STATUT FUNDACJI ŻEGLARSKIEJ "SILESIAN SAIL"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT FUNDACJI ŻEGLARSKIEJ "SILESIAN SAIL""

Transkrypt

1 STATUT FUNDACJI ŻEGLARSKIEJ "SILESIAN SAIL" I. ROZDZIAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Żeglarska SILESIAN SAIL, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Eugeniusza Stalmach, zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Katowicach ul. PCK 10/2, za numerem Rep. A NR 826/2011 z dnia 5 października 2011 roku działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. Nr 46 z 1991roku, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu. 2. Fundacja posiada osobowość prawną. 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Mysłowice. 4. Właściwym Ministrem jest Minister Sportu i Turystyki Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji. 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 7. Fundacja używa pieczęci, np. okrągłej, z napisem w otoku "Fundacja Żeglarska SILESIAN SAIL". Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego. 1

2 8. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. II. ROZDZIAŁ CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI Fundacja została powołana w celach: a. promocji polskiego i światowego dorobku kultury i sztuki morskiej; b. propagowanie kultury marynistycznej; c. propagowania i promocji żeglarstwa, w szczególności na rzecz śląskiego środowiska; d. propagowania i promocji turystyki, sportu i rekreacji wodnej; e. upowszechniania wiedzy żeglarskiej; f. rozwoju edukacji pro-wodnej, w szczególności żeglarskiej na rzecz środowiska młodzieżowego oraz osób dorosłych; g. budowy i eksploatacji jednostek wodnych, w szczególności żaglowych, dla realizacji działań statutowych fundacji; h. ochrony wodnego środowiska naturalnego, w szczególności działania na rzecz renaturalizacji zdegradowanych akwenów i cieków wodnych; i. tworzenia programów edukacyjnych przydatnych do realizacji działań statutowych fundacji; j. świadczenia pomocy środowiskom wodniackim w realizacji zadań związanych z wychowaniem pro-wodnym; k. przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym poprzez wychowanie pro-wodne, w szczególności żeglarskie; l. wspomaganie inicjatyw zmierzających do dostosowania istniejącej infrastruktury wodnej do wymogów korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne; m. rozwoju obronności kraju Fundacja realizuje swoje cele poprzez: a. współpracę z organizacjami społecznymi i gospodarczymi, do których może przystępować; b. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, a także jednostkami organizacyjnymi nie mającymi osobowości prawnej z kraju i z zagranicy; c. organizowanie i finansowanie działań edukacyjnych, turystycznych, związanych z kulturą fizyczną i zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży w ramach idei wychowania wodnego; d. organizowanie i zapewnianie pomocy merytorycznej, prawnej, materialnej i rzeczowej dla osób i instytucji w ramach określonych celami Fundacji; e. gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na rzecz realizacji celów statutowych; f. prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej, dydaktycznej, wydawniczej oraz marketingowej; g. organizowanie targów, wystaw, aukcji, spotkań, imprez masowych, okolicznościowych, konkursów, konferencji, kursów, warsztatów, seminariów itp.; h. przyznawanie nagród oraz wyróżnień osobom i instytucjom, których działania wspierają Fundację; i. pomoc osobom fizycznym i podmiotom zorganizowanym w działaniach zbieżnych z celami Fundacji; j. pozostałe działania, nie wyszczególnione, a służące realizacji celów statutowych Fundacji; 2

3 III. ROZDZIAŁ MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2.500,00zł. (dwa tysiące pięćset złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia. 2. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarcza przeznacza się kwotę 1000,00zł. (jeden tysiąc złotych). 12. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem. 13. Dochody Fundacji pochodzą z: 1. darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych i prawnych; 2. subwencji i dotacji osób prawnych; 3. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji; 4. ze zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez lub na rzecz Fundacji; 5. wpływów z 1% podatku wynikającego z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873, z 2003 roku, z późniejszymi zmianami). 14. Dochody Fundacji przeznaczone zostaną wyłącznie na realizację jej celów statutowych. 15. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 16. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji w wysokości ekwiwalentu 3000Eu uzyskują tytuł Honorowego Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie. 17. Tytuł Honorowego Sponsora Fundacji jest niezbywalny i ma charakter osobisty. IV. ROZDZIAŁ ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI Organami Fundacji są: Zgromadzenie Fundatorów, Zarząd Fundacji. 2. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu. 3

4 3.1. Decyzje organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. V. ROZDZIAŁ ZGROMADZENIE FUNDATORÓW 19. Zgromadzenie Fundatorów składa się z Fundatora. 20. Zgromadzenie Fundatorów może uchwałą powołać do swojego grona inne osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, które: a/ dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji, b/ zadeklarują zamiar dalszego materialnego wspierania idei Fundacji, c/ w inny sposób wspomagają działalność Fundacji. 21. Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Zgromadzenia Fundacji Zgromadzenie Fundatorów jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy: a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, b. uchwalanie Regulaminu działania Zarządu, c. ustalanie organizacji wewnętrznej Fundacji, d. uchwalanie zmian Statutu Fundacji, e. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji, f. zatwierdzanie programów działania Fundacji, g. zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd, h. ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków, i. podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, j. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, k. zatwierdzenie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności, i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Fundatora zgłoszony Przewodniczącemu na piśmie. 2. Zgromadzenie Fundatorów powinno być zwoływane co najmniej raz w roku. 24. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał. 25. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów, Zgromadzenie Fundatorów powołuje ze swojego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji. 4

5 26. Fundator może działać przez swoich pełnomocników. VI. ROZDZIAŁ ZARZĄD FUNDACJI Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem składa się z 2 do 5 osób i powoływany jest przez Zgromadzenie Fundatorów na okres 5 lat. 2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu, bądź z chwilą upływu kadencji. 3. Odwołanie członka Zarządu przez Zgromadzenie Fundatorów następuje w przypadku: a. złożenia rezygnacji, b. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu, 4. c. choroby, ułomności lub utraty sił, powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, d. nie pełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok, f. nienależytego wypełniania funkcji członka, g. istotnego naruszania postanowień Statutu. 28. Pracami Zarządu kieruje Prezes. 29. Prezes z grona Zarządu wyznacza Wiceprezesów Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Zarząd działa według Regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Fundatorów. 31. Zarząd Fundacji: a. reprezentuje ja na zewnątrz, b. opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania, c. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, d. sprawuje zarząd jej majątkiem, e. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, f. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji, g. kieruje bieżąca działalnością Fundacji, odpowiada za realizacje jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej, h. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji, i. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, j. powołuje oddziały, zakłady, filie, k. powołuje kierowników zakładów oraz zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów. 32. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub Prezes Zarządu łącznie z dowolnym członkiem Zarządu. 5

6 33. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. 34. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacja w stosunku pracy. 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwala Zgromadzenie Fundatorów. VII. ROZDZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 36. Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje PKD: 03.11Z - Rybołówstwo w wodach morskich 03.12Z - Rybołówstwo w wodach śródlądowych 18.11Z - Drukowanie gazet 18.12Z - Pozostałe drukowanie 18.13Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 18.14Z - Introligatorstwo i podobne usługi 25.11Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.61Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 25.99Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 26.11Z - Produkcja elementów elektronicznych 26.30Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego 26.51Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych 27.12Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 27.33Z - Produkcja sprzętu instalacyjnego 27.90Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego 28.11Z - Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i lotniczych 28.29Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia gdzie niesklasyfikowanych 28.99Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia gdzie niesklasyfikowanych 30.11Z - Produkcja statków i konstrukcji pływających 30.12Z - Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych 30.99Z - Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych 31.09Z - Produkcja pozostałych mebli 32.30Z - Produkcja sprzętu sportowego 32.99Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 33.11Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.12Z - Naprawa i konserwacja maszyn 33.13Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.14Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.15Z - Naprawa i konserwacja statków i łodzi 33.17Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego 33.19Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia 41.10Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 6

7 41.20Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 42.91Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 42.99Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 46.41Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 46.42Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 46.43Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego 47.41Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w 47.42Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w 47.43Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.51Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.52Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w 47.53Z - Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w 47.54Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w 47.59Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów gospodarstwa domowego prowadzona w 47.61Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w 47.62Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmienniczych prowadzona w 47.63Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w 47.64Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.65Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w 47.71Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w 47.72Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w 47.77Z - Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków i biżuterii prowadzona w 47.78Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 47.79Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.82Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach 47.89Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 47.91Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet 49.31Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski 49.39Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 49.41Z - Transport drogowy towarów 50.10Z - Transport morski i przybrzeżny pasażerski 50.20Z - Transport morski i przybrzeżny towarów 50.30Z - Transport wodny śródlądowy pasażerski 50.40Z - Transport wodny śródlądowy towarów 52.22A - Działalność usługowa wspomagająca transport morski 52.22B - Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy 52.29A - Działalność morskich agencji transportowych 52.29B - Działalność śródlądowych agencji transportowych 52.29C - Działalność pozostałych agencji transportowych 55.10Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.20Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 7

8 55.30Z - Pola kempingowe ( włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe 55.90Z - Pozostałe zakwaterowanie 56.10A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10B - Ruchome placówki gastronomiczne 56.29Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 58.11Z - Wydawanie książek 58.12Z - Wydawanie wykazów oraz list (adresowych, telefonicznych) 58.13Z - Wydawanie gazet 58.14Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.19Z - Pozostała działalność wydawnicza 59.11Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.12Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 59.13Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.14Z - Działalność związana z projekcją filmów 61.90Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 63.11Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.12Z - Działalność portali internetowych 63.91Z - Działalność agencji informacyjnych 63.99Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 68.10Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.20Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 71.20A - Badania i analizy związane z jakością żywności 73.11Z - Działalność agencji reklamowych 74.10Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.20Z - Działalność fotograficzna 74.30Z - Działalność związana z tłumaczeniami 74.90Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 77.21Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 77.34Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego 77.39Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agentów i pośredników turystycznych 79.12Z - Działalność organizatorów turystyki 82.30Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 85.31A - Gimnazja 85.31B - Licea ogólnokształcące 85.31C - Licea profilowane 85.32A - Technika 85.32B - Zasadnicze szkoły zawodowe 85.32C - Szkoły specjalne przysposabiające do pracy 85.41Z - Szkoły policealne 85.51Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.59B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 90.01Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.02Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.04Z - Działalność obiektów kulturalnych 91.01A - Działalność bibliotek 91.02Z - Działalność muzeów 91.03Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 91.04Z - Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody 93.11Z - Działalność obiektów sportowych 93.12Z - Działalność klubów sportowych 93.13Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 8

9 93.19Z - Pozostała działalność związana ze sportem 93.29Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 94.11Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców 94.12Z - Działalność organizacji profesjonalnych 94.99Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 95.12Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 37. ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarcza bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów. 2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych. 3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi. 4. Decyzje o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji. 5. Decyzje o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością. 6. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia nieruchomości potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji. 7. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu Kodeksu Pracy. 8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji. 38. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I EWIDENCJI KSIĘGOWEJ 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej. Powinna ona także zapewnić utworzenie Funduszu Rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej. 2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczonych na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji. 3. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad. 4. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd. VIII. ROZDZIAŁ ZMIANA STATUTU 39. Zmiana Statutu może dotyczyć zmian celu Fundacji. 40. Decyzje w kwestii zmiany Statutu w celu określonym w 39 Statutu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały podejmowanej większością głosów na wniosek Zarządu. 9

10 IX. ROZDZIAŁ POSTANOWIENIA KOŃCOWE 41. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 42. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji. 43. Decyzje o połączeniu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów poprzez jednomyślną uchwałę podjętą na wniosek Zarządu. 44. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 45. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów na wniosek Zarządu. 46. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach statutowych. 47. Fundacja składa właściwemu Ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. 48. Treść niniejszego Statutu zawiera zmiany wynikające z dotąd podjętych Uchwał i stanowi jednocześnie tekst jednolity. 49. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta Katowice Wschód - Wydział X KRS. 10

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Joannę Kmiecik zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą FUNDACJA NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. Postanowienia ogólne 1.

STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. Postanowienia ogólne 1. STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Śląska Fundacja Inicjatyw Społecznych, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Roberta Gierka Barbarę Dąbrowską

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Inicjatyw Menedżerskich" ustanowiona przez Pawła Prokopa zamieszkałego w Lublinie, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5.

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5. STATUT FUNDACJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Komunikacji Społecznej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jarosław Bajdowski, Rafał Bartlet, Wojtek Cieślak,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazw Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Tomasza i Karolin Elbanowskich, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne Statut Fundacji Nowoczesna RP I. Postanowienia Ogólne 1 1. FUNDACJA Nowoczesna RP, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Ryszarda Petru, zwanego dalej Fundatorem, na mocy oświadczenia sporządzonego

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

Statut Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Statut Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap zwana dalej Fundacją ustanowiona jest przez następujących fundatorów: I. Miasto i Gminę Gołdap,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z domu, zwana dalej Fundacją, działa

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. 2 Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. -

STATUT FUNDACJI. 2 Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. - STATUT FUNDACJI Postanowienia ogólne 1 Stawający, mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 1991r., nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) ustanawia

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PIŁKARSTWA POLSKIEGO

STATUT FUNDACJI PIŁKARSTWA POLSKIEGO STATUT FUNDACJI PIŁKARSTWA POLSKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Piłkarstwa Polskiego, zwana w dalszej treści Statutu Fundacją ustanowiona przez Polski Związek Piłki Nożnej zwany w dalszej

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Fundamenty Rozwoju, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "STOWARZYSZENIE KANON" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej Dalków, 19.04.2012 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Nazwa fundacji to Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwana dalej Fundacją. Fundacja

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA

STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Animatornia, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Agatę Pakieła zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1 STATUT FUNDACJI CLASS LADIES /tekst jednolity/ ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Class Ladies, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez: a) Darię Domaradzką-Guzik, b)

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Czas Lokalny Postanowienia ogólne 1. Fundacja Czas Lokalny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa (zwana dalej Fundacją ) ustanowiona przez Fundatora Mateusza Karola

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą KULCZYK FOUNDATION, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez Grażynę Kulczyk, Jana Kulczyka i Dominikę Kulczyk-Lubomirską

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia STATUT STOWARZYSZENIA Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia",

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE

FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE S T A T U T FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE Załącznik Nr 1do Uchwały Nr 21/V/2008 Zarządu Fundacji CIP z dnia 07.05.2008r. STATUT Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI GIESCHE. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI GIESCHE. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI GIESCHE Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Giesche, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: Mariusza Lachowicza Rafała Wyszyńskiego Zenona Nowaka 1 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Fundacja "Centrum Rozwoju Medycyny"

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny STATUT FUNDACJI CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY Rozdział l Postanowienia ogólne 1 Fundacja CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY (dalej: Fundacja) powołana została Aktem Ustanowienia Fundacji sporządzonym w formie aktu notarialnego

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Preambuła Powstanie Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności związane było z realizowanym w Gdańsku, jako jednym z pięciu

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA GŁÓWNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas" ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

STATUT. AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi TEKST JEDNOLITY Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi Fundacja, której nadano statut, została ustanowiona przez Naše Finančné Družstvo zwaną dalej także Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

63.12.Z 33.12.Z 33.13.Z 33.14.Z 33.19.Z 33.20.Z 95.11.Z 95.12.Z 46.14.Z

63.12.Z 33.12.Z 33.13.Z 33.14.Z 33.19.Z 33.20.Z 95.11.Z 95.12.Z 46.14.Z STATUT KOMPAP S.A. Tekst jednolity z dn. 29 czerwca 2010 r. 1 Stawiający oświadczają, że zawierają umowę Spółki Akcyjnej. 2 Stawiający oświadczają, że Spółka istnieć będzie pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia pod nazwą LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU. z siedzibą w Mikołajówce, gmina Urzędów

Statut stowarzyszenia pod nazwą LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU. z siedzibą w Mikołajówce, gmina Urzędów Statut stowarzyszenia pod nazwą LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU z siedzibą w Mikołajówce, gmina Urzędów 1. Stowarzyszenie pod nazwą LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ. TERMO-REX Spółka Akcyjna. [tekst jednolity]

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ. TERMO-REX Spółka Akcyjna. [tekst jednolity] STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ TERMO-REX Spółka Akcyjna [tekst jednolity] Postanowienia ogólne 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą: TERMO-REX Spółka Akcyjna. 2. Spółka

Bardziej szczegółowo