I. Wprowadzenie. II. Warunki połączenia. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Wprowadzenie. II. Warunki połączenia. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek."

Transkrypt

1 PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH IZOLMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 30 stycznia 2014 r. w Gdyni przez: a) zarząd spółki pod firmą: IZOHAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni oraz b) zarząd spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych IZOLMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku. I. Wprowadzenie Zarząd spółki pod firmą: IZOHAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni i zarząd spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych IZOLMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (zwanych dalej łącznie Spółkami ) w związku z zamiarem połączenia Spółek wspólnie sporządziły i zaakceptowały, na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; dalej zwanej KSH ), niniejszy plan połączenia Spółek (zwany dalej Planem połączenia ). II. Warunki połączenia 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek. Spółką przejmującą jest spółka pod firmą: IZOHAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Łużycka 2, Gdynia, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (cztery miliony sześćset tysięcy) złotych, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadająca REGON: oraz NIP: (zwana dalej Spółką Przejmującą ). Spółką przejmowaną jest spółka pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych IZOLMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Sandomierska 38, Gdańsk, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (trzysta czterdzieści cztery tysiące czterysta) złotych, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, do rejestru przedsiębiorców 1

2 Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadająca REGON: oraz NIP: (zwana dalej Spółką Przejmowaną ). 2. Sposób połączenia Połączenie nastąpi w trybie art pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, z uwzględnieniem uproszczenia wynikającego z art KSH. W związku z wyżej wskazanym uproszczeniem procedury połączenia: a) Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, b) nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółek uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów, c) zarząd żadnej ze Spółek nie będzie nadto obowiązany informować zarządu drugiej ze Spółek tak, aby mógł on poinformować zgromadzenie wspólników o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu. Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty ,00 (cztery miliony sześćset tysięcy) złotych do kwoty (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych, tj. o kwotę (trzy miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nastąpi poprzez emisję (sześć tysięcy trzysta czterdzieści pięć) nieuprzywilejowanych udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 3. Stosunek wymiany udziałów Zarządy Spółek, na podstawie wycen sporządzonych w dniu 27 grudnia 2013 r. przez spółkę pod firmą: PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz dodatkowych uzgodnień pomiędzy wspólnikami Spółek, uzgodniły, iż w zamian za 1 (jeden) udział Spółki Przejmowanej zostanie wydanych 1, udziałów Spółki Przejmującej. 4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej Udziały Spółki Przejmującej zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej przy zastosowaniu stosunku wymiany udziałów określonego w punkcie 3 Planu połączenia. 2

3 W efekcie zastosowania przyjętego parytetu wymiany w związku z połączeniem, jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej, tj. spółka pod firmą: ATLAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, otrzyma (sześć tysięcy trzysta czterdzieści pięć) nieuprzywilejowanych udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy. 5. Dzień, od którego udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej Udziały Spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 6. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej i innym osobom uprawnionym w Spółce Przejmowanej Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw wspólnikom Spółki Przejmowanej i innym osobom uprawnionym w Spółce Przejmowanej. 7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu. 8. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację W świetle art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331, ze zmianami) zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana z uwagi na fakt, iż planowane połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. Plan połączenia został sporządzony i podpisany przez zarządy Spółek w dniu 30 stycznia 2014 r., w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla Spółek oraz po jednym dla sądów rejestrowych właściwych ze względu na siedziby Spółek). Zarząd Spółki Przejmującej Zarząd Spółki Przejmowanej 3

4 Paweł Ziembiński Prezes Zarządu Paweł Ziembiński Prezes Zarządu Paweł Kisiel Wiceprezes Zarządu Paweł Kisiel Wiceprezes Zarządu Hanna Bruss Członek Zarządu Hanna Bruss Wiceprezes Zarządu Załączniki: 1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia, 2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia, 3. Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej, 4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2013 roku, 5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 1 grudnia 2013 roku, 6. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 1 grudnia 2013 roku. 4

5 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH IZOLMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UCHWAŁA NR Z DNIA R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDYNI W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH IZOLMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: IZOHAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Łużycka 2, Gdynia, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (cztery miliony sześćset tysięcy) złotych, wpisanej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającej REGON: oraz NIP: (zwanej dalej Spółką Przejmującą ), postanawia, co następuje: 1) na podstawie art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; dalej zwanej KSH ) Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych IZOLMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Sandomierska 38, Gdańsk, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (trzysta czterdzieści cztery tysiące czterysta) złotych, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającą REGON: oraz NIP: (zwaną dalej Spółką Przejmowaną ) w trybie art pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, 2) na podstawie art KSH Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na: a) plan połączenia podpisany przez zarządy łączących się spółek w dniu 30 stycznia 2014 r., b) zmiany umowy Spółki Przejmującej w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 3 do planu połączenia, o którym mowa w lit. a) powyżej. 5

6 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH IZOLMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UCHWAŁA NR Z DNIA R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH IZOLMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDYNI Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych IZOLMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Sandomierska 38, Gdańsk, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (trzysta czterdzieści cztery tysiące czterysta) złotych, wpisanej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającej REGON: oraz NIP: (zwanej dalej Spółką Przejmowaną ), postanawia, co następuje: 1) na podstawie art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; dalej zwanej KSH ) Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na połączenie Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą: IZOHAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Łużycka 2, Gdynia, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (cztery miliony sześćset tysięcy) złotych, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającą REGON: oraz NIP: (zwaną dalej Spółką Przejmującą ) w trybie art pkt 1 KSH, a więc poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, 2) na podstawie art KSH Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na: a) plan połączenia podpisany przez zarządy łączących się spółek w dniu 30 stycznia 2014 r., b) zmiany umowy Spółki Przejmującej w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 3 do planu połączenia, o którym mowa w lit. a) powyżej. 6

7 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH IZOLMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UCHWAŁA NR Z DNIA R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDYNI W SPRAWIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: IZOHAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Łużycka 2, Gdynia, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (cztery miliony sześćset tysięcy) złotych, wpisanej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającej REGON: oraz NIP: (zwanej dalej Spółką Przejmującą ), postanawia uchylić dotychczasową treść umowy Spółki Przejmującej i przyjąć nową treść umowy Spółki w następującym brzmieniu: UMOWA SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Firma Spółki brzmi IZOHAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia. 3. Spółka działa na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. 4. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również uczestniczyć w innych Spółkach w kraju i za granicą. 5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 1. Przedmiotem działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 2. 1) 16, 22, z, produkcja gotowych parkietów podłogowych, 7

8 2) 16, 23, z, produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, 3) 18, 12, z, pozostałe drukowanie, 4) 19, 20, z, wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, 5) 20, 1, produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych, 6) 20, 30, z, produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających, 7) 20, 5, produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, 8) 22, 19, z, produkcja pozostałych wyrobów z gumy, 9) 22, 2, produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, 10) 22, 21, z, produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, 11) 22, 22, z, produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, 12) 22, 23, z, produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, 13) 22, 29, z, produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, 14) 23, 3, produkcja ceramicznych materiałów budowlanych, 15) 23, 4, produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki, 16) 23, 6, produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu, 17) 23, 9, produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych, surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 18) 23, 41, z, produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych, 19) 23, 42, z, produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych, 20) 23, 43, z, produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych, 21) 23, 44, z, produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych, 22) 23, 49, z, produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych, 23) 23, 20, z, produkcja wyrobów ogniotrwałych, 24) 23, 32, z, produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny, 25) 23, 61, z, produkcja wyrobów budowlanych z betonu, 26) 23, 62, z, produkcja wyrobów budowlanych z gipsu, 27) 23, 63, z, produkcja masy betonowej prefabrykowanej, 28) 23, 64, z, produkcja zaprawy murarskiej, 29) 23, 69, z, produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu, 30) 23, 99, z, produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 31) 25, 1, produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych, 32) 25, 2, produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych, 33) 25, 9, produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, 34) 28, 96, z, produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów, 8

9 35) 28, 99, z, produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 36) 33, 20, z, instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 37) 41, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, 38) 42, roboty związane z budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 39) 43, 32, z, zakładanie stolarki budowlanej, 40) 43, 11, z, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 41) 43, 12, z, przygotowanie terenu pod budowę, 42) 43, 13, z, wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, 43) 43, 39, z, wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 44) 43, 91, z, wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 45) 43, 99, z, pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 46) 46, 1, sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, 47) 46, 62, z, sprzedaż hurtowa obrabiarek, 48) 46, 63, z, sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, 49) 46, 69, z, sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, 50) 46, 73, z, sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 51) 46, 74, z, sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, 52) 46, 75, z, sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 53) 46, 76, z, sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, 54) 46, 77, z, sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 55) 46, 90, z, sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 56) 47, 19, z, pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 57) 49, 41, z, transport drogowy towarów, 58) 52, 1, magazynowanie i przechowywanie towarów, 59) 52, 2, działalność usługowa wspomagająca transport, 60) 58, 12, z, wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), 61) 58, 14, z, wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 62) 58, 19, z, pozostała działalność wydawnicza, 63) 63, 99, z, pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 64) 68, działalność związana z obsługa rynku nieruchomości, 65) 70, 2, doradztwo związane z zarządzaniem, 66) 71, 1, działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne, 67) 72, 1, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, 68) 74, pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, 69) 77, 3, wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, 9

10 70) 77,40, z, dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 71) 82, działalność związana z administracyjną obsługa biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej. 2. W przypadku, gdy do rozpoczęcia działalności objętej przedmiotem działalności Spółki konieczne jest zezwolenie lub koncesja, Spółka rozpocznie taką działalność dopiero po otrzymaniu stosownej koncesji lub zezwolenia. II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na (piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy udział, w tym: 1) 1 (jeden) równy i niepodzielny udział o wartości 500 zł (pięćset złotych) uprzywilejowany w ten sposób, że osoba, której powyższy udział przysługuje jest uprawniona do: 1) wyrażania zgody na zmiany Umowy stosownie do postanowień 14 Umowy, 2) powoływania i odwoływania członków Zarządu stosownie do postanowień 12 Umowy, 3) powoływania i odwoływania Członka Rady Nadzorczej Spółki. 2) (słownie: piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści cztery) równych i niepodzielnych udziałów zwykłych o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy. 2. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział w kapitale zakładowym Spółki. 3. Udziały zostały objęte w sposób następujący: 1) Wojciech Ziembiński objął 6440 (sześć tysięcy czterysta czterdzieści) udziałów, przy czym aktualna wartość nominalna jednego udziału wynosi 500 zł (pięćset złotych), 2) Barbara Ziembińska objęła 920 (dziewięćset dwadzieścia) udziałów, przy czym aktualna wartość nominalna jednego udziału wynosi 500 zł (pięćset złotych), 3) Hanna Bruss 920 (dziewięćset dwadzieścia) udziałów, przy czym aktualna wartość nominalna jednego udziału wynosi 500 zł (pięćset złotych), 4) Paweł Ziembiński 920 (dziewięćset dwadzieścia) udziałów, przy czym aktualna wartość nominalna jednego udziału wynosi 500 zł (pięćset złotych) - wszystkie w zamian za wkłady pieniężne. 4. ATLAS sp. z o.o. zostało wydanych 6345 udziałów o wartości nominalnej zł (trzy miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) w zamian za przeniesienie całego majątku spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych IZOLMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: w związku z połączeniem Spółki z wyżej wskazaną 10

11 spółką w trybie art pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1030). 5. Na dzień połączenia udziały przysługują wspólnikom w następujący sposób: 1) Wojciechowi Ziembińskiemu: a) 1 (jeden) równy i niepodzielny udział o wartości 500 zł (pięćset złotych) uprzywilejowany w ten sposób, że osoba, której powyższy udział przysługuje jest uprawniona do: - wyrażania zgody na zmiany Umowy stosownie do postanowień 14 Umowy, - powoływania i odwoływania członków Zarządu stosownie do postanowień 12 Umowy, - powoływania i odwoływania Członka Rady Nadzorczej Spółki, b) 1287 (jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów zwykłych o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy, c) 920 (dziewięćset dwadzieścia) równych i niepodzielnych udziałów zwykłych zwanych o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy we współwłasności łącznej Barbarą Ziembińską, 2) Barbarze Ziembińskiej: a) 460 (czterysta sześćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów zwykłych o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy, b) 920 (dziewięćset dwadzieścia) równych i niepodzielnych udziałów zwykłych zwanych o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy we współwłasności łącznej Wojciechem Ziembińskim, 3) Hannie Bruss 920 (dziewięćset dwadzieścia) równych i niepodzielnych udziałów zwykłych o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy, 4) Pawłowi Ziembińskiemu 920 (dziewięćset dwadzieścia) równych i niepodzielnych udziałów zwykłych o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy, 5) ATLAS sp. z o.o (jedenaście tysięcy trzydzieści siedem) równych i niepodzielnych udziałów zwykłych o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy. 6. Udziały przysługujące wspólnikom Wojciechowi Ziembińskiemu, Barbarze Ziembińskiej, Hannie Bruss i Pawłowi Ziembińskiemu stanowią łącznie 29 % kapitału zakładowego Spółki i zwane będą dalej Udziałami Rodziny Ziembińskich. 7. Udziały przysługujące wspólnikowi ATLAS sp. z o.o. stanowią 71 % kapitału zakładowego Spółki. 8. Osoby, o których mowa w ust. 6 powyżej są uprawnione do zbywania tych udziałów sobie wzajemnie, a także swoim zstępnym lub wstępnym bez jakichkolwiek ograniczeń, w tym ograniczeń w postaci konieczności uzyskiwania jakiejkolwiek odrębnej zgody organów Spółki oraz z wyłączeniem Prawa pierwszeństwa nabycia udziałów. 9. Uprzywilejowanie udziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej trwa tak długo, jak długo udział ten należy do wspólnika Wojciecha Ziembińskiego lub jego spadkobierców bądź osoby, która go nabyła na zasadach określonych w ust. 8 powyżej z zastrzeżeniem, iż uprzywilejowanie to wygasa w przypadku określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu. 11

12 10. Uprzywilejowanie udziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej wygasa z chwilą, gdy wspólnicy głosujący Udziałami Rodziny Ziembińskich posiadać będą udziały w Spółce w liczbie mniejszej niż 20% (dwadzieścia procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 11. W razie śmierci wspólnika jego udziały przechodzą na rzecz jego spadkobierców na zasadach prawa spadkowego, z tym, że nie mogą powstać ułamki mniejsze niż wartość jednego udziału. Do czasu nabycia udziałów przez spadkobierców udziały reprezentuje zarządca masy spadkowej. 12. Udziały, za zgodą wspólnika, mogą być umarzane. III. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKÓW Z zastrzeżeniem uprawnień określonych w 3 ust. 8 powyżej, zbycie udziałów w Spółce lub obciążenie udziałów w Spółce jakimkolwiek ograniczonym prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym (w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu rejestrowego, użytkowania lub wydzierżawienie udziału) wymaga uprzedniej zgody Spółki wyrażonej w uchwale Zgromadzenia Wspólników. 2. Zastawnik lub użytkownik udziału w Spółce może wykonywać prawo głosu stosownie do treści czynności prawnej ustanawiającej zastaw lub użytkowanie udziału w Spółce, przy czym przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi udziału prawa głosu wymaga wyraźnej odrębnej zgody zawartej w uchwale Zgromadzenia Wspólników wyrażającej zgodę na ustanowienie, odpowiednio, zastawu lub użytkowania na udziałach w Spółce. 3. Wspólnik, który zamierza zbyć lub zastawić swoje udziały w całości lub w części, lub też poszczególne prawa wynikające z tych udziałów, lub też obciążyć je w jakikolwiek inny sposób, wskazany w ust. 1 powyżej ( Inicjator ), powinien zgłosić swój zamiar Zarządowi Spółki na piśmie ( Zawiadomienie ) listem poleconym przesłanym na adres Spółki. Zawiadomienie powinno określać minimalne warunki zbycia udziałów lub ich obciążenia uzgodnione w dobrej wierze z daną osobą trzecią oraz podpisane przez Inicjatora i tę osobę trzecią. Minimalne warunki zbycia udziałów będą obejmowały dane identyfikacyjne osoby trzeciej, cenę, tryb oraz termin zapłaty ceny, jak również ewentualne ograniczenia, co do proponowanych zobowiązań Inicjatora w zakresie zwolnienia z odpowiedzialności pod względem rodzaju tych zobowiązań i czasu ich trwania. Minimalne warunki obciążenia udziałów będą obejmowały dane identyfikacyjne osoby trzeciej, na rzecz której dane obciążenie jest ustanawiane, rodzaj obciążenia i czas jego trwania. Zarząd Spółki jest obowiązany do niezwłocznego zwołania Zgromadzenia Wspólników, wyznaczając jego termin na dzień przypadający w terminie nie późniejszym, niż 1 (jeden) miesiąc od daty otrzymania Zawiadomienia. Zgromadzenie Wspólników jest obowiązane podjąć w tym terminie uchwałę w przedmiocie udzielenia zgody lub odmowy jej udzielenia oraz niezwłocznie doręczyć tę uchwałę Zarządowi. Zarząd w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od dnia otrzymania uchwały Zgromadzenia Wspólników doręcza ją poszczególnym wspólnikom osobiście za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym ze zwrotnym 12

13 potwierdzeniem odbioru. W przypadku wysyłki listem poleconym o zachowaniu terminu doręczenia decyduje data stempla pocztowego. Każdy wspólnik w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia doręczenia uchwały może złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów na zasadach określonych w 5 Umowy ( Prawo pierwszeństwa nabycia ). O skorzystaniu z Prawa pierwszeństwa nabycia wspólnik informuje Spółkę oraz Inicjatora na piśmie. 4. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zbycia lub obciążenia ułamkowej części udziału w Spółce. 5. Zbycie udziałów w Spółce jakiejkolwiek osobie lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia na udziałach w Spółce lub przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi udziału prawa głosu, stanowiące naruszenie postanowień Umowy będzie bezskuteczne wobec Spółki i wspólników Spółki Z zastrzeżeniem uprawnień określonych w 3 ust. 8 powyżej, w przypadku, gdy którykolwiek ze wspólników będzie zamierzał zbyć swoje udziały, pozostałym wspólnikom będzie przysługiwało Prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów na warunkach określonych w ust. 2-6 poniżej ( Prawo pierwszeństwa nabycia ). W przypadku, gdy z Prawa pierwszeństwa nabycia odnoszącego się do całości udziałów oferowanych przez wspólnika zbywającego nie skorzysta jeden lub więcej wspólników, pozostali wspólnicy będą uprawnieni do nabycia oferowanych do zbycia udziałów w liczbie proporcjonalnej do liczby posiadanych przez nich udziałów. Spółka będzie uprawniona do nabycia udziałów w liczbie nie nabytej przez wspólników wyłącznie w celu ich umorzenia. 2. W przypadku gdy wspólnik ( Inicjator ) będzie zamierzał dokonać zbycia udziałów ( Oferowane Udziały ) na rzecz osoby trzeciej, doręczy pozostałym wspólnikom, którzy złożyli oświadczenie o skorzystaniu z Prawa pierwszeństwa nabycia, o którym mowa w ust. 3 in fine poniżej, oraz Spółce ( Adresat Oferty ) pisemne zawiadomienie określające podstawowe warunki zbycia oferowanych udziałów uzgodnione w dobrej wierze przez Inicjatora i daną osobę trzecią oraz podpisane przez nich ( Zawiadomienie w sprawie Zbycia ). Warunki zbycia ( Kluczowe Warunki ) będą obejmowały dane identyfikacyjne osoby trzeciej, cenę, tryb oraz termin zapłaty ceny, jak również ewentualne ograniczenia, co do proponowanych zobowiązań Inicjatora w zakresie zwolnienia z odpowiedzialności pod względem rodzaju tych zobowiązań i czasu ich trwania. 3. Jeżeli w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia otrzymania Zawiadomienia w sprawie Zbycia, Adresat Oferty doręczy Inicjatorowi taką samą ofertę lub lepszą aniżeli określona w Kluczowych Warunkach ( Odpowiedź ), Inicjator i Adresat Oferty podejmą w dobrej wierze negocjacje w sprawie pozostałych warunków zbycia Oferowanych Udziałów. Zbycie Oferowanych Udziałów na rzecz Adresata Oferty, który zaoferował najkorzystniejsze warunki nabycia, zostanie zrealizowane w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia otrzymania przez Inicjatora Odpowiedzi i odbędzie się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu uzgodnionym przez umawiające się strony. W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nabycie udziałów Spółki od wspólników wymaga wcześniejszego uzyskania zgód lub zezwoleń, termin nabycia udziałów, określony w niniejszym 13

14 ustępie, ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania sprawy i wydania decyzji przez właściwy organ i wygasa z upływem 7 (siedmiu) dni od doręczenia zezwoleń lub decyzji ostatecznych i prawomocnych w tym zakresie.- 4. Jeżeli Adresat (Adresaci) Oferty: (i) zrzeknie (zrzekną) się na piśmie prawa pierwszej oferty lub (ii) nie dostarczy (dostarczą) Odpowiedzi w terminie określonym w ust. 3 powyżej lub (iii) nie przedstawią według uzasadnionej ekonomicznie opinii Inicjatora w Odpowiedzi takich samych lub lepszych Warunków Kluczowych, w tym w szczególności ceny, jak warunki Zawiadomienia w sprawie Zbycia, wówczas w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od daty przekazania Adresatowi Oferty Zawiadomienia w sprawie Zbycia Inicjator będzie uprawniony do zbycia Oferowanych Udziałów na rzecz osoby trzeciej na warunkach równie dobrych lub lepszych niż Warunki Kluczowe Zawiadomienia w sprawie Zbycia. W przypadku, gdy warunki wynegocjowane z osobą trzecią będą miały wpływ na cenę Oferowanych Udziałów, Inicjator będzie zobowiązany do powiadomienia o tym Adresata Oferty, który w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia przekaże Inicjatorowi Odpowiedź przyjmującą Oferowane Udziały po nowej cenie, po czym zbycie Oferowanych Udziałów zostanie zrealizowane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami ust. 3 powyżej. 5. Jeżeli Inicjator będzie uprawniony do zbycia swoich udziałów na rzecz osoby trzeciej zgodnie z niniejszym paragrafem, Adresat Oferty zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań oraz zaniechać podejmowania jakichkolwiek czynności, które mogłyby stanowić dla Inicjatora przeszkodę w realizacji zbycia udziałów, pod warunkiem spełnienia postanowień niniejszego paragrafu. 6. Zbycie udziałów zbywanych na rzecz osoby trzeciej z naruszeniem procedury określonej niniejszym paragrafie Umowy jest bezskuteczne wobec Spółki i wspólników Spółki Wspólnicy mają prawo udziału w czystym zysku (dywidendy), wynikającym z rocznego bilansu Spółki. 2. Zysk dzieli się uchwałą Zgromadzenia Wspólników, w proporcjach określonych w tej uchwale. Zasady pokrycia straty, wynikającej z rocznego bilansu, określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. 3. W każdym roku obrotowym, za który sprawozdanie finansowe wskazuje zysk wspólnicy mają prawo do dywidendy w wysokości co najmniej 17% zysku, chyba, że uchwała Zgromadzenia Wspólników podjęta po danym roku obrotowym kwalifikowaną większością 80% głosów będzie stanowić inaczej. 4. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć z podziału między Wspólników czysty zysk, wynikający z rocznego bilansu, a także tworzyć fundusze celowe, określając wysokość odpisów na każdy z tych funduszy, w zależności od potrzeb Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust.3 powyżej. 5. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 6. Zarząd może podjąć decyzję o wypłacie wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki obrotowe na wypłatę oraz jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, 14

15 powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. 7. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat w granicach 100 krotnej wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów. Dopłaty winny być uiszczane przez wspólników równomiernie, w stosunku do posiadanych udziałów. Wysokość i terminy dopłat będą oznaczane w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej jednomyślnie w obecności Wspólników reprezentujących 100% kapitału zakładowego. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. IV. WŁADZE SPÓŁKI 7. Władzami Spółki są: A. Zgromadzenie Wspólników B. Rada Nadzorcza C. Zarząd A. Zgromadzenie Wspólników Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd, na dzień przypadający nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólników reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego. 4. Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu Wspólników osobiście albo przez umocowanych pełnomocników Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa i innych postanowieniach Umowy należy : a) wydawanie zezwoleń na zbywanie i obciążanie udziałów na zasadach określonych w 4 i 5 powyżej, b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań Rady Nadzorczej, c) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, 15

16 d) powoływania i odwoływania członków Zarządu Spółki, e) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, f) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, g) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, h) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu z wykonania obowiązków, i) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, j) rozwiązania i likwidacja Spółki, k) przyjęcie Wspólnika lub wystąpienie do sądu w sprawach wykluczenia Wspólnika, l) zbycie, nabycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, m) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, n) ustalanie zasad zaliczkowej wypłaty dywidendy. 2. Poza sprawami wskazanymi odrębnie w Umowie, kwalifikowana większość 80% głosów wymagana jest przy podejmowaniu uchwał w przedmiocie: a) przyjęcia Wspólnika do Spółki lub wystąpienie do sądu w sprawach wykluczenia Wspólnika, b) wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Spółce lub obciążenie udziałów w Spółce, c) emisji obligacji, zaciągnięcia pożyczki lub kredytu oraz zaciągania zobowiązań warunkowych - o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów o ile obowiązujące przepisy prawa lub Umowy nie stanowią inaczej. 2. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej uchwały Zgromadzenia Wspólników są ważne jeśli podjęte je na zgromadzeniu, w którym uczestniczyli Wspólnicy reprezentujący przynajmniej 80% kapitału zakładowego Spółki (kworum). 3. W Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi odpowiada jeden głos z zastrzeżeniem uprzywilejowań przyznanych na mocy Umowy udziałowi, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 1 Umowy. 4. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, Gdańsku, Sopocie, Łodzi lub Warszawie. 5. Rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej zł (dwa miliony złotych wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. 6. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Umowy należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian. 16

17 B. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników, z tym zastrzeżeniem, że wspólnikowi głosującemu udziałem uprzywilejowanym, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 1 Umowy przysługuje prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. 3. Rada Nadzorcza jest wybierana na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. 4. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad Spółką we wszystkich działach przedsiębiorstwa. Rada Nadzorcza może badać księgi handlowe i pisma Spółki. Może ona tym zadaniem obarczyć poszczególnych członków Rady lub powołanych do określonych zadań rzeczoznawców (biegłych). 5. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do : a) badania bilansu, rachunku zysków i strat i sprawozdania Zarządu, b) przekazywania określonych wyżej dokumentów na Zgromadzenia Wspólników z propozycją odnośnie udzielenia Zarządowi absolutorium, c) sporządzenia sprawozdania ze swej działalności i przedkładania go Zgromadzeniu Wspólników. 6. Oprócz spraw zastrzeżonych obowiązującymi przepisami prawa i innymi postanowieniami Umowy, do uprawnień Rady Nadzorczej należy: a) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, b) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółki, c) ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu, d) udzielanie zezwolenia Członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki, e) zwoływania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli nie uczyni tego Zarząd w terminie określonym w Umowie, jak również zwoływanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli nie uczyni tego Zarząd pomimo zgłoszenia przez Radę Nadzorczą lub Wspólników, reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego, stosownego żądania, f) wybór biegłego rewidenta w celu badania sprawozdań finansowych Spółki, g) wyrażanie zgody na utworzenie lub likwidację oddziału Spółki, h) wyrażanie zgody na zbywanie i nabywanie akcji lub udziałów w innych Spółkach, i) zatwierdzanie rocznego planu finansowego Spółki, j) opiniowanie projektów zmian Umowy Spółki. 7. W przypadku, gdy dokonanie określonej czynności przez Zarząd będzie ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym, czynność ta nie wymaga dodatkowej zgody Rady Nadzorczej. 8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, Sekretarz Rady. 17

18 9. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu 2 (dwa) tygodni od chwili złożenia wniosku. 10. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. 11. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykła większością głosów osób obecnych. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Rada Nadzorcza może na wniosek Przewodniczącego podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub Internetu. 13. Posiedzenia Rady Nadzorczej winny być protokołowane, protokół winien być podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza Rady. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają formy pisemnej. 14. Rada Nadzorcza działa w oparciu o zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników Regulamin Rady Nadzorczej. C. Zarząd Spółki Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, niezastrzeżone ustawą albo Umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. 2. Zarząd składa się z trzech lub pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów Zarządu powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. 3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. 4. Dopóki wspólnicy głosujący Udziałami Rodziny Ziembińskich posiadać będzie udziały w Spółce w liczbie co najmniej 20% (dwadzieścia procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników, udział, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 1 Umowy jest uprzywilejowany w zakresie prawa powoływania i odwoływania członków Zarządu według następujących zasad: 1) w okresie od dnia powołania pierwszego składu Zarządu po rejestracji przedmiotowego postanowienia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia upływu pierwszej trzyletniej kadencji Zarządu, wspólnik głosujący udziałem, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 1 Umowy posiada : a) jeżeli Zarząd jest trzyosobowy prawo do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu oraz jednego Wiceprezesa Zarządu, b) jeżeli Zarząd jest pięcioosobowy prawo do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu, jednego Wiceprezesa Zarządu oraz jednego Członka Zarządu, 18

19 2) po upływie pierwszej trzyletniej kadencji Zarządu, o której mowa w pkt 1 powyżej, wspólnik głosujący udziałem, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 1 Umowy posiada: a) jeżeli Zarząd jest trzyosobowy prawo do powoływania i odwoływania jednego Wiceprezesa Zarządu, b) jeżeli Zarząd jest pięcioosobowy prawo do powoływania i odwoływania jednego Wiceprezesa Zarządu oraz jednego Członka Zarządu Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem. 2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów. 3. Dla zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia prawem o wartości przekraczającej: a) zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w przypadku czynności prawnych dotyczących zakupu surowców niezbędnych do prowadzonej przez Spółkę działalności produkcyjnej oraz umów handlowych związanych ze sprzedażą towarów znajdujących się w ofercie handlowej, b) zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w przypadku innych niż wymienione w pkt. a) powyżej czynności prawnych, wymagana jest jednomyślna uchwała całego Zarządu. 4. Uchwały Zarządu wymagane są w szczególności do: a) zaciągania przez Spółkę pożyczek, kredytów bankowych, emitowanie dłużnych papierów wartościowych, udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń osobom trzecim, oraz na każdą czynność prawną tego rodzaju, b) zaciągania przez Spółkę innych niż wymienione w pkt. a) powyżej zobowiązań lub rozporządzanie w imieniu Spółki prawami powyżej kwoty netto zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), c) ustanowienia prokury. 5. Uchwały Zarządu wymagają również: a) przyjmowanie wieloletnich i rocznych planów finansowych Spółki, b) sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, c) sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki, jeżeli którykolwiek z członków Zarządu sprzeciwi się ich przeprowadzeniu. 6. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonywania zaliczkowej wypłaty dywidendy na warunkach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników i przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych. 7. Zarządowi przysługuje od Spółki wynagrodzenie i zwrot kosztów związanych z pełnieniem tej funkcji, zgodnie z zasadami, określonymi uchwałą Rady Nadzorczej 19

20 8. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa powoływania co najmniej jednego członka zarządu. 9. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza chyba, że uchwałą Zgromadzenia Wspólników zostanie powołany pełnomocnik. 10. Zasady funkcjonowania Zarządu ustala Regulamin Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 14. Zmiana Umowy każdorazowo wymaga zgody udziałowca, głosującego udziałem, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 1 Umowy tak długo jak długo trwa uprzywilejowanie tego udziału. 15. Rozwiązanie, przekształcenie, połączenie lub podział Spółki, a także zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części może nastąpić w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa, w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników powziętej większością kwalifikowaną 81% głosów, przy obecności Wspólników reprezentujących 100 % kapitału zakładowego Spółki Likwidację Spółki przeprowadzi Zarząd albo jednoosobowy likwidator, wybrany przez Zgromadzenie Wspólników. 2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem w likwidacji W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych aktów normatywnych. 2. Cel w jakim wspólnicy postanowili prowadzić Spółkę oraz zasady współdziałania Wspólników w realizacji tego celu, a także wzajemne zobowiązania z tym związane Wspólnicy określili w odrębnym porozumieniu. 18. Spory mogące wyniknąć na tle działania Spółki, rozpatrywać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki. 20

UMOWA SPÓŁKI KOLEJE WIELKOPOLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI KOLEJE WIELKOPOLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI KOLEJE WIELKOPOLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą numer 65 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Koleje Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r.

STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r. STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są: Michał Andrzej Lach, zamieszkały w Warszawie, Janusz Przemysław

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi CI Games Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać formy skróconej CI Games S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

STATUT TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

STATUT TAURON POLSKA ENERGIA S.A. STATUT TAURON POLSKA ENERGIA S.A. UWZGLĘDNIAJĄCY BRZMIENIE PONIŻSZYCH AKTÓW NOTARIALNYCH: 1) akt notarialny Rep. A nr 20813/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r., 2) akt notarialny Rep. A nr 7111/2007 z dnia 9

Bardziej szczegółowo

Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki Załącznik do Uchwały Nr 148 ZWZ Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. Statut Spółki Budimex S.A. (Tekst jednolity). Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki 1 Firma Spółki brzmi: Budimex

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - projekt uwzględnia zmianę Statutu Spółki zgodnie z projektem uchwały nr 26/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zaplanowanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi Stem Cells Spin Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótów Stem Cells Spin S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

Statut TORPOL Spółki Akcyjnej. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

Statut TORPOL Spółki Akcyjnej. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki Statut TORPOL Spółki Akcyjnej Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki 1 Firma Spółki brzmi: TORPOL Spółka Akcyjna. Spółka może używać następującego skrótu firmy: TORPOL S.A. oraz wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki

Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki STATUT SPÓŁKI PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA Projekt tekstu jednolitego Statutu uwzględniający zmiany Statutu przyjęte Uchwałą

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MISPOL (tekst jednolity)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MISPOL (tekst jednolity) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MISPOL (tekst jednolity) 1. 1. Firma Spółki brzmi Mispol Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej Mispol S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. 2. Spółka

Bardziej szczegółowo

Statut BRASTER S.A. BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach

Statut BRASTER S.A. BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach Statut BRASTER S.A. BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach Szeligi, 09.07.2015 STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PREAMBUŁA Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej

Bardziej szczegółowo

STATUT Mo-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity

STATUT Mo-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity STATUT Mo-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity PREAMBUŁA Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki komandytowej działającej pod firmą: Mo- BRUK J. Mokrzycki Spółka komandytowa z siedzibą w Korzennej

Bardziej szczegółowo

STATUT DECORA S.A. (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne

STATUT DECORA S.A. (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne STATUT DECORA S.A. (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi DECORA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu DECORA S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Środa Wielkopolska. 2 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI I AKCYJNEJ. l. Stawający oświadczają, że zawiązują jako założyciele Spółkę Akcyjną zwaną dalej "Spółką".

STATUT SPÓŁKI I AKCYJNEJ. l. Stawający oświadczają, że zawiązują jako założyciele Spółkę Akcyjną zwaną dalej Spółką. I. FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁKI STATUT SPÓŁKI I AKCYJNEJ l. Stawający oświadczają, że zawiązują jako założyciele Spółkę Akcyjną zwaną dalej "Spółką". 2. 1. Spółka będzie działała pod firmą "MEDORT" Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MERA S.A. obowiązujący od dnia rejestracji spółki w KRS (stan po 27 czerwca 2011 r.)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MERA S.A. obowiązujący od dnia rejestracji spółki w KRS (stan po 27 czerwca 2011 r.) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MERA S.A. obowiązujący od dnia rejestracji spółki w KRS (stan po 27 czerwca 2011 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki będzie miała brzmienie: MERA Spółka akcyjna. 2. Spółka

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Firma Spółki brzmi Berling Spółka Akcyjna. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 2. Spółka może używać firmy skróconej Berling S.A., jak również wyróżniającego ją znaku słownograficznego.

Bardziej szczegółowo

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna. Statut Spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Tekst jednolity Uwzględniający zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2013 roku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA Tekst ujednolicony Statutu, z uwzględnieniem zmian wpisanych w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą: COBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Spółka może używać skrótu firmy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Postanowienia ogólne Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie

Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie Artykuł 1 1. Spółka działa pod firmą Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać skrótu

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI FLUID SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI FLUID SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI FLUID SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY STATUTU Z DNIA 18.01.2011, 24.01.2011, 31.01.2011 ORAZ 07.03.2011 ROKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [ ] w imieniu spółki pod firmą InQbe Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie oraz [ ] oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma. 2 Przedmiot działalności

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma. 2 Przedmiot działalności STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma 1. Spółka działa pod firmą Agroma Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu Agroma S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2. Spółka powstała

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień 25.11.2014

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień 25.11.2014 TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA Na dzień 25.11.2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stawający: ROMUALD KALYCIOK i GERARD KALYCIOK - Wspólnicy spółki SUNEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

STATUT Korbank Spółka Akcyjna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Korbank Spółka Akcyjna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity Statutu Spółki Korbank S.A. uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2014 roku, Repertorium A numer 3031/2014 STATUT Korbank Spółka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia D.B.B GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia D.B.B GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki Treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy D.B.B. Green Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanego

Bardziej szczegółowo

B. C. P. - BORGHI CHEMICALS POLAND. Sp. z o.o.

B. C. P. - BORGHI CHEMICALS POLAND. Sp. z o.o. P L A N P O D Z I A Ł U B. C. P. - BORGHI CHEMICALS POLAND Sp. z o.o. SPORZĄDZONY DNIA 05-04-2013 PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI B. C. P - BORGHI CHEMICALS POLAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PRUSICACH Art. 534, paragraf

Bardziej szczegółowo