STATUT FUNDACJI ŻEGLARSKIEJ "SILESIAN SAIL"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT FUNDACJI ŻEGLARSKIEJ "SILESIAN SAIL""

Transkrypt

1 STATUT FUNDACJI ŻEGLARSKIEJ "SILESIAN SAIL" I. ROZDZIAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Żeglarska SILESIAN SAIL, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Eugeniusza Stalmach, zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Katowicach ul. PCK 10/2, za numerem Rep. A NR 826/2011 z dnia 5 października 2011 roku działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. Nr 46 z 1991roku, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu. 2. Fundacja posiada osobowość prawną. 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Mysłowice. 4. Właściwym Ministrem jest Minister Sportu i Turystyki Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji. 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 7. Fundacja używa pieczęci, np. okrągłej, z napisem w otoku "Fundacja Żeglarska SILESIAN SAIL". Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego. 1

2 8. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. II. ROZDZIAŁ CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI Fundacja została powołana w celach: a. promocji polskiego i światowego dorobku kultury i sztuki morskiej; b. propagowanie kultury marynistycznej; c. propagowania i promocji żeglarstwa, w szczególności na rzecz śląskiego środowiska; d. propagowania i promocji turystyki, sportu i rekreacji wodnej; e. upowszechniania wiedzy żeglarskiej; f. rozwoju edukacji pro-wodnej, w szczególności żeglarskiej na rzecz środowiska młodzieżowego oraz osób dorosłych; g. budowy i eksploatacji jednostek wodnych, w szczególności żaglowych, dla realizacji działań statutowych fundacji; h. ochrony wodnego środowiska naturalnego, w szczególności działania na rzecz renaturalizacji zdegradowanych akwenów i cieków wodnych; i. tworzenia programów edukacyjnych przydatnych do realizacji działań statutowych fundacji; j. świadczenia pomocy środowiskom wodniackim w realizacji zadań związanych z wychowaniem pro-wodnym; k. przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym poprzez wychowanie pro-wodne, w szczególności żeglarskie; l. wspomaganie inicjatyw zmierzających do dostosowania istniejącej infrastruktury wodnej do wymogów korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne; m. rozwoju obronności kraju Fundacja realizuje swoje cele poprzez: a. współpracę z organizacjami społecznymi i gospodarczymi, do których może przystępować; b. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, a także jednostkami organizacyjnymi nie mającymi osobowości prawnej z kraju i z zagranicy; c. organizowanie i finansowanie działań edukacyjnych, turystycznych, związanych z kulturą fizyczną i zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży w ramach idei wychowania wodnego; d. organizowanie i zapewnianie pomocy merytorycznej, prawnej, materialnej i rzeczowej dla osób i instytucji w ramach określonych celami Fundacji; e. gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na rzecz realizacji celów statutowych; f. prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej, dydaktycznej, wydawniczej oraz marketingowej; g. organizowanie targów, wystaw, aukcji, spotkań, imprez masowych, okolicznościowych, konkursów, konferencji, kursów, warsztatów, seminariów itp.; h. przyznawanie nagród oraz wyróżnień osobom i instytucjom, których działania wspierają Fundację; i. pomoc osobom fizycznym i podmiotom zorganizowanym w działaniach zbieżnych z celami Fundacji; j. pozostałe działania, nie wyszczególnione, a służące realizacji celów statutowych Fundacji; 2

3 III. ROZDZIAŁ MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2.500,00zł. (dwa tysiące pięćset złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia. 2. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarcza przeznacza się kwotę 1000,00zł. (jeden tysiąc złotych). 12. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem. 13. Dochody Fundacji pochodzą z: 1. darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych i prawnych; 2. subwencji i dotacji osób prawnych; 3. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji; 4. ze zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez lub na rzecz Fundacji; 5. wpływów z 1% podatku wynikającego z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873, z 2003 roku, z późniejszymi zmianami). 14. Dochody Fundacji przeznaczone zostaną wyłącznie na realizację jej celów statutowych. 15. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 16. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji w wysokości ekwiwalentu 3000Eu uzyskują tytuł Honorowego Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie. 17. Tytuł Honorowego Sponsora Fundacji jest niezbywalny i ma charakter osobisty. IV. ROZDZIAŁ ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI Organami Fundacji są: Zgromadzenie Fundatorów, Zarząd Fundacji. 2. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu. 3

4 3.1. Decyzje organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. V. ROZDZIAŁ ZGROMADZENIE FUNDATORÓW 19. Zgromadzenie Fundatorów składa się z Fundatora. 20. Zgromadzenie Fundatorów może uchwałą powołać do swojego grona inne osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, które: a/ dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji, b/ zadeklarują zamiar dalszego materialnego wspierania idei Fundacji, c/ w inny sposób wspomagają działalność Fundacji. 21. Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Zgromadzenia Fundacji Zgromadzenie Fundatorów jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy: a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, b. uchwalanie Regulaminu działania Zarządu, c. ustalanie organizacji wewnętrznej Fundacji, d. uchwalanie zmian Statutu Fundacji, e. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji, f. zatwierdzanie programów działania Fundacji, g. zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd, h. ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków, i. podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, j. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, k. zatwierdzenie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności, i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Fundatora zgłoszony Przewodniczącemu na piśmie. 2. Zgromadzenie Fundatorów powinno być zwoływane co najmniej raz w roku. 24. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał. 25. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów, Zgromadzenie Fundatorów powołuje ze swojego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji. 4

5 26. Fundator może działać przez swoich pełnomocników. VI. ROZDZIAŁ ZARZĄD FUNDACJI Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem składa się z 2 do 5 osób i powoływany jest przez Zgromadzenie Fundatorów na okres 5 lat. 2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu, bądź z chwilą upływu kadencji. 3. Odwołanie członka Zarządu przez Zgromadzenie Fundatorów następuje w przypadku: a. złożenia rezygnacji, b. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu, 4. c. choroby, ułomności lub utraty sił, powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, d. nie pełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok, f. nienależytego wypełniania funkcji członka, g. istotnego naruszania postanowień Statutu. 28. Pracami Zarządu kieruje Prezes. 29. Prezes z grona Zarządu wyznacza Wiceprezesów Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Zarząd działa według Regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Fundatorów. 31. Zarząd Fundacji: a. reprezentuje ja na zewnątrz, b. opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania, c. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, d. sprawuje zarząd jej majątkiem, e. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, f. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji, g. kieruje bieżąca działalnością Fundacji, odpowiada za realizacje jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej, h. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji, i. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, j. powołuje oddziały, zakłady, filie, k. powołuje kierowników zakładów oraz zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów. 32. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub Prezes Zarządu łącznie z dowolnym członkiem Zarządu. 5

6 33. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. 34. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacja w stosunku pracy. 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwala Zgromadzenie Fundatorów. VII. ROZDZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 36. Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje PKD: 03.11Z - Rybołówstwo w wodach morskich 03.12Z - Rybołówstwo w wodach śródlądowych 18.11Z - Drukowanie gazet 18.12Z - Pozostałe drukowanie 18.13Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 18.14Z - Introligatorstwo i podobne usługi 25.11Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.61Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 25.99Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 26.11Z - Produkcja elementów elektronicznych 26.30Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego 26.51Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych 27.12Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 27.33Z - Produkcja sprzętu instalacyjnego 27.90Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego 28.11Z - Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i lotniczych 28.29Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia gdzie niesklasyfikowanych 28.99Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia gdzie niesklasyfikowanych 30.11Z - Produkcja statków i konstrukcji pływających 30.12Z - Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych 30.99Z - Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych 31.09Z - Produkcja pozostałych mebli 32.30Z - Produkcja sprzętu sportowego 32.99Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 33.11Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.12Z - Naprawa i konserwacja maszyn 33.13Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.14Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.15Z - Naprawa i konserwacja statków i łodzi 33.17Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego 33.19Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia 41.10Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 6

7 41.20Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 42.91Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 42.99Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 46.41Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 46.42Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 46.43Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego 47.41Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w 47.42Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w 47.43Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.51Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.52Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w 47.53Z - Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w 47.54Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w 47.59Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów gospodarstwa domowego prowadzona w 47.61Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w 47.62Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmienniczych prowadzona w 47.63Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w 47.64Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.65Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w 47.71Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w 47.72Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w 47.77Z - Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków i biżuterii prowadzona w 47.78Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 47.79Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.82Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach 47.89Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 47.91Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet 49.31Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski 49.39Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 49.41Z - Transport drogowy towarów 50.10Z - Transport morski i przybrzeżny pasażerski 50.20Z - Transport morski i przybrzeżny towarów 50.30Z - Transport wodny śródlądowy pasażerski 50.40Z - Transport wodny śródlądowy towarów 52.22A - Działalność usługowa wspomagająca transport morski 52.22B - Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy 52.29A - Działalność morskich agencji transportowych 52.29B - Działalność śródlądowych agencji transportowych 52.29C - Działalność pozostałych agencji transportowych 55.10Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.20Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 7

8 55.30Z - Pola kempingowe ( włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe 55.90Z - Pozostałe zakwaterowanie 56.10A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10B - Ruchome placówki gastronomiczne 56.29Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 58.11Z - Wydawanie książek 58.12Z - Wydawanie wykazów oraz list (adresowych, telefonicznych) 58.13Z - Wydawanie gazet 58.14Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.19Z - Pozostała działalność wydawnicza 59.11Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.12Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 59.13Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.14Z - Działalność związana z projekcją filmów 61.90Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 63.11Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.12Z - Działalność portali internetowych 63.91Z - Działalność agencji informacyjnych 63.99Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 68.10Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.20Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 71.20A - Badania i analizy związane z jakością żywności 73.11Z - Działalność agencji reklamowych 74.10Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.20Z - Działalność fotograficzna 74.30Z - Działalność związana z tłumaczeniami 74.90Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 77.21Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 77.34Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego 77.39Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agentów i pośredników turystycznych 79.12Z - Działalność organizatorów turystyki 82.30Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 85.31A - Gimnazja 85.31B - Licea ogólnokształcące 85.31C - Licea profilowane 85.32A - Technika 85.32B - Zasadnicze szkoły zawodowe 85.32C - Szkoły specjalne przysposabiające do pracy 85.41Z - Szkoły policealne 85.51Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.59B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 90.01Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.02Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.04Z - Działalność obiektów kulturalnych 91.01A - Działalność bibliotek 91.02Z - Działalność muzeów 91.03Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 91.04Z - Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody 93.11Z - Działalność obiektów sportowych 93.12Z - Działalność klubów sportowych 93.13Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 8

9 93.19Z - Pozostała działalność związana ze sportem 93.29Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 94.11Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców 94.12Z - Działalność organizacji profesjonalnych 94.99Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 95.12Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 37. ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarcza bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów. 2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych. 3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi. 4. Decyzje o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji. 5. Decyzje o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością. 6. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia nieruchomości potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji. 7. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu Kodeksu Pracy. 8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji. 38. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I EWIDENCJI KSIĘGOWEJ 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej. Powinna ona także zapewnić utworzenie Funduszu Rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej. 2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczonych na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji. 3. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad. 4. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd. VIII. ROZDZIAŁ ZMIANA STATUTU 39. Zmiana Statutu może dotyczyć zmian celu Fundacji. 40. Decyzje w kwestii zmiany Statutu w celu określonym w 39 Statutu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały podejmowanej większością głosów na wniosek Zarządu. 9

10 IX. ROZDZIAŁ POSTANOWIENIA KOŃCOWE 41. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 42. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji. 43. Decyzje o połączeniu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów poprzez jednomyślną uchwałę podjętą na wniosek Zarządu. 44. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 45. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów na wniosek Zarządu. 46. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach statutowych. 47. Fundacja składa właściwemu Ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. 48. Treść niniejszego Statutu zawiera zmiany wynikające z dotąd podjętych Uchwał i stanowi jednocześnie tekst jednolity. 49. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta Katowice Wschód - Wydział X KRS. 10

Statut Fundacji. Statut Fundacji pod nazwą "FUNDACJA im. Erazma z Rotterdamu". Tekst jednolity na dzień 17 kwietnia 2013 r.

Statut Fundacji. Statut Fundacji pod nazwą FUNDACJA im. Erazma z Rotterdamu. Tekst jednolity na dzień 17 kwietnia 2013 r. Statut Fundacji Statut Fundacji pod nazwą "FUNDACJA im. Erazma z Rotterdamu". Tekst jednolity na dzień 17 kwietnia 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA im. ERAZMA Z

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLTY STATUTU FUNDACJI SPORZĄDZONEGO 07.11.2003R ZMENIONEGO W 1 DO 21 ORAZ DODANO 22 DO 34 UCHWALĄ ZARZĄDU 3/2007 W DNU 12.02.

TEKST JEDNOLTY STATUTU FUNDACJI SPORZĄDZONEGO 07.11.2003R ZMENIONEGO W 1 DO 21 ORAZ DODANO 22 DO 34 UCHWALĄ ZARZĄDU 3/2007 W DNU 12.02. TEKST JEDNOLTY STATUTU FUNDACJI SPORZĄDZONEGO 07.11.2003R ZMENIONEGO W 1 DO 21 ORAZ DODANO 22 DO 34 UCHWALĄ ZARZĄDU 3/2007 W DNU 12.02.2007R Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja przyjęła nazwę: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Nagle Sami

Statut Fundacji Nagle Sami Statut Fundacji Nagle Sami (tekst jednolity) Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Nagle Sami, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. INNOWACJI WSPIERAJĄCYCH SAMODZIELNOŚĆ NIEZALEŻNI z siedzibą w SOPOCIE

STATUT FUNDACJI. INNOWACJI WSPIERAJĄCYCH SAMODZIELNOŚĆ NIEZALEŻNI z siedzibą w SOPOCIE STATUT FUNDACJI INNOWACJI WSPIERAJĄCYCH SAMODZIELNOŚĆ NIEZALEŻNI z siedzibą w SOPOCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Innowacji Wspierających Samodzielność NIEZALEŻNI, nazwa skrócona:

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacji SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. Fundacji SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Katarzynę Witek i Mariusza Tarnopolskiego zwanych

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BUSINESS FOR FUTURE TEKST JEDNOLITY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI BUSINESS FOR FUTURE TEKST JEDNOLITY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI BUSINESS FOR FUTURE TEKST JEDNOLITY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja zostaje ustanowiona przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Rybniku przy ul.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ: FUNDACJA BIELECKI ART. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ: FUNDACJA BIELECKI ART. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ: FUNDACJA BIELECKI ART Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą: FUNDACJA BIELECKI ART, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Janusza Bieleckiego oraz Spółkę SUPER KRAK

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUT FUNDACJI CHARYTATYWNEJ ŁATKA. z dnia 18 lipca 2011 roku uwzględniającego zmiany z dnia 26 lutego 2013 roku

TEKST JEDNOLITY STATUT FUNDACJI CHARYTATYWNEJ ŁATKA. z dnia 18 lipca 2011 roku uwzględniającego zmiany z dnia 26 lutego 2013 roku TEKST JEDNOLITY STATUT FUNDACJI CHARYTATYWNEJ ŁATKA z dnia 18 lipca 2011 roku uwzględniającego zmiany z dnia 26 lutego 2013 roku Działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji POZROBOT

STATUT Fundacji POZROBOT STATUT Fundacji POZROBOT Dział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja POZROBOT ustanowiona została przez Piotra Tadeusza Kurzycę, Krzysztofa Henryka Krajewskiego i Jakuba Macieja Piaseckiego, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą "Fundacja Promocji Sztuki im. Feliksa Nowowiejskiego" zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Patryka Podwojskiego oraz Angelikę Podwojską, zwanych

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FRONT ROW HEROES Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE tekst jednolity z dnia 29 czerwca 2012 roku. I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI FRONT ROW HEROES Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE tekst jednolity z dnia 29 czerwca 2012 roku. I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI FRONT ROW HEROES Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE tekst jednolity z dnia 29 czerwca 2012 roku I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundator oświadcza, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 października 2010 roku,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Industrial 11 wrzesień 2012

Statut Fundacji Industrial 11 wrzesień 2012 Statut Fundacji Industrial 11 wrzesień 2012 I. FUNDACJA. 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Industrial, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Tomasza Lenkowskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T F U N D A C J I PERFORMAT

S T A T U T F U N D A C J I PERFORMAT S T A T U T F U N D A C J I PERFORMAT Żarów 2013 ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja pod nazwą PERFORMAT, zwana w treści Statutu Fundacją, ustanowiona przez Bartosza Kliszczyka, Katarzynę Lemańską, Karolinę Wycisk,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Fundacja Funtasto - Funtastyczny Internet TEKST JEDNOLITY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI. Fundacja Funtasto - Funtastyczny Internet TEKST JEDNOLITY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI Fundacja Funtasto - Funtastyczny Internet TEKST JEDNOLITY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą "Fundacja Funtasto - Funtastyczny Internet" zwana dalej Fundacją ustanowiona

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji na rzecz Historii Polskiego Sportu. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji na rzecz Historii Polskiego Sportu. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji na rzecz Historii Polskiego Sportu Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja na rzecz Historii Polskiego Sportu, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

Lista kodów PKD branże preferowane

Lista kodów PKD branże preferowane Lista kodów PKD branże preferowane reklama i marketing 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.12.Z Działalność portali internetowych 63.91.Z

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI KAMILI SKOLIMOWSKIEJ. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI KAMILI SKOLIMOWSKIEJ. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI KAMILI SKOLIMOWSKIEJ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Kamili Skolimowskiej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Teresę Skolimowską zwaną dalej fundatorem, aktem

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ FUNDACJI TECHNIK BEZWYKOPOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEJ FUNDACJI TECHNIK BEZWYKOPOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEJ FUNDACJI TECHNIK BEZWYKOPOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja nosi nazwę Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych i jest zwana dalej Fundacją. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI MATER DEI

STATUT FUNDACJI MATER DEI STATUT FUNDACJI MATER DEI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą Mater Dei" zwana dalej - Fundacją" ustanowiona przez Piotra Mieczysława Derę oraz Dariusza Pawła Grzesika zwanych dalej Fundatorami",

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne WZÓR STATUTU FUNDACJI: (źródło: www.ngo.pl) STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą..., zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:...... zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI,,MOŻESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI,,MOŻESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI,,MOŻESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Możesz wiedzieć więcej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Bożenę Cholewę, zwaną dalej fundatorem, aktem

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SPORTÓW LOTNICZYCH MŁODE ORŁY STATUT. Michał Kuta ustanawia niniejszym fundację o nazwie: Fundacja Sportów Lotniczych Młode Orły.

FUNDACJA SPORTÓW LOTNICZYCH MŁODE ORŁY STATUT. Michał Kuta ustanawia niniejszym fundację o nazwie: Fundacja Sportów Lotniczych Młode Orły. FUNDACJA SPORTÓW LOTNICZYCH MŁODE ORŁY STATUT Postanowienia ogólne 1 Michał Kuta ustanawia niniejszym fundację o nazwie: Fundacja Sportów Lotniczych Młode Orły. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Groove of Life. Rozdział l. Postanowienia ogólne 1

Statut Fundacji Groove of Life. Rozdział l. Postanowienia ogólne 1 Statut Fundacji Groove of Life Rozdział l. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Groove of Life zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Podlaskie Centrum Radiowe

STATUT FUNDACJI Podlaskie Centrum Radiowe STATUT FUNDACJI Podlaskie Centrum Radiowe Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja o nazwie Podlaskie Centrum Radiowe zwana dalej Fundacją została powołana do życia przez Diecezję Siedlecką z siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. Postanowienia ogólne 1.

STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. Postanowienia ogólne 1. STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Śląska Fundacja Inicjatyw Społecznych, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Roberta Gierka Barbarę Dąbrowską

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI SINFONIA VARSOVIA. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI SINFONIA VARSOVIA. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI SINFONIA VARSOVIA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą " FUNDACJA SINFONIA VARSOVIA " zwana dalej "F U N D A C J Ą", ustanowiona przez Franciszka Wybrańczyka,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami. Układu Krążenia DAR SERCA. Rozdział I

STATUT. Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami. Układu Krążenia DAR SERCA. Rozdział I STATUT Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Układu Krążenia DAR SERCA Rozdział I Postanowienia ogólne Pkt. 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Układu Krążenia DAR SERCA zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A.

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. W związku z proponowanymi zmianami Statutu Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą Europejska Fundacja SPA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Monikę Dawidowską, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym z 7 września

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji FORUM ARTIS IM. MARKA TRACZA

Statut Fundacji FORUM ARTIS IM. MARKA TRACZA Statut Fundacji FORUM ARTIS IM. MARKA TRACZA Tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte Uchwałą nr 3 Rady Fundacji z dnia 14 maja 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja FORUM

Bardziej szczegółowo

Fundacja "Centrum Rozwoju Medycyny"

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny STATUT FUNDACJI CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY Rozdział l Postanowienia ogólne 1 Fundacja CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY (dalej: Fundacja) powołana została Aktem Ustanowienia Fundacji sporządzonym w formie aktu notarialnego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. In Corpore

STATUT FUNDACJI. In Corpore STATUT FUNDACJI In Corpore Ustanowiony dnia 20.11.2004 w Katowicach przez Fundatora Jarosława Wieczorek Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Fundacji Fundacja pod nazwą In Corpore zwana dalej Fundacją

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NASZA SZKOŁA. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI NASZA SZKOŁA. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI NASZA SZKOŁA Tekst jednolity po zmianach wprowadzonych uchwałami Zarządu z dnia 27 listopada 2003 roku i 2 grudnia 2003 r. Postanowienia ogólne Fundacja pod nazwą Nasza Szkoła, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI 4.99 w Warszawie (tekst jednolity) ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI 4.99 w Warszawie (tekst jednolity) ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI 4.99 w Warszawie (tekst jednolity) ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja 4.99 zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Michała Liberę, Michała Mendyka, Jana Topolskiego,

Bardziej szczegółowo

Fundacja ALMA. z siedzibą w Toruniu STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

Fundacja ALMA. z siedzibą w Toruniu STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne Fundacja ALMA z siedzibą w Toruniu STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja Alma zwana w dalszej części statutu Fundacją, ustanowiona przez Jacka Bogusława Błażejewskiego, PESEL 55012205657, zamieszkałego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FFORMA

STATUT FUNDACJI FFORMA STATUT FUNDACJI FFORMA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja FFORMA zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Musszelka ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI Musszelka ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI Musszelka ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą: Musszelka, zwana w dalszej części niniejszego Statutu Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CULTURE SHOCK W WARSZAWIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CULTURE SHOCK W WARSZAWIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CULTURE SHOCK W WARSZAWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja CULTURE SHOCK, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Piotra Grabowskiego, zwanego dalej Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Radców Prawnych. Rozdział I Postanowienia Ogólne

Statut Fundacji Radców Prawnych. Rozdział I Postanowienia Ogólne Statut Fundacji Radców Prawnych Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Radców Prawnych z siedzibą w Bydgoszczy zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI STATUT FUNDACJI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja Rozwoju, Kultury, Wychowania i Sportu- Aktywni, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Filmowej Wonderwoods. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Filmowej Wonderwoods. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Filmowej Wonderwoods Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Filmowa Wonderwoods zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: - Piotra Jagodzińskiego ur. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji ART2YOU. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji ART2YOU. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji ART2YOU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja ART2YOU, zwana dalej FUNDACJĄ", ustanowiona przez fundatorów oświadczeniem woli w formie aktu notarialnego, sporządzonego w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI pod nazwą REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI I WSPOMAGANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI pod nazwą REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI I WSPOMAGANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI pod nazwą REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI I WSPOMAGANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą,, Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji

Bardziej szczegółowo

Fundacja WOLNEJ MYŚLI

Fundacja WOLNEJ MYŚLI Fundacja WOLNEJ MYŚLI Statut I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Wolnej Myśli, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Mariusza Gawlika, Michała Przecha i Andrzeja Koraszewskiego zwanych

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI (tekst jednolity z dnia 03.01.2011 r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja została ustanowiona przez Mykola Vodzyanskiy zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJA SZKOŁA NIEZWYKŁA

STATUT FUNDACJA SZKOŁA NIEZWYKŁA STATUT FUNDACJA SZKOŁA NIEZWYKŁA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: Fundacja Szkoła Niezwykła ustanowiona przez Małgorzatę Izabellę Kruszewską Przygodzką, zwaną dalej Fundatorem, aktem

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im. Prof. Kazimierza Twardowskiego w Poznaniu

STATUT FUNDACJI Fundacja Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im. Prof. Kazimierza Twardowskiego w Poznaniu STATUT FUNDACJI Fundacja Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im. Prof. Kazimierza Twardowskiego w Poznaniu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą "Fundacja Europejskie Centrum

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Statut Fundacji DOGIQ z siedzibą w Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI. Statut Fundacji DOGIQ z siedzibą w Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI Statut Fundacji DOGIQ z siedzibą w Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Anetę Graboś, zamieszkałą w Katowicach przy ul. Dworskiej

Bardziej szczegółowo

Statut fundacji Rozdział I Postanowienia Ogólne Rozdział II Cele i zasady działania fundacji

Statut fundacji Rozdział I Postanowienia Ogólne Rozdział II Cele i zasady działania fundacji Statut fundacji Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy SKSK zwaną dalej Fundacją, ustanowiona przez: 1. Beata Szczepankowska

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PICTURE DOC

STATUT FUNDACJI PICTURE DOC STATUT FUNDACJI PICTURE DOC (tekst jednolity) ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Fundacja Picture Doc, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym z dnia 4 czerwca 2013 roku przez Dominique Roynette

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI IMIENIA LESZKA PODKAŃSKIEGO sporządzony 26 października 2004 r. tekst jednolity

STATUT FUNDACJI IMIENIA LESZKA PODKAŃSKIEGO sporządzony 26 października 2004 r. tekst jednolity STATUT FUNDACJI IMIENIA LESZKA PODKAŃSKIEGO sporządzony 26 października 2004 r. tekst jednolity Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Siedzibą Fundacji jest Lublin. 2. Fundacja używa nazwy Fundacja imienia

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Przetrwać Cierpienie. Rozdział I: Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI Fundacja Przetrwać Cierpienie. Rozdział I: Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI Fundacja Przetrwać Cierpienie Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Przetrwać Cierpienie, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Małgorzatę Ostrowską-Czaję,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundacja EcoTravel w Krakowie

Statut Fundacji Fundacja EcoTravel w Krakowie Statut Fundacji Fundacja EcoTravel w Krakowie I Postanowienie Ogólne 1 1. Fundacja pod Nazwą Fundacja EcoTravel zwana dalej: Fundacją, ustanowiona została przez Marcina Pawlik zwanym dalej: Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI I WADAMI SERCA Serduszko

STATUT FUNDACJI NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI I WADAMI SERCA Serduszko STATUT FUNDACJI NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI I WADAMI SERCA Serduszko ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Nazwa fundacji brzmi: FUNDACJI NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI I WADAMI SERCA Serduszko i w dalszej części

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POGOTOWIE ARTYSTYCZNE. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne.

STATUT FUNDACJI POGOTOWIE ARTYSTYCZNE. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. STATUT FUNDACJI POGOTOWIE ARTYSTYCZNE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1. 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Pogotowie Artystyczne, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Klaudię Halejcio, zwaną dalej Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PRZYJACIELE STASIA Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI PRZYJACIELE STASIA Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI PRZYJACIELE STASIA Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA PRZYJACIELE STASIA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Wojciech Przemysław Rawecki zwany dalej fundatorem,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Sceny im. St. Wyspiańskiego

Statut Fundacji Sceny im. St. Wyspiańskiego Statut Fundacji Sceny im. St. Wyspiańskiego Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą "Fundacja Sceny im. St. Wyspiańskiego" zwana dalej "Fundacją" ustanowiona przez: 1. Aleksandra Fabisiaka,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI RUN & FUN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1

STATUT FUNDACJI RUN & FUN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1 STATUT FUNDACJI RUN & FUN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1 1. Fundacja pod nazwą "Run and Fun" zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Pawła Bartosza Badzyńskiego oraz Mateusza Roberta Skolimowskiego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dzieciom,,Wyrównajmy ich szanse

Fundacja Dzieciom,,Wyrównajmy ich szanse Statut Fundacja Dzieciom,,Wyrównajmy ich szanse Postanowienia ogólne 1 1.Fundacja pod nazwą Fundacja Dzieciom Wyrównajmy ich szanse została ustanowiona przez Daniela Englert- zwanego fundatorem, w dniu

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKO NORWESKIEJ FUNDACJI ROZWOJU. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKO NORWESKIEJ FUNDACJI ROZWOJU. Postanowienia ogólne STATUT POLSKO NORWESKIEJ FUNDACJI ROZWOJU Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Polsko Norweska Fundacja Rozwoju, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez: Joannę Skibińską Lewandowską oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PSYCHOTERAPII DRZWI OTWARTE. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PSYCHOTERAPII DRZWI OTWARTE. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PSYCHOTERAPII DRZWI OTWARTE Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii Drzwi Otwarte, zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji OVILE, wspierającej rodziny z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową. Postanowienia ogólne

STATUT Fundacji OVILE, wspierającej rodziny z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową. Postanowienia ogólne STATUT Fundacji OVILE, wspierającej rodziny z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą OVILE, fundacja wspierająca rodziny z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA FUNDACJA EUROPOMOST STATUT

FUNDACJA FUNDACJA EUROPOMOST STATUT FUNDACJA FUNDACJA EUROPOMOST STATUT Rozdział I [Postanowienia ogólne] 1. 1. Fundacja Fundacja Europomost, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: - Szczepana Boguckiego zwanego dalej fundatorem, aktem

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji PASJONACI. Dział I Postanowienia ogólne

STATUT Fundacji PASJONACI. Dział I Postanowienia ogólne STATUT Fundacji PASJONACI Dział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja zostaje ustanowiona przez Annę Gabryś i Przemysław Gabryś zamieszkałych w Cieszynie 43-400 przy ul. Wielodroga 28 D, zwanych dalej Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

Cele i zasady działania Fundacji. 8

Cele i zasady działania Fundacji. 8 Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym,,Być jak inni, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Katarzynę, Agnieszkę Kowalską, Marię

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Promocji Twórczości Wojciecha Fangora

STATUT Fundacji Promocji Twórczości Wojciecha Fangora STATUT Fundacji Promocji Twórczości Wojciecha Fangora 1 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa fundacji Fundacja pod nazwą Fundacja Promocji Sztuki Wojciecha Fangora, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne & 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: 1. Joannę Biniszewską 2. Bogdana Biniszewskiego,

Bardziej szczegółowo

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA KIERUNEK ROZWÓJ zwana w dalszej części Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym na czas nieokreślony, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POZYTYWNA

STATUT FUNDACJI POZYTYWNA STATUT FUNDACJI POZYTYWNA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Pozytywna, zwana w dalszej części Statutu Fundacją", została ustanowiona przez Annę Zujewską i Justynę Wiśniewską zwanymi dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI DOGOŃ MARZENIA

STATUT FUNDACJI DOGOŃ MARZENIA STATUT FUNDACJI DOGOŃ MARZENIA 1 Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą DOGOŃ MARZENIA, zwaną dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Wspieramy. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Fundacji Wspieramy. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Fundacji Wspieramy Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja Wspieramy zwana w dalszej części statutu Fundacją ustanowiona aktem notarialnym w dniu 06.12.2013r. Rep. A nr 8376/2013. Fundacja działa

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI SZTUKI POLSKIEJ ART GERSONICA

STATUT FUNDACJI SZTUKI POLSKIEJ ART GERSONICA STATUT FUNDACJI SZTUKI POLSKIEJ ART GERSONICA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Sztuki Polskiej Art Gersonica, zwana dalej Fundacją, ustanowiona (...) aktem notarialnym zawartym

Bardziej szczegółowo

K O C I A L A N D I A. 1. Nazwa fundacji. Fundacja pod nazwą Kocialandia zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorki:

K O C I A L A N D I A. 1. Nazwa fundacji. Fundacja pod nazwą Kocialandia zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorki: S T A T UT F U N D A C J I K O C I A L A N D I A 1. Nazwa fundacji Fundacja pod nazwą Kocialandia zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorki: Izabelę Molenda, Alicję Molenda, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Edukacja dla Przyszłości, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: Andrzeja Edwarda Grzybowskiego i Mateusza

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Do Celu Finanse i Rozwój

Statut Fundacji Do Celu Finanse i Rozwój Statut Fundacji Do Celu Finanse i Rozwój Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja Do Celu Finanse i Rozwój zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FILMOWA IM. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE

STATUT FUNDACJI FILMOWA IM. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE STATUT FUNDACJI FILMOWA IM. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Filmowa im. św. Maksymiliana Kolbe zwana dalej "Fundacją" została ustanowiona dnia 18 września 2014r. przez

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji ZenDriving. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Fundacji ZenDriving. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji ZenDriving Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja ZenDriving z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Katarzynę Piskorską na podstawie oświadczenia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I. postanowienia ogólne. 3 1. Fundacja posiada osobowość prawną. 2. Fundacja może używać swojej nazwy w innych językach.

STATUT. Rozdział I. postanowienia ogólne. 3 1. Fundacja posiada osobowość prawną. 2. Fundacja może używać swojej nazwy w innych językach. STATUT Rozdział I. postanowienia ogólne. 1 1. Fundacja chorych na stwardnienie rozsiane - Neuro-wita zwana dalej Fundacją, działa na podstawie odpowiednich przepisów Prawa polskiego oraz postanowień niniejszego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NASZEJ SZKOLE. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI NASZEJ SZKOLE. Postanowienia ogólne (Projekt statutu Fundacji Naszej Szkole) STATUT FUNDACJI NASZEJ SZKOLE Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Naszej Szkole, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: zwanych dalej fundatorami,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Na Rzecz Ochrony Dzikich Zwierząt PRIMUM ustanowiona przez: Małgorzatę Kazimierę Jaworską-Szwed, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T FUNDACJI ZWOLNIJ

S T A T U T FUNDACJI ZWOLNIJ S T A T U T FUNDACJI ZWOLNIJ sporządzony w Krakowie, dnia 11 lipca 2014 roku Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Zwolnij, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez osoby: - Michał Teodorowski, -

Bardziej szczegółowo

Statut fundacji. Fundacja Przedsiębiorczości i Rynku Pracy. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut fundacji. Fundacja Przedsiębiorczości i Rynku Pracy. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut fundacji Fundacja Przedsiębiorczości i Rynku Pracy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Przedsiębiorczości i Rynku Pracy" zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Polska Edukacja im. Komisji Edukacji Narodowej

Statut Fundacji Polska Edukacja im. Komisji Edukacji Narodowej Statut Fundacji Polska Edukacja im. Komisji Edukacji Narodowej 1. 1. Fundacja pod nazwą: "Fundacja Polska Edukacja im. Komisji Edukacji Narodowej" - zwana dalej "Fundacją" - ustanowiona została przez:

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

STATUT Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Tekst jednolity Statutu Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uwzględniający uchwałę Zgromadzenia Fundatorów dotyczącą zmiany Statutu Fundacji z dnia 30 czerwca 2011 roku. STATUT Fundacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji GĘBICZYN

S T A T U T Fundacji GĘBICZYN Jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Zgromadzenia Fundatorów - Założycieli z dnia 10 kwietnia 1999 r. oraz aktem notarialnym z dnia 15 kwietnia 1999 r., a także uchwałą Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Studio Psychologii Zdrowia. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI Studio Psychologii Zdrowia. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI Studio Psychologii Zdrowia Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą: Studio Psychologii Zdrowia, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Małgorzatę Annę Kruk Katarzynę Piotrowicz Alicję

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Fundacji. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Fundacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja W GÓRACH JEST WSZYSTKO CO KOCHAM zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez Radosława Jerzyńskiego, zwanego dalej Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Nowoczesna Polska. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Nowoczesna Polska. Postanowienia ogólne Warszawa, 23 lutego 2011 r. Statut Fundacji Nowoczesna Polska Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Nowoczesna Polska zwana dalej Fundacją została ustanowiona aktem notarialnym repertorium. A. 16230/2001

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NASZE DZIECI OJCA WIRGILIUSZA. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI NASZE DZIECI OJCA WIRGILIUSZA. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI NASZE DZIECI OJCA WIRGILIUSZA Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Nasze Dzieci Ojca Wirgiliusza, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Wirgiliusza Tomczaka zwanego

Bardziej szczegółowo

Statut Moja mama i ja. Rozdział l. Postanowienia ogólne

Statut Moja mama i ja. Rozdział l. Postanowienia ogólne Statut Moja mama i ja Rozdział l. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Moja mama i ja zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FUNDACJA KWIATY POLSKIE DLA PACJENTA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI FUNDACJA KWIATY POLSKIE DLA PACJENTA. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI FUNDACJA KWIATY POLSKIE DLA PACJENTA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Kwiaty Polskie Dla Pacjenta, zwana w dalszej części niniejszego Statutu Fundacją, ustanowiona

Bardziej szczegółowo

STATUT Polskiej Fundacji dla Afryki sporządzony w dniu 16 listopada 2011. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Polskiej Fundacji dla Afryki sporządzony w dniu 16 listopada 2011. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT Polskiej Fundacji dla Afryki sporządzony w dniu 16 listopada 2011 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Justyna Kiliańczyk-Zięba oraz Wojciech Zięba zwani dalej Fundatorami ustanowili aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM IMIENIA LILIANNY GĄSECKIEJ

STATUT FUNDACJI NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM IMIENIA LILIANNY GĄSECKIEJ STATUT FUNDACJI NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM IMIENIA LILIANNY GĄSECKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM IMIENIA LILIANNY GĄSECKIEJ zwana w dalszej

Bardziej szczegółowo

INNOPOLIS Tekst jednolity z dnia 12 maja 2010 roku

INNOPOLIS Tekst jednolity z dnia 12 maja 2010 roku STATUT FUNDACJI INNOPOLIS Tekst jednolity z dnia 12 maja 2010 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja Innopolis, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Piotra

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI WILEŃSZCZYZNA Strona 1 z 9. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI WILEŃSZCZYZNA Strona 1 z 9. Postanowienia ogólne Strona 1 z 9 Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Wileńszczyzna, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Piotra Jankowskiego i Mirosława Ciunowicza zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja Chałubińszczaków zwana dalej Fundacją ustanowiona została w dniu 24 marca 1995 r. aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Radomiu NR.Rep. A

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POMOC

STATUT FUNDACJI POMOC STATUT FUNDACJI POMOC (tekst jednolity na dzień 28.07.2010 r.) Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Pomoc zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: 1) Mariana Siwon 2)

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI KAGI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1. 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja KAGI, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

STATUT FUNDACJI KAGI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1. 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja KAGI, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: STATUT FUNDACJI KAGI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja KAGI, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Stanisława Woźniaka zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji MadMoth Publishing. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Fundacji MadMoth Publishing. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Fundacji MadMoth Publishing Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja działająca pod nazwą Fundacja MadMoth Publishing, zwana dalej Fundacją została ustanowiona w roku 2015 przez: Pawła Leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Junior

Statut Fundacji Junior Statut Fundacji Junior Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Junior, zwana dalej Fundacją, prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa polskiego dotyczących fundacji oraz postanowień niniejszego

Bardziej szczegółowo