Fuzje i przejęcia jako operacje w których zarządzanie podatkami tworzy dodatkową wartość dla firmy. Warszawa, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fuzje i przejęcia jako operacje w których zarządzanie podatkami tworzy dodatkową wartość dla firmy. Warszawa, 30.05.2014 r."

Transkrypt

1 Fuzje i przejęcia jako operacje w których zarządzanie podatkami tworzy dodatkową wartość dla firmy Warszawa, r.

2 Przebieg wykładu 2 Fuzje i przejęcia zarządzanie podatkami : 1. Fuzje i przejęcia: typowe etapy restrukturyzacji 2. Metody przejęcia: asset deal vs share deal 3. Finansowanie nabycia 4. Metody optymalizacji nabycia/połączeń spółek kreowanie tarczy podatkowej

3 Cele procesów restrukturyzacyjnych 3 W zależności od inwestora (fundusz inwestycyjny/międzynarodowa grupa kapitałowa/biznes lokalny) i przyjętej przez niego strategii rozwoju przedsiębiorstwa, nabycia/przejęcia mogą służyć różnym celom biznesowym: Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa/grupy na danym segmencie rynku; Wejście przedsiębiorstwa/grupy kapitałowej na nowy segment rynku (dywersyfikacja portfolio inwestycyjnego); Konsolidacja działalności operacyjnej. Jednocześnie tego typu procesy restrukturyzacyjne z założenia nakierowane są na osiągnięcie następujących efektów: Wzrost wartości aktywów spółki dokonującej nabycia/przejmującej; Wykorzystanie efektu synergii redukcja kosztów podstawowych działalności przy uzyskaniu nowych korzyści operacyjnych; Wzrost stopy zwrotu z inwestycji.

4 Fuzje i przejęcia - obszary zarządzania podatkami 4 Obszary zarządzania podatkami w ramach fuzji i przejęć: Ustalenie zakresu transakcji: konsolidacja biznesów (fuzja spółek) czy konsolidacja kapitałowa (nabycie udziałów/akcji spółki operacyjnej tzw. share deal), czy nabycie składników majątku (tzw. asset deal) Identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego w fazie przedinwestycyjnej (tax due diligence, vendor tax due diligence) przy asset deal Opracowanie efektywnego podatkowo sposobu przejęcia: Nabycie udziałów za pośrednictwem spółki celowej; Wybór schematu finansowania przejęcia(dług/kapitał); Wykorzystanie metody nabycia do przeprowadzenia optymalizacji podatkowej (np. stworzenie tarczy podatkowej za pomocą tzw. debt-push-down). Opracowanie efektywnego podatkowo sposobu fuzji: Neutralność podatkowa połączenia spółek; Zarządzenie stratami podatkowymi. Identyfikacja możliwości optymalizacji po transakcji (np. urynkowienie wartości aktywów dla celów podatkowych)

5 PODSTAWOWE METODY NABYCIA ASSET DEAL VS SHARE DEAL 5 5 Celem transakcji może być albo zakup udziałów w spółce lub też przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką spółkę lub jego poszczególnych składników Z tego względu rozróżnia się dwie podstawowe formy transakcji: Asset Deal transakcja polegająca na zbyciu składników majątku wchodzących w skład spółki przy zachowaniu dotychczasowej struktury właścicielskiej; Share Deal transakcja polegająca na sprzedaży udziałów w spółce ASSET DEAL SHARE DEAL Sprzedaż majątku Spółki B do Spółki C Majątek Sprzedaż udziałów w spółce B Majątek Majątek Majątek

6 PODSTAWOWE METODY NABYCIA ASSET DEAL VS SHARE DEAL RYZYKO PODATKOWE TRANSAKCJI 6 6 ASSET DEAL SHARE DEAL Sprzedaż majątku Spółki B do Spółki C Majątek Sprzedaż udziałów w spółce B Majątek Majątek Majątek ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZALEGŁOŚCI PODATKOWE ZBYWCY ORAZ OGRANICZENIE RYZYKA W TYM ZAKRESIE: W przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub zcp odpowiedzialność za zaległości podatkowe zbywcy do wysokości wartości nabytego przedsiębiorstwa; Nabywca przedsiębiorstwa lub zcp nie odpowiada za zaległości podatkowe, które nie zostały wykazane w zaświadczeniu o wysokości zaległości podatkowych zbywcy; Od 2009 r. brak regulacji w odniesieniu do nabycia pojedynczych składników majątku; Brak potrzeby przeprowadzania pełnego badania due diligence (przy zaświadczeniu o niezaleganiu). W praktyce badaniu podlegają głównie umowy przejmowane wraz z nabyciem przedsiębiorstwa. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZALEGŁOŚCI PODATKOWE ZBYWCY ORAZ OGRANICZENIE RYZYKA W TYM ZAKRESIE: Nieograniczona odpowiedzialność (w sensie ekonomicznym) za zaległości podatkowe nabytej spółki; W związku z tym w praktyce kluczowe jest przeprowadzenie badania podatkowych/prawnych/ finansowych aspektów działalności spółki przed transakcją (tzw. due diligence) Pokrycie zidentyfikowanych w ramach due diligence ryzyk może zostać zagwarantowane przez zbywcę w umowie zbycia udziałów.

7 PODSTAWOWE METODY NABYCIA ASSET DEAL VS SHARE DEAL KONSEWENCJE PODATKOWE 7 7 ASSET DEAL SHARE DEAL Sprzedaż majątku Spółki B do Spółki C Majątek Sprzedaż udziałów w spółce B Majątek Majątek Majątek Opodatkowanie zbywcy (Spółki B) 19% CIT; Ustalenie przez nabywcę wartości początkowej nabytych środków trwałych na poziomie ceny sprzedaży możliwość urynkowienia wartości majątku dla celów podatkowych (tzw. step up) Rozpoznanie kosztów podatkowych poprzez amortyzację (wyjątek: m.in. grunty, prawo wieczystego użytkowania); Opodatkowanie VAT zależne od klasyfikacji transakcji. Sprzedaż przedsiębiorstwa lub zcp nie podlega VAT; Możliwe powstanie dodatniej wartości firmy podlegającej amortyzacji; PCC jeżeli transakcja nie podlega VAT w zależności od przedmiotu transakcji (z reguły 2% PCC). Opodatkowanie zbywcy (Spółki A) zależy od rezydencji podatkowej zbywcy (możliwe zwolnienia) ; Co do zasady brak możliwości urynkowienia wartości majątku dla celów podatkowych (jednak step-up możliwy np. przy wykorzystaniu SPV oraz likwidacji nabytej spółki); Rozpoznanie kosztów podatkowych (ceny nabycia) w dacie ewentualnego zbycia udziałów przez Spółkę C; Opodatkowanie VAT nie podlega VAT; Niemożliwe powstanie dodatniej wartości firmy podlegającej amortyzacji ; PCC 1% PCC od wartości udziałów.

8 Due dilligence badanie spółki (jako celu akwizycji, przejęcia) najważniejsze obszary (dotyczy transakcji typu share deal) 8 8 Celem due diligence jest dokładna weryfikacja spółki przed podpisaniem finalnej umowy, tj. minimalizacja ryzyka transakcji (błędnej decyzji co do inwestycji lub wyceny => oferowanej ceny). Gwarancja obciążenia zbywcy ewentualnymi kosztami związanymi ze zmaterializowaniem się wskazanego w dd ryzyka może być zawarta w umowie zbycia udziałów. Obszar Biznesowy / Operacyjny Cel badania Zrozumienie modelu działania przedsiębiorstwa Identyfikacja obszarów największych synergii, ocena możliwości ich osiągnięcia przy integracji Wybrane (przykładowe) obszary analizy Analiza procesów biznesowych Analiza otoczenia biznesowego Finansowy Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Zebranie danych do oceny / wyceny wartości przedsiębiorstwa; powinien uwzględniać kwantyfikację ryzyk zidentyfikowanych w ramach badania podatkowego, roszczeń prawnych, itp. Sprawozdanie finansowe min. rachunek wyników i bilans, Zestawienie majątku trwałego Przegląd należności,zobowiązań, rezerw Raporty rachunkowości zarządczej Prawny Identyfikacja potencjalnych wad prawnych dot. np. tytuły własności nieruchomości, spory sądowe, ukryte obciążenia z podpisanych niekorzystnych umów, gwarancje, poręczenia, itd. Zestawienie wszystkich toczących się spraw sądowych Kopie, zestawienia (opisy) ważniejszych umów, standardów umów Podatkowy Inne obszary Identyfikacja potencjalnych ryzyk podatkowych (zaległości, nieprawidłowości, zbyt agresywnych rozliczeń podatkowych) oraz ocena potencjalnych obszarów dla optymalizacji podatkowej Obszary specyficzne dla branży, np. badanie środowiskowe, analizy regulacyjne Deklaracji podatkowe, wyliczenia do deklaracji, dokumentacja z kontroli skarbowych Analizy i dokumentacje podatkowe (analizy rozliczeń grupowych, poziomu cen transferowych, opinie, wewnetrzne procedury, interpretacje MF/IS)

9 FUZJE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

10 Zawiązanie nowej spółki Inkorporacja POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA POŁĄCZENIA - ZASADY OGÓLNE (1/2) Sposoby łączenia spółek kapitałowych Przez inkorporację (przejęcie spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą) albo Przez zawiązanie nowej spółki Udziałowiec spółki A Wydanie udziałów w spółce B Udziałowiec Udziałowiec spółki A Udziałowiec Spółka przejmowana Spółka przejmująca Udziałowiec spółki A Udziałowiec Wydanie udziałów w spółce C Wydanie udziałów w spółce C Udziałowiec spółki A Udziałowiec Spółka nowozawiązana

11 POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA POŁĄCZENIA - ZASADY OGÓLNE (2/2) 11 Dla celów podatkowych fuzje spółek kapitałowych charakteryzują się: Neutralnością podatkową na moment połączenia co do zasady opodatkowanie fuzji jest odroczone w czasie dla spółki przejmującej i akcjonariuszy spółki przejmowanej tzn. spółka przejmująca nie rozpoznaje w momencie połączenia przychodu różnicy w wysokości pomiędzy nadwyżką wartości otrzymanego majątku spółki przejmowanej a wartością nominalną udziałów wydanych akcjonariuszom spółki przejmowanej za jej majątek Akcjonariusze spółki przejmowanej nie rozpoznają w momencie połączenia przychodu z tytułu otrzymanych akcji w spółce przejmującej (nowozawiązanej). Opodatkowanie następuje dopiero w momencie zbycia takich akcji. Połączenie będzie podatkowo neutralne tylko wtedy gdy spółka przejmująca: nie posiada udziałów w kapitale spółki przejmowanej, lub posiada udział w kapitale spółki przejmowanej w wysokości większej niż 10% jeżeli połączenie ma uzasadnione przyczyny ekonomiczne. Co do zasady brakiem możliwości rozliczenia strat podatkowych spółki przejętej Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się strat przedsiębiorców ( ) łączonych w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału za wyjątkiem przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółką kapitałową art. 7 ust. 4 Updop Sukcesją generalną praw i obowiązków podatkowych spółek łączących się (spółki nowozawiązanej) Kontynuacją amortyzacji środków trwałych /WNIP w spółce przejmującej (nowozawiązanej) Konfuzją zobowiązań/należności pomiędzy spółkami łączącymi się

12 WYKORZYSTANIE FUZJI SPÓŁEK W PLANOWANIU PODATKOWYM 12 Co do zasady straty podatkowej spółki przejmowanej nie można rozliczyć art. 7 ust. 4 updop. Połączenie spółek kapitałowych = co do zasady powstanie obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych i koniec roku podatkowego spółek. Ustawa o rachunkowości wyróżnia dwie metody rozliczenia połączenia: Metoda łączenia udziałów; Metoda nabycia. W przypadku gdy połączenie zostanie rozliczone metodą łączenia udziałów, wystąpi opcja niezamykania ksiąg podatkowych. W rezultacie rok podatkowy spółek łączonych nie ulegnie zakończeniu a ich wynik podatkowy za dany rok ulegnie zsumowaniu. Jeżeli więc spółka przejmowana za rok podatkowy w którym następuje połączenie wykazywała stratę i połączenie nastąpi poprzez łączenie udziałów, wówczas strata z tego roku podatkowego będzie mogła zostać rozliczona przez spółkę przejmującą. Zakaz rozliczenia strat nie dotyczy strat spółki przejmującej (czyli tej która przetrwa połączenie) podlegają one dalej rozliczeniu wg zasad ogólnych.

13 PRZYKŁAD 1 WYKORZYSTANIE STRAT PODATKOWYCH W RAMACH FUZJI SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH 13 posiada dwie spółki zależne B i C. za dany rok wykaże CIT do zapłaty, spółka C ma nierozliczoną stratę z lat ubiegłych i również za obecny rok podatkowy prawdopodobnie odnotuje stratę podatkową. CIT do zapłacenia Strata podatkowa Z podatkowego punktu widzenia najbardziej optymalna byłaby konsolidacja wyników podatkowych obu spółek. Jeżeli zdecyduje się na połączenie obu spółek zależnych wówczas: I. Jeżeli będzie spółką przejmująca, co do zasady straty spółki C przepadną. Ewentualnie przy zastosowaniu rachunkowej metody łączenia udziałów jako rozliczenia połączenia, spółka B będzie mogła rozliczyć wynik podatkowy spółki C za rok połączenia II. Jeżeli będzie spółką przejmującą, wówczas straty podatkowe Spółki C będą mogły dalej zostać wykorzystane do stworzenia tarczy podatkowej dla dochodów Spółki B. 1 3 I. II. CIT do zapłacenia ew. konsumpcja wyniku podatkowego spółki C z roku połączenia CIT do zapłaceniastrata podatkowa

14 WYKORZYSTANIE AKWIZYCJI SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH DO ZBUDOWANIA DODATKOWEJ WARTOŚCI PODATKOWEJ

15 Kreowanie dodatkowej wartości podatkowej firmy na etapie nabycia 15 Wybór metody finansowania nabycia może zostać wykorzystany do osiągnięcia znaczących korzyści podatkowych. W zależności od sytuacji, do nabycia udziałów w innym podmiocie może być zaangażowany zarówno bezpośrednio inwestor, jak również specjalnie utworzona w celu akwizycji spółka celowa (tzw. SPV). Przeprowadzenie nabycia udziałów za pośrednictwem SPV może również mieć podłoże podatkowe np. przeprowadzenie w przyszłości różnego rodzaju restrukturyzacji dotyczącej spółki nabytej, bez zaangażowania bezpośrednio inwestora. W praktyce najczęściej spotykane są następujące metody finansowania: Finansowanie kapitałem tj. nabycie udziałów bezpośrednio za własne środki inwestora, lub wyposażenie SPV w kapitał poprzez wniesienie wkładu gotówkowego która następnie nabędzie udziały w targecie za gotówkę; Finansowanie długiem tj. nabycie udziałów za pomocą finansowania zewnętrznego, zaciągniętego bezpośrednio przez inwestora lub udzielenie SPV pożyczki na nabycie udziałów w targecie. Wpływ na wybór metody finansowania będzie mieć m.in. pozycja podatkowa spółki-targetu i/lub grupy kapitałowej do której należy spółka (spółka na stracie vs. spółka płacąca podatek), jak również pozycja podatkowa inwestora.

16 Przykład 1 finansowanie nabycia kapitałem (inwestor) zamierza nabyć udziały w spółce B (traget) od spółki C. w tym roku wykaże podatek do zapłaty. zamierza nabyć udziały w B za pośrednictwem SPV CIT do zapłaty Wkład gotówkowy SPV Zapłata ceny CIT do zapłaty SPV Dywidenda Dywidenda CIT do zapłaty Finansowanie nabycia udziałów w spółce B poprzez kapitał nie wpłynie na wynik podatkowy B. Z osiągniętych z działalności operacyjnej zysków B wypłaci dywidendę do SPV, która w kolejnym roku będzie mogła wypłacić dywidendę do A. Wypłata dywidendy nie stanowi kosztu podatkowego

17 Kreowanie dodatkowej wartości podatkowej firmy na etapie nabycia 17 Finansowanie dłużne może zostać wykorzystane do wykreowania tzw. tarczy podatkowej na poziomie spółki nabywanej. Dług = odsetki. Zapłacone odsetki co do zasady stanowią koszt podatkowy dla pożyczkobiorcy. Naliczone odsetki nie są kosztem podatkowym. Stworzenie tarczy podatkowej może nastąpić poprzez tzw. debt-push-down. Debt-push- down to operacja której celem jest zapewnienie potrącalności kosztu generowanego z tytułu odsetek od długu na nabycie udziałów w spółce operacyjnej z dochodem tej spółki operacyjnej. Klasyczne metody przeprowadzenia debt push down: Połączenie prawne spółki posiadającej dług na nabycie udziałów w danym podmiocie generującym dochód z tym podmiotem; Stworzenie podatkowej grupy kapitałowej (PGK); Konsolidacja podatkowa z wykorzystaniem spółek osobowych. Rezultat debt-push-down - wykreowanie tarczy podatkowej w wysokości 19% wartości płaconych odsetek.

18 Przykład 2 debt push down poprzez połączenie 18 I. zamierza nabyć udziały w spółce B od spółki C. w tym roku wykaże podatek do zapłaty II. zamierza nabyć udziały w B za pośrednictwem SPV i chce obniżyć wynik podatkowy B III. Po nabyciu udziałów w B, SPV jest spółką generującą koszty odsetkowe, zaś B cały czas generuje dochody opodatkowane CIT. Racjonalna jest konsolidacja wyników podatkowych spółek 1 8 CIT do zapłaty dług SPV Zapłata ceny CIT do zapłaty dług SPV Koszty odsetkowe Dywidenda CIT roczny: 5 M PLN IV. Konsolidacja podatkowa spółek = połączenie SPV ze spółką B tzw.debt-push down V. Przychody z działalności operacyjnej pomniejszone o koszty finansowania (odsetki) stworzenie tarczy podatkowej na poziomie biznesu operacyjnego Dywidenda SPV Koszty odsetkowe CIT do zapłaty dług SPV/ Koszty odsetkowe CIT do zapłaty - koszty odsetkowe

19 Efekty wykorzystania debt push down pozycja podatkowa - przed połączeniem przychody 120 koszty 110 dochód opodatkowany CIT 10 CIT do zapłaty (19%) 1,9 pozycja podatkowa SPV - przed połączeniem przychody do czasu połączenia - brak wysokość długu zaciągniętego na nabycie udziałów w Spółce B 60 oprocentowanie długu w skali roczej 8% roczny koszt odsetkowy (w uproszczeniu) 4,8 pozycja podatkowa po połączeniu SPV i Spółki B przychody 120 koszty podatkowe 114,8 dochód opodatkowany CIT 5,2 CIT do zapłaty (19%) 0,988 różnica w CIT przed i po połączeniu 0,912 Przykładowe dane w M PLN

20 PODATKOWE ASPEKTY FINANSOWANIA DŁUGIEM 20 Przepisy o cenach transferowych w przypadku finansowania od podmiotów powiązanych Możliwość nieuwzględnienia korzyści wynikających z UPO w odniesieniu do stawki podatku u źródła w sytuacji gdy wynagrodzenie z tytułu odsetek odbiega od wynagrodzenia jakie zastosowałyby między sobą podmioty niepowiązane Klauzula beneficial owner w przypadku finansowania zagranicznego Wprowadzona w wielu UPO jako mechanizm zapobiegający tzw. treaty shopping Pozwala na skorzystanie z preferencyjnej stawki opodatkowania wynikającej z danej UPO jedynie temu podmiotowi który jest faktycznie uprawniony do otrzymania odsetek, żadna z istniejących UPO nie definiuje jednak pojęcia beneficial owner Czy klauzula beneficial owner powinna być zasadą generalną nawet jeśli wprost nie wynika z danej UPO? Sądy polskie stosują podejście gramatyczne np. wyrok WSA w Warszawie z 24 marca 2010 r. (III SA/Wa 2056/09) w sprawie dotyczący braku klauzli beneficial owner w UPO Polska/Szwecja (co ciekawe, klauzula taka jest przewidziana zarówno przez szwedzką jak i angielską wersję UPO)

21 Przykład 3 wykorzystanie pgk do konsolidacji podatkowej I. zamierza nabyć od spółki C udziały w spółce B. posiada 100% udziałów w dwóch spółkach zależnych. Spółki zależne w tym roku zapłacą CIT. Z kolei jest spółką holdingową dla spółek zależnych tj. nie prowadzi działalności operacyjnej. II. może utworzyć SPV i udzielić jej pożyczki za którą SPV nabędzie udziały w spółce B. W kolejnym kroku, spółka B i SPV połączą się w celu umożliwienia stworzenia PGK możliwy tylko jeden poziom konsolidacji dług odsetki Przychody z dywidend SPV Połączenie SPV i Spółki B Spółka zależna 1 CIT do zapłaty Spółka zalezna 2 CIT do zapłaty Spółka zależna 1 Spółka zalezna 2 PGK dług SPV/ odsetki III. Dzięki PGK zyski z działalności operacyjnej generowane przez spółki zależne będą podlegać konsolidacji z kosztami podatkowymi generowanymi przez dług na poziomie połączonych spółek B i SPV. Spółka zależna 1 Spółka zalezna 2

22 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 22 Przedsiębiorcy, szczególnie z branży handlowej, których głównymi składnikami majątkowymi są budynki coraz dotkliwiej odczuwają wpływ corocznego wzrostu stawek dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tendencja wzrostowa stawki podatku od nieruchomości dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 2014 r. 23,03 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, 2013 r. 22,82 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, 2012 r. 21,94 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, 2011 r. 21,05 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, 2010 r. 20,51 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, 2009 r. 19,81 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, 2008 r. 19,01 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej. Oznacza to, że spółka posiadająca centrum handlowe, w skład którego wchodzi budynek o powierzchni m 2, musiała w 2014 r. zapłacić PLN podatku od nieruchomości więcej niż 2008 r. W kontekście kryzysu na rynku nieruchomości, obciążenia z tytułu wzrostu podatku od nieruchomości były ponoszone przez podmioty zarządzające centrum handlowym (obciążenia nie były przenoszone na najemców lokali).

23 COST SEGREGATION 23 Istotną cechą planowania obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości w kontekście rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych jest tzw. proces cost segregation. Polega on na wyodrębnieniu z budynku środków trwałych, które mogą być amortyzowane oddzielnie (niezależnie od budynku) co do zasady wyższą stawką amortyzacyjną niż 2,5% przewidzianą dla budynków użytkowych. Kluczowe dla uzyskania zamierzonych rezultatów jest wdrożenie procesu cost segregation po oddaniu inwestycji do używania. Ograniczenia przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych powodują, iż rozpoczęcie amortyzowania obiektów określoną stawką zasadniczo spowoduje, że zwiększenie wartości odpisów amortyzacyjnych nie będzie możliwe w przyszłości. Przykładowo do obiektów, które mogą podlegać wydzieleniu w celu objęcia ich odrębnymi stawkami amortyzacyjnymi można zaliczyć zewnętrzne sieci, wentylatory, instalacje oświetleniowe, chodniki, parkingi, urządzenia techniczne, banery itd. Tym samym, w celu kompleksowej optymalizacji obciążeń podatkowych, przedsiębiorca powinien zastanowić się przed oddaniem inwestycji do używania nad przeprowadzeniem procesu cost segregation.

24 COST SEGREGATION 24 4) Instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej 652 (Urządzenia wentylacyjne) 10,00% ,72 zł a) System wentylacji i klimatyzacji 652 (Urządzenia wentylacyjne) 10,00% ,72 zł i) Centrale nawiewowo-wentylacyjne 652 (Urządzenia wentylacyjne) 10,00% ,13 zł ii) Wentylatory 652 (Urządzenia wentylacyjne) 10,00% ,69 zł iii) Klimatyzatory i centrale klimatyzacyjne 652 (Urządzenia wentylacyjne) 10,00% ,26 zł iv) Świetlik z systemem siłowników 652 (Urządzenia wentylacyjne) 10,00% ,69 zł v) Kompletne urządzenia nawiewne 652 (Urządzenia wentylacyjne) 10,00% ,33 zł vi) Urządzenia wentylacyjne 652 (Urządzenia wentylacyjne) 10,00% ,61 zł 5) Instalacja wodna a) Instalacje wody lodowej - freon (bez orurowania) b) Instalacje wody grzewczej c) Instalacje wody technologicznej 44 Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów 44 Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów 44 Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów 44 Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów 14,00% ,89 zł 14,00% ,33 zł 14,00% ,63 zł 14,00% ,93 zł

25 DODATKOWE MOŻLIWOŚCI WYKREOWANIA TARCZY PODATKOWEJ W ZWIĄZKU Z NABYCIEM SPÓŁKI STEP UP PRZEZ LIKWIDACJĘ Założymy że za pośrednictwem SPV nabywa udziały w Spółce B. jest właścicielem centrum handlowego, którego obecna wartość rynkowa jest wyższa niż wartość dla celów podatkowych. osiąga przychody z najmu centrum handlowego. Centrum handlowe jako środek trwały podlega amortyzacji. Tzn. że kosztem podatkowym jest co roku określona część wartości centrum handlowego. Dla celów podatkowych wartość ta jest ustalana raz i nie podlega aktualizacji, chyba że zostaną podjęte działania restrukturyzacyjne. Jeżeli więc centrum handlowe zostało nabyte/wytworzone np. 5 lat temu, to obecnie odpisy amortyzacyjne mogłyby być wyższe gdyby wartość początkowa centrum handlowego była urealniona do obecnej wartości rynkowej Na gruncie ustawy o CIT obecnie możliwe jest dokonanie tzw. step-up u poprzez wydanie środka trwałego/wnip w ramach likwidacji spółki zależnej SPV SPV SPV Przychody z najmu Przychody z najmu Wydanie nieruchomości na rzecz SPV step-up Przychody z najmu podwyższone koszty podatkowe z tytułu amortyzacji

26 DODATKOWE MOŻLIWOŚCI WYKREOWANIA TARCZY PODATKOWEJ W ZWIĄZKU Z NABYCIEM SPÓŁKI SPRZEDAŻ WNIP 2 6 Założymy że posiada dwie spółki zależne B i C. posiada znak towarowy wytworzony we własnym zakresie i ma stratę podatkową z lat ubiegłych do rozliczenia. Wartości niematerialne i prawne (tj. m.in. znaki towarowe) podlegają amortyzacji dla celów podatkowych tylko wtedy gdy zostały nabyte (a nie wytworzone we własnym zakresie). W praktyce bardzo często wycena rynkowa znaku towarowego jest znacząco niższa niż koszty jego wytworzenia (np. koszt wytworzenia = PLN, wartość rynkowa = 20 M PLN). może sprzedać znak towarowy do spółki C. ujmie znak towarowy wg. jego wartości rynkowej i od tej wartości będzie go amortyzować (zwiększenie kosztów podatkowych w spółce C). Przychód ze sprzedaży znaku towarowego po stronie Spółki B może zostać skompensowany z jej stratami podatkowymi. 26 Strata podatkowa + znak towarowy CIT do zapłaty Strata podatkowa + znak towarowy CIT do zapłaty Skompensowanie przychodu ze stratą podatkową Dochody + wysokie koszty z amortyzacji Sprzedaż znaku towarowego

27 Pytania?

28 Dziękuję za uwagę Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej:

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Katarzyna Klimkiewicz Partner, Doradca Podatkowy Warszawa, 10 maja 2013 r. Agenda Cel i zakres podatkowego due diligence Sukcesja podatkowa Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Faza inwestycyjna... 1 1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 92715 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 14-29 Maj Warszawa, Centrum

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII 1. Faza inwestycyjna... 1 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 71612 Temat: AKADEMIA FUZJI I PRZEJĘĆ: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe.

Bardziej szczegółowo

Część I Spółka kapitałowa

Część I Spółka kapitałowa Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str. 43 1.1. Aspekty prawnohandlowe

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 34212 Temat: Restrukturyzacja grup kapitałowych oraz przedsiębiorstw. Aspekty prawne i podatkowe oraz komunikacja zmian - z cyklu Akademia Prawa BDO 17-18

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia 1. Faza inwestycyjna 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych 1.1.1.1. Opodatkowanie zbywcy 1.1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15 Wykaz skrotów.......................................................... 11 Wstęp.................................................................... 13 I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające.........

Bardziej szczegółowo

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia Jak w praktyce jest stosowana ta metoda? W nr. 9/22 Biuletynu BDO Spółki Giełdowe omówiłem rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia. Poniżej przedstawiam przykład liczbowy

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym:

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 845116 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 17-18 Listopad Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Marcin Dzięgielewski Grupa PZU Warszawa, 12 kwietnia 2016 r. Warunki funkcjonowania PGK Zasady funkcjonowania PGK reguluje art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia

Rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia Połączenia spółek powiązanych stanowią specyficzny obszar rachunkowości, w którym regulacje prawa bilansowego są nieco odmienne od przepisów dotyczących zasad rozliczania połączeń niezależnych podmiotów.

Bardziej szczegółowo

Debiut giełdowy. Zarządzanie kosztem i ryzykiem podatkowym identyfikacja, rozwiązania, optymalizacja

Debiut giełdowy. Zarządzanie kosztem i ryzykiem podatkowym identyfikacja, rozwiązania, optymalizacja Debiut giełdowy Zarządzanie kosztem i ryzykiem podatkowym identyfikacja, rozwiązania, optymalizacja Joanna Wierzejska Doradca Podatkowy, Tax Partner Praktyka Podatkowa Domański Zakrzewski Palinka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Przeszacowanie aktywów przy wykorzystaniu spółki komandytowo-akcyjnej. Optymalizacja podatkowa

Przeszacowanie aktywów przy wykorzystaniu spółki komandytowo-akcyjnej. Optymalizacja podatkowa Przeszacowanie aktywów przy wykorzystaniu spółki komandytowo-akcyjnej Optymalizacja podatkowa komandytowo-akcyjna jako narzędzie optymalizacyjne Wykładnia przepisów ustawy PIT i CIT potwierdzona przez

Bardziej szczegółowo

Kto odpowiada za podatki i opłaty lokalne przy fuzjach i przejęciach 26 września 2016 Podatki Magdalena Szwarc

Kto odpowiada za podatki i opłaty lokalne przy fuzjach i przejęciach 26 września 2016 Podatki Magdalena Szwarc Strona 1 z 5 Kto odpowiada za podatki i opłaty lokalne przy fuzjach i przejęciach 26 września 2016 Podatki Magdalena Szwarc W przypadku połączenia nowo powstała spółka wstępuje w prawa i obowiązki poprzedników.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

Instytut Rachunkowosci i Podatków

Instytut Rachunkowosci i Podatków Instytut Rachunkowosci i Podatków Program: Dzień 1 Wykładowcy: Firma Audytorska Ernst & Young (Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego). Przedsiębiorstwo energetyczne w sferze prawa bilansowego 1. Procesy

Bardziej szczegółowo

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE Tytuł: Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości Autorzy: Michał Koralewski Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2009 Opis: Niniejsza publikacja jest drugą książką z

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 906,50 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 906,50 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji Akademia fuzji i przejęć - połączenie, podział, przekształcenia oraz likwidacja spółek kapitałowych w ujęciu prawnym, podatkowym i rachunkowym - V Edycja (fuzje) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/05/7633/7421

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia wiążą się ze złożonymi decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi. Obejmują: kluczowe elementy biznesu, zarządzanie i analizy strategiczne,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Rozdział 1. Opodatkowanie transakcji przeniesienia własności nieruchomości str. 15 1.1. Opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości - informacje ogólne str. 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku Część I 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015 Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. 1. Zagraniczne spółki kontrolowane 2. Niedostateczna kapitalizacja 3. Ograniczenie zwolnień dla polis

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1. Zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. a. grunty własne- początek okresu: 250.988,33; koniec okresu:248.584,33 b. prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji Optymalizacja podatkowa Ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców (na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego KLUB SYMPATYKÓW KOLEI ul. PACZKOWSKA 26 50-503 WROCŁAW Wrocław, marzec 2011r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Bardziej szczegółowo

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Radosław Ignatowski KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH KONCEPCJE, REGULACJE POLSKIE I MSSF, ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE TOM I PODSTAWY KONSOLIDACJI REGULACJE POLSKIE Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr

Bardziej szczegółowo

Publikacja uwzględnia następujące zmiany w prawie:

Publikacja uwzględnia następujące zmiany w prawie: opis Książka zawiera szczegółowe omówienie zagadnień podatkowych odnoszących się do wszystkich rodzajów spółek kodeksowych, tj. spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej,

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD 2013 TEMATY MIESIĄCA Przychód podatkowy ze sprzedaży udziałów powstaje w momencie ziszczenia się warunku zawieszającego; Korekta faktury VAT w przypadku cesji praw z umowy nie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ I Informacja dodatkowa za 2012 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport półroczny SAF-P

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport półroczny SAF-P Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport półroczny SAFP NOTA 17B (NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH) NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH półrocze / 2003 2002 półrocze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia.

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Mając na uwadze fakt, że przepisy podatkowe dopuszczają kilka metod zmiany dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZADANIA FINANSOWEGO za 2008 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Pozyskanie, utrata, sukcesja i możliwość zmiany treści zezwoleń strefowych... 1 1. Uzyskanie zezwolenia strefowego... 1 2. Nowa inwestycja...

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

Share deal a asset deal jak to wygląda w podatkach

Share deal a asset deal jak to wygląda w podatkach Share deal a asset deal jak to wygląda w podatkach www.pwc.pl Wstęp Na rynku M&A fuzji i przejęć sprzedaż / nabycie biznesu może zasadniczo nastąpić na dwa sposoby: share deal sprzedaż / nabycie akcji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w wartościach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Studio Komputerowe Rzeszów, 2010-02-22 Galkom Sp. z o. o. ul. Magazynowa 1A 35-105 Rzeszów Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane podstawowe o Spółce a) Nazwa Firmy: Studio Komputerowe Galkom

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego NFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego FUNDACJ" WROCLA WSKE HOSPCJUM DLA DZEC" WrJcław 2008 nformacja dodatkowa na dzień 31 }2.200lr. FUldacji "WROCŁA WSKlE HOSPCJUM

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. payday loans direct lender payday lenders

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa

Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa Zarządzanie podatkami jako narzędzie budowania wartości firmy (wykład nr 11) Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Przebieg wykładu 2 Perspektywa lokalna vs perspektywa

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX www.radapodatkowa.pl Plan 1. Opodatkowanie niepodzielonego zysku przy przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. ul. Emilii Plater 47, Warszawa NIP: REGON: KRS:

Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. ul. Emilii Plater 47, Warszawa NIP: REGON: KRS: Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ul. Emilii Plater 47, 00-118 Warszawa NIP: 525-21-13-456 REGON: 014940850 KRS: 0000126459 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 Informacje ogólne: 1. 81-107 Gdynia ul. Płk. Dąbka 77/IV/2 zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ pod nr 0000459345. W Urzędzie Statystycznym

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- budowlano-montażowych. y branżowe budowlanych projektowych sprzętowotransportowych pozostałych Wyniki finansowe segmentów branżowych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 205 Nazwa jednostki: STOWARZYSZENIE AMFORA Siedziba jednostki: 0062 Warszawa ul. Dzielna Regon 42742326 NIP 5235992 Podstawowy cel działania organizacji:

Bardziej szczegółowo