KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu i adresem: ul. Kraszewskiego 40,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu i adresem: ul. Kraszewskiego 40,"

Transkrypt

1 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu i adresem: ul. Kraszewskiego 40, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ) Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Krajowej Spółki Cukrowej S.A. zatwierdzonego w dniu 19 września 2011r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DEM/WE/410/78/11/11 ( Prospekt ) Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z: I. dokonaniem przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 28 listopada 2011 r. wpisu do Rejestru Przedsiębiorców: (a) wzmianki o podwyższeniu kapitału zakładowego Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z kwoty zł do kwoty zł w drodze emisji akcji zwykłych serii P, które zostały pokryte przez akcjonariusza Spółki - Skarb Państwa akcjami Spółki Pfeifer & Langen Glinojeck S.A. z siedzibą w Zygmuntowie, z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości akcjonariuszy Spółki innych niż Skarb Państwa; (b) wzmianki o zmianie Statutu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. II. dokonaniem korekty pojęcia Punktu Obsługi Uprawnionych omyłkowo wskazanego na str. 150 Prospektu oraz korektą definicji POK, która skutkuje rozdzieleniem tegoż pojęcia na dwie definicje: POK oraz PPZ. 1

2 ZMIANA NR 1 W rozdziale Definicje na stronie 6 Prospektu zaktualizowano definicję Akcji oraz Akcji Sprzedawanych. Strona 6 było: Akcje Wszystkie istniejące Akcje Spółki Serii od A do O Akcje Sprzedawane Akcji Spółki będących własnością Akcjonariusza Sprzedającego stanowiących 78,66% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania 78,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu Strona 6 jest: Akcje Wszystkie istniejące Akcje Spółki Serii od A do P Akcje Sprzedawane Akcji Spółki będących własnością Akcjonariusza Sprzedającego stanowiących 78,51% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania 78,51% głosów na Walnym Zgromadzeniu ZMIANA NR 2 W Podsumowaniu, na stronie 11 Prospektu, po ostatnim akapicie Punktu Historia i bieżące wydarzenia dodano: Dodano: Sąd Rejonowy w Toruniu dokonał w dniu 28 listopada 2011 r. wpisu do Rejestru Przedsiębiorców wzmianki o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty zł do kwoty zł, tj. o kwotę zł w drodze emisji akcji zwykłych serii P, które zostały pokryte przez Skarb Państwa akcjami Spółki Pfeifer & Langen Glinojeck S.A. z siedzibą w Zygmuntowie, z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości akcjonariuszy Spółki innych niż Skarb Państwa. ZMIANA NR 3 W rozdziale Rozwodnienie, na stronie 35 Prospektu pod tabelami dodano: Struktura akcjonariatu na Dzień Zatwierdzenia Aneksu nr 1 przedstawia się w następujący sposób: Nazwa Akcjonariusza Liczba akcji % udział w strukturze akcjonariatu % udział w liczbie głosów Skarb Państwa ,69% 79,69% Pozostali akcjonariusze ,31% 20,31% Razem ,00% 100,00% 2

3 W tabeli poniżej przedstawione są informacje dotyczące własności Akcji po zakończeniu Oferty (przy założeniu, że Akcjonariusz Sprzedający sprzeda w Ofercie wszystkie posiadane przez siebie Akcje Sprzedawane). Nazwa Akcjonariusza Liczba akcji % udział w strukturze akcjonariatu % udział w liczbie głosów Skarb Państwa ,18% 1,18% Pozostali akcjonariusze ,31% 20,31% Osoby Uprawnione ,51% 78,51% Razem ,00% 100,00% ZMIANA NR 4 Na stronie 75 Prospektu, w Punkcie Historia Spółki oraz istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta na końcu akapitu trzeciego dodano: Dodano: 28 listopada 2011 r. kapitał zakładowy, w wyniku jego podwyższenia o kwotę zł, osiągnął wysokość zł. ZMIANA NR 5 W rozdziale Informacje o oferowanych papierach wartościowych, w punkcie Kapitał zakładowy, na stronie 132 Prospektu dodano: Po zdanie pierwszym dodano: Na dzień zatwierdzenia Aneksu nr 1 do Prospektu kapitał zakładowy wynosi zł i dzieli się na Akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł. W tabeli dodano: Seria P zwykłe imienne 1 zł Strona 132 było: Wszystkie Akcje imienne serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, Ł, N i O oraz część akcji serii E i M obejmuje Skarb Państwa. Strona 132 jest: Wszystkie Akcje imienne serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, Ł, N, O i P oraz część akcji serii E i M obejmuje Skarb Państwa. ZMIANA NR 6 Na stronie 133 Prospektu, na końcu Punktu Historyczne informacje finansowe dodano: 3

4 Dodano: Sąd Rejonowy w Toruniu dokonał w dniu 28 listopada 2011 r. wpisu do Rejestru Przedsiębiorców wzmianki o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty zł do kwoty zł, tj. o kwotę zł w drodze emisji akcji zwykłych serii P, które zostały pokryte przez Skarb Państwa akcjami Spółki Pfeifer & Langen Glinojeck S.A. z siedzibą w Zygmuntowie, z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości akcjonariuszy Spółki innych niż Skarb Państwa ZMIANA NR 7 Na stronie 156 Prospektu, w punkcie Główni Akcjonariusze dodano po drugim akapicie: Dodano: Na dzień Zatwierdzenia Aneksu nr 1 do Prospektu Akcjonariusz Sprzedający posiada Akcje w kapitale zakładowym Spółki stanowiące 79,69 % kapitału zakładowego Spółki, które uprawniają do wykonywania 79,69 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ostatni akapit punktu Główni Akcjonariusze było: Na podstawie niniejszego Prospektu Akcjonariusz Sprzedający oferuje Akcji Sprzedawanych, stanowiących 78,66% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 78,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ostatni akapit punktu Główni Akcjonariusze jest: Na podstawie niniejszego Prospektu Akcjonariusz Sprzedający oferuje Akcji Sprzedawanych, stanowiących 78,51% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 78,51% głosów na Walnym Zgromadzeniu. ZMIANA NR 8 Na stronie 150 Prospektu dokonano korekty omyłkowo wskazanej nazwy Punktu Obsługi Uprawnionych. Ponadto, dokonano korekty definicji POK, co skutkuje rozdzieleniem jej na dwie definicje: POK oraz PPZ. Strona 150 było: Pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej, w języku polskim. Dopuszczalne są następujące formy: akt notarialny lub pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie, bądź złożonym w obecności umocowanego pracownika Spółki lub pracownika Punktu Obsługi Uprawnionych na warunkach określonych w regulaminach Oferującego. Strona 150 jest: Pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej, w języku polskim. Dopuszczalne są następujące formy: akt notarialny lub pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie, bądź złożonym w obecności umocowanego pracownika Spółki lub pracownika POK lub pracownika PPZ na warunkach określonych w regulaminach Oferującego. Strona 7 było: 4

5 POK Punkt Obsługi Klienta lub Punkt Przyjmowania Zleceń domu maklerskiego, który przyjmuje zamówienia na Akcje Sprzedawane Strona 7 jest: POK PPZ Punkt Obsługi Klienta Oferującego, który przyjmuje zamówienia na Akcje Sprzedawane Punkt Przyjmowania Zleceń Oferującego, który przyjmuje zamówienia na Akcje Sprzedawane ZMIANA NR 9 W związku z aktualizacją Statutu, spowodowaną podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmieniono 7 ust. 1 i 2, 8 ust. 2 oraz dodano w 7 ust. 3 pkt 13 dotychczasowy Statut stanowiący załącznik do Prospektu, został zastąpiony jednolitym tekstem, uwzględniającym wspomniane powyżej zmiany. S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU TEKST JEDNOLITY 1. uchwalony Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2003 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Pawła Błaszczaka Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 23811/ zmieniony Uchwałą Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 marca 2004 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 615/ zawierający zmiany o charakterze redakcyjnym wprowadzone przez Radę Nadzorczą Uchwałą 114/IV/2004 (323) z dnia 5 lipca 2004 roku, na podstawie Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5

6 Spółki z dnia 23 czerwca 2004 roku, objętej aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 2006/ zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 sierpnia 2004 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 2632/ zmieniony Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 października 2004 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 2898/ zmieniony Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 listopada 2004 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 3408/ zmieniony Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 grudnia 2004 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 3509/ dookreślony Oświadczeniem Zarządu Spółki z dnia 22 grudnia 2004 roku, objętym aktem notarialnym sporządzonym przez Joannę Szmańdę-Czerkawską Notariusza w Toruniu, wpisanym w rep. A nr 7857/ zmieniony Uchwałami Nr: oraz 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2005 roku, objętymi aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A nr 966/ dookreślony Oświadczeniem Zarządu Spółki z dnia z dnia 26 kwietnia 2005 roku, objętym aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A nr 1463/ zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2005 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 3549/ zmieniony Uchwałą Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 lutego 2006 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 547/ zmieniony Uchwałą Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2007 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 949/ zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2007 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 1516/ zmieniony Uchwałą Nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 stycznia 2008 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 129/ zmieniony Uchwałą Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 kwietnia 2008 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 1464/ zmieniony Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 maja 2008 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 1963/2008 6

7 18. zmieniony Uchwałą Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 października 2009 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 4313/ zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 września 2010 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 4020/ dookreślony Oświadczeniem Zarządu Spółki z dnia 13 września 2010 roku, objętym aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 4039/ zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2010 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 5530/ zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 czerwca 2011 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 2606/ zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 4744/2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółka działa pod firmą: Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna Spółka może używać skrótu firmy: KSC Polski Cukier S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego Siedzibą Spółki jest: Toruń Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami Założycielem Spółki jest Skarb Państwa Spółka została utworzona na czas nieoznaczony Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, ze zm.), ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz.U. Nr 98, poz. 473, ze zm.) i innych właściwych przepisów oraz ustawy z dnia 7

8 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Przedmiotem działalności Spółki jest: ) uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD Z); 2) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD Z); ) działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (PKD Z); ) działalność usługowa następująca po zbiorach (PKD Z); ) obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (PKD Z); ) działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD Z); ) chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych (PKD Z); --- 8) pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD Z); ) produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych (PKD Z); ) wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych (PKD Z); ) produkcja cukru (PKD Z); ) produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (PKD Z); ) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD Z); ) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); ) produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich (PKD Z); ) destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi (PKD Z); ) produkcja win gronowych (PKD Z); ) produkcja słodu (PKD Z); ) produkcja wyrobów tartacznych (PKD Z); ) produkcja gotowych parkietów podłogowych (PKD Z); ) produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD Z); ) produkcja opakowań drewnianych (PKD Z);

9 23) produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD Z;) ) produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (PKD Z); ) produkcja artykułów piśmiennych (PKD Z); ) pozostałe drukowanie (PKD Z); ) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD Z ); ) produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD Z); ) produkcja nawozów i związków azotowych (PKD Z); ) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); ) produkcja wapna i gipsu (PKD Z); ) produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD Z); ) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD Z); ) produkcja elementów elektronicznych (PKD Z); ) produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD Z); ) produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (PKD Z); 37) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); ) naprawa i konserwacja maszyn (PKD Z); ) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD Z); ) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD Z); ) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD Z); ) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD Z); ) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD Z); ) przesyłanie energii elektrycznej (PKD Z); ) dystrybucja energii elektrycznej (PKD Z); ) handel energią elektryczną (PKD Z); ) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD Z); ) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD Z);

10 49) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD Z); ) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD Z); ) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD Z); ) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD Z); ) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD Z); ) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD Z); ) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD Z); ) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD Z); 57) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD Z); ) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD Z); ) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD Z); ) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z); ) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD Z); ) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD Z); ) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD Z); ) zakładanie stolarki budowlanej (PKD Z); ) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD Z); ) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD Z); ) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z); ) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD Z); ) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD Z); ) działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD Z); ) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD Z); ) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD Z); 10

11 73) sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa skór (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD A); ) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD B); ) sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD Z); ) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD Z); ) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD Z); ) sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z); ) sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z); -- 97) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD Z); ) sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z);

12 99) sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z); ) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z); ) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z); 102) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD Z); ) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD Z); 104) transport drogowy towarów (PKD Z); ) transport kolejowy towarów (PKD Z); ) działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD Z); ) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD A); ) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD B); ) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD Z); ) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD C); ) działalność pozostałych agencji transportowych (PKD C); ) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD Z); ) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD Z); ) pozostałe zakwaterowanie (PKD Z); ) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD A); ) ruchome placówki gastronomiczne (PKD B); ) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD Z); ) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD Z); ) wydawanie książek (PKD Z); ) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD Z); ) wydawanie gazet (PKD Z); ) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD Z); ) pozostała działalność wydawnicza (PKD Z); ) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD Z);

13 125) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD Z); ) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD Z); ) nadawanie programów radiofonicznych (PKD Z); ) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD Z); ) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD Z); ) działalność związana z oprogramowaniem (PKD Z); ) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD Z); ) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD Z); ) działalność portali internetowych (PKD Z); ) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); ) działalność holdingów finansowych (PKD Z); ) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD Z); ) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z); ) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z); ) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD Z); ) działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe (PKD Z); ) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD Z); ) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD Z); ) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD Z) ) działalność w zakresie architektury (PKD Z); ) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD Z); ) badania i analizy związane z jakością żywności (PKD A); ) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD B); ) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD Z); ) działalność agencji reklamowych (PKD Z);

14 150) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD Z); ) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); ) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD Z); ) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD Z); 154) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (PKD Z); ) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD Z); ) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z); ) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD Z); ) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD A); ) działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD B); ) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD C); - 161) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD Z); ) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD Z); ) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD Z); ) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD Z); ) działalność związana z pakowaniem (PKD Z); ) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); ) nauka języków obcych (PKD A); ) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B); ) działalność wspomagająca edukację (PKD Z); ) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD Z); ) naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD Z); ) naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD Z); ) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); ) działalność archiwów (PKD B)

15 III. KAPITAŁY Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych) Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym: ) jedna akcja imienna serii A o numerze , ) (słownie: sto dziewięć milionów dziewięćset osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii B oznaczonych numerami od do , ) (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem milionów sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) akcji imiennych serii C oznaczonych numerami od do , ) (słownie: osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji imiennych serii D oznaczonych numerami od do , ) (słownie: trzysta dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii E oznaczonych numerami od do , ) (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje imienne serii F oznaczone numerami od do , ) (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii G oznaczonych numerami od do , ) 4 (słownie: cztery) akcje imienne serii H oznaczone numerami od do , ) (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset piętnaście) akcji imiennych serii I oznaczonych numerami od do , ) 1 (słownie: jedna) akcja imienna serii J oznaczona numerem ) 6 (słownie: sześć) akcji imiennych serii K oznaczonych numerami od do , ) (słownie: pięć milionów szesnaście tysięcy) akcji imiennych serii L oznaczonych numerami od do , ) 9 (słownie: dziewięć) akcji imiennych serii Ł oznaczonych numerami od do , ) (słownie: pięćset dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy) akcje imienne serii M, oznaczone numerami od do , ) (słownie: pięć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset) akcji imiennych serii N oznaczonych numerami od do , ) (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii O oznaczonych numerami od do ,

16 17) (słownie: jeden milion osiemset dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji imiennych serii P oznaczonych numerami od do Kapitał zakładowy został pokryty aportem, przy czym akcje Spółki poszczególnych serii zostały pokryte aportem w następujący sposób: ) akcje serii A i B zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Cukrowni Mełno S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; b) Cukrowni Ostrowy S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; c) Cukrowni Borowiczki S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; d) Cukrowni Dobrzelin S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; e) Cukrowni Brześć Kujawski S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; f) Cukrowni Krasiniec S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; g) Cukrowni Malbork S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; h) Cukrowni Mała Wieś S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; i) Cukrowni Nowy Staw S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; j) Cukrowni Chełmża S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; k) Cukrowni Glinojeck S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; l) Cukrowni Leśmierz S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; m) Cukrowni Toruńskich S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; n) Cukrowni Glinojeck S.A. - akcje serii J oznaczone numerami od do ; o) Cukrowni Glinojeck S.A. - akcje serii K oznaczone numerami od do ; ) akcje serii C zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Poznańsko-Pomorskiej Spółki Cukrowej S.A. jedna akcja serii A o numerze i akcji serii B oznaczonych numerami od do ; b) Lubelsko-Małopolskiej Spółki Cukrowej S.A. jedna akcja serii A o numerze i akcji serii B oznaczonych numerami od do ; ) akcje serii D zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Cukrowni Glinojeck S.A. akcje serii C oznaczone numerami do ; b) Cukrowni Ropczyce S.A. akcje serii C oznaczone numerami do ; c) Cukrowni Strzyżów S.A. akcje serii C oznaczone numerami do ;

17 d) Cukrowni Pelplin S.A. akcje serii C oznaczone numerami do ; ) akcje serii F zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Śląskiej Spółki Cukrowej S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii B oznaczonych numerami od do ; b) Cukrowni Baborów S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; c) Cukrowni Cerekiew S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; d) Cukrowni Chybie S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; e) Cukrowni Jawor S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; f) Cukrowni Łagiewniki S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; g) Cukrowni Małoszyn S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; h) Cukrowni Otmuchów S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; i) Cukrowni Pastuchów S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; j) Cukrowni Pustków S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; k) Cukrowni Racibórz S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; l) Cukrowni Strzelin S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; m) Cukrowni Świdnica S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; n) Cukrowni Wieluń S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; o) Cukrowni Wrocław S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; p) Cukrowni Wróblin S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; q) Cukrowni Glinojeck S.A akcji serii D oznaczonych numerami od do , akcje serii E oznaczone numerami od do , od do oraz od do i akcje serii M oznaczone numerami od do oraz od do ;

18 r) Cukrowni Chełmża S.A akcji serii C oznaczonych numerami od do ; - s) Cukrowni Krasiniec S.A akcji serii C oznaczonych numerami od do ; t) Cukrowni Mełno S.A akcji serii C oznaczonych numerami od do ; ---- u) Cukrowni Opalenica S.A akcji serii C oznaczonych numerami od do ; v) Cukrowni Szamotuły S.A akcji serii C oznaczonych numerami od do ; w) Cukrowni Włostów S.A akcji serii C oznaczonych numerami od do ; --- x) Cukrowni Głogów S.A akcji serii C oznaczonych numerami od do ; -- y) Cukrowni Gniezno S.A akcji serii C oznaczonych numerami od do i akcji serii G oznaczonych numerami od do oraz od do ; z) Cukrowni i Rafinerii Witaszyce S.A akcji serii C oznaczonych numerami od do ; za) Cukrowni Zbiersk S.A akcji serii C oznaczonych numerami od do ; -- zb) Cukrowni Zduny S.A akcji serii C oznaczonych numerami od do ; ) Akcje serii G zostały pokryte akcjami zwykłymi na okaziciela spółki KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach; ) Akcje serii H zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Cukrowni Glinojeck S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem ; b) Cukrowni Pelplin S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem ; ) Akcja serii J została pokryta akcją imienną spółki Cukrowni Gniezno S.A. akcja serii A oznaczona nr ; ) Akcje serii K zostały pokryte akcjami imiennymi spółki Pfeifer & Langen Polska S.A. - 5 akcji serii H oznaczonych numerami , , , i ; ) Akcje serii L zostały pokryte akcjami imiennymi spółki Cukrownia Leśmierz S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ;--- 10) Akcje serii Ł zostały pokryte akcjami imiennymi spółek a) Cukrowni Ropczyce S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem ; b) Cukrowni Strzyżów S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem ;- 11) Akcje serii N zostały pokryte akcjami imiennymi spółki Südzucker Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu akcji serii D oznaczonych numerami od do , od do , od do , od do , od do , od do , od do , od do , od do , od do i od do

19 12) Akcje serii O zostały pokryte akcjami imiennymi serii D, E, G i H spółki Pfeifer & Langen Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu; ) Akcje serii P zostały pokryte akcjami imiennymi serii A spółki Pfeifer & Langen Glinojeck S.A. z siedzibą w Zygmuntowie Akcje serii E pokryte są częścią przeniesionego na Spółkę majątku przejętych spółek: ) Cukrowni Borowiczki S.A. z siedzibą w Płocku, ) Cukrowni Brześć Kujawski S.A. z siedzibą w Brześciu Kujawskim, ) Cukrowni Częstocice S.A. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ) Cukrowni Dobrzelin S.A. z siedzibą w Dobrzelinie, ) Cukrowni Janikowo S.A. z siedzibą w Janikowie, ) Cukrowni Klemensów S.A. z siedzibą w Szczebrzeszynie, ) Cukrowni Krasnystaw S.A. z siedzibą w Siennicy Nadolnej, ) Cukrowni Kruszwica S.A. z siedzibą w Kruszwicy, ) Cukrowni Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, ) Cukrowni Łapy S.A. z siedzibą w Łapach, ) Cukrowni Malbork S.A. z siedzibą w Malborku, ) Cukrowni Mała Wieś S.A. z siedzibą w Małej Wsi, ) Cukrowni Nakło S.A. z siedzibą w Nakle nad Notecią, ) Cukrowni Nowy Staw S.A. z siedzibą w Nowym Stawie, ) Cukrowni Opole S.A. z siedzibą w Opolu Lubelskim, ) Cukrowni Ostrowy S.A. z siedzibą w Ostrowach, ) Cukrowni Rejowiec S.A. z siedzibą w Rejowcu, ) Cukrowni Sokołów S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, ) Cukrowni Toruńskie S.A. z siedzibą w Toruniu, ) Fabryki Cukru w Tucznie S.A. z siedzibą w Tucznie, ) Cukrowni Werbkowice S.A. z siedzibą w Werbkowicach, ) Cukrowni Wożuczyn S.A. z siedzibą w Wożuczynie-Cukrowni, ) Cukrowni Żnin S.A. z siedzibą w Żninie

20 proporcjonalną do udziału w kapitale zakładowym tych spółek akcjonariuszy innych niż Spółka Akcje serii I pokryte są częścią przeniesionego na Spółkę majątku przejętych spółek: ) Cukrowni Gryfice S.A. z siedzibą w Gryficach, ) Cukrowni Kluczewo S.A. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, ) Cukrowni Pruszcz S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, proporcjonalną do udziału w kapitale zakładowym tych spółek akcjonariuszy innych niż Spółka, oraz przeniesionym na Spółkę majątkiem przejętej spółki: ) Cukrowni Szczecin S.A. z siedzibą w Szczecinie Akcje serii M pokryte są częścią przeniesionego na Spółkę majątku przejętej spółki Cukrownia Leśmierz S.A. z siedzibą w Leśmierzu, proporcjonalną do udziału w jej kapitale zakładowym akcjonariuszy innych niż Spółka Akcja imienna serii A jest akcją uprzywilejowaną Skarbu Państwa, do której przypisane jest prawo sprzeciwu na Walnym Zgromadzeniu w sprawach: zmiany statutu Spółki, postawienia Spółki w stan likwidacji, jej połączenia lub przekształcenia oraz zbycia jej przedsiębiorstwa i zadysponowania przez Spółkę prawem do produkcji cukru w kwocie A nabytym od producentów cukru. Akcja imienna serii A nie podlega zamianie na akcje na okaziciela, podlega umorzeniu tylko na wniosek Skarbu Państwa, a w przypadku jej zbycia traci wszelkie uprzywilejowania Wszystkie akcje imienne serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, Ł, N, O i P oraz część akcji serii E i M obejmuje Skarb Państwa. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie Zarząd prowadzi księgę akcyjną Akcje imienne serii B nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu zbycia tych akcji osobom trzecim lub ich wprowadzenia do publicznego obrotu Akcje Spółki mogą być umorzone w przypadku utrzymania się przez 3 kolejne lata obrotowe ujemnego wyniku finansowego Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji

S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU

S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU TEKST JEDNOLITY 1. uchwalony Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2003 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI TOYA S.A. Tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI TOYA S.A. Tekst jednolity STATUT SPÓŁKI TOYA S.A. Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: TOYA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu: TOYA S.A., odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz używać

Bardziej szczegółowo

STATUT TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

STATUT TAURON POLSKA ENERGIA S.A. STATUT TAURON POLSKA ENERGIA S.A. UWZGLĘDNIAJĄCY BRZMIENIE PONIŻSZYCH AKTÓW NOTARIALNYCH: 1) akt notarialny Rep. A nr 20813/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r., 2) akt notarialny Rep. A nr 7111/2007 z dnia 9

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma. 2 Przedmiot działalności

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma. 2 Przedmiot działalności STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma 1. Spółka działa pod firmą Agroma Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu Agroma S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2. Spółka powstała

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna. -------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki

Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki STATUT SPÓŁKI PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA Projekt tekstu jednolitego Statutu uwzględniający zmiany Statutu przyjęte Uchwałą

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTA OWIE IA OGÓL E. 1. Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu OPTIMUS SA.

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTA OWIE IA OGÓL E. 1. Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu OPTIMUS SA. STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTA OWIE IA OGÓL E 1. Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu OPTIMUS SA. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2. 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA Tekst ujednolicony Statutu, z uwzględnieniem zmian wpisanych w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą: COBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Spółka może używać skrótu firmy:

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 Identyfikator wydruku: RP/213765/30/20130726143602 Wydruk przygotowany dla weryfikacji dokumentu Strona 1 z 14 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki Akcyjnej Indykpol

Statut Spółki Akcyjnej Indykpol Statut Spółki Akcyjnej Indykpol I. POSTANOWIENIA OGÓLNE art.1 1. Firma Spółki brzmi: Indykpol Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy firmy w skrócie Indykpol S.A. 3. Spółka może używać nazwy firmy

Bardziej szczegółowo

Statut TORPOL Spółki Akcyjnej. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

Statut TORPOL Spółki Akcyjnej. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki Statut TORPOL Spółki Akcyjnej Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki 1 Firma Spółki brzmi: TORPOL Spółka Akcyjna. Spółka może używać następującego skrótu firmy: TORPOL S.A. oraz wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MISPOL (tekst jednolity)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MISPOL (tekst jednolity) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MISPOL (tekst jednolity) 1. 1. Firma Spółki brzmi Mispol Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej Mispol S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. 2. Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT Mo-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity

STATUT Mo-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity STATUT Mo-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity PREAMBUŁA Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki komandytowej działającej pod firmą: Mo- BRUK J. Mokrzycki Spółka komandytowa z siedzibą w Korzennej

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach Radio Kielce Spółka Akcyjna. -----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

I. Firma, siedziba, przedmiot przedsiębiorstwa, czas trwania Spółki.

I. Firma, siedziba, przedmiot przedsiębiorstwa, czas trwania Spółki. STATUT SPÓŁKI TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym (tekst jednolity) I. Firma, siedziba, przedmiot przedsiębiorstwa, czas trwania Spółki. 1. 1. Firma spółki brzmi: TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki Załącznik do Uchwały Nr 148 ZWZ Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. Statut Spółki Budimex S.A. (Tekst jednolity). Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki 1 Firma Spółki brzmi: Budimex

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ NEUCA tekst jednolity po zm. z dnia 15.04.2014r. I. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ NEUCA tekst jednolity po zm. z dnia 15.04.2014r. I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1 Firma Spółki brzmi: NEUCA spółka akcyjna. Siedzibą Spółki jest miasto Toruń. 2 3 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na zasadach określonych w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE. WSiP S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 24 czerwca 2008 roku.

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE. WSiP S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 24 czerwca 2008 roku. SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: WSiP S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 24 czerwca 2008 roku. Liczba

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MERA S.A. obowiązujący od dnia rejestracji spółki w KRS (stan po 27 czerwca 2011 r.)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MERA S.A. obowiązujący od dnia rejestracji spółki w KRS (stan po 27 czerwca 2011 r.) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MERA S.A. obowiązujący od dnia rejestracji spółki w KRS (stan po 27 czerwca 2011 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki będzie miała brzmienie: MERA Spółka akcyjna. 2. Spółka

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. 3.Działalność Spółki obejmuje w szczególności: Nazwa działalności

S T A T U T. 3.Działalność Spółki obejmuje w szczególności: Nazwa działalności S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma spółki brzmi: Wawel Spółka Akcyjna. 2 Siedzibą spółki jest miasto Kraków. 3 Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 4 Spółka prowadzi działalność na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ INVICO S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ INVICO S.A. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ INVICO S.A. TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone: Aktem notarialnym z dnia 14.02.2011 Repertorium A numer 543/2011, aktem notarialnym z dnia 21.04.2011 Repertorium A

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki pod firmą B3System S.A. I. Postanowienia ogólne

Statut Spółki pod firmą B3System S.A. I. Postanowienia ogólne Statut Spółki pod firmą B3System S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi B3System Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu B3System S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2 1. Spółka działa

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 37/2010

RAPORT BIEŻĄCY 37/2010 Warszawa, 26 marca 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa CeTO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: WAWEL S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 czerwca 2009 roku Liczba głosów jakimi

Bardziej szczegółowo

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna. Statut Spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Tekst jednolity Uwzględniający zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2013 roku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Załącznik do Protokółu z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą MBF Group Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2014 roku. STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (Tekst

Bardziej szczegółowo

STATUT DECORA S.A. (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne

STATUT DECORA S.A. (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne STATUT DECORA S.A. (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi DECORA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu DECORA S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Środa Wielkopolska. 2 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r.

STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r. STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są: Michał Andrzej Lach, zamieszkały w Warszawie, Janusz Przemysław

Bardziej szczegółowo