TaxWeek. Nr 6, 13 luty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TaxWeek. Nr 6, 13 luty 2012 20112011"

Transkrypt

1 Przegląd nowości podatkowych Nr 6, 13 luty Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne, a także informacje o najważniejszych zmianach legislacyjnych. Orzeczenie tygodnia Pytanie prejudycjalne NSA: Jak określić miejsce świadczenia usług magazynowania? Czy art. 44 i 47 Dyrektywy 112 należy interpretować tak, że usługi kompleksowe obejmujące przyjmowanie towarów na magazyn, umieszczanie towarów na odpowiednich półkach magazynowych, przechowywanie tych towarów, pakowanie towarów dla klienta, wydawanie towaru, rozładunek i załadunek, powinny zostać opodatkowane w państwie siedziby usługobiorcy, czy miejscu świadczenia usługi (jak na przykład usługi hotelarskie)? Sprawa dotyczyła spółki, świadczącej kompleksowe usługi logistyczne, w tym również usługi magazynowania na rzecz podmiotów zagranicznych nieposiadających w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności. Wystąpiła ona do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, w którym zapytała o miejsce świadczenia kompleksowych usług magazynowych. Usługi świadczone przez spółkę obejmowały przy tym wiele powiązanych ze sobą czynności od usług stricte magazynowych, po pakowanie i przepakowywanie towarów etc. Zdaniem spółki, przedmiotowe usługi świadczone są w miejscu siedziby usługobiorcy i podlegają w Polsce opodatkowaniu stawka 0% VAT. Organ uznał stanowisko za błędne. Stwierdził, że na mocy art. 28e ustawy o VAT, usługi magazynowe są ściśle związane z nieruchomością, w której de facto są wykonywane. W związku z powyższym, działalność spółki należałoby opodatkować według zasad ogólnych, przewidzianych dla przedsiębiorców działających na terenie kraju dla krajowych usługobiorców.

2 Nr 6, 13 luty 2012 Strona 2 Sąd I instancji nie podzielił stanowiska organu i uchylił decyzję. Dyrektor IS wniósł skargę kasacyjną. NSA zdecydował się skierować do Trybunału Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne. W ustnym uzasadnieniu sąd wskazał, że jest to uzasadnione koniecznością usunięcia rozbieżności w orzecznictwie sądów krajowych, których wyrazem był m.in. niedawny wyrok NSA podobnej sprawie, w którym zostało zgłoszone zdanie odrębne (I FSK 220/11). (Ustne uzasadnienie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 lutego 2012 r.) Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w serwisie taxonline.pl Interpretacja tygodnia Odsetki od kredytu na zakup udziałów moment zaliczenia do kosztów podatkowych Odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup udziałów powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich zapłaty. Sprawa dotyczyła spółki, która zaciągnęła w banku kredyt, z którego sfinansowano zakup udziałów w innej spółce z o.o. Powzięła jednak wątpliwości, czy odsetki od przedmiotowego kredytu będą stanowić dla niej koszt uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty? W celu ich wyjaśnienia, zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację. W opinii spółki, odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup udziałów, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT, powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich zapłaty. Uzasadniając swoje stanowisko spółka podniosła, że nabycie udziałów w innej spółce nastąpiło w ramach wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, zatem jego związek z przychodem jest niewątpliwy. Wskazała również na przepis art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT, który zawiera regulacje dotyczące momentu uznania odsetek za koszt podatkowy, którym jest moment zapłaty. Nie uważa się natomiast za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od pożyczek (kredytów). W konsekwencji w przedmiotowej sprawie, odsetki od kredytu powinny być uznane za koszt uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty. Jednocześnie, zdaniem spółki odsetki od kredytu zaciągniętego w celu sfinansowania nabycia udziałów, nie stanowią wydatków na nabycie udziałów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT. Zgodnie

3 Nr 6, 13 luty 2012 Strona 3 z tym przepisem wydatki na objęcie lub nabycie udziałów są kosztem uzyskania przychodu w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów. W ocenie spółki, poprzez wyrażenie wydatki na nabycie, należy rozumieć koszty będące niezbędnymi elementami transakcji, warunkujące nabycie udziałów. Zalicza się do nich np. zapłaconą cenę, opłaty notarialne, opłatę skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych, czy prowizje biura maklerskiego. Dlatego też, w ocenie spółki, koszty kredytu zaciągniętego na zakup udziałów w postaci odsetek stanowiące jednocześnie wynagrodzenie banku za korzystanie z kapitału, stanowią dla niej koszt związany z finansowaniem działalności gospodarczej, a nie za bezpośredni wydatek na nabycie udziałów. Na potwierdzenie swego stanowiska spółka wskazała liczne interpretacje organów podatkowych, a także orzeczenia sądów administracyjnych. Dyrektor IS uznał stanowisko spółki za prawidłowe, odstępując od uzasadniania interpretacji. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 stycznia 2012 r.) Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w serwisie taxonline.pl Legislacja Dostawa towarów dokonywana przez organizacje pożytku publicznego bez VAT W dniu 8 lutego 2012 r. w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2012, nr 0, poz. 140) opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Rozporządzenie przewiduje zwolnienie od VAT dla dokonywanych przez organizacje pożytku publicznego dostaw towarów, nabytych przez nie w drodze darowizny otrzymanej w związku z prowadzoną zbiórką publiczną lub nabytych za środki pieniężne pozyskane z takich zbiórek. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ale zwolnienie będzie mogło być stosowane już do dostaw towarów dokonanych w okresie od dnia 3 listopada 2011 r.

4 Nr 6, 13 luty 2012 Strona 4 Podatek od wydobycia węglowodorów od 2015 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że projekt ustawy o podatku od wydobycia węglowodorów i regulacje z nim związane powinny pojawić się w pierwszej połowie bieżącego roku. Terminem referencyjnym wejścia podatku w życie jest 1 stycznia 2015 r. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami resortu, projekt założeń do nowej ustawy być może pojawi się już w lutym. Przyczyną planowanego wprowadzenia podatku jest zapewnienie państwu odpowiedniego udziału w zyskach związanych z eksploatacją surowców naturalnych, w tym gazu łupkowego, gazu ziemnego oraz ropy naftowej. Express sądowy Zwolnienie z CIT dochodów jednostek badawczo-rozwojowych Dochody jednostki badawczo-rozwojowej, niezależnie od źródła, są zwolnione z CIT. (Ustne uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 lutego 2012 r.) Przekazanie zysku na kapitał rezerwowy i zapasowy spółki komandytowo akcyjnej nie podlega opodatkowaniu PIT Prawidłowo rozdysponowany zysk, w tym także na kapitał rezerwowy i zapasowy spółki komandytowo-akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie jest już zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT, tym samym nie stanowi dochodu podlegającego opodatkowaniu. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 25 stycznia 2012 r.), I SA/Po 824/11 Kiedy sprzedaż działki przez osobę fizyczną nie podlega VAT? Transakcja nie będzie opodatkowana VAT, ponieważ sprzedający nie działał aktywnie w celu sprzedaży gruntu, zaś była ona jedynie próbą odzyskania środków zaangażowanych uprzednio nabycie nieruchomości.

5 Nr 6, 13 luty 2012 Strona 5 (Ustne uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 lutego 2012 r.) Konsekwencje podatkowe zbycia odziedziczonych jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Za prawo majątkowe podlegające dziedziczeniu, należy uznać także prawo do pomniejszenia przychodu, o koszty poniesione przez spadkodawcę na nabycie jednostek uczestnictwa, które następnie zostały wykupione przez fundusz inwestycyjny. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 12 stycznia 2012 r.) I SA/Go 1140/11 Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wartości likwidowanej i niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym na skutek rozwiązania umowy najmu z przyczyn leżących po stronie wynajmującego Spółka będzie miała prawo, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, zaliczyć do kosztów podatkowych niezamortyzowaną część nakładów stanowiących wykorzystywaną w prowadzonej działalności podatkową inwestycję w obcym środku trwałym, jeżeli nie dokona fizycznej likwidacji inwestycji (polegającej na jej fizycznym demontażu), a jedynie wycofa ją z ewidencji środków trwałych, w okolicznościach niezawinionego przez spółkę działania wynajmującego (wypowiedzenie umowy najmu) lub z przyczyn ekonomicznych. (Ustne uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 7 lutego 2012 r.) Express skarbowy Węgiel przeznaczony do celów opałowych w zakładach objętych europejskim systemem handlu emisjami zwolniony z akcyzy Zwolnieniu od akcyzy podlegają wyroby węglowe, w tym węgiel, zużywane przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzono w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Za takie systemy uważa się również tzw. system EU ETS, o którym mowa w dyrektywie 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz

6 Nr 6, 13 luty 2012 Strona 6 zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE. Zatem, zużywany przez Spółkę węgiel przeznaczony do celów opałowych w zakładach objętych europejskim systemem handlu emisjami podlega od 2 stycznia 2012 r. zwolnieniu od podatku akcyzowego na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 27 stycznia 2012 r.) Kiedy sprzedaż gruntu będzie zwolniona z VAT? Sprzedaż będzie następowała w ramach zwykłego zarządu majątkiem prywatnym i będzie związana z wykonywaniem prawa własności. Nie podważają takiego charakteru twierdzenia wnioskodawcy dotyczące: rodzaju gruntu (nieruchomość rolna), zmiany przeznaczenia gruntu (na budowlany zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), podziału gruntu na działki budowlane, rozłożenie sprzedaży tych działek w czasie, ani wysokość osiągniętych z tych transakcji przychodów. Całość powyższych elementów może bowiem odnosić się również do czynności związanych z zarządem majątkiem prywatnym. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 27 stycznia 2012 r.) Odszkodowanie otrzymane przez pracownika z tytułu zaniżenia emerytury zwolnione z PIT Odszkodowanie zostało zasądzone wyrokiem sądu rejonowego. Podstawą jego wypłaty były postanowienia art. 471 Kodeksu cywilnego. Wysokość odszkodowania stanowiła różnica pomiędzy emeryturą jaką wnioskodawca winien otrzymać, gdyby pracodawca wystawił prawidłowe dokumenty, a emeryturą otrzymaną w okresie objętym żądaniem. Obejmuje ono wyłącznie stratę, jakiej doznał wnioskodawca w związku z błędami popełnionymi przez byłego pracodawcę, a nie utratę zarobku, który byłby się urzeczywistnił gdyby zdarzenie wywołujące szkodę nie nastąpiło. W świetle powyższego, stwierdzić należy, iż przedmiotowe odszkodowanie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 stycznia 2012 r.)

7 Nr 6, 13 luty 2012 Strona 7 Umorzenie pożyczki udzielonej pracownikowi z ZFŚS skutki podatkowe Kwota umorzonej przez spółkę pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rzecz byłego pracownika, posiadającego w chwili dokonania umorzenia status emeryta bądź rencisty, stanowi dla tegoż pracownika przychód, podlegający opodatkowaniu 10% podatkiem zryczałtowanym, na mocy ww. art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 stycznia 2012 r.) Jak traktować podatkowo znak towarowy otrzymany w drodze darowizny? Wnioskodawca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od otrzymanego w drodze darowizny znaku towarowego oraz zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 stycznia 2012 r.) Przetestuj taxonline.pl Zeskanuj kod: Jeśli informacje zawarte w tej publikacji są dla Państwa interesujące, lub też jeśli mają Państwo pytania lub uwagi, prosimy o kontakt: Więcej informacji o prezentowanych orzeczeniach i interpretacjach znajdą Państwo w serwisie Zastrzeżenie prawne: TaxWeek Przegląd Nowości Podatkowych ma jedynie charakter informacyjny i nie może stanowić jedynej podstawy do podejmowania działań PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa "PwC" odnosi się do PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., firmy wchodzącej w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

TaxWeek. Nr 6, 11 luty 2013 20112011

TaxWeek. Nr 6, 11 luty 2013 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 6, 11 luty 2013 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie Mamy przyjemność przedstawić Państwu KSP Tax News, w którym opisujemy wybrane orzeczenia i interpretacje, które zostały wydane lub opublikowane w sierpniu 2013 r. Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach LIPIEC 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach LIPIEC 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach LIPIEC 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

TAX NEWS 05-06/2015. No. www.bssce.com

TAX NEWS 05-06/2015. No. www.bssce.com No. 05-06/2015 www.bssce.com Witamy w naszym Newsletterze Biuletyn podatkowy, który oddajemy w Państw ręce, ma na celu dostarczać Klientom i Partnerom Business Support Solution SA specjalistycznych informacji

Bardziej szczegółowo

MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014. dodatek nr 19. Sprzedaż domu lub mieszkania. zasady opodatkowania PIT

MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014. dodatek nr 19. Sprzedaż domu lub mieszkania. zasady opodatkowania PIT MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014 dodatek nr 19 Temat na czasie Tomasz Krywan prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego

Bardziej szczegółowo

Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań

Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań PODEJŚCIE FISKUSA I SĄDÓW JEST KLUCZOWE DLA BIZNESU Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań dotyczących interpretacji przepisów podatkowych. Zazwyczaj są to wątpliwości

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszym Newsletterze

Witamy w naszym Newsletterze tel.: +48 42 200 70 00 fax: +48 42 200 74 32 e-mail: bss@bssce.com Business Support Solution S.A. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90 A Strona główna Firma Usługi Aktualności Klienci Praca i Praktyki Zarząd

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC Biuletyn Podatkowy Szanowni Państwo, Przekazujemy połączone (marzec / kwiecień) wydanie biuletynu, w którym podjęte zostały następujące zagadnienia: Hotele dla handlowców nie stanowią przychodu do opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna Tax Week nr 28/2014 Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna 2 września 2014 Przegląd nowości podatkowych W najnowszym

Bardziej szczegółowo

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Opinia PKPP Lewiatan do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 24 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 15 / Wrzesień 2010 W numerze: Czy wydatki związane z wypłatą dywidendy stanowią koszt podatkowy Można odzyskać VAT od wydatków dokonywanych w okresie od 2005 do listopada 2008, których nie zaliczono

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R.

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. 1 MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO Załącznik do Uchwały Nr 13/V/2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 25 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr 12/V/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu pytań

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PODATKOWY

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO NEWSLETTER PODATKOWY 1. ZUS Samozatrudnieni zapłacą niższą składkę wypadkową Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które zgłosiły do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

Newsletter Prawniczy Nr 2/2015

Newsletter Prawniczy Nr 2/2015 Newsletter Prawniczy Nr 2/2015 SPIS TREŚCI Aktualności prawne Prawo i postępowanie cywilne Prawo i postępowanie karne Prawo podatkowe Prawo pracy Przepisy BHP Prawo gospodarcze i rynków kapitałowych Prawo

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu ZA TYDZIEŃ: Jak określić czas pracy pracownika mobilnego UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 36 (802) 24 30

Bardziej szczegółowo

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Autor: Tytuł: Sławomir Zieleń Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Zasadniczo w przypadku nabycia samochodu osobowego lub innego

Bardziej szczegółowo

www.vat.ksiegowego.pl

www.vat.ksiegowego.pl egzemplarz okazowy nr okazowy WRZESIEŃ 2011 ISSN 2083-3660 DLA KSIĘGOWEGO Z FIRMY I SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I. II. spis treści VAT NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ Z tym numerem 2 dodatki papierowe: Najciekawsze

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych Mariusz Cieśla Wisła 04-05 czerwca 2011 1/102 1. Czynności opodatkowane - zakres umów opodatkowanych PCC W myśl ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 1 / Luty 2014 W numerze: Czy nieodpłatne wydanie nagród powinno być opodatkowane VAT? Zastosowanie środka egzekucyjnego nie zawsze przerywa bieg przedawnienia Dywidenda niepieniężna podlega opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

i PODATKI PRAWO KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY PAŹDZIERNIK 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 108 Zagraniczne spółki zapłacą nowy podatek

i PODATKI PRAWO KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY PAŹDZIERNIK 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 108 Zagraniczne spółki zapłacą nowy podatek PAŹDZIERNIK 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 108 PRAWO i PODATKI KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY Zagraniczne spółki zapłacą nowy podatek Faktoring odwrotny uprawnia do korekty Leasing ruchomości jest objęty

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 9/2011

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 9/2011 - TAX PRESS REVIEW Podatek VAT Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) w wyroku z dnia 15 września 2011 r. w sprawach o sygn. C-180/10 i 181/10 orzekł, że zwykłe czynności związane z wykonywaniem prawa własności

Bardziej szczegółowo