U M O W A. PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ KOMUNALNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KĘTRZYNIE /tekst jednolity/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U M O W A. PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ KOMUNALNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KĘTRZYNIE /tekst jednolity/"

Transkrypt

1 1 REPERTORIUM A NR 3030/92 U M O W A PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ KOMUNALNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KĘTRZYNIE /tekst jednolity/ 1. Stawiający oświadczają, że przekształcają Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kętrzynie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 45 ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51 poz. 298 z póź. zm). I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2. Firma Spółki brzmi : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Komunalnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedzibą Spółki jest Miasto Kętrzyn Założycielem Spółki jest Gmina Miejska Kętrzyn Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz obowiązujących przepisów W przypadku braku postanowień Umowy Spółki stosuje się przepisy wymienione w ust Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą Czas trwania Spółki jest nieograniczony Spółka może tworzyć oddziały w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą

2 2 II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI 9. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 jest: Z/ uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Z/ działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Z/pozyskiwanie drewna Z/ działalność usługowa związana z leśnictwem Z/ wydobywanie żwiru i piasku, wydobywanie gliny i kaolinu Z/ produkcja wyrobów budowlanych z betonu Z/ produkcja masy betonowej prefabrykowanej Z/ obróbka mechaniczna elementów metalowych Z/ odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Z/ zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Z/ zbieranie odpadów niebezpiecznych Z/ obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Z/ przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Z/ demontaż wyrobów zużytych Z/ odzysk surowców z materiałów segregowanych Z/ działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami Z/ roboty związane z budową dróg Z/ roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane Z/ przygotowanie terenu pod budowę Z/ pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Z/ konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli Z/ sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z/ sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli Z/ sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Z/ sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Z/ transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Z/ pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Z/ transport drogowy towarów Z/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Z/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi D/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Z/ wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli Z/ pozostałe sprzątanie Z/ pogrzeby i działalność pokrewna Z/pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana III. KAPITAL SPÓŁKI Fundusz założycielski oraz fundusz przedsiębiorstwa tworzą kapitał własny Spółki Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł ( słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na ( słownie: cztery tysiące dziewięćset trzydzieści siedem udziałów po 500,00 zł ( słownie: pięćset złotych) każdy Na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym Gmina Miejska Kętrzyn wniosła:

3 3 aport rzeczowy w postaci prasy stacjonarnej do odpadów typu SP 1485 Nr 1109 wraz z pojemnikiem transportowym typu SP-B K Nr aport rzeczowy w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul. Budowlanej stanowiącej działkę nr 17/2 o powierzchni 1,0355ha, obręb 4, objętej księgą wieczystą nr OL1K/ / aport rzeczowy w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Pudwągach, gmina Reszel, stanowiącej działki numer 11/6 o powierzchni 0,6095 ha, numer 12/5 o powierzchni 0,0500 ha i numer 12/6 o powierzchni 2,6837 ha, obręb Pudwągi, objętej księgą wieczystą nr o wartości ,00 zł ( pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) wkład pieniężny w kwocie ,00 zł ( słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) wkład pieniężny w kwocie ,00 zł ( słownie: pięćset tysięcy) Wszystkie udziały wymienione w ust. 2 należą od chwili przekształcenia do Gminy Miejskiej Kętrzyn Udziały są niepodzielne Skreślony Zbycie całego udziału jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia Spółki IV. PREFERENCYJNY ZAKUP UDZIAŁÓW Pracownicy mają prawo do zakupu udziałów w Spółce na zasadach określonych w Ustawie, o której mowa w 5 ust. 1 niniejszej umowy Podział udziałów między pracowników wynika z podzielenia ogólnej liczby udziałów dostępnych dla pracowników po cenach preferencyjnych, przez liczbę pracowników uprawnionych do takiego zakupu bez względu na staż pracy Indywidualną pulę udziałów pracownik nabywa w ciągu 10 (dziesięciu) miesięcy od chwili-- ich udostępnienia pracownikom W okresie następnych dwóch miesięcy udziały nie wykupione zostaną udostępnione pracownikom, którzy wykupili całą przysługującą pulę udziałów Minimum 20% (dwadzieścia) należności zostanie wpłacona w dniu zakupu udziałów przez pracownika Pozostałe części należności będzie rozłożona na minimum 12 (dwanaście) rat, które zostaną spłacone w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od chwili wygaśnięcia uprawnienia do nabywania udziałów po cenie obniżonej Suma nie spłacona po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od chwili udostępnienia udziałów,--- będzie oprocentowana w wysokości stopy kredytu refinansowego określonej przez NBP V.WŁADZE SPÓŁKI 12. Władzami Spółki są: Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników A. ZARZĄD SPÓŁKI Zarząd Spółki jest jednoosobowy i stanowi go Prezes Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz i prowadzi wszystkie jej sprawy, których Kodeks Spółek Handlowych, ustawa lub Umowa Spółki nie zastrzega dla innych organów W przypadku nieobecności Prezesa zastępstwo sprawuje Prokurent samoistny Spółki

4 4 /skreślony/ 15. / skreślony/ B. RADA NADZORCZA 16. /skreślony/ Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata Zgromadzenie Wspólników wybiera trzech członków Rady Nadzorczej, zaś dwóch członków pracownicy Spółki zgodnie z art. 18 ust. 3 pkt. 1 ustawy o gospodarce komunalnej Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie dwóch członków Rady. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów obecnych Tryb i działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Wspólników Regulamin powinien określać zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach i innych czynnościach Rady Do kompetencji Rady Nadzorczej należy : ) sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach jej działalności, ) coroczne badanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysku i strat, ) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, ) składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz przeprowadzonych kontroli, ) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium, ) nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu, ) rozpatrywanie sporów miedzy Wspólnikami związanych z wykonywaniem umowy Spółki oraz sporów miedzy Zarządem a Wspólnikami, ) powołanie i odwoływanie członków Zarządu Wspólnicy zachowują indywidualne prawo kontroli przedsiębiorstwa Spółki C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólnika ( Wspólników reprezentujących co

5 5 najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego) Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenia Wspólników, jeżeli : Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 1, Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania o---- którym mowa w ust Zgromadzenie Wspólników może się odbywać w siedzibie Spółki lub w siedzibie Urzędu Miasta Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: ) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy, ) podjęcie uchwały o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat, ) udzielenie władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków ) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, ) decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz występowaniu z nich, ) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz regulaminu Zarządu uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zgromadzenia Wspólników, ) emisja obligacji, ) postanowienia co do dalszego istnienia Spółki w przypadku gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału --- zakładowego, ) tworzenie funduszy celowych, ) określenie zasad wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, ) podejmowanie uchwał w sprawie zbywania i nabywania nieruchomości, ) zbycie lub wydzierżawienia mienia lub ustanowienia na nim prawa użytkowania, ) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, ) zmiana umowy Spółki, ) połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej jednoosobowej Spółki, Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą i Wspólnika Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, z wyjątkiem uchwał w sprawach wymienionych w 23 ust. 1 pkt. 12 do 15, które wymagają większości dwóch trzecich oddanych głosów Na każdy udział przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne VI. GOSPODARKA SPÓŁKI. 26. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalonych planów

6 Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym Zarząd Spółki w ciągu 3 (trzech) miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie Dokumenty, o których mowa w ust. 2 Zarząd przekłada Radzie Nadzorczej oraz udostępnia Wspólnikom Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych Spółka przeznacza co najmniej 8% (osiem) zysku do podziału na zasilenie kapitału zapasowego. Zasilenie kapitału zapasowego może być zaniechane, gdy przekroczy on jedną trzecią wysokości kapitału zakładowego Spółka może tworzyć z zysku kapitały rezerwowe i inne fundusze celowe Część zysku Spółki pozostaną po opłaceniu podatków i innych świadczeń publiczno-prawnych oraz po zasileniu funduszu Spółki dzieli się pomiędzy Wspólników, chyba że uchwała Wspólników postanowi inaczej Wypłata podzielonego zysku (dywidendy) Wspólnikom następuje w terminie oznaczonym Uchwałą Wspólników, nie później jednak niż przed upływem trzech miesięcy od podjęcia uchwały o podziale zysku VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Spółka zawiadamia Wspólników pisemnie wysyłając indywidualne zawiadomienia / skreślony/ 31. W skład pierwszego Zarządu zostają powołani: Zygmunt Kulesza Prezes, Zofia Zawistowska Zastępca Prezesa W skład pierwszej Rady Nadzorczej zostają powołani: Krystyna Horbaczewska, Anna Martynajtis, Andrzej Sufranek Koszty tego aktu ponosi Gmina Miejska Kętrzyn Wypisy aktu wydać Wspólnikowi i Spółce w dowolnej ilości Opłaty skarbowej od niniejszego aktu nie pobrano na zas. 69 ust. 3 roz. Min. Fin. z dnia r. w spr. Opł. Skar. ( Dz. U. Nr 53, poz 253 )

7 7 Pobrano z 9 pkt 2 roz. Min. Spraw. z dnia r. w spr. Taksy not. ( Dz. U. Nr 33, poz. 146) , zł ( pięć milionów złotych) Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany Prezes Zarządu Roman Świtaj... /podpis i pieczątka/ Kętrzyn, dn r.

8 8 LISTA WSPÓLNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ KOMUNALNIK SPÓŁKA Z O.O. W KĘTRZYNIE l.p. Nazwa Wspólników Wartość nominalna jednego udziału w zł Liczba udziałów Wartość nominalna udziałów w zł Gmina Miejska Kętrzyn 500, ,00 Zarząd: Prezes Zarządu Roman Świtaj

Tekst Jednolity Umowy Spółki na dzień 2013-01-04 UMOWA SPÓŁKI z ograniczoną odpowiedzialnością. Rozdział I

Tekst Jednolity Umowy Spółki na dzień 2013-01-04 UMOWA SPÓŁKI z ograniczoną odpowiedzialnością. Rozdział I Tekst Jednolity Umowy Spółki na dzień 2013-01-04 UMOWA SPÓŁKI z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma jednoosobowej spółki Gminy Miejskiej Ostróda z siedzibą w Tyrowie,

Bardziej szczegółowo

Statut TORPOL Spółki Akcyjnej. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

Statut TORPOL Spółki Akcyjnej. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki Statut TORPOL Spółki Akcyjnej Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki 1 Firma Spółki brzmi: TORPOL Spółka Akcyjna. Spółka może używać następującego skrótu firmy: TORPOL S.A. oraz wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Tekst jednolity Aktu Założycielskiego Zakładu Transportu i Usług Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Baczyńskiego 6, sporządzony na podstawie aktów notarialnych:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI KOLEJE WIELKOPOLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI KOLEJE WIELKOPOLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI KOLEJE WIELKOPOLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą numer 65 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Koleje Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki Załącznik do Uchwały Nr 148 ZWZ Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. Statut Spółki Budimex S.A. (Tekst jednolity). Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki 1 Firma Spółki brzmi: Budimex

Bardziej szczegółowo

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie I. Postanowienia ogólne: 1 1. Spółka prowadzona jest pod firmą Bytom Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Bytom S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

STATUT Mo-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity

STATUT Mo-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity STATUT Mo-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity PREAMBUŁA Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki komandytowej działającej pod firmą: Mo- BRUK J. Mokrzycki Spółka komandytowa z siedzibą w Korzennej

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ INVICO S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ INVICO S.A. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ INVICO S.A. TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone: Aktem notarialnym z dnia 14.02.2011 Repertorium A numer 543/2011, aktem notarialnym z dnia 21.04.2011 Repertorium A

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki Akcyjnej Indykpol

Statut Spółki Akcyjnej Indykpol Statut Spółki Akcyjnej Indykpol I. POSTANOWIENIA OGÓLNE art.1 1. Firma Spółki brzmi: Indykpol Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy firmy w skrócie Indykpol S.A. 3. Spółka może używać nazwy firmy

Bardziej szczegółowo

A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I JAROCIŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I JAROCIŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I JAROCIŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TEKST JEDNOLITY według stanu na dzień 2 grudnia 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku

Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku (zmiany Statutu po NWZ ELKOP S.A. dnia 30.10.2014 r. kontynuowanym po przerwie w dniu 28.11.2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Tekst jednolity na dzień 08.05.2013 r. uwzględniający zmiany wynikające z Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 1/2013 zaprotokołowane

Bardziej szczegółowo

STATUT SZAR SPÓŁKI AKCYJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

STATUT SZAR SPÓŁKI AKCYJNEJ W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZAR SPÓŁKI AKCYJNEJ W CZĘSTOCHOWIE (tekst jednolity na dzień 11.07.2011 r.) 1 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: SZAR Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy:

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień 25.11.2014

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień 25.11.2014 TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA Na dzień 25.11.2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stawający: ROMUALD KALYCIOK i GERARD KALYCIOK - Wspólnicy spółki SUNEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

STATUT Korbank Spółka Akcyjna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Korbank Spółka Akcyjna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity Statutu Spółki Korbank S.A. uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2014 roku, Repertorium A numer 3031/2014 STATUT Korbank Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi: BALTICON Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: BALTICON S.A. 3. Założycielami

Bardziej szczegółowo

STATUT "PRIMA MODA" SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity

STATUT PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT "PRIMA MODA" SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity ( 1) (1) Zawiązuje się spółkę akcyjną działającą na podstawie niniejszego statutu oraz Kodeksu spółek handlowych i innych właściwych

Bardziej szczegółowo

Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie

Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie Artykuł 1 1. Spółka działa pod firmą Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać skrótu

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A., zwołanego na dzień 13 grudnia 2012 r. Projekt nr 1

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A., zwołanego na dzień 13 grudnia 2012 r. Projekt nr 1 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A., zwołanego na dzień 13 grudnia 2012 r. Projekt nr 1 Uchwała nr ( )/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 13 grudnia

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy GRAPHIC S.A. oraz wyróżniającego ją

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PRAGMA INKASO S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PRAGMA INKASO S.A. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PRAGMA INKASO S.A. Tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały nr 1 z dnia 15 grudnia 2010 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T s p ó ł k i : K&K HERBAL POLAND S p ó ł k a A k c y j n a

S T A T U T s p ó ł k i : K&K HERBAL POLAND S p ó ł k a A k c y j n a S T A T U T s p ó ł k i : K&K HERBAL POLAND S p ó ł k a A k c y j n a (usunięto) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 2 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna. 2. Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA I. FIRMA, SIEDZIBA

STATUT PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA I. FIRMA, SIEDZIBA STATUT PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA I. FIRMA, SIEDZIBA 1 W celu dalszego wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej założyciele podejmują uchwałę o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu

Bardziej szczegółowo

STATUT Spółki Wilbo SA

STATUT Spółki Wilbo SA STATUT Spółki Wilbo SA I. Postanowienia ogólne 1 Spółka prowadzona jest pod firmą Wilbo Spółka Akcyjna. 2 Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia. 3 Spółka działa na terenie Rzeczpospolitej polskiej oraz za

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Mięsne Mysław

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ALDA SPÓŁKA AKCYJNA

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ALDA SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ALDA SPÓŁKA AKCYJNA 1. 1. Firma Spółki brzmi ALDA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy ALDA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 3. Siedzibą Spółki

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI TOYA S.A. Tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI TOYA S.A. Tekst jednolity STATUT SPÓŁKI TOYA S.A. Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: TOYA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu: TOYA S.A., odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz używać

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi DOMEX-BUD Development Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej DOMEX-BUD Development S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity. I. Postanowienia ogólne 1

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity. I. Postanowienia ogólne 1 STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne 1 Adam Krynicki i Anna Maria Barska, wspólnicy przekształcanej spółki Krynicki Recykling spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo