I. Wprowadzenie. II. Warunki połączenia. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Wprowadzenie. II. Warunki połączenia. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek."

Transkrypt

1 PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH IZOLMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 30 stycznia 2014 r. w Gdyni przez: a) zarząd spółki pod firmą: IZOHAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni oraz b) zarząd spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych IZOLMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku. I. Wprowadzenie Zarząd spółki pod firmą: IZOHAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni i zarząd spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych IZOLMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (zwanych dalej łącznie Spółkami ) w związku z zamiarem połączenia Spółek wspólnie sporządziły i zaakceptowały, na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; dalej zwanej KSH ), niniejszy plan połączenia Spółek (zwany dalej Planem połączenia ). II. Warunki połączenia 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek. Spółką przejmującą jest spółka pod firmą: IZOHAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Łużycka 2, Gdynia, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (cztery miliony sześćset tysięcy) złotych, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadająca REGON: oraz NIP: (zwana dalej Spółką Przejmującą ). Spółką przejmowaną jest spółka pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych IZOLMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Sandomierska 38, Gdańsk, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (trzysta czterdzieści cztery tysiące czterysta) złotych, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, do rejestru przedsiębiorców 1

2 Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadająca REGON: oraz NIP: (zwana dalej Spółką Przejmowaną ). 2. Sposób połączenia Połączenie nastąpi w trybie art pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, z uwzględnieniem uproszczenia wynikającego z art KSH. W związku z wyżej wskazanym uproszczeniem procedury połączenia: a) Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, b) nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółek uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów, c) zarząd żadnej ze Spółek nie będzie nadto obowiązany informować zarządu drugiej ze Spółek tak, aby mógł on poinformować zgromadzenie wspólników o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu. Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty ,00 (cztery miliony sześćset tysięcy) złotych do kwoty (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych, tj. o kwotę (trzy miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nastąpi poprzez emisję (sześć tysięcy trzysta czterdzieści pięć) nieuprzywilejowanych udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 3. Stosunek wymiany udziałów Zarządy Spółek, na podstawie wycen sporządzonych w dniu 27 grudnia 2013 r. przez spółkę pod firmą: PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz dodatkowych uzgodnień pomiędzy wspólnikami Spółek, uzgodniły, iż w zamian za 1 (jeden) udział Spółki Przejmowanej zostanie wydanych 1, udziałów Spółki Przejmującej. 4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej Udziały Spółki Przejmującej zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej przy zastosowaniu stosunku wymiany udziałów określonego w punkcie 3 Planu połączenia. 2

3 W efekcie zastosowania przyjętego parytetu wymiany w związku z połączeniem, jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej, tj. spółka pod firmą: ATLAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, otrzyma (sześć tysięcy trzysta czterdzieści pięć) nieuprzywilejowanych udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy. 5. Dzień, od którego udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej Udziały Spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 6. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej i innym osobom uprawnionym w Spółce Przejmowanej Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw wspólnikom Spółki Przejmowanej i innym osobom uprawnionym w Spółce Przejmowanej. 7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu. 8. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację W świetle art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331, ze zmianami) zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana z uwagi na fakt, iż planowane połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. Plan połączenia został sporządzony i podpisany przez zarządy Spółek w dniu 30 stycznia 2014 r., w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla Spółek oraz po jednym dla sądów rejestrowych właściwych ze względu na siedziby Spółek). Zarząd Spółki Przejmującej Zarząd Spółki Przejmowanej 3

4 Paweł Ziembiński Prezes Zarządu Paweł Ziembiński Prezes Zarządu Paweł Kisiel Wiceprezes Zarządu Paweł Kisiel Wiceprezes Zarządu Hanna Bruss Członek Zarządu Hanna Bruss Wiceprezes Zarządu Załączniki: 1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia, 2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia, 3. Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej, 4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2013 roku, 5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 1 grudnia 2013 roku, 6. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 1 grudnia 2013 roku. 4

5 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH IZOLMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UCHWAŁA NR Z DNIA R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDYNI W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH IZOLMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: IZOHAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Łużycka 2, Gdynia, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (cztery miliony sześćset tysięcy) złotych, wpisanej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającej REGON: oraz NIP: (zwanej dalej Spółką Przejmującą ), postanawia, co następuje: 1) na podstawie art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; dalej zwanej KSH ) Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych IZOLMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Sandomierska 38, Gdańsk, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (trzysta czterdzieści cztery tysiące czterysta) złotych, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającą REGON: oraz NIP: (zwaną dalej Spółką Przejmowaną ) w trybie art pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, 2) na podstawie art KSH Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na: a) plan połączenia podpisany przez zarządy łączących się spółek w dniu 30 stycznia 2014 r., b) zmiany umowy Spółki Przejmującej w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 3 do planu połączenia, o którym mowa w lit. a) powyżej. 5

6 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH IZOLMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UCHWAŁA NR Z DNIA R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH IZOLMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDYNI Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych IZOLMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Sandomierska 38, Gdańsk, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (trzysta czterdzieści cztery tysiące czterysta) złotych, wpisanej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającej REGON: oraz NIP: (zwanej dalej Spółką Przejmowaną ), postanawia, co następuje: 1) na podstawie art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; dalej zwanej KSH ) Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na połączenie Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą: IZOHAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Łużycka 2, Gdynia, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (cztery miliony sześćset tysięcy) złotych, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającą REGON: oraz NIP: (zwaną dalej Spółką Przejmującą ) w trybie art pkt 1 KSH, a więc poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, 2) na podstawie art KSH Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na: a) plan połączenia podpisany przez zarządy łączących się spółek w dniu 30 stycznia 2014 r., b) zmiany umowy Spółki Przejmującej w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 3 do planu połączenia, o którym mowa w lit. a) powyżej. 6

7 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH IZOLMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UCHWAŁA NR Z DNIA R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDYNI W SPRAWIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: IZOHAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Łużycka 2, Gdynia, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (cztery miliony sześćset tysięcy) złotych, wpisanej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającej REGON: oraz NIP: (zwanej dalej Spółką Przejmującą ), postanawia uchylić dotychczasową treść umowy Spółki Przejmującej i przyjąć nową treść umowy Spółki w następującym brzmieniu: UMOWA SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Firma Spółki brzmi IZOHAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia. 3. Spółka działa na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. 4. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również uczestniczyć w innych Spółkach w kraju i za granicą. 5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 1. Przedmiotem działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 2. 1) 16, 22, z, produkcja gotowych parkietów podłogowych, 7

8 2) 16, 23, z, produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, 3) 18, 12, z, pozostałe drukowanie, 4) 19, 20, z, wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, 5) 20, 1, produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych, 6) 20, 30, z, produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających, 7) 20, 5, produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, 8) 22, 19, z, produkcja pozostałych wyrobów z gumy, 9) 22, 2, produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, 10) 22, 21, z, produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, 11) 22, 22, z, produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, 12) 22, 23, z, produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, 13) 22, 29, z, produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, 14) 23, 3, produkcja ceramicznych materiałów budowlanych, 15) 23, 4, produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki, 16) 23, 6, produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu, 17) 23, 9, produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych, surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 18) 23, 41, z, produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych, 19) 23, 42, z, produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych, 20) 23, 43, z, produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych, 21) 23, 44, z, produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych, 22) 23, 49, z, produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych, 23) 23, 20, z, produkcja wyrobów ogniotrwałych, 24) 23, 32, z, produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny, 25) 23, 61, z, produkcja wyrobów budowlanych z betonu, 26) 23, 62, z, produkcja wyrobów budowlanych z gipsu, 27) 23, 63, z, produkcja masy betonowej prefabrykowanej, 28) 23, 64, z, produkcja zaprawy murarskiej, 29) 23, 69, z, produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu, 30) 23, 99, z, produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 31) 25, 1, produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych, 32) 25, 2, produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych, 33) 25, 9, produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, 34) 28, 96, z, produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów, 8

9 35) 28, 99, z, produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 36) 33, 20, z, instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 37) 41, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, 38) 42, roboty związane z budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 39) 43, 32, z, zakładanie stolarki budowlanej, 40) 43, 11, z, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 41) 43, 12, z, przygotowanie terenu pod budowę, 42) 43, 13, z, wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, 43) 43, 39, z, wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 44) 43, 91, z, wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 45) 43, 99, z, pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 46) 46, 1, sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, 47) 46, 62, z, sprzedaż hurtowa obrabiarek, 48) 46, 63, z, sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, 49) 46, 69, z, sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, 50) 46, 73, z, sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 51) 46, 74, z, sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, 52) 46, 75, z, sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 53) 46, 76, z, sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, 54) 46, 77, z, sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 55) 46, 90, z, sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 56) 47, 19, z, pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 57) 49, 41, z, transport drogowy towarów, 58) 52, 1, magazynowanie i przechowywanie towarów, 59) 52, 2, działalność usługowa wspomagająca transport, 60) 58, 12, z, wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), 61) 58, 14, z, wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 62) 58, 19, z, pozostała działalność wydawnicza, 63) 63, 99, z, pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 64) 68, działalność związana z obsługa rynku nieruchomości, 65) 70, 2, doradztwo związane z zarządzaniem, 66) 71, 1, działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne, 67) 72, 1, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, 68) 74, pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, 69) 77, 3, wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, 9

10 70) 77,40, z, dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 71) 82, działalność związana z administracyjną obsługa biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej. 2. W przypadku, gdy do rozpoczęcia działalności objętej przedmiotem działalności Spółki konieczne jest zezwolenie lub koncesja, Spółka rozpocznie taką działalność dopiero po otrzymaniu stosownej koncesji lub zezwolenia. II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na (piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy udział, w tym: 1) 1 (jeden) równy i niepodzielny udział o wartości 500 zł (pięćset złotych) uprzywilejowany w ten sposób, że osoba, której powyższy udział przysługuje jest uprawniona do: 1) wyrażania zgody na zmiany Umowy stosownie do postanowień 14 Umowy, 2) powoływania i odwoływania członków Zarządu stosownie do postanowień 12 Umowy, 3) powoływania i odwoływania Członka Rady Nadzorczej Spółki. 2) (słownie: piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści cztery) równych i niepodzielnych udziałów zwykłych o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy. 2. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział w kapitale zakładowym Spółki. 3. Udziały zostały objęte w sposób następujący: 1) Wojciech Ziembiński objął 6440 (sześć tysięcy czterysta czterdzieści) udziałów, przy czym aktualna wartość nominalna jednego udziału wynosi 500 zł (pięćset złotych), 2) Barbara Ziembińska objęła 920 (dziewięćset dwadzieścia) udziałów, przy czym aktualna wartość nominalna jednego udziału wynosi 500 zł (pięćset złotych), 3) Hanna Bruss 920 (dziewięćset dwadzieścia) udziałów, przy czym aktualna wartość nominalna jednego udziału wynosi 500 zł (pięćset złotych), 4) Paweł Ziembiński 920 (dziewięćset dwadzieścia) udziałów, przy czym aktualna wartość nominalna jednego udziału wynosi 500 zł (pięćset złotych) - wszystkie w zamian za wkłady pieniężne. 4. ATLAS sp. z o.o. zostało wydanych 6345 udziałów o wartości nominalnej zł (trzy miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) w zamian za przeniesienie całego majątku spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych IZOLMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: w związku z połączeniem Spółki z wyżej wskazaną 10

11 spółką w trybie art pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1030). 5. Na dzień połączenia udziały przysługują wspólnikom w następujący sposób: 1) Wojciechowi Ziembińskiemu: a) 1 (jeden) równy i niepodzielny udział o wartości 500 zł (pięćset złotych) uprzywilejowany w ten sposób, że osoba, której powyższy udział przysługuje jest uprawniona do: - wyrażania zgody na zmiany Umowy stosownie do postanowień 14 Umowy, - powoływania i odwoływania członków Zarządu stosownie do postanowień 12 Umowy, - powoływania i odwoływania Członka Rady Nadzorczej Spółki, b) 1287 (jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów zwykłych o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy, c) 920 (dziewięćset dwadzieścia) równych i niepodzielnych udziałów zwykłych zwanych o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy we współwłasności łącznej Barbarą Ziembińską, 2) Barbarze Ziembińskiej: a) 460 (czterysta sześćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów zwykłych o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy, b) 920 (dziewięćset dwadzieścia) równych i niepodzielnych udziałów zwykłych zwanych o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy we współwłasności łącznej Wojciechem Ziembińskim, 3) Hannie Bruss 920 (dziewięćset dwadzieścia) równych i niepodzielnych udziałów zwykłych o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy, 4) Pawłowi Ziembińskiemu 920 (dziewięćset dwadzieścia) równych i niepodzielnych udziałów zwykłych o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy, 5) ATLAS sp. z o.o (jedenaście tysięcy trzydzieści siedem) równych i niepodzielnych udziałów zwykłych o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy. 6. Udziały przysługujące wspólnikom Wojciechowi Ziembińskiemu, Barbarze Ziembińskiej, Hannie Bruss i Pawłowi Ziembińskiemu stanowią łącznie 29 % kapitału zakładowego Spółki i zwane będą dalej Udziałami Rodziny Ziembińskich. 7. Udziały przysługujące wspólnikowi ATLAS sp. z o.o. stanowią 71 % kapitału zakładowego Spółki. 8. Osoby, o których mowa w ust. 6 powyżej są uprawnione do zbywania tych udziałów sobie wzajemnie, a także swoim zstępnym lub wstępnym bez jakichkolwiek ograniczeń, w tym ograniczeń w postaci konieczności uzyskiwania jakiejkolwiek odrębnej zgody organów Spółki oraz z wyłączeniem Prawa pierwszeństwa nabycia udziałów. 9. Uprzywilejowanie udziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej trwa tak długo, jak długo udział ten należy do wspólnika Wojciecha Ziembińskiego lub jego spadkobierców bądź osoby, która go nabyła na zasadach określonych w ust. 8 powyżej z zastrzeżeniem, iż uprzywilejowanie to wygasa w przypadku określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu. 11

12 10. Uprzywilejowanie udziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej wygasa z chwilą, gdy wspólnicy głosujący Udziałami Rodziny Ziembińskich posiadać będą udziały w Spółce w liczbie mniejszej niż 20% (dwadzieścia procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 11. W razie śmierci wspólnika jego udziały przechodzą na rzecz jego spadkobierców na zasadach prawa spadkowego, z tym, że nie mogą powstać ułamki mniejsze niż wartość jednego udziału. Do czasu nabycia udziałów przez spadkobierców udziały reprezentuje zarządca masy spadkowej. 12. Udziały, za zgodą wspólnika, mogą być umarzane. III. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKÓW Z zastrzeżeniem uprawnień określonych w 3 ust. 8 powyżej, zbycie udziałów w Spółce lub obciążenie udziałów w Spółce jakimkolwiek ograniczonym prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym (w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu rejestrowego, użytkowania lub wydzierżawienie udziału) wymaga uprzedniej zgody Spółki wyrażonej w uchwale Zgromadzenia Wspólników. 2. Zastawnik lub użytkownik udziału w Spółce może wykonywać prawo głosu stosownie do treści czynności prawnej ustanawiającej zastaw lub użytkowanie udziału w Spółce, przy czym przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi udziału prawa głosu wymaga wyraźnej odrębnej zgody zawartej w uchwale Zgromadzenia Wspólników wyrażającej zgodę na ustanowienie, odpowiednio, zastawu lub użytkowania na udziałach w Spółce. 3. Wspólnik, który zamierza zbyć lub zastawić swoje udziały w całości lub w części, lub też poszczególne prawa wynikające z tych udziałów, lub też obciążyć je w jakikolwiek inny sposób, wskazany w ust. 1 powyżej ( Inicjator ), powinien zgłosić swój zamiar Zarządowi Spółki na piśmie ( Zawiadomienie ) listem poleconym przesłanym na adres Spółki. Zawiadomienie powinno określać minimalne warunki zbycia udziałów lub ich obciążenia uzgodnione w dobrej wierze z daną osobą trzecią oraz podpisane przez Inicjatora i tę osobę trzecią. Minimalne warunki zbycia udziałów będą obejmowały dane identyfikacyjne osoby trzeciej, cenę, tryb oraz termin zapłaty ceny, jak również ewentualne ograniczenia, co do proponowanych zobowiązań Inicjatora w zakresie zwolnienia z odpowiedzialności pod względem rodzaju tych zobowiązań i czasu ich trwania. Minimalne warunki obciążenia udziałów będą obejmowały dane identyfikacyjne osoby trzeciej, na rzecz której dane obciążenie jest ustanawiane, rodzaj obciążenia i czas jego trwania. Zarząd Spółki jest obowiązany do niezwłocznego zwołania Zgromadzenia Wspólników, wyznaczając jego termin na dzień przypadający w terminie nie późniejszym, niż 1 (jeden) miesiąc od daty otrzymania Zawiadomienia. Zgromadzenie Wspólników jest obowiązane podjąć w tym terminie uchwałę w przedmiocie udzielenia zgody lub odmowy jej udzielenia oraz niezwłocznie doręczyć tę uchwałę Zarządowi. Zarząd w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od dnia otrzymania uchwały Zgromadzenia Wspólników doręcza ją poszczególnym wspólnikom osobiście za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym ze zwrotnym 12

13 potwierdzeniem odbioru. W przypadku wysyłki listem poleconym o zachowaniu terminu doręczenia decyduje data stempla pocztowego. Każdy wspólnik w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia doręczenia uchwały może złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów na zasadach określonych w 5 Umowy ( Prawo pierwszeństwa nabycia ). O skorzystaniu z Prawa pierwszeństwa nabycia wspólnik informuje Spółkę oraz Inicjatora na piśmie. 4. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zbycia lub obciążenia ułamkowej części udziału w Spółce. 5. Zbycie udziałów w Spółce jakiejkolwiek osobie lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia na udziałach w Spółce lub przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi udziału prawa głosu, stanowiące naruszenie postanowień Umowy będzie bezskuteczne wobec Spółki i wspólników Spółki Z zastrzeżeniem uprawnień określonych w 3 ust. 8 powyżej, w przypadku, gdy którykolwiek ze wspólników będzie zamierzał zbyć swoje udziały, pozostałym wspólnikom będzie przysługiwało Prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów na warunkach określonych w ust. 2-6 poniżej ( Prawo pierwszeństwa nabycia ). W przypadku, gdy z Prawa pierwszeństwa nabycia odnoszącego się do całości udziałów oferowanych przez wspólnika zbywającego nie skorzysta jeden lub więcej wspólników, pozostali wspólnicy będą uprawnieni do nabycia oferowanych do zbycia udziałów w liczbie proporcjonalnej do liczby posiadanych przez nich udziałów. Spółka będzie uprawniona do nabycia udziałów w liczbie nie nabytej przez wspólników wyłącznie w celu ich umorzenia. 2. W przypadku gdy wspólnik ( Inicjator ) będzie zamierzał dokonać zbycia udziałów ( Oferowane Udziały ) na rzecz osoby trzeciej, doręczy pozostałym wspólnikom, którzy złożyli oświadczenie o skorzystaniu z Prawa pierwszeństwa nabycia, o którym mowa w ust. 3 in fine poniżej, oraz Spółce ( Adresat Oferty ) pisemne zawiadomienie określające podstawowe warunki zbycia oferowanych udziałów uzgodnione w dobrej wierze przez Inicjatora i daną osobę trzecią oraz podpisane przez nich ( Zawiadomienie w sprawie Zbycia ). Warunki zbycia ( Kluczowe Warunki ) będą obejmowały dane identyfikacyjne osoby trzeciej, cenę, tryb oraz termin zapłaty ceny, jak również ewentualne ograniczenia, co do proponowanych zobowiązań Inicjatora w zakresie zwolnienia z odpowiedzialności pod względem rodzaju tych zobowiązań i czasu ich trwania. 3. Jeżeli w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia otrzymania Zawiadomienia w sprawie Zbycia, Adresat Oferty doręczy Inicjatorowi taką samą ofertę lub lepszą aniżeli określona w Kluczowych Warunkach ( Odpowiedź ), Inicjator i Adresat Oferty podejmą w dobrej wierze negocjacje w sprawie pozostałych warunków zbycia Oferowanych Udziałów. Zbycie Oferowanych Udziałów na rzecz Adresata Oferty, który zaoferował najkorzystniejsze warunki nabycia, zostanie zrealizowane w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia otrzymania przez Inicjatora Odpowiedzi i odbędzie się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu uzgodnionym przez umawiające się strony. W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nabycie udziałów Spółki od wspólników wymaga wcześniejszego uzyskania zgód lub zezwoleń, termin nabycia udziałów, określony w niniejszym 13

14 ustępie, ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania sprawy i wydania decyzji przez właściwy organ i wygasa z upływem 7 (siedmiu) dni od doręczenia zezwoleń lub decyzji ostatecznych i prawomocnych w tym zakresie.- 4. Jeżeli Adresat (Adresaci) Oferty: (i) zrzeknie (zrzekną) się na piśmie prawa pierwszej oferty lub (ii) nie dostarczy (dostarczą) Odpowiedzi w terminie określonym w ust. 3 powyżej lub (iii) nie przedstawią według uzasadnionej ekonomicznie opinii Inicjatora w Odpowiedzi takich samych lub lepszych Warunków Kluczowych, w tym w szczególności ceny, jak warunki Zawiadomienia w sprawie Zbycia, wówczas w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od daty przekazania Adresatowi Oferty Zawiadomienia w sprawie Zbycia Inicjator będzie uprawniony do zbycia Oferowanych Udziałów na rzecz osoby trzeciej na warunkach równie dobrych lub lepszych niż Warunki Kluczowe Zawiadomienia w sprawie Zbycia. W przypadku, gdy warunki wynegocjowane z osobą trzecią będą miały wpływ na cenę Oferowanych Udziałów, Inicjator będzie zobowiązany do powiadomienia o tym Adresata Oferty, który w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia przekaże Inicjatorowi Odpowiedź przyjmującą Oferowane Udziały po nowej cenie, po czym zbycie Oferowanych Udziałów zostanie zrealizowane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami ust. 3 powyżej. 5. Jeżeli Inicjator będzie uprawniony do zbycia swoich udziałów na rzecz osoby trzeciej zgodnie z niniejszym paragrafem, Adresat Oferty zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań oraz zaniechać podejmowania jakichkolwiek czynności, które mogłyby stanowić dla Inicjatora przeszkodę w realizacji zbycia udziałów, pod warunkiem spełnienia postanowień niniejszego paragrafu. 6. Zbycie udziałów zbywanych na rzecz osoby trzeciej z naruszeniem procedury określonej niniejszym paragrafie Umowy jest bezskuteczne wobec Spółki i wspólników Spółki Wspólnicy mają prawo udziału w czystym zysku (dywidendy), wynikającym z rocznego bilansu Spółki. 2. Zysk dzieli się uchwałą Zgromadzenia Wspólników, w proporcjach określonych w tej uchwale. Zasady pokrycia straty, wynikającej z rocznego bilansu, określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. 3. W każdym roku obrotowym, za który sprawozdanie finansowe wskazuje zysk wspólnicy mają prawo do dywidendy w wysokości co najmniej 17% zysku, chyba, że uchwała Zgromadzenia Wspólników podjęta po danym roku obrotowym kwalifikowaną większością 80% głosów będzie stanowić inaczej. 4. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć z podziału między Wspólników czysty zysk, wynikający z rocznego bilansu, a także tworzyć fundusze celowe, określając wysokość odpisów na każdy z tych funduszy, w zależności od potrzeb Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust.3 powyżej. 5. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 6. Zarząd może podjąć decyzję o wypłacie wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki obrotowe na wypłatę oraz jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, 14

15 powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. 7. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat w granicach 100 krotnej wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów. Dopłaty winny być uiszczane przez wspólników równomiernie, w stosunku do posiadanych udziałów. Wysokość i terminy dopłat będą oznaczane w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej jednomyślnie w obecności Wspólników reprezentujących 100% kapitału zakładowego. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. IV. WŁADZE SPÓŁKI 7. Władzami Spółki są: A. Zgromadzenie Wspólników B. Rada Nadzorcza C. Zarząd A. Zgromadzenie Wspólników Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd, na dzień przypadający nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólników reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego. 4. Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu Wspólników osobiście albo przez umocowanych pełnomocników Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa i innych postanowieniach Umowy należy : a) wydawanie zezwoleń na zbywanie i obciążanie udziałów na zasadach określonych w 4 i 5 powyżej, b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań Rady Nadzorczej, c) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, 15

16 d) powoływania i odwoływania członków Zarządu Spółki, e) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, f) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, g) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, h) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu z wykonania obowiązków, i) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, j) rozwiązania i likwidacja Spółki, k) przyjęcie Wspólnika lub wystąpienie do sądu w sprawach wykluczenia Wspólnika, l) zbycie, nabycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, m) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, n) ustalanie zasad zaliczkowej wypłaty dywidendy. 2. Poza sprawami wskazanymi odrębnie w Umowie, kwalifikowana większość 80% głosów wymagana jest przy podejmowaniu uchwał w przedmiocie: a) przyjęcia Wspólnika do Spółki lub wystąpienie do sądu w sprawach wykluczenia Wspólnika, b) wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Spółce lub obciążenie udziałów w Spółce, c) emisji obligacji, zaciągnięcia pożyczki lub kredytu oraz zaciągania zobowiązań warunkowych - o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów o ile obowiązujące przepisy prawa lub Umowy nie stanowią inaczej. 2. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej uchwały Zgromadzenia Wspólników są ważne jeśli podjęte je na zgromadzeniu, w którym uczestniczyli Wspólnicy reprezentujący przynajmniej 80% kapitału zakładowego Spółki (kworum). 3. W Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi odpowiada jeden głos z zastrzeżeniem uprzywilejowań przyznanych na mocy Umowy udziałowi, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 1 Umowy. 4. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, Gdańsku, Sopocie, Łodzi lub Warszawie. 5. Rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej zł (dwa miliony złotych wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. 6. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Umowy należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian. 16

17 B. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników, z tym zastrzeżeniem, że wspólnikowi głosującemu udziałem uprzywilejowanym, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 1 Umowy przysługuje prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. 3. Rada Nadzorcza jest wybierana na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. 4. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad Spółką we wszystkich działach przedsiębiorstwa. Rada Nadzorcza może badać księgi handlowe i pisma Spółki. Może ona tym zadaniem obarczyć poszczególnych członków Rady lub powołanych do określonych zadań rzeczoznawców (biegłych). 5. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do : a) badania bilansu, rachunku zysków i strat i sprawozdania Zarządu, b) przekazywania określonych wyżej dokumentów na Zgromadzenia Wspólników z propozycją odnośnie udzielenia Zarządowi absolutorium, c) sporządzenia sprawozdania ze swej działalności i przedkładania go Zgromadzeniu Wspólników. 6. Oprócz spraw zastrzeżonych obowiązującymi przepisami prawa i innymi postanowieniami Umowy, do uprawnień Rady Nadzorczej należy: a) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, b) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółki, c) ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu, d) udzielanie zezwolenia Członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki, e) zwoływania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli nie uczyni tego Zarząd w terminie określonym w Umowie, jak również zwoływanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli nie uczyni tego Zarząd pomimo zgłoszenia przez Radę Nadzorczą lub Wspólników, reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego, stosownego żądania, f) wybór biegłego rewidenta w celu badania sprawozdań finansowych Spółki, g) wyrażanie zgody na utworzenie lub likwidację oddziału Spółki, h) wyrażanie zgody na zbywanie i nabywanie akcji lub udziałów w innych Spółkach, i) zatwierdzanie rocznego planu finansowego Spółki, j) opiniowanie projektów zmian Umowy Spółki. 7. W przypadku, gdy dokonanie określonej czynności przez Zarząd będzie ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym, czynność ta nie wymaga dodatkowej zgody Rady Nadzorczej. 8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, Sekretarz Rady. 17

18 9. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu 2 (dwa) tygodni od chwili złożenia wniosku. 10. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. 11. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykła większością głosów osób obecnych. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Rada Nadzorcza może na wniosek Przewodniczącego podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub Internetu. 13. Posiedzenia Rady Nadzorczej winny być protokołowane, protokół winien być podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza Rady. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają formy pisemnej. 14. Rada Nadzorcza działa w oparciu o zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników Regulamin Rady Nadzorczej. C. Zarząd Spółki Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, niezastrzeżone ustawą albo Umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. 2. Zarząd składa się z trzech lub pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów Zarządu powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. 3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. 4. Dopóki wspólnicy głosujący Udziałami Rodziny Ziembińskich posiadać będzie udziały w Spółce w liczbie co najmniej 20% (dwadzieścia procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników, udział, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 1 Umowy jest uprzywilejowany w zakresie prawa powoływania i odwoływania członków Zarządu według następujących zasad: 1) w okresie od dnia powołania pierwszego składu Zarządu po rejestracji przedmiotowego postanowienia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia upływu pierwszej trzyletniej kadencji Zarządu, wspólnik głosujący udziałem, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 1 Umowy posiada : a) jeżeli Zarząd jest trzyosobowy prawo do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu oraz jednego Wiceprezesa Zarządu, b) jeżeli Zarząd jest pięcioosobowy prawo do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu, jednego Wiceprezesa Zarządu oraz jednego Członka Zarządu, 18

19 2) po upływie pierwszej trzyletniej kadencji Zarządu, o której mowa w pkt 1 powyżej, wspólnik głosujący udziałem, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 1 Umowy posiada: a) jeżeli Zarząd jest trzyosobowy prawo do powoływania i odwoływania jednego Wiceprezesa Zarządu, b) jeżeli Zarząd jest pięcioosobowy prawo do powoływania i odwoływania jednego Wiceprezesa Zarządu oraz jednego Członka Zarządu Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem. 2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów. 3. Dla zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia prawem o wartości przekraczającej: a) zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w przypadku czynności prawnych dotyczących zakupu surowców niezbędnych do prowadzonej przez Spółkę działalności produkcyjnej oraz umów handlowych związanych ze sprzedażą towarów znajdujących się w ofercie handlowej, b) zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w przypadku innych niż wymienione w pkt. a) powyżej czynności prawnych, wymagana jest jednomyślna uchwała całego Zarządu. 4. Uchwały Zarządu wymagane są w szczególności do: a) zaciągania przez Spółkę pożyczek, kredytów bankowych, emitowanie dłużnych papierów wartościowych, udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń osobom trzecim, oraz na każdą czynność prawną tego rodzaju, b) zaciągania przez Spółkę innych niż wymienione w pkt. a) powyżej zobowiązań lub rozporządzanie w imieniu Spółki prawami powyżej kwoty netto zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), c) ustanowienia prokury. 5. Uchwały Zarządu wymagają również: a) przyjmowanie wieloletnich i rocznych planów finansowych Spółki, b) sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, c) sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki, jeżeli którykolwiek z członków Zarządu sprzeciwi się ich przeprowadzeniu. 6. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonywania zaliczkowej wypłaty dywidendy na warunkach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników i przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych. 7. Zarządowi przysługuje od Spółki wynagrodzenie i zwrot kosztów związanych z pełnieniem tej funkcji, zgodnie z zasadami, określonymi uchwałą Rady Nadzorczej 19

20 8. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa powoływania co najmniej jednego członka zarządu. 9. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza chyba, że uchwałą Zgromadzenia Wspólników zostanie powołany pełnomocnik. 10. Zasady funkcjonowania Zarządu ustala Regulamin Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 14. Zmiana Umowy każdorazowo wymaga zgody udziałowca, głosującego udziałem, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 1 Umowy tak długo jak długo trwa uprzywilejowanie tego udziału. 15. Rozwiązanie, przekształcenie, połączenie lub podział Spółki, a także zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części może nastąpić w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa, w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników powziętej większością kwalifikowaną 81% głosów, przy obecności Wspólników reprezentujących 100 % kapitału zakładowego Spółki Likwidację Spółki przeprowadzi Zarząd albo jednoosobowy likwidator, wybrany przez Zgromadzenie Wspólników. 2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem w likwidacji W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych aktów normatywnych. 2. Cel w jakim wspólnicy postanowili prowadzić Spółkę oraz zasady współdziałania Wspólników w realizacji tego celu, a także wzajemne zobowiązania z tym związane Wspólnicy określili w odrębnym porozumieniu. 18. Spory mogące wyniknąć na tle działania Spółki, rozpatrywać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki. 20

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 20 paźdzernika2014

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 49 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 000

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł PLAN POŁĄCZENIA z dnia 28 września 2012 roku Spółek APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka Przejmowana)

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Zarządy spółek NOKAUT.PL sp. z o.o. oraz SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 i art.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o.

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. przyjęty w dniu 25 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Sporządzony w dniu 29 listopada 2013 r. w Grodzisku Wielkopolskim przez:

Bardziej szczegółowo

Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 1. Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 2. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: SV1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać w obrocie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I. postanowienia ogólne.

Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I. postanowienia ogólne. Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością I. postanowienia ogólne. 1 Stawiający oświadczają, że zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA PLAN POŁĄCZENIA U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka moŝe uŝywać skrótu EastSideCapital S.A. 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Analizy Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 25 maja 2015 roku dotyczący: Chemikals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Braniewie, ul. Siedlisko 8, 14-500 Braniewo, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA I Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia: A Spółka łącząca się: COGNOR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

U M O W A S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą

U M O W A S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą U M O W A S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą I. Postanowienia ogólne 1. 1. Stawający, zwani dalej Wspólnikami, oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

- tekst jednolity - MINERAL MIDRANGE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ. 1. Postanowienia ogólne

- tekst jednolity - MINERAL MIDRANGE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ. 1. Postanowienia ogólne - tekst jednolity - MINERAL MIDRANGE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Postanowienia ogólne 1 Wspólnicy przekształcanej spółki Mineral Midrange spółka -------------------------- z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej KBJ S.A. nr 2/3/2013 z dnia 20 września 2013 r. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Marek

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 24.06.2010 oraz uchwałą nr 1 NWZA z dnia 14.12.2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej w zakresie... zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

JEDNOLITY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEDNOLITY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Postanowienia ogólne. ----------------------------------------------------- 1.1. Pan Lech Markiewicz- Burmistrz Strzegomia,

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka powstała z przekształcenia ATC CARGO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 2. 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi: BALTICON Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: BALTICON S.A. 3. Założycielami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na dzień 10 kwietnia 2015 roku w siedzibie Spółki w Ropczycach

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [ ] w imieniu spółki pod firmą InQbe Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie oraz [ ] oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O WI E D Z I A L N O Ś C I Ą

A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O WI E D Z I A L N O Ś C I Ą TEKST JEDNOLITY A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O WI E D Z I A L N O Ś C I Ą 1. Stawający, działający w imieniu Gminy Miejskiej Świdnica oświadczają, że na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA 1 Firma Spółki brzmi: KLEBA INVEST Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: KLEBA INVEST S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego także w postaci

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Tekst jednolity Statut spółki LK Designer Shops spółka akcyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ FIBRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma Spółka działa pod firmą NORTH COAST Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy NORTH COAST S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

MSiG 196/2005 (2288) poz

MSiG 196/2005 (2288) poz MSiG 196/2005 (2288) poz. 11572 Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne S.A. na dzień Ponadto Zarząd

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-019 przy ul. ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka powstała z przekształcenia ATC CARGO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 2. 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Spółka przejmująca: BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie 12.00. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia dokonywanego w trybie art. 492 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy plan podziału został sporządzony zgodnie z art. 533 2 KSH przez Zarząd spółki dzielonej:

Niniejszy plan podziału został sporządzony zgodnie z art. 533 2 KSH przez Zarząd spółki dzielonej: FSG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377904 niniejszym ogłasza, iż dnia 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki.

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki. Projekty uchwał zwołanego na 10 marca 2016 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Mariusz Sosnowski oraz Tadeusz Sosnowski - wspólnicy przekształcanej spółki cywilnej pod nazwą INFOSYSTEMS S.C. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PODJĘTA UCHWAŁA PRZEZ XI NWZA POLNORD S.A. W DNIU 29.09.2003

PODJĘTA UCHWAŁA PRZEZ XI NWZA POLNORD S.A. W DNIU 29.09.2003 Raport bieżący nr 51/2003 - Poniedziałek, 29 września 2003 r. Temat: PODJĘTA UCHWAŁA PRZEZ XI NWZA POLNORD S.A. W DNIU 29.09.2003 Podstawa prawna: Zgodnie z 49 ust.1 pkt. 5 Zarząd POLNORD S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą M10 spółka

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą M10 spółka STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą M10 spółka akcyjna.----------------------------------------- 2. Założycielami Spółki

Bardziej szczegółowo

STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Danks Europejskie

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą PEMUG Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy PEMUG S. A. 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej Spółką, o Statucie w następującym brzmieniu. --------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Data: 2005/07/22 Raport bieżący nr 21 /2005 Zarząd Computer Service Support S.A. podaje do publicznej wiadomości plan połączenia Spółek: Computer Service Support S.A. w Warszawie jako spółką przejmującą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia.. roku

Załącznik nr 1: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia.. roku Załącznik nr 1: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia.. roku w sprawie połączenia Aiton Caldwell SA ze spółką Datera SA oraz zmian w

Bardziej szczegółowo

--------------------------STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ----------------------------- tekst jednolity

--------------------------STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ----------------------------- tekst jednolity --------------------------STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ----------------------------- tekst jednolity Jerzy Gębicki, Konrad Palka, Anna Sysa-Jędrzejowska i Jan Adamus działający w imieniu własnym, Jacek Jankowski

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka może używać nazwy w skrócie Tamex Obiekty Sportowe S.A.

STATUT SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka może używać nazwy w skrócie Tamex Obiekty Sportowe S.A. STATUT SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka będzie prowadzona pod firmą Tamex Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy w skrócie Tamex Obiekty Sportowe

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Veniti Spółka Akcyjna. (tekst jednolity) 2. Spółka może używać skrótu firmy: Veniti SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA BAKALLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z MOGO SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA BAKALLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z MOGO SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 26 lutego 2009 roku ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA BAKALLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z MOGO SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁEK PODLEGAJĄCYCH ŁĄCZENIU I. Projekt uchwały

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku)

STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku) STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku) PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek Oracle Polska spółka z organiczną

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I MULTI MALL MANAGEMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ Niniejszy plan połączenia przez przejęcie

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego BIOGENED S.A. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. oraz. REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. oraz. REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie Konin, dnia 30.09.2013 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie oraz REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie Na podstawie art. 498

Bardziej szczegółowo

Wierzyciel SPÓŁKA AKCYJNA STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wierzyciel SPÓŁKA AKCYJNA STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Wierzyciel SPÓŁKA AKCYJNA STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma spółki brzmi: Wierzyciel Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Wierzyciel S.A. Siedzibą spółki jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Stawający oświadczają, iż zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Stawający oświadczają, iż zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. Statut UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Stawający oświadczają, iż zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 2. 1. Firma spółki będzie brzmieć: PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia uzgodniony i podpisany w Koszalinie w dniu 12 grudnia 2012 r. przez Zarządy Spółek: 1) Apteki Przyjazne Pacjentom sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Planu Podziału Maverick Network sp. z o.o.

Załącznik nr 3 do Planu Podziału Maverick Network sp. z o.o. Załącznik nr 3 do Planu Podziału Maverick Network sp. z o.o. Projekt aktu założycielskiego spółki nowo zawiązanej sporządzony w związku z planowanym podziałem Maverick Network spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 [Siedziba] 3 [Czas trwania]

STATUT SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 [Siedziba] 3 [Czas trwania] STATUT SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [Firma spółki] 1. Spółka będzie działać pod firmą Werth-Holz Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Werth-Holz S.A. oraz

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku

TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku Wind Mobile S.A. KRAKÓW TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku Zarząd spółki pod firmą Wind Mobile

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. II. Przedmiot działalno ci Spółki Art. 6.

I. Postanowienia ogólne Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. II. Przedmiot działalno ci Spółki Art. 6. STATUT spółki pod firmą: STOPKLATKA Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne Art. 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia STOPKLATKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną. --------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. w dniu 4 stycznia 2016

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. w dniu 4 stycznia 2016 Projekty uchwał Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. w dniu 4 stycznia 2016 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ TOP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE uzgodniony w Zabierzowie w dniu

Bardziej szczegółowo

ZAMIERZONE ZMIANY STATUTU W INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ZAMIERZONE ZMIANY STATUTU W INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZAMIERZONE ZMIANY STATUTU W INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Zarząd W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), mając na uwadze projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/IX/2012

Uchwała nr 1/IX/2012 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 września 2012 roku Uchwała nr 1/IX/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DTP Spółka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2. Spółka może używać skrótu firmy STARHEDGE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2. Spółka może używać skrótu firmy STARHEDGE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka działa pod firmą STARHEDGE Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy STARHEDGE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Pogrzebowych

Jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Pogrzebowych Jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Pogrzebowych Tekst jednolity uwzględniający: - akt notarialny z dnia 28.06.1993 r. Repertorium A Nr 1682/93 -

Bardziej szczegółowo