KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji Bruksela, dnia K(2011)2237 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa N 570/2009 Polska Pomoc na restrukturyzację przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) Dnia 20 października 2009 r. władze polskie zgłosiły pomoc na restrukturyzację przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o. (zwanego dalej: Diorą lub spółką ). Dnia 12 grudnia 2009 r. przesłano wezwanie do udzielenie informacji, na które Polska odpowiedziała pismem z dnia 3 marca 2010 r. Dodatkowe informacje Polska przekazała w piśmie z dnia 28 maja 2010 r. Dnia 23 lipca 2010 r. służby Komisji wystąpiły o dodatkowe informacje, do czego władze polskie ustosunkowały się w piśmie z dnia 19 sierpnia 2010 r. Dnia 18 października 2010 r. służby Komisji przesłały do władz polskich pismo, w którym zwróciły się o informacje, na które odpowiedź została udzielona w dniu 29 października 2010 r. Polska przedstawiła dodatkowe informacje w dniach 21 stycznia 2011 r. i 28 lutego oraz 15 kwietnia 2011 r. Zgłoszenie planu restrukturyzacji było poprzedzone zgłoszeniem pożyczki na ratowanie w wysokości 1,2 mln PLN (około 0,3 mln EUR) z dnia 26 lutego 2009 r., zatwierdzonej przez Komisję w dniu 20 kwietnia 2009 r. (N 116/2009) (dalej decyzja w sprawie pomocy na ratowanie ). II. OPIS 1. Beneficjent (2) Diora ma siedzibę w województwie dolnośląskim, regionie kwalifikującym się do pomocy regionalnej na mocy art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE. Przedsiębiorstwo działa na rynku od 1991 r. Zajmuje się produkcją mebli oraz obudów głośników i systemów nagłośnienia. Jego Ekscelencja Pan Radosław SIKORSKI Minister Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha Warszawa POLSKA Commission européenne, B-1049 Bruxelles/Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 (3) Diora zatrudnia 160 pracowników. W 2009 r. obroty spółki wyniosły 11,7 mln PLN (2,9 mln EUR) 1, a suma bilansowa 5,3 mln PLN (1,3 mln EUR). Ponieważ 68 % przedsiębiorstwa należy do Agencji Rozwoju Przemysłu (zwanej dalej ARP ), która jest spółką akcyjną Skarbu Państwa, należy je uznać za duże przedsiębiorstwo. Dodatkowo pozostałe 32% udziałów firmy znajduje się w rękach polskiego prywatnego przedsiębiorstwa UNITRA THP S.A. (zwanego dalej UNITRĄ ), które ma również udziały w siedmiu innych spółkach. Diora nie jest zatem spółką niezależną, lecz stanowi część większej grupy przedsiębiorstw w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw 2 (zwanych dalej wytycznymi ). 2. Trudności finansowe (4) Poważne problemy związane z działalnością Diory pojawiły się w 2008 r., kiedy to odnotowano stratę netto w wysokości 2,1 mln PLN. Strata wynikała ze znacznego spadku zysku operacyjnego, malejącej płynności oraz braku wydatków na nowe środki trwałe. Przyczynami trudnej sytuacji spółki były m.in.: wysoka aprecjacja złotego w stosunku do walut, w których rozliczane są kontrakty spółki (głównie euro), zmniejszony popyt na rynkach, na których spółka działała (tzn. głównie w Niemczech, Zjednoczonym Królestwie i Francji), skutkujący niskim poziomem zamówień na dostawy oraz uwarunkowania wewnętrzne istotnie ograniczające zdolności produkcyjne w dziedzinie wyrobów lakierowanych w technologiach wysokopołyskowych. Przestarzałe aktywa spółki (5) Główną przyczyną trudności przedsiębiorstwa spółki było to, że korzysta ona z przestarzałych maszyn i urządzeń ponosząc w związku z tym wysokie koszty eksploatacji maszyn oraz całego zakładu. Ma to bezpośredni wpływ na pogarszanie się sytuacji spółki. (6) Struktura obecnych pomieszczeń produkcyjnych nie jest dostosowana do potrzeb i wielkości produkcji: wielkość i proporcje biur, magazynu oraz pomieszczeń produkcyjnych są dalekie od optymalnych. (7) Ponadto ponieważ obecny zakład produkcyjny został zbudowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, linia produkcyjna jest przestarzała. Lokalizacja, zagospodarowanie i konstrukcja budynku są faktycznie niedostosowane do rodzaju produkcji oraz powodują nienaturalne przedłużenie linii montażowej, a tym samym dłuższy i mniej wydany cykl produkcyjny. (8) Ze względu na swą konstrukcję obecne pomieszczenia wymagają skomplikowanego i rozbudowanego systemu grzewczo-wentylacyjnego, co generuje dodatkowe koszty. 1 2 Przy kursie 1 EUR = 4 PLN. Dz.U. C 244 z , s. 2. 2

3 (9) Brakuje elementarnych rozwiązań energooszczędnych, np. brakuje nowoczesnego bojlera, ściany nie są ocieplone i, co najważniejsze, brakuje systemu odzyskiwania ciepła/energii w pomieszczeniach, które wymagają intensywnej wentylacji. (10) Przychody ze sprzedaży, koszty operacyjne i wyniki finansowe przedsiębiorstwa, a także podstawowe pozycje bilansu za lata przedstawiono w tabeli poniżej (wszystkie kwoty w PLN). Nr ROK 2004 ROK 2005 ROK 2006 ROK 2007 ROK 2008 ROK 2009 Przychody netto ze A. sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: B. Koszty operacyjne Zysk/(strata) ze C. sprzedaży (A-B) Pozostałe przychody D. operacyjne Pozostałe koszty E. operacyjne Zysk/(strata) z F. działalności operacyjnej (C+D-E) G. Przychody finansowe H. Koszty finansowe I. Zysk/(strata ze zwykłej działalności gospodarczej (F+G-H) Zysk/(strata) brutto (I +/- K. J) L. Podatek dochodowy M Zysk (strata) netto Podstawowe pozycje bilansu za lata Nr AKTYWA A. Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa II trwałe Środki trwałe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I Zapasy Należności II. krótkoterminowe Inwestycje III. krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe RAZEM AKTYWA

4 Nr PASYWA A. KAPITAŁ WŁASNY I Kapitał podstawowy IV. Kapitał zapasowy V. Kapitał z aktualizacji wyceny VII Zysk/(strata) z lat ubiegłych VIII Zysk/(strata) netto Zobowiązania i rezerwy na B. zobowiązania I Rezerwy na zobowiązania II Zobowiązania długoterminowe III Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe RAZEM PASYWA (11) Porównanie wyników spółki za różne lata wyraźnie wskazuje na dość stabilny poziom przychodów i wyników w latach oraz 2007 i 2009 r. Wyjątek stanowią jedynie lata 2006 i W 2008 r. wyraźnie widać efekty załamania się sytuacji rynkowej i bardzo niskich kursów walut w pierwszych trzech kwartałach roku. Załamanie produkcji wynikające z braku zamówień nie pozwoliło na osiągnięcie poziomu rentowności i wysokości obrotów z 2007 r. Sytuacja finansowa spółki legła u podstaw zgłoszenia pomocy na ratowanie, zatwierdzonej przez Komisję Europejską decyzją z dnia 20 kwietnia 2009 r. (sprawa N 116/2009). Fundusze te posłużyły na zaspokojenie najpilniejszych zobowiązań oraz zapłatę za zakup materiałów produkcyjnych. W 2009 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 11,7 mln PLN. W 2009 r. spółka zanotowała zysk ze sprzedaży w wysokości 0,5 mln PLN oraz zysk z działalności operacyjnej sięgający 0,4 mln PLN. Zysk netto w 2009 r. wyniósł 0,1 mln PLN. Kapitał własny w 2009 r. był na poziomie 0,85 mln PLN. Zobowiązania na koniec 2009 r. wyniosły 4,4 mln PLN, w tym zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 3,7 mln PLN. (12) Jednak, aby odzyskać trwałą rentowność, przedsiębiorstwo musi wciąż przeprowadzić kompleksowe działania restrukturyzacyjne w obszarze majątkowym, organizacyjnym, marketingowym oraz finansowym. 3. Środek pomocy (13) Polska zgłosiła Komisji Europejskiej środek pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstwa w formie pożyczki w wysokości 5,5 mln PLN oraz w formie dokapitalizowania w wysokości 3 mln PLN. Po zatwierdzeniu pomocy przez Komisję Europejską pożyczka ma zostać udzielona beneficjentowi przez Agencję Rozwoju Przemysłu, tj. głównego udziałowca, i wypłacona w 3 transzach. Według założeń w planie restrukturyzacji dokapitalizowanie ma nastąpić w listopadzie 2011 r. Spłata pożyczki powinna nastąpić w czerwcu 2012 r. Wysokość oprocentowania jest zmienna i ustalana w oparciu o aktualną stopę referencyjną podwyższoną o 100 punktów bazowych. Spółka dostarczy zabezpieczenie w formie hipoteki na nieruchomościach spójki, jak również zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach oraz oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na mocy art. 777 ust

5 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z planem restrukturyzacji nieruchomość, na której ma być ustanowiona hipoteka zabezpieczająca pożyczkę ma zostać sprzedana w 2012 r. Przychody ze sprzedaży zostaną wykorzystane do pełnej spłaty pozostałej kwoty pożyczki. 4. Plan restrukturyzacji (14) Plan restrukturyzacji obejmuje lata Restrukturyzacja ma być przeprowadzona w obszarze marketingu, majątkowym, organizacyjnym i finansowym. Działania, które należy podjąć, obejmują następujące elementy: (i) Restrukturyzacja majątkowa (15) W zakresie restrukturyzacji majątkowej planowane jest: przeniesienie produkcji do nowych pomieszczeń, lepiej dostosowanych do potrzeb produkcyjnych i wymogów ochrony środowiska; sprzedaż nieruchomości, która obecnie należy do spółki; zakup maszyn i urządzeń do produkcji; (16) Przeniesienie zakładu do nowej lokalizacji będzie się łączyło z modernizacją części urządzeń oraz zakupem nowych maszyn i urządzeń produkcyjnych, co ma poprawić jakość produktów i zwiększyć wydajność w przeliczeniu na jednego pracownika (przy jednoczesnej redukcji zatrudnienia) oraz zmniejszyć zużycie energii. Innymi słowy, przeniesienie zakładu do nowej lokalizacji pozwoli obniżyć koszty, lepiej zorganizować produkcję przy układzie pomieszczeń poprawiającym logistykę i bardziej odpowiadającym potrzebom spółki. Budowa zakładu w nowej lokalizacji byłaby finansowana w ramach nowej umowy leasingu finansowego. Jej koszt całkowity według szacunków wyniesie 13,5 mln PLN. W związku z przeniesieniem zakładu do nowej lokalizacji planuje się także sprzedaż nieruchomości spółki. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży nieruchomości spółki w szacowanej kwocie 6,4 mln PLN zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki uzyskanej od ARP S.A. (Agencja Rozwoju Przemysłu). Koszt restrukturyzacji majątkowej szacuje się na 15,6 mln PLN. (17) Nabycie nowego zakładu ma zostać zrealizowane w ramach leasingu finansowego zapewnionego przez Invest Park. Podstawowe warunki proponowanej umowy są następujące: leasing na okres [ ] *, wartość netto przedmiotu leasingu [ ]*, wstępna zaliczka (potrącalna) [ ]*, roczna stopa oprocentowania: [ ]*, pierwsza płatność zostania dokonana w styczniu 2012 r. * Informacje poufne 5

6 (18) Zdecydowana większość udziałowców Invest Parku to podmioty publiczne (władze lokalne). Polskie władze potwierdziły jednakże, że firma działa na zasadach czysto komercyjnych i niezależnie od publicznych właścicieli oraz że decyzje inwestycyjne (w tym leasing dla Diory) są podejmowane przez zarząd firmy bez konsultacji z radą nadzorczą. (19) Polskie władze dostarczyły również pismo od Raiffeisen Leasing Polska, w pełni prywatnej firmy finansowej, w którym potwierdza ona gotowość do zawarcia podobnej umowy leasingowej z Diorą na zasadniczo porównywalnych warunkach (jedyna różnica polega na tym, że wstępna płatność wyniosłaby [ ]* a stopa oprocentowania wynosiłaby[ ]*. (20) Należy odnotować, że finansowanie w tej formie nie wiąże się z koniecznością ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia. Funkcję te pełni wstępna płatność ([ ]*) w połączeniu z zapisem w umowie o karze umownej w wysokości [ ]* za wszelkie naruszenia umowy. Nie ma potrzeby ustanawiania hipoteki ponieważ w sensie prawnym do czasu pełnej spłaty majątek pozostaje własnością leasingodawcy. (21) Koszty restrukturyzacji majątkowej przedstawiono w tabeli w pkt 32. (ii) Restrukturyzacja finansowa (22) Restrukturyzacja finansowa obejmuje przede wszystkim: zoptymalizowanie kosztów i przychodów poprzez renegocjację warunków zakupów materiałowych; rezygnację ze skróconych terminów płatności od klientów (obniżenie wysokiego skonto); wdrożenie nowoczesnego systemu zarządzania finansami, kontroli i rachunkowości. zastosowanie środków hedgingowych w celu ograniczenie potencjalnych strat związanych z wahaniami kursowymi. (23) W obszarze spłaty zobowiązań spółka już dokonuje spłaty zobowiązań publicznoprawnych. Ze środków pomocy na ratowanie spłacono zaległości wobec ZUS (Zakładu Opieki Społecznej), z tytułu m.in. podatku od nieruchomości, w łącznej kwocie 0,56 mln PLN. Ze środków własnych spółka dokonała dalszej spłaty zaległych zobowiązań wobec ZUS. Wykorzystała ponadto środki własne na spłatę części zaległości wobec Miasta Świdnica w łącznej kwocie 0,35 mln PLN. Maksymalna nominalna kwota zaległości publicznoprawnych od czasu przyznania pomocy na ratowanie wyniosła 1,16 mln PLN w maju 2009 r. W marcu 2011 r. sięgała ona 0,234 mln PLN. Szacunkowe koszty restrukturyzacji finansowej wyniosłyby 8,2 mln PLN. (24) Według polskich władz publiczni wierzyciele systematycznie naliczali odsetki ustawowe zgodnie z polskim Kodeksem cywilnym o stopie ustalonej przez Radę Ministrów a odroczenia były dopuszczane jedynie na ograniczony okres wynoszący od jednego do dwóch lat. 6

7 (25) Środki restrukturyzacji finansowej przyczynią się do przywrócenie rentowności na następujące sposoby: brak konieczności dalszej spłaty odsetek od spóźnionych płatności (obecnie średnio ok. 6,5 tys. PLN miesięcznie); otwarcia nowych możliwości istotnych oszczędności przy zakupach materiałowych wynoszące ok. 2% wartości materiałów dzięki odzyskaniu swobody w wyborze dostawców oraz negocjacji warunków dostaw; otwarcia możliwości oferowania dłuższych terminów płatności klientom. (26) Koszty restrukturyzacji finansowej przedstawiono w tabeli w pkt 32. (iii) Inne środki restrukturyzacji (27) Zmiana struktury przedsiębiorstwa ma na celu jej dostosowanie do potrzeb spółki poprzez: lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych i redukcję etatów o około 15 %; wprowadzenie motywacyjnego systemu wynagradzania; (28) Działania restrukturyzacyjne w obszarze organizacji mają na celu poprawienie wydajności pracy, obniżenie kosztów spółki, stworzenie systemu motywacyjnego dla pracowników oraz polepszenie relacji z klientami wskutek nowoczesnego planowania produkcji i regularnego informowania klientów o postępach w realizacji złożonych przez nich zamówień oraz zdolnościach produkcyjnych zakładu. Przewidywane koszty restrukturyzacji organizacyjnej wynoszą 0,08 mln PLN. Koszty zwolnień są niewielkie, ponieważ spółka redukuje zatrudnienie głównie poprzez nieprzedłużanie obecnie obowiązujących krótkoterminowych umów o pracę, dzięki czemu nie ma konieczności wypłaty dużych odpraw. (29) Ponadto w zakresie marketingowym (handlowym) planuje następujące działania: zwiększenie dywersyfikacji produkcji w aspekcie geograficznym, tj. sprzedaż również w państwach spoza UE; dywersyfikację odbiorców; poszerzenie oferty i wprowadzenie nowych produktów na rynek (meble dziecięce); skoncentrowanie się na produkcji małoseryjnej; bezpośrednie wejście na rynek z pominięciem pośredników handlowych; (30) Wyżej wymienione działania zapewnią większą stabilizację w zakresie składanych zamówień. Zwiększenie asortymentu produktowa sprawi ponadto, że spółka będzie w mniejszym stopniu narażona na ewentualną dekoniunkturę na jednym z dwóch rynków zbytu firmy (obudowy głośnikowe i meble). Wspomniane działania mają na celu osiągnięcie trwałej i bezpiecznej struktury przychodów, trwały powrót do obrotów na poziomie około [10 16]* mln PLN rocznie i osiągnięcie rentowności na poziomie min. [3-7]*% wartości obrotu w 2013 r. i [3-7]*% w 2014 r.). Koszt restrukturyzacji marketingowej wyniesie 0,07 mln PLN. 7

8 (31) Przyjęta strategia działań jest konsekwentnie realizowana, a jej pierwsze pozytywne rezultaty, a tym samym potwierdzenie ich słuszności, przyniósł rok 2009 i wyniki finansowe za ten rok. 5. Koszty restrukturyzacji i źródła finansowania (32) Poniżej przedstawiono zestawienie kosztów restrukturyzacji, które w sumie wyniosą 24 mln PLN. Wkład własny spółki w restrukturyzację sięgnie 15,5 mln PLN. Reszta kosztów będzie finansowana z pomocy publicznej w formie pożyczki w wysokości 5,5 mln PLN oraz dokapitalizowania w kwocie 3 mln PLN. OBSZAR RESTRUKTURYZACJI KOSZT 1 Restrukturyzacja organizacyjna [ ]* Restrukturyzacja zatrudnienia [ ]* 2 Restrukturyzacja majątkowa [ ]* Leasing nowej nieruchomości [ ]* Budowa zakładu [ ]* Przeprowadzka do nowej lokalizacji [ ]* Zakup maszyn [ ]* Samochody [ ]* Infrastruktura informatyczna [ ]* 3 Restrukturyzacja marketingowa [ ]* Wejście na rynek finalnego odbiorcy [ ]* 4 Restrukturyzacja finansowa [ ]* Zwrot pożyczki ARP + zwrot pomocy ARP[ ]* na ratowanie Oddłużenie firmy [ ]* RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA RESTRUKTURYZACJI KWOTA % WKŁAD WŁASNY [ ]* 64.6 Leasing finansowy [ ]* Środki własne sprzedaż nieruchomości [ ]* POMOC PAŃSTWA [ ]* 35.4 Dokapitalizowanie [ ]* Pożyczka na restrukturyzację [ ]* RAZEM Środki wyrównawcze (33) Zgodnie z wymogiem zapisanym w wytycznych polskie władze przedstawiły w planie restrukturyzacji analizę rynku. Spółka ma ograniczoną ilość klientów (zob. poniżej 10). Główni konkurenci Diory to firmy europejskie (z Niemiec, Danii i Polski), należy jednak także zwrócić uwagę na ekspansję producentów azjatyckich. Główne produkty spółki to obudowy głośnikowe i meble dziecięce 3. Nie są to gotowe produkty, przeznaczone do sprzedaży jako samodzielne produkty, lecz jedynie produkty pośrednie, które klienci wykorzystują w dalszej produkcji. Te półprodukty 3 Chociaż Diora oferowała również gotowe systemy nagłośnienia (tzn. obudowy głośnikowe wraz z technologiczną zawartością), plan restrukturyzacji przewiduje zaprzestanie ich produkcji, zob. pkt 35. 8

9 można zaklasyfikować do właściwego rynku obudów. W tym kontekście jedyna różnica między różnymi obudowami jest ich docelowa funkcja. Poza tym nie ma różnic technologicznych między różnymi rodzajami produkcji zastępowalność po stronie podaży jest bardzo duża. Tym samym rynek może zostać zdefiniowany szeroko. Udział spółki w tym rynku w latach kształtował się na poziomie pomiędzy 0,04 i 0,08% w Polsce, podczas gdy łączna produkcja w Polsce ma 5-6% udział w łącznej produkcji w UE. (34) Polskie władze przewidziały trzy środki wyrównawcze: ograniczenie zdolności produkcyjnych, zobowiązanie do ograniczenia sprzedaży do 2015 r. oraz zaprzestanie produkcji systemów nagłośnienia. (35) Po pierwsze, plan restrukturyzacji przewiduje zmniejszenie uprzedniego potencjału produkcyjnego szacowanego (w ujęciu obrotów) na 20,25 mln PLN do 13,5 mln PLN. Bez dodatkowych inwestycji wykraczających poza te przewidziane w planie restrukturyzacji na spółce faktycznie będą ciążyć fizyczne ograniczenia uniemożliwiające produkcję na poziomie przekraczającym 13,5 mln PLN. (36) Drugi środek wyrównawczy polega na ograniczeniu przychodów do kwoty 13,5 mln do 31 grudnia 2015 r., tzn. przez trzy lata przypadające do zakończeniu okresu restrukturyzacji. Należy zwrócić uwagę na fakt, że zobowiązanie do ograniczenia sprzedaży do poziomu 13,5 mln nie wykracza poza zdolności produkcyjne spółki po restrukturyzacji. Jednakże polskie władze stwierdziły wyraźnie, że dzięki dodatkowym inwestycjom w kwocie 1 mln PLN po okresie restrukturyzacji spółka mogłaby zwiększyć swoje magazyny a tym samym zdolności produkcyjne do kwoty 16,2-17,5 mln PLN. Zatem zdaniem polskich władz zobowiązanie to wykracza poza samo ograniczenie zdolności produkcyjnych i powinno być uznawane za niezależny środek wyrównawczy. (37) Trzeci środek wyrównawczy zaproponowany przez polskie władze polegałby na zaprzestaniu produkcji systemów nagłośnienia. Jak pokazuje poniższa tabela, ta linia produktów stanowi rentowną część działalności Diory. Rentowność w tys. PLN [>1] [>25] [>6] [>8] 2 w % [<1]% [>4]% [<-6]% [>5]% III OCENA POMOCY III.1. Pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE (38) Na mocy art. 107 ust. 1 TFUE pomoc państwa to wszelka pomoc udzielona w jakiejkolwiek formie przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów oraz która wpływa na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi, niezgodna z rynkiem wewnętrznym. (39) Zgłoszony środek pomocy dotyczy zasobów państwowych udostępnionych przez ARP, która jest podmiotem publicznym kontrolowanym przez Skarb Państwa, dlatego 9

10 też pożyczka udzielana jest z zasobów państwowych i można ją przypisać państwu. Wszystkie akcje ARP należą do Skarbu Państwa a prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy wykonuje Minister Transportu. Komisja wyraziła już swoje zdanie na temat możliwości przypisania środków od ARP państwu w decyzji w sprawie pomocy na ratowanie. 4 Polskie władze nigdy nie zakwestionowały tych ustaleń. Pożyczka stanowi wybiórczą korzyść, ponieważ zapewnia Diorze dostęp do kredytu, którego przedsiębiorstwo nie byłoby w stanie uzyskać z innego źródła ze względu na trudną sytuację, w jakiej się znajduje. Chociaż ARP jest także właścicielem spółki, polskie władze nie proponowały interpretacji, zgodnie z którą interwencja została podjęta przez inwestora rynkowego ze względu na sytuację ekonomiczną spółki a inny właściciel spółki nie brał udziału w interwencji. (40) Tę samą logikę można zastosować w odniesieniu do dokapitalizowania spółki przez ARP, gdyż stanowi to wybiórczą korzyść, której przedsiębiorstwo nie byłoby w stanie uzyskać z innego źródła, ponieważ ze względu na trudną sytuację, w jakiej się znajduje, spółka nie byłaby w stanie uzyskać podobnego finansowania na rynku. Władze polskie władze nie zakwestionowały tego rozumowania. (41) Ponieważ istnieje konkurencja i wymiana handlowa pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie obudów głośnikowych, mebli dziecięcych i systemów nagłośnienia, wszelka pomoc przyznana Diorze nie tylko zakłóca konkurencję na rynku, lecz wpływa również na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi. (42) W związku z powyższym Komisja uznaje, że przedmiotowa pożyczka na rzecz spółki Diora oraz dokapitalizowanie tego przedsiębiorstwa stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. (43) Jeżeli chodzi o leasing finansowy ze strony Invest Parku, firmy finansowej, należącej w większości do podmiotów publicznych, Komisja odnotowuje fakt potwierdzenia przez polskie władze, że firma działa na zasadach czysto komercyjnych i że publiczni udziałowcy nie są zaangażowani w decyzje inwestycyjne. Komisja odnotowuje również pisemne potwierdzenie prywatnej instytucji finansowej, która gotowa byłaby zawrzeć taką samą umowę leasingową na warunkach ogólnie podobnych do tych stosowanych przez Invest Park. W świetle powyższych okoliczności Komisja stwierdza, że nie ma oczywistych dowodów na to, że leasing ten stanowi formę pomocy państwa. (44) Jeżeli chodzi o odroczenie spłaty zobowiązań publicznoprawnych Komisja nie może wykluczyć, że stanowią one pomoc państwa. Jednak ze względu na fakt, że nie było wyraźnych decyzji lokalnych organów publicznych odraczających spłatę należności oraz to, że odroczenie (tzn. brak natychmiastowej egzekucji) dotyczyło jedynie krótkiego okresu (jeden do dwóch lat), a także to, że naliczane były odsetki ustawowe, nie ma oczywistych przesłanek wskazujących na istnienie pomocy państwa. Komisja zwraca jednak uwagę na fakt, że nawet w przypadku uznania tych środków za pomoc państwa nie wpłynęłoby to na ocenę zgodności pomocy, ze względu na odpowiedni wkład własny Diory (zob. poniższy pkt 62). Dlatego też Komisja nie musi do celów 4 Dz. U. C 143 z

11 niniejszej decyzji przyjmować ostatecznego stanowiska w kwestii tego, czy odroczenie spłaty przedmiotowych zobowiązań stanowi pomoc państwa. Zgodność pomocy z rynkiem wewnętrznym (45) W niniejszej sprawie nie mają zastosowania wyłączenia, o których mowa w art. 107 ust. 2 TFUE. Z uwagi na to, że podstawowym celem pomocy jest przywrócenie długoterminowej rentowności przedsiębiorstwu zagrożonemu, spośród wyłączeń przewidzianych w art. 107 ust. 3 TFUE można zastosować jedynie wyłączenie określone w art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE, które zezwala na pomoc państwa przeznaczoną na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych, jeżeli nie zmienia ona warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. III.2. Kwalifikowalność przedsiębiorstwa do pomocy restrukturyzacyjnej Zasada jednorazowej pomocy ( pierwszy i ostatni raz ) (46) Zgodnie z pkt 73 wytycznych, jeżeli dane przedsiębiorstwo otrzymało już w przeszłości pomoc na ratowanie lub restrukturyzację, w tym jakąkolwiek pomoc niezgłoszoną, i jeśli minęło mniej niż 10 lat od momentu udzielenia pomocy na ratowanie lub od końca okresu restrukturyzacji lub od wstrzymania wdrażania planu restrukturyzacji (licząc od wydarzenia, które nastąpiło jako ostatnie), Komisja nie zezwala na udzielenie dalszej pomocy na ratowanie lub restrukturyzację. (47) Zgodnie z pkt 20 decyzji w sprawie pomocy na ratowanie oraz w oparciu o pkt 1.7 formularza zgłoszenia pomocy na restrukturyzację, Komisja odnotowuje podniesiony przez władze polskie argument, że przedsiębiorstwo nie otrzymało pomocy na ratowanie lub restrukturyzację w ciągu ostatnich dziesięciu lat oprócz zgłoszonej pomocy na ratowanie zatwierdzonej decyzją Komisji 5. Na tej podstawie Komisja uznaje, że przedsiębiorstwo spełnia wymóg dotyczący zasady jednorazowej pomocy ustanowiony w pkt 72 i nast. wytycznych. Przedsiębiorstwo zagrożone (48) Zgodnie z wytycznymi za przedsiębiorstwo zagrożone uznaje się przedsiębiorstwo, które nie jest w stanie odzyskać dobrej kondycji przy pomocy zasobów własnych ani poprzez uzyskanie niezbędnych środków od udziałowców lub ze źródeł rynkowych, i które bez interwencji władz publicznych prawie na pewno zniknie z rynku. W pkt 11 wytycznych wymieniono także typowe oznaki wskazujące na to, że przedsiębiorstwo jest zagrożone, takie jak: rosnące zadłużenie, malejący obrót, zwiększanie się zapasów, nadwyżka zdolności produkcyjnych, zmniejszający się przepływ środków finansowych, rosnące kwoty odsetek i zmniejszająca się lub zerowa wartość aktywów netto. Zgodnie z pkt 10 lit. c) wytycznych przedsiębiorstwo uznaje się za przedsiębiorstwo zagrożone, jeśli spełnia ono określone w prawie krajowym kryteria w zakresie podlegania postępowaniu upadłościowemu. Pomimo to, że w 2009 r. spółka odnotowała niewielki zysk, jego wysokość nie była wystarczająca na pokrycie strat z lat ubiegłych. W rzeczywistości straty poniesione w 2008 r. osiemnastokrotnie 5 Dz. U. C 143 z , s

12 przewyższyły zysk odnotowany w 2009 r. Rosnące zadłużenie, zobowiązania krótkoterminowe oraz kwota natychmiastowo wymagalnych zobowiązań (na poziomie 0,8 mln PLN) wskazują na poważne problemy przedsiębiorstwa z płynnością, których nie może ono rozwiązać ze względu na brak prywatnego finansowania 6. Punkt 11 wytycznych stanowi jednak, że przedsiębiorstwo zagrożone kwalifikuje się do pomocy tylko wtedy, gdy ewidentnie nie może odzyskać płynności dzięki środkom własnym lub środkom uzyskanym od właścicieli/akcjonariuszy lub ze źródeł rynkowych. (49) W swojej decyzji w sprawie pomocy na ratowanie Komisja uznała, że Diora była przedsiębiorstwem zagrożonym w odnośnym okresie. Komisja stwierdziła między innymi spadek obrotów spółki, wysoki poziom strat z lat ubiegłych oraz narosłe zobowiązania. W chwili obecnej trudności finansowe spółki złagodziło przyznanie pomocy na ratowanie, która jednak będzie musiała zostać zwrócona. Biorąc pod uwagę ogólną sytuację finansową spółki przedstawioną powyżej, Komisja uważa, że spółkę można uznać za przedsiębiorstwo zagrożone zgodnie z pkt 11 wytycznych. Kwalifikowalność przedsiębiorstwa do pomocy restrukturyzacyjnej (50) Zgodnie z pkt 13 wytycznych przedsiębiorstwo należące do większej grupy kapitałowej nie kwalifikuje się w normalnych warunkach do pomocy na restrukturyzację, z wyjątkiem sytuacji, w której można wykazać, że trudności przedsiębiorstwa wynikają z jego indywidualnej sytuacji i nie są wynikiem arbitralnego rozliczenia kosztów w ramach grupy oraz że trudności te są zbyt poważne, by grupa mogła je samodzielnie rozwiązać. (51) Fundusze publiczne, w formie pomocy na ratowanie, przyznaje w omawianym przypadku udziałowiec większościowy, Agencja Rozwoju Przemysłu, która jest spółką akcyjną Skarbu Państwa. Należy zatem sprawdzić, czy udziałowiec mniejszościowy, UNITRA, byłby w stanie zapewnić środki finansowe niezbędne na ratowanie Diory. (52) Jak wyjaśniono w decyzji w sprawie pomocy na ratowanie, UNITRA ma tylko 32 % udziałów w Diorze, zatem zgodnie z polskim prawem grupa nie ma obowiązku sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego. UNITRA posiada również udziały w siedmiu innych spółkach, z których dwie są w stanie likwidacji, a jedna zawiesiła swoją działalność gospodarczą. W przypadku pozostałych spółek udziały UNITRY nie przekraczają 25 % lub też spółki te są niewielkie (kapitał zakładowy wynosi PLN, tj EUR). (53) Pod koniec 2008 r. kapitał zakładowy UNITRY wynosił 4 mln PLN (0,9 mln EUR). Zgodnie z informacjami na temat wyników finansowych UNITRY w 2007 r. obroty firmy wyniosły 12,2 mln PLN (2,7 mln EUR), a poniesione straty wyniosły 7,9 mln PLN (1,8 mln EUR). Chociaż UNITRZE udało się osiągnąć zysk, w 2008 r. wyniósł on jedynie 0,27 mln PLN (0,06 mln EUR), zaś w 2009 r. 0,31 mln PLN (0,06 mln EUR), spółka nie posiada wystarczających zasobów finansowych na ratowanie Diory, gdyż środki te nie wystarczą na pokrycie strat z lat ubiegłych lat odnotowanych w 2007 r. 6 dowód w postaci pisma od prywatnego banku potwierdzającego wyraźnie, że z powodu aktualnej sytuacji finansowej Diora nie może uzyskać kredytu. 12

13 (54) Ponadto, ponieważ Diora nie ma żadnych stosunków handlowych z UNITRĄ ani żadną spółką z nią związaną, oraz nie ma ewidentnych dowodów na przekazywanie środków finansowych między tymi spółkami (poza najmem nieruchomości, który, zdaniem polskich władz, odbywa się na warunkach rynkowych), Komisja uznaje, że trudności Diory mają charakter wewnętrzny i nie wynikają z arbitralnego rozłożenia kosztów w ramach grupy. Przywrócenie długoterminowej rentowności (55) Aby środek mógł zostać uznany za zgodny z rynkiem wewnętrznym na podstawie pkt wytycznych, plan restrukturyzacji musi zawierać szczegółową analizę problemów, które doprowadziły do wystąpienia trudności, oraz określać środki, które w rozsądnych ramach czasowych przywrócą przedsiębiorstwu długoterminową rentowność i dobrą kondycję finansową. Plan taki musi opierać się na realistycznych założeniach co do przyszłych warunków działania. (56) Komisja zauważa, że środki w zakresie restrukturyzacji finansowej mają ułatwić spłatę zadłużenia spółki. Ponadto środki te dotyczą głównie restrukturyzacji majątkowej prowadzącej do oszczędności, redukcji kosztów oraz modernizacji procesu produkcyjnego i ogólnego zarządzania, co ma pozytywny wpływ na rentowność spółki. Komisja zauważa, że spółka wprowadziła środki mające na celu zminimalizowane wpływu kryzysu gospodarczego na spółkę, które to środki wpłynęły korzystnie na osiągnięcie pozytywnych wyników w zakresie rentowności i zwrotu z aktywów. Komisja zauważa również, że spółka konsekwentnie stosuje środki zabezpieczające w celu ograniczenia potencjalnych strat z tytułu wahań kursowych i podjęła znaczne wysiłki w celu dywersyfikacji bazy klientów i ograniczenia ryzyka niewykonania zobowiązań ze strony swych głównych klientów w czasie kryzysu gospodarczego. (57) Komisja odnotowuje, że wdrożenie planu restrukturyzacji prawdopodobnie przyczyni się do znacznej poprawy sytuacji spółki. Przeniesienie spółki do nowej lokalizacji, skupienie produkcji na jednej powierzchni zakładu lepiej dostosowanego do potrzeb technologicznej linii produkcyjnej, inwestycja w zakup nowych maszyn i urządzeń, zmiany w organizacji przedsiębiorstwa i restrukturyzacja marketingowa wszystkie te działania powinny spowodować, że spółka odzyska możliwość konkurowania na rynku, a jej działalność będzie przynosić trwałe zyski. Przewidywane wyniki spółki w ujęciu realnym (w tysiącach PLN, w formie przekazanej przez władze polskie) przedstawiono w poniższej tabeli. 13

14 XII XII XII XII XII PRZYCHODY [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* Przychody netto ze sprzedaży produktów [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* na kraj [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* wywóz [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* Koszty operacyjne [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* Amortyzacja [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* Zużycie materiałów i energii [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* Usługi obce [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* Podatki i opłaty [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* Wynagrodzenia [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* Pozostałe koszty rodzajowe [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* Wartość sprzedanych towarów i materiałów [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* Zysk (strata) ze sprzedaży [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* Pozostałe przychody operacyjne [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* Pozostałe koszty operacyjne [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* Zysk/strata operacyjna. [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* Przychody finansowe [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* Koszty finansowe [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* Zysk/(strata) na działalności operacyjnej [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* Zysk (strata) przed opodatkowaniem [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* Zysk (strata) netto [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* [ ]* *Nadzwyczaj wysoki zysk operacyjny w roku 2012 wynika ze sprzedaży nieruchomości spółki, jak wyjaśniono powyżej w pkt 16. (58) Zgodnie z planem restrukturyzacji proces restrukturyzacji przewidziano na lata Zgodnie z prognozowanymi danymi zamieszczonymi w tabeli, spółka w 2012 r. osiągnie wyniki finansowe na poziomie pozwalającym uznać, iż odzyskała ona zdolność do trwałego konkurowania na rynku. W danych okolicznościach okres realizacji planu można zatem uznać za rozsądny i najkrótszy z możliwych pozwalających przywrócić długoterminową rentowność spółki. (59) Komisja uważa, że osiągnięcie tych rezultatów byłoby niemożliwe bez restrukturyzacji majątkowej oraz przeniesienia produkcji do nowych pomieszczeń. Poprzednia lokalizacja przestała już spełniać współczesne wymogi i nie pozwoliłaby spółce prowadzić wydajnej produkcji i konkurować na rynku. 14

15 (60) W oparciu o powyższe wyjaśnienia Komisja uważa zatem, że planowane środki restrukturyzacyjne są w stanie przywrócić długoterminową rentowność spółki w rozsądnych ramach czasowych. (61) W związku z tym Komisja uważa, że pełna realizacja zaproponowanego planu pozwoli na przywrócenie długoterminowej rentowności spółki i w związku z tym jest on zgodny z pkt 34 i nast. wytycznych. Ograniczenie pomocy do niezbędnego minimum, wkład własny (62) Zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt wytycznych pomoc musi być ograniczona do niezbędnego minimum niezbędnego do przeprowadzenia restrukturyzacji, a od beneficjentów pomocy oczekuje się znaczącego wkładu w proces restrukturyzacji ze środków własnych lub zewnętrznych, prywatnych źródeł finansowania. (63) W wytycznych wyraźnie określono, że w finansowaniu restrukturyzacji znaczny wkład musi pochodzić ze środków własnych, w tym ze sprzedaży aktywów, które nie są niezbędne do dalszego istnienia przedsiębiorstwa, lub z zewnętrznych źródeł finansowania pozyskanego na warunkach rynkowych. (64) Zgodnie z pkt 43 wytycznych wkład własny musi być rzeczywisty, tzn. faktyczny, z wyłączeniem wszelkich przyszłych zysków, takich jak przepływy środków pieniężnych oraz stanowić znak, że rynki wierzą w przywrócenie spółce rentowności. (65) Na tej podstawie Komisja może zaakceptować wkład własny spółki pochodzący z leasingu finansowego w wysokości [ ], który można uznać za zewnętrzne źródło finansowania zbliżone do kredytu bankowego oferowanego na okres [dziesięciu lat]. Co więcej, nabycie aktywów, które są niezbędne do przywrócenia rentowności poprzez leasing finansowy (tak jak w tym przypadku) na warunkach rynkowych jest co do istoty równoznaczne z finansowaniem nabycia w drodze pożyczki. Obie techniki finansowania stanowią zewnętrzne źródła finansowania na warunkach rynkowych wymienione w pkt 43 wytycznych, jak również stanowi oznakę spełnienia warunku dotyczącego wiary rynku w przywrócenie spółce rentowności. Finansowanie to można zatem uznać za dostateczny wkład własny (podobnie jak w uprzednich decyzjach, np. w sprawie PKS Wadowice 7 ). (66) W odniesieniu do odroczenia spłaty zobowiązań publicznoprawnych, nawet gdyby Komisja mimo wszystko uznała, że stanowią one pomoc państwa, kryterium wkładu własnego nadal byłoby spełnione. (67) Jeśli chodzi o sprzedaż aktywów, w planie oszacowano, że może ona przynieść wpływy w wysokości 6,4 mln PLN. W opinii niezależnego biegłego szacowana cena sprzedaży aktywów w postaci maszyn wynosi 6,4 mln PLN. (68) Na tej podstawie Komisja odnotowuje, że wspomniany powyżej wkład własny wynosi 15,5 mln PLN (około 64 % kosztów restrukturyzacji) i przekracza wymagany w wytycznych pułap 50 % kosztów restrukturyzacji. 7 Sprawa N 212/2008, pomoc na restrukturyzację dla PKS Wadowice z dnia 28 stycznia 2009 r., Dz. U. L 243 z 2009 r., pkt

16 (69) Zgodnie z pkt 44 wytycznych w przypadku dużych przedsiębiorstw Komisja zazwyczaj uznaje wkład własny na poziomie przynajmniej 50 % kosztów restrukturyzacji za wystarczający. (70) Komisja uważa zatem, że spełnione zostały warunki określone w pkt 43 i nast. wytycznych. Unikanie nadmiernego zakłócania konkurencji (71) Zgodnie z pkt wytycznych należy przyjąć środki w możliwie największym stopniu łagodzące potencjalne negatywny wpływ pomocy na warunki handlowe. Pomoc nie powinna nadmiernie zakłócać konkurencji. Oznacza to zazwyczaj ograniczenie obecności przedsiębiorstwa na rynkach jego działalności po zakończeniu okresu restrukturyzacji. Środki wyrównawcze powinny być proporcjonalne do zakłócających skutków pomocy oraz w szczególności do wielkości i względnego znaczenia przedsiębiorstwa na jego rynku lub rynkach. Zakres środków wyrównawczych musi zostać ustalony indywidualnie i mając na uwadze cel przywrócenia długoterminowej rentowności firmy. Ponadto zgodnie z pkt 7 wytycznych Komisja zwróci się o podjęcie środków wyrównawczych minimalizujących wpływ pomocy na konkurentów. (72) Zgodnie z pkt. 56 wytycznych, warunki od których spełnienia zależy zatwierdzenie pomocy są mniej surowe w przypadku wdrażania środków kompensacyjnych na obszarach objętych pomocą. Aby przeanalizować konsekwencje, jakie pomoc na restrukturyzację będzie miała dla rynku oraz konkurencji, Komisja uwzględnia fakt, że Diora znajduje się w obszarze objętym pomocą zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE. (73) Komisja zwraca uwagę na następujące cele oceny adekwatności środków wyrównawczych (opisane powyżej w pkt 33-34): (74) Diora, chociaż formalne musi być uznawana za duże przedsiębiorstwo ze względu na fakt, że jej głównym udziałowcem jest Skarb Państwa (zob. powyżej pkt 3), w praktyce posiada jednak cechy przedsiębiorstwa średniej wielkości. Jej potencjał zakłócenia konkurencji jest tym samym, z praktycznego punktu widzenia, bliższy bardziej potencjałowi średniego niż dużego przedsiębiorstwa. (75) Właściwy rynek to rynek mebli, w którym udział Diory wynosi jedynie 0,04-0,08% rynku polskiego, co oznacza, że jej udział w rynku europejskim jest jeszcze bardziej nieznaczny. (76) Aby wyeliminować słabe punkty dotychczasowego modelu biznesowego Diory i jej działalności oraz przywrócić firmie rentowność, w wyżej opisanym planie restrukturyzacji przewidziano sprzedaż zakładu produkcyjnego firmy oraz przeniesienie się do mniejszego i bardziej wydajnego zakładu. Główny element planu to zatem wybór nowej, odchudzonej i wydajniejszej struktury majątkowej a biorąc pod uwagę skromne rozmiary przedsiębiorstwa nie jest łatwo wskazać dalsze możliwości zbycia aktywów lub ograniczenia potencjału, które można by przeprowadzić bez stawiania pod znakiem zapytania przywrócenia rentowności przewidzianego w planie restrukturyzacji. (77) Pierwszy środek wyrównawczy przewiduje ograniczenie zdolności produkcyjnych z 20,5 mln PLN do 13,5 mln PLN. Chociaż pułap 13,5 PLN leży poniżej kwoty przychodów spółki w ostatnich latach, ten poziom dochodów został osiągnięty w 16

17 przeszłości, kiedy to firma osiągała lepsze wyniki. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że Komisja przyjmuje konserwatywne podejście nie biorąc pod uwagę inflacji od 2005 r., kiedy to wartość produkcji spółki przekraczała poziom 13,5 mln PLN. Komisja uważa zatem, że ograniczenie to nie wiąże się jedynie z przywróceniem rentowności i może zostać uznane za rzeczywisty środek wyrównawczy. (78) Drugi środek wyrównawczy ograniczy potencjał wzrostu spółki poprzez ograniczenie wysokości przychodów, które może ona osiągnąć w okresie trzech lat od zakończenia restrukturyzacji, tzn. od momentu, w którym Diora zgodnie z planem restrukturyzacji, powinna odzyskać rentowność. Nawet jeśli pułap przychodów nie ogranicza ich w stopniu większym niż wartość potencjału produkcyjnego, którym spółka dysponować bezpośrednio po restrukturyzacji, Polska zaznaczyła, że w tym okresie (czyli, przypomnijmy, gdy firma powinna już odzyskać rentowność) zwiększenie potencjału produkcyjnego do poziomu co najmniej 16,2 mln EUR wymagałoby dodatkowych inwestycji w kwocie co najmniej 1 mln PLN. Komisja uważa, że można by realnie założyć zrealizowanie takiej inwestycji gdyby plan restrukturyzacji zdołał przywrócić firmie rentowny model operacyjny, ponieważ nie stanowiłby znacznego obciążenia finansowego spółki (stanowiąc jedynie 4% ogólnych kosztów restrukturyzacji). Komisja stwierdza zatem, że zobowiązanie to stanowi rzeczywisty środek wyrównawczy, ponieważ faktycznie ograniczy obecność spółki na rynku (w porównaniu ze stanem sprzed restrukturyzacji) przez okres trzech lat po zakończeniu restrukturyzacji. (79) Pułap ten nie uniemożliwi firmie odzyskania rentowności (co ma nastąpić do 31 grudnia 2012 r.), lecz zapobiegnie jej dalszemu wzrostowi przez okres trzech lat od odzyskania przez Diorę rentowności (ponieważ pułap obowiązywał będzie do 31 grudnia 2015 r.), umożliwiając tym samym konkurencji zdobycie udziałów w rynku. Zdanie polskich władz punkt wyrównania w okresie następującym po restrukturyzacji, tzn. punkt, w którym łączne przychody wystarczą w sam raz na pokrycie łącznych kosztów szacuje się na kwotę ok. 11,7 do 12,7 mln PLN. Kwota ta powinna być wyższa bezpośrednio po zakończeniu restrukturyzacji oraz ulegać stopniowemu obniżeniu w miarę jak spójka zwracać będzie należności z tytułu leasingu, a tym samym ponosić coraz mniejsze łączne koszty. Liczby te znajdują potwierdzenie w kwocie przychodów uzyskanych w 2009 r. (11,7 mln PLN), tzn. w roku, w którym firma przeżywała trudności, a tym samym przed przywróceniem rentowności. Oznacza to, że środek wyrównawczy że narzucony środek wyrównawczy pozostawia jedynie 15% margines wzrostu do 2015 r. w porównaniu z wartościami za rok (tzn. między punktem, w którym firma przeżywała trudności i tym samym nie była rentowna, a momentem odzyskania rentowności), w związku z czym Diora będzie miała margines niezbędny, by zagwarantować odzyskanie rentowności, które nie pozwoli jednak jednocześnie na realizację agresywnej strategii handlowej.. (80) Trzeci środek wyrównawczy to zaprzestanie produkcji systemów nagłośnienia. Chociaż ta linia produkcyjna w ostatnich latach miała jedynie niewielką część w sprzedaży Diory 8, tym niemniej jest ona zyskowna, co oznacza, że powinno to uwolnić udziały w rynku dla konkurentów w tym konkretnym obszarze rynku. 8 Wg ostatnich danych było to 2,8% sprzedaży w pierwszych 10 miesiącach 2010 r. W przeszłości udział ten był jednak większy, np. 6,3% w 2007 r. (zanim rozpoczęły się trudności Diory). 17

18 (81) Z wyżej wymienionych przyczyn oraz biorąc pod uwagę fakt, że ograniczona wielkość firmy (w realiach handlowych), jak również jej bardzo niewielki udział w rynku oznaczają, że potencjalne zakłócenie wewnątrzwspólnotowej konkurencji będzie ograniczone, jak również mając na uwadze środki, jakie można przewidzieć bez zagrożenia realizacji planu restrukturyzacji, który przywróci firmie rentowność, Komisja uznaje że proponowane środki wyrównawcze pozwalają odpowiednio zapewnić zminimalizowanie negatywnego wpływu pomocy państwa na warunki handlowe. (82) W związku z tym zaproponowany środek wyrównawczy jest zgodny z pkt wytycznych. IV. DECYZJA (83) Komisja uznaje zgłoszoną pomoc na restrukturyzację Diory za zgodną z rynkiem wewnętrznym w myśl postanowień art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE w oparciu o Wytyczne dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw. W przypadku gdyby niniejsze pismo zawierało informacje, które nie powinny być przekazywane osobom trzecim, należy poinformować o tym Komisję w terminie piętnastu dni roboczych od daty jego otrzymania. Jeżeli Komisja nie otrzyma w wyznaczonym terminie uzasadnionego wniosku w tym względzie, uzna to za wyrażenie zgody na publikację pełnej treści niniejszego pisma w języku oryginału na stronie internetowej Wniosek taki wraz z informacjami, o których mowa powyżej, należy wysłać listem poleconym lub faksem na adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Greffe B-1049 Brussels Nr faksu: Z wyrazami szacunku, W imieniu Komisji Joaquín ALMUNIA Wiceprzewodniczący 18

pomocy państwa nr N 116/2009 Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o.

pomocy państwa nr N 116/2009 Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.04.2009 r. K(2009)3030 Dotyczy: pomocy państwa nr N 116/2009 Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A.

Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.08.2010 K(2010)5677 Dotyczy: Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 509/2008 Polska Pomoc na ratowanie spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

Pomocy Państwa nr N 509/2008 Polska Pomoc na ratowanie spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.12.2008 r. K(2008) 8991 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 509/2008 Polska Pomoc na ratowanie spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573. pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573. pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573 Dotyczy: pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 16 marca

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384. pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384. pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384 Dotyczy: pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 14 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 26.03.2012 C(2012) 1988 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 26.03.2012 C(2012) 1988 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.03.2012 C(2012) 1988 final Dotyczy: pomocy państwa S.A.33998 (2011/N) - Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa AGD MESKO Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 126/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla przedsiębiorstwa ZSP Niewiadów

pomocy państwa N 126/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla przedsiębiorstwa ZSP Niewiadów KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.06.2010 K(2010)4371 Dotyczy: pomocy państwa N 126/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla przedsiębiorstwa ZSP Niewiadów Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o.

pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.11.2010 K(2010)8231 Dotyczy: pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 19.10.2010 K(2010)7287. pomocy państwa N 217/2010 Polska Pomoc na ratowanie ZNMR w Ostródzie

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 19.10.2010 K(2010)7287. pomocy państwa N 217/2010 Polska Pomoc na ratowanie ZNMR w Ostródzie KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.10.2010 K(2010)7287 Dotyczy: pomocy państwa N 217/2010 Polska Pomoc na ratowanie ZNMR w Ostródzie Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 2 czerwca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A.

pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.05.2010 C(2010)3213 wersja ostateczna Dotyczy: pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A. Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 249/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej

Pomocy państwa nr N 249/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.VI.005 K(005) 09 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 49/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 67/2008 Polska Google Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 67/2008 Polska Google Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.VI.2008 K(2008)3255 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 67/2008 Polska Google Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA 1. W dniu 6 lutego 2008 r. zgodnie z

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.12.2012 C(2012) 9510 final. pomocy państwa SA.35487 (2012/N) Polska pomoc na ratowanie Classen-Pol S.A.

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.12.2012 C(2012) 9510 final. pomocy państwa SA.35487 (2012/N) Polska pomoc na ratowanie Classen-Pol S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.12.2012 C(2012) 9510 final Dotyczy: pomocy państwa SA.35487 (2012/N) Polska pomoc na ratowanie Classen-Pol S.A. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA (1) W dniu 28

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o.

Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.02.2009 r. K(2009)1259 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA 1. W

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 13.07.2009 r. K(2009)5698. pomocy państwa nr N 293/2009 Polska Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze!

Bruksela, dnia 13.07.2009 r. K(2009)5698. pomocy państwa nr N 293/2009 Polska Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.07.2009 r. K(2009)5698 Dotyczy: pomocy państwa nr N 293/2009 Polska Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1. W dniu 12 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 4.11.2010 r. K(2010)7682

Bruksela, dnia 4.11.2010 r. K(2010)7682 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2010 r. K(2010)7682 Dotyczy: pomocy państwa nr N 312/2010 - Polska Przedłużenie programu rekompensaty kosztów poniesionych na świadczenie usług pocztowych ustawowo

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.01.2012 K(2012) 162 wersja ostateczna

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.01.2012 K(2012) 162 wersja ostateczna KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.01.2012 K(2012) 162 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa SA.32965 (2011/N) Polska Pomoc na restrukturyzację dla ZNMR Szanowny Panie Ministrze! Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 90/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy na terenie

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

2.1. Istnienie pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE

2.1. Istnienie pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.11.2011 K(2011)8731 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr SA.33643 (2011/N) Polska McKinsey EMEA Shared Services Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.36888 (2013/N) PerkinElmer Shared Services Sp. z o.o. Polska

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.36888 (2013/N) PerkinElmer Shared Services Sp. z o.o. Polska KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.8.2013 K(2013) 5584 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: pomocy państwa SA.36888 (2013/N) PerkinElmer

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531 Dotyczy: Pomoc Państwa nr N 15/2005 Polska Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie miejsc pracy związanych z nowymi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 20.02.2013 C(2013) 771 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 20.02.2013 C(2013) 771 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.02.2013 C(2013) 771 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomocy państwa SA.35477 (2012/N) Polska

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy":

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy: Metody majątkowe Zadanie 1 Poniższe dane dotyczą Spółki Beta", notowanej na giełdzie: Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 Kapitał podstawowy 900 000 1 080 000 Należne, nie wniesione wpłaty na poczet kapitału

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa SA.34088 (2011/N) - Polska pomoc na restrukturyzację PKS w Świdwinie Sp. z o.o.

pomocy państwa SA.34088 (2011/N) - Polska pomoc na restrukturyzację PKS w Świdwinie Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.2.2012 r. C(2012) 934 final Dotyczy: pomocy państwa SA.34088 (2011/N) - Polska pomoc na restrukturyzację PKS w Świdwinie Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 433/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki UPS Polska Sp. z o.o.

Pomocy państwa nr N 433/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki UPS Polska Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 04.03.2009 K(2009)1595 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 433/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki UPS Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 08.02.2012 C(2012)525 final cor.

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 08.02.2012 C(2012)525 final cor. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 08.02.2012 C(2012)525 final cor. WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomocy państwa SA.33474 (2011/N)

Bardziej szczegółowo

Pismem z dnia 17 czerwca 2005 r. o numerze referencyjnym D/54642 Komisja zwróciła się z prośbą o dalsze informacje.

Pismem z dnia 17 czerwca 2005 r. o numerze referencyjnym D/54642 Komisja zwróciła się z prośbą o dalsze informacje. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.IX.2005 K(2005) 3617 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 242b/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorstw inwestujących na terenie Katowickiej Specjalnej

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy państwa nr N 112/2006 - Polska Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Zduńska Wola 1

Dotyczy: Pomocy państwa nr N 112/2006 - Polska Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Zduńska Wola 1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.IV.2006 K(2006)1650 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 112/2006 - Polska Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Zduńska Wola 1 Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r.

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. + RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Rachunek zysków i strat (wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final Dotyczy: Pomocy państwa SA.32117 (2010/N) Polska Pomoc na restrukturyzację dla PZL Sędziszów S.A. Szanowny Panie Ministrze! 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo