Niniejsze opracowanie składa się z kilku części a każda opisuje inny, istotny elementy transakcji:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejsze opracowanie składa się z kilku części a każda opisuje inny, istotny elementy transakcji:"

Transkrypt

1 Warszawa, 20 czerwca 2013 Szanowni Państwo, Wobec szerokiego zainteresowania przedstawicieli polityki i mediów dyskusją wokół transakcji nabycia przez spółkę Polskie Koleje Górskie S.A. spółki Polskie Koleje Linowe S.A. chcielibyśmy przybliżyć Państwu jej przebieg, historię, kontekst oraz warunki. W szczególności chcielibyśmy zapoznać Państwa z aktualną sytuacją spółki Polskie Koleje Linowe S.A., wpływem Miasta Zakopane, gminy Bukowina Tatrzańska, gminy Poronin oraz gminy Kościelisko na jej dalsze losy oraz z warunkami i charakterem współpracy gmin z Funduszem Mid Europa Partners. Niniejsze opracowanie składa się z kilku części a każda opisuje inny, istotny elementy transakcji: 1. Polskie Koleje Górskie S.A. powołanie spółki i pozyskanie inwestora Fundusz Mid Europa Partners Proces sprzedaży Polskich Kolei Linowych S.A Kontrola gmin nad strategicznymi decyzjami Polskich Kolei Linowych S.A Pozostałe uprawnienia gmin Perspektywy dalszego rozwoju Polskich Kolei Linowych S.A Mamy nadzieję, że przesłany materiał okaże się pomocny a przedstawione w nim fakty ułatwią Państwu lepsze zrozumienie przebiegu prywatyzacji spółki Polskie Koleje Linowe S.A. a w szczególności roli Gmin oraz Funduszu Mid Europa Partners w tym procesie oraz ich intencji związanych z dalszym rozwojem nie tylko spółki, ale całego regionu Podhala i Beskidów. Z poważaniem, Zbigniew Rekusz Partner Mid Europa Partners Łukasz Chmielowski Prezes Zarządu Polskie Koleje Górskie S.A. 1

2 1. Polskie Koleje Górskie S.A. powołanie spółki i pozyskanie inwestora W 2012 roku samorządy Miasta Zakopane oraz Gmin Bukowina Tatrzańska, Kościelisko i Poronin postanowiły, w związku z kluczowym znaczeniem tej spółki dla regionu Podhala i jego mieszkańców, wziąć udział w planowanej od lat prywatyzacji Polskich Kolei Linowych S.A. ( PKL ). Po podjęciu przez rady gmin odpowiednich uchwał powołano do życia spółkę Polskie Koleje Górskie S.A. ( PKG ) która miała wziąć aktywny udział w przeprowadzanym przez Polskie Koleje Państwowe S.A. ( PKP ) procesie sprzedaży akcji PKL. PKG wyposażona została przez gminy w kapitał zakładowy w wysokości złotych. Od początku oczywistym było, że samodzielne (a nawet finansowane kredytem) nabycie PKL przez gminy lub utworzoną przez nie spółkę przekracza ich możliwości finansowe ostateczna cena nabycia PKL przewyższała dwukrotnie roczny budżet Miasta Zakopane. Z tego względu rady gmin, w przywołanych powyżej uchwałach, upoważniły PKG do poszukiwania odpowiedniego do skali przedsięwzięcia partnera gotowego zapewnić spółce środki niezbędne do sfinalizowania transakcji w zamian za adekwatny udział kapitałowy. W procesie wyłaniania inwestora, który rozpoczął się we wrześniu 2012 roku, gminy współpracowały z renomowanymi doradcami, którzy, ze względu na charakter spółki oraz dbałość o interes mieszkańców Podhala, jako podstawowe kryterium wyboru partnera traktowali jego gotowość do zapewnienia gminom strategicznej kontroli nad PKG oraz PKL. Ponadto, zgodnie z oczekiwaniami gmin, inwestor musiał (i) gwarantować realizację procedury akcjonariatu obywatelskiego, (ii) wyrażać gotowość do zwiększenia udziału kapitałowego gmin w PKG, (iii) zapewniać stabilny rozwój i modernizację infrastruktury PKL, (iv) dysponować adekwatnym zapleczem finansowym, (v) pokryć koszty udziału PKG w prywatyzacji PKL, (vi) być w stanie w sposób dynamiczny oraz elastyczny uczestniczyć w procesie prywatyzacji oraz dalszych negocjacjach z PKP. Do stycznia 2013 roku gminy oraz doradcy wyselekcjonowali przeszło 70 podmiotów mogących spełnić powyższe warunki. Lista ta obejmowała m.in. największe polskie banki, krajowe i zagraniczne instytucje finansowe, zagranicznych operatorów kolei linowych a nawet inwestorów indywidualnych. Gminy złożyły im propozycję współpracy a wszystkim zainteresowanym podmiotom przedstawiły jej dokładne warunki. Z uwagi na charakter procesu prywatyzacji oraz jej napięty harmonogram PKG musiało wykazywać się szczególną dynamiką działania, co nie byłoby możliwe przy zaangażowaniu szerokiego grona inwestorów. Z tego względu gminy i PKG postanowiły o ograniczeniu grona kandydatów i wyborze jednego, stabilnego i wiarygodnego inwestora. Wśród podmiotów, które wyraziły zainteresowanie udziałem w prywatyzacji PKL we współpracy z PKG znalazł się Fundusz Mid Europa Partners ( Fundusz ). Złożona przez Fundusz oferta, po jej analizie przez doradców, została uznana za najlepszą a dodatkowymi atutami były nieposzlakowana opinia, wiarygodne źródła kapitału i wieloletnie doświadczenie Funduszu w realizowaniu inwestycji infrastrukturalnych. Decydując się na tę współpracę gminy oraz doradcy brali także pod uwagę profesjonalne zaplecze Funduszu obejmujące dostęp do najwybitniejszych specjalistów z dziedziny budowy i zarządzania infrastrukturą górską. 24 stycznia 2013 roku PKG oraz Fundusz podpisały umowę inwestycyjną ( Umowa Inwestycyjna ) co zakończyło proces poszukiwania inwestora. Postanowienia Umowy Inwestycyjnej sformalizowały zasady współpracy Funduszu oraz gmin w ramach PKG, uregulowały silną pozycję gmin w spółce oraz określiły ich dalszy wpływ na losy PKL. 2. Fundusz Mid Europa Partners Fundusz Mid Europa Partners to renomowany fundusz private equity działający w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Fundusze takie dokonują inwestycji kapitałowych w spółki a następnie restrukturyzują je, modernizują i rozbudowują zwiększając ich efektywność, rentowność i rynkową atrakcyjność. Osiągając w ten sposób wzrost wartości spółki po upływie ok. 3-7 lat fundusze private equity zwykle wycofują się ze swojej inwestycji sprzedając zakupione wcześniej akcje. Fundusz zarządza obecnie kapitałem w wysokości 3.2 miliarda euro a jego inwestycje przyniosły do tej 2

3 pory przeszło 2.3 miliarda euro zysku. Jednocześnie Fundusz uczestniczył w 29 inwestycjach w 18 krajach regionu Europy Środkowej i Wschodniej. W Polsce Fundusz zainwestował wcześniej m.in. w grupę LuxMed, sieć telewizji kablowej Aster czy sieć marketów Żabka. Profesjonalna kadra ekspertów i menedżerów prowadząca inwestycje Funduszu skupia się na zwiększaniu rentowności i budowaniu wartości spółek poprzez ich organiczny wzrost i zwiększanie efektywności. Spółki sprzedawane przez Fundusz po upływie przewidzianego okresu inwestycji są stabilniejsze finansowo, sprawniejsze i większe, co często przekłada się na istotny wzrost zatrudnienia. Z tego względu interes gmin, mieszkańców Podhala, osób korzystających z infrastruktury narciarskiej i opinii publicznej jest zbieżny z interesem Funduszu: sukces inwestycyjny prywatyzacji PKL przyczyni się do wzrostu turystycznej atrakcyjności Podhala, rozbudowy infrastruktury narciarskiej, zwiększenia się liczby miejsc pracy w regionie oraz przychodów lokalnych przedsiębiorców. Wyjście Funduszu z jego inwestycji w PKG możliwe będzie, zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej, za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych. Debiut giełdowy zapewni PKG profesjonalną kadrę menedżerska i bieżącą kontrolę ze strony Komisji Nadzoru Finansowego a wszystkim Polakom powszechny dostęp do akcji PKG. Bez gruntownej przebudowy spółki w oparciu o wiedzę i doświadczenie Funduszu, realizacja tego scenariusza byłaby nierealna. 3. Proces sprzedaży Polskich Kolei Linowych S.A. Ze względu na konieczność pozyskania środków na spłatę swoich zobowiązań, PKP już od połowy 2011 r. zapowiadała sprzedaż akcji PKL. Choć zapowiedziom tym towarzyszyło żywe zainteresowanie mediów i opinii publicznej, potencjalni nabywcy ujawniający się od początku 2012 roku szybko rezygnowali z planów przejęcia PKL. W tych warunkach gminy postanowiły o wzięciu odpowiedzialności za tą górską spółkę: powołaniu PKG, pozyskaniu inwestora i złożeniu oferty prywatyzacyjnej. Proces sprzedaży PKL został formalnie ogłoszony przez PKP w grudniu 2012 roku i od tego momentu pozostawał pod pełną kontrolą PKP i Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, które na bieżąco określały terminy i porządek udziału w prywatyzacji. Determinacja PKP do przeprowadzenia transakcji oraz silna konkurencja ze strony innych inwestorów krajowych i zagranicznych, mobilizowały PKG oraz Fundusz do wypracowania szczególnie korzystnej oferty. Jej warunki miały z jednej strony zagwarantować trwały, stabilny, zbilansowany i zyskowny rozwój spółki i regionu a z drugiej zyskać największe uznanie w oczach sprzedającego. Wstępna oferta została złożona PKP przez PKG w styczniu 2013 roku. W oparciu o analizę zadeklarowanej ceny oraz wiarygodności finansowej Funduszu została ona zakwalifikowana do następnego etapu procesu. To umożliwiło PKG przystąpienie do szczegółowego badania działalności PKL. Dzięki pomocy Funduszu i na jego koszt, PKG mogła przy tym korzystać ze wsparcia ekspertów z renomowanych europejskich kurortów narciarskich. Badanie zakończone zostało złożeniem przez PKG wiążącej oferty na zakup akcji PKL, jej zaakceptowaniem przez PKP i zaproszeniem PKG do dalszych negocjacji. W toku negocjacji prowadzonych między PKP a PKG zmierzano do wypracowywania postanowień nie tylko korzystnych dla stron, ale także zabezpieczających interes mieszkańców Podhala i osób na co dzień korzystających z infrastruktury PKL. Z tego względu podpisana 22 maja 2013 roku Umowa Sprzedaży Akcji PKL przewiduje m.in. zobowiązania PKG (a tym samym, pośrednio, Funduszu) do poniesienia istotnych, liczonych w dziesiątkach milionów złotych, nakładów inwestycyjnych na renowację i rozbudowę kolejek górskich. W chwili obecnej Umowa Sprzedaży Akcji PKL analizowana jest przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów a jej finalizacja i ostateczne przeniesienie akcji PKL na PKG nastąpi po uzyskaniu zgody antymonopolowej. 4. Kontrola gmin nad strategicznymi decyzjami Polskich Kolei Linowych S.A. W procesie wyboru inwestora oraz nabycia PKL gminy zabezpieczyły swój interes gwarantując sobie zachowanie decydującego wpływu na strategiczne decyzje PKG. Ustalona w Umowie Inwestycyjnej treść statutu PKG i PKL przewiduje, że szereg działań wymagać będzie jednomyślnej zgody wszystkich gmin 3

4 wyrażonej podczas Walnego Zgromadzenia: 1. Zbycie lub wydzierżawianie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 2. Zbycie bądź obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym lub obligacyjnym, w całości lub w części, Kolei Linowej Kasprowy Wierch oraz Kolei Linowo Gondolowej Gubałówka; 3. Przeprowadzenie emisji obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa oraz emisji warrantów subskrypcyjnych lub innych papierów wartościowych dających prawo objęcia, nabycia lub złożenia zapisu na akcje PKG; 4. Podwyższenie kapitału zakładowego PKG z emisją akcji skierowaną do podmiotu będącego osobą trzecią lub w ramach subskrypcji otwartej; 5. Umorzenie i obniżenie kapitału zakładowego PKG; 6. Połączenie, podział, przekształcenie lub likwidacja PKG; 7. Zmiana Statutu PKG w zakresie zmiany siedziby spółki, jej firmy lub większości głosów bądź quorum wymaganego przy podejmowaniu uchwał przez Walne Zgromadzenie; 8. Przymusowy wykup akcji; 9. Dematerializacja akcji celem wprowadzenia akcji PKG do obrotu giełdowego w okresie trzech lat od dnia objęcia akcji w PKG przez Fundusz. Dodatkowo, na mocy Umowy Inwestycyjnej, gminy uzyskały prawo do powoływania dwóch członków Rady Nadzorczej spółki oraz do powoływania jednego członka jej Zarządu. Jednocześnie, zgoda wszystkich przedstawicieli gmin w Radzie Nadzorczej będzie wymagana przy m.in. wyrażaniu zgody na zbycie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym lub obligacyjnym nieruchomości spółki, wyrażaniu zgody na zbycie lub obciążenie majątku spółki którego wartość przekracza 1 milion złotych, zatwierdzaniu przedstawianych przez Zarząd wieloletnich strategicznych planów rozwoju PKG. Podkreślić należy, że wymienione przywileje stanowią szczególne uprawnienia, których zmiana w przyszłości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu, wymagać będzie jednomyślnej zgody gmin. Zagwarantowana w ten sposób niezwykle silna pozycja gmin w spółce jest więc niezależna od ich udziału kapitałowego. Tym samym zachowają one decydujący wpływ na dalsze losy PKL bez względu na liczbę akcji posiadanych przez nie w PKG teraz albo w przyszłości. 5. Pozostałe uprawnienia gmin Podpisana z Funduszem Mid Europa Partners Umowa Inwestycyjna przewiduje także możliwość zwiększenia udziału kapitałowego gmin w PKG oraz przeprowadzenia procedury akcjonariatu obywatelskiego, w ramach której mieszkańcy regionu Podhala będą mogli stać się współwłaścicielami PKG. Gminom przysługują także dodatkowe, szczególne uprawnienia w przypadku sprzedaży akcji PKG przez Fundusz Mid Europa Partners. W szczególności, w ciągu pierwszych trzech lat od objęcia akcji PKG przez Fundusz, ich zbycie może nastąpić jedynie po uzyskaniu jednomyślnej zgody gmin, a po upływie tego czasu gminom przysługiwać będzie prawo pierwokupu sprzedawanych przez Fundusz akcji PKG. Jednocześnie, w przypadku wprowadzenia akcji PKG na Giełdę Papierów Wartościowych, gminy będą miały prawo do nabycia 20% plus jednej akcji spółki, co zapewni im istotny wpływ na działalność PKG także po jej debiucie giełdowym (m.in. umożliwi zablokowanie ewentualnego wycofania akcji spółki z 4

5 Giełdy Papierów Wartościowych). 6. Perspektywy dalszego rozwoju Polskich Kolei Linowych S.A. Podejmując decyzję o udziale w procesie prywatyzacji PKL gminy oraz Fundusz zdawały sobie sprawę, że nabycie tej spółki związane będzie ze szczególnym zobowiązaniem wobec mieszkańców Podhala oraz osób na co dzień korzystających z jej infrastruktury. Dlatego finalizacja tej transakcji stanowi początek intensywnej pracy nad dalszym rozwojem PKL, rozbudową i modernizacją jej infrastruktury, poszerzeniem oferty oraz podniesieniem atrakcyjności turystycznej Podhala i Beskidów. Gwarancję podjęcia takich działań stanowią nie tylko rygorystyczne zobowiązania inwestycyjne podjęte przez PKG w Umowie Sprzedaży Akcji PKL, ale przede wszystkim zgodność interesów gmin, Funduszu, interesariuszy PKL oraz opinii publicznej wzrost, zbilansowany rozwój i rosnąca zyskowność PKL przełożą się bowiem na wspólne, widoczne korzyści. W chwili obecnej trwają już prace nad planem dalszego rozwoju i inwestycji PKL. Zrealizowane z powodzeniem, plany te będą oznaczać dla spółki (ale, siłą rzeczy, i dla całego regionu) inwestycje idące w setki milionów złotych. W ten sposób, zgodnie z zamierzeniem Gmin oraz Funduszu, PKL stanie się spółką, której działalność będzie katalizatorem dynamicznego rozwoju nowoczesnej infrastruktury narciarskiej i oferty turystycznej Podhala - opracowywane zamierzenia obejmują dalsze przejęcia podobnych obiektów i przedsiębiorstw w regionie, unowocześnienie wyciągów i tras, stworzenie jednolitego systemu ski pasów, szeroką współpracę i integrację z sektorem hotelarskim, wprowadzanie najwyższych europejskich standardów obsługi turystów oraz wiele innych. Gminy oraz Fundusz są zdeterminowane by, poprzez osiągnięty sukces inwestycyjny, uczynić z prywatyzacji, modernizacji i rozbudowy PKL przykład wzorowej współpracy prywatnego inwestora finansowego z Polskim samorządem lokalnym. 5

Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Za okres od 28 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Za

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia

DOKUMENT INFORMACYJNY. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia DOKUMENT INFORMACYJNY BM MEDICAL S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 100.100 Akcji Serii A, 150.150 Akcji Serii B i 94.214 Akcji Serii D do Alternatywnego Systemu Obrotu na

Bardziej szczegółowo

AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY

AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY Stan prawny na dzień 1 marca 2006 roku. Mariusz Poślad Stanisław

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia niniejszego dokumentu: 11 lutego 2008 roku

Data sporządzenia niniejszego dokumentu: 11 lutego 2008 roku Nicolas Games Sp. z o.o. Memorandum Informacyjne Autoryzowanym Doradcą jest GoAdvisers Sp. z o.o. Niniejszy dokument nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 14 września 2010 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 14 września 2010 roku. Dokument Informacyjny 1 Analizy Online Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, praw do akcji serii B oraz akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2011 r.

RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2011 r. RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2011 r. 8 czerwca 2012 roku 1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu raport roczny z istotnymi dla Spółki

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU PROSPEKT EMISYJNY ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU Spółka prawa handlowego z siedzibą w Katowicach zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny STERGAMES SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B, C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku. Dokument Informacyjny 1 TAX-NET Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Pismo Prezesa Zarządu

Pismo Prezesa Zarządu Warszawa, 18 sierpnia 2012 Pismo Prezesa Zarządu Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, VENO S.A. zadebiutowała na NewConnect w dniu 7 lutego 2008 roku jako 35 spółka. VENO to Spółka prowadząca inwestycje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1 Spis treści OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MONNARI TRADE S.A. 5 1. Zasady sporządzenia rocznego Sprawozdania finansowego....5 2. Omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Netwise Spółka Akcyjna SPORZĄDZONY DO WPROWADZENIA DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.: 1.000.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Zakładów Mięsnych Duda Spółka Akcyjna, z siedzibą w Grąbkowie gm. Jutrosin www.duda.net.pl W rozumieniu Ustawy nie istnieje podmiot dominujący wobec Emitenta. Wprowadza się do publicznego

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu Dokument Informacyjny Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY DOMENOMANIA.PL S.A. Dokument Informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii S, T2, U1, V, W MCI Management S.A.

Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii S, T2, U1, V, W MCI Management S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii S, T2, U1, V, W MCI Management S.A. Data zatwierdzenia: 23 września 2011 r. Oferujący:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D i E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ DLA FIRM 2010

KAPITAŁ DLA FIRM 2010 Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Rozwój na pełnych żaglach PARTNER GŁÓWNY PATRONI HONOROWI PATRONI MEDIALNI Nasze usługi pasują idealnie Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Biurowiec Focus al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU. Warszawa, 29 lutego 2012 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU. Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2011 ROKU Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo