2. Buy-back pojęcie, istota, podstawowe rodzaje. Pochodzące z języka angielskiego określenie. buy-back w dosłownym tłumaczeniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Buy-back pojęcie, istota, podstawowe rodzaje. Pochodzące z języka angielskiego określenie. buy-back w dosłownym tłumaczeniu"

Transkrypt

1 Buy-back na rynku nieruchomości zarys problematyki P a w e ł Ol e k s y 1. Wprowadzenie Wlicznych ogłoszeniach zagranicznych agencji nieruchomości można znaleźć atrakcyjne oferty inwestowania w znajdujące się jeszcze w fazie przedinwestycyjnej (tj. na etapie zaawansowanej koncepcji) projekty deweloperskie, dające często w krótkookresowej perspektywie (od 6 do 12 miesięcy) możliwość uzyskania gwarantowanej stopy zwrotu z zainwestowanych kapitałów na poziomie 15-30%. Cechą wyróżniająca je jest konstrukcja modelu biznesowego w oparciu o metodę (operację) buy-back. Czym jest właściwie buy-back i jakie zastosowanie znajduje na rynku nieruchomości? Próba odpowiedzi na to pytanie, zmierzająca równocześnie do przynajmniej częściowego usystematyzowania informacji na temat tej metody (operacji) stanowi przedmiot zainteresowania niniejszego artykułu. 2. Buy-back pojęcie, istota, podstawowe rodzaje Pochodzące z języka angielskiego określenie buy-back w dosłownym tłumaczeniu oznacza odkup lub zakup zwrotny. Nie wnikając głęboko w kwestie natury językowej można zauważyć, iż istota znaczeniowa określenia buy-back obejmuje dwa przeciwstawne typy operacji, tj. sprzedaż komuś czegoś, a następnie odkupienie z powrotem czegoś (tego samego lub czegoś innego o porównywalnej wartości) od kogoś (od tego samego lub innego podmiotu). W praktyce gospodarczej znajduje ono zwykle zastosowanie do określenia typu wiązanej umowy handlowej, zawieranej najczęściej przez przedsiębiorstwa zaangażowane w wymianę międzynarodową (buy-back agreement) albo jako operacja wykupu własnych akcji (udziałów) przez spółki kapitałowe (share buy-back). Ze względu na szeroki zakres znaczeniowy pojęcie buy-back bywa również stosowane do określenia innych typów operacji ekonomicznych (np. wykup 46 Świat Nieruchomości

2 długu publicznego 1, warunkowy odkup produktów własnej lub cudzej produkcji 2, czy wykup dodatkowych okresów ubezpieczenia emerytalnego 3 ), także tych realizowanych na rynku nieruchomości. Z powodu ograniczonej objętości niniejszego artykułu, w dalszej części omówione zostaną wyłącznie podstawowe typy operacji buy-back oraz ich ogólne ramy Buy-back jako wiązana transakcja handlowa W transakcjach handlowych, głównie o charakterze międzynarodowym, buy-back jest typem transakcji wymiennej, w ramach której jedna ze stron umowy, nieposiadająca zwykle wystarczającej ilości kapitału na przeprowadzenie inwestycji rzeczowej (np. zakup 1 Por. S. Marchesi, Buybacks of domestic debt in public debt management, European Journal of Finance, July 2006, Vol. 12 Issue 5, s Por. S. Finlay, Car Buy-Back Plan Spurs Hyundai Sales, Ward s Dealer Business, March 2009, Vol. 43 Issue 3, s. 8 3 Por. G. Powers, Pension buybacks make sense, Ottawa Business Journal, February 2009, Vol. 14, Issue 22, s. 9 konkretnych maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji) realizuje ją za pośrednictwem oraz przy finansowym zaangażowaniu partnera handlowego (najczęściej z kraju wysoko rozwiniętego), w zamian za co zobowiązuje się do zwrotu równowartości otrzymanego od niego wsparcia inwestycyjnego (aktywów rzeczowych), powiększonego o stosowną korzyść ekonomiczną (np. marżę zysku), w formie dostarczania mu wytwarzanych na przedmiocie danej inwestycji dóbr (w tym surowców, półproduktów i wyrobów gotowych) 4. Przykładowy przebieg takiej transakcji, określanej również jako samospłata, można zobrazować za pomocą schematu (por. rys. 1). Transakcje tego typu cechuje zwykle długookresowy horyzont czasowy oraz znaczna wartość przedmiotu umowy, liczona niejednokrotnie w setkach milionów dolarów. W zależności od ilości podmiotów zaangażowanych w umowę mogą mieć one charakter bilateralny lub wielostronny. Dzięki formule 4 Por. T. T. Kaczmarek, Nietypowe transakcje w praktyce handlu zagranicznego, Difin, Warszawa 2006, s. 83 buy-back inwestor (dostawca, eksporter) zyskuje możliwość pozyskiwania (na preferencyjnych warunkach) dóbr wytwarzanych na bazie przeprowadzonej inwestycji rzeczowej, które mogą być przedmiotem dalszej sprzedaży lub wykorzystywane na jego potrzeby własne, z kolei odbiorca (kupujący, importer) zapewnia sobie finansowanie przedmiotu inwestycji oraz uzyskuje istotne wsparcie swojego rozwoju gospodarczego w wymiarze technicznym, technologicznym i ekonomicznym Buy-back jako operacja spółek kapitałowych W kontekście rynku kapitałowego buy-back oznacza wykup akcji własnych w spółkach akcyjnych (także udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 5 ) dokonywany najczęściej w celu ich 5 Por. S. C. Wettberg, Der Rückkauf eigener Anteile im deutschen Finanzsystem, praca doktorska opublikowana w serwisie Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Heidelberg 2003, s ; w dalszej części artykułu buy-back na rynku kapitałowym omawiany jest wyłącznie w odniesieniu do spółek akcyjnych Rysunek 1. Przykładowy przebieg transakcji buy-back Rys1 KLIENT RODKI PIENI NE (4) TOWARY (3) INWESTOR (DOSTAWCA, EKSPORTER) GOTOWE CZ CI ALBO PRODUKTY Z INWESTYCJI ALBO MASZYNY (2) INWESTYCJA ALBO MASZYNY (1) ODBIORCA INWESTYCJI (KUPUJ CY, IMPORTER) Źródło: opracowanie własne na podstawie T. T. Kaczmarek, Nietypowe transakcje w praktyce handlu zagranicznego, Difin, Warszawa 2006, s. 84 Rys 2 Świat Nieruchomości 47

3 Rys.2. Buy-back akcji własnych a wartość dla akcjonariuszy Wykup akcji w asnych (share buy-back) Fundamenty spó ki + zmiany w strukturze kapita u (wy szy poziom d wigni finansowej i/lub zmniejszenie stanu rodków pieni nych) + ni szy koszt kapita u + wy szy wska nik EPS wzrastaj ce koszty ryzyka bankructwa w wyniku wi kszej d wigni finansowej wy szy poziom d wigni finansowej ogranicza elastyczno finansow Percepcja inwestora + sygna, e akcje s niedowarto ciowane + wiarygodno intencji kadry mened erskiej co do zwrotu nadwy ki rodków pieni nych + zaufanie kadry mened erskiej do perspektyw dzia alno ci spó ki + kontrola wewn trzna procesu alokacji kapita u (ograniczenie ryzyka realizacji inwestycji o ujemnym NPV) + wyeliminowanie akcjonariuszy, obawiaj cych si spadków cen akcji mniejsza liczba inwestycji do zrealizowania w przysz o ci Wp yw na cen akcji Wp yw na cen akcji Warto dla akcjonariuszy (Shareholder Value) Źródło: J. Wiemer, S. Diel, Strategies for share buybacks, Journal of Corporate Treasury Management, Vol. 1/2008, s.301 umorzenia, rzadziej natomiast w celu zaoferowania akcji pracownikom w ramach realizacji programów opcji menedżerskich czy w celu wypełnienia zobowiązań dotyczących realizacji emisji obligacji zamiennych na akcje 6. W polskim prawodawstwie możliwość realizacji tego typu transakcji wynika wprost z art kodeksu spółek handlowych 7, w którym to przepisie zosta- ły w sposób enumeratywny wyliczone przypadki, kiedy wykup akcji własnych spółki nie jest zakazany. Operacja ta, dokonywana zwykle przez podmioty dysponujące okresową nadwyżką finansową w sytuacji niskich notowań ich akcji (często w okresie bessy), może stanowić alternatywne dla dywidendy źródło wypłaty środków pieniężnych akcjonariuszom 8. Poprzez zmiany w strukturze kapitałowej czy właścicielskiej przedsiębiorstwa oraz wynikające z nich konsekwencje przeprowadzenie tej operacji może mieć wpływ na bieżące ceny akcji, a tym samym i na wartość danej spółki (por. rys. 2). 3. Buy-back na rynku nieruchomości 6 Por. T. Marciniak, Wykup akcji własnych w teorii i praktyce, CEO Magazyn Top Managerów, styczeń-luty 2009, 7 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U r. nr 94, poz z późn. zmianami 8 Por. Z. Grzegorzewski, Buy-back czyli bezpieczne lądowanie, CEO Magazyn Top Managerów, grudzień 2008, artykuly/60302/buy.back.czyli.bezpieczne.ladowanie.html Istota i sens ekonomiczny metody (operacji) buy-back umożliwia jej wykorzystanie również na potrzeby przedsięwzięć realizowanych w ramach szeroko rozumianego rynku nieruchomości. W tym obszarze go- 48 Świat Nieruchomości

4 spodarczym buy-back postrzegany jest m. in. jako: a. metoda finansowania projektów inwe- operacja spółek kapitałowych (prob. metoda ochrony właściciela nieruchoc. stycyjnych 9, dukujących materiały budowlane, wykonujących roboty budowlane, realizujących projekty deweloperskie, pośredniczących w obrocie nieruchomościami, etc.), mości przed jej przejęciem przez bank w trybie postępowania egzekucyjnego Buy-back jako metoda finansowania projektów inwestycyjnych W obszarze finansowania projektów inwestycyjnych buy-back może być rozpatrywany dwojako, tj. jako metoda finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych na bazie wiązanych umów handlowych (opisanych w punkcie 2.2.) lub metoda finansowania projektów inwestycyjnych o charakterze deweloperskim. W pierwszym ujęciu jest ona wykorzystywana przez podmioty gospodarcze zainteresowane wykorzystaniem produktu danego projektu inwestycyjnego, stanowiącego docelowo własność partnera handlowego, które angażują swe zasoby finansowe (często także rzeczowe, osobowe oraz niematerialne) w celu realizacji obiektu budowlanego, wykorzystywanego następnie na potrzeby wytwarzania i/lub dostarczania tego produktu. W zamian za dokonaną inwestycję czerpią z niej długofalowe, ustalone z góry z partnerem gospodarczym korzyści ekonomiczne. W ten sposób realizowane (finansowane) mogą być m. in. budowy fabryk (np. oleju palmowego w zamian za późniejsze jego dostawy w uzgodnionej ex ante ilości i cenie 10 ), urządzeń technicznych i infrastruktury przesyłowej (np. do wydobywania 9 Por. E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 2006, s Por. T. T. Kaczmarek, Nietypowe transakcje, op. cit., s. 92 i przesyłu ropy naftowej 11 ), czy budynków biurowych, przy czym świadczeniem zwrotnym na rzecz finansującego w zamian za udzielenie finansowania jest w tym przypadku usługa najem powierzchni biurowej. W przypadku projektów inwestycyjnych o charakterze deweloperskim buy-back jest wykorzystywany w celu pozyskania przez dewelopera uzupełniających w stosunku do kapitału własnego i kredytu bankowego zewnętrznych środków pieniężnych na potrzeby finansowania projektu. Zasadność jego zastosowania dotyczy przypadków, gdy ze względu na ograniczone możliwości dostępu do innych źródeł finansowania przedsiębiorstwo deweloperskie musi lub gdy ze względu na chęć transferowania części ryzyka projektu na podmioty trzecie chce ono pozyskać dodatkowe środki finansowe umożliwiające przeprowadzenie inwestycji. Metoda ta znajduje zastosowanie w przypadku przedsięwzięć, znajdujących się jeszcze w fazie przedinwestycyjnej (tj. na etapie zaawansowanej koncepcji), w ramach których planowane do realizacji są takie typy budynków (np. budynki apartamentowe, kompleksy hotelowe w regionach turystycznych), co do których oczekiwana jest szybka sprzedaż lub wynajem wchodzących w ich skład lokali mieszkalnych. Z tego też powodu wykorzystywana jest głównie na rynkach cechujących się dużym popytem na nieruchomości oraz wysoką dynamiką wzrostu ich cen, gdzie dodatkowo występują wynikające z uregulowań prawnych ograniczone możliwości finansowania inwestycji z wpłat dokonywanych przez ostatecznych nabywców. Za przykład takiego rynku może służyć np. rynek nowoczesnych budynków apartamentowych w Dubaju 12. Motywem wyboru tej metody finansowania projektu przez deweloperów aktywnych na dubajskim rynku nieruchomości jest chęć szybkiego zgromadzenia funduszy 11 Por. N. Ford, Iran s oil buy-back deals hit snags, Middle East, April 2007, Issue 377, s Por. Dubai Buy-Back, broszura informacyjna w wersji elektronicznej opublikowana na stronie internetowej niezbędnych do uruchomienia fazy inwestycyjnej projektu, dzięki czemu możliwe jest upublicznienie oferty (marketing projektu) i rozpoczęcie sprzedaży lokali. Zgodnie bowiem z obowiązującymi tam przepisami ustawy nr 8 z 2007 o rachunkach powierniczych w projektach deweloperskich 13 do czasu spełniania przez dewelopera określonych wymogów formalnych (np. rejestracja w Rejestrze Deweloperów, uruchomienie dla potrzeb projektu rachunku powierniczego), weryfikowanych przez specjalną agencję rządową (Real Estate Regulatory Agency - RERA) nie może on rozpocząć reklamowania i sprzedaży niewybudowanych mieszkań (tzw. off-plan units). W sytuacji braku wystarczających własnych zasobów finansowych dewelopera lub jego niechęci do ponoszenia nadmiernego ryzyka związanego z projektem oraz w przypadku ograniczonych możliwości skorzystania z wpłat ostatecznych nabywców gromadzonych na rachunku powierniczym, środki pozyskane z wykorzystaniem metody buy-back stanowią swoiste koło rozruchowe inwestycji w jej początkowej fazie. Poszukiwanie uzupełniającego źródła finansowania inwestycji odbywa się zwykle za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów gospodarczych (np. agencji nieruchomości), oferujących szerszemu gronu potencjalnych inwestorów możliwość dokonania krótkookresowej (tj miesięcy) alokacji kapitału w realizowane przedsięwzięcie deweloperskie w zamian za ustaloną ex ante stopę zwrotu (średnio 15-30%). Wysoki poziom stopy zwrotu odzwierciedla wagę pozyskanych w ten sposób środków dla dewelopera bez nich szybkie uruchomienie fazy inwestycyjnej projektu, a tym samym znalezienie nabywców lokali i zrealizowanie zakładanych celów ekonomicznych w wyniku dynamicznego przyrostu wartości realizowanej nieruchomości byłoby utrudnione. Dla inwestorów ponadprzeciętna stopa zwrotu stanowi z kolei premię za zaangażowanie środków w przedsięwzięcie znajdujące się de 13 aw Law aw No. 8 of 2007 concerning Real Estate Development Trust Accounts in the Emirate of Dubai, pdfs/trust_law_eng.pdf Świat Nieruchomości 49

5 facto jeszcze na papierze, a więc obarczone znacznym ryzykiem niepowodzenia. W praktyce tego typu transakcja realizowana jest zwykle na bazie umowy zawieranej pomiędzy inwestorem (finansującym) a deweloperem, na mocy której deweloper dokonuje sprzedaży inwestorowi określonego stosownie do wartości wniesionego przez niego wkładu finansowego udziału w planowanej do zabudowania nieruchomości lub w powołanej do przeprowadzenia projektu spółce celowej i równocześnie zobowiązuje się do jego odkupienia w przyszłości za z góry ustaloną cenę, powiększoną o oferowaną marżę zysku. Wraz z umową inwestor otrzymuje czek z odroczonym terminem realizacji (tzw. post-dated cheque) opiewający na uzgodnioną kwotę transakcji, stanowiący dla niego obok renomy dewelopera i pozytywnej weryfikacji projektu przez RERA główne zabezpieczenie dokonywanej inwestycji Buy-back nieruchomościowych spółek kapitałowych Funkcjonowanie w ramach rynku nieruchomości spółek kapitałowych (np. produkujących materiały budowlane, wykonujących roboty budowlane, realizujących projekty deweloperskie, pośredniczących w obrocie nieruchomościami, etc.) sprawia, iż metoda (operacja) ta rozpatrywana może być w kontekście wykupu udziałów czy akcji własnych tych spółek. Przykładem tego rodzaju operacji może być realizowany w ramach specjalnego programu odkup akcji własnych celem ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego jednej z największych polskich spółek deweloperskich, specjalizującej się w obszarze budownictwa mieszkaniowego, tj. J.W. Construction Holding S.A. Program odkupu akcji prowadzony jest na mocy uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2008 r. w oparciu o następujące założenia 14 : 14 Por. Raport bieżący 47/2008 opublikowany na oficjalnej stronie internetowej spółki J.W. Construction Holding S.A., a. b. c. źródło pochodzenia środków na red. dzienna liczba akcji nabywana pode. f. czas trwania: od 19 czerwca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. lub wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu, liczba nabywanych akcji: nie mniej niż 1,5 mln sztuk, maksymalna kwota przewidziana na realizację programu: 55 mln złotych, alizację programu: kapitał zapasowy spółki, pochodzący z zysku z lat ubiegłych, czas realizacji programu: nie więcej niż 20% średniej dziennej wielkości obrotu akcjami spółki z ostatnich 20 sesji dziennych poprzedzających dany dzień realizacji programu (w przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji spółki w ramach programu może być nabywane do 50% wielkości obrotu obliczonej jak wyżej po uprzednim powiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego oraz przekazaniu informacji o możliwości przekroczenia progu 25 % w ramach raportu bieżącego), cena nabywanych akcji: nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Po zakończeniu procesu odkupu akcji własnych przez J.W. Construction Holding S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki zostaną podjęte stosowne uchwały o umorzeniu akcji własnych spółki i obniżeniu jej kapitału zakładowego Metoda ochrony właściciela nieruchomości przed jej przejęciem przez bank w trybie postępowania egzekucyjnego Właściciele nieruchomości obciążonych hipotecznie, zalegający ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych na ich finansowanie kredytów lub pożyczek stoją w obliczu realnego zagrożenia utraty nieruchomości w trybie jej przejęcia przez wierzyciela, tj. bank. Jeżeli pogorszenie ich sytuacji finansowej ma charakter przejściowy (spowodowane jest np. utratą pracy) i spodziewana jest jej poprawa w niedalekiej przyszłości, zaś aktualna wartość rynkowa nieruchomości przewyższa poziom ustanowionych na niej zabezpieczeń hipotecznych, to w przypadku braku porozumienia z bankiem możliwe jest wstrzymanie postępowania egzekucyjnego, a tym samym uniknięcie jej definitywnej utraty poprzez zastosowanie jednej z odmian metody buy-back zbliżonej w swej istocie do formuły leasingu zwrotnego (np. buy-back equity protection scheme 15 ). W praktyce polega ona na sprzedaży zadłużonej nieruchomości (np. lokalu mieszkalnego) przez jej właściciela wyspecjalizowanemu podmiotowi gospodarczemu, od którego następnie na bazie zawartej umowy najmuje on tę nieruchomość, zaś po upływie określonego w umowie okresu, trwającego zwykle 2-5 lat, może on (nie musi) skorzystać z opcji zakupu zwrotnego tej nieruchomości (buy-back) po uzgodnionej z góry cenie, stając się z powrotem jej właścicielem. W odróżnieniu od leasingu zwrotnego sprzedaż nieruchomości jest realizowana nie na bazie jej aktualnej wartości rynkowej, lecz z ustalonym dyskontem, np. 35%, co w przyszłości daje również możliwość jej odkupu po odpowiednio niższej w stosunku do wartości rynkowej cenie. W wyniku takiej operacji zagrożony postępowaniem egzekucyjnym z nieruchomości dłużnik zyskuje natychmiastowe środki pieniężne, które zostają przeznaczone na spłatę zadłużenia wobec banku. W przeciwieństwie do tradycyjnego trybu sprzedaży nieruchomości na rynku, który w okresie dekoniunktury może trwać kilka czy kilkanaście miesięcy, realizacja transakcji w oparciu o tę formę buy-back (a dokładniej: sell rent back buy back, 15 W zależności od oferenta ta forma buy-back może kryć się pod różnymi określeniami, np. firma Rose Property Solutions (www.rosepropertysolutions.co.uk) oferuje buy-back equity protection scheme, z kolei Beese Properties (www.beeseproperties.com) sell & buy back 50 Świat Nieruchomości

6 czyli sprzedaj najmuj odkup) przeprowadzona może być w krótkim czasie, nawet w ciągu kilku dni. W ten sposób nie jest on zmuszony do opuszczenia zajmowanej nieruchomości, lecz może użytkować ją nadal w oparciu o umowę najmu, a następnie odkupić. Podmiot finansujący z kolei, w zamian za postawione do dyspozycji środki pieniężne oraz wynajem nieruchomości pobiera stosowne wynagrodzenie. W przypadku nieskorzystania przez użytkującego nieruchomość z opcji jej odkupu, podmiot ten zachowuje prawo własności tej nieruchomości nabyte po obniżonej cenie w stosunku do jej wartości rynkowej, co pozwala mu w przypadku rozwiązania lub zakończenia umowy z byłym właścicielem na jej sprzedaż lub wynajem innemu podmiotowi. 4. Zakończenie Z przeprowadzonych rozważań wynika, że termin buy-back, oznaczający w dosłownym tłumaczeniu odkup lub zakup zwrotny jest używany do określenia szerokiego spektrum operacji ekonomicznych, w tym także realizowanych w ramach rynku nieruchomości. W tym obszarze buy-back znajduje przede wszystkim zastosowanie jako metoda finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, zarówno opartych na bazie wiązanych umów handlowych, jak i tych o charakterze deweloperskim. Finansowy charakter tej operacji objawia się również w przypadku przeprowadzanego przez spółki kapitałowe wykupu akcji własnych lub udziałów, mającego najczęściej na celu ich umorzenie. Z kolei w okresach dekoniunktury ogólnogospodarczej i związanym z nią wzrostem ilości podmiotów niespłacających zobowiązań hipotecznych wobec instytucji bankowych metoda buy-back może być narzędziem, umożliwiającym tym podmiotom zaspokojenie roszczeń pierwotnego wierzyciela, a tym samym wstrzymanie postępowania egzekucji długu i uniknięcie definitywnej utraty nieruchomości. d r Pa w e ł Ol e k s y Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Buy-back na rynku nieruchomości zarys problematyki (Streszczenie) Przedmiotem artykułu jest przedstawienie istoty metody (operacji) buy-back w kontekście jej wykorzystania na rynku nieruchomości. W tym obszarze gospodarczym znajduje ona szereg zastosowań. Z jednej strony może być wykorzystywana jako metoda finansowania projektów inwestycyjnych, zarówno tych realizowanych na bazie wiązanych umów handlowych, jak i tych o charakterze deweloperskim. W aspekcie kapitałowym buy-back jest operacją wykupu własnych akcji (udziałów) przez spółki kapitałowe, dokonywaną najczęściej w celu ich umorzenia. W tym ujęciu może być ona wykorzystywana na rynku nieruchomości przez podmioty gospodarcze zorganizowane w formie spółek akcyjnych czy z ograniczoną odpowiedzialnością, zajmujące się np. produkcją materiałów budowlanych, wykonywaniem robót budowlanych, realizujących projekty deweloperskie, pośredniczących w obrocie nieruchomościami, etc. Wreszcie buy-back, w ostatnim z omówionych w niniejszym artykule zastosowań, może być narzędziem, umożliwiającym podmiotom niespłacającym zobowiązań hipotecznych wobec instytucji bankowych pozyskanie środków finansowych na zaspokojenie roszczeń pierwotnego wierzyciela (tj. banku), a tym samym wstrzymanie postępowania egzekucji długu i uniknięcie definitywnej utraty nieruchomości. Buy-back within the real estate market outline of the problem (Summary) This article presents the salient features, and many applications, of the buy-back method used within the real estate market. Buy-back can be employed to finance investment projects, in the capital market sense or as an instrument to generate funds. Investment projects applying the buy-back method may consist of either countertrade agreements or developmental projects. In the capital market context, buyback can be explained as the re-purchase of a company s own common stock on the open market. This type of buyback can be applied by companies with direct influence on the real estate market i.e. building material manufacturers, construction companies, architectural firms, real estate agencies, etc. Finally buy-back may enable homeowners, struggling with mortgage debts, to receive money from companies specializing in paying off bank debts in order to avoid defaulting on the mortgage and having their property repossessed. Świat Nieruchomości 51

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Temat: Kapitał część I i II

Temat: Kapitał część I i II Temat: Kapitał część I i II I. Pojęcie i rodzaje finansowania (kapitału) w przedsiębiorstwie Problem finansowania towarzyszy przedsiębiorstwu już na etapie organizowania działalności. Pojawia się zatem

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A.

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i D oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 226, 2009 Anna Stos* ZASTOSOWANIE M EZZANINE DO FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH CZYNNIKÓW ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW 1. WPROW ADZENIE Celem

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE OBCE. Slajd 105 21.05.2014 r. Kryterium kosztów

FINANSOWANIE OBCE. Slajd 105 21.05.2014 r. Kryterium kosztów FINANSOWANIE OBCE Zaleca się przestrzeganie tzw. złotej reguły finansowania (reguły bilansowej), zakładająca, że przedsiębiorstwo nie powinno być zadłużane w większym stopniu niż w 50%, wówczas relacja:

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU. Warszawa, 29 lutego 2012 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU. Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2011 ROKU Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 3-2009 URSZULA ZIARKO-SIWEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Polskie jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

2. Analiza potrzeb PEC w zakresie pozyskania długoterminowego finansowania

2. Analiza potrzeb PEC w zakresie pozyskania długoterminowego finansowania ANALIZA PORÓWNAWCZA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCYJNEGO PROJEKTU INFRASTRUKTURALNEGO W ENERGETYCE PRZY WYKORZYSTANIU FUNDUSZU TYPU EQUITY ORAZ BANKOWEGO KREDYTU KOMERCYJNEGO Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

P R O S P E K T E M I S Y J N Y

P R O S P E K T E M I S Y J N Y P R O S P E K T E M I S Y J N Y Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa, www.ppgsa.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Jakość aktywów Portfel kredytowy, ryzyko i zarządzanie Warszawa, kwiecień 2007 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 2 POZIOM RYZYKA OBCIĄŻAJĄCEGO PORTFEL KREDYTYOWY... 3 1.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 29 września 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/49 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU

INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU 1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH, UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 Strona 2 z 46 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 23 maj 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

10 (80) Październik 2005

10 (80) Październik 2005 10 (80) Październik 2005 LEASING ALTERNATYWA DLA KREDYTU BANKOWEGO WYWIADOWNIA GOSPODARCZA ANIOŁOWIE BIZNESU ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BEZPIECZNY KOSMETYK PROJEKTY EUROPEJSKIE Biuletyn

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI ARAMUS SA za rok obrotowy 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

SPÓŁKI ARAMUS SA za rok obrotowy 01.01.2013r. do 31.12.2013r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ARAMUS SA za rok obrotowy 01.01.2013r. do 31.12.2013r. KRAKÓW, 12 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ARAMUS SA za rok obrotowy od 01.01.2013r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NFI MIDAS S.A. W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NFI MIDAS S.A. W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NFI MIDAS S.A. W 2011 ROKU Warszawa, dnia 20 marca 2012 roku str. 1 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI NFI MIDAS S.A.... 4 1.1 PODSTAWOWE INFORMACJE O NFI MIDAS S.A....

Bardziej szczegółowo

RYZYKO, EFEKTYWNOŚĆ I KOSZT KAPITAŁU W SYSTEMIE FINANSOWANIA INWESTYCJI PUBLICZNO-PRYWATNEJ NA PRZYKŁADZIE AUTOSTRADY A2

RYZYKO, EFEKTYWNOŚĆ I KOSZT KAPITAŁU W SYSTEMIE FINANSOWANIA INWESTYCJI PUBLICZNO-PRYWATNEJ NA PRZYKŁADZIE AUTOSTRADY A2 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 58 Nr kol. 1858 Aneta MICHALAK Izabela JONEK-KOWALSKA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Ekonomii

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo