I SA/Sz 164/11 Szczecin, 1 czerwca 2011 WYROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I SA/Sz 164/11 Szczecin, 1 czerwca 2011 WYROK"

Transkrypt

1 I SA/Sz 164/11 Szczecin, 1 czerwca 2011 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka, Sędziowie Sędzia WSA Marzena Kowalewska, Sędzia WSA Joanna Wojciechowska (spr.), Protokolant Gabriela Porzezińska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 1 czerwca 2011 r. sprawy ze skargi G. Spółki Jawnej A. G., Z. G. na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2. zasądza od Prezydenta Miasta na rzecz strony skarżącej kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. UZASADNIENIE W dniu 3 września 2010 r. do Prezydenta Miasta został złożony przez [...] wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od nieruchomości, w zakresie opodatkowania wybudowanych przez Spółkę budynków przeznaczonych na sprzedaż. We wniosku Spółka podała, że podstawową działalnością Spółki jest realizacja projektów budowlanych ze wznoszeniem budynków oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Wskazała, że nabywa w swoim imieniu i na swoją rzecz niezabudowane oraz zabudowane działki gruntów. Po przygotowaniu nieruchomości gruntowej Spółka wznosi na niej budynki o funkcjach mieszkalnych, niemieszkalnych oraz dokonuje ich sprzedaży (działalność developerska). Posiadane nieruchomości Spółka kwalifikuje pod względem księgowym kierując się: przeznaczeniem nabywanej nieruchomości w momencie zakupu, stadium zrealizowanych prac budowlanych związanych ze wznoszeniem budynku oraz przeznaczeniem wytworzonego przez Spółkę budynku. Według tych kryteriów Spółka wykazuje w księgach rachunkowych posiadane nieruchomości w wybranej odpowiedniej kategorii spośród niżej wymienionych, tj.: środki trwałe, inwestycje długoterminowe, zapasy, towary. Z kolei w składanych deklaracjach dla podatku od nieruchomości Spółka wykazuje i deklaruje: 1) posiadane, oddane do użytkowania lokale mieszkalne według stawki dla budynków mieszkalnych, 2) posiadane, oddane do użytkowania garaże znajdujące się pod budynkami mieszkalnymi oraz stanowiące odrębną zabudowę- według stawki dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

2 3) posiadane, oddane do użytkowania lokale użytkowe według stawki dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 4) posiadane, niezabudowane działki gruntów według stawki dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 5) posiadane grunty znajdujące się pod budynkami mieszkalnymi według stawki jak dla gruntów pozostałych, 6) posiadane grunty znajdujące się pod garażami według stawki dla gruntów pozostałych. W związku z tak określonym zaistniałym stanem faktycznym, Spółka zwróciła się z pytaniem: "Czy Spółka posiadając nieruchomości w postaci produktów gotowych, a także inne składniki majątku przeznaczone do sprzedaży, w szczególności zapasy, jest zobowiązana do uwzględnienia ich powierzchni w podstawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a więc: czy podlegają one opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, czy należy je uznać za grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, o których mowa w art. 1a ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przy czym do kategorii "zapasy" Spółka zalicza: wartość nakładów poniesionych na niezakończoną na dzień bilansowy budowę lokali mieszkalnych i usługowych (półprodukty i produkty w toku), wartość wybudowanych lokali mieszkalnych i usługowych (produkty gotowe), wartość nabytych gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, przeznaczonych pod budowę, na których są wznoszone budynki, lokale mieszkalne i usługowe (towary). Przedstawiając własne stanowisko w sprawie oceny stanu faktycznego, Spółka wyraziła pogląd, zgodnie z którym posiadane przez nią składniki majątkowe przeznaczone do sprzedaży, w szczególności wytworzone produkty w postaci gotowych lokali mieszkalnych i użytkowych wchodzące w skład zapasów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Interpretacją indywidualną z dnia 24 listopada 2010 r. nr [...], doręczoną Spółce [...] r., Prezydent Miasta uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Odnosząc się do ustaleń faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia w sprawie oraz pytań zadanych przez podatnika, organ stwierdził, że nieruchomości będące w posiadaniu G. Sp. J. ujęte przez podatnika w księgach rachunkowych do kategorii zapasów, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Wobec przedmiotów opodatkowania stanowiących grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu Spółki, za wyjątkiem budynków mieszkalnych (w tym lokali mieszkalnych) i gruntów związanych z tymi budynkami wymienionym w przepisie art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, należy zastosować stawki jak za działalność gospodarczą (np. lokale niemieszkalne). W uzasadnieniu interpretacji organ powołał się na przepis art. 1a ust. 1 pkt 3, art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), dalej: ustawa. Prezydent Miasta wskazał na podmioty i przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz wyjaśnił znaczenie pojęcia "grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej". Organ podał dalej, że pojęcie "związanie" z prowadzeniem działalności gospodarczej jest pojęciem szerszym niż zajęcie na ten rodzaj działalności. Organ zwrócił także uwagę na to, że każdy grunt, budynek i budowla wykorzystywane do działalności gospodarczej (zajęte na nią) są jednocześnie związane z prowadzeniem tej działalności (gdyż są w posiadaniu przedsiębiorcy). Fakt objęcia we władanie przez przedsiębiorcę nieruchomości powoduje, zdaniem organu że staje się on jej

3 posiadaczem w rozumieniu art.1a ust. 1 pkt 3 ustawy. Organ zwrócił uwagę, że w definicji nie ma warunku wykorzystywania nieruchomości na cele związane z działalnością gospodarczą. Dalej podał organ, że zaistnienie dwóch przesłanek faktycznych, tj. posiadania nieruchomości (1) przez podmiot będący przedsiębiorcą (2), decyduje o zakwalifikowaniu tych nieruchomości do kategorii związanych z działalnością gospodarczą. Określone przez podatnika we wniosku z dnia [...] r. rzeczy jako "wytworzone produkty w postaci gotowych lokali mieszkalnych i użytkowych wchodzące w skład zapasów" stanowią budynki lub ich części, które zgodnie z normą prawną zawartą w treści art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Organ zaznaczył jeszcze, że każdy zbiór "rzeczy" może zostać podzielony na podzbiory według różnych kryteriów w zależności od celu w jakim dokonuje się takiego podziału. Jednym z przykładów takiego podziału jest podział rzeczy dokonany w oparciu o ustawę o podatkach i opłatach lokalnych na podlegające opodatkowaniu w podatku od nieruchomości i zwolnione z tego podatku. Analogicznie można dokonać podziału w oparciu o przepisy z zakresu rachunkowości i na potrzeby rachunkowości, jednakże sposób przyjętego kryterium podziału składników majątku Spółki dokonany w oparciu to kryterium nie ma wpływu na kwestie opodatkowania podatkiem od nieruchomości Organ zwrócił nadto uwagę, że wyłączenia z obowiązku opodatkowania podatkiem od nieruchomości, zarówno podmiotowe jak i przedmiotowe, zawarte w treści art. 7 ustawy nie obejmują swym zakresem nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorcy, stanowiących z księgowego punktu widzenia tzw. "zapasy". Nie zgadzając się z ww. interpretacją indywidualną, Spółka pismem z dnia 6 grudnia 2010 r. wezwała organ do usunięcia naruszenia prawa, wnosząc o stwierdzenie, że stanowisko strony przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2010r. jest prawidłowe. W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, Prezydent Miasta stwierdził brak podstaw do zmiany zaskarżonej interpretacji indywidualnej. Na ww. interpretację indywidualną Spółka złożyła skargę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie, wnosząc o uchylenie interpretacji oraz zasądzenie od Prezydenta Miasta na jej rzecz kosztów postępowania według norm prawem przepisanych. Skarżąca zarzuciła naruszenie: art. 77 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji RP, poprzez odmienne potraktowanie towarów handlowych stanowiących własność podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i uznanie, że podmiot, którego własnością są towary w postaci budynków/lokali, winien być obciążony podatkiem majątkowym, podczas gdy podmiot, którego własnością są towary w postaci np. "telewizorów", nie podlega obciążeniu takim podatkiem, - prawa materialnego poprzez ich błędną wykładnię, tj. art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych poprzez uznanie, że posiadane przez Spółkę składniki majątkowe przeznaczone do sprzedaży, w szczególności wytworzone produkty w postaci gotowych lokali mieszkalnych i użytkowych wchodzące w skład zapasów, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, - przepisów postępowania, tj. art. 120, 121 Ordynacja podatkowa, poprzez wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego z rażącym naruszeniem prawa i obciążanie ich negatywnymi konsekwencjami podatnika, który działa w pełnym zaufaniu do organów administracji publicznej.

4 W uzasadnieniu skargi Spółka przywołała argumentację zawartą we wniosku o wydanie interpretacji. W odpowiedzi na skargę Prezydent Miasta Szczecina, wnosząc o jej oddalenie, podtrzymał dotychczasowe stanowisko w sprawie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie z w a ż y ł, co następuje: Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Stosownie zaś do art. 3 1 i 2 pkt. 4a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze zm., zwanej dalej: p.p.s.a.) kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg m. in. na pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach. Sąd uwzględniając skargę na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego uchyla taką interpretację (art p.p.s.a.). Tytułem wstępu należy wskazać, że aktualnie nie budzi już wątpliwości, w jakim zakresie sądy administracyjny są zobowiązane do kontroli interpretacji. W kwestii tej, choć w odmiennym stanie prawnym, wypowiedziały się najpierw Trybunał Konstytucyjny (wyrok TK z 30 października 2006 r., P 36/05, OTK-A 2006/9/129), a następnie Naczelny Sąd Administracyjny (uchwała NSA z 8 stycznia 2007 r., l FPS 1/06, ONSAiWSA 2007/2/27). Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd Administracyjny stwierdziły zgodnie, że sąd administracyjny jest obowiązany do kontroli interpretacji zarówno pod względem formalnym, jak i z punktu widzenia ich merytorycznej poprawności. Z przepisu art p.p.s.a. wynika, że Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą skargi. Skład orzekający w sprawie uznał, że skarga zasługiwała na uwzględnienie, aczkolwiek z innych przyczyn niż podane w skardze. W wydanej interpretacji, odnosząc się do ustaleń faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie oraz pytań zadanych przez podatnika, organ stwierdził, że nieruchomości będące w posiadaniu [...]. ujęte przez podatnika w księgach rachunkowych do kategorii zapasów, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Wobec przedmiotów opodatkowania stanowiących grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu Spółki za wyjątkiem budynków mieszkalnych (w tym lokali mieszkalnych) i gruntów związanych z tymi budynkami wymienionym w przepisie art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U r. Nr 95, poz. 913 ze zm.), dalej: ustawa; należy zastosować stawki jak za działalność gospodarczą (np. lokale niemieszkalne). Na wstępie wskazać należy, że podatek od nieruchomości (podobnie jak podatek rolny i leśny) jest podatkiem realnym, którego przedmiotem jest władanie nieruchomością, z pewnymi elementami charakterystycznymi dla podatków personalnych. "Fizycznym" przedmiotem tych podatków jest nieruchomość, która jest obciążona odpowiednim podatkiem bez względu na to kto w danym momencie jest jej właścicielem lub posiadaczem. Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości związane jest z samym władaniem nieruchomością. Dlatego też podatek ten jest bardzo często klasyfikowany w

5 literaturze przedmiotu jako podatek majątkowy, którego przedmiotem jest fizyczne posiadanie m.in. gruntów, budynków, budowli, a podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia nieruchomości (Leonard Etel, Opodatkowanie nieruchomości. Problemy praktyczne, Wyd. Temida2, Białystok 2001). Przy czym, jak wynika z art. 6 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem (art. 6 ust.2 ustawy). Wskazać w tym miejscu należy, że Sąd podziela pogląd organu, zgodnie z którym przyjęty podział składników majątku Spółki dla potrzeb rachunkowości nie ma wpływu na kwestie związane z opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości. To przepisy ustawy o podatkach opłatach lokalnych określają jakie składniki majątku podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Aby więc zakwalifikować dany składnik majątku do opodatkowania podatkiem od nieruchomości niezbędne jest ustalenie czy, i do której kategorii przedmiotu opodatkowania, określonej w przepisie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy, taki składnik należy. I tak, stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: 1) grunty; 2) budynki lub ich części; 3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zdaniem Sądu, wprowadzona przez ustawodawcę zasada opodatkowania nieruchomości (w tym posiadanych przez przedsiębiorcę), i potwierdzona przez organ w zaskarżonej interpretacji zasada opodatkowania posiadanych przez przedsiębiorcę nieruchomości nie narusza prawa do własności i innych praw majątkowych (art. 77 ust. 1 Konstytucji RP), nie narusza zapewnionej w art. 64 ust. 2 Konstytucji RP równej dla wszystkich ochrony prawnej własności. Opodatkowanie posiadanych przez przedsiębiorcę nieruchomości pozostaje również w zgodzie z zasadą równości wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP) i nie stanowi ograniczenia w korzystaniu z prawa własności, o których mowa w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Z całą pewnością nie narusza też art. 2 Konstytucji RP zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej oraz art. 77 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. Dlatego też nieuzasadniony jest podniesiony w skardze zarzut naruszenia art. 77 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji RP. Należy przy tym wskazać, że konsekwencją dokonanego wyboru przedmiotu działalności gospodarczej, tj. działalności w zakresie wznoszenia budynków, jest to, że wytworzone przez Spółkę nieruchomości budynkowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, to jest posiadanie takich nieruchomości podlega ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

6 Sąd nie podziela zarzutu skargi odnoszącego się do naruszenia przepisów art. 120 i 121 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), dalej: O.p.; znajdujących odpowiednie zastosowanie w sprawach dotyczących interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14 h tej ustawy. Nie można bowiem stwierdzić, że organ prowadzący postępowanie naruszył zasadę legalizmu i praworządności (art. 120 O.p.), czy też zasadę postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych (art O.p.). W literaturze przedmiotu podkreśla się, że realizując zasadę praworządności organy powinny działać na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i w toku postępowania powinny stać na straży praworządności (Komentarz do art.120 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U ), [w:] C. Kosikowski (red.), L. Etel (red.), R. Dowgier, P. Pietrasz, S. Presnarowicz, M. Popławski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX, 2011, wyd. IV). Z kolei postępowanie budzące zaufanie to postępowanie staranne i merytorycznie poprawne, w którym traktuje się równo interesy podatnika i Skarbu Państwa, nie zmienia się ocen tych interesów, a materialnoprawnych wątpliwości nie rozstrzyga się na niekorzyść podatnika (por. B. Gruszczyński (w:) S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. 2, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 403). Należy stwierdzić, że wydanie przez organ zaskarżonej interpretacji, poprzedzonej prawidłowo prowadzonym postępowaniem, choć niespełniającej oczekiwań Strony, nie może stanowić podstawy do postawienia zarzutu naruszenia którejkolwiek ze wskazanych wyżej zasad postępowania. Przechodząc do oceny legalności wydanej interpretacji w sprawie z punktu widzenia merytorycznej poprawności, Sąd stwierdził, że narusza ona przepis art. 1a ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit b ustawy, przez błędną ich wykładnie, w zakresie, w jakim nakazuje zastosować do posiadanych przez Spółkę, znajdujących się w wybudowanych przez nią budynkach mieszkalnych, lokali niemieszkalnych, stawkę podatku "jak za działalność gospodarczą". Wbrew skardze należy jednak wskazać, że naruszenie to nie ma cech rażącego naruszenia prawa. I tak, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, między innymi dla budynków lub ich części: a) mieszkalnych, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Definicję pojęcia "budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej" zawiera art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy, stanowiąc, że pod pojęciem tym należy rozumieć budynki będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Należy zgodzić się ze stwierdzeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego zawartego w wyroku z 22 lipca 2009 r., sygn. akt FSK 460/08 (opubl. Lex , internetowa baza orzeczeń NSA: zgodnie z którym przepisy te odczytywane we wzajemnym powiązaniu pozwalają na przeprowadzenie następującej wykładni: 1. zasadą jest, że opodatkowaniu stawką właściwą dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegają wszystkie budynki będące w posiadaniu przedsiębiorcy, 2. za wyjątkiem jednak znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorcy budynków mieszkalnych,

7 3. chyba, że budynki te lub ich części są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Ażeby budynek mieszkalny mógł być opodatkowany stawką właściwą dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, musi być zatem zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, a nie tylko znajdować się w posiadaniu przedsiębiorcy. To samo odnosi się do części budynku mieszkalnego zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej. Innymi słowy, okoliczność, że budynek mieszkalny znajduje się w posiadaniu przedsiębiorcy, nie jest wystarczająca do stwierdzenia, że budynek ten jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej i nie uzasadnia opodatkowania takiego budynku podatkiem od nieruchomości z zastosowaniem stawki właściwej dla budynków związanych z działalnością gospodarczą. Dopiero stwierdzenie, że budynek mieszkalny (lub jego część) jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej uzasadnia zastosowanie stawki podatku właściwej dla budynków związanych z działalnością gospodarczą. Zgodnie z definicją zawartą w art. 1a pkt 1 ustawy, budynkiem w rozumieniu tej ustawy jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Jeżeli zatem obiekt budowlany ma cechy wymienione w tym przepisie, jest budynkiem. O tym natomiast, czy jest budynkiem mieszkalnym, czy też budynkiem innym, niemieszkalnym, decydują inne jego cechy i sposób wykorzystania. Podkreślenia wymaga, iż ustawodawca nie definiuje pojęcia budynku mieszkalnego. W słowniczku użytych w cyt. ustawie pojęć wyjaśniono jedynie pojęcie budynku powtarzając definicję zawartą w prawie budowlanym. A zatem, gdy w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych posłużono się pojęciem budynku, rozumieć należy przez to wyrażenie obiekt budowlany spełniający kryteria wskazane w przepisach prawa budowlanego dla budynku (bez określania jego kategorii czy przeznaczenia) - w tym tylko bowiem zakresie ustawodawca odwołał się do przepisów innej dziedziny prawa. Przepisy prawa budowlanego mogą mieć zatem znaczenie dla ustalenia, czy określona nieruchomość, stanowiąca rezultat działalności budowlanej jest w ogóle obiektem budowlanym, a jeżeli tak, to czy jest budynkiem czy np. budowlą bądź obiektem małej architektury, co jest o tyle istotne o ile umożliwia stwierdzenie, czy w ogóle podlega on (obiekt budowlany) opodatkowaniu i według jakich zasad (art. 2 ust. 1 ustawy). Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 września 2009 r. w sprawie II FSK 542/08 (opubl. w internetowej bazie orzeczeń NSA: podkreślił, że przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie odwołują się do przepisów prawa budowlanego w zakresie określenia kategorii czy przeznaczenia budynku, w szczególności nie nakazują poszukiwania definicji budynku mieszkalnego w przepisach prawa budowlanego. Przeciwnie, ustawodawca przekazując radom gminy (art. 5 ust. 1 ustawy) uprawnienie do ustalenia stawek podatku, dał im możliwość różnicowania stawek podatku od budynków w zależności od ich przeznaczenia. Za brakiem podstaw do poszukiwania w prawie budowlanym kryteriów zaliczenia danego obiektu do budynków mieszkalnych przemawia również art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz ze zm.), dalej: p.g.k. Zgodnie z tym przepisem podstawę m.in. wymiaru podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja ta winna zawierać - w odniesieniu do budynkujego położenie, przeznaczenie, funkcję użytkową i ogólne dane techniczne (art. 20 ust. 1 pkt 2 p.g.k.). Również zgodnie z 65 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa dnia 29 maja 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454), budynki dzieli się ze względu na podstawową funkcję użytkową, a przynależność do określonej kategorii określa się zgodnie z zasadami Klasyfikacji Środków Trwałych. W Klasyfikacji Środków Trwałych budynki mieszkalne definiuje się jako obiekty budowlane, w

8 których co najmniej połowa powierzchni jest wykorzystywana do celów mieszkalnych i nie są one budynkami krótkotrwałego zakwaterowania; wymienia się w tej grupie m.in. budynki jednorodzinne, bez wskazania ich definicji. Dla ustalenia właściwej stawki podatku od nieruchomości organy podatkowe winny przede wszystkim ustalić podstawową funkcję użytkową budynku, ta bowiem jego cecha pozwala na zaklasyfikowanie go do odpowiedniego rodzaju pod kątem zastosowania właściwej stawki podatkowej. Osobnym zagadnieniem jest to, że różne części budynku mieszkalnego mogą być opodatkowane według różnych stawek podatku od nieruchomości, ale to nie stawka opodatkowania decyduje o charakterze budynku, lecz sposób jego wykorzystania determinuje sposób (stawkę) opodatkowania. Nie ma również podstaw normatywnych twierdzenie, że z samego faktu posiadania budynku mieszkalnego przez przedsiębiorcę wynika, że budynek ten należy kwalifikować jako związany z działalnością gospodarczą. Opodatkowanie takiego budynku (lub jego części) inną stawką podatku od nieruchomości, właściwą dla budynków związanych z działalnością gospodarczą, będzie właściwe tylko wtedy, gdy budynek ten (lub jego część) zostanie zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej ( vide: wyrok NSA z 22 lipca 2009 r. sygn. akt II FSK 460/08). Prawodawca nie stworzył definicji ustawowej pojęcia "budynków (lub ich części) zajętych" na prowadzenie działalności gospodarczej. Zatem niezbędne jest ustalenie znaczenia tego pojęcia w procesie wykładni. Naczelny Sąd Administracyjny dokonał wykładni pojęcia "budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych" (Vide: wyrok NSA z dnia r. sygn. akt II FSK 1101/05, Wyrok NSA z dnia r. sygn. akt II FSK 1081/05, wyrok NSA z dnia r. sygn. akt II FSK 305/06, wyrok NSA z dnia r. sygn. akt II FSK 1223/05 ). Częściowo uwagi Sądu zachowują swoją aktualność również dla wyjaśnienia znaczenia pojęcia "zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej". Zdaniem Sądu, z wykładni językowej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit b wynika, że zajęcie, a więc zgodnie z potocznym rozumowaniem tego określenia "zapełnienie, wzięcie w użytkowanie, w posiadanie" (Słownik języka polskiego pod red. St. Szymczaka, Warszawa 1981 r., t. III, s ) budynku lub jego części na prowadzenie czegoś, czyli "wiedzenie kogoś, coś do jakiegoś miejsca, celu, realizowanie, kontynuowanie tego co jest wyrażone w rzeczowniku będącym dopełnieniem działalności gospodarczej (Słownik języka polskiego pod red. S. Szymczaka, Warszawa 1979, t. II, s. 945), oznacza opodatkowanie tego budynku lub jego części wyższą stawką podatku. Powyższa wykładnia daje jednoznaczne wnioski, co do tego, że tylko faktyczne zajęcie budynku lub jego części na prowadzenie działalności prowadzi do możliwości jego opodatkowania wyższą stawką, a więc nie jest wystarczające do jej zastosowania, tylko posiadanie tego budynku lub jego części przez podmiot świadczący działalność gospodarczą, tak jak to jest w przypadku opodatkowania budynków przedsiębiorstw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Niewątpliwie pojęcie "związanych z działalnością gospodarczą" jest pojęciem szerszym od pojęcia "zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej"(vide: wyrok NSA z 16 czerwca 2009 r. sygn. akt II FSK 667/09, opubl. w internetowej bazie orzeczeń NSA: ). Przenosząc te rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy należy wskazać, że w sytuacji, w której wyodrębnione lokale niemieszkalne, znajdujące się w wybudowanym przez Spółkę budynku mieszkalnym są przeznaczone na sprzedaż, nieuprawnionym jest wskazanie w interpretacji, że takie lokale podlegają opodatkowaniu ze stawką jak od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą. Jeżeli budynek znajdujący się w posiadaniu skarżącej Spółki (jako przedsiębiorcy) jest budynkiem mieszkalnym, a zlokalizowane w nim garaże i lokale użytkowe (oraz sam budynek) nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, cały ten budynek powinien być opodatkowany podatkiem od nieruchomości z zastosowaniem stawki właściwej dla budynków mieszkalnych. Zastosowanie w stosunku do

9 lokali użytkowych, względnie garaży (ale także mieszkań), stawki właściwej dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nastąpi wtedy, gdy lokale te przez skarżącą Spółkę lub przez osoby, którym skarżący je sprzeda, zostaną zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Sąd podziela w tym zakresie stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego zawarte w przywoływanym już wyżej wyroku z 22 lipca 2009 r., sygn. akt FSK 460/08. Powyższe rozważania Sądu związane z budynkami mieszkalnymi dotyczą też gruntów związanych z budynkami mieszkalnymi, o których mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy, organ podatkowy uwzględni powyższe uwagi Sądu. Konsekwencją tak podjętych ustaleń stało się naruszenie przepisu prawa materialnego, to jest art. 1a ust. 1 pkt 3, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, co uzasadnia uchylenie zaskarżonej interpretacji indywidualnej na podstawie art ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze zm.). O kosztach orzeczono na podstawie art. 200 p.p.s.a.

I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK

I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sławomir Kozik, Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Rischka, Sędzia NSA

Bardziej szczegółowo

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Krystyna Chustecka (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Roman Wiatrowski,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-VI.310.1.2012 Data 2012-12-19 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować lokal użytkowy będący

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura - WF-RWPIO.310.1.2013 Data - 28.03.2014 r. Autor - Prezydent Miasta Kalisza Temat - Opodatkowanie myjni podatkiem od nieruchomości Słowa kluczowe -

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13.07.2015 r. XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX. WPiOL-III.310. XXXXX UNP XXXXXXXXXXX

Szczecin, dnia 13.07.2015 r. XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX. WPiOL-III.310. XXXXX UNP XXXXXXXXXXX Szczecin, dnia 13.07.2015 r. XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX WPiOL-III.310. XXXXX UNP XXXXXXXXXXX Interpretacja indywidualna Na podstawie art. 14j 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

I SA/Bk 468/11 Białystok, 19 stycznia 2012 WYROK

I SA/Bk 468/11 Białystok, 19 stycznia 2012 WYROK I SA/Bk 468/11 Białystok, 19 stycznia 2012 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Mieczysław Markowski, Sędziowie sędzia WSA Urszula Barbara

Bardziej szczegółowo

Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Radosław Żuk. Część I

Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Radosław Żuk. Część I Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości Radosław Żuk Część I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI Istotne regulacje prawne 1) Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

II FSK 2661/12 - Wyrok NSA

II FSK 2661/12 - Wyrok NSA II FSK 2661/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-10-24 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-10-08 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Beata Cieloch Grażyna Nasierowska

Bardziej szczegółowo

I SA/Sz 1244/15 Wyrok WSA w Szczecinie

I SA/Sz 1244/15 Wyrok WSA w Szczecinie I SA/Sz 1244/15 Wyrok WSA w Szczecinie Data orzeczenia 2016 01 21 orzeczenie nieprawomocne Data wpływu 2015 10 30 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść wyniku Powołane przepisy

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług 5. Dostawa budynków i gruntów czyli VAT w obrocie nieruchomościami. dr Rafał Mroczkowski

Podatek od towarów i usług 5. Dostawa budynków i gruntów czyli VAT w obrocie nieruchomościami. dr Rafał Mroczkowski Podatek od towarów i usług 5. Dostawa budynków i gruntów czyli VAT w obrocie nieruchomościami dr Rafał Mroczkowski Status nieruchomości w VAT Pod rządami ustawy o VAT z 2004 r. do kategorii czynności opodatkowanych

Bardziej szczegółowo

II FSK 2501/12 - Wyrok NSA

II FSK 2501/12 - Wyrok NSA II FSK 2501/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-10-07 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-09-19 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Antoni Hanusz /przewodniczący

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Znak: Fn.I.3120.1.3.2012 Kluczewsko, dnia 21 maja 2012r. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Wójt Gminy Kluczewsko działając na podstawie art. 14j 1 i 3 w związku z art. 14b i 14 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6 II FSK 2723/12 - Wyrok Data orzeczenia 2013-11-28 Data wpływu 2012-10-12 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

II FSK 3401/14 Wyrok NSA

II FSK 3401/14 Wyrok NSA II FSK 3401/14 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 01 08 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2014 10 14 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Bogusław Dauter /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

Interpretacja indywidualna stwierdzam, 1) e stanowisko Strony w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia pomieszcze biurowych le

Interpretacja indywidualna stwierdzam, 1) e stanowisko Strony w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia pomieszcze biurowych le Rodzaj dokumentu - Indywidualna interpretacja Sygnatura - WPiOL-III.310.215.2013.BP Data - 31-12-2013 r. Autor - Prezydent Miasta Szczecin Temat - zwolnienie budynków gospodarczych słuŝących działalności

Bardziej szczegółowo

I SA/Po 824/11 Łódź, 25 stycznia 2012 WYROK

I SA/Po 824/11 Łódź, 25 stycznia 2012 WYROK I SA/Po 824/11 Łódź, 25 stycznia 2012 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Karol Pawlicki Sędziowie NSA Włodzimierz Zygmont WSA Dominik Mączyński

Bardziej szczegółowo

II FSK 2807/12 - Wyrok NSA

II FSK 2807/12 - Wyrok NSA II FSK 2807/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-07-03 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-10-23 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Anna Dumas Maciej Jaśniewicz /przewodniczący/ Zbigniew Kmieciak

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 kwietnia 2006 r. I UK 223/05

Wyrok z dnia 7 kwietnia 2006 r. I UK 223/05 Wyrok z dnia 7 kwietnia 2006 r. I UK 223/05 Okres jednego roku podlegania ubezpieczeniu społecznemu, o którym mowa w art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (jednolity

Bardziej szczegółowo

I FSK 351/12 - Wyrok NSA

I FSK 351/12 - Wyrok NSA 1 z 6 2013-04-10 12:17 I FSK 351/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-01-23 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-03-12 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Arkadiusz Cudak Barbara Wasilewska /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 I SA/Ke 676/13 - Wyrok Data orzeczenia 2013-12-31 Data wpływu 2013-12-09 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść wyniku

Bardziej szczegółowo

Interpretacja indywidualna

Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu - Indywidualna interpretacja Sygnatura - WPiOL-III.310.3.2015.BP Data - 03-11-2015 r. Autor - Prezydent Miasta Szczecin Temat - stawka dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 210/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 lipca 2015 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jolanta Frańczak SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 8 stycznia 2003 r. III RN 238/01

Wyrok z dnia 8 stycznia 2003 r. III RN 238/01 Wyrok z dnia 8 stycznia 2003 r. III RN 238/01 Uprawnienie podmiotu prowadzącego zakład pracy chronionej do zwrotu wpłat podatku od towarów i usług na zasadach określonych w art. 14a ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

II FSK 933/11 - Wyrok NSA

II FSK 933/11 - Wyrok NSA II FSK 933/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-01-15 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-04-06 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Bogdan Lubiński Jan Grzęda

Bardziej szczegółowo

75/1/B/2012. POSTANOWIENIE z dnia 2 sierpnia 2011 r. Sygn. akt Ts 102/10

75/1/B/2012. POSTANOWIENIE z dnia 2 sierpnia 2011 r. Sygn. akt Ts 102/10 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Kotlinowski, 75/1/B/2012 POSTANOWIENIE z dnia 2 sierpnia 2011 r. Sygn. akt Ts 102/10 po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Development

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 grudnia 2006 r.

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 grudnia 2006 r. Sygn. akt II FSK 1522/05 Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Nowak Sędziowie: NSA Edyta Anyżewska del. NSA Eugeniusz Christ (sprawozdawca) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 641/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 maja 2010 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) w sprawie z

Bardziej szczegółowo

Spór o opodatkowanie zamkniętych składowisk odpadów komunalnych podatkiem od nieruchomości

Spór o opodatkowanie zamkniętych składowisk odpadów komunalnych podatkiem od nieruchomości Katarzyna Kopyściańska Spór o opodatkowanie zamkniętych składowisk odpadów komunalnych podatkiem od nieruchomości Stosownie do art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 1 pod pojęciem,,budowla

Bardziej szczegółowo

II FSK 343/11 - Wyrok NSA

II FSK 343/11 - Wyrok NSA 1 z 5 2013-01-10 12:43 II FSK 343/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2012-10-11 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-02-07 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Jacek

Bardziej szczegółowo

Które straty mogą być rozliczone

Które straty mogą być rozliczone Które straty mogą być rozliczone W wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa dochodzi jedynie do zmiany organizacyjno-prawnej, a nowy podmiot kontynuuje byt

Bardziej szczegółowo

I SA/Rz 688/12 Rzeszów, 25 października 2012 WYROK

I SA/Rz 688/12 Rzeszów, 25 października 2012 WYROK I SA/Rz 688/12 Rzeszów, 25 października 2012 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. WSA Kazimierz Włoch /spr./ Sędziowie WSA Małgorzata Niedobylska

Bardziej szczegółowo

Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Radosław Żuk. Część IV

Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Radosław Żuk. Część IV Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości Radosław Żuk Część IV OBOWIĄZEK PODATKOWY Obowiązek podatkowy Art. 6 ust. 1 Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 lipca 2001 r.

Warszawa, 25 lipca 2001 r. Warszawa, 25 lipca 2001 r. Opinia na temat wniosku Stowarzyszenia Związek Polskich Artystów Plastyków do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

II FSK 2310/12 - Wyrok NSA

II FSK 2310/12 - Wyrok NSA II FSK 2310/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-09-26 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-08-27 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Bogdan Lubiński /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 8 marca 2001 r. III RN 81/00

Wyrok z dnia 8 marca 2001 r. III RN 81/00 Wyrok z dnia 8 marca 2001 r. III RN 81/00 Podmiotowość prawnopodatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej mają wyłącznie

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Dokonano wyłączeń dotyczących danych osobowych oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie następujących przepisów: 1) art.36 ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U

Bardziej szczegółowo

II FSK 2179/12 - Wyrok NSA

II FSK 2179/12 - Wyrok NSA II FSK 2179/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-09-09 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-08-16 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Jacek Brolik /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) od dnia

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96 Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96 Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst : Dz. U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416) w brzmieniu

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Szczegóły orzeczenia

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Szczegóły orzeczenia Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Szczegóły orzeczenia drukuj zapisz Powrót do listy 6110 Podatek od towarów i usług 6560, Interpretacje podatkowe Podatek od towarów i usług, Minister Finansów,

Bardziej szczegółowo

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2,

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2, Wolnostojący garaż nie wyklucza preferencji VAT Przepisy zezwalają na stosowanie preferencyjnej stawki podatku do czynności dotyczących budownictwa mieszkaniowego. W praktyce jest jednak wiele wątpliwości,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian Sygn. akt I CSK 218/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 listopada 2006 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 25 lutego 1998 r. III RN 131/97

Wyrok z dnia 25 lutego 1998 r. III RN 131/97 Wyrok z dnia 25 lutego 1998 r. III RN 131/97 1. Podatnik może skorygować nieprawidłowości w deklaracji podatkowej VAT w następnym miesiącu. Jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że podatnik tego nie uczynił

Bardziej szczegółowo

II FSK 1977/12 - Wyrok NSA

II FSK 1977/12 - Wyrok NSA II FSK 1977/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-08-08 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-07-30 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Jerzy Płusa /sprawozdawca/ Tomasz Kolanowski Tomasz Zborzyński

Bardziej szczegółowo

II FSK 2580/11 - Wyrok NSA

II FSK 2580/11 - Wyrok NSA 1 z 7 2013-11-13 14:31 II FSK 2580/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-09-04 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-10-17 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Aleksandra Wrzesińska- Nowacka /przewodniczący

Bardziej szczegółowo

II FSK 2637/12 Wyrok NSA

II FSK 2637/12 Wyrok NSA II FSK 2637/12 Wyrok NSA Data orzeczenia 2014 11 06 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012 10 05 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Bogdan Lubiński /sprawozdawca/

Bardziej szczegółowo

III SA/Wa 1831/10 Warszawa, 12 października 2010 WYROK

III SA/Wa 1831/10 Warszawa, 12 października 2010 WYROK III SA/Wa 1831/10 Warszawa, 12 października 2010 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maciej Kurasz, Sędziowie Sędzia WSA Alojzy Skrodzki

Bardziej szczegółowo

II FSK 1207/14 Wyrok NSA

II FSK 1207/14 Wyrok NSA II FSK 1207/14 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 02 12 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2014 04 10 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Anna Dumas /sprawozdawca/ Danuta Małysz Tomasz Kolanowski /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

Skarżący : Rzecznik Praw Obywatelskich Organ : Rada m. st. Warszawy. Skarga kasacyjna

Skarżący : Rzecznik Praw Obywatelskich Organ : Rada m. st. Warszawy. Skarga kasacyjna RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-623243-X/09/TS 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Warszawa, lipca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 117/01

Wyrok z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 117/01 Wyrok z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 117/01 Właściwym urzędem w rozumieniu art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

ILPB1/415-1369/09/11-S/AG 2011.06.21 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB1/415-1369/09/11-S/AG 2011.06.21 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu ILPB1/415-1369/09/11-S/AG 2011.06.21 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Czy prawidłowo zaliczono koszty uzyskania przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych: wartość netto budynku częściowo

Bardziej szczegółowo

II FSK 2115/11 - Wyrok NSA

II FSK 2115/11 - Wyrok NSA 1 z 6 2013-07-08 13:53 II FSK 2115/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-06-12 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-08-22 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Jacek

Bardziej szczegółowo

II FSK 719/13 Wyrok NSA

II FSK 719/13 Wyrok NSA II FSK 719/13 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 04 02 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2013 03 07 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Andrzej Jagiełło /sprawozdawca/

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 WYDZIAŁ II tel. 042 635 00 10 Dnia 11 grudnia 2006 r. Sygn. akt II SA/Łd 739/06 W odpowiedzi należy podać sygnaturę akt Sądu Rzecznik

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 183/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 sierpnia 2014 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Gudowska SSN

Bardziej szczegółowo

I FSK 162/12 - Wyrok NSA

I FSK 162/12 - Wyrok NSA 1 z 6 2013-04-10 12:38 I FSK 162/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-01-23 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-02-02 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Reklama na kółkach a podatek od nieruchomości

Reklama na kółkach a podatek od nieruchomości Anna Chmiel Reklama na kółkach a podatek od nieruchomości Pod pojęciem reklamy zgodnie ze Słownikiem języka polskiego rozumie się rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach

Bardziej szczegółowo

Pismo procesowe o przystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich do skargi konstytucyjnej

Pismo procesowe o przystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich do skargi konstytucyjnej Warszawa, 11 lipca 2006 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-532179-VI/06/MC 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Trybunał Konstytucyjny

Bardziej szczegółowo

\A!ójt Gminy Rozprza ""\A7 P~ozprzy ~ Al. 900-lecia 3 l o ~. -~ 97-340 Rozprza j ~'E I L 1'1 - j-.j

\A!ójt Gminy Rozprza \A7 P~ozprzy ~ Al. 900-lecia 3 l o ~. -~ 97-340 Rozprza j ~'E I L 1'1 - j-.j Warszawa, dnia 12 marca 2014 r. ~. ~~.~:;-~~ i 1'(1:1 'Z.f.\ ~1 G~'l.\lN"""i \ r -~---~, \A!ójt Gminy Rozprza ""\A7 P~ozprzy ~ Al. 900-lecia 3 l o ~. -~!~ ee i on' A O" '1 'j 97-340 Rozprza j ~'E I L 1'1

Bardziej szczegółowo

4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę.

4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę. 4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę. W ramach spraw wywłaszczeniowych należy przywołać mający precedensowe znaczenie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 125/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 czerwca 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Jan

Bardziej szczegółowo

II SA/Wa 898/06 - Wyrok WSA w Warszawie

II SA/Wa 898/06 - Wyrok WSA w Warszawie II SA/Wa 898/06 - Wyrok WSA w Warszawie Data orzeczenia 2006-09-28 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2006-05-17 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Skarżony organ Treść wyniku Wojewódzki Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Podatnicy podatku od nieruchomości oraz zasady powstawania obowiązku podatkowego

Podatnicy podatku od nieruchomości oraz zasady powstawania obowiązku podatkowego 2 sierpnia 2010r. Podatnicy podatku od nieruchomości oraz zasady powstawania obowiązku podatkowego Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Regulacja prawna Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 1. Identyfikator podatkowy składającego numer PESEL... w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6 II FSK 3000/13 - Wyrok Data orzeczenia 2015-12-15 Data wpływu 2013-09-27 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6 I SA/Wr 2256/13 - Wyrok Data orzeczenia 2014-02-25 Data wpływu 2013-12-06 Sąd Sędziowie Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu Daria Gawlak-Nowakowska

Bardziej szczegółowo

TEZY. 1. Wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej wymaga wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

TEZY. 1. Wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej wymaga wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygnatura OSK 1566/04 Data wydania 2005-05-16 Skład orzekający Gliniecki Andrzej Mzyk Eugeniusz Żak Anna /sprawozdawca/ Akty prawne powołane w orzeczeniu Dz.U. 2000

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 maja 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa H. L. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III SK 14/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 września 2010 r. SSN Andrzej Wróbel (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn SSN Halina Kiryło

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99

POSTANOWIENIE. z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99 20 POSTANOWIENIE z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Lech Garlicki przewodniczący Wiesław Johann sprawozdawca Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08

Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08 Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08 Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (spółką) lub kontrakt menedżerski wskazane w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

II FSK 3116/14 Wyrok NSA

II FSK 3116/14 Wyrok NSA II FSK 3116/14 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 03 04 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2014 09 15 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Grażyna Nasierowska Krzysztof

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. w sprawie nieletniej Sandry K. urodzonej 6 października 1992 r. o czyn karalny przewidziany w art. 190 1 k.k. oraz art. 280 1 k.k.

POSTANOWIENIE. w sprawie nieletniej Sandry K. urodzonej 6 października 1992 r. o czyn karalny przewidziany w art. 190 1 k.k. oraz art. 280 1 k.k. Sygn. akt V CZ 64/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 października 2010 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 I SA/Go 17/14 - Wyrok Data orzeczenia 2014-02-26 Data wpływu 2014-01-13 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść wyniku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak Sygn. akt II KK 270/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2013 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

I OSK 567/09 - Wyrok NSA z 2009-10-26

I OSK 567/09 - Wyrok NSA z 2009-10-26 1 z 5 2012-03-09 22:50 I OSK 567/09 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2009-10-26 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2009-04-27 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Ewa Dzbeńska

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 18 maja 2001 r. III RN 98/00

Wyrok z dnia 18 maja 2001 r. III RN 98/00 Wyrok z dnia 18 maja 2001 r. III RN 98/00 Podatek dochodowy od osób fizycznych pobrany w formie ryczałtu w latach 1993-1996 od członków spółdzielni pracy będącej zakładem pracy chronionej z przychodu uzyskanego

Bardziej szczegółowo

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r.

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 10 LUTEGO 2015 R. (SYGN. AKT P 10/11) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 20 LISTOPADA 1999 R. O ZMIANIE USTAWY O

Bardziej szczegółowo

II GSK 1438/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11

II GSK 1438/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11 II GSK 1438/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11 Sentencja Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Anna Stec Sędzia NSA Gabriela Jyż (spr.) Sędzia del. WSA Piotr Pietrasz

Bardziej szczegółowo

W Y R O K z dnia 22 października 2002 r. Sygn. akt SK 39/01 *

W Y R O K z dnia 22 października 2002 r. Sygn. akt SK 39/01 * 66 W Y R O K z dnia 22 października 2002 r. Sygn. akt SK 39/01 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Jerzy Ciemniewski przewodniczący Wiesław Johann Marek Mazurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6 I SA/Ke 101/14 - Wyrok Data orzeczenia 2014-03-27 Data wpływu 2014-01-31 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść wyniku

Bardziej szczegółowo

I FSK 1731/11 Warszawa, 5 kwietnia 2012 WYROK

I FSK 1731/11 Warszawa, 5 kwietnia 2012 WYROK I FSK 1731/11 Warszawa, 5 kwietnia 2012 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Zubrzycki, Sędzia NSA Barbara Wasilewska (spr.), Sędzia WSA (del) Roman Wiatrowski,

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-836/10-2/AS Data 2010.12.15 Referencje IPPB4/415-627/09-4/JK2, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Marian Kocon

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Marian Kocon Sygn. akt III CSK 113/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 5 lutego 2010 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Marian Kocon

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. III RN 135/01

Wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. III RN 135/01 Wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. III RN 135/01 Urząd skarbowy nie może umorzyć, a także odroczyć, płatności podatku przypadającego samorządowi terytorialnemu bez wniosku lub zgody przewodniczącego zarządu

Bardziej szczegółowo

II FSK 2188/12 - Wyrok NSA

II FSK 2188/12 - Wyrok NSA II FSK 2188/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-08-26 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-08-16 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Anna Dumas Bogusław Woźniak

Bardziej szczegółowo

I FSK 1014/10 Warszawa, 28 czerwca 2011 WYROK

I FSK 1014/10 Warszawa, 28 czerwca 2011 WYROK I FSK 1014/10 Warszawa, 28 czerwca 2011 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Sylwester Marciniak, Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Danuta

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

II FSK 2810/12 Wyrok NSA

II FSK 2810/12 Wyrok NSA II FSK 2810/12 Wyrok NSA Data orzeczenia 2014 11 27 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012 10 23 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Jacek Brolik /sprawozdawca/ Jan Rudowski /przewodniczący/ Nina

Bardziej szczegółowo

PISEMNA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

PISEMNA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Leżajsk, 2015-02-17 Fn.310/1/2015 37-300 Leżajsk Reprezentowany przez: Adres do doręczeń: 00-078 Warszawa PISEMNA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Burmistrz Leżajska, działając na

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Ewa Grochowska-Jung Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Ewa Grochowska-Jung Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.) Sygn. Akt II S.A./Wa 917/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 grudnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Sędzia WSA Sędzia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 469/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 lutego 2009 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 367/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 października 2015 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn SSN Zbigniew Myszka

Bardziej szczegółowo

II FSK 2637/10 - Wyrok NSA

II FSK 2637/10 - Wyrok NSA Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Szczegóły orzeczenia II FSK 2637/10 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2012-07-05 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2010-12-27 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła

Bardziej szczegółowo

I OSK 5/09 - Wyrok NSA

I OSK 5/09 - Wyrok NSA I OSK 5/09 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2009-10-02 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2009-01-05 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Anna Lech /przewodniczący/ Jacek

Bardziej szczegółowo

II FSK 312/13 Wyrok NSA

II FSK 312/13 Wyrok NSA II FSK 312/13 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 03 10 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2013 02 01 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Antoni Hanusz Danuta Małysz Stefan Babiarz /przewodniczący sprawozdawca/

Bardziej szczegółowo

43/1/B/2006. POSTANOWIENIE z dnia 24 stycznia 2006 r. Sygn. akt Ts 92/05. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Grzybowski,

43/1/B/2006. POSTANOWIENIE z dnia 24 stycznia 2006 r. Sygn. akt Ts 92/05. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Grzybowski, 43/1/B/2006 POSTANOWIENIE z dnia 24 stycznia 2006 r. Sygn. akt Ts 92/05 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Grzybowski, po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Sędziowie { Sędzia NSA Paweł Miładowski

Sędziowie { Sędzia NSA Paweł Miładowski -- - - ------------ --- -- -- Sygn. akt 11 OSK 1225/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 grudnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Kremer

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSA Andrzej Niedużak

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSA Andrzej Niedużak Sygn. akt I CSK 459/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 czerwca 2012 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSA Andrzej Niedużak w sprawie z

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 159/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 grudnia 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo