KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu i adresem: ul. Kraszewskiego 40,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu i adresem: ul. Kraszewskiego 40,"

Transkrypt

1 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu i adresem: ul. Kraszewskiego 40, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ) Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Krajowej Spółki Cukrowej S.A. zatwierdzonego w dniu 19 września 2011r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DEM/WE/410/78/11/11 ( Prospekt ) Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z: I. dokonaniem przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 28 listopada 2011 r. wpisu do Rejestru Przedsiębiorców: (a) wzmianki o podwyższeniu kapitału zakładowego Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z kwoty zł do kwoty zł w drodze emisji akcji zwykłych serii P, które zostały pokryte przez akcjonariusza Spółki - Skarb Państwa akcjami Spółki Pfeifer & Langen Glinojeck S.A. z siedzibą w Zygmuntowie, z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości akcjonariuszy Spółki innych niż Skarb Państwa; (b) wzmianki o zmianie Statutu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. II. dokonaniem korekty pojęcia Punktu Obsługi Uprawnionych omyłkowo wskazanego na str. 150 Prospektu oraz korektą definicji POK, która skutkuje rozdzieleniem tegoż pojęcia na dwie definicje: POK oraz PPZ. 1

2 ZMIANA NR 1 W rozdziale Definicje na stronie 6 Prospektu zaktualizowano definicję Akcji oraz Akcji Sprzedawanych. Strona 6 było: Akcje Wszystkie istniejące Akcje Spółki Serii od A do O Akcje Sprzedawane Akcji Spółki będących własnością Akcjonariusza Sprzedającego stanowiących 78,66% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania 78,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu Strona 6 jest: Akcje Wszystkie istniejące Akcje Spółki Serii od A do P Akcje Sprzedawane Akcji Spółki będących własnością Akcjonariusza Sprzedającego stanowiących 78,51% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania 78,51% głosów na Walnym Zgromadzeniu ZMIANA NR 2 W Podsumowaniu, na stronie 11 Prospektu, po ostatnim akapicie Punktu Historia i bieżące wydarzenia dodano: Dodano: Sąd Rejonowy w Toruniu dokonał w dniu 28 listopada 2011 r. wpisu do Rejestru Przedsiębiorców wzmianki o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty zł do kwoty zł, tj. o kwotę zł w drodze emisji akcji zwykłych serii P, które zostały pokryte przez Skarb Państwa akcjami Spółki Pfeifer & Langen Glinojeck S.A. z siedzibą w Zygmuntowie, z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości akcjonariuszy Spółki innych niż Skarb Państwa. ZMIANA NR 3 W rozdziale Rozwodnienie, na stronie 35 Prospektu pod tabelami dodano: Struktura akcjonariatu na Dzień Zatwierdzenia Aneksu nr 1 przedstawia się w następujący sposób: Nazwa Akcjonariusza Liczba akcji % udział w strukturze akcjonariatu % udział w liczbie głosów Skarb Państwa ,69% 79,69% Pozostali akcjonariusze ,31% 20,31% Razem ,00% 100,00% 2

3 W tabeli poniżej przedstawione są informacje dotyczące własności Akcji po zakończeniu Oferty (przy założeniu, że Akcjonariusz Sprzedający sprzeda w Ofercie wszystkie posiadane przez siebie Akcje Sprzedawane). Nazwa Akcjonariusza Liczba akcji % udział w strukturze akcjonariatu % udział w liczbie głosów Skarb Państwa ,18% 1,18% Pozostali akcjonariusze ,31% 20,31% Osoby Uprawnione ,51% 78,51% Razem ,00% 100,00% ZMIANA NR 4 Na stronie 75 Prospektu, w Punkcie Historia Spółki oraz istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta na końcu akapitu trzeciego dodano: Dodano: 28 listopada 2011 r. kapitał zakładowy, w wyniku jego podwyższenia o kwotę zł, osiągnął wysokość zł. ZMIANA NR 5 W rozdziale Informacje o oferowanych papierach wartościowych, w punkcie Kapitał zakładowy, na stronie 132 Prospektu dodano: Po zdanie pierwszym dodano: Na dzień zatwierdzenia Aneksu nr 1 do Prospektu kapitał zakładowy wynosi zł i dzieli się na Akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł. W tabeli dodano: Seria P zwykłe imienne 1 zł Strona 132 było: Wszystkie Akcje imienne serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, Ł, N i O oraz część akcji serii E i M obejmuje Skarb Państwa. Strona 132 jest: Wszystkie Akcje imienne serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, Ł, N, O i P oraz część akcji serii E i M obejmuje Skarb Państwa. ZMIANA NR 6 Na stronie 133 Prospektu, na końcu Punktu Historyczne informacje finansowe dodano: 3

4 Dodano: Sąd Rejonowy w Toruniu dokonał w dniu 28 listopada 2011 r. wpisu do Rejestru Przedsiębiorców wzmianki o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty zł do kwoty zł, tj. o kwotę zł w drodze emisji akcji zwykłych serii P, które zostały pokryte przez Skarb Państwa akcjami Spółki Pfeifer & Langen Glinojeck S.A. z siedzibą w Zygmuntowie, z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości akcjonariuszy Spółki innych niż Skarb Państwa ZMIANA NR 7 Na stronie 156 Prospektu, w punkcie Główni Akcjonariusze dodano po drugim akapicie: Dodano: Na dzień Zatwierdzenia Aneksu nr 1 do Prospektu Akcjonariusz Sprzedający posiada Akcje w kapitale zakładowym Spółki stanowiące 79,69 % kapitału zakładowego Spółki, które uprawniają do wykonywania 79,69 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ostatni akapit punktu Główni Akcjonariusze było: Na podstawie niniejszego Prospektu Akcjonariusz Sprzedający oferuje Akcji Sprzedawanych, stanowiących 78,66% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 78,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ostatni akapit punktu Główni Akcjonariusze jest: Na podstawie niniejszego Prospektu Akcjonariusz Sprzedający oferuje Akcji Sprzedawanych, stanowiących 78,51% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 78,51% głosów na Walnym Zgromadzeniu. ZMIANA NR 8 Na stronie 150 Prospektu dokonano korekty omyłkowo wskazanej nazwy Punktu Obsługi Uprawnionych. Ponadto, dokonano korekty definicji POK, co skutkuje rozdzieleniem jej na dwie definicje: POK oraz PPZ. Strona 150 było: Pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej, w języku polskim. Dopuszczalne są następujące formy: akt notarialny lub pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie, bądź złożonym w obecności umocowanego pracownika Spółki lub pracownika Punktu Obsługi Uprawnionych na warunkach określonych w regulaminach Oferującego. Strona 150 jest: Pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej, w języku polskim. Dopuszczalne są następujące formy: akt notarialny lub pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie, bądź złożonym w obecności umocowanego pracownika Spółki lub pracownika POK lub pracownika PPZ na warunkach określonych w regulaminach Oferującego. Strona 7 było: 4

5 POK Punkt Obsługi Klienta lub Punkt Przyjmowania Zleceń domu maklerskiego, który przyjmuje zamówienia na Akcje Sprzedawane Strona 7 jest: POK PPZ Punkt Obsługi Klienta Oferującego, który przyjmuje zamówienia na Akcje Sprzedawane Punkt Przyjmowania Zleceń Oferującego, który przyjmuje zamówienia na Akcje Sprzedawane ZMIANA NR 9 W związku z aktualizacją Statutu, spowodowaną podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmieniono 7 ust. 1 i 2, 8 ust. 2 oraz dodano w 7 ust. 3 pkt 13 dotychczasowy Statut stanowiący załącznik do Prospektu, został zastąpiony jednolitym tekstem, uwzględniającym wspomniane powyżej zmiany. S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU TEKST JEDNOLITY 1. uchwalony Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2003 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Pawła Błaszczaka Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 23811/ zmieniony Uchwałą Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 marca 2004 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 615/ zawierający zmiany o charakterze redakcyjnym wprowadzone przez Radę Nadzorczą Uchwałą 114/IV/2004 (323) z dnia 5 lipca 2004 roku, na podstawie Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5

6 Spółki z dnia 23 czerwca 2004 roku, objętej aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 2006/ zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 sierpnia 2004 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 2632/ zmieniony Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 października 2004 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 2898/ zmieniony Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 listopada 2004 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 3408/ zmieniony Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 grudnia 2004 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 3509/ dookreślony Oświadczeniem Zarządu Spółki z dnia 22 grudnia 2004 roku, objętym aktem notarialnym sporządzonym przez Joannę Szmańdę-Czerkawską Notariusza w Toruniu, wpisanym w rep. A nr 7857/ zmieniony Uchwałami Nr: oraz 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2005 roku, objętymi aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A nr 966/ dookreślony Oświadczeniem Zarządu Spółki z dnia z dnia 26 kwietnia 2005 roku, objętym aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A nr 1463/ zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2005 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 3549/ zmieniony Uchwałą Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 lutego 2006 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 547/ zmieniony Uchwałą Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2007 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 949/ zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2007 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 1516/ zmieniony Uchwałą Nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 stycznia 2008 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 129/ zmieniony Uchwałą Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 kwietnia 2008 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 1464/ zmieniony Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 maja 2008 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 1963/2008 6

7 18. zmieniony Uchwałą Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 października 2009 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 4313/ zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 września 2010 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 4020/ dookreślony Oświadczeniem Zarządu Spółki z dnia 13 września 2010 roku, objętym aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 4039/ zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2010 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 5530/ zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 czerwca 2011 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 2606/ zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 4744/2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółka działa pod firmą: Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna Spółka może używać skrótu firmy: KSC Polski Cukier S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego Siedzibą Spółki jest: Toruń Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami Założycielem Spółki jest Skarb Państwa Spółka została utworzona na czas nieoznaczony Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, ze zm.), ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz.U. Nr 98, poz. 473, ze zm.) i innych właściwych przepisów oraz ustawy z dnia 7

8 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Przedmiotem działalności Spółki jest: ) uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD Z); 2) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD Z); ) działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (PKD Z); ) działalność usługowa następująca po zbiorach (PKD Z); ) obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (PKD Z); ) działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD Z); ) chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych (PKD Z); --- 8) pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD Z); ) produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych (PKD Z); ) wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych (PKD Z); ) produkcja cukru (PKD Z); ) produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (PKD Z); ) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD Z); ) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); ) produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich (PKD Z); ) destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi (PKD Z); ) produkcja win gronowych (PKD Z); ) produkcja słodu (PKD Z); ) produkcja wyrobów tartacznych (PKD Z); ) produkcja gotowych parkietów podłogowych (PKD Z); ) produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD Z); ) produkcja opakowań drewnianych (PKD Z);

9 23) produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD Z;) ) produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (PKD Z); ) produkcja artykułów piśmiennych (PKD Z); ) pozostałe drukowanie (PKD Z); ) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD Z ); ) produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD Z); ) produkcja nawozów i związków azotowych (PKD Z); ) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); ) produkcja wapna i gipsu (PKD Z); ) produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD Z); ) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD Z); ) produkcja elementów elektronicznych (PKD Z); ) produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD Z); ) produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (PKD Z); 37) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); ) naprawa i konserwacja maszyn (PKD Z); ) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD Z); ) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD Z); ) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD Z); ) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD Z); ) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD Z); ) przesyłanie energii elektrycznej (PKD Z); ) dystrybucja energii elektrycznej (PKD Z); ) handel energią elektryczną (PKD Z); ) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD Z); ) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD Z);

10 49) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD Z); ) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD Z); ) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD Z); ) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD Z); ) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD Z); ) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD Z); ) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD Z); ) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD Z); 57) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD Z); ) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD Z); ) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD Z); ) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z); ) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD Z); ) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD Z); ) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD Z); ) zakładanie stolarki budowlanej (PKD Z); ) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD Z); ) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD Z); ) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z); ) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD Z); ) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD Z); ) działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD Z); ) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD Z); ) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD Z); 10

11 73) sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa skór (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD A); ) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD B); ) sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD Z); ) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD Z); ) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD Z); ) sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z); ) sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z); -- 97) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD Z); ) sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z);

12 99) sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z); ) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z); ) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z); 102) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD Z); ) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD Z); 104) transport drogowy towarów (PKD Z); ) transport kolejowy towarów (PKD Z); ) działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD Z); ) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD A); ) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD B); ) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD Z); ) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD C); ) działalność pozostałych agencji transportowych (PKD C); ) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD Z); ) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD Z); ) pozostałe zakwaterowanie (PKD Z); ) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD A); ) ruchome placówki gastronomiczne (PKD B); ) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD Z); ) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD Z); ) wydawanie książek (PKD Z); ) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD Z); ) wydawanie gazet (PKD Z); ) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD Z); ) pozostała działalność wydawnicza (PKD Z); ) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD Z);

13 125) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD Z); ) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD Z); ) nadawanie programów radiofonicznych (PKD Z); ) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD Z); ) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD Z); ) działalność związana z oprogramowaniem (PKD Z); ) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD Z); ) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD Z); ) działalność portali internetowych (PKD Z); ) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); ) działalność holdingów finansowych (PKD Z); ) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD Z); ) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z); ) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z); ) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD Z); ) działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe (PKD Z); ) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD Z); ) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD Z); ) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD Z) ) działalność w zakresie architektury (PKD Z); ) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD Z); ) badania i analizy związane z jakością żywności (PKD A); ) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD B); ) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD Z); ) działalność agencji reklamowych (PKD Z);

14 150) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD Z); ) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); ) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD Z); ) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD Z); 154) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (PKD Z); ) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD Z); ) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z); ) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD Z); ) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD A); ) działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD B); ) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD C); - 161) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD Z); ) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD Z); ) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD Z); ) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD Z); ) działalność związana z pakowaniem (PKD Z); ) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); ) nauka języków obcych (PKD A); ) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B); ) działalność wspomagająca edukację (PKD Z); ) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD Z); ) naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD Z); ) naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD Z); ) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); ) działalność archiwów (PKD B)

15 III. KAPITAŁY Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych) Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym: ) jedna akcja imienna serii A o numerze , ) (słownie: sto dziewięć milionów dziewięćset osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii B oznaczonych numerami od do , ) (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem milionów sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) akcji imiennych serii C oznaczonych numerami od do , ) (słownie: osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji imiennych serii D oznaczonych numerami od do , ) (słownie: trzysta dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii E oznaczonych numerami od do , ) (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje imienne serii F oznaczone numerami od do , ) (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii G oznaczonych numerami od do , ) 4 (słownie: cztery) akcje imienne serii H oznaczone numerami od do , ) (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset piętnaście) akcji imiennych serii I oznaczonych numerami od do , ) 1 (słownie: jedna) akcja imienna serii J oznaczona numerem ) 6 (słownie: sześć) akcji imiennych serii K oznaczonych numerami od do , ) (słownie: pięć milionów szesnaście tysięcy) akcji imiennych serii L oznaczonych numerami od do , ) 9 (słownie: dziewięć) akcji imiennych serii Ł oznaczonych numerami od do , ) (słownie: pięćset dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy) akcje imienne serii M, oznaczone numerami od do , ) (słownie: pięć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset) akcji imiennych serii N oznaczonych numerami od do , ) (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii O oznaczonych numerami od do ,

16 17) (słownie: jeden milion osiemset dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji imiennych serii P oznaczonych numerami od do Kapitał zakładowy został pokryty aportem, przy czym akcje Spółki poszczególnych serii zostały pokryte aportem w następujący sposób: ) akcje serii A i B zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Cukrowni Mełno S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; b) Cukrowni Ostrowy S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; c) Cukrowni Borowiczki S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; d) Cukrowni Dobrzelin S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; e) Cukrowni Brześć Kujawski S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; f) Cukrowni Krasiniec S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; g) Cukrowni Malbork S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; h) Cukrowni Mała Wieś S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; i) Cukrowni Nowy Staw S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; j) Cukrowni Chełmża S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; k) Cukrowni Glinojeck S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; l) Cukrowni Leśmierz S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; m) Cukrowni Toruńskich S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; n) Cukrowni Glinojeck S.A. - akcje serii J oznaczone numerami od do ; o) Cukrowni Glinojeck S.A. - akcje serii K oznaczone numerami od do ; ) akcje serii C zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Poznańsko-Pomorskiej Spółki Cukrowej S.A. jedna akcja serii A o numerze i akcji serii B oznaczonych numerami od do ; b) Lubelsko-Małopolskiej Spółki Cukrowej S.A. jedna akcja serii A o numerze i akcji serii B oznaczonych numerami od do ; ) akcje serii D zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Cukrowni Glinojeck S.A. akcje serii C oznaczone numerami do ; b) Cukrowni Ropczyce S.A. akcje serii C oznaczone numerami do ; c) Cukrowni Strzyżów S.A. akcje serii C oznaczone numerami do ;

17 d) Cukrowni Pelplin S.A. akcje serii C oznaczone numerami do ; ) akcje serii F zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Śląskiej Spółki Cukrowej S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii B oznaczonych numerami od do ; b) Cukrowni Baborów S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; c) Cukrowni Cerekiew S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; d) Cukrowni Chybie S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; e) Cukrowni Jawor S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; f) Cukrowni Łagiewniki S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; g) Cukrowni Małoszyn S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; h) Cukrowni Otmuchów S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; i) Cukrowni Pastuchów S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; j) Cukrowni Pustków S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; k) Cukrowni Racibórz S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; l) Cukrowni Strzelin S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; m) Cukrowni Świdnica S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; n) Cukrowni Wieluń S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; o) Cukrowni Wrocław S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; p) Cukrowni Wróblin S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; q) Cukrowni Glinojeck S.A akcji serii D oznaczonych numerami od do , akcje serii E oznaczone numerami od do , od do oraz od do i akcje serii M oznaczone numerami od do oraz od do ;

18 r) Cukrowni Chełmża S.A akcji serii C oznaczonych numerami od do ; - s) Cukrowni Krasiniec S.A akcji serii C oznaczonych numerami od do ; t) Cukrowni Mełno S.A akcji serii C oznaczonych numerami od do ; ---- u) Cukrowni Opalenica S.A akcji serii C oznaczonych numerami od do ; v) Cukrowni Szamotuły S.A akcji serii C oznaczonych numerami od do ; w) Cukrowni Włostów S.A akcji serii C oznaczonych numerami od do ; --- x) Cukrowni Głogów S.A akcji serii C oznaczonych numerami od do ; -- y) Cukrowni Gniezno S.A akcji serii C oznaczonych numerami od do i akcji serii G oznaczonych numerami od do oraz od do ; z) Cukrowni i Rafinerii Witaszyce S.A akcji serii C oznaczonych numerami od do ; za) Cukrowni Zbiersk S.A akcji serii C oznaczonych numerami od do ; -- zb) Cukrowni Zduny S.A akcji serii C oznaczonych numerami od do ; ) Akcje serii G zostały pokryte akcjami zwykłymi na okaziciela spółki KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach; ) Akcje serii H zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Cukrowni Glinojeck S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem ; b) Cukrowni Pelplin S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem ; ) Akcja serii J została pokryta akcją imienną spółki Cukrowni Gniezno S.A. akcja serii A oznaczona nr ; ) Akcje serii K zostały pokryte akcjami imiennymi spółki Pfeifer & Langen Polska S.A. - 5 akcji serii H oznaczonych numerami , , , i ; ) Akcje serii L zostały pokryte akcjami imiennymi spółki Cukrownia Leśmierz S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ;--- 10) Akcje serii Ł zostały pokryte akcjami imiennymi spółek a) Cukrowni Ropczyce S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem ; b) Cukrowni Strzyżów S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem ;- 11) Akcje serii N zostały pokryte akcjami imiennymi spółki Südzucker Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu akcji serii D oznaczonych numerami od do , od do , od do , od do , od do , od do , od do , od do , od do , od do i od do

19 12) Akcje serii O zostały pokryte akcjami imiennymi serii D, E, G i H spółki Pfeifer & Langen Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu; ) Akcje serii P zostały pokryte akcjami imiennymi serii A spółki Pfeifer & Langen Glinojeck S.A. z siedzibą w Zygmuntowie Akcje serii E pokryte są częścią przeniesionego na Spółkę majątku przejętych spółek: ) Cukrowni Borowiczki S.A. z siedzibą w Płocku, ) Cukrowni Brześć Kujawski S.A. z siedzibą w Brześciu Kujawskim, ) Cukrowni Częstocice S.A. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ) Cukrowni Dobrzelin S.A. z siedzibą w Dobrzelinie, ) Cukrowni Janikowo S.A. z siedzibą w Janikowie, ) Cukrowni Klemensów S.A. z siedzibą w Szczebrzeszynie, ) Cukrowni Krasnystaw S.A. z siedzibą w Siennicy Nadolnej, ) Cukrowni Kruszwica S.A. z siedzibą w Kruszwicy, ) Cukrowni Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, ) Cukrowni Łapy S.A. z siedzibą w Łapach, ) Cukrowni Malbork S.A. z siedzibą w Malborku, ) Cukrowni Mała Wieś S.A. z siedzibą w Małej Wsi, ) Cukrowni Nakło S.A. z siedzibą w Nakle nad Notecią, ) Cukrowni Nowy Staw S.A. z siedzibą w Nowym Stawie, ) Cukrowni Opole S.A. z siedzibą w Opolu Lubelskim, ) Cukrowni Ostrowy S.A. z siedzibą w Ostrowach, ) Cukrowni Rejowiec S.A. z siedzibą w Rejowcu, ) Cukrowni Sokołów S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, ) Cukrowni Toruńskie S.A. z siedzibą w Toruniu, ) Fabryki Cukru w Tucznie S.A. z siedzibą w Tucznie, ) Cukrowni Werbkowice S.A. z siedzibą w Werbkowicach, ) Cukrowni Wożuczyn S.A. z siedzibą w Wożuczynie-Cukrowni, ) Cukrowni Żnin S.A. z siedzibą w Żninie

20 proporcjonalną do udziału w kapitale zakładowym tych spółek akcjonariuszy innych niż Spółka Akcje serii I pokryte są częścią przeniesionego na Spółkę majątku przejętych spółek: ) Cukrowni Gryfice S.A. z siedzibą w Gryficach, ) Cukrowni Kluczewo S.A. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, ) Cukrowni Pruszcz S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, proporcjonalną do udziału w kapitale zakładowym tych spółek akcjonariuszy innych niż Spółka, oraz przeniesionym na Spółkę majątkiem przejętej spółki: ) Cukrowni Szczecin S.A. z siedzibą w Szczecinie Akcje serii M pokryte są częścią przeniesionego na Spółkę majątku przejętej spółki Cukrownia Leśmierz S.A. z siedzibą w Leśmierzu, proporcjonalną do udziału w jej kapitale zakładowym akcjonariuszy innych niż Spółka Akcja imienna serii A jest akcją uprzywilejowaną Skarbu Państwa, do której przypisane jest prawo sprzeciwu na Walnym Zgromadzeniu w sprawach: zmiany statutu Spółki, postawienia Spółki w stan likwidacji, jej połączenia lub przekształcenia oraz zbycia jej przedsiębiorstwa i zadysponowania przez Spółkę prawem do produkcji cukru w kwocie A nabytym od producentów cukru. Akcja imienna serii A nie podlega zamianie na akcje na okaziciela, podlega umorzeniu tylko na wniosek Skarbu Państwa, a w przypadku jej zbycia traci wszelkie uprzywilejowania Wszystkie akcje imienne serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, Ł, N, O i P oraz część akcji serii E i M obejmuje Skarb Państwa. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie Zarząd prowadzi księgę akcyjną Akcje imienne serii B nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu zbycia tych akcji osobom trzecim lub ich wprowadzenia do publicznego obrotu Akcje Spółki mogą być umorzone w przypadku utrzymania się przez 3 kolejne lata obrotowe ujemnego wyniku finansowego Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13.Z); 2) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014 2014-06-03 07:44 ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki Raport bieżący 25/2014 Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (dalej "Spółka"), niniejszym informuje,

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO 1. Zamiana treści Statutu Spółki w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności:

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10 maja 2011 roku

ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10 maja 2011 roku ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10 maja 2011 roku Obecne brzmienie 8 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. W TORUNIU TEKST JEDNOLITY

S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. W TORUNIU TEKST JEDNOLITY Statut S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. W TORUNIU TEKST JEDNOLITY 1. uchwalony Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2003 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA:

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA: Nr 20/2011 dotyczy: zmiany w Statucie SIMPLE Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje że w dniu 27 czerwca 2011 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano zmiany postanowieo 2, 5, 6 oraz tytułu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia VOTUM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Polska Agencja Prasowa S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego. Polska Agencja Prasowa S.A. Gdańsk, dnia 23 kwietnia 2009 roku Swissmed Centrum Zdrowia S.A. ul. Wileńska 44 80-215 Gdańsk Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa S.A. RAPORT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

- tekst jednolity - MINERAL MIDRANGE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ. 1. Postanowienia ogólne

- tekst jednolity - MINERAL MIDRANGE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ. 1. Postanowienia ogólne - tekst jednolity - MINERAL MIDRANGE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Postanowienia ogólne 1 Wspólnicy przekształcanej spółki Mineral Midrange spółka -------------------------- z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany w Statucie Z.Ch. Police S.A.:

Proponowane zmiany w Statucie Z.Ch. Police S.A.: Proponowane zmiany w Statucie Z.Ch. Police S.A.: 1) 6 o dotychczasowej treści: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. 24,12 produkcja barwników i pigmentów, 2. 24,13 produkcja chemikaliów nieorganicznych

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku.

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. 1. Na podstawie uchwały nr 17 ZWZ Prymus S.A. zmienia się 6 Statutu Spółki. Obowiązujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko/nazwa: PEŁNOMOCNICTWO

1. Imię i nazwisko/nazwa: PEŁNOMOCNICTWO Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TABLEO Spółka Akcyjna w dniu 23 września 2015 r. Informacje ogólne: Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na dzień 10 kwietnia 2015 roku w siedzibie Spółki w Ropczycach

Bardziej szczegółowo

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA 1 Firma Spółki brzmi: KLEBA INVEST Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: KLEBA INVEST S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego także w postaci

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: Numer raportu: RB 109-W/2015 Data sporządzenia: 2015-12-29 Temat raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku Treść raportu: Zarząd Centrum

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1) Na podstawie art.409 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity)

STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity) STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1. Firma Spółki brzmi: PC GUARD Spółka Akcyjna. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa

Bardziej szczegółowo

Obecna treść 6 Statutu:

Obecna treść 6 Statutu: Na podstawie 38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w związku ze zmianą

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU

S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU TEKST JEDNOLITY 1. uchwalony Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2003 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą PEMUG Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy PEMUG S. A. 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zmiany do porządku obrad ZWZA. Raport bieżący Nr 13/2010

Zmiany do porządku obrad ZWZA. Raport bieżący Nr 13/2010 Zmiany do porządku obrad ZWZA Raport bieżący Nr 13/2010 Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje niniejszym zmianę do porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 21 czerwca 2010 roku, wprowadzoną na żądanie akcjonariusza

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/I/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 maja 2009 roku

Uchwała nr 1/I/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 maja 2009 roku Uchwała nr 1/I/2009 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna postanawia powołać [ ] na Przewodniczącego. ----------------------------

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach

Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Postanowienia ogólne 1 Spółka będzie działać pod firmą: i3d Spółka Akcyjna. Spółka może w obrocie używać skrótu i3d S.A. 2. Siedzibą Spółki jest

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Załącznik Nr 3 do raportu bieżącego nr 34/2013 ENEA S.A. z dnia 21 listopada 2013 r. Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki jest

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą GRODNO spółka akcyjna. --------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE. Eko Holding S.A.

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE. Eko Holding S.A. Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Eko Holding S.A. DATA NW: 26 czerwca 2012 roku (godz. 12.00) Liczba głosów, którymi fundusz dysponował

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku Dane Akcjonariusza: FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku Imię i Nazwisko/Nazwa:.... Adres:... PESEL

Bardziej szczegółowo

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. EM Kancelaria Publiczna Raport bieżący 17/2009 Wrocław, 02.06.2009 r. Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU FIRMY HANDLOWEJ JAGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU FIRMY HANDLOWEJ JAGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU FIRMY HANDLOWEJ JAGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna. Spółka może używać formy skróconej

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie 12.00. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI Informacja dotycząca zmian w Statucie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące dotychczas obowiązujące

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

począwszy od roku obrotowego Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za

począwszy od roku obrotowego Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za Raport bieżący nr 69/2008 Data sporządzenia: 2008-09-17 Skrócona nazwa emitenta ADS S.A. Temat Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 września 2008 roku. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad:

Szczegółowy porządek obrad: Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ; 2. Wybór przewodniczącego ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

63.12.Z 33.12.Z 33.13.Z 33.14.Z 33.19.Z 33.20.Z 95.11.Z 95.12.Z 46.14.Z

63.12.Z 33.12.Z 33.13.Z 33.14.Z 33.19.Z 33.20.Z 95.11.Z 95.12.Z 46.14.Z STATUT KOMPAP S.A. Tekst jednolity z dn. 29 czerwca 2010 r. 1 Stawiający oświadczają, że zawierają umowę Spółki Akcyjnej. 2 Stawiający oświadczają, że Spółka istnieć będzie pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 60 / 2011

Raport bieżący nr 60 / 2011 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 60 / 2011 Data sporządzenia: 2011-12-13 Skrócona nazwa emitenta ATREM S.A. Temat Ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki Atrem S.A. Podstawa prawna Art.

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 24.06.2010 oraz uchwałą nr 1 NWZA z dnia 14.12.2011

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki uwzględniająca zmiany proponowane przez akcjonariusza Skarb Państwa

Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki uwzględniająca zmiany proponowane przez akcjonariusza Skarb Państwa Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki uwzględniająca zmiany proponowane przez akcjonariusza Skarb Państwa Poniżej przedstawiono zestawienie dotychczasowych postanowień Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity. I. Postanowienia ogólne 1

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity. I. Postanowienia ogólne 1 STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne 1 Adam Krynicki i Anna Maria Barska, wspólnicy przekształcanej spółki Krynicki Recykling spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą GRODNO spółka akcyjna. -----------------------------------

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH Spółka Akcyjna Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH Spółka Akcyjna Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( CIECH S.A. ), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BAKALLAND S.A. Z SIEDZIBĘ W WARSZAWIE

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BAKALLAND S.A. Z SIEDZIBĘ W WARSZAWIE ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BAKALLAND S.A. Z SIEDZIBĘ W WARSZAWIE Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie (00-446) przy ul. Fabrycznej 5, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Uchwała nr 1 / 2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą B3SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Załącznik nr 10 do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A. o zwołaniu Spółki FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ ZM Henryk Kania S.A. na dzień 2 czerwca 2014 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ ZM Henryk Kania S.A. na dzień 2 czerwca 2014 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ ZM Henryk Kania S.A. na dzień 2 czerwca 2014 r. Projekt Uchwały nr 1/05/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 3 lutego 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 3 lutego 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 3 lutego 2010 roku Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 10.00 Członek Rady Nadzorczej Pan

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi: BALTICON Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: BALTICON S.A. 3. Założycielami

Bardziej szczegółowo

STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółka działa pod firmą Kino Polska TV Spółka Akcyjna i może używać skrótu firmy Kino Polska TV S.A. 2 1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. 3.Działalność Spółki obejmuje w szczególności: Nazwa działalności

S T A T U T. 3.Działalność Spółki obejmuje w szczególności: Nazwa działalności S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma spółki brzmi: Wawel Spółka Akcyjna. 2 Siedzibą spółki jest miasto Kraków. 3 Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 4 Spółka prowadzi działalność na podstawie

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika. UCHWAŁA NR 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie, zwołanym na dzień 8 sierpnia 2013 r. Stosowanie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Veniti Spółka Akcyjna. (tekst jednolity) 2. Spółka może używać skrótu firmy: Veniti SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej KBJ S.A. nr 2/3/2013 z dnia 20 września 2013 r. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Marek

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI. I. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI. I. Postanowienia ogólne Statut Regnon Spółka Akcyjna w brzmieniu uchwalonym w dniu 9 marca 2015 roku STATUT SPÓŁKI I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi: Regnon Spółka Akcyjna. -------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 4 grudnia 2013 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność pod

Bardziej szczegółowo

Symbol Nazwa działalności Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja słodu Produkcja napoj

Symbol Nazwa działalności Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja słodu Produkcja napoj S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma spółki brzmi: Wawel Spółka Akcyjna. ---------------------------------------------------------- 2 Siedzibą spółki jest miasto Kraków. ----------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22 z dnia 1 września 2010 roku

Uchwała nr 22 z dnia 1 września 2010 roku Uchwała nr 21 z dnia 1 września 2010 roku Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka ) w przedmiocie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009

Bardziej szczegółowo

A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O WI E D Z I A L N O Ś C I Ą

A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O WI E D Z I A L N O Ś C I Ą TEKST JEDNOLITY A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O WI E D Z I A L N O Ś C I Ą 1. Stawający, działający w imieniu Gminy Miejskiej Świdnica oświadczają, że na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Analizy Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w tekście jednolitego Statutu Spółki Modecom S.A.

Planowane zmiany w tekście jednolitego Statutu Spółki Modecom S.A. Planowane zmiany w tekście jednolitego Statutu Spółki Modecom S.A. 1) Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Proponowane nowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Czas

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza tajność przy głosowaniu w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. przeciwko 0 głosów

UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza tajność przy głosowaniu w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. przeciwko 0 głosów UCHWAŁA nr 1 Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Michała

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 45/2009 z dnia 30.10.2009 roku. Temat: Dokonana zmiana statutu Mercor SA

Raport bieŝący nr 45/2009 z dnia 30.10.2009 roku. Temat: Dokonana zmiana statutu Mercor SA Raport bieŝący nr 45/2009 z dnia 30.10.2009 roku Temat: Dokonana zmiana statutu Mercor SA Zarząd Mercor SA informuje, Ŝe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałami nr 5, nr 6 oraz nr 7 podjętymi

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr 49/2009 Data: 2009-09-04 Temat: Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w dniu 04.09.2009 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Podstawa

Bardziej szczegółowo

Statut CIECH Spółka Akcyjna Tekst jednolity

Statut CIECH Spółka Akcyjna Tekst jednolity CIECH Spółka Akcyjna wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011687 Statut CIECH

Bardziej szczegółowo

Statut CIECH Spółka Akcyjna Tekst jednolity

Statut CIECH Spółka Akcyjna Tekst jednolity CIECH Spółka Akcyjna wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011687 Statut CIECH

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi : Grupa Żywiec Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Żywiec S.A. 2. Siedzibą Spółki jest Żywiec.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SANWIL HODING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 MARCA 2012 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SANWIL HODING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 MARCA 2012 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SANWIL HODING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 MARCA 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia numerem 0000119088, w oparciu o regulacje

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. II. Przedmiot działalno ci Spółki Art. 6.

I. Postanowienia ogólne Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. II. Przedmiot działalno ci Spółki Art. 6. STATUT spółki pod firmą: STOPKLATKA Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne Art. 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia STOPKLATKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną. --------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT COMECO Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGOLNE. 1. Jerzy Zygmunt Komosiński oświadcza, że zawiązuje Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką.

STATUT COMECO Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGOLNE. 1. Jerzy Zygmunt Komosiński oświadcza, że zawiązuje Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką. STATUT COMECO Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGOLNE 1. Jerzy Zygmunt Komosiński oświadcza, że zawiązuje Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką. 2. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą:

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

STATUT BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ. 4 Spółka może posiadać, tworzyć i likwidować oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.

STATUT BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ. 4 Spółka może posiadać, tworzyć i likwidować oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne. I. Treść obowiązującego Statutu BEST S.A., którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 27 grudnia 2010 r. STATUT BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

Statut Spółki IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI Statut Spółki IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lipca 2014 roku

UCHWAŁA Nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lipca 2014 roku UCHWAŁA Nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

S T A T U T P R O - L O G S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. ---------------------------------------------------

S T A T U T P R O - L O G S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. --------------------------------------------------- S T A T U T P R O - L O G S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. --------------------------------------------------- 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach powołuje na Przewodniczącego...

Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach powołuje na Przewodniczącego... UCHWAŁA nr 1 /PROJEKT/ w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach powołuje na Przewodniczącego... UCHWAŁA nr 2 /PROJEKT/ w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Tre uchwał podj tych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzib w Łodzi, które odbyło si

Tre uchwał podj tych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzib w Łodzi, które odbyło si Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2013 roku (akt notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: STAR FITNESS Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy STAR FITNESS S.A. 3. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 29 kwietnia 2010 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 29 kwietnia 2010 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 29 kwietnia 2010 r. Poznaniu, działając na podstawie art. 395 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 [Siedziba] 3 [Czas trwania]

STATUT SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 [Siedziba] 3 [Czas trwania] STATUT SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [Firma spółki] 1. Spółka będzie działać pod firmą Werth-Holz Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Werth-Holz S.A. oraz

Bardziej szczegółowo

IPO SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

IPO SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2015-04-15 15:01 IPO SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 11/2015 Zarząd CLEAN TECHNOLOGIES S.A. (wcześniej: IPO S.A., dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka moŝe uŝywać skrótu EastSideCapital S.A. 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo