OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW A. Definicje 1. O ile z kontekstu Umowy Sprzedaży nie wynika nic innego, poniższe terminy będą używane w następującym znaczeniu: Aplikacja e-hurt - Aplikacja informatyczna zintegrowana z systemami elektronicznymi Dostawcy (Sprzedawcy), umożliwiająca Klientom bezpieczne wykonywanie czynności w zakresie składania zamówień na dostawy paliw. Usługa oferowana Klientom bezpłatnie po podpisaniu stosownej Umowy z Dostawcą (Sprzedawcą). Aplikacja SAMOOBSŁUGA - Aplikacja informatyczna do samoobsługowego planowania odbiorów i załadunku autocystern, pozwalająca przekazywać za pośrednictwem strony internetowej lub/i interfejsu danych związanych z planowaniem odbiorów paliw z Baz Magazynowych. Usługa udostępniana nieodpłatnie Klientowi na podstawie odrębnej Umowy. Aplikacja e-faktura - Aplikacja pozwalająca Klientom otrzymywać poprzez portal internetowy dokumenty księgowe, w tym faktury VAT, w formie elektronicznej wymiany danych w formacie PDF (Portable Document Format). Usługa oferowana Klientom bezpłatnie po podpisaniu Oświadczenia i akceptacji Regulaminu lub po podpisaniu stosownej umowy na przekazywanie faktur w formie elektronicznej. Baza Magazynowa bazy magazynowe lub terminale paliw,z których Spółka realizować będzie sprzedaż produktów w oparciu o Umowę Sprzedaży. Cena sprzedaży jednostkowa cena netto, oparta o cenę SPOT PKN ORLEN S.A., za jaką Odbiorca (Kupujący) dokonuje zakupów produktów na podstawie Umowy Sprzedaży. Cena SPOT PKN ORLEN S.A. jednostkowa cena netto ustalana na podstawie uwarunkowań rynkowych sterowanych zjawiskami zachodzącymi na światowych rynkach produktów naftowych, stanem gospodarki polskiej i polityki fiskalnej państwa. Na wysokość cen paliw wpływają przede wszystkim: podatki nakładane na paliwa, cena ropy naftowej oraz gotowych produktów na światowych giełdach, kurs dolara, warunki na rynku krajowym kształtowane przez konkurencję. Cena SPOT PKN ORLEN S.A. publikowana jest na stronie internetowej pod adresem Dowód Wydania - dokument potwierdzający wydanie produktu, wydany kierowcy z bazy magazynowej stanowi potwierdzenie zgodności nalewu. Dowód Dostawy wskazany przez Dostawcę (Sprzedawcę) dokument towarzyszący dostawie, potwierdzający wydanie produktu Odbiorcy (Kupującemu) przy dostawach transportem organizowanym przez Dostawcę (Sprzedawcę), stanowiący jednocześnie potwierdzenie zgodności rozliczenia dostawy. Dyspozycja szczegółowa/ogólna przygotowany przez Klienta lub Przewoźnika dokument w Aplikacji SAMOOBSŁUGA będący zgłoszeniem planowanego załadunku paliw przez wyszczególnionych kierowców i do wyszczególnionego pojazdu. Deklaracja Wolumenu deklaracja Odbiorcy (Kupującego) określająca wielkość zakupu produktów w danym okresie składana na dokumencie o treści i formie ustalonej przez Dostawcę (Sprzedawcę). Dostawca (Sprzedawca) Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zwany również PKN ORLEN S.A. lub ORLEN PALIWA sp. z o.o. zwany również ORLEN PALIWA lub inny podmiot z Grupy Kapitałowej PKN ORLEN. Ogólne Warunki Sprzedaży Paliw (zwane dalej: OWS) oznaczają przepisy niniejszych, ogólnych warunków realizacji Umów Sprzedaży. Oświadczenie Wielkości Odbiorów (OWO) oświadczenie Odbiorcy (Kupującego) zdefiniowane i zapisane w Umowie Sprzedaży określające łączną ilość produktów do zakupu w roku kalendarzowym. Odbiorca (Kupujący) zwany również Klientem, podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub zarejestrowany w KRS lub posiadający VAT-5 i będący czynnym podatnikiem VAT. Produkt/produkty podstawowe paliwa będące przedmiotem Umowy Sprzedaży: Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95, Benzyna bezołowiowa Super Plus 98, Olej Napędowy Ekodiesel, w gat.: B, D, F, Olej napędowy Grzewczy Ekoterm Plus. Produkt/produkty pozostałe - paliwa będące przedmiotem Umowy Sprzedaży: Olej Napędowy Arktyczny klasa 2, BIO 100 (bioester). Program STACJA dotychczasowy Program Stacji Stowarzyszonej, który był dedykowany tylko dla stacji paliw spełniających określone warunki. W ramach Programu Klient dokonywał zakupu paliw i otrzymywał elementy identyfikujące Dostawcę (Sprzedawcę). Od 1 stycznia 2013 roku dotychczasowy Program Stacji Stowarzyszonej nie będzie kontynuowany i realizowany. Program BAQ Program Badania Jakości Paliw dedykowany dla stacji paliw uczestniczących w Programie BAQ. Zasady uczestnictwa w Programie BAQ określa Regulamin BAQ dostępny na stronie Reguły INCOTERMS 2010 opublikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową MIH (International Chamber of Commerce ICC), zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki dostaw Strona 1 z 10

2 Strona/Strony oznacza Dostawcę (Sprzedawcę) lub Odbiorcę (Kupującego). Terminal Paliw bazy magazynowe lub terminale paliw, z których Spółka realizować będzie sprzedaż produktów w oparciu o Umowę Sprzedaży. Umowa Sprzedaży umowa dotycząca sprzedaży produktów zawarta pomiędzy Dostawcą (Sprzedawcą) i Odbiorcą (Kupującym). Upoważnienie wydane przez Klienta pisemne zezwolenie do wykonania hurtowego odbioru paliw na bazach nie objętych Aplikacją Samoobsługa. Zlecenie transportowe informacja określająca sposób dostawy, ilość, rodzaj produktu oraz termin dostawy. Zamówienie kwartalne zamówienie na zakup paliw składane przez Odbiorcę (Kupującego) w ramach Umowy Sprzedaży, doprecyzowujące Oświadczenie Wielkości Odbiorów w ujęciu kwartalnym (kwartał kalendarzowy). Zamówienie składane jest na dokumencie o treści i formie ustalonej przez Dostawcę (Sprzedawcę). Zapotrzebowanie kwartalne - zapotrzebowanie na zakup paliw składane przez Odbiorcę (Kupującego) w ramach Umowy Sprzedaży, w ujęciu kwartalnym (kwartał kalendarzowy). Zapotrzebowanie składane jest na dokumencie o treści i formie ustalonej przez Dostawcę (Sprzedawcę). Zamówienie jednorazowe szczegółowe zamówienie składane każdorazowo przez Odbiorę (Kupującego) na każdorazowy, jednorazowy odbiór paliw, na dokumencie o treści i formie ustalonej przez Dostawcę (Sprzedawcę). 2. Powoływanie się na Ogólne Warunki Sprzedaży Paliw dotyczą również wszystkich występujących w przyszłości uaktualnień, modyfikacji, zmian, poprawek, uzupełnień. Powoływanie się na przepisy prawne niesie za sobą także odniesienie się do późniejszych nowelizacji tych przepisów. B. Sposób określania wielkości zakupów i składania zamówień 1. Sprzedaż produktów odbywać się będzie na podstawie złożonego Zamówienia Kwartalnego, aktualnej Deklaracji Wolumenu złożonej przed realizacją bieżącego zakupu paliw lub Zapotrzebowania Kwartalnego. 2. Zamówienie Kwartalne lub Zapotrzebowanie Kwartalne określające ilości i rodzaje paliw przypadające do odbioru na poszczególne miesiące oraz wskazujące Bazy Magazynowe, z których będzie prowadzona sprzedaż paliw. Odbiorca (Kupujący) składa najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed pierwszym dniem kwartału, którego zamówienie dotyczy. Zamówienie lub zapotrzebowanie składane jest w formie pisemnej (na wskazany przez Dostawcę /Sprzedawcę/ nr faxu) lub drogą elektroniczną (na adres wskazany w Umowie Sprzedaży lub poprzez aplikację e-hurt). 3. Niezłożenie Zamówienia lub Zapotrzebowania w terminie określonym w ust. 2 niniejszej Części B OWS może skutkować jego odrzuceniem przez Dostawcę (Sprzedawcę). 4. Dostawca (Sprzedawca) zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego przez Odbiorcę (Kupującego) Zamówienia lub Zapotrzebowania. Jeżeli Dostawca (Sprzedawca) nie poinformuje Odbiorcy (Kupującego) o dokonanej weryfikacji Zamówienia lub Zapotrzebowania przed rozpoczęciem kwartału, uznaje się za akceptację przez Dostawcę (Sprzedawcę) wszystkich warunków zawartych w Zamówieniu lub Zapotrzebowaniu. Za przyjętą formę powiadomienia Strony ustalają formę ową (na adres wskazany w Umowie Sprzedaży analogicznie, jak w przypadku informowania o zmianach w OWS) oraz komunikację w oparciu o aplikację e-hurt. C. Produkty 1. Dostawca (Sprzedawca) będzie realizował sprzedaż produktów zgodnie ze złożonym wcześniej przez Odbiorcę (Kupującego) Zamówieniem Kwartalnym, Deklaracją Wolumenu lub Zapotrzebowaniem kwartalnym. 2. Dostawca (Sprzedawca) zapewnia jakość oferowanych paliw zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 roku, Nr 221, poz z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz.U. z 2009 roku, Nr 18, poz. 98) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 4 stycznia 2007 roku w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2007 roku, Nr 4, poz 30 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z wymaganiami poniższych norm: Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 PN-EN 228 : 2009* Benzyna bezołowiowa Super Plus 98 PN-EN 228 : 2009* Olej Napędowy Ekodiesel, w gat.: B, D, F PN-EN A1: 2011** Olej Napędowy Arktyczny klasa 2 PN-EN A1: 2011** BIO100 (Bioester) PN-EN A1:2011 Olej napędowy Grzewczy Ekoterm Plus PN-C A1:2011 * - prężność par zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki ** - zawartość estrów metylowych zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 3. Zmiana asortymentu oraz przywołanych norm w ust. 2 niniejszej Części C OWS nie stanowi zmiany Umowy Sprzedaży. D. Zamówienie produktu 1. Dostawa paliw do Klienta oraz odbiór produktów własnymi środkami transportu odbywać się będzie wyłącznie na podstawie Zamówień Jednorazowych składanych przez Odbiorcę (Kupującego) do miejsca wskazanego przez Dostawcę (Sprzedawcę) Strona 2 z 10

3 2. Zamówienia Jednorazowe składane będą drogą elektroniczną z wykorzystaniem Aplikacji e-hurt lub, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. 3. Zamówienia Jednorazowe otrzymane przez Dostawcę (Sprzedawcę) w dni inne niż dni robocze lub w dniu roboczym po godzinie: a) w przypadku dostaw realizowanych środkiem transportu Dostawcy (Sprzedawcy), b) dla pozostałych rodzajów dostaw, uznaje się za otrzymane przez Dostawcę (Sprzedawcę) w kolejnym dniu roboczym. Przyjęcie przez Dostawcę (Sprzedawcę) zamówienia będzie możliwe tylko w przypadku posiadania przez Odbiorcę (Kupującego) na koncie Dostawcy (Sprzedawcy) środków finansowych pozwalajacych na jego realizację (przedpłata) lub niewykorzystanego limitu kredytu kupieckiego (odroczony termin płatności). W przypadku wystąpienia należnosci przeterminowanych, Dostawca (Sprzedawca) może również nie przyjąć zamówienia. 4. Wzór Zamówienia Jednorazowego na dostawę lub odbiór paliwa może być udostępnione Odbiorcy (Kupującemu) na zasadach uzgodnionych z Dostawcą (Sprzedawcą). 5. W przypadku organizowanych przez Dostawcę (Sprzedawcę) dostaw (powyżej 30m 3 ), Dostawca (Sprzedawca) dołoży starań, aby zamówienie zrealizować w ciągu 24 godz. następujących po dniu złożenia zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia to maksymalnie 48 godz. 6. W przypadku dostaw komorowych (powyżej 5m 3 a mniej niż 30 m 3 ) Dostawca (Sprzedawca) dołoży starań, aby zamówienie zrealizować w ciągu 48 godz. następujących po dniu złożenia zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia to maksymalnie 72 godz. 7. Minimalna ilość poszczególnych produktów w zamówieniu jednorazowym to 4-5 m 3 (dostawy niecałokomorowe). 8. Dostawca (Sprzedawca) zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zlecenia w przypadku, gdy wielkość zamówienia jest niższa lub wyższa niż dopuszczalny poziom napełnienia komory autocysterny wynikający z przepisów ADR. E. Realizacja dostaw (sprzedaży) transportem samochodowym 1. Możliwość zakupu paliw uzależniona jest od bieżącej dostępności produktu. 2. Odbiór paliw ze wskazanych przez Dostawcę (Sprzedającego) Baz Magazynowych może być realizowany na następujących warunkach uzgodnionych uprzednio z Odbiorcą (Kupującym): a) Dostawa na warunkach EXW zgodnie z INCOTERMS Moment dostawy - podstawienie towaru do dyspozycji Odbiorcy (Kupującemu) w magazynie Dostawcy (Sprzedawcy). b) Dostawa na warunkach CPT lub DAP zgodnie z INCOTERMS Transport organizowany przez Dostawcę (Sprzedawcę). 3. Podstawą do wydania produktu z Baz Magazynowych jest posiadanie przez kierowcę Dyspozycji szczegółowej lub ogólnej wystawionej za pośrednictwem Aplikacji SAMOOBSŁUGA. 4. W Bazach Magazynowych nie objętych systemem samoobsługowego planowania odbiorów i załadunku autocystern podstawą do wydania produktu jest posiadanie przez kierowcę oryginału Upoważnienia wystawionego przez Odbiorcę (Kupującego) uprawniającego do odbioru paliwa. 5. Wzór Upoważnienia do odbioru produktu w Bazach Magazynowych nie objętych Aplikacją Samoobsługa może być udostępnione Odbiorcy (Kupującemu) na zasadach uzgodnionych z Dostawcą (Sprzedawcą). 6. Jednostką rozliczeniową pomiędzy Odbiorcą (Kupującym) a Dostawcą (Sprzedawcą) jest jednostka uzgodniona pomiędzy Stronami. Podstawową jednostką jest m 3 w temperaturze referencyjnej 15 o C. 7. Kierowca (Przewoźnik) odpowiada za stan techniczny autocysterny oraz za czystość komór w cysternie podstawionej pod załadunek. 8. Odbiorca (Kupujący) ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony ładunek w zakresie jego ilości i jakości od momentu jego wydania przez Bazę Magazynową (przejścia produktu przez ramię nalewcze w Bazie Magazynowej). F. Procedura rozładunkowa przy dostawach transportem organizowanym przez Dostawcę (Sprzedawcę) 1. Po przyjeździe autocysterny do Odbiorcy (Kupującego), osoba przyjmująca dostawę przy udziale kierowcy zobowiązana jest do sprawdzenia: 1.1 Czy dostawa przeznaczona jest dla Odbiorcy (Kupującego). W przypadku potwierdzenia, osoba przyjmująca dostawę zobowiązana jest do potwierdzenia pisemnie na wszystkich egzemplarzach Dowodu Wydania lub Dowodu Dostawy. 1.2 Czy dostarczone ilości produktów w poszczególnych asortymentach nie przekraczają wolnej pojemności w zbiornikach magazynowych Odbiorcy (Kupującego) poprzez pomiar poziomu paliwa w zbiorniku, do którego ma być zlany produkt. Pomiar następuje w oparciu o wskazanie sondy pomiarowej potwierdzone wydrukiem z systemu kontrolnego lub wskazania przymiaru sztywnego potwierdzone tabelą zbiornika i określa zapas paliwa w temperaturze rzeczywistej. Pomiar wykonywany jest dwukrotnie (nie dotyczy to pomiarów z elektronicznego systemu kontrolno-pomiarowego) z ostatecznym przyjęciem wysokości słupa cieczy jako średniej arytmetycznej ze wszystkich pomiarów. 1.3 Temperaturę i gęstość produktu w zbiornikach magazynowych przed rozładunkiem i po rozładunku produktu. Pomiary gęstości i temperatury muszą być dokonane urządzeniami posiadającymi ważną legalizację. Pomiaru temperatury i gęstości należy dokonać co najmniej dwukrotnie. Brak wykonania przez Odbiorcę (Kupującego) pomiarów parametrów wymienionych w pkt. 1.2 i 1.3 niniejszej Części F OWS, może skutkować ewentualnym odrzuceniem złożonej reklamacji ilościowej. 2. Kierowca autocysterny ponosi odpowiedzialność za: 2.1 Zgodność zawartości komór autocysterny z informacją zawartą w Dowodzie Wydania lub w Dowodzie Dostawy i prawidłowe podłączenie węży spustowych do właściwych zaworów autocysterny Strona 3 z 10

4 2.2 Sprawdzenie prawidłowości podłączenia węży spustowych po stronie autocysterny z uwzględnieniem rozmieszczenia asortymentu produktów paliw w komorach autocysterny, określonych w Dowodzie Wydania lub w Dowodzie Dostawy. 2.3 Rozpoczęcie rozładunku paliwa nastąpi wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody od przyjmującego paliwa. 3. Odbiorca (Kupujący) ponosi odpowiedzialność za: 3.1 Sprawdzenie czy dostarczone ilości produktów w poszczególnych asortymentach nie przekraczają wolnej pojemności w zbiornikach magazynowych. 3.2 Prawidłowe i czytelne oznakowanie króćców spustowych na stacji paliw. 3.3 Prawidłowe oraz szczelne podłączenie węży do króćców spustowych zgodnie z informacją o rozmieszczeniu produktów w komorach zawartą w Dowodzie Wydania lub w Dowodzie Dostawy. 3.4 Sprawdzenie prawidłowości podłączenia węży spustowych zarówno po stronie autocysterny jak i zbiornika z uwzględnieniem rozmieszczenia asortymentu produktów paliw w komorach autocysterny i zbiornikach. 3.5 Wydanie pisemnej zgody na rozładunek danego rodzaju paliwa. 4. W trakcie rozładunku autocysterny Odbiorca (Kupujący) jest zobowiązany do wstrzymania sprzedaży produktów ze zbiornika, do którego następuje rozładunek, od momentu pomiaru przed rozładunkiem do czasu zakończenia pomiaru wysokości słupa cieczy w zbiorniku po rozładunku autocysterny. Odbiorca (Kupujący) nie musi wstrzymywać sprzedaży w przypadku, kiedy stacja wyposażona jest w system pomiarowy oraz dokumentację pozwalającą na taką operację. 5. W przypadku, gdy zbiorniki wyposażone są w sondy pomiarowe, odczyt objętości i temperatury produktów dokonywany jest na podstawie wydruków z systemu kontrolno-pomiarowego. 6. Czynności rozładunkowo-rozliczeniowe na stacji paliw nie mogą przekroczyć 2 godzin. W przypadku przekroczenia czasu przeznaczonego na w/w czynności z przyczyny Odbiorcy (Kupującego), Dostawca (Sprzedawca) obciąży Odbiorcę (Kupującego) za przestój pojazdu kwotą wynikającą z obecnie przyjętych transportowych stawek rynkowych obowiązujących u Dostawcy (Sprzedawcy). G. Ustalenie ilości dostarczonego paliwa i potwierdzenie odbioru przy dostawach transportem organizowanym przez Dostawcę (Sprzedawcę) 1. Po opróżnieniu komór autocysterny Odbiorca (Kupujący) z udziałem kierowcy dokonuje ponownych pomiarów objętości produktu w zbiorniku oraz gęstości i temperatury, tymi samymi legalizowanymi urządzeniami, którymi były dokonane pomiary wstępne. Pomiar winien być dokonany po ustabilizowaniu się lustra cieczy w zbiorniku, nie wcześniej niż 15 minut od zakończenia rozładunku. W oparciu o dokonane pomiary należy ustalić ilość przyjętego paliwa w temperaturze rzeczywistej. 2. W celu ustalenia ilości otrzymanego produktu Odbiorca (Kupujący) przy udziale kierowcy przelicza objętość paliwa do temp. odniesienia 15 C i porównuje z objętością w temp. 15 C zapisaną w Dowodzie Wydania lub w Dowodzie Dostawy. 3. W przypadku braku zalegalizowanych urządzeń pomiarowych u Odbiorcy (Kupującego), dopuszcza się rozliczenie ilości dostarczonego paliwa wg wskazań atestowanego i legalizowanego licznika pomiarowego zainstalowanego na autocysternie. Wydruk z urządzenia stanowi pomiar wskazujący ilość dostarczonego paliwa w temperaturze rzeczywistej wraz ze wskazaniem tej temperatury oraz ilość w temperaturze referencyjnej 15ºC (w przypadku liczników elektronicznych z kompensacją do objętości w 15ºC). 4. Zastrzeżenia Odbiorcy (Kupującego) co do ilości dostarczonych produktów - (w przypadku, gdy niedobór paliw przekracza dopuszczalną tolerancję dla urządzeń i instalacji pomiarowych) należy nanieść uwagi, zastrzeżenia na wszystkich egzemplarzach Dowodu Wydania lub Dowodu Dostawy wykazując - na podstawie dokonanych uprzednio pomiarów i ilość przyjętego paliwa oraz podać numery legalizacyjne urządzeń pomiarowych. 5. Brak zastrzezeń na Dowodzie Wydania lub na Dowodzie Dostawy może skutkować ewentualnym odrzuceniem złożonej reklamacji ilościowej. H. Postępowanie reklamacyjne w przypadku reklamacji ilościowych 1. Zgłoszenia reklamacji ilościowych powinny być kierowane do Regionalnego Przedstawiciela Handlowego w formie: - pisemnej za pośrednictwem poczty na adres Dostawcy (Sprzedawcy) wskazany przez Regionalnego Przedstawiciela Handlowego; - pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Regionalnego Przedstawiciela Handlowego; - telefonicznie do Regionalnego Przedstawiciela Handlowego - zgłoszenie telefoniczne należy potwierdzić pisemnie. 2. Reklamacja powinna być zgłoszona pisemnie w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu przyjęcia dostawy przez Odbiorcę (Kupującego). 3. Niedotrzymanie 14 - dniowego terminu przewidzianego na zgłoszenie reklamacji, powoduje, iż zastrzeżenia uznaje się za nienapisane. 4. Do rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego niezbędne jest: 4.1 Pisemne zgłoszenie reklamacji przez Odbiorcę (Kupującego) zawierające dokładne wyliczenie braku paliwa w litrach w temp. 15ºC uzupełnione o następujące dane i dokumenty: a) dokumenty legalizacyjne zbiornika; b) dokumenty legalizacji urządzeń pomiarowych; c) kopię tabeli litrażowej. 4.2 Dowód Wydania lub Dowód Dostawy z reklamowanej przez Odbiorcę (Kupującego) dostawy, zawierający dokładne wyliczenie braku paliwa w litrach w temp. 15ºC z naniesionymi następującymi danymi: a) temperaturą rzeczywistą produktu w zbiorniku Odbiorcy (Kupującego) przed rozładunkiem; b) temperaturą rzeczywistą produktu w zbiorniku Odbiorcy (Kupującego) po rozładunku; c) objętością produktu w zbiorniku Odbiorcy (Kupującego) w temperaturze rzeczywistej przed rozładunkiem (wysokość słupa cieczy przed rozładunkiem); d) gęstość produktu w zbiorniku Odbiorcy (Kupującego) przed rozładunkiem w temp. rzeczywistej; Strona 4 z 10

5 e) gęstość w zbiorniku Odbiorcy (Kupującego) po rozładunku w temp. rzeczywistej; f) objętość produktu w zbiorniku Odbiorcy (Kupującego) w temp. rzeczywistej po rozładunku; g) przyjętą rzeczywistą ilość produktu; h) wielkość braku ilościowego w litrach w temp. 15ºC; i) numery legalizacyjne urządzeń pomiarowych. 5. Niekompletna dokumentacja załączona do reklamacji ilościowej powoduje zawieszenie biegu terminu jej rozpatrzenia do dnia jej uzupełnienia. 6. Nieuzupełnienie dokumentacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o brakach powoduje jej odrzucenie. 7. Oddalenie reklamacji ilościowej nastąpi po stwierdzeniu, że pomiary temperatury i gęstości produktów zostały dokonane przy użyciu przyrządów nie posiadających aktualnych świadectw legalizacji. 8. Reklamacja nie może być uznana, jeżeli stwierdzony w dostawie brak mieści się w ramach tolerancji przewidzianej przepisami metrologicznymi dla urządzeń i instalacji pomiarowych tj. ±0,6% objętości mierzonej dla zbiorników pomiarowych w kształcie cylindra o osi głównej poziomej lub jeżeli zbiornik pomiarowy był stosowany do pomiaru w zakresie poniżej minimalnej i powyżej maksymalnej wysokości napełnienia. I. Postępowanie reklamacyjne w przypadku reklamacji jakościowych 1. Zgłoszenia reklamacji jakościowych powinny być kierowane do Regionalnego Przedstawiciela Handlowego w formie: - pisemnej za pośrednictwem poczty na adres Dostawcy (Sprzedawcy) wskazany przez Regionalnego Przedstawiciela Handlowego; - pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Regionalnego Przedstawiciela Handlowego; - telefonicznie do Regionalnego Przedstawiciela Handlowego - zgłoszenie telefoniczne należy potwierdzić pisemnie. 2. Reklamacja powinna być zgłoszona pisemnie w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu przyjęcia dostawy przez Odbiorcę (Kupującego). 3. Brak zawiadomienia o wadach produktów stanowi, że dostawa oraz produkty spełniają parametry określone w Umowie Sprzedaży i odpowiednich przepisach prawa, a dostawa została przyjęta przez Odbiorcę (Kupującego) bez zastrzeżeń. 4. W przypadku odbioru produktu na warunkach EXW przy pomocy własnych środków transportowych, Odbiorca (Kupujący) po stwierdzeniu, że dany produkt nie spełnia wymagań jakościowych jest zobowiązany pozostawić produkt w autocysternie, i niezwłocznie poinformować o zastrzeżeniach Dostawcę (Sprzedawcę). W procesie rozpatrywania reklamacji jakościowych w pierwszej kolejności uwzględnia się parametry produktu, jaki został wydany z Bazy Magazynowej. 5. Badania jakości produktów prowadzone będą przez akredytowane laboratorium. Wynik analizy produktów będzie wiążący dla Stron. 6. W przypadku gdy wyniki próbek paliwa potwierdzą zasadność reklamacji, Dostawca (Sprzedawca) jest zobowiązany do pokrycia kosztów badań oraz do wymiany produktu na produkt odpowiadający warunkom Umowy Sprzedaży. J. Cena i warunki płatności 1. Dla zakupów paliw płynnych objętych Umową Sprzedaży, jako bazę do dalszych wyliczeń stosowane będą aktualne hurtowe ceny SPOT PKN ORLEN S.A., publikowane na stronach internetowych PKN ORLEN S.A., obowiązujące w dniu odbioru/ rozładunku. 2. Elementy składowe Ceny Sprzedaży zostały określone w Umowach Sprzedaży. 3. Do Ceny Sprzedaży doliczony będzie podatek VAT, obliczony według stawki podatku wynikającej z obowiązujących przepisów prawa podatkowego. 4. Zapłata za zakupione paliwo powinna być dokonywana w formie przelewu na konto wskazane przez Dostawcę (Sprzedawcę): a) po odbiorze produktu w terminie ustalonym w Umowie Sprzedaży; b) przed odbiorem produktu (przedpłata). 5. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto Dostawcy (Sprzedawcy). 6. Zmiana terminu płatności jest możliwa tylko po wcześniejszym poinformowaniu Dostawcy (Sprzedawcy) o tym fakcie i wiąże się ze zmianą Umowy Sprzedaży. 7. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Dostawca (Sprzedawca) oprócz należnych odsetek ustawowych, ma prawo wstrzymać następne dostawy produktu do momentu uregulowania przez Odbiorcę (Kupującego) zobowiązań finansowych. 8. Odbiorca (Kupujący) upoważnia Dostawcę (Sprzedawcę) do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 9. Dostawca (Sprzedawca) będzie wystawiać faktury VAT zgodnie ze stosownymi regulacjami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz.1054 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 10. W przypadku wystawienia przez Dostawcę (Sprzedawcę) faktur VAT lub not obciążeniowych z tytułu opłaty logistycznej lub kary umownej terminem płatności będzie okres 30 dni od daty wystawienia dokumentu. K. Zabezpieczenie płatności 1. W przypadku odroczonego terminu płatności, realizacja sprzedaży jest możliwa pod warunkiem złożenia przez Odbiorcę (Kupującego) przed planowanymi odbiorami zabezpieczenia płatności o wartości, formie i treści uzgodnionej z Dostawcą (Sprzedawcą). 2. Jako zabezpieczenie roszczeń wynikających z zapisów Umowy Sprzedaży, w szczególności kar i zwrotu kosztów poniesionych przez Dostawcę (Sprzedawcę) na wykonanie i dostarczenie elementów wizualnych, Odbiorca (Kupujący) złoży weksel własny in blanco zgodnie z zasadami obowiązującymi u Dostawcy (Sprzedawcy). 3. W przypadku odroczonego terminu płatności, realizacja sprzedaży jest możiwa w ramach limitu kredytu kupieckiego ustalonego jednostronnie przez Dostawcę (Sprzedawcę) w oparciu o analizę wiarygodności Strona 5 z 10

6 Kupującego i wartość złożonych przez Odbiorcę (Kupującego) zabezpieczeń. Kredyt obejmuje wszelkie wierzytelności Dostawcy (Sprzedawcy), w tym ewentualne odsetki za zwłokę w zapłacie. Poziom wykorzystania przez Kupującego kredytu kupieckiego na chwilę pobierania paliwa ustala jednostronnie Dostawca (Sprzedawca) w oparciu o posiadane przez siebie dokumenty wprowadzone do bazy komputerowej. W razie wyczerpania się kredytu kupieckiego, Dostawca (Sprzedawca) może odmówić sprzedaży Odbiorcy (Kupującemu) produktów na zasadach określonych w umowie lub uzależnić dalszą sprzedaż od dokonania przedpłaty. L. Użytkowanie BIO100 (Bioestru) 1. Podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2006 roku, Nr 169, poz z późniejszymi zmianami) jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 2. Dostarczony produkt został zaliczony do puli Narodowego Celu Wskaźnikowego przez PKN ORLEN S.A. zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Asortyment oferowany przez Dostawcę (Sprzedawcę), to: - BIO100 (estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych) - wg normy PN-EN A1: Bioester przeznaczony jest do zasilania pojazdów, których silnik o zapłonie samoczynnym i układ paliwowy przystosowane są do tego typu paliwa, co potwierdzone jest przez producenta pojazdu w instrukcji obsługi. 4. Bioestry przeznaczone do eksploatacji powinny spełniać wszystkie bez wyjątku parametry jakościowe określone w obowiązujących na terenie Polski przepisach prawnych. 5. BIO100 nie należy eksploatować poniżej minimalnej temperatury otoczenia określonej przez jego producenta. 6. BIO100 charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami myjącymi, dlatego też układ paliwowy pojazdów (zbiornik paliwa, przewody, filtry) powinien zostać dokładnie oczyszczony przed rozpoczęciem eksploatacji na tego rodzaju paliwie. Wymywane osady i inne zanieczyszczenia mogą powodować zatykanie filtrów, uszkodzenia pompy paliwowej i układu wtryskowego. 7. Pojazdy wykorzystujące Bioester należy eksploatować w sposób, który umożliwi częstą wymianę biopaliwa w zbiorniku samochodowym. Biopaliwo z jednego tankowania powinno zostać zużyte przed upływem 3-4 tygodni. 8. Bioester należy przechowywać w zbiornikach przeznaczonych tylko dla tego produktu. Konstrukcja zbiorników powinna ograniczać do minimum kontakt biopaliwa z powietrzem, wodą, wilgocią. Zbiornik i jego oprzyrządowanie (pompy, rurociągi, dystrybutor) powinny być zbudowane z materiałów dostosowanych do kontaktu z estrami etylowymi kwasów tłuszczowych (RME). Konstrukcja zbiorników powinna umożliwiać całkowite usunięcie z niego biopaliwa (brak tzw. stanu martwego"). Zbiorniki przeznaczone do przechowywania BIO100 przed ich napełnieniem muszą być dokładnie oczyszczone, osuszone i zabezpieczone przed korozją. 9. Temperatura przechowywania BIO100 w okresie zimowym nie może być niższa niż temperatura jego mętnienia. Temperaturę tą należy przyjąć jako temperaturę gwarantującą jednorodność produktu. Biopaliwo wpompowywane do zbiorników musi być jednorodne. Układ dystrybucji (pompy, filtry, rurociągi) powinien być dostosowany do przesyłania cieczy o zwiększonej lepkości w sezonie zimowym. 10. Zbiorniki, w których magazynowany jest BIO100, należy kontrolować pod względem ilości wody i skażenia mikrobiologicznego. Ze względu na dużą higroskopijność, Bioester nie powinien kontaktować się z wodą, a wszelkie wykropliny z atmosfery, gromadzące się na dnie zbiornika, powinny być jak najszybciej usuwane. Obecność rozpuszczonej wody powoduje zmętnienie i degradacje biopaliwa. W przypadku wykrycia skażenia mikrobiologicznego należy natychmiast przeprowadzić operację odkażania zbiorników i układu dystrybucji. 11. Każdorazowo przed przyjęciem nowej partii BIO100 należy w miarę możliwości opróżnić zbiornik. Wpompowywanie BIO100 do pustego zbiornika jest konieczne w przypadku zamiany biopaliwa z gatunku przejściowego na zimowy. 12. Dostawy kolejnych partii BIO100 należy planować w sposób, który uniemożliwi zaleganie tego paliwa w zbiornikach magazynowych. Czas przechowywania dostarczonej partii biopaliwa nie powinien przekraczać 1-2 miesięcy. Bioester nie nadaje się do długotrwałego magazynowania. Nie zaleca się przechowywania BIO100 w beczkach i kanistrach przez indywidualnych użytkowników. 13. Transportowanie BIO100 nie wymaga stosowania osobnych, służących tylko do tego celu autocystern. Każdorazowo jednak, przed napełnieniem autocysterny należy upewnić się czy w komorach i przewodach spustowych nie znajdują się pozostałości po transportowanym uprzednio paliwie. Transportowanie benzyn silnikowych w cysternach, w których poprzednio przewożony był BIO100, wymaga wcześniejszego wyczyszczenia komór i układu spustowego. 14. W przypadku dalszej odsprzedaży produktu, Odbiorca (Kupujący) zobowiązany jest udzielić Konsumentowi informacji niezbędnych do prawidłowego korzystania z produktu, w sposób zgodny z treścią Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.z 2002 roku Nr 141, poz.1176 z późniejszymi zmianami), ze szczególnym uwzględnieniem zasad użytkowania BIO100 zamieszczonych w niniejszych OWS. 15. Odbiorca (Kupujący) zobowiązuje się przekazywać informacje, o których mowa w ust. 14 powyżej, także w przypadku odsprzedaży produktu na rzecz podmiotów gospodarczych. 16. Dostawca (Sprzedawca) jest wolny od jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Odbiorcę (Kupującego) obowiązku, o którym mowa w ustępach od 3 do 12 oraz 14 i 15 zawartych w Części L OWS. Ł. Siła Wyższa 1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie Umowy lub opóźnienie jej wykonania, jeżeli spowodowane jest to okolicznościami Siły Wyższej. 2. Przez Siłę Wyższą uważa się wszelkie okoliczności, jakich się nie da przewidzieć w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, ani im zapobiec i na które żadna ze Stron nie ma i nie będzie miała wpływu. W szczególności będą to: działania wojenne, akty terroru, rozruchy, strajki, lokauty i inne spory zbiorowe, klęski żywiołowe, katastrofy naturalne, pożary, sabotaże, awarie zakładu lub jakiekolwiek inne zdarzenia losowe, w wyniku których nastąpiło skażenie lub zatrucie chemiczne bądź radioaktywne osób, nieruchomości lub rzeczy ruchomych oraz awarie infrastruktury, którą transportowane są produkty objęte Umową Sprzedaży Strona 6 z 10

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Serwis (dalej Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Automatyka (dalej Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAśY I UśYWANIA KART FLOTA PKN ORLEN S.A.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAśY I UśYWANIA KART FLOTA PKN ORLEN S.A. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAśY I UśYWANIA KART FLOTA PKN ORLEN S.A. z dnia 1 lipca 2014 r. - 1 - I. Zakres obowiązywania Ogólnych Warunków SprzedaŜy i UŜywania Kart Flota PKN ORLEN S.A. z dnia 1 lipca 2014r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego eshop lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ŚRODKÓW SMARNYCH SHELL

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ŚRODKÓW SMARNYCH SHELL OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ŚRODKÓW SMARNYCH SHELL I. DEFINICJE 1. Pojęcia używane w niniejszych ogólnych warunkach, o ile pisane wielką literą posiadają następujące znaczenia: Umowa" oznacza pisemną umowę dotyczącą

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 1 Regulamin 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady świadczenia Usług przez Nowotarska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BADANIA JAKOŚCI PALIW BAQ

REGULAMIN PROGRAMU BADANIA JAKOŚCI PALIW BAQ REGULAMIN PROGRAMU BADANIA JAKOŚCI PALIW BAQ obowiązujący w ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Definicje: Program Paliwa BAQ Organizator Programu Paliwa BAQ/ Organizator Partner Programu Paliwa BAQ Uczestnik Znak

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES 1 Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych w zakresie usług drogowej spedycji krajowej i międzynarodowej zawartych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. I. Postanowienia Ogólne przez Quality Logistics Service sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 1. [Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG obowiązujące od dnia 21.04. 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów i Świadczenia Usług (dalej jako: Ogólne

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo