Makarony Polskie S.A. Prezentacja dla mediów. Warszawa, 26 marca 2007 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Makarony Polskie S.A. Prezentacja dla mediów. Warszawa, 26 marca 2007 roku"

Transkrypt

1 Makarony Polskie S.A. Prezentacja dla mediów Warszawa, 26 marca 2007 roku

2 Zastrze enie Niniejsza prezentacja ma charakter wy cznie informacyjny i jej celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych informacji dotycz cych spó ki Makarony Polskie Spó ka Akcyjna ( Makarony Polskie ). Niniejszy dokument jest dokumentem promocyjnym w rozumieniu art. 53 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó kach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. W niniejszej prezentacji zosta y wykorzystane ród a informacji, które Makarony Polskie uznaje za wiarygodne i dok adne, jednak nie ma gwarancji, e s one wyczerpuj ce i w pe ni odzwierciedlaj stan faktyczny. Opracowanie mo e zawiera stwierdzenia dotycz ce przysz ci, które stanowi ryzyko inwestycyjne lub ród o niepewno ci i mog istotnie ró ni si od faktycznych rezultatów. Makarony Polskie nie ponosz odpowiedzialno ci za efekty decyzji, które zosta y podj te na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialno spoczywa wy cznie na korzystaj cym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikaj cej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Makarony Polskie. Planowana publiczna oferta papierów warto ciowych Makarony Polskie na terenie Polski zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu emisyjnego, który b dzie jedynym prawnie wi cym dokumentem ofertowym zawieraj cym informacje o Emitencie i oferowanych papierach warto ciowych Makarony Polskie a tak e dopuszczeniu do notowa na rynku regulowanym. Prospekt emisyjny Makarony Polskie b dzie dost pny na stronie internetowej oraz Dom Maklerski PKO BP S.A. ( DM PKO BP S.A. ) pe ni funkcje firmy inwestycyjnej po rednicz cej w publicznej ofercie akcji Makarony Polskie. DM PKO BP S.A. nie ponosi odpowiedzialno ci za skutki decyzji podj tych na podstawie powy szej prezentacji. Odpowiedzialno za decyzje inwestycyjne podj te na podstawie prezentacji ponosz wy cznie inwestorzy. 2

3 Makarony Polskie wiod cy producent makaronu w Polsce 13% udzia w rynku makaronów w uj ciu ilo ciowym /produkty markowe maj 25% udzia w przychodach ze sprzeda y Spó ki/ strategia zmierzaj ca do osi gni cia do ko ca 2008 roku 20% udzia u w polskim rynku makaronów w uj ciu ilo ciowym i 40% udzia u w przychodach ze sprzeda y produktów markowych ekspansja na nowe atrakcyjne segmenty rynku z potencja em wzrostu przej cie spó ki Stoczek producenta da gotowych efektywna sie dystrybucji oparta na tradycyjnych i nowoczesnych kana ach sprzeda y systematyczny wzrost rentowno ci operacyjnej z 2,9% w 2003 roku do 5,4% w 2006 roku nowoczesne zak ady produkcyjne w Rzeszowie i P ocku z dalszymi mo liwo ciami rozbudowy Zatrudnienie cznie 228 pracowników /Makarony Polskie (102 osób), Stoczek (126 osób)/ 3

4 Najwa niejsze wydarzenia umowa warunkowa przej cia firmy Stoczek Sp. z o.o. uzyskanie 13% ilo ciowego udzia u w polskim rynku i rozpocz cie sprzeda y eksportowej przyj cie strategii rozwoju marek w asnych: Sorenti i Makaron Staropolski przej cie Elpast producenta makaronu z P ocka, przekszta cenie w Spó Akcyjn przekroczenie 4% ilo ciowego udzia u w polskim rynku utworzenie przez Agro-Technika S.A. spó ki Makarony Polskie Sp. z o.o. nabycie wi kszo ciowego pakietu akcji PZZ Rzeszów S.A. przez Agro Technika S.A. prywatyzacja PZZ Rzeszów, w czenie spó ki do programu NFI rozbudowa magazynów i uruchomienie nowoczesnych linii do produkcji makaronu w oskiej firmy PAVAN rozpocz cie produkcji makaronu przez PZZ Rzeszów 4

5 Otoczenie konkurencyjne wielko rynku makaronowego w Polsce oko o 142 tys. ton /wg danych GUS, 2005/ ilo ciowo oraz 637 mln z warto ciowo /wed ug cen producentów/ ówni konkurenci: Grupa Maspex Wadowice (Lubella), Malma, Goliard, Sulma Sulechów, Czanieckie Makarony, ABAK du e rozdrobnienie producentów ok. 130 wytwórni makaronu / ród o: Polska Izba Makaronu/ Struktura rynku makaronu w 2005 r. 13% 8% 32% Najwi ksi producenci (Lubella S.A. Malma S.A.*) Producenci redniej wielko ci (m.in. Makarony Polskie S.A.) Drobni producenci 47% ród o: MEMRB, Prospekt Emisyjny Import *Malma zako czy a produkcj w lipcu 2006r. Luka powsta a na rynku jest szans dla Makaronów Polskich na zwi kszenie udzia u w rynku makaronów z wy szej pó ki. 5

6 Tendencje rynkowe Spo ycie makaronu w Polsce: rednio ok. 4,32 kg makaronu rocznie /dane GUS 2005r./ wzrost rynku o ok. 3-5% rocznie du y potencja wzrostu spo ycie makaronu w innych krajach Europy: W ochy ok. 28 kg na osob, Niemcy, Francja, Czechy ponad 10 kg na osob rocznie ci y wzrost konsumpcji na skutek zmieniaj cych si preferencji ywieniowych Polaków Zmiany w strukturze sprzeda y makaronów: rosn ca sprzeda markowych makaronów z wy szej pó ki: makarony z pszenicy Durum /Lubella, Makarony Polskie Sorenti, Goliard, makarony importowane/ wzrost sprzeda y poprzez sieci handlowe makaronów w asnych marek o wy szej jako ci zmiana preferencji konsumenckich na rzecz kupowania produktów markowych produkcja makaronu w tys. ton ród o: GUS 6

7 Portfel produktów makarony produkowane pod markami w asnymi: Makaron o najwy szej jako ci produkowany w 100%z m ki z pszenicy durum. Produkt pozycjonowany w segmencie pó ki premium Makaron o tradycyjnym charakterze produkowany wed ug w asnej receptury z m ki pochodz cej z wyselekcjonowanych gatunków pszenic. Produkt dobrej jako ci pozycjonowanym w segmencie pó ki redniej Makaron produkowany z m ki zwyczajnej skierowany do konsumentów mniej wymagaj cych, dla których ównym kryterium zakupowym jest cena. Produkt pozycjonowany jest w segmencie pó ki ekonomicznej makarony produkowane z m ki zwyczajnej i durum dla du ych sieci handlowych: JMD, CARREFOUR, AUCHAN, KAUFLAND, TESCO, LIDL, LEADER PRICE makarony produkowane dla innych firm i sprzeda instytucjonalna 7

8 Portfel produktów produktowa struktura sprzeda y Ilo ciowa struktura sprzeda y /w tys. kg/ Warto ciowa struktura sprzeda y /w tys. z / 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 50% % 50% % 40% 30% 30% 20% 10% % 10% % % produkty markowe marki obce produkty markowe marki obce przewaga udzia u w sprzeda y makaronów produkowanych pod markami obcymi 2006 wprowadzenie na rynek makaronu Sorenti 4,5% udzia u /warto ciowo/ w sprzeda y w II pó. 2006r osi gni cie 40% udzia u w sprzeda y produktów markowych: Sorenti, Makaron Staropolski rednia rentowno na produktach markowych wy sza o 16% od produktów pod markami obcymi ród o: Prospekt Emisyjny 8

9 Kana y dystrybucji nowoczesny sprzeda bezpo rednio do sieci handlowych hipermarketów, supermarketów i dyskontów spo ywczych produkty private labels pod markami sieci handlowych wprowadzenie w asnych produktów markowych: Sorenti, Makaron Staropolski od 2007 roku tradycyjny hurtownie spo ywcze, sklepy detaliczne, ma e sieci handlowe asne produkty markowe asne s by sprzeda owe produkcja us ugowa - na zlecenie innych producentów makaronu sprzeda instytucjonalna kontrakty pozyskiwane w drodze przetargów na dostawy makaronu do: wojska, szpitali, punktów zbiorowego ywienia, itp. - najwi kszy kontrahent Agencja Rynku Rolnego Najwi kszy udzia w strukturze sprzeda y ma rynek sieci handlowych w 2005 roku 59,8% pod wzgl dem ilo ciowym i 53,1% warto ciowo 9

10 Kierunki eksportu ówne rynki zbytu: S owacja, Czechy, USA planowane kierunki eksportowe: Niemcy, Skandynawia, Wielka Brytania oraz kraje Europy rodkowo Wschodniej udzia eksportu w sprzeda y 5% Obecne kierunki eksportu Planowane kierunki eksportu Skandynawia Wielka Brytania USA Niemcy Czechy owacja Europa rodkowo Wschodnia gry Rumunia 10

11 Strategia rozwoju zbudowanie silnego podmiotu dzia aj cego w najbardziej atrakcyjnych segmentach rynku spo ywczego osi gni cie ugruntowanej pozycji w pierwszej trójce najwi kszych producentów w poszczególnych segmentach rynku lider jako ci rozbudowa sieci dystrybucji i sprzeda y eksportowej intensywna budowa wizerunku produktów markowych wprowadzenie nowych produktów na rynek rozszerzenie oferty o artyku y spo ywcze o wy szej warto ci dodanej akwizycje zak adów spo ywczych w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia portfela produktów brand extension strategia dalszego rozszerzania marki - tworzenie nowych produktów uzupe niaj cych ofert w ramach danej marki, np.: sosy do makaronów Sorenti 11

12 Strategia rozwoju rynek makaronu Cele taktyczne: wzrost mocy produkcyjnych o ok. 130% do ko ca 2008 roku poprzez inwestycje w park maszynowy oraz przej cia innych producentów makaronu wprowadzenie produktów markowych do sieci super i hipermarketów budowa marki i wizerunku produktów przy wykorzystaniu ogólnopolskich kampanii reklamowych rozbudowa sieci dystrybucji w handlu tradycyjnym rozwój eksportu Cele ekonomiczne: zdobycie ugruntowanej pozycji w pierwszej trójce najwi kszych producentów w Polsce z 20% /ilo ciowo/ udzia em w rynku makaronu osi gni cie do ko ca 2008 roku 8% /ilo ciowo/ udzia u w rynku makaronu produkowanego pod markami w asnymi: Sorenti i Makaron Staropolski wzrost rentowno ci netto do poziomu co najmniej 8% 12

13 Cele inwestycyjne warto czne planowane inwestycje na lata w mln z inwestycje w maj tek produkcyjny / rzeczowy linia do produkcji form krótkich o wydajno ci kg/h linia do produkcji makaronu w formie gniazd o wydajno ci kg/h minimalna 46,87* maksymalna 49,37* 18,52 2,71 4,74 linia do produkcji spaghetti o wydajno ci kg/h zakup nieruchomo ci oraz budowa magazynu wysokiego sk adowania w P ocku. silosy na m k i system precyzyjnego dozowania m ki inwestycje w automatyzacj systemów konfekcjonowania media i inwestycje pomocnicze promocja produktów markowych rozbudowa sieci sprzeda y zwi kszenie kapita u obrotowego akwizycja 100% udzia ów firmy Stoczek Sp. z o.o. podwy szenie kapita u firmy Stoczek Sp. z o.o. inne akwizycje / rozwój nowych produktów ród o: Prospekt Emisyjny 1,50 5,00 5,00 5,14 2,10 0,84 1,21 1,78 2,00 2,00 12,85 *cz inwestycji finansowana z wp ywów z emisji akcji 2,00 6,00 6,00 13

14 Wykorzystanie rodków z emisji Szacowane wp ywy netto z emisji akcji serii C od 19,19 do 25,9 mln z ** Warto przeznaczenie rodków z emisji Akcji serii C (w mln z ) inwestycje w maj tek produkcyjny / rzeczowy linia do produkcji makaronu w kszta cie gniazd 500 kg/h zakup nieruchomo ci oraz budowa magazynu wysokiego sk adowania w P ocku silosy na m k i system precyzyjnego dozowania m ki rozbudowa sieci sprzeda y promocja produktów markowych zwi kszenie kapita u obrotowego stopniowo w stosunku do oddawania do u ytku inwestycji w maj tek rzeczowy sp ata kredytu na zakup 100% udzia ów w Stoczek Sp. z o.o. podwy szenie kapita u firmy Stoczek Sp. z o.o. Minimalna 19,19 1,00 1,00 1,50 5,00 Maksymalna 25,9 7,35 4,74 1,89 0,72 2,00 2,00 2,00 1,20 6,00 akwizycje* ród o: Prospekt Emisyjny 2,14 5,35 * w zale no ci od wysoko ci wp ywów z emisji Akcji serii C ** powi kszone o dotacj z PARP 14

15 Przej cie firmy Stoczek realizacja strategii rozwijania nowych segmentów rynku artyku ów spo ywczych charakterystyka firmy Stoczek: wiod cy producent w segmencie da gotowych 7,4% udzia u w rynku w uj ciu warto ciowym systematyczna poprawa wyników finansowych nowoczesny zak ad produkcyjny, zmodernizowany w latach kosztem 22 mln z certyfikat eksportowy na rynki Unii Europejskiej /IFS, BRC/ szeroka gama produktów: dania gotowe, d emy, mro onki, pieczarka sprzeda krajowa poprzez wszystkie kana y dystrybucji oraz eksport Struktura sprzeda y w podziale na krajowe kana y dystrybucji i eksport 5% 5% 8% 14% Wybrane dane finansowe /w tys. z./ % Sieci handlowe Sprzeda instytucjonalna Eksport Handel tradycyjny Sprzeda bezpo rednia E Przychody netto EBITDA ród o: Prospekt Emisyjny E dane szacunkowe 15

16 Przej cie firmy Stoczek cd. Oczekiwane efekty synergii: dystrybucja obni enie kosztów transportu poprzez wykorzystanie centralnego magazynu sprzeda lepsze warunki handlowe z kontrahentami dzi ki wi kszej sile przetargowej, zwi kszenie sprzeda y na pracownika marketing uzyskanie wi kszych rodków finansowych na promocj produktów markowych, wprowadzenie nowoczesnych produktów z segmentu da gotowych, brand extension zarz dzanie zwi kszenie efektywno ci zarz dzaj cych finanse zwi kszenie si y finansowej grupy, poprawa pozycji we wspó pracy z bankami i innymi instytucjami finansowymi Warunki transakcji: 21 grudnia 2006r. zawarcie warunkowej umowy odkupu 100% istniej cych udzia ów w spó ce Stoczek warto transakcji 12,85 mln z finansowanie: rodki z emisji akcji serii C /1,22 mln z / i D /11,63 mln z / 16

17 Rynek da gotowych w Polsce warto rynku krajowego mln z w 2005 roku prognozowany wzrost rynku 9% rocznie du y potencja : ni sze spo ycie da gotowych w Polsce ni w wi kszo ci krajów UE zmiana nawyków ywieniowych: rosn ce zainteresowanie produktami przetworzonymi, równie mro onymi (warzywa i dania gotowe) Spo ycie da gotowych w UE w 2006 r. /dane w euro na g ow mieszka ca/ ,9 ród o: Data Monitor 9,83 9,46 9,01 5,78 5,69 5,11 4,25 2,44 2,27 Francja Belgia Irlandia Wielka Hiszpania UE15 Holandia Grecja Polska Niemcy Brytania 17

18 Model biznesowy Makarony Polskie S.A. 100% Stoczek Sp. z o.o produkcja makaronu produkcja da gotowych, mro onek i przetworów owocowych marketing budowa w asnych marek, brand extension, monitoring rynku produkty markowe: Sorenti, Makaron Staropolski, Stoczek, private labels marki obce sprzeda i dystrybucja sieci handlowe tradycyjne kana y dystrybucji sprzeda instytucjonalna eksport 18

19 Makarony Polskie - podstawowe dane finansowe Przychody netto /w tys. z / CAGR `03-06 dla przychodów = 49,2% Wyniki finansowe /w tys. z / CAGR `03-06 dla EBITDA = 37,1% E E E dane szacunkowe Sprzeda pszenicy EBITDA EBIT Zysk netto dane w tys. z E przychody netto EBIT EBITDA zysk netto ród o: Prospekt Emisyjny 19

20 Prognozy Przychody jednostkowe i skonsolidowane /w tys. z / E dane szacunkowe P dane prognozowane E 2007P Makarony Polskie Stoczek ówne przyczyny wzrostu przychodów i poprawy wyników finansowych: konsolidacja wyników finansowych Makaronów Polskich i spó ki Stoczek zwi kszenie w sieciach handlowych i tradycyjnych sprzeda y produktów markowych Wzrost warto ci eksportu zwi kszenie mocy produkcyjnych wsparcie sprzeda y intensywn kampani reklamow ród o: Prospekt Emisyjny 20

21 Prognozy Jednostkowe wyniki finansowe / w tys. z / Dynamika zysku netto 2007P*/2006E* 148,2% Skonsolidowane wyniki finansowe /w tys. z / E* 2007P* 2006E** 2007P*** EBITDA EBIT Zysk netto EBITDA EBIT Zysk netto E dane szacunkowe P dane prognozowane * dane jednostkowe (Makarony Polskie) ** dane skonsolidowane ( Makarony Polskie, Stoczek) niezaudytowane, obliczenie na podstawie danych jednostkowych zawartych w prospekcie emisyjnym *** dane skonsolidowane pro-forma (Makarony Polskie, Stoczek) ród o: Prospekt Emisyjny 21

22 Konstrukcja emisji serii C Oferta akcji 3 mln akcji zwyk ych na okaziciela serii C oferowanych w dwóch transzach: 1 mln akcji oferowanych w Transzy Indywidualnej 2 mln akcji oferowanych w Transzy Instytucjonalnej Ofert publiczn poprzedzi budowa Ksi gi Popytu w ród Inwestorów Instytucjonalnych. Zapisy na akcje w obu transzach przyjmowane b po zako czeniu budowy Ksi gi Popytu, po cenie emisyjnej. Cena emisyjna Ustalona w przedziale 6,7 9 z za akcj serii C. Na bazie wyników budowy ksi gi popytu zostanie ustalona cena emisyjna, która zostanie podana do publicznej wiadomo ci 29 marca 2007 r. Harmonogram emisji Book-building marca 2007r. Zapisy: Inwestorzy indywidualni 30 marca 3 kwietnia 2007r. Inwestorzy instytucjonalni 30 marca 4 kwietnia 2007r. Lock-up y dla akcjonariuszy 12 miesi cy od dnia zatwierdzenia prospektu emisyjnego dla najwi kszych akcjonariuszy spó ki oraz Zarz du /ponad 80% obecnego akcjonariatu/ oraz 12 miesi cy od dnia zatwierdzenia prospektu na Akcji serii D obj tych przez p. Zdzis awa Sawickiego Oferuj cy Dom Maklerski PKO BP 22

23 Konstrukcja emisji serii D warunkowa umowa sprzeda y udzia ów w Stoczek Sp z o.o. doj cie do skutku emisji akcji serii C i D dopuszczenie do notowa na GPW akcji spó ki Makarony Polskie S.A. do 30 czerwca 2007 r. emisja prywatna kierowana do udzia owców Stoczek Sp. z o.o akcji serii D cena emisyjna 6,70 z za akcj czna kwota 11,63 mln z (w tym refinansowanie zaliczki w wysoko ci 1,22 mln z na poczet zakupu udzia ów w spó ce Stoczek Sp. z o.o.) rodki pieni ne na nabycie akcji pochodzi ze zbycia udzia ów Stoczek Sp. z o.o. na rzecz Makarony Polskie S.A. 23

24 Struktura akcjonariatu Struktura akcjonariatu przed emisja akcji serii C i D 24,18% 27,96% 47,86% Agro-Technika S.A. El bieta i Grzegorz S omkowscy Pozostali akcjonariusze akcji Struktura akcjonariatu po emisji akcji serii C i D 11,71% Agro-Technika S.A. 13,12% 52,72% 33,64% El bieta i Grzegorz S omkowscy Zdzis aw Sawicki - nabywca akcji serii D 22,45% 7,75% 11,33% nabywcy akcji serii C pozostali nabywcy akcji serii D Pozostali akcjonariusze ród o: Prospekt Emisyjny akcji 24

25 Dane teleadresowe Emitent Makarony Polskie S.A. Oferuj cy ul. Podkarpacka Rzeszów Tel. (+48 17) Fax. (+48 17) ul. Pu awska Warszawa Tel. (+48 22) Fax. (+48 22) Relacje inwestorskie 25

26 Za cznik 1 Makarony Polskie ilo ciowa struktura sprzeda y wed ug kana ów dystrybucji /dane w tonach/ 100% % % % % % 40% % % % 0% I pó 2006 Sieci handlowe Handel tradycyjny Produkcja us ugowa Sprzeda instytucjonalna Eksport ród o: Prospekt Emisyjny 26

27 Za cznik 2 Makarony Polskie warto ciowa struktura sprzeda y wed ug kana ów dystrybucji /dane w tys. z / I pó 2006 Sieci handlowe Handel tradycyjny Produkcja us ugowa Sprzeda instytucjonalna Eksport ród o: Prospekt Emisyjny 27

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za IV kwartał 2008 roku. Warszawa, 26 lutego 2009 roku

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za IV kwartał 2008 roku. Warszawa, 26 lutego 2009 roku Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za IV kwartał 2008 roku Warszawa, 26 lutego 2009 roku Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony Polskie tworzą: Makarony Polskie S.A. (produkcja: Rzeszów, Płock, Częstochowa)

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A.

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Wrocław 12 stycznia 2011 r. PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: GRODNO Charakter projektu: 1. emisja akcji o wartości 8 mln PLN w trybie oferty prywatnej

Bardziej szczegółowo

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A., jednostki dominującej

Bardziej szczegółowo

Makarony Polskie S.A. Warszawa, 12 sierpnia 2008 roku

Makarony Polskie S.A. Warszawa, 12 sierpnia 2008 roku Makarony Polskie S.A. Warszawa, 12 sierpnia 2008 roku Plan prezentacji I. Prezentacja Grupy Makarony Polskie. II. Wyniki za II kwartał 2008 r. III. Plany na 2008 rok 2 Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Spółka szacuje, Ŝe całkowite wpływy z emisji wyniosą 70-90 mln zł. Szacunkowa wartość kosztów emisji akcji serii D wyniesie ok. 3,3-3,9 mln zł.

Spółka szacuje, Ŝe całkowite wpływy z emisji wyniosą 70-90 mln zł. Szacunkowa wartość kosztów emisji akcji serii D wyniesie ok. 3,3-3,9 mln zł. Warszawa, 8 listopada 2007 r. KOMUNIKAT PRASOWY Oferta publiczna akcji spółki WIELTON S.A. Przedmiotem oferty publicznej akcji WIELTON S.A. jest 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D nowej emisji.

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Tele-Polska Holding S.A.

Tele-Polska Holding S.A. Tele-Polska Holding S.A. Prezentacja IPO - debiut na rynku NewConnect Warszawa, 02.12.2009 Podstawowe informacje o spółce Nazwa Sektor Ticker GPW Rynek notowań Rejestracja spółki Kapitał zakładowy Władze

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2

Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki Grupy NG2 w I kwartale stanowią bardzo dobry prognostyk na cały rok. W roku Grupa NG2 zwiększ y znacząco tempo ekspansji, umacniając się na poz ycji zdecydowanego lidera

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Realizacja prognozy finansowej 2015/16 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce MAJ 213 Islandia Irlandia Holandia Dania Hiszpania Luksemburg Portugalia USA Wielka Brytania Szwecja Francja Belgia Grecja Włochy Szwajcaria Niemcy Norwegia Finlandia Cypr Japonia Republika Czeska Słowenia

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 Dywidenda 2013 Prognoza 2014 01 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 2012-09-03 2012-10-15 2012-11-27 2013-01-15 2013-02-26 2013-04-11 2013-05-28 2013-07-10 2013-08-22 2013-10-03

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 6 maja 2016 roku Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Kruk S.A. DATA W: 9 maja 2016 roku (godz. 14.00) MIEJSCE W: Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016 GK Lentex Wyniki FY 2015 Warszawa 2016 AGENDA Grupa Kapitałowa Lentex informacje ogólne Ważne wydarzenia w 2015 roku Wyniki segmentów operacyjnych Lentex S.A. wyniki jednostkowe 2 Skład Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o projekcie inwestycyjnym BLACKPOINT S.A.

Informacja o projekcie inwestycyjnym BLACKPOINT S.A. Informacja o projekcie inwestycyjnym BLACKPOINT S.A. WPROWADZENIE Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufne. Zakazane jest powielanie, rozpowszechnianie w całości lub części informacji do osób

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja IPO DAY Warszawa, maj 2010 PLAN PREZENTACJI Działalność i strategia Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe Podsumowanie Załączniki 2 Działalność i

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 2014-09-26 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. Norwegia jest państwem zbliŝonym pod względem

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w transakcjach eksportowych

Ryzyko w transakcjach eksportowych Ryzyko w transakcjach eksportowych Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR

Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR ZNOJMO, 20 marca 2007 Grupa Pegas Nonwovens SA w roku 2006 osiągnęła najwyższe przychody ze sprzedaży w swojej dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, sierpień 2013

Wysogotowo, sierpień 2013 Wysogotowo, sierpień 2013 O Grupie DUON (1) Kim jesteśmy Jesteśmy jednym z wiodących niezależnych dostawców gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce Historia 2001 początek działalności w segmencie

Bardziej szczegółowo

Pierwsza Oferta Publiczna Akcji Spó ki. Oferuj cy Dom Maklerski PKO BP

Pierwsza Oferta Publiczna Akcji Spó ki. Oferuj cy Dom Maklerski PKO BP Pierwsza Oferta Publiczna Akcji Spó ki Oferuj cy Dom Maklerski PKO BP Zastrze enie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty nabycia papierów warto ciowych i ma charakter wy cznie promocyjny. Jedynym

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

MLP GROUP S.A. KONFERENCJA PRASOWA

MLP GROUP S.A. KONFERENCJA PRASOWA MLP GROUP S.A. KONFERENCJA PRASOWA 23 marca 2011 roku Zastrzeżenie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia

Bardziej szczegółowo

DISCLAIMER. Grupa nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte po lekturze prezentacji.

DISCLAIMER. Grupa nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte po lekturze prezentacji. DISCLAIMER Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Kino Polska TV S.A. ( Spółka ) i ma charakter wyłącznie informacyjny. Jej celem jest przedstawienie wybranych danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo

Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r.

Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r. Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r. Wymagające otoczenie rynkowe w segmencie klientów indywidualnych Jak odnotowano już podczas wyników

Bardziej szczegółowo

Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2004 2014. ZAMOŚĆ 11 lipca 2014 r.

Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2004 2014. ZAMOŚĆ 11 lipca 2014 r. Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2004 2014 ZAMOŚĆ 11 lipca 2014 r. Zmiany PKB obrazujące rozwój gospodarczy Polski od 2004 r. (wg danych Eurostatu) PKB Polski w 2004 r. 10900 Euro (51% średniej

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za trzeci kwarta 2012 roku. Warszawa, listopad 2012

Wyniki skonsolidowane za trzeci kwarta 2012 roku. Warszawa, listopad 2012 1 Wyniki skonsolidowane za trzeci kwarta 2012 roku Warszawa, listopad 2012 Zastrze enia Niniejsze opracowanie zosta o sporz dzone wy cznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nak aniania do nabycia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16.09.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16.09.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16.09.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2126B-74/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A.

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH ŻURAWIE WIEŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne i rynek produktów bio we Francji 2016-04-15 09:58:11

Rolnictwo ekologiczne i rynek produktów bio we Francji 2016-04-15 09:58:11 Rolnictwo ekologiczne i rynek produktów bio we Francji 2016-04-15 09:58:11 2 Żywność ekologiczna zdobywa we Francji coraz większą popularność. Blisko 88% Francuzów deklaruje okazjonalne spożycie artykułów

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Uzbekistański rynek kosmetyków do pielęgnacji skóry i włosów 2016-03-24 08:51:38

Uzbekistański rynek kosmetyków do pielęgnacji skóry i włosów 2016-03-24 08:51:38 Uzbekistański rynek kosmetyków do pielęgnacji skóry i włosów 2016-03-24 08:51:38 2 Analiz rynku Około 50% rynku kosmetycznego Uzbekistanu stanowią kosmetyki dekoracyjne i wyroby perfumeryjne. Reszta to

Bardziej szczegółowo

Zmiany w treści uchwał w stosunku do pierwotnie ogłoszonych raportem bieżącym nr 8/2016 projektów uchwał:

Zmiany w treści uchwał w stosunku do pierwotnie ogłoszonych raportem bieżącym nr 8/2016 projektów uchwał: Zmiany w treści uchwał w stosunku do pierwotnie ogłoszonych raportem bieżącym nr 8/2016 projektów uchwał: Uchwała nr 20 z dnia 24 maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka

Bardziej szczegółowo

TELIANI VALLEY POLSKA S.A.

TELIANI VALLEY POLSKA S.A. TELIANI VALLEY POLSKA S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY NewConnect 1/5 1. Podstawowe informacje o Spółce Spółka Emitenta: TELIANI VALLEY POLSKA S.A. tel./fax: +48 71 339 25 09 Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.:

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Pkt. 2 proponowanego porządku obrad: Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja raportu za rok 2015. 22 marca 2016 r.

Grupa BEST Prezentacja raportu za rok 2015. 22 marca 2016 r. Grupa BEST Prezentacja raportu za rok 2015 22 marca 2016 r. 1 AGENDA Szybki wzrost wyników finansowych Wysoki wzrost spłat wierzytelności Inwestycja w Kredyt Inkaso S.A. Najważniejsze wydarzenia w 1Q 2016

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.06.2015 godz. 12:02:52 Numer KRS: 0000563306

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.06.2015 godz. 12:02:52 Numer KRS: 0000563306 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.06.2015 godz. 12:02:52 Numer KRS: 0000563306 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej Projekty uchwał NWZ z dnia 24 listopada 2010 r : Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny BM Medical S.A.

Raport kwartalny BM Medical S.A. Raport kwartalny BM Medical S.A. IV kwartał 2011r. Warszawa, 14 lutego 2012r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU KWARTALNEGO: 1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce

Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Seminarium eksperckie Rozwój innowacyjnej gospodarki dzięki rynkowi venture capital Pałac Prezydencki Warszawa, 7 października

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZA 28 listopada 2011 r.

Projekty uchwał na NWZA 28 listopada 2011 r. Odnośnie pkt 1 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść:

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść: w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki (split) w stosunku 1 : 10 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO WIELTON S.A. ZA IV KWARTAŁ 2007 r.

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO WIELTON S.A. ZA IV KWARTAŁ 2007 r. POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO WIELTON S.A. ZA IV KWARTAŁ 2007 r. WIELUŃ 14.02.2008 WPROWADZENIE: DANE FINANSOWE (w mln. zł): IV KW. 2007r. I IV KW. 2007r. PRZYCHODY 106,0 385,5 ZYSK NETTO

Bardziej szczegółowo

Strategia Grupy Makarony Polskie na lata 2010-2012. 25 marca 2010 roku

Strategia Grupy Makarony Polskie na lata 2010-2012. 25 marca 2010 roku Strategia Grupy Makarony Polskie na lata 2010-2012 25 marca 2010 roku Misja Chcemy być najlepsi w dostarczaniu wysokiej jakości smacznych i zdrowych produktów 2 Strategiczne kierunki rozwoju w latach 2010-2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Oferta emisji spotów reklamowych

Oferta emisji spotów reklamowych Medianna Oferta emisji spotów reklamowych Jeste my agencj reklamow specjalizuj si w reklamie w miejscu sprzeda y (Digital Signage). Nasz system obecnie dzia a w wybranych aptekach na terenie miasta Opola.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1 Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku 13 maja 2015 r. Kim jesteśmy? Zakres oferowanych usług Spedycja Całopojazdowa Krajowa i Międzynarodowa Przesyłki Częściowe Krajowe i Międzynarodowe Przesyłki Drobnicowe

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2010 roku. Warszawa, 31 sierpnia 2010 roku

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2010 roku. Warszawa, 31 sierpnia 2010 roku Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2010 roku Warszawa, 31 sierpnia 2010 roku Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony Polskie tworzą: Makarony Polskie S.A. (produkcja: Rzeszów, Płock, Częstochowa)

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Rozpoczyna się pierwsza oferta publiczna akcji ZE PAK

Rozpoczyna się pierwsza oferta publiczna akcji ZE PAK Strona znajduje się w archiwum. Rozpoczyna się pierwsza oferta publiczna akcji ZE PAK NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW

Bardziej szczegółowo