2. Buy-back pojęcie, istota, podstawowe rodzaje. Pochodzące z języka angielskiego określenie. buy-back w dosłownym tłumaczeniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Buy-back pojęcie, istota, podstawowe rodzaje. Pochodzące z języka angielskiego określenie. buy-back w dosłownym tłumaczeniu"

Transkrypt

1 Buy-back na rynku nieruchomości zarys problematyki P a w e ł Ol e k s y 1. Wprowadzenie Wlicznych ogłoszeniach zagranicznych agencji nieruchomości można znaleźć atrakcyjne oferty inwestowania w znajdujące się jeszcze w fazie przedinwestycyjnej (tj. na etapie zaawansowanej koncepcji) projekty deweloperskie, dające często w krótkookresowej perspektywie (od 6 do 12 miesięcy) możliwość uzyskania gwarantowanej stopy zwrotu z zainwestowanych kapitałów na poziomie 15-30%. Cechą wyróżniająca je jest konstrukcja modelu biznesowego w oparciu o metodę (operację) buy-back. Czym jest właściwie buy-back i jakie zastosowanie znajduje na rynku nieruchomości? Próba odpowiedzi na to pytanie, zmierzająca równocześnie do przynajmniej częściowego usystematyzowania informacji na temat tej metody (operacji) stanowi przedmiot zainteresowania niniejszego artykułu. 2. Buy-back pojęcie, istota, podstawowe rodzaje Pochodzące z języka angielskiego określenie buy-back w dosłownym tłumaczeniu oznacza odkup lub zakup zwrotny. Nie wnikając głęboko w kwestie natury językowej można zauważyć, iż istota znaczeniowa określenia buy-back obejmuje dwa przeciwstawne typy operacji, tj. sprzedaż komuś czegoś, a następnie odkupienie z powrotem czegoś (tego samego lub czegoś innego o porównywalnej wartości) od kogoś (od tego samego lub innego podmiotu). W praktyce gospodarczej znajduje ono zwykle zastosowanie do określenia typu wiązanej umowy handlowej, zawieranej najczęściej przez przedsiębiorstwa zaangażowane w wymianę międzynarodową (buy-back agreement) albo jako operacja wykupu własnych akcji (udziałów) przez spółki kapitałowe (share buy-back). Ze względu na szeroki zakres znaczeniowy pojęcie buy-back bywa również stosowane do określenia innych typów operacji ekonomicznych (np. wykup 46 Świat Nieruchomości

2 długu publicznego 1, warunkowy odkup produktów własnej lub cudzej produkcji 2, czy wykup dodatkowych okresów ubezpieczenia emerytalnego 3 ), także tych realizowanych na rynku nieruchomości. Z powodu ograniczonej objętości niniejszego artykułu, w dalszej części omówione zostaną wyłącznie podstawowe typy operacji buy-back oraz ich ogólne ramy Buy-back jako wiązana transakcja handlowa W transakcjach handlowych, głównie o charakterze międzynarodowym, buy-back jest typem transakcji wymiennej, w ramach której jedna ze stron umowy, nieposiadająca zwykle wystarczającej ilości kapitału na przeprowadzenie inwestycji rzeczowej (np. zakup 1 Por. S. Marchesi, Buybacks of domestic debt in public debt management, European Journal of Finance, July 2006, Vol. 12 Issue 5, s Por. S. Finlay, Car Buy-Back Plan Spurs Hyundai Sales, Ward s Dealer Business, March 2009, Vol. 43 Issue 3, s. 8 3 Por. G. Powers, Pension buybacks make sense, Ottawa Business Journal, February 2009, Vol. 14, Issue 22, s. 9 konkretnych maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji) realizuje ją za pośrednictwem oraz przy finansowym zaangażowaniu partnera handlowego (najczęściej z kraju wysoko rozwiniętego), w zamian za co zobowiązuje się do zwrotu równowartości otrzymanego od niego wsparcia inwestycyjnego (aktywów rzeczowych), powiększonego o stosowną korzyść ekonomiczną (np. marżę zysku), w formie dostarczania mu wytwarzanych na przedmiocie danej inwestycji dóbr (w tym surowców, półproduktów i wyrobów gotowych) 4. Przykładowy przebieg takiej transakcji, określanej również jako samospłata, można zobrazować za pomocą schematu (por. rys. 1). Transakcje tego typu cechuje zwykle długookresowy horyzont czasowy oraz znaczna wartość przedmiotu umowy, liczona niejednokrotnie w setkach milionów dolarów. W zależności od ilości podmiotów zaangażowanych w umowę mogą mieć one charakter bilateralny lub wielostronny. Dzięki formule 4 Por. T. T. Kaczmarek, Nietypowe transakcje w praktyce handlu zagranicznego, Difin, Warszawa 2006, s. 83 buy-back inwestor (dostawca, eksporter) zyskuje możliwość pozyskiwania (na preferencyjnych warunkach) dóbr wytwarzanych na bazie przeprowadzonej inwestycji rzeczowej, które mogą być przedmiotem dalszej sprzedaży lub wykorzystywane na jego potrzeby własne, z kolei odbiorca (kupujący, importer) zapewnia sobie finansowanie przedmiotu inwestycji oraz uzyskuje istotne wsparcie swojego rozwoju gospodarczego w wymiarze technicznym, technologicznym i ekonomicznym Buy-back jako operacja spółek kapitałowych W kontekście rynku kapitałowego buy-back oznacza wykup akcji własnych w spółkach akcyjnych (także udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 5 ) dokonywany najczęściej w celu ich 5 Por. S. C. Wettberg, Der Rückkauf eigener Anteile im deutschen Finanzsystem, praca doktorska opublikowana w serwisie Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Heidelberg 2003, s ; w dalszej części artykułu buy-back na rynku kapitałowym omawiany jest wyłącznie w odniesieniu do spółek akcyjnych Rysunek 1. Przykładowy przebieg transakcji buy-back Rys1 KLIENT RODKI PIENI NE (4) TOWARY (3) INWESTOR (DOSTAWCA, EKSPORTER) GOTOWE CZ CI ALBO PRODUKTY Z INWESTYCJI ALBO MASZYNY (2) INWESTYCJA ALBO MASZYNY (1) ODBIORCA INWESTYCJI (KUPUJ CY, IMPORTER) Źródło: opracowanie własne na podstawie T. T. Kaczmarek, Nietypowe transakcje w praktyce handlu zagranicznego, Difin, Warszawa 2006, s. 84 Rys 2 Świat Nieruchomości 47

3 Rys.2. Buy-back akcji własnych a wartość dla akcjonariuszy Wykup akcji w asnych (share buy-back) Fundamenty spó ki + zmiany w strukturze kapita u (wy szy poziom d wigni finansowej i/lub zmniejszenie stanu rodków pieni nych) + ni szy koszt kapita u + wy szy wska nik EPS wzrastaj ce koszty ryzyka bankructwa w wyniku wi kszej d wigni finansowej wy szy poziom d wigni finansowej ogranicza elastyczno finansow Percepcja inwestora + sygna, e akcje s niedowarto ciowane + wiarygodno intencji kadry mened erskiej co do zwrotu nadwy ki rodków pieni nych + zaufanie kadry mened erskiej do perspektyw dzia alno ci spó ki + kontrola wewn trzna procesu alokacji kapita u (ograniczenie ryzyka realizacji inwestycji o ujemnym NPV) + wyeliminowanie akcjonariuszy, obawiaj cych si spadków cen akcji mniejsza liczba inwestycji do zrealizowania w przysz o ci Wp yw na cen akcji Wp yw na cen akcji Warto dla akcjonariuszy (Shareholder Value) Źródło: J. Wiemer, S. Diel, Strategies for share buybacks, Journal of Corporate Treasury Management, Vol. 1/2008, s.301 umorzenia, rzadziej natomiast w celu zaoferowania akcji pracownikom w ramach realizacji programów opcji menedżerskich czy w celu wypełnienia zobowiązań dotyczących realizacji emisji obligacji zamiennych na akcje 6. W polskim prawodawstwie możliwość realizacji tego typu transakcji wynika wprost z art kodeksu spółek handlowych 7, w którym to przepisie zosta- ły w sposób enumeratywny wyliczone przypadki, kiedy wykup akcji własnych spółki nie jest zakazany. Operacja ta, dokonywana zwykle przez podmioty dysponujące okresową nadwyżką finansową w sytuacji niskich notowań ich akcji (często w okresie bessy), może stanowić alternatywne dla dywidendy źródło wypłaty środków pieniężnych akcjonariuszom 8. Poprzez zmiany w strukturze kapitałowej czy właścicielskiej przedsiębiorstwa oraz wynikające z nich konsekwencje przeprowadzenie tej operacji może mieć wpływ na bieżące ceny akcji, a tym samym i na wartość danej spółki (por. rys. 2). 3. Buy-back na rynku nieruchomości 6 Por. T. Marciniak, Wykup akcji własnych w teorii i praktyce, CEO Magazyn Top Managerów, styczeń-luty 2009, 7 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U r. nr 94, poz z późn. zmianami 8 Por. Z. Grzegorzewski, Buy-back czyli bezpieczne lądowanie, CEO Magazyn Top Managerów, grudzień 2008, artykuly/60302/buy.back.czyli.bezpieczne.ladowanie.html Istota i sens ekonomiczny metody (operacji) buy-back umożliwia jej wykorzystanie również na potrzeby przedsięwzięć realizowanych w ramach szeroko rozumianego rynku nieruchomości. W tym obszarze go- 48 Świat Nieruchomości

4 spodarczym buy-back postrzegany jest m. in. jako: a. metoda finansowania projektów inwe- operacja spółek kapitałowych (prob. metoda ochrony właściciela nieruchoc. stycyjnych 9, dukujących materiały budowlane, wykonujących roboty budowlane, realizujących projekty deweloperskie, pośredniczących w obrocie nieruchomościami, etc.), mości przed jej przejęciem przez bank w trybie postępowania egzekucyjnego Buy-back jako metoda finansowania projektów inwestycyjnych W obszarze finansowania projektów inwestycyjnych buy-back może być rozpatrywany dwojako, tj. jako metoda finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych na bazie wiązanych umów handlowych (opisanych w punkcie 2.2.) lub metoda finansowania projektów inwestycyjnych o charakterze deweloperskim. W pierwszym ujęciu jest ona wykorzystywana przez podmioty gospodarcze zainteresowane wykorzystaniem produktu danego projektu inwestycyjnego, stanowiącego docelowo własność partnera handlowego, które angażują swe zasoby finansowe (często także rzeczowe, osobowe oraz niematerialne) w celu realizacji obiektu budowlanego, wykorzystywanego następnie na potrzeby wytwarzania i/lub dostarczania tego produktu. W zamian za dokonaną inwestycję czerpią z niej długofalowe, ustalone z góry z partnerem gospodarczym korzyści ekonomiczne. W ten sposób realizowane (finansowane) mogą być m. in. budowy fabryk (np. oleju palmowego w zamian za późniejsze jego dostawy w uzgodnionej ex ante ilości i cenie 10 ), urządzeń technicznych i infrastruktury przesyłowej (np. do wydobywania 9 Por. E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 2006, s Por. T. T. Kaczmarek, Nietypowe transakcje, op. cit., s. 92 i przesyłu ropy naftowej 11 ), czy budynków biurowych, przy czym świadczeniem zwrotnym na rzecz finansującego w zamian za udzielenie finansowania jest w tym przypadku usługa najem powierzchni biurowej. W przypadku projektów inwestycyjnych o charakterze deweloperskim buy-back jest wykorzystywany w celu pozyskania przez dewelopera uzupełniających w stosunku do kapitału własnego i kredytu bankowego zewnętrznych środków pieniężnych na potrzeby finansowania projektu. Zasadność jego zastosowania dotyczy przypadków, gdy ze względu na ograniczone możliwości dostępu do innych źródeł finansowania przedsiębiorstwo deweloperskie musi lub gdy ze względu na chęć transferowania części ryzyka projektu na podmioty trzecie chce ono pozyskać dodatkowe środki finansowe umożliwiające przeprowadzenie inwestycji. Metoda ta znajduje zastosowanie w przypadku przedsięwzięć, znajdujących się jeszcze w fazie przedinwestycyjnej (tj. na etapie zaawansowanej koncepcji), w ramach których planowane do realizacji są takie typy budynków (np. budynki apartamentowe, kompleksy hotelowe w regionach turystycznych), co do których oczekiwana jest szybka sprzedaż lub wynajem wchodzących w ich skład lokali mieszkalnych. Z tego też powodu wykorzystywana jest głównie na rynkach cechujących się dużym popytem na nieruchomości oraz wysoką dynamiką wzrostu ich cen, gdzie dodatkowo występują wynikające z uregulowań prawnych ograniczone możliwości finansowania inwestycji z wpłat dokonywanych przez ostatecznych nabywców. Za przykład takiego rynku może służyć np. rynek nowoczesnych budynków apartamentowych w Dubaju 12. Motywem wyboru tej metody finansowania projektu przez deweloperów aktywnych na dubajskim rynku nieruchomości jest chęć szybkiego zgromadzenia funduszy 11 Por. N. Ford, Iran s oil buy-back deals hit snags, Middle East, April 2007, Issue 377, s Por. Dubai Buy-Back, broszura informacyjna w wersji elektronicznej opublikowana na stronie internetowej niezbędnych do uruchomienia fazy inwestycyjnej projektu, dzięki czemu możliwe jest upublicznienie oferty (marketing projektu) i rozpoczęcie sprzedaży lokali. Zgodnie bowiem z obowiązującymi tam przepisami ustawy nr 8 z 2007 o rachunkach powierniczych w projektach deweloperskich 13 do czasu spełniania przez dewelopera określonych wymogów formalnych (np. rejestracja w Rejestrze Deweloperów, uruchomienie dla potrzeb projektu rachunku powierniczego), weryfikowanych przez specjalną agencję rządową (Real Estate Regulatory Agency - RERA) nie może on rozpocząć reklamowania i sprzedaży niewybudowanych mieszkań (tzw. off-plan units). W sytuacji braku wystarczających własnych zasobów finansowych dewelopera lub jego niechęci do ponoszenia nadmiernego ryzyka związanego z projektem oraz w przypadku ograniczonych możliwości skorzystania z wpłat ostatecznych nabywców gromadzonych na rachunku powierniczym, środki pozyskane z wykorzystaniem metody buy-back stanowią swoiste koło rozruchowe inwestycji w jej początkowej fazie. Poszukiwanie uzupełniającego źródła finansowania inwestycji odbywa się zwykle za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów gospodarczych (np. agencji nieruchomości), oferujących szerszemu gronu potencjalnych inwestorów możliwość dokonania krótkookresowej (tj miesięcy) alokacji kapitału w realizowane przedsięwzięcie deweloperskie w zamian za ustaloną ex ante stopę zwrotu (średnio 15-30%). Wysoki poziom stopy zwrotu odzwierciedla wagę pozyskanych w ten sposób środków dla dewelopera bez nich szybkie uruchomienie fazy inwestycyjnej projektu, a tym samym znalezienie nabywców lokali i zrealizowanie zakładanych celów ekonomicznych w wyniku dynamicznego przyrostu wartości realizowanej nieruchomości byłoby utrudnione. Dla inwestorów ponadprzeciętna stopa zwrotu stanowi z kolei premię za zaangażowanie środków w przedsięwzięcie znajdujące się de 13 aw Law aw No. 8 of 2007 concerning Real Estate Development Trust Accounts in the Emirate of Dubai, pdfs/trust_law_eng.pdf Świat Nieruchomości 49

5 facto jeszcze na papierze, a więc obarczone znacznym ryzykiem niepowodzenia. W praktyce tego typu transakcja realizowana jest zwykle na bazie umowy zawieranej pomiędzy inwestorem (finansującym) a deweloperem, na mocy której deweloper dokonuje sprzedaży inwestorowi określonego stosownie do wartości wniesionego przez niego wkładu finansowego udziału w planowanej do zabudowania nieruchomości lub w powołanej do przeprowadzenia projektu spółce celowej i równocześnie zobowiązuje się do jego odkupienia w przyszłości za z góry ustaloną cenę, powiększoną o oferowaną marżę zysku. Wraz z umową inwestor otrzymuje czek z odroczonym terminem realizacji (tzw. post-dated cheque) opiewający na uzgodnioną kwotę transakcji, stanowiący dla niego obok renomy dewelopera i pozytywnej weryfikacji projektu przez RERA główne zabezpieczenie dokonywanej inwestycji Buy-back nieruchomościowych spółek kapitałowych Funkcjonowanie w ramach rynku nieruchomości spółek kapitałowych (np. produkujących materiały budowlane, wykonujących roboty budowlane, realizujących projekty deweloperskie, pośredniczących w obrocie nieruchomościami, etc.) sprawia, iż metoda (operacja) ta rozpatrywana może być w kontekście wykupu udziałów czy akcji własnych tych spółek. Przykładem tego rodzaju operacji może być realizowany w ramach specjalnego programu odkup akcji własnych celem ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego jednej z największych polskich spółek deweloperskich, specjalizującej się w obszarze budownictwa mieszkaniowego, tj. J.W. Construction Holding S.A. Program odkupu akcji prowadzony jest na mocy uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2008 r. w oparciu o następujące założenia 14 : 14 Por. Raport bieżący 47/2008 opublikowany na oficjalnej stronie internetowej spółki J.W. Construction Holding S.A., a. b. c. źródło pochodzenia środków na red. dzienna liczba akcji nabywana pode. f. czas trwania: od 19 czerwca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. lub wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu, liczba nabywanych akcji: nie mniej niż 1,5 mln sztuk, maksymalna kwota przewidziana na realizację programu: 55 mln złotych, alizację programu: kapitał zapasowy spółki, pochodzący z zysku z lat ubiegłych, czas realizacji programu: nie więcej niż 20% średniej dziennej wielkości obrotu akcjami spółki z ostatnich 20 sesji dziennych poprzedzających dany dzień realizacji programu (w przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji spółki w ramach programu może być nabywane do 50% wielkości obrotu obliczonej jak wyżej po uprzednim powiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego oraz przekazaniu informacji o możliwości przekroczenia progu 25 % w ramach raportu bieżącego), cena nabywanych akcji: nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Po zakończeniu procesu odkupu akcji własnych przez J.W. Construction Holding S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki zostaną podjęte stosowne uchwały o umorzeniu akcji własnych spółki i obniżeniu jej kapitału zakładowego Metoda ochrony właściciela nieruchomości przed jej przejęciem przez bank w trybie postępowania egzekucyjnego Właściciele nieruchomości obciążonych hipotecznie, zalegający ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych na ich finansowanie kredytów lub pożyczek stoją w obliczu realnego zagrożenia utraty nieruchomości w trybie jej przejęcia przez wierzyciela, tj. bank. Jeżeli pogorszenie ich sytuacji finansowej ma charakter przejściowy (spowodowane jest np. utratą pracy) i spodziewana jest jej poprawa w niedalekiej przyszłości, zaś aktualna wartość rynkowa nieruchomości przewyższa poziom ustanowionych na niej zabezpieczeń hipotecznych, to w przypadku braku porozumienia z bankiem możliwe jest wstrzymanie postępowania egzekucyjnego, a tym samym uniknięcie jej definitywnej utraty poprzez zastosowanie jednej z odmian metody buy-back zbliżonej w swej istocie do formuły leasingu zwrotnego (np. buy-back equity protection scheme 15 ). W praktyce polega ona na sprzedaży zadłużonej nieruchomości (np. lokalu mieszkalnego) przez jej właściciela wyspecjalizowanemu podmiotowi gospodarczemu, od którego następnie na bazie zawartej umowy najmuje on tę nieruchomość, zaś po upływie określonego w umowie okresu, trwającego zwykle 2-5 lat, może on (nie musi) skorzystać z opcji zakupu zwrotnego tej nieruchomości (buy-back) po uzgodnionej z góry cenie, stając się z powrotem jej właścicielem. W odróżnieniu od leasingu zwrotnego sprzedaż nieruchomości jest realizowana nie na bazie jej aktualnej wartości rynkowej, lecz z ustalonym dyskontem, np. 35%, co w przyszłości daje również możliwość jej odkupu po odpowiednio niższej w stosunku do wartości rynkowej cenie. W wyniku takiej operacji zagrożony postępowaniem egzekucyjnym z nieruchomości dłużnik zyskuje natychmiastowe środki pieniężne, które zostają przeznaczone na spłatę zadłużenia wobec banku. W przeciwieństwie do tradycyjnego trybu sprzedaży nieruchomości na rynku, który w okresie dekoniunktury może trwać kilka czy kilkanaście miesięcy, realizacja transakcji w oparciu o tę formę buy-back (a dokładniej: sell rent back buy back, 15 W zależności od oferenta ta forma buy-back może kryć się pod różnymi określeniami, np. firma Rose Property Solutions (www.rosepropertysolutions.co.uk) oferuje buy-back equity protection scheme, z kolei Beese Properties (www.beeseproperties.com) sell & buy back 50 Świat Nieruchomości

6 czyli sprzedaj najmuj odkup) przeprowadzona może być w krótkim czasie, nawet w ciągu kilku dni. W ten sposób nie jest on zmuszony do opuszczenia zajmowanej nieruchomości, lecz może użytkować ją nadal w oparciu o umowę najmu, a następnie odkupić. Podmiot finansujący z kolei, w zamian za postawione do dyspozycji środki pieniężne oraz wynajem nieruchomości pobiera stosowne wynagrodzenie. W przypadku nieskorzystania przez użytkującego nieruchomość z opcji jej odkupu, podmiot ten zachowuje prawo własności tej nieruchomości nabyte po obniżonej cenie w stosunku do jej wartości rynkowej, co pozwala mu w przypadku rozwiązania lub zakończenia umowy z byłym właścicielem na jej sprzedaż lub wynajem innemu podmiotowi. 4. Zakończenie Z przeprowadzonych rozważań wynika, że termin buy-back, oznaczający w dosłownym tłumaczeniu odkup lub zakup zwrotny jest używany do określenia szerokiego spektrum operacji ekonomicznych, w tym także realizowanych w ramach rynku nieruchomości. W tym obszarze buy-back znajduje przede wszystkim zastosowanie jako metoda finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, zarówno opartych na bazie wiązanych umów handlowych, jak i tych o charakterze deweloperskim. Finansowy charakter tej operacji objawia się również w przypadku przeprowadzanego przez spółki kapitałowe wykupu akcji własnych lub udziałów, mającego najczęściej na celu ich umorzenie. Z kolei w okresach dekoniunktury ogólnogospodarczej i związanym z nią wzrostem ilości podmiotów niespłacających zobowiązań hipotecznych wobec instytucji bankowych metoda buy-back może być narzędziem, umożliwiającym tym podmiotom zaspokojenie roszczeń pierwotnego wierzyciela, a tym samym wstrzymanie postępowania egzekucji długu i uniknięcie definitywnej utraty nieruchomości. d r Pa w e ł Ol e k s y Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Buy-back na rynku nieruchomości zarys problematyki (Streszczenie) Przedmiotem artykułu jest przedstawienie istoty metody (operacji) buy-back w kontekście jej wykorzystania na rynku nieruchomości. W tym obszarze gospodarczym znajduje ona szereg zastosowań. Z jednej strony może być wykorzystywana jako metoda finansowania projektów inwestycyjnych, zarówno tych realizowanych na bazie wiązanych umów handlowych, jak i tych o charakterze deweloperskim. W aspekcie kapitałowym buy-back jest operacją wykupu własnych akcji (udziałów) przez spółki kapitałowe, dokonywaną najczęściej w celu ich umorzenia. W tym ujęciu może być ona wykorzystywana na rynku nieruchomości przez podmioty gospodarcze zorganizowane w formie spółek akcyjnych czy z ograniczoną odpowiedzialnością, zajmujące się np. produkcją materiałów budowlanych, wykonywaniem robót budowlanych, realizujących projekty deweloperskie, pośredniczących w obrocie nieruchomościami, etc. Wreszcie buy-back, w ostatnim z omówionych w niniejszym artykule zastosowań, może być narzędziem, umożliwiającym podmiotom niespłacającym zobowiązań hipotecznych wobec instytucji bankowych pozyskanie środków finansowych na zaspokojenie roszczeń pierwotnego wierzyciela (tj. banku), a tym samym wstrzymanie postępowania egzekucji długu i uniknięcie definitywnej utraty nieruchomości. Buy-back within the real estate market outline of the problem (Summary) This article presents the salient features, and many applications, of the buy-back method used within the real estate market. Buy-back can be employed to finance investment projects, in the capital market sense or as an instrument to generate funds. Investment projects applying the buy-back method may consist of either countertrade agreements or developmental projects. In the capital market context, buyback can be explained as the re-purchase of a company s own common stock on the open market. This type of buyback can be applied by companies with direct influence on the real estate market i.e. building material manufacturers, construction companies, architectural firms, real estate agencies, etc. Finally buy-back may enable homeowners, struggling with mortgage debts, to receive money from companies specializing in paying off bank debts in order to avoid defaulting on the mortgage and having their property repossessed. Świat Nieruchomości 51

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna zwołane na dzień 16 marca 2015 r.

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna zwołane na dzień 16 marca 2015 r. Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 16 marca 2015 r. Uchwała Nr [***] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z siedzibą w Warszawie z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Bank Millenium S.A. 91 1160 2202

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY WILBO S.A.

UCHWAŁY WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY WILBO S.A. UCHWAŁY WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY WILBO S.A. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego WILBO S.A. za rok 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 395 par

Bardziej szczegółowo

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego 6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego Produkt Strukturyzowany Seria PEURDU111031 18 22 kwietnia 2011 r. OPIS Sześciomiesięczny produkt strukturyzowany, emitowany przez Alior Bank S.A. oferujący 100% ochronę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Na podstawie 1 Statutu Spółki uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 16/2012. Tytuł: Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 16/2012. Tytuł: Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A Raport nr 16/2012 Tytuł: Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych Data: 17:50, 25.04.2012r. Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Emitent) działając

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Zarządzania Nieruchomościami Ekonomiczne podstawy zarządzania nieruchomościami dr Dariusz Trojanowski, Katedra Inwestycji Podręczniki p.z. pod red. E. Kucharskiej-Stasiak ; VALOR. M.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Nieruchomości komercyjnych

Finansowanie Nieruchomości komercyjnych Krzysztof Czerkas Finansowanie Nieruchomości komercyjnych w Polsce czynniki ryzyka i modele transakcji 4biura 4mieszkania 4hotele 4centra handlowe 4magazyny Spis treści finansowanie nieruchomości komercyjnych

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK SA Regionalne Centrum Biznesowe

ALIOR BANK SA Regionalne Centrum Biznesowe ALIOR BANK SA Regionalne Centrum Biznesowe SŁAWOMIR HEHN Ekspert ds. Finansowania Klienta Biznesowego JACEK JESZKE Menedżer ds. Klienta Biznesowego ALIOR NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Alior Bank aktywnie działa

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 13 października 2011 r. PLAN WYKŁADU I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołanego na dzień 25 września 2012 roku Do pkt. 2 porządku obrad

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołanego na dzień 25 września 2012 roku Do pkt. 2 porządku obrad Do pkt. 2 porządku obrad Uchwała Nr 1 z dnia w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 36

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 16 ust. 1 pkt c)

Działając na podstawie art pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 16 ust. 1 pkt c) UCHWAŁA NR 1 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Hutmen S.A. w osobie... Głosowanie

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II 70 lok. 5 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów PPP

Finansowanie projektów PPP Finansowanie projektów PPP PPP a dług publiczny. Granice zadłużania. Cele PPP dotyczy zarówno szczebla centralnego jak i samorządów terytorialnych. Zmniejszenie wydatków władzy publicznej bez rezygnacji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu.

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu. Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem Program Rozwoju Eksportu. Współpraca z ubezpieczycielem profilaktyka i niwelowanie strat tradycyjna rola ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości

Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości Raport bieżący Nr 21/2015 Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości Podstawa prawna Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r. Białystok, 13 listopada 2014 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS)

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Luty 2015 Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Kluczowe informacje Dedykowany współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Powołany na okres 25 lat Środki

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # #

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Projekty uchwał Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje: Wybór

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł SPIS TREŚCI Wstęp................................................................ 5 Rozdział 1 Ogólne zagadnienia rachunkowości.............................. 7 Rozdział 2 Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących......................

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy":

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy: Metody majątkowe Zadanie 1 Poniższe dane dotyczą Spółki Beta", notowanej na giełdzie: Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 Kapitał podstawowy 900 000 1 080 000 Należne, nie wniesione wpłaty na poczet kapitału

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1/2015 z dnia

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Wykład: Rynki finansowe część I prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Zasadnicza część rynku finansowego służy pozyskiwaniu kapitału Rynek pozyskiwania kapitału to: 1. Rynek pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Sprawdzian z przedmiotu Zasady rachunkowości Autor: Dorota Zielińska Imię i nazwisko:... Klasa:... Grupa I I. W poniższych pytaniach zaznacz prawidłową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SIMPLE S.A. W CELU ICH ZAOFEROWANIA DO NABYCIA PRACOWNIKOM SPÓŁKI

REGULAMIN PROGRAMU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SIMPLE S.A. W CELU ICH ZAOFEROWANIA DO NABYCIA PRACOWNIKOM SPÓŁKI REGULAMIN PROGRAMU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SIMPLE S.A. W CELU ICH ZAOFEROWANIA DO NABYCIA PRACOWNIKOM SPÓŁKI uchwalony uchwałą nr VI /02 /05 /2010 Zarządu SIMPLE S.A. z dnia 27 maja 2010 roku DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

zł, przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki na podstawie art pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

zł, przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki na podstawie art pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PAGED S.A. W DNIU 20 STYCZNIA 2012 R.: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa Bank Ochrony Środowiska S.A. Departament Ekologii i Strategii Anna Wujec Główny Specjalista ds. inżynierii środowiska Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa 18 października 2012 r. Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 01 02 03 04 05 06 09 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków. (Dz. U. Nr 152, poz. 1727) Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DOM DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DOM DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DOM DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie przy pl. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ MUNICYPALNY. Katowice, 14 stycznia 2016 r.

FUNDUSZ MUNICYPALNY. Katowice, 14 stycznia 2016 r. FUNDUSZ MUNICYPALNY Katowice, 14 stycznia 2016 r. Prezentacja w ramach konferencji Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla budownictwa mieszkaniowego w ramach programów rządowych i działalności własnej

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta funduszy inwestycyjnych lokujących kapitał na rynku nieruchomości jest coraz szersza. Bessa na światowych giełdach

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Finansowanie strukturalne nieruchomości oferowane przez PKO Bank Polski S.A. WARSZAWA 19 MARCA 2012 Przygotował: Edmund Cumber

Finansowanie strukturalne nieruchomości oferowane przez PKO Bank Polski S.A. WARSZAWA 19 MARCA 2012 Przygotował: Edmund Cumber Finansowanie strukturalne nieruchomości oferowane przez PKO Bank Polski S.A. WARSZAWA 19 MARCA 2012 Przygotował: Edmund Cumber Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych zajmuje się udzielaniem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami MSSF 2 Instrumenty finansowe wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Ujawnienia na temat instrumentów finansowych MSSF 7 Aktualności MSR/MSSF Niektóre spółki

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł PLAN POŁĄCZENIA z dnia 28 września 2012 roku Spółek APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka Przejmowana)

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PELION S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2013 r. Projekt uchwały nr 1

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PELION S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2013 r. Projekt uchwały nr 1 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PELION S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2013 r. Projekt uchwały nr 1 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Firma Fast Finance S.A. 1

Firma Fast Finance S.A. 1 Firma Fast Finance S.A. 1 PEWNY ZYSK NA NIEPEWNE CZASY Fast Finance S.A. Spółka publiczna notowana na NewConnect Prezentuje jeden z najwyższych współczynników rentowności operacyjnej spośród wszystkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI Formularz zamówienia prosimy odesłać faksem na nr 22 314 14 10 1. Część ogólna 1.1. Podstawowe dane firmy A. WYPEŁNIA PRZEDSIĘBIORCA PROSZĘ ZAŁĄCZYĆ KOPIĘ AKTUALNEGO

Bardziej szczegółowo