Fuzje i przejęcia jako operacje w których zarządzanie podatkami tworzy dodatkową wartość dla firmy. Warszawa, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fuzje i przejęcia jako operacje w których zarządzanie podatkami tworzy dodatkową wartość dla firmy. Warszawa, 30.05.2014 r."

Transkrypt

1 Fuzje i przejęcia jako operacje w których zarządzanie podatkami tworzy dodatkową wartość dla firmy Warszawa, r.

2 Przebieg wykładu 2 Fuzje i przejęcia zarządzanie podatkami : 1. Fuzje i przejęcia: typowe etapy restrukturyzacji 2. Metody przejęcia: asset deal vs share deal 3. Finansowanie nabycia 4. Metody optymalizacji nabycia/połączeń spółek kreowanie tarczy podatkowej

3 Cele procesów restrukturyzacyjnych 3 W zależności od inwestora (fundusz inwestycyjny/międzynarodowa grupa kapitałowa/biznes lokalny) i przyjętej przez niego strategii rozwoju przedsiębiorstwa, nabycia/przejęcia mogą służyć różnym celom biznesowym: Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa/grupy na danym segmencie rynku; Wejście przedsiębiorstwa/grupy kapitałowej na nowy segment rynku (dywersyfikacja portfolio inwestycyjnego); Konsolidacja działalności operacyjnej. Jednocześnie tego typu procesy restrukturyzacyjne z założenia nakierowane są na osiągnięcie następujących efektów: Wzrost wartości aktywów spółki dokonującej nabycia/przejmującej; Wykorzystanie efektu synergii redukcja kosztów podstawowych działalności przy uzyskaniu nowych korzyści operacyjnych; Wzrost stopy zwrotu z inwestycji.

4 Fuzje i przejęcia - obszary zarządzania podatkami 4 Obszary zarządzania podatkami w ramach fuzji i przejęć: Ustalenie zakresu transakcji: konsolidacja biznesów (fuzja spółek) czy konsolidacja kapitałowa (nabycie udziałów/akcji spółki operacyjnej tzw. share deal), czy nabycie składników majątku (tzw. asset deal) Identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego w fazie przedinwestycyjnej (tax due diligence, vendor tax due diligence) przy asset deal Opracowanie efektywnego podatkowo sposobu przejęcia: Nabycie udziałów za pośrednictwem spółki celowej; Wybór schematu finansowania przejęcia(dług/kapitał); Wykorzystanie metody nabycia do przeprowadzenia optymalizacji podatkowej (np. stworzenie tarczy podatkowej za pomocą tzw. debt-push-down). Opracowanie efektywnego podatkowo sposobu fuzji: Neutralność podatkowa połączenia spółek; Zarządzenie stratami podatkowymi. Identyfikacja możliwości optymalizacji po transakcji (np. urynkowienie wartości aktywów dla celów podatkowych)

5 PODSTAWOWE METODY NABYCIA ASSET DEAL VS SHARE DEAL 5 5 Celem transakcji może być albo zakup udziałów w spółce lub też przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką spółkę lub jego poszczególnych składników Z tego względu rozróżnia się dwie podstawowe formy transakcji: Asset Deal transakcja polegająca na zbyciu składników majątku wchodzących w skład spółki przy zachowaniu dotychczasowej struktury właścicielskiej; Share Deal transakcja polegająca na sprzedaży udziałów w spółce ASSET DEAL SHARE DEAL Sprzedaż majątku Spółki B do Spółki C Majątek Sprzedaż udziałów w spółce B Majątek Majątek Majątek

6 PODSTAWOWE METODY NABYCIA ASSET DEAL VS SHARE DEAL RYZYKO PODATKOWE TRANSAKCJI 6 6 ASSET DEAL SHARE DEAL Sprzedaż majątku Spółki B do Spółki C Majątek Sprzedaż udziałów w spółce B Majątek Majątek Majątek ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZALEGŁOŚCI PODATKOWE ZBYWCY ORAZ OGRANICZENIE RYZYKA W TYM ZAKRESIE: W przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub zcp odpowiedzialność za zaległości podatkowe zbywcy do wysokości wartości nabytego przedsiębiorstwa; Nabywca przedsiębiorstwa lub zcp nie odpowiada za zaległości podatkowe, które nie zostały wykazane w zaświadczeniu o wysokości zaległości podatkowych zbywcy; Od 2009 r. brak regulacji w odniesieniu do nabycia pojedynczych składników majątku; Brak potrzeby przeprowadzania pełnego badania due diligence (przy zaświadczeniu o niezaleganiu). W praktyce badaniu podlegają głównie umowy przejmowane wraz z nabyciem przedsiębiorstwa. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZALEGŁOŚCI PODATKOWE ZBYWCY ORAZ OGRANICZENIE RYZYKA W TYM ZAKRESIE: Nieograniczona odpowiedzialność (w sensie ekonomicznym) za zaległości podatkowe nabytej spółki; W związku z tym w praktyce kluczowe jest przeprowadzenie badania podatkowych/prawnych/ finansowych aspektów działalności spółki przed transakcją (tzw. due diligence) Pokrycie zidentyfikowanych w ramach due diligence ryzyk może zostać zagwarantowane przez zbywcę w umowie zbycia udziałów.

7 PODSTAWOWE METODY NABYCIA ASSET DEAL VS SHARE DEAL KONSEWENCJE PODATKOWE 7 7 ASSET DEAL SHARE DEAL Sprzedaż majątku Spółki B do Spółki C Majątek Sprzedaż udziałów w spółce B Majątek Majątek Majątek Opodatkowanie zbywcy (Spółki B) 19% CIT; Ustalenie przez nabywcę wartości początkowej nabytych środków trwałych na poziomie ceny sprzedaży możliwość urynkowienia wartości majątku dla celów podatkowych (tzw. step up) Rozpoznanie kosztów podatkowych poprzez amortyzację (wyjątek: m.in. grunty, prawo wieczystego użytkowania); Opodatkowanie VAT zależne od klasyfikacji transakcji. Sprzedaż przedsiębiorstwa lub zcp nie podlega VAT; Możliwe powstanie dodatniej wartości firmy podlegającej amortyzacji; PCC jeżeli transakcja nie podlega VAT w zależności od przedmiotu transakcji (z reguły 2% PCC). Opodatkowanie zbywcy (Spółki A) zależy od rezydencji podatkowej zbywcy (możliwe zwolnienia) ; Co do zasady brak możliwości urynkowienia wartości majątku dla celów podatkowych (jednak step-up możliwy np. przy wykorzystaniu SPV oraz likwidacji nabytej spółki); Rozpoznanie kosztów podatkowych (ceny nabycia) w dacie ewentualnego zbycia udziałów przez Spółkę C; Opodatkowanie VAT nie podlega VAT; Niemożliwe powstanie dodatniej wartości firmy podlegającej amortyzacji ; PCC 1% PCC od wartości udziałów.

8 Due dilligence badanie spółki (jako celu akwizycji, przejęcia) najważniejsze obszary (dotyczy transakcji typu share deal) 8 8 Celem due diligence jest dokładna weryfikacja spółki przed podpisaniem finalnej umowy, tj. minimalizacja ryzyka transakcji (błędnej decyzji co do inwestycji lub wyceny => oferowanej ceny). Gwarancja obciążenia zbywcy ewentualnymi kosztami związanymi ze zmaterializowaniem się wskazanego w dd ryzyka może być zawarta w umowie zbycia udziałów. Obszar Biznesowy / Operacyjny Cel badania Zrozumienie modelu działania przedsiębiorstwa Identyfikacja obszarów największych synergii, ocena możliwości ich osiągnięcia przy integracji Wybrane (przykładowe) obszary analizy Analiza procesów biznesowych Analiza otoczenia biznesowego Finansowy Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Zebranie danych do oceny / wyceny wartości przedsiębiorstwa; powinien uwzględniać kwantyfikację ryzyk zidentyfikowanych w ramach badania podatkowego, roszczeń prawnych, itp. Sprawozdanie finansowe min. rachunek wyników i bilans, Zestawienie majątku trwałego Przegląd należności,zobowiązań, rezerw Raporty rachunkowości zarządczej Prawny Identyfikacja potencjalnych wad prawnych dot. np. tytuły własności nieruchomości, spory sądowe, ukryte obciążenia z podpisanych niekorzystnych umów, gwarancje, poręczenia, itd. Zestawienie wszystkich toczących się spraw sądowych Kopie, zestawienia (opisy) ważniejszych umów, standardów umów Podatkowy Inne obszary Identyfikacja potencjalnych ryzyk podatkowych (zaległości, nieprawidłowości, zbyt agresywnych rozliczeń podatkowych) oraz ocena potencjalnych obszarów dla optymalizacji podatkowej Obszary specyficzne dla branży, np. badanie środowiskowe, analizy regulacyjne Deklaracji podatkowe, wyliczenia do deklaracji, dokumentacja z kontroli skarbowych Analizy i dokumentacje podatkowe (analizy rozliczeń grupowych, poziomu cen transferowych, opinie, wewnetrzne procedury, interpretacje MF/IS)

9 FUZJE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

10 Zawiązanie nowej spółki Inkorporacja POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA POŁĄCZENIA - ZASADY OGÓLNE (1/2) Sposoby łączenia spółek kapitałowych Przez inkorporację (przejęcie spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą) albo Przez zawiązanie nowej spółki Udziałowiec spółki A Wydanie udziałów w spółce B Udziałowiec Udziałowiec spółki A Udziałowiec Spółka przejmowana Spółka przejmująca Udziałowiec spółki A Udziałowiec Wydanie udziałów w spółce C Wydanie udziałów w spółce C Udziałowiec spółki A Udziałowiec Spółka nowozawiązana

11 POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA POŁĄCZENIA - ZASADY OGÓLNE (2/2) 11 Dla celów podatkowych fuzje spółek kapitałowych charakteryzują się: Neutralnością podatkową na moment połączenia co do zasady opodatkowanie fuzji jest odroczone w czasie dla spółki przejmującej i akcjonariuszy spółki przejmowanej tzn. spółka przejmująca nie rozpoznaje w momencie połączenia przychodu różnicy w wysokości pomiędzy nadwyżką wartości otrzymanego majątku spółki przejmowanej a wartością nominalną udziałów wydanych akcjonariuszom spółki przejmowanej za jej majątek Akcjonariusze spółki przejmowanej nie rozpoznają w momencie połączenia przychodu z tytułu otrzymanych akcji w spółce przejmującej (nowozawiązanej). Opodatkowanie następuje dopiero w momencie zbycia takich akcji. Połączenie będzie podatkowo neutralne tylko wtedy gdy spółka przejmująca: nie posiada udziałów w kapitale spółki przejmowanej, lub posiada udział w kapitale spółki przejmowanej w wysokości większej niż 10% jeżeli połączenie ma uzasadnione przyczyny ekonomiczne. Co do zasady brakiem możliwości rozliczenia strat podatkowych spółki przejętej Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się strat przedsiębiorców ( ) łączonych w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału za wyjątkiem przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółką kapitałową art. 7 ust. 4 Updop Sukcesją generalną praw i obowiązków podatkowych spółek łączących się (spółki nowozawiązanej) Kontynuacją amortyzacji środków trwałych /WNIP w spółce przejmującej (nowozawiązanej) Konfuzją zobowiązań/należności pomiędzy spółkami łączącymi się

12 WYKORZYSTANIE FUZJI SPÓŁEK W PLANOWANIU PODATKOWYM 12 Co do zasady straty podatkowej spółki przejmowanej nie można rozliczyć art. 7 ust. 4 updop. Połączenie spółek kapitałowych = co do zasady powstanie obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych i koniec roku podatkowego spółek. Ustawa o rachunkowości wyróżnia dwie metody rozliczenia połączenia: Metoda łączenia udziałów; Metoda nabycia. W przypadku gdy połączenie zostanie rozliczone metodą łączenia udziałów, wystąpi opcja niezamykania ksiąg podatkowych. W rezultacie rok podatkowy spółek łączonych nie ulegnie zakończeniu a ich wynik podatkowy za dany rok ulegnie zsumowaniu. Jeżeli więc spółka przejmowana za rok podatkowy w którym następuje połączenie wykazywała stratę i połączenie nastąpi poprzez łączenie udziałów, wówczas strata z tego roku podatkowego będzie mogła zostać rozliczona przez spółkę przejmującą. Zakaz rozliczenia strat nie dotyczy strat spółki przejmującej (czyli tej która przetrwa połączenie) podlegają one dalej rozliczeniu wg zasad ogólnych.

13 PRZYKŁAD 1 WYKORZYSTANIE STRAT PODATKOWYCH W RAMACH FUZJI SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH 13 posiada dwie spółki zależne B i C. za dany rok wykaże CIT do zapłaty, spółka C ma nierozliczoną stratę z lat ubiegłych i również za obecny rok podatkowy prawdopodobnie odnotuje stratę podatkową. CIT do zapłacenia Strata podatkowa Z podatkowego punktu widzenia najbardziej optymalna byłaby konsolidacja wyników podatkowych obu spółek. Jeżeli zdecyduje się na połączenie obu spółek zależnych wówczas: I. Jeżeli będzie spółką przejmująca, co do zasady straty spółki C przepadną. Ewentualnie przy zastosowaniu rachunkowej metody łączenia udziałów jako rozliczenia połączenia, spółka B będzie mogła rozliczyć wynik podatkowy spółki C za rok połączenia II. Jeżeli będzie spółką przejmującą, wówczas straty podatkowe Spółki C będą mogły dalej zostać wykorzystane do stworzenia tarczy podatkowej dla dochodów Spółki B. 1 3 I. II. CIT do zapłacenia ew. konsumpcja wyniku podatkowego spółki C z roku połączenia CIT do zapłaceniastrata podatkowa

14 WYKORZYSTANIE AKWIZYCJI SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH DO ZBUDOWANIA DODATKOWEJ WARTOŚCI PODATKOWEJ

15 Kreowanie dodatkowej wartości podatkowej firmy na etapie nabycia 15 Wybór metody finansowania nabycia może zostać wykorzystany do osiągnięcia znaczących korzyści podatkowych. W zależności od sytuacji, do nabycia udziałów w innym podmiocie może być zaangażowany zarówno bezpośrednio inwestor, jak również specjalnie utworzona w celu akwizycji spółka celowa (tzw. SPV). Przeprowadzenie nabycia udziałów za pośrednictwem SPV może również mieć podłoże podatkowe np. przeprowadzenie w przyszłości różnego rodzaju restrukturyzacji dotyczącej spółki nabytej, bez zaangażowania bezpośrednio inwestora. W praktyce najczęściej spotykane są następujące metody finansowania: Finansowanie kapitałem tj. nabycie udziałów bezpośrednio za własne środki inwestora, lub wyposażenie SPV w kapitał poprzez wniesienie wkładu gotówkowego która następnie nabędzie udziały w targecie za gotówkę; Finansowanie długiem tj. nabycie udziałów za pomocą finansowania zewnętrznego, zaciągniętego bezpośrednio przez inwestora lub udzielenie SPV pożyczki na nabycie udziałów w targecie. Wpływ na wybór metody finansowania będzie mieć m.in. pozycja podatkowa spółki-targetu i/lub grupy kapitałowej do której należy spółka (spółka na stracie vs. spółka płacąca podatek), jak również pozycja podatkowa inwestora.

16 Przykład 1 finansowanie nabycia kapitałem (inwestor) zamierza nabyć udziały w spółce B (traget) od spółki C. w tym roku wykaże podatek do zapłaty. zamierza nabyć udziały w B za pośrednictwem SPV CIT do zapłaty Wkład gotówkowy SPV Zapłata ceny CIT do zapłaty SPV Dywidenda Dywidenda CIT do zapłaty Finansowanie nabycia udziałów w spółce B poprzez kapitał nie wpłynie na wynik podatkowy B. Z osiągniętych z działalności operacyjnej zysków B wypłaci dywidendę do SPV, która w kolejnym roku będzie mogła wypłacić dywidendę do A. Wypłata dywidendy nie stanowi kosztu podatkowego

17 Kreowanie dodatkowej wartości podatkowej firmy na etapie nabycia 17 Finansowanie dłużne może zostać wykorzystane do wykreowania tzw. tarczy podatkowej na poziomie spółki nabywanej. Dług = odsetki. Zapłacone odsetki co do zasady stanowią koszt podatkowy dla pożyczkobiorcy. Naliczone odsetki nie są kosztem podatkowym. Stworzenie tarczy podatkowej może nastąpić poprzez tzw. debt-push-down. Debt-push- down to operacja której celem jest zapewnienie potrącalności kosztu generowanego z tytułu odsetek od długu na nabycie udziałów w spółce operacyjnej z dochodem tej spółki operacyjnej. Klasyczne metody przeprowadzenia debt push down: Połączenie prawne spółki posiadającej dług na nabycie udziałów w danym podmiocie generującym dochód z tym podmiotem; Stworzenie podatkowej grupy kapitałowej (PGK); Konsolidacja podatkowa z wykorzystaniem spółek osobowych. Rezultat debt-push-down - wykreowanie tarczy podatkowej w wysokości 19% wartości płaconych odsetek.

18 Przykład 2 debt push down poprzez połączenie 18 I. zamierza nabyć udziały w spółce B od spółki C. w tym roku wykaże podatek do zapłaty II. zamierza nabyć udziały w B za pośrednictwem SPV i chce obniżyć wynik podatkowy B III. Po nabyciu udziałów w B, SPV jest spółką generującą koszty odsetkowe, zaś B cały czas generuje dochody opodatkowane CIT. Racjonalna jest konsolidacja wyników podatkowych spółek 1 8 CIT do zapłaty dług SPV Zapłata ceny CIT do zapłaty dług SPV Koszty odsetkowe Dywidenda CIT roczny: 5 M PLN IV. Konsolidacja podatkowa spółek = połączenie SPV ze spółką B tzw.debt-push down V. Przychody z działalności operacyjnej pomniejszone o koszty finansowania (odsetki) stworzenie tarczy podatkowej na poziomie biznesu operacyjnego Dywidenda SPV Koszty odsetkowe CIT do zapłaty dług SPV/ Koszty odsetkowe CIT do zapłaty - koszty odsetkowe

19 Efekty wykorzystania debt push down pozycja podatkowa - przed połączeniem przychody 120 koszty 110 dochód opodatkowany CIT 10 CIT do zapłaty (19%) 1,9 pozycja podatkowa SPV - przed połączeniem przychody do czasu połączenia - brak wysokość długu zaciągniętego na nabycie udziałów w Spółce B 60 oprocentowanie długu w skali roczej 8% roczny koszt odsetkowy (w uproszczeniu) 4,8 pozycja podatkowa po połączeniu SPV i Spółki B przychody 120 koszty podatkowe 114,8 dochód opodatkowany CIT 5,2 CIT do zapłaty (19%) 0,988 różnica w CIT przed i po połączeniu 0,912 Przykładowe dane w M PLN

20 PODATKOWE ASPEKTY FINANSOWANIA DŁUGIEM 20 Przepisy o cenach transferowych w przypadku finansowania od podmiotów powiązanych Możliwość nieuwzględnienia korzyści wynikających z UPO w odniesieniu do stawki podatku u źródła w sytuacji gdy wynagrodzenie z tytułu odsetek odbiega od wynagrodzenia jakie zastosowałyby między sobą podmioty niepowiązane Klauzula beneficial owner w przypadku finansowania zagranicznego Wprowadzona w wielu UPO jako mechanizm zapobiegający tzw. treaty shopping Pozwala na skorzystanie z preferencyjnej stawki opodatkowania wynikającej z danej UPO jedynie temu podmiotowi który jest faktycznie uprawniony do otrzymania odsetek, żadna z istniejących UPO nie definiuje jednak pojęcia beneficial owner Czy klauzula beneficial owner powinna być zasadą generalną nawet jeśli wprost nie wynika z danej UPO? Sądy polskie stosują podejście gramatyczne np. wyrok WSA w Warszawie z 24 marca 2010 r. (III SA/Wa 2056/09) w sprawie dotyczący braku klauzli beneficial owner w UPO Polska/Szwecja (co ciekawe, klauzula taka jest przewidziana zarówno przez szwedzką jak i angielską wersję UPO)

21 Przykład 3 wykorzystanie pgk do konsolidacji podatkowej I. zamierza nabyć od spółki C udziały w spółce B. posiada 100% udziałów w dwóch spółkach zależnych. Spółki zależne w tym roku zapłacą CIT. Z kolei jest spółką holdingową dla spółek zależnych tj. nie prowadzi działalności operacyjnej. II. może utworzyć SPV i udzielić jej pożyczki za którą SPV nabędzie udziały w spółce B. W kolejnym kroku, spółka B i SPV połączą się w celu umożliwienia stworzenia PGK możliwy tylko jeden poziom konsolidacji dług odsetki Przychody z dywidend SPV Połączenie SPV i Spółki B Spółka zależna 1 CIT do zapłaty Spółka zalezna 2 CIT do zapłaty Spółka zależna 1 Spółka zalezna 2 PGK dług SPV/ odsetki III. Dzięki PGK zyski z działalności operacyjnej generowane przez spółki zależne będą podlegać konsolidacji z kosztami podatkowymi generowanymi przez dług na poziomie połączonych spółek B i SPV. Spółka zależna 1 Spółka zalezna 2

22 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 22 Przedsiębiorcy, szczególnie z branży handlowej, których głównymi składnikami majątkowymi są budynki coraz dotkliwiej odczuwają wpływ corocznego wzrostu stawek dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tendencja wzrostowa stawki podatku od nieruchomości dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 2014 r. 23,03 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, 2013 r. 22,82 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, 2012 r. 21,94 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, 2011 r. 21,05 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, 2010 r. 20,51 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, 2009 r. 19,81 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, 2008 r. 19,01 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej. Oznacza to, że spółka posiadająca centrum handlowe, w skład którego wchodzi budynek o powierzchni m 2, musiała w 2014 r. zapłacić PLN podatku od nieruchomości więcej niż 2008 r. W kontekście kryzysu na rynku nieruchomości, obciążenia z tytułu wzrostu podatku od nieruchomości były ponoszone przez podmioty zarządzające centrum handlowym (obciążenia nie były przenoszone na najemców lokali).

23 COST SEGREGATION 23 Istotną cechą planowania obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości w kontekście rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych jest tzw. proces cost segregation. Polega on na wyodrębnieniu z budynku środków trwałych, które mogą być amortyzowane oddzielnie (niezależnie od budynku) co do zasady wyższą stawką amortyzacyjną niż 2,5% przewidzianą dla budynków użytkowych. Kluczowe dla uzyskania zamierzonych rezultatów jest wdrożenie procesu cost segregation po oddaniu inwestycji do używania. Ograniczenia przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych powodują, iż rozpoczęcie amortyzowania obiektów określoną stawką zasadniczo spowoduje, że zwiększenie wartości odpisów amortyzacyjnych nie będzie możliwe w przyszłości. Przykładowo do obiektów, które mogą podlegać wydzieleniu w celu objęcia ich odrębnymi stawkami amortyzacyjnymi można zaliczyć zewnętrzne sieci, wentylatory, instalacje oświetleniowe, chodniki, parkingi, urządzenia techniczne, banery itd. Tym samym, w celu kompleksowej optymalizacji obciążeń podatkowych, przedsiębiorca powinien zastanowić się przed oddaniem inwestycji do używania nad przeprowadzeniem procesu cost segregation.

24 COST SEGREGATION 24 4) Instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej 652 (Urządzenia wentylacyjne) 10,00% ,72 zł a) System wentylacji i klimatyzacji 652 (Urządzenia wentylacyjne) 10,00% ,72 zł i) Centrale nawiewowo-wentylacyjne 652 (Urządzenia wentylacyjne) 10,00% ,13 zł ii) Wentylatory 652 (Urządzenia wentylacyjne) 10,00% ,69 zł iii) Klimatyzatory i centrale klimatyzacyjne 652 (Urządzenia wentylacyjne) 10,00% ,26 zł iv) Świetlik z systemem siłowników 652 (Urządzenia wentylacyjne) 10,00% ,69 zł v) Kompletne urządzenia nawiewne 652 (Urządzenia wentylacyjne) 10,00% ,33 zł vi) Urządzenia wentylacyjne 652 (Urządzenia wentylacyjne) 10,00% ,61 zł 5) Instalacja wodna a) Instalacje wody lodowej - freon (bez orurowania) b) Instalacje wody grzewczej c) Instalacje wody technologicznej 44 Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów 44 Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów 44 Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów 44 Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów 14,00% ,89 zł 14,00% ,33 zł 14,00% ,63 zł 14,00% ,93 zł

25 DODATKOWE MOŻLIWOŚCI WYKREOWANIA TARCZY PODATKOWEJ W ZWIĄZKU Z NABYCIEM SPÓŁKI STEP UP PRZEZ LIKWIDACJĘ Założymy że za pośrednictwem SPV nabywa udziały w Spółce B. jest właścicielem centrum handlowego, którego obecna wartość rynkowa jest wyższa niż wartość dla celów podatkowych. osiąga przychody z najmu centrum handlowego. Centrum handlowe jako środek trwały podlega amortyzacji. Tzn. że kosztem podatkowym jest co roku określona część wartości centrum handlowego. Dla celów podatkowych wartość ta jest ustalana raz i nie podlega aktualizacji, chyba że zostaną podjęte działania restrukturyzacyjne. Jeżeli więc centrum handlowe zostało nabyte/wytworzone np. 5 lat temu, to obecnie odpisy amortyzacyjne mogłyby być wyższe gdyby wartość początkowa centrum handlowego była urealniona do obecnej wartości rynkowej Na gruncie ustawy o CIT obecnie możliwe jest dokonanie tzw. step-up u poprzez wydanie środka trwałego/wnip w ramach likwidacji spółki zależnej SPV SPV SPV Przychody z najmu Przychody z najmu Wydanie nieruchomości na rzecz SPV step-up Przychody z najmu podwyższone koszty podatkowe z tytułu amortyzacji

26 DODATKOWE MOŻLIWOŚCI WYKREOWANIA TARCZY PODATKOWEJ W ZWIĄZKU Z NABYCIEM SPÓŁKI SPRZEDAŻ WNIP 2 6 Założymy że posiada dwie spółki zależne B i C. posiada znak towarowy wytworzony we własnym zakresie i ma stratę podatkową z lat ubiegłych do rozliczenia. Wartości niematerialne i prawne (tj. m.in. znaki towarowe) podlegają amortyzacji dla celów podatkowych tylko wtedy gdy zostały nabyte (a nie wytworzone we własnym zakresie). W praktyce bardzo często wycena rynkowa znaku towarowego jest znacząco niższa niż koszty jego wytworzenia (np. koszt wytworzenia = PLN, wartość rynkowa = 20 M PLN). może sprzedać znak towarowy do spółki C. ujmie znak towarowy wg. jego wartości rynkowej i od tej wartości będzie go amortyzować (zwiększenie kosztów podatkowych w spółce C). Przychód ze sprzedaży znaku towarowego po stronie Spółki B może zostać skompensowany z jej stratami podatkowymi. 26 Strata podatkowa + znak towarowy CIT do zapłaty Strata podatkowa + znak towarowy CIT do zapłaty Skompensowanie przychodu ze stratą podatkową Dochody + wysokie koszty z amortyzacji Sprzedaż znaku towarowego

27 Pytania?

28 Dziękuję za uwagę Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej:

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 29 września 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 23 maj 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A.

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Z satysfakcją przekazujemy w Państwa ręce raport roczny Pragma Faktoring S.A. z rok 2014 r., uważając

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze Z przyjemnością przekazuję Państwu, w imieniu własnym i Zarządu Apator S.A., Raport za 2013 rok. Rok bogaty w wydarzenia, które - w mojej ocenie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku SPIS

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE Skonsolidowany raport roczny 2006 dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 zawierający skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006 zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności Oświadczenia zarządu Opinię niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem kosztów w kontekście budowania wartości firmy Wykład 4

Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem kosztów w kontekście budowania wartości firmy Wykład 4 Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem kosztów w kontekście budowania wartości firmy Wykład 4 Warszawa, 24 października 2014 r. Plan prezentacji 1 1 1. Zarządzanie kosztami a zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

HARPER HYGIENICS S.A.

HARPER HYGIENICS S.A. HARPER HYGIENICS S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 1. SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota Rok 2014 Rok 2013 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku.

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku. Raport roczny Kredyt Banku S.A. za rok 2010 List Prezesa Zarządu Kredyt Banku S.A. Szanowni Akcjonariusze, Klienci i Pracownicy, W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PMPG POLSKIE MEDIA

GRUPA KAPITAŁOWA PMPG POLSKIE MEDIA GRUPA KAPITAŁOWA PMPG POLSKIE MEDIA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ROCZNY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU ZAWIERAJĄCE: I. SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE II. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 18 marca 2010 roku Oświadczenia: Oświadczamy,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 30 WRZESIEŃ 2013 ROKU

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 30 WRZESIEŃ 2013 ROKU ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 30 WRZESIEŃ 2013 ROKU BIELSKOBIAŁA, 3 listopada 2013 roku INFORMACJE OGÓLNE Informacje o Spółce Emitent został utworzony

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spis treści Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r.

GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI Skonsolidowany bilans 3 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Podatkowe konsekwencje przejęcia spółek w jaki sposób zaplanować transakcje

Podatkowe konsekwencje przejęcia spółek w jaki sposób zaplanować transakcje Celem artykułu jest przedstawienie i porównanie alternatywnych sposobów nabycia spółki, tak aby transakcja przebiegła optymalnie z perspektywy podatkowej dla obu jej stron. Celem niniejszego artykułu jest

Bardziej szczegółowo

Pomagamy szybko i skutecznie odzyskać podatki za pracę za granicą RAPORT ROCZNY ZA 2012 R. JEDNOSTKOWY

Pomagamy szybko i skutecznie odzyskać podatki za pracę za granicą RAPORT ROCZNY ZA 2012 R. JEDNOSTKOWY Pomagamy szybko i skutecznie odzyskać podatki za pracę za granicą RAPORT ROCZNY ZA 2012 R. JEDNOSTKOWY POZNAŃ 2 KWIETNIA 2013 EURO-TAX.PL S.A. RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2014 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. 1 kwietnia 2015 r.

AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2014 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. 1 kwietnia 2015 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2014 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. 1 kwietnia 2015 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI Jednostkowy bilans 3 Jednostkowy rachunek zysków i

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

raport finansowy R-2014 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 1 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 1 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 4 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Atende za 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego Skonsolidowany raport roczny RS 2014 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2013 r. a zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo