opracowanie mo e zawiera stwierdzenia dotycz ce przysz ci, które stanowi ryzyko inwestycyjne lub ród o niepewno ci i mog istotnie ró ni si od faktycznych rezultatów. Makarony Polskie nie ponosz odpowiedzialno ci za efekty decyzji, które zosta y podj te na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialno spoczywa wy cznie na korzystaj cym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikaj cej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Makarony Polskie. Planowana publiczna oferta papierów warto ciowych Makarony Polskie na terenie Polski zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu emisyjnego, który b dzie jedynym prawnie wi cym dokumentem ofertowym zawieraj cym informacje o Emitencie i oferowanych papierach warto ciowych Makarony Polskie a tak e dopuszczeniu do notowa na rynku regulowanym. Prospekt emisyjny Makarony Polskie b dzie dost pny na stronie internetowej oraz Dom Maklerski PKO BP S.A. ( DM PKO BP S.A. ) pe ni funkcje firmy inwestycyjnej po rednicz cej w publicznej ofercie akcji Makarony Polskie. DM PKO BP S.A. nie ponosi odpowiedzialno ci za skutki decyzji podj tych na podstawie powy szej prezentacji. Odpowiedzialno za decyzje inwestycyjne podj te na podstawie prezentacji ponosz wy cznie inwestorzy. 2

3 Makarony Polskie wiod cy producent makaronu w Polsce 13% udzia w rynku makaronów w uj ciu ilo ciowym /produkty markowe maj 25% udzia w przychodach ze sprzeda y Spó ki/ strategia zmierzaj ca do osi gni cia do ko ca 2008 roku 20% udzia u w polskim rynku makaronów w uj ciu ilo ciowym i 40% udzia u w przychodach ze sprzeda y produktów markowych ekspansja na nowe atrakcyjne segmenty rynku z potencja em wzrostu przej cie spó ki Stoczek producenta da gotowych efektywna sie dystrybucji oparta na tradycyjnych i nowoczesnych kana ach sprzeda y systematyczny wzrost rentowno ci operacyjnej z 2,9% w 2003 roku do 5,4% w 2006 roku nowoczesne zak ady produkcyjne w Rzeszowie i P ocku z dalszymi mo liwo ciami rozbudowy Zatrudnienie cznie 228 pracowników /Makarony Polskie (102 osób), Stoczek (126 osób)/ 3

4 Najwa niejsze wydarzenia umowa warunkowa przej cia firmy Stoczek Sp. z o.o. uzyskanie 13% ilo ciowego udzia u w polskim rynku i rozpocz cie sprzeda y eksportowej przyj cie strategii rozwoju marek w asnych: Sorenti i Makaron Staropolski przej cie Elpast producenta makaronu z P ocka, przekszta cenie w Spó Akcyjn przekroczenie 4% ilo ciowego udzia u w polskim rynku utworzenie przez Agro-Technika S.A. spó ki Makarony Polskie Sp. z o.o. nabycie wi kszo ciowego pakietu akcji PZZ Rzeszów S.A. przez Agro Technika S.A. prywatyzacja PZZ Rzeszów, w czenie spó ki do programu NFI rozbudowa magazynów i uruchomienie nowoczesnych linii do produkcji makaronu w oskiej firmy PAVAN rozpocz cie produkcji makaronu przez PZZ Rzeszów 4

5 Otoczenie konkurencyjne wielko rynku makaronowego w Polsce oko o 142 tys. ton /wg danych GUS, 2005/ ilo ciowo oraz 637 mln z warto ciowo /wed ug cen producentów/ ówni konkurenci: Grupa Maspex Wadowice (Lubella), Malma, Goliard, Sulma Sulechów, Czanieckie Makarony, ABAK du e rozdrobnienie producentów ok. 130 wytwórni makaronu / ród o: Polska Izba Makaronu/ Struktura rynku makaronu w 2005 r. 13% 8% 32% Najwi ksi producenci (Lubella S.A. Malma S.A.*) Producenci redniej wielko ci (m.in. Makarony Polskie S.A.) Drobni producenci 47% ród o: MEMRB, Prospekt Emisyjny Import *Malma zako czy a produkcj w lipcu 2006r. Luka powsta a na rynku jest szans dla Makaronów Polskich na zwi kszenie udzia u w rynku makaronów z wy szej pó ki. 5

6 Tendencje rynkowe Spo ycie makaronu w Polsce: rednio ok. 4,32 kg makaronu rocznie /dane GUS 2005r./ wzrost rynku o ok. 3-5% rocznie du y potencja wzrostu spo ycie makaronu w innych krajach Europy: W ochy ok. 28 kg na osob, Niemcy, Francja, Czechy ponad 10 kg na osob rocznie ci y wzrost konsumpcji na skutek zmieniaj cych si preferencji ywieniowych Polaków Zmiany w strukturze sprzeda y makaronów: rosn ca sprzeda markowych makaronów z wy szej pó ki: makarony z pszenicy Durum /Lubella, Makarony Polskie Sorenti, Goliard, makarony importowane/ wzrost sprzeda y poprzez sieci handlowe makaronów w asnych marek o wy szej jako ci zmiana preferencji konsumenckich na rzecz kupowania produktów markowych produkcja makaronu w tys. ton ród o: GUS 6

7 Portfel produktów makarony produkowane pod markami w asnymi: Makaron o najwy szej jako ci produkowany w 100%z m ki z pszenicy durum. Produkt pozycjonowany w segmencie pó ki premium Makaron o tradycyjnym charakterze produkowany wed ug w asnej receptury z m ki pochodz cej z wyselekcjonowanych gatunków pszenic. Produkt dobrej jako ci pozycjonowanym w segmencie pó ki redniej Makaron produkowany z m ki zwyczajnej skierowany do konsumentów mniej wymagaj cych, dla których ównym kryterium zakupowym jest cena. Produkt pozycjonowany jest w segmencie pó ki ekonomicznej makarony produkowane z m ki zwyczajnej i durum dla du ych sieci handlowych: JMD, CARREFOUR, AUCHAN, KAUFLAND, TESCO, LIDL, LEADER PRICE makarony produkowane dla innych firm i sprzeda instytucjonalna 7

8 Portfel produktów produktowa struktura sprzeda y Ilo ciowa struktura sprzeda y /w tys. kg/ Warto ciowa struktura sprzeda y /w tys. z / 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 50% % 50% % 40% 30% 30% 20% 10% % 10% % % produkty markowe marki obce produkty markowe marki obce przewaga udzia u w sprzeda y makaronów produkowanych pod markami obcymi 2006 wprowadzenie na rynek makaronu Sorenti 4,5% udzia u /warto ciowo/ w sprzeda y w II pó. 2006r osi gni cie 40% udzia u w sprzeda y produktów markowych: Sorenti, Makaron Staropolski rednia rentowno na produktach markowych wy sza o 16% od produktów pod markami obcymi ród o: Prospekt Emisyjny 8

9 Kana y dystrybucji nowoczesny sprzeda bezpo rednio do sieci handlowych hipermarketów, supermarketów i dyskontów spo ywczych produkty private labels pod markami sieci handlowych wprowadzenie w asnych produktów markowych: Sorenti, Makaron Staropolski od 2007 roku tradycyjny hurtownie spo ywcze, sklepy detaliczne, ma e sieci handlowe asne produkty markowe asne s by sprzeda owe produkcja us ugowa - na zlecenie innych producentów makaronu sprzeda instytucjonalna kontrakty pozyskiwane w drodze przetargów na dostawy makaronu do: wojska, szpitali, punktów zbiorowego ywienia, itp. - najwi kszy kontrahent Agencja Rynku Rolnego Najwi kszy udzia w strukturze sprzeda y ma rynek sieci handlowych w 2005 roku 59,8% pod wzgl dem ilo ciowym i 53,1% warto ciowo 9

10 Kierunki eksportu ówne rynki zbytu: S owacja, Czechy, USA planowane kierunki eksportowe: Niemcy, Skandynawia, Wielka Brytania oraz kraje Europy rodkowo Wschodniej udzia eksportu w sprzeda y 5% Obecne kierunki eksportu Planowane kierunki eksportu Skandynawia Wielka Brytania USA Niemcy Czechy owacja Europa rodkowo Wschodnia gry Rumunia 10

11 Strategia rozwoju zbudowanie silnego podmiotu dzia aj cego w najbardziej atrakcyjnych segmentach rynku spo ywczego osi gni cie ugruntowanej pozycji w pierwszej trójce najwi kszych producentów w poszczególnych segmentach rynku lider jako ci rozbudowa sieci dystrybucji i sprzeda y eksportowej intensywna budowa wizerunku produktów markowych wprowadzenie nowych produktów na rynek rozszerzenie oferty o artyku y spo ywcze o wy szej warto ci dodanej akwizycje zak adów spo ywczych w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia portfela produktów brand extension strategia dalszego rozszerzania marki - tworzenie nowych produktów uzupe niaj cych ofert w ramach danej marki, np.: sosy do makaronów Sorenti 11

12 Strategia rozwoju rynek makaronu Cele taktyczne: wzrost mocy produkcyjnych o ok. 130% do ko ca 2008 roku poprzez inwestycje w park maszynowy oraz przej cia innych producentów makaronu wprowadzenie produktów markowych do sieci super i hipermarketów budowa marki i wizerunku produktów przy wykorzystaniu ogólnopolskich kampanii reklamowych rozbudowa sieci dystrybucji w handlu tradycyjnym rozwój eksportu Cele ekonomiczne: zdobycie ugruntowanej pozycji w pierwszej trójce najwi kszych producentów w Polsce z 20% /ilo ciowo/ udzia em w rynku makaronu osi gni cie do ko ca 2008 roku 8% /ilo ciowo/ udzia u w rynku makaronu produkowanego pod markami w asnymi: Sorenti i Makaron Staropolski wzrost rentowno ci netto do poziomu co najmniej 8% 12

13 Cele inwestycyjne warto czne planowane inwestycje na lata w mln z inwestycje w maj tek produkcyjny / rzeczowy linia do produkcji form krótkich o wydajno ci kg/h linia do produkcji makaronu w formie gniazd o wydajno ci kg/h minimalna 46,87* maksymalna 49,37* 18,52 2,71 4,74 linia do produkcji spaghetti o wydajno ci kg/h zakup nieruchomo ci oraz budowa magazynu wysokiego sk adowania w P ocku. silosy na m k i system precyzyjnego dozowania m ki inwestycje w automatyzacj systemów konfekcjonowania media i inwestycje pomocnicze promocja produktów markowych rozbudowa sieci sprzeda y zwi kszenie kapita u obrotowego akwizycja 100% udzia ów firmy Stoczek Sp. z o.o. podwy szenie kapita u firmy Stoczek Sp. z o.o. inne akwizycje / rozwój nowych produktów ród o: Prospekt Emisyjny 1,50 5,00 5,00 5,14 2,10 0,84 1,21 1,78 2,00 2,00 12,85 *cz inwestycji finansowana z wp ywów z emisji akcji 2,00 6,00 6,00 13

14 Wykorzystanie rodków z emisji Szacowane wp ywy netto z emisji akcji serii C od 19,19 do 25,9 mln z ** Warto przeznaczenie rodków z emisji Akcji serii C (w mln z ) inwestycje w maj tek produkcyjny / rzeczowy linia do produkcji makaronu w kszta cie gniazd 500 kg/h zakup nieruchomo ci oraz budowa magazynu wysokiego sk adowania w P ocku silosy na m k i system precyzyjnego dozowania m ki rozbudowa sieci sprzeda y promocja produktów markowych zwi kszenie kapita u obrotowego stopniowo w stosunku do oddawania do u ytku inwestycji w maj tek rzeczowy sp ata kredytu na zakup 100% udzia ów w Stoczek Sp. z o.o. podwy szenie kapita u firmy Stoczek Sp. z o.o. Minimalna 19,19 1,00 1,00 1,50 5,00 Maksymalna 25,9 7,35 4,74 1,89 0,72 2,00 2,00 2,00 1,20 6,00 akwizycje* ród o: Prospekt Emisyjny 2,14 5,35 * w zale no ci od wysoko ci wp ywów z emisji Akcji serii C ** powi kszone o dotacj z PARP 14

15 Przej cie firmy Stoczek realizacja strategii rozwijania nowych segmentów rynku artyku ów spo ywczych charakterystyka firmy Stoczek: wiod cy producent w segmencie da gotowych 7,4% udzia u w rynku w uj ciu warto ciowym systematyczna poprawa wyników finansowych nowoczesny zak ad produkcyjny, zmodernizowany w latach kosztem 22 mln z certyfikat eksportowy na rynki Unii Europejskiej /IFS, BRC/ szeroka gama produktów: dania gotowe, d emy, mro onki, pieczarka sprzeda krajowa poprzez wszystkie kana y dystrybucji oraz eksport Struktura sprzeda y w podziale na krajowe kana y dystrybucji i eksport 5% 5% 8% 14% Wybrane dane finansowe /w tys. z./ % Sieci handlowe Sprzeda instytucjonalna Eksport Handel tradycyjny Sprzeda bezpo rednia E Przychody netto EBITDA ród o: Prospekt Emisyjny E dane szacunkowe 15

16 Przej cie firmy Stoczek cd. Oczekiwane efekty synergii: dystrybucja obni enie kosztów transportu poprzez wykorzystanie centralnego magazynu sprzeda lepsze warunki handlowe z kontrahentami dzi ki wi kszej sile przetargowej, zwi kszenie sprzeda y na pracownika marketing uzyskanie wi kszych rodków finansowych na promocj produktów markowych, wprowadzenie nowoczesnych produktów z segmentu da gotowych, brand extension zarz dzanie zwi kszenie efektywno ci zarz dzaj cych finanse zwi kszenie si y finansowej grupy, poprawa pozycji we wspó pracy z bankami i innymi instytucjami finansowymi Warunki transakcji: 21 grudnia 2006r. zawarcie warunkowej umowy odkupu 100% istniej cych udzia ów w spó ce Stoczek warto transakcji 12,85 mln z finansowanie: rodki z emisji akcji serii C /1,22 mln z / i D /11,63 mln z / 16

17 Rynek da gotowych w Polsce warto rynku krajowego mln z w 2005 roku prognozowany wzrost rynku 9% rocznie du y potencja : ni sze spo ycie da gotowych w Polsce ni w wi kszo ci krajów UE zmiana nawyków ywieniowych: rosn ce zainteresowanie produktami przetworzonymi, równie mro onymi (warzywa i dania gotowe) Spo ycie da gotowych w UE w 2006 r. /dane w euro na g ow mieszka ca/ ,9 ród o: Data Monitor 9,83 9,46 9,01 5,78 5,69 5,11 4,25 2,44 2,27 Francja Belgia Irlandia Wielka Hiszpania UE15 Holandia Grecja Polska Niemcy Brytania 17

18 Model biznesowy Makarony Polskie S.A. 100% Stoczek Sp. z o.o produkcja makaronu produkcja da gotowych, mro onek i przetworów owocowych marketing budowa w asnych marek, brand extension, monitoring rynku produkty markowe: Sorenti, Makaron Staropolski, Stoczek, private labels marki obce sprzeda i dystrybucja sieci handlowe tradycyjne kana y dystrybucji sprzeda instytucjonalna eksport 18

19 Makarony Polskie - podstawowe dane finansowe Przychody netto /w tys. z / CAGR `03-06 dla przychodów = 49,2% Wyniki finansowe /w tys. z / CAGR `03-06 dla EBITDA = 37,1% E E E dane szacunkowe Sprzeda pszenicy EBITDA EBIT Zysk netto dane w tys. z E przychody netto EBIT EBITDA zysk netto ród o: Prospekt Emisyjny 19

20 Prognozy Przychody jednostkowe i skonsolidowane /w tys. z / E dane szacunkowe P dane prognozowane E 2007P Makarony Polskie Stoczek ówne przyczyny wzrostu przychodów i poprawy wyników finansowych: konsolidacja wyników finansowych Makaronów Polskich i spó ki Stoczek zwi kszenie w sieciach handlowych i tradycyjnych sprzeda y produktów markowych Wzrost warto ci eksportu zwi kszenie mocy produkcyjnych wsparcie sprzeda y intensywn kampani reklamow ród o: Prospekt Emisyjny 20

21 Prognozy Jednostkowe wyniki finansowe / w tys. z / Dynamika zysku netto 2007P*/2006E* 148,2% Skonsolidowane wyniki finansowe /w tys. z / E* 2007P* 2006E** 2007P*** EBITDA EBIT Zysk netto EBITDA EBIT Zysk netto E dane szacunkowe P dane prognozowane * dane jednostkowe (Makarony Polskie) ** dane skonsolidowane ( Makarony Polskie, Stoczek) niezaudytowane, obliczenie na podstawie danych jednostkowych zawartych w prospekcie emisyjnym *** dane skonsolidowane pro-forma (Makarony Polskie, Stoczek) ród o: Prospekt Emisyjny 21

22 Konstrukcja emisji serii C Oferta akcji 3 mln akcji zwyk ych na okaziciela serii C oferowanych w dwóch transzach: 1 mln akcji oferowanych w Transzy Indywidualnej 2 mln akcji oferowanych w Transzy Instytucjonalnej Ofert publiczn poprzedzi budowa Ksi gi Popytu w ród Inwestorów Instytucjonalnych. Zapisy na akcje w obu transzach przyjmowane b po zako czeniu budowy Ksi gi Popytu, po cenie emisyjnej. Cena emisyjna Ustalona w przedziale 6,7 9 z za akcj serii C. Na bazie wyników budowy ksi gi popytu zostanie ustalona cena emisyjna, która zostanie podana do publicznej wiadomo ci 29 marca 2007 r. Harmonogram emisji Book-building marca 2007r. Zapisy: Inwestorzy indywidualni 30 marca 3 kwietnia 2007r. Inwestorzy instytucjonalni 30 marca 4 kwietnia 2007r. Lock-up y dla akcjonariuszy 12 miesi cy od dnia zatwierdzenia prospektu emisyjnego dla najwi kszych akcjonariuszy spó ki oraz Zarz du /ponad 80% obecnego akcjonariatu/ oraz 12 miesi cy od dnia zatwierdzenia prospektu na Akcji serii D obj tych przez p. Zdzis awa Sawickiego Oferuj cy Dom Maklerski PKO BP 22

23 Konstrukcja emisji serii D warunkowa umowa sprzeda y udzia ów w Stoczek Sp z o.o. doj cie do skutku emisji akcji serii C i D dopuszczenie do notowa na GPW akcji spó ki Makarony Polskie S.A. do 30 czerwca 2007 r. emisja prywatna kierowana do udzia owców Stoczek Sp. z o.o akcji serii D cena emisyjna 6,70 z za akcj czna kwota 11,63 mln z (w tym refinansowanie zaliczki w wysoko ci 1,22 mln z na poczet zakupu udzia ów w spó ce Stoczek Sp. z o.o.) rodki pieni ne na nabycie akcji pochodzi ze zbycia udzia ów Stoczek Sp. z o.o. na rzecz Makarony Polskie S.A. 23

24 Struktura akcjonariatu Struktura akcjonariatu przed emisja akcji serii C i D 24,18% 27,96% 47,86% Agro-Technika S.A. El bieta i Grzegorz S omkowscy Pozostali akcjonariusze akcji Struktura akcjonariatu po emisji akcji serii C i D 11,71% Agro-Technika S.A. 13,12% 52,72% 33,64% El bieta i Grzegorz S omkowscy Zdzis aw Sawicki - nabywca akcji serii D 22,45% 7,75% 11,33% nabywcy akcji serii C pozostali nabywcy akcji serii D Pozostali akcjonariusze ród o: Prospekt Emisyjny akcji 24

25 Dane teleadresowe Emitent Makarony Polskie S.A. Oferuj cy ul. Podkarpacka Rzeszów Tel. (+48 17) Fax. (+48 17) ul. Pu awska Warszawa Tel. (+48 22) Fax. (+48 22) Relacje inwestorskie 25

26 Za cznik 1 Makarony Polskie ilo ciowa struktura sprzeda y wed ug kana ów dystrybucji /dane w tonach/ 100% % % % % % 40% % % % 0% I pó 2006 Sieci handlowe Handel tradycyjny Produkcja us ugowa Sprzeda instytucjonalna Eksport ród o: Prospekt Emisyjny 26

27 Za cznik 2 Makarony Polskie warto ciowa struktura sprzeda y wed ug kana ów dystrybucji /dane w tys. z / I pó 2006 Sieci handlowe Handel tradycyjny Produkcja us ugowa Sprzeda instytucjonalna Eksport ród o: Prospekt Emisyjny 27

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU NOWY S CZ, SIERPIE 2009 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej... 2 2. Zmiany w strukturze Grupy... 4 3.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna Emitent: LPP Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku Bran a stanowi¹ca o wynikach finansowych Emitenta: dystrybucja odzie y Wprowadzaj¹cy Akcje serii F: Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci 9 listopad 2004 r. IPO RAPORT analityczny Charakter dzia³alnoœci Podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci jest œwiadczenie us³ug faktoringowych. W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci spó³ka by³a brokerem banków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK NOWY S CZ, KWIECIE 2008 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Spółce... 2 2. Notowania akcji NOVITUS SA... 3 3. Czynniki ryzyka i zagro e... 3 4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku Spis tre ci I. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 1 2. Skonsolidowany bilans.... 2 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym... 3 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy sektor: budownictwo przemys³owe 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ kurs docelowy 34,20 PLN RAPORT analityczny Po wejœciu do UE na rynek budowlany wp³yn¹ nowe œrodki Jeszcze w roku 2004 ze œrodków

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19 www.unibep.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną składającą się z oferty subskrypcji 6.700.000

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 Nr 3(42) 2010 Krzysztof Waliszewski* WSPÓ PRACA BANKÓW I DORADCÓW FINANSOWYCH W POLSCE SZANSE I ZAGRO ENIA DLA BANKÓW I SEKTORA BANKOWEGO WST P Cz ci systemu finansowego w

Bardziej szczegółowo

Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii

Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii Studia i Materia y, 2013 (16): 91 102 ISSN 1733-9758, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1733-9758.2013.16.6 Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii Tomasz Lechowicz * Trwaj cy w latach 1995 2007

Bardziej szczegółowo

IPO Day 20 Luty 2008r, Warszawa. Prezentacja Spó ki. Autoryzowany doradca:

IPO Day 20 Luty 2008r, Warszawa. Prezentacja Spó ki. Autoryzowany doradca: IPO Day 20 Luty 2008r, Warszawa Prezentacja Spó ki AUDYTOR S.A. Autoryzowany doradca: SPIS TRE CI Profil dzia alno ci Historia Spó ki Zakres dzia alno ci Przewagi konkurencyjne Ludzie Jako us ug Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie bancassurance w Polsce Bancassurance in Poland

Zastosowanie bancassurance w Polsce Bancassurance in Poland Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 89 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Artur Malinowski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zastosowanie bancassurance

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo