OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW A. Definicje 1. O ile z kontekstu Umowy Sprzedaży nie wynika nic innego, poniższe terminy będą używane w następującym znaczeniu: Aplikacja e-hurt - Aplikacja informatyczna zintegrowana z systemami elektronicznymi Dostawcy (Sprzedawcy), umożliwiająca Klientom bezpieczne wykonywanie czynności w zakresie składania zamówień na dostawy paliw. Usługa oferowana Klientom bezpłatnie po podpisaniu stosownej Umowy z Dostawcą (Sprzedawcą). Aplikacja SAMOOBSŁUGA - Aplikacja informatyczna do samoobsługowego planowania odbiorów i załadunku autocystern, pozwalająca przekazywać za pośrednictwem strony internetowej lub/i interfejsu danych związanych z planowaniem odbiorów paliw z Baz Magazynowych. Usługa udostępniana nieodpłatnie Klientowi na podstawie odrębnej Umowy. Aplikacja e-faktura - Aplikacja pozwalająca Klientom otrzymywać poprzez portal internetowy dokumenty księgowe, w tym faktury VAT, w formie elektronicznej wymiany danych w formacie PDF (Portable Document Format). Usługa oferowana Klientom bezpłatnie po podpisaniu Oświadczenia i akceptacji Regulaminu lub po podpisaniu stosownej umowy na przekazywanie faktur w formie elektronicznej. Baza Magazynowa bazy magazynowe lub terminale paliw,z których Spółka realizować będzie sprzedaż produktów w oparciu o Umowę Sprzedaży. Cena sprzedaży jednostkowa cena netto, oparta o cenę SPOT PKN ORLEN S.A., za jaką Odbiorca (Kupujący) dokonuje zakupów produktów na podstawie Umowy Sprzedaży. Cena SPOT PKN ORLEN S.A. jednostkowa cena netto ustalana na podstawie uwarunkowań rynkowych sterowanych zjawiskami zachodzącymi na światowych rynkach produktów naftowych, stanem gospodarki polskiej i polityki fiskalnej państwa. Na wysokość cen paliw wpływają przede wszystkim: podatki nakładane na paliwa, cena ropy naftowej oraz gotowych produktów na światowych giełdach, kurs dolara, warunki na rynku krajowym kształtowane przez konkurencję. Cena SPOT PKN ORLEN S.A. publikowana jest na stronie internetowej pod adresem Dowód Wydania - dokument potwierdzający wydanie produktu, wydany kierowcy z bazy magazynowej stanowi potwierdzenie zgodności nalewu. Dowód Dostawy wskazany przez Dostawcę (Sprzedawcę) dokument towarzyszący dostawie, potwierdzający wydanie produktu Odbiorcy (Kupującemu) przy dostawach transportem organizowanym przez Dostawcę (Sprzedawcę), stanowiący jednocześnie potwierdzenie zgodności rozliczenia dostawy. Dyspozycja szczegółowa/ogólna przygotowany przez Klienta lub Przewoźnika dokument w Aplikacji SAMOOBSŁUGA będący zgłoszeniem planowanego załadunku paliw przez wyszczególnionych kierowców i do wyszczególnionego pojazdu. Deklaracja Wolumenu deklaracja Odbiorcy (Kupującego) określająca wielkość zakupu produktów w danym okresie składana na dokumencie o treści i formie ustalonej przez Dostawcę (Sprzedawcę). Dostawca (Sprzedawca) Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zwany również PKN ORLEN S.A. lub ORLEN PALIWA sp. z o.o. zwany również ORLEN PALIWA lub inny podmiot z Grupy Kapitałowej PKN ORLEN. Ogólne Warunki Sprzedaży Paliw (zwane dalej: OWS) oznaczają przepisy niniejszych, ogólnych warunków realizacji Umów Sprzedaży. Oświadczenie Wielkości Odbiorów (OWO) oświadczenie Odbiorcy (Kupującego) zdefiniowane i zapisane w Umowie Sprzedaży określające łączną ilość produktów do zakupu w roku kalendarzowym. Odbiorca (Kupujący) zwany również Klientem, podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub zarejestrowany w KRS lub posiadający VAT-5 i będący czynnym podatnikiem VAT. Produkt/produkty podstawowe paliwa będące przedmiotem Umowy Sprzedaży: Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95, Benzyna bezołowiowa Super Plus 98, Olej Napędowy Ekodiesel, w gat.: B, D, F, Olej napędowy Grzewczy Ekoterm Plus. Produkt/produkty pozostałe - paliwa będące przedmiotem Umowy Sprzedaży: Olej Napędowy Arktyczny klasa 2, BIO 100 (bioester). Program STACJA dotychczasowy Program Stacji Stowarzyszonej, który był dedykowany tylko dla stacji paliw spełniających określone warunki. W ramach Programu Klient dokonywał zakupu paliw i otrzymywał elementy identyfikujące Dostawcę (Sprzedawcę). Od 1 stycznia 2013 roku dotychczasowy Program Stacji Stowarzyszonej nie będzie kontynuowany i realizowany. Program BAQ Program Badania Jakości Paliw dedykowany dla stacji paliw uczestniczących w Programie BAQ. Zasady uczestnictwa w Programie BAQ określa Regulamin BAQ dostępny na stronie Reguły INCOTERMS 2010 opublikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową MIH (International Chamber of Commerce ICC), zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki dostaw Strona 1 z 10

2 Strona/Strony oznacza Dostawcę (Sprzedawcę) lub Odbiorcę (Kupującego). Terminal Paliw bazy magazynowe lub terminale paliw, z których Spółka realizować będzie sprzedaż produktów w oparciu o Umowę Sprzedaży. Umowa Sprzedaży umowa dotycząca sprzedaży produktów zawarta pomiędzy Dostawcą (Sprzedawcą) i Odbiorcą (Kupującym). Upoważnienie wydane przez Klienta pisemne zezwolenie do wykonania hurtowego odbioru paliw na bazach nie objętych Aplikacją Samoobsługa. Zlecenie transportowe informacja określająca sposób dostawy, ilość, rodzaj produktu oraz termin dostawy. Zamówienie kwartalne zamówienie na zakup paliw składane przez Odbiorcę (Kupującego) w ramach Umowy Sprzedaży, doprecyzowujące Oświadczenie Wielkości Odbiorów w ujęciu kwartalnym (kwartał kalendarzowy). Zamówienie składane jest na dokumencie o treści i formie ustalonej przez Dostawcę (Sprzedawcę). Zapotrzebowanie kwartalne - zapotrzebowanie na zakup paliw składane przez Odbiorcę (Kupującego) w ramach Umowy Sprzedaży, w ujęciu kwartalnym (kwartał kalendarzowy). Zapotrzebowanie składane jest na dokumencie o treści i formie ustalonej przez Dostawcę (Sprzedawcę). Zamówienie jednorazowe szczegółowe zamówienie składane każdorazowo przez Odbiorę (Kupującego) na każdorazowy, jednorazowy odbiór paliw, na dokumencie o treści i formie ustalonej przez Dostawcę (Sprzedawcę). 2. Powoływanie się na Ogólne Warunki Sprzedaży Paliw dotyczą również wszystkich występujących w przyszłości uaktualnień, modyfikacji, zmian, poprawek, uzupełnień. Powoływanie się na przepisy prawne niesie za sobą także odniesienie się do późniejszych nowelizacji tych przepisów. B. Sposób określania wielkości zakupów i składania zamówień 1. Sprzedaż produktów odbywać się będzie na podstawie złożonego Zamówienia Kwartalnego, aktualnej Deklaracji Wolumenu złożonej przed realizacją bieżącego zakupu paliw lub Zapotrzebowania Kwartalnego. 2. Zamówienie Kwartalne lub Zapotrzebowanie Kwartalne określające ilości i rodzaje paliw przypadające do odbioru na poszczególne miesiące oraz wskazujące Bazy Magazynowe, z których będzie prowadzona sprzedaż paliw. Odbiorca (Kupujący) składa najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed pierwszym dniem kwartału, którego zamówienie dotyczy. Zamówienie lub zapotrzebowanie składane jest w formie pisemnej (na wskazany przez Dostawcę /Sprzedawcę/ nr faxu) lub drogą elektroniczną (na adres wskazany w Umowie Sprzedaży lub poprzez aplikację e-hurt). 3. Niezłożenie Zamówienia lub Zapotrzebowania w terminie określonym w ust. 2 niniejszej Części B OWS może skutkować jego odrzuceniem przez Dostawcę (Sprzedawcę). 4. Dostawca (Sprzedawca) zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego przez Odbiorcę (Kupującego) Zamówienia lub Zapotrzebowania. Jeżeli Dostawca (Sprzedawca) nie poinformuje Odbiorcy (Kupującego) o dokonanej weryfikacji Zamówienia lub Zapotrzebowania przed rozpoczęciem kwartału, uznaje się za akceptację przez Dostawcę (Sprzedawcę) wszystkich warunków zawartych w Zamówieniu lub Zapotrzebowaniu. Za przyjętą formę powiadomienia Strony ustalają formę ową (na adres wskazany w Umowie Sprzedaży analogicznie, jak w przypadku informowania o zmianach w OWS) oraz komunikację w oparciu o aplikację e-hurt. C. Produkty 1. Dostawca (Sprzedawca) będzie realizował sprzedaż produktów zgodnie ze złożonym wcześniej przez Odbiorcę (Kupującego) Zamówieniem Kwartalnym, Deklaracją Wolumenu lub Zapotrzebowaniem kwartalnym. 2. Dostawca (Sprzedawca) zapewnia jakość oferowanych paliw zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 roku, Nr 221, poz z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz.U. z 2009 roku, Nr 18, poz. 98) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 4 stycznia 2007 roku w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2007 roku, Nr 4, poz 30 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z wymaganiami poniższych norm: Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 PN-EN 228 : 2009* Benzyna bezołowiowa Super Plus 98 PN-EN 228 : 2009* Olej Napędowy Ekodiesel, w gat.: B, D, F PN-EN A1: 2011** Olej Napędowy Arktyczny klasa 2 PN-EN A1: 2011** BIO100 (Bioester) PN-EN A1:2011 Olej napędowy Grzewczy Ekoterm Plus PN-C A1:2011 * - prężność par zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki ** - zawartość estrów metylowych zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 3. Zmiana asortymentu oraz przywołanych norm w ust. 2 niniejszej Części C OWS nie stanowi zmiany Umowy Sprzedaży. D. Zamówienie produktu 1. Dostawa paliw do Klienta oraz odbiór produktów własnymi środkami transportu odbywać się będzie wyłącznie na podstawie Zamówień Jednorazowych składanych przez Odbiorcę (Kupującego) do miejsca wskazanego przez Dostawcę (Sprzedawcę) Strona 2 z 10

3 2. Zamówienia Jednorazowe składane będą drogą elektroniczną z wykorzystaniem Aplikacji e-hurt lub, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. 3. Zamówienia Jednorazowe otrzymane przez Dostawcę (Sprzedawcę) w dni inne niż dni robocze lub w dniu roboczym po godzinie: a) w przypadku dostaw realizowanych środkiem transportu Dostawcy (Sprzedawcy), b) dla pozostałych rodzajów dostaw, uznaje się za otrzymane przez Dostawcę (Sprzedawcę) w kolejnym dniu roboczym. Przyjęcie przez Dostawcę (Sprzedawcę) zamówienia będzie możliwe tylko w przypadku posiadania przez Odbiorcę (Kupującego) na koncie Dostawcy (Sprzedawcy) środków finansowych pozwalajacych na jego realizację (przedpłata) lub niewykorzystanego limitu kredytu kupieckiego (odroczony termin płatności). W przypadku wystąpienia należnosci przeterminowanych, Dostawca (Sprzedawca) może również nie przyjąć zamówienia. 4. Wzór Zamówienia Jednorazowego na dostawę lub odbiór paliwa może być udostępnione Odbiorcy (Kupującemu) na zasadach uzgodnionych z Dostawcą (Sprzedawcą). 5. W przypadku organizowanych przez Dostawcę (Sprzedawcę) dostaw (powyżej 30m 3 ), Dostawca (Sprzedawca) dołoży starań, aby zamówienie zrealizować w ciągu 24 godz. następujących po dniu złożenia zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia to maksymalnie 48 godz. 6. W przypadku dostaw komorowych (powyżej 5m 3 a mniej niż 30 m 3 ) Dostawca (Sprzedawca) dołoży starań, aby zamówienie zrealizować w ciągu 48 godz. następujących po dniu złożenia zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia to maksymalnie 72 godz. 7. Minimalna ilość poszczególnych produktów w zamówieniu jednorazowym to 4-5 m 3 (dostawy niecałokomorowe). 8. Dostawca (Sprzedawca) zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zlecenia w przypadku, gdy wielkość zamówienia jest niższa lub wyższa niż dopuszczalny poziom napełnienia komory autocysterny wynikający z przepisów ADR. E. Realizacja dostaw (sprzedaży) transportem samochodowym 1. Możliwość zakupu paliw uzależniona jest od bieżącej dostępności produktu. 2. Odbiór paliw ze wskazanych przez Dostawcę (Sprzedającego) Baz Magazynowych może być realizowany na następujących warunkach uzgodnionych uprzednio z Odbiorcą (Kupującym): a) Dostawa na warunkach EXW zgodnie z INCOTERMS Moment dostawy - podstawienie towaru do dyspozycji Odbiorcy (Kupującemu) w magazynie Dostawcy (Sprzedawcy). b) Dostawa na warunkach CPT lub DAP zgodnie z INCOTERMS Transport organizowany przez Dostawcę (Sprzedawcę). 3. Podstawą do wydania produktu z Baz Magazynowych jest posiadanie przez kierowcę Dyspozycji szczegółowej lub ogólnej wystawionej za pośrednictwem Aplikacji SAMOOBSŁUGA. 4. W Bazach Magazynowych nie objętych systemem samoobsługowego planowania odbiorów i załadunku autocystern podstawą do wydania produktu jest posiadanie przez kierowcę oryginału Upoważnienia wystawionego przez Odbiorcę (Kupującego) uprawniającego do odbioru paliwa. 5. Wzór Upoważnienia do odbioru produktu w Bazach Magazynowych nie objętych Aplikacją Samoobsługa może być udostępnione Odbiorcy (Kupującemu) na zasadach uzgodnionych z Dostawcą (Sprzedawcą). 6. Jednostką rozliczeniową pomiędzy Odbiorcą (Kupującym) a Dostawcą (Sprzedawcą) jest jednostka uzgodniona pomiędzy Stronami. Podstawową jednostką jest m 3 w temperaturze referencyjnej 15 o C. 7. Kierowca (Przewoźnik) odpowiada za stan techniczny autocysterny oraz za czystość komór w cysternie podstawionej pod załadunek. 8. Odbiorca (Kupujący) ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony ładunek w zakresie jego ilości i jakości od momentu jego wydania przez Bazę Magazynową (przejścia produktu przez ramię nalewcze w Bazie Magazynowej). F. Procedura rozładunkowa przy dostawach transportem organizowanym przez Dostawcę (Sprzedawcę) 1. Po przyjeździe autocysterny do Odbiorcy (Kupującego), osoba przyjmująca dostawę przy udziale kierowcy zobowiązana jest do sprawdzenia: 1.1 Czy dostawa przeznaczona jest dla Odbiorcy (Kupującego). W przypadku potwierdzenia, osoba przyjmująca dostawę zobowiązana jest do potwierdzenia pisemnie na wszystkich egzemplarzach Dowodu Wydania lub Dowodu Dostawy. 1.2 Czy dostarczone ilości produktów w poszczególnych asortymentach nie przekraczają wolnej pojemności w zbiornikach magazynowych Odbiorcy (Kupującego) poprzez pomiar poziomu paliwa w zbiorniku, do którego ma być zlany produkt. Pomiar następuje w oparciu o wskazanie sondy pomiarowej potwierdzone wydrukiem z systemu kontrolnego lub wskazania przymiaru sztywnego potwierdzone tabelą zbiornika i określa zapas paliwa w temperaturze rzeczywistej. Pomiar wykonywany jest dwukrotnie (nie dotyczy to pomiarów z elektronicznego systemu kontrolno-pomiarowego) z ostatecznym przyjęciem wysokości słupa cieczy jako średniej arytmetycznej ze wszystkich pomiarów. 1.3 Temperaturę i gęstość produktu w zbiornikach magazynowych przed rozładunkiem i po rozładunku produktu. Pomiary gęstości i temperatury muszą być dokonane urządzeniami posiadającymi ważną legalizację. Pomiaru temperatury i gęstości należy dokonać co najmniej dwukrotnie. Brak wykonania przez Odbiorcę (Kupującego) pomiarów parametrów wymienionych w pkt. 1.2 i 1.3 niniejszej Części F OWS, może skutkować ewentualnym odrzuceniem złożonej reklamacji ilościowej. 2. Kierowca autocysterny ponosi odpowiedzialność za: 2.1 Zgodność zawartości komór autocysterny z informacją zawartą w Dowodzie Wydania lub w Dowodzie Dostawy i prawidłowe podłączenie węży spustowych do właściwych zaworów autocysterny Strona 3 z 10

4 2.2 Sprawdzenie prawidłowości podłączenia węży spustowych po stronie autocysterny z uwzględnieniem rozmieszczenia asortymentu produktów paliw w komorach autocysterny, określonych w Dowodzie Wydania lub w Dowodzie Dostawy. 2.3 Rozpoczęcie rozładunku paliwa nastąpi wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody od przyjmującego paliwa. 3. Odbiorca (Kupujący) ponosi odpowiedzialność za: 3.1 Sprawdzenie czy dostarczone ilości produktów w poszczególnych asortymentach nie przekraczają wolnej pojemności w zbiornikach magazynowych. 3.2 Prawidłowe i czytelne oznakowanie króćców spustowych na stacji paliw. 3.3 Prawidłowe oraz szczelne podłączenie węży do króćców spustowych zgodnie z informacją o rozmieszczeniu produktów w komorach zawartą w Dowodzie Wydania lub w Dowodzie Dostawy. 3.4 Sprawdzenie prawidłowości podłączenia węży spustowych zarówno po stronie autocysterny jak i zbiornika z uwzględnieniem rozmieszczenia asortymentu produktów paliw w komorach autocysterny i zbiornikach. 3.5 Wydanie pisemnej zgody na rozładunek danego rodzaju paliwa. 4. W trakcie rozładunku autocysterny Odbiorca (Kupujący) jest zobowiązany do wstrzymania sprzedaży produktów ze zbiornika, do którego następuje rozładunek, od momentu pomiaru przed rozładunkiem do czasu zakończenia pomiaru wysokości słupa cieczy w zbiorniku po rozładunku autocysterny. Odbiorca (Kupujący) nie musi wstrzymywać sprzedaży w przypadku, kiedy stacja wyposażona jest w system pomiarowy oraz dokumentację pozwalającą na taką operację. 5. W przypadku, gdy zbiorniki wyposażone są w sondy pomiarowe, odczyt objętości i temperatury produktów dokonywany jest na podstawie wydruków z systemu kontrolno-pomiarowego. 6. Czynności rozładunkowo-rozliczeniowe na stacji paliw nie mogą przekroczyć 2 godzin. W przypadku przekroczenia czasu przeznaczonego na w/w czynności z przyczyny Odbiorcy (Kupującego), Dostawca (Sprzedawca) obciąży Odbiorcę (Kupującego) za przestój pojazdu kwotą wynikającą z obecnie przyjętych transportowych stawek rynkowych obowiązujących u Dostawcy (Sprzedawcy). G. Ustalenie ilości dostarczonego paliwa i potwierdzenie odbioru przy dostawach transportem organizowanym przez Dostawcę (Sprzedawcę) 1. Po opróżnieniu komór autocysterny Odbiorca (Kupujący) z udziałem kierowcy dokonuje ponownych pomiarów objętości produktu w zbiorniku oraz gęstości i temperatury, tymi samymi legalizowanymi urządzeniami, którymi były dokonane pomiary wstępne. Pomiar winien być dokonany po ustabilizowaniu się lustra cieczy w zbiorniku, nie wcześniej niż 15 minut od zakończenia rozładunku. W oparciu o dokonane pomiary należy ustalić ilość przyjętego paliwa w temperaturze rzeczywistej. 2. W celu ustalenia ilości otrzymanego produktu Odbiorca (Kupujący) przy udziale kierowcy przelicza objętość paliwa do temp. odniesienia 15 C i porównuje z objętością w temp. 15 C zapisaną w Dowodzie Wydania lub w Dowodzie Dostawy. 3. W przypadku braku zalegalizowanych urządzeń pomiarowych u Odbiorcy (Kupującego), dopuszcza się rozliczenie ilości dostarczonego paliwa wg wskazań atestowanego i legalizowanego licznika pomiarowego zainstalowanego na autocysternie. Wydruk z urządzenia stanowi pomiar wskazujący ilość dostarczonego paliwa w temperaturze rzeczywistej wraz ze wskazaniem tej temperatury oraz ilość w temperaturze referencyjnej 15ºC (w przypadku liczników elektronicznych z kompensacją do objętości w 15ºC). 4. Zastrzeżenia Odbiorcy (Kupującego) co do ilości dostarczonych produktów - (w przypadku, gdy niedobór paliw przekracza dopuszczalną tolerancję dla urządzeń i instalacji pomiarowych) należy nanieść uwagi, zastrzeżenia na wszystkich egzemplarzach Dowodu Wydania lub Dowodu Dostawy wykazując - na podstawie dokonanych uprzednio pomiarów i ilość przyjętego paliwa oraz podać numery legalizacyjne urządzeń pomiarowych. 5. Brak zastrzezeń na Dowodzie Wydania lub na Dowodzie Dostawy może skutkować ewentualnym odrzuceniem złożonej reklamacji ilościowej. H. Postępowanie reklamacyjne w przypadku reklamacji ilościowych 1. Zgłoszenia reklamacji ilościowych powinny być kierowane do Regionalnego Przedstawiciela Handlowego w formie: - pisemnej za pośrednictwem poczty na adres Dostawcy (Sprzedawcy) wskazany przez Regionalnego Przedstawiciela Handlowego; - pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Regionalnego Przedstawiciela Handlowego; - telefonicznie do Regionalnego Przedstawiciela Handlowego - zgłoszenie telefoniczne należy potwierdzić pisemnie. 2. Reklamacja powinna być zgłoszona pisemnie w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu przyjęcia dostawy przez Odbiorcę (Kupującego). 3. Niedotrzymanie 14 - dniowego terminu przewidzianego na zgłoszenie reklamacji, powoduje, iż zastrzeżenia uznaje się za nienapisane. 4. Do rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego niezbędne jest: 4.1 Pisemne zgłoszenie reklamacji przez Odbiorcę (Kupującego) zawierające dokładne wyliczenie braku paliwa w litrach w temp. 15ºC uzupełnione o następujące dane i dokumenty: a) dokumenty legalizacyjne zbiornika; b) dokumenty legalizacji urządzeń pomiarowych; c) kopię tabeli litrażowej. 4.2 Dowód Wydania lub Dowód Dostawy z reklamowanej przez Odbiorcę (Kupującego) dostawy, zawierający dokładne wyliczenie braku paliwa w litrach w temp. 15ºC z naniesionymi następującymi danymi: a) temperaturą rzeczywistą produktu w zbiorniku Odbiorcy (Kupującego) przed rozładunkiem; b) temperaturą rzeczywistą produktu w zbiorniku Odbiorcy (Kupującego) po rozładunku; c) objętością produktu w zbiorniku Odbiorcy (Kupującego) w temperaturze rzeczywistej przed rozładunkiem (wysokość słupa cieczy przed rozładunkiem); d) gęstość produktu w zbiorniku Odbiorcy (Kupującego) przed rozładunkiem w temp. rzeczywistej; Strona 4 z 10

5 e) gęstość w zbiorniku Odbiorcy (Kupującego) po rozładunku w temp. rzeczywistej; f) objętość produktu w zbiorniku Odbiorcy (Kupującego) w temp. rzeczywistej po rozładunku; g) przyjętą rzeczywistą ilość produktu; h) wielkość braku ilościowego w litrach w temp. 15ºC; i) numery legalizacyjne urządzeń pomiarowych. 5. Niekompletna dokumentacja załączona do reklamacji ilościowej powoduje zawieszenie biegu terminu jej rozpatrzenia do dnia jej uzupełnienia. 6. Nieuzupełnienie dokumentacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o brakach powoduje jej odrzucenie. 7. Oddalenie reklamacji ilościowej nastąpi po stwierdzeniu, że pomiary temperatury i gęstości produktów zostały dokonane przy użyciu przyrządów nie posiadających aktualnych świadectw legalizacji. 8. Reklamacja nie może być uznana, jeżeli stwierdzony w dostawie brak mieści się w ramach tolerancji przewidzianej przepisami metrologicznymi dla urządzeń i instalacji pomiarowych tj. ±0,6% objętości mierzonej dla zbiorników pomiarowych w kształcie cylindra o osi głównej poziomej lub jeżeli zbiornik pomiarowy był stosowany do pomiaru w zakresie poniżej minimalnej i powyżej maksymalnej wysokości napełnienia. I. Postępowanie reklamacyjne w przypadku reklamacji jakościowych 1. Zgłoszenia reklamacji jakościowych powinny być kierowane do Regionalnego Przedstawiciela Handlowego w formie: - pisemnej za pośrednictwem poczty na adres Dostawcy (Sprzedawcy) wskazany przez Regionalnego Przedstawiciela Handlowego; - pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Regionalnego Przedstawiciela Handlowego; - telefonicznie do Regionalnego Przedstawiciela Handlowego - zgłoszenie telefoniczne należy potwierdzić pisemnie. 2. Reklamacja powinna być zgłoszona pisemnie w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu przyjęcia dostawy przez Odbiorcę (Kupującego). 3. Brak zawiadomienia o wadach produktów stanowi, że dostawa oraz produkty spełniają parametry określone w Umowie Sprzedaży i odpowiednich przepisach prawa, a dostawa została przyjęta przez Odbiorcę (Kupującego) bez zastrzeżeń. 4. W przypadku odbioru produktu na warunkach EXW przy pomocy własnych środków transportowych, Odbiorca (Kupujący) po stwierdzeniu, że dany produkt nie spełnia wymagań jakościowych jest zobowiązany pozostawić produkt w autocysternie, i niezwłocznie poinformować o zastrzeżeniach Dostawcę (Sprzedawcę). W procesie rozpatrywania reklamacji jakościowych w pierwszej kolejności uwzględnia się parametry produktu, jaki został wydany z Bazy Magazynowej. 5. Badania jakości produktów prowadzone będą przez akredytowane laboratorium. Wynik analizy produktów będzie wiążący dla Stron. 6. W przypadku gdy wyniki próbek paliwa potwierdzą zasadność reklamacji, Dostawca (Sprzedawca) jest zobowiązany do pokrycia kosztów badań oraz do wymiany produktu na produkt odpowiadający warunkom Umowy Sprzedaży. J. Cena i warunki płatności 1. Dla zakupów paliw płynnych objętych Umową Sprzedaży, jako bazę do dalszych wyliczeń stosowane będą aktualne hurtowe ceny SPOT PKN ORLEN S.A., publikowane na stronach internetowych PKN ORLEN S.A., obowiązujące w dniu odbioru/ rozładunku. 2. Elementy składowe Ceny Sprzedaży zostały określone w Umowach Sprzedaży. 3. Do Ceny Sprzedaży doliczony będzie podatek VAT, obliczony według stawki podatku wynikającej z obowiązujących przepisów prawa podatkowego. 4. Zapłata za zakupione paliwo powinna być dokonywana w formie przelewu na konto wskazane przez Dostawcę (Sprzedawcę): a) po odbiorze produktu w terminie ustalonym w Umowie Sprzedaży; b) przed odbiorem produktu (przedpłata). 5. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto Dostawcy (Sprzedawcy). 6. Zmiana terminu płatności jest możliwa tylko po wcześniejszym poinformowaniu Dostawcy (Sprzedawcy) o tym fakcie i wiąże się ze zmianą Umowy Sprzedaży. 7. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Dostawca (Sprzedawca) oprócz należnych odsetek ustawowych, ma prawo wstrzymać następne dostawy produktu do momentu uregulowania przez Odbiorcę (Kupującego) zobowiązań finansowych. 8. Odbiorca (Kupujący) upoważnia Dostawcę (Sprzedawcę) do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 9. Dostawca (Sprzedawca) będzie wystawiać faktury VAT zgodnie ze stosownymi regulacjami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz.1054 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 10. W przypadku wystawienia przez Dostawcę (Sprzedawcę) faktur VAT lub not obciążeniowych z tytułu opłaty logistycznej lub kary umownej terminem płatności będzie okres 30 dni od daty wystawienia dokumentu. K. Zabezpieczenie płatności 1. W przypadku odroczonego terminu płatności, realizacja sprzedaży jest możliwa pod warunkiem złożenia przez Odbiorcę (Kupującego) przed planowanymi odbiorami zabezpieczenia płatności o wartości, formie i treści uzgodnionej z Dostawcą (Sprzedawcą). 2. Jako zabezpieczenie roszczeń wynikających z zapisów Umowy Sprzedaży, w szczególności kar i zwrotu kosztów poniesionych przez Dostawcę (Sprzedawcę) na wykonanie i dostarczenie elementów wizualnych, Odbiorca (Kupujący) złoży weksel własny in blanco zgodnie z zasadami obowiązującymi u Dostawcy (Sprzedawcy). 3. W przypadku odroczonego terminu płatności, realizacja sprzedaży jest możiwa w ramach limitu kredytu kupieckiego ustalonego jednostronnie przez Dostawcę (Sprzedawcę) w oparciu o analizę wiarygodności Strona 5 z 10

6 Kupującego i wartość złożonych przez Odbiorcę (Kupującego) zabezpieczeń. Kredyt obejmuje wszelkie wierzytelności Dostawcy (Sprzedawcy), w tym ewentualne odsetki za zwłokę w zapłacie. Poziom wykorzystania przez Kupującego kredytu kupieckiego na chwilę pobierania paliwa ustala jednostronnie Dostawca (Sprzedawca) w oparciu o posiadane przez siebie dokumenty wprowadzone do bazy komputerowej. W razie wyczerpania się kredytu kupieckiego, Dostawca (Sprzedawca) może odmówić sprzedaży Odbiorcy (Kupującemu) produktów na zasadach określonych w umowie lub uzależnić dalszą sprzedaż od dokonania przedpłaty. L. Użytkowanie BIO100 (Bioestru) 1. Podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2006 roku, Nr 169, poz z późniejszymi zmianami) jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 2. Dostarczony produkt został zaliczony do puli Narodowego Celu Wskaźnikowego przez PKN ORLEN S.A. zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Asortyment oferowany przez Dostawcę (Sprzedawcę), to: - BIO100 (estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych) - wg normy PN-EN A1: Bioester przeznaczony jest do zasilania pojazdów, których silnik o zapłonie samoczynnym i układ paliwowy przystosowane są do tego typu paliwa, co potwierdzone jest przez producenta pojazdu w instrukcji obsługi. 4. Bioestry przeznaczone do eksploatacji powinny spełniać wszystkie bez wyjątku parametry jakościowe określone w obowiązujących na terenie Polski przepisach prawnych. 5. BIO100 nie należy eksploatować poniżej minimalnej temperatury otoczenia określonej przez jego producenta. 6. BIO100 charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami myjącymi, dlatego też układ paliwowy pojazdów (zbiornik paliwa, przewody, filtry) powinien zostać dokładnie oczyszczony przed rozpoczęciem eksploatacji na tego rodzaju paliwie. Wymywane osady i inne zanieczyszczenia mogą powodować zatykanie filtrów, uszkodzenia pompy paliwowej i układu wtryskowego. 7. Pojazdy wykorzystujące Bioester należy eksploatować w sposób, który umożliwi częstą wymianę biopaliwa w zbiorniku samochodowym. Biopaliwo z jednego tankowania powinno zostać zużyte przed upływem 3-4 tygodni. 8. Bioester należy przechowywać w zbiornikach przeznaczonych tylko dla tego produktu. Konstrukcja zbiorników powinna ograniczać do minimum kontakt biopaliwa z powietrzem, wodą, wilgocią. Zbiornik i jego oprzyrządowanie (pompy, rurociągi, dystrybutor) powinny być zbudowane z materiałów dostosowanych do kontaktu z estrami etylowymi kwasów tłuszczowych (RME). Konstrukcja zbiorników powinna umożliwiać całkowite usunięcie z niego biopaliwa (brak tzw. stanu martwego"). Zbiorniki przeznaczone do przechowywania BIO100 przed ich napełnieniem muszą być dokładnie oczyszczone, osuszone i zabezpieczone przed korozją. 9. Temperatura przechowywania BIO100 w okresie zimowym nie może być niższa niż temperatura jego mętnienia. Temperaturę tą należy przyjąć jako temperaturę gwarantującą jednorodność produktu. Biopaliwo wpompowywane do zbiorników musi być jednorodne. Układ dystrybucji (pompy, filtry, rurociągi) powinien być dostosowany do przesyłania cieczy o zwiększonej lepkości w sezonie zimowym. 10. Zbiorniki, w których magazynowany jest BIO100, należy kontrolować pod względem ilości wody i skażenia mikrobiologicznego. Ze względu na dużą higroskopijność, Bioester nie powinien kontaktować się z wodą, a wszelkie wykropliny z atmosfery, gromadzące się na dnie zbiornika, powinny być jak najszybciej usuwane. Obecność rozpuszczonej wody powoduje zmętnienie i degradacje biopaliwa. W przypadku wykrycia skażenia mikrobiologicznego należy natychmiast przeprowadzić operację odkażania zbiorników i układu dystrybucji. 11. Każdorazowo przed przyjęciem nowej partii BIO100 należy w miarę możliwości opróżnić zbiornik. Wpompowywanie BIO100 do pustego zbiornika jest konieczne w przypadku zamiany biopaliwa z gatunku przejściowego na zimowy. 12. Dostawy kolejnych partii BIO100 należy planować w sposób, który uniemożliwi zaleganie tego paliwa w zbiornikach magazynowych. Czas przechowywania dostarczonej partii biopaliwa nie powinien przekraczać 1-2 miesięcy. Bioester nie nadaje się do długotrwałego magazynowania. Nie zaleca się przechowywania BIO100 w beczkach i kanistrach przez indywidualnych użytkowników. 13. Transportowanie BIO100 nie wymaga stosowania osobnych, służących tylko do tego celu autocystern. Każdorazowo jednak, przed napełnieniem autocysterny należy upewnić się czy w komorach i przewodach spustowych nie znajdują się pozostałości po transportowanym uprzednio paliwie. Transportowanie benzyn silnikowych w cysternach, w których poprzednio przewożony był BIO100, wymaga wcześniejszego wyczyszczenia komór i układu spustowego. 14. W przypadku dalszej odsprzedaży produktu, Odbiorca (Kupujący) zobowiązany jest udzielić Konsumentowi informacji niezbędnych do prawidłowego korzystania z produktu, w sposób zgodny z treścią Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.z 2002 roku Nr 141, poz.1176 z późniejszymi zmianami), ze szczególnym uwzględnieniem zasad użytkowania BIO100 zamieszczonych w niniejszych OWS. 15. Odbiorca (Kupujący) zobowiązuje się przekazywać informacje, o których mowa w ust. 14 powyżej, także w przypadku odsprzedaży produktu na rzecz podmiotów gospodarczych. 16. Dostawca (Sprzedawca) jest wolny od jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Odbiorcę (Kupującego) obowiązku, o którym mowa w ustępach od 3 do 12 oraz 14 i 15 zawartych w Części L OWS. Ł. Siła Wyższa 1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie Umowy lub opóźnienie jej wykonania, jeżeli spowodowane jest to okolicznościami Siły Wyższej. 2. Przez Siłę Wyższą uważa się wszelkie okoliczności, jakich się nie da przewidzieć w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, ani im zapobiec i na które żadna ze Stron nie ma i nie będzie miała wpływu. W szczególności będą to: działania wojenne, akty terroru, rozruchy, strajki, lokauty i inne spory zbiorowe, klęski żywiołowe, katastrofy naturalne, pożary, sabotaże, awarie zakładu lub jakiekolwiek inne zdarzenia losowe, w wyniku których nastąpiło skażenie lub zatrucie chemiczne bądź radioaktywne osób, nieruchomości lub rzeczy ruchomych oraz awarie infrastruktury, którą transportowane są produkty objęte Umową Sprzedaży Strona 6 z 10

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW. obowiązujące w ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW. obowiązujące w ORLEN Paliwa Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW obowiązujące w ORLEN Paliwa Sp. z o.o. A. Definicje 1. O ile z kontekstu Umowy Sprzedaży nie wynika nic innego, poniższe terminy będą używane w następującym znaczeniu: Aplikacja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW. obowiązujące w ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW. obowiązujące w ORLEN Paliwa Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW obowiązujące w ORLEN Paliwa Sp. z o.o. A. Definicje 1. O ile z kontekstu Umowy Sprzedaży nie wynika nic innego, poniższe terminy będą używane w następującym znaczeniu: Aplikacja

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPÓŁPRACY. nr...

UMOWA WSPÓŁPRACY. nr... UMOWA WSPÓŁPRACY nr... zawarta w dniu... w... pomiędzy: Justyną Pradelą prowadzącą działalność gospodarczą P.P.H.U. "Naftogaz" Justyna Pradela z siedzibą w Truskolasach, ul. 1 Maja 21, 42-134 Truskolasy,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY PALIWA. Zawarta w dniu - -2013 roku w Rzeszowie pomiędzy:

PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY PALIWA. Zawarta w dniu - -2013 roku w Rzeszowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 2 DOSTAWA PALIWA DLA MPK-RZESZÓW Sp. z o.o. 2014-2016 PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY PALIWA Zawarta w dniu - -2013 roku w Rzeszowie pomiędzy: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne- Rzeszów Sp.

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty dostawcy w przetargu nieograniczonym, ogłoszonym w ramach zamówień publicznych.

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty dostawcy w przetargu nieograniczonym, ogłoszonym w ramach zamówień publicznych. U M O W A na sukcesywne dostawy oleju napędowego, benzyny bezołowiowej PB95 oraz oleju opałowego wraz z transportem w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 30.08.2007 roku. Zawarta w dniu roku pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 zawarta w dniu... w Kielcach, pomiędzy: Izbą Celną w Kielcach z siedzibą przy ul. Wesołej 56, NIP: 657-265-21-32, Regon: 260036440, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy UMOWA NR. Znak sprawy: PL.2370.6.2014 zawarta w dniu roku w Wołominie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,... 05-200

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego

UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego DA-G.271.2.1.2016 UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego Załącznik nr 3 zawarta w dniu... r. w Kuźni Nieborowskiej pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Zameczek z siedzibą w Kuźni Nieborowskiej, ul.

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../2015

U M O W A N R.../2015 16 Załącznik nr A P R O J E K T U M O W A N R.../2015 zawarta w dniu...pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn ul. Rawicka 41, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 2012. Załącznik nr 6 do SIWZ

Umowa Nr 2012. Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa Nr 202 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu w Nowej Suchej pomiędzy: Gmina Nowa Sucha - Usługi Komunalne w Nowej Suchej, z siedzibą: 96-53 Nowa Sucha, Nowa Sucha 50, reprezentowanym przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. Zakup klejów oferowanych przez Termolan sp. z o.o. odbywa się wyłącznie w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Kleju (OWSK), stanowiące

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) ILLUMINATION Rozdział 1 Definicje; FENIKS ILLUMINATION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prowadzona pod firmą FENIKS ILLUMINATION z siedzibą w Łodzi ul. Praska 5/7

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. Nr ZDW.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. Nr ZDW. W dniu: r. w Opolu pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. Nr ZDW. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu (NIP: 754 25 57-300; REGON 000126528) z siedzibą w Opolu, przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY. Dostawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 3

UMOWA DOSTAWY. Dostawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 3 UMOWA DOSTAWY Załącznik Nnr 6 w dniu r. w Raciborzu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul.adamczyka 10 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ. Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ. Uczestnicy postępowania WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ Uczestnicy postępowania Czołowo, dnia 2015-08-10 dot.: postępowania przetargowego na: Zakup i dostawa paliwa - oleju napędowego spełniającego wymogi określone normą PN-EN

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul..,

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul.., Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr... W dniu r. w.. pomiędzy:.. z siedzibą w.. przy ul..,., NIP:, reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, kod ZP-2/2015. Umowa na dostawy paliw nr ZP 2/2015. a...,

Załącznik nr 5 do SIWZ, kod ZP-2/2015. Umowa na dostawy paliw nr ZP 2/2015. a..., Załącznik nr 5 do SIWZ, kod ZP-2/2015 Umowa na dostawy paliw nr ZP 2/2015 Zawarta dnia... roku w Chojnicach pomiędzy: Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Chojnicach z siedzibą przy ul. Angowickiej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Środa Wlkp., dnia 21 stycznia 2014 r. Postępowanie nr UK/1/2014 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa ... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM. zwanym dalej WYKONAWCĄ

WZÓR. Umowa ... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM. zwanym dalej WYKONAWCĄ WZÓR Umowa zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 25/27, reprezentowanym przez: zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a....

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ. Niniejsza umowa określa warunki ogólne współpracy handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Firma:

UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ. Niniejsza umowa określa warunki ogólne współpracy handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Firma: UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ Niniejsza umowa określa warunki ogólne współpracy handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Stronami niniejszej umowy są: Firma: GAZPRIME SP Z O.O., NIP: 8961529734, REGON:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTA W DNIU. ROKU W GDYNI

ZAWARTA W DNIU. ROKU W GDYNI P R O J E K T UMOWA Nr ZAWARTA W DNIU. ROKU W GDYNI POMIĘDZY: Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, z siedzibą w Gdyni (kod poczt. 81-338), przy ul. Chrzanowskiego 10, zwanym w dalszej treści umowy: Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

- Czy Zamawiający przewiduje dostawy oleju opałowego w soboty, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy?

- Czy Zamawiający przewiduje dostawy oleju opałowego w soboty, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy? Czołowo, dnia 2014-08-29 Uczestnicy postępowania dot.: postępowania przetargowego na: Zakup i dostawa paliwa - oleju napędowego spełniającego wymogi określone normą PN-EN 590:2013-12 (Paliwa do pojazdów

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży obowiązujące w GSK Services Sp. z o.o. dla aptek otwartych

Warunki sprzedaży obowiązujące w GSK Services Sp. z o.o. dla aptek otwartych Warunki sprzedaży obowiązujące w GSK Services Sp. z o.o. dla aptek otwartych I. Definicje Kupujący apteka otwarta składająca Zamówienie na Towar u Sprzedającego. Sprzedający - oznacza GSK Services Sp.

Bardziej szczegółowo

a... reprezentowany przez:

a... reprezentowany przez: UMOWA na dostawę oleju napędowego Załącznik nr 5 zawarta w dniu...r. pomiędzy:gminą Rejowiec, 22-360 Rejowiec, ul. Dąbrowskiego 1 NIP 564-16-92-767 zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A projekt. NIP:. REGON. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 1..

U M O W A projekt. NIP:. REGON. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 1.. U M O W A projekt zawarta w dniu pomiędzy Zakładem Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Spółka z o.o. z siedzibą w Ciechanowie ul. Gostkowska 83 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058240

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU 1. Informacje wstępne 1.1 Niniejsze warunki sprzedaży regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Lumac Sp. z o.o. Dostawcą Sprzedającym i Odbiorcami

Bardziej szczegółowo

Do oferty należy załączyć: aktualny odpis koncesji na obrót paliwami ciekłymi (kserokopia).

Do oferty należy załączyć: aktualny odpis koncesji na obrót paliwami ciekłymi (kserokopia). PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, tel. 62/76 79 525, fax 62/ 76 79 506 NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA. Dostawę oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA. Dostawę oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy: zapytania o ofertę ogłoszonego przez: Spółkę Komunalną Wschowa Sp. z o.o. we Wschowie ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa na: Dostawę oleju napędowego na potrzeby Spółki

Bardziej szczegółowo

Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie:

Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w Astellas Pharma sp. z o.o. dla hurtowni farmaceutycznych I. Definicje Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie: Hurtownia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Regulaminu konkurencyjnego Wyboru Ofert na zakup i dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../ zawarta w dniu...2015 roku w Piwnicznej Zdroju pomiędzy:

Umowa nr.../ zawarta w dniu...2015 roku w Piwnicznej Zdroju pomiędzy: Projekt umowy Umowa nr.../ zawarta w dniu...2015 roku w Piwnicznej Zdroju pomiędzy:. zwaną w dalszej treści umowy Sprzedawcą, reprezentowaną przez:.. a Dyrektorem Zespołu Szkół i Placówek, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Wzór umowy Druk nr 6 z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP: 959-18-44-609 Regon:260269284 zwanym dalej Zamawiającym, którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem Część 2. Wzór umowy. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr W dniu.. 2012 r. w Rudniku nad Sanem pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:. a zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Nr ref. nadany przez Zamawiającego ZZO 43/04/2015 Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY

Nr ref. nadany przez Zamawiającego ZZO 43/04/2015 Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY Nr ref. nadany przez Zamawiającego ZZO 43/04/2015 Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY do przetargu nieograniczonego na Dostawa hurtowa oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 PROJEKT UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 W dniu r. w Przemkowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Przemków, z siedzibą Szklarki, ul. Ceglana 3, 59-170 Przemków,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Zał. nr 1 OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego dotyczącego zamówienia

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez

reprezentowanym przez UMOWA NR NA DOSTAWĘ PIECZYWA I ARTYKUŁÓW PIEKARNICZYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJEJ im. KORNELA MAUSZTŃSKIEGO W KOTLI i SZKOLY FILIALNEJ W CHOCIEMYŚLI zawarta w dniu.2012 roku w Kotli pomiędzy: Szkołą Podstawową

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO zawarta w Ostrorogu w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA NR... NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO zawarta w Ostrorogu w dniu... roku pomiędzy: 1 załącznik nr 5 UMOWA NR... NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO zawarta w Ostrorogu w dniu... roku pomiędzy: Zespołem Szkół w Ostrorogu mieszczącym się przy ul. Jana Ostroroga 14 reprezentowanym przez Wicedyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW v. 1.2

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW v. 1.2 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW v. 1.2 WPROWADZENIE I DEFINICJE 1. Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) mają zastosowanie do umów zawieranych przez firmę Pro-Vent Systemy Wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN)

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) obowiązujący od 1 maja 2015 Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa warunki sprzedaży Urządzeń VoIP na rzecz Kupujących, przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.10.2015

UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.10.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.10.2015 na sprzedaż i dostawę paliwa gazowego dla Szkoły Podstawowej Nr 52 z im. Macieja Aleksego Dawidowskiego Alka w Warszawie zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 1 Podstawa prawna Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

1. Jakiej pojemności zbiornik na olej opałowy Państwo posiadają? 3. W jakich godzinach w ciągu doby będą mogły być realizowane dostawy?

1. Jakiej pojemności zbiornik na olej opałowy Państwo posiadają? 3. W jakich godzinach w ciągu doby będą mogły być realizowane dostawy? Sprawa nr ZGSP.271.2.2012 Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że w dniu 10.10.2012r. do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.9.2015 na sprzedaż i dostawę energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie,

UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.9.2015 na sprzedaż i dostawę energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie, UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.9.2015 na sprzedaż i dostawę energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie, ul. Krakusa 2, 03-390 Warszawa Załącznik nr 1 do SIWZ zawarta

Bardziej szczegółowo

SIWZ Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych. Umowa nr

SIWZ Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych. Umowa nr Projekt Umowa nr Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu... w Ślesinie pomiędzy: Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ślesinie, z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 11, 62-561 Ślesin, NIP: 6652951256; REGON:310500671

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę Oleju opałowego dla Zespołu Szkół w Gardnie Znak sprawy: ZSG-341-1/2012 Załącznik nr 4 SIWZ WZÓR 1

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę Oleju opałowego dla Zespołu Szkół w Gardnie Znak sprawy: ZSG-341-1/2012 Załącznik nr 4 SIWZ WZÓR 1 WZÓR 1 UMOWA SPRZEDAŻY Nr (.) W oparciu o wyniki przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. obowiązującej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie 1. Przedmiot umowy 1. APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady współpracy handlowej z Kupującym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zawarta w dniu.. w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie Urząd Gminy w Chybiu z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9,

Bardziej szczegółowo

Darłowo, dnia 27.11.2014 r.

Darłowo, dnia 27.11.2014 r. Darłowo, dnia 27.11.2014 r. dotyczy : przetargu nieograniczonego pn.:,, Sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Darłowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax 2.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax", zwanego dalej Programem jest Unimax S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku. Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51 57-530 Międzylesie tel. 74/8126395, 8126416, 8126346 faks 74/8126603, www.izolatory.pl 03/ZO/2014 Międzylesie, 03.10.2014 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oborniki Śląskie dnia, 10.06.2009r Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia.

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia. Zintegrowany System Zarządzania Procedura zakupy P/ZSZ -7.4-01 Umowa nr.. projekt z dnia. FS/P-49/2012 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU UL. GRUDZIĄDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH 1. Przedmiot umowy APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY PALIW PŁYNNYCH

Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY PALIW PŁYNNYCH ZP-3/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY PALIW PŁYNNYCH Zawarta w dniu...... 2016r. w Szczecinku pomiędzy: reprezentowanym przez a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Szczecinku spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Wzór umowy Załącznik nr 4 UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu.. 2016r. w Inowrocławiu pomiędzy Kujawską Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w Inowrocławiu, al. Kopernika 7, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 PROJEKT UMOWA NR

ZAŁĄCZNIK Nr 2 PROJEKT UMOWA NR PROJEKT UMOWA NR ZAŁĄCZNIK Nr 2 zawarta w dniu.. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

UMOWA REGON:... NIP:...

UMOWA REGON:... NIP:... PROJEKT Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA Zawarta w dniu... w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Umowa/projekt/ Nr ZOE/03/2015r

Umowa/projekt/ Nr ZOE/03/2015r Załącznik nr 5 do SIWZ Umowa/projekt/ Nr ZOE/03/2015r zawarta w dniu..2015 r. w Ostródzie na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 EURO nr sprawy: ZP 90700-2015r.pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 02.01.2014r., pomiędzy: Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka w Olesznej, ul. Ślężna 1, 58-214 Oleszna, reprezentowanym przez:

zawarta w dniu 02.01.2014r., pomiędzy: Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka w Olesznej, ul. Ślężna 1, 58-214 Oleszna, reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 do SIWZ Nr sprawy: ZP.271.1.2013 Wzór umowy UMOWA Nr. Nr ZP.272.1.2014 zawarta w dniu 02.01.2014r., pomiędzy: Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka w Olesznej, ul. Ślężna 1, 58-214 Oleszna,

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą: ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, NIP 7471002433, REGON 004515965 w imieniu której

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/1PN/15. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju napędowego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu TOM II

,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu TOM II Program NAZWA ZAMÓWIENIA:,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: IV- 271-6/2012 TOM II PROJEKT UMOWY W

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo Załącznik nr 3 do Warunków Przetargu znak Rm.271.4.2016 Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo pomiędzy, Umowa Nr Rm. 272.4.2016

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ zawarta w dniu... 20... r., w Warszawie, pomiędzy: GODDEN Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 216, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w., przy ul..., zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:.., NIP 526-00-29-262, reprezentowanym przez:

z siedzibą w., przy ul..., zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:.., NIP 526-00-29-262, reprezentowanym przez: Zał. Nr 1 do Regulaminu UMOWA NA WYKONANIE USŁUG POLIGRAFICZNYCH zawarta w dniu.. w Rudzie Śląskiej pomiędzy: z siedzibą w., przy ul..., zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:..,

Bardziej szczegółowo

Regulamin WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Postanowienia ogólne Katowice, dnia 1 czerwca 2014r. Regulamin WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin WARUNKI SPRZEDAŻY zwany w dalszej części Regulaminem określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawy oleju napędowego

Umowa na dostawy oleju napędowego Załącznik nr 2 Umowa na dostawy oleju napędowego zawarta w dniu... w Radomsku pomiędzy : 1. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o. o. przy ul. Kraszewskiego 5 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła Załącznik nr 6 Zawarta w Warszawie, w dniu 2015 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Zespołem Szkół nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo