OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW A. Definicje 1. O ile z kontekstu Umowy Sprzedaży nie wynika nic innego, poniższe terminy będą używane w następującym znaczeniu: Aplikacja e-hurt - Aplikacja informatyczna zintegrowana z systemami elektronicznymi Dostawcy (Sprzedawcy), umożliwiająca Klientom bezpieczne wykonywanie czynności w zakresie składania zamówień na dostawy paliw. Usługa oferowana Klientom bezpłatnie po podpisaniu stosownej Umowy z Dostawcą (Sprzedawcą). Aplikacja SAMOOBSŁUGA - Aplikacja informatyczna do samoobsługowego planowania odbiorów i załadunku autocystern, pozwalająca przekazywać za pośrednictwem strony internetowej lub/i interfejsu danych związanych z planowaniem odbiorów paliw z Baz Magazynowych. Usługa udostępniana nieodpłatnie Klientowi na podstawie odrębnej Umowy. Aplikacja e-faktura - Aplikacja pozwalająca Klientom otrzymywać poprzez portal internetowy dokumenty księgowe, w tym faktury VAT, w formie elektronicznej wymiany danych w formacie PDF (Portable Document Format). Usługa oferowana Klientom bezpłatnie po podpisaniu Oświadczenia i akceptacji Regulaminu lub po podpisaniu stosownej umowy na przekazywanie faktur w formie elektronicznej. Baza Magazynowa bazy magazynowe lub terminale paliw,z których Spółka realizować będzie sprzedaż produktów w oparciu o Umowę Sprzedaży. Cena sprzedaży jednostkowa cena netto, oparta o cenę SPOT PKN ORLEN S.A., za jaką Odbiorca (Kupujący) dokonuje zakupów produktów na podstawie Umowy Sprzedaży. Cena SPOT PKN ORLEN S.A. jednostkowa cena netto ustalana na podstawie uwarunkowań rynkowych sterowanych zjawiskami zachodzącymi na światowych rynkach produktów naftowych, stanem gospodarki polskiej i polityki fiskalnej państwa. Na wysokość cen paliw wpływają przede wszystkim: podatki nakładane na paliwa, cena ropy naftowej oraz gotowych produktów na światowych giełdach, kurs dolara, warunki na rynku krajowym kształtowane przez konkurencję. Cena SPOT PKN ORLEN S.A. publikowana jest na stronie internetowej pod adresem Dowód Wydania - dokument potwierdzający wydanie produktu, wydany kierowcy z bazy magazynowej stanowi potwierdzenie zgodności nalewu. Dowód Dostawy wskazany przez Dostawcę (Sprzedawcę) dokument towarzyszący dostawie, potwierdzający wydanie produktu Odbiorcy (Kupującemu) przy dostawach transportem organizowanym przez Dostawcę (Sprzedawcę), stanowiący jednocześnie potwierdzenie zgodności rozliczenia dostawy. Dyspozycja szczegółowa/ogólna przygotowany przez Klienta lub Przewoźnika dokument w Aplikacji SAMOOBSŁUGA będący zgłoszeniem planowanego załadunku paliw przez wyszczególnionych kierowców i do wyszczególnionego pojazdu. Deklaracja Wolumenu deklaracja Odbiorcy (Kupującego) określająca wielkość zakupu produktów w danym okresie składana na dokumencie o treści i formie ustalonej przez Dostawcę (Sprzedawcę). Dostawca (Sprzedawca) Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zwany również PKN ORLEN S.A. lub ORLEN PALIWA sp. z o.o. zwany również ORLEN PALIWA lub inny podmiot z Grupy Kapitałowej PKN ORLEN. Ogólne Warunki Sprzedaży Paliw (zwane dalej: OWS) oznaczają przepisy niniejszych, ogólnych warunków realizacji Umów Sprzedaży. Oświadczenie Wielkości Odbiorów (OWO) oświadczenie Odbiorcy (Kupującego) zdefiniowane i zapisane w Umowie Sprzedaży określające łączną ilość produktów do zakupu w roku kalendarzowym. Odbiorca (Kupujący) zwany również Klientem, podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub zarejestrowany w KRS lub posiadający VAT-5 i będący czynnym podatnikiem VAT. Produkt/produkty podstawowe paliwa będące przedmiotem Umowy Sprzedaży: Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95, Benzyna bezołowiowa Super Plus 98, Olej Napędowy Ekodiesel, w gat.: B, D, F, Olej napędowy Grzewczy Ekoterm Plus. Produkt/produkty pozostałe - paliwa będące przedmiotem Umowy Sprzedaży: Olej Napędowy Arktyczny klasa 2, BIO 100 (bioester). Program STACJA dotychczasowy Program Stacji Stowarzyszonej, który był dedykowany tylko dla stacji paliw spełniających określone warunki. W ramach Programu Klient dokonywał zakupu paliw i otrzymywał elementy identyfikujące Dostawcę (Sprzedawcę). Od 1 stycznia 2013 roku dotychczasowy Program Stacji Stowarzyszonej nie będzie kontynuowany i realizowany. Program BAQ Program Badania Jakości Paliw dedykowany dla stacji paliw uczestniczących w Programie BAQ. Zasady uczestnictwa w Programie BAQ określa Regulamin BAQ dostępny na stronie Reguły INCOTERMS 2010 opublikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową MIH (International Chamber of Commerce ICC), zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki dostaw Strona 1 z 10

2 Strona/Strony oznacza Dostawcę (Sprzedawcę) lub Odbiorcę (Kupującego). Terminal Paliw bazy magazynowe lub terminale paliw, z których Spółka realizować będzie sprzedaż produktów w oparciu o Umowę Sprzedaży. Umowa Sprzedaży umowa dotycząca sprzedaży produktów zawarta pomiędzy Dostawcą (Sprzedawcą) i Odbiorcą (Kupującym). Upoważnienie wydane przez Klienta pisemne zezwolenie do wykonania hurtowego odbioru paliw na bazach nie objętych Aplikacją Samoobsługa. Zlecenie transportowe informacja określająca sposób dostawy, ilość, rodzaj produktu oraz termin dostawy. Zamówienie kwartalne zamówienie na zakup paliw składane przez Odbiorcę (Kupującego) w ramach Umowy Sprzedaży, doprecyzowujące Oświadczenie Wielkości Odbiorów w ujęciu kwartalnym (kwartał kalendarzowy). Zamówienie składane jest na dokumencie o treści i formie ustalonej przez Dostawcę (Sprzedawcę). Zapotrzebowanie kwartalne - zapotrzebowanie na zakup paliw składane przez Odbiorcę (Kupującego) w ramach Umowy Sprzedaży, w ujęciu kwartalnym (kwartał kalendarzowy). Zapotrzebowanie składane jest na dokumencie o treści i formie ustalonej przez Dostawcę (Sprzedawcę). Zamówienie jednorazowe szczegółowe zamówienie składane każdorazowo przez Odbiorę (Kupującego) na każdorazowy, jednorazowy odbiór paliw, na dokumencie o treści i formie ustalonej przez Dostawcę (Sprzedawcę). 2. Powoływanie się na Ogólne Warunki Sprzedaży Paliw dotyczą również wszystkich występujących w przyszłości uaktualnień, modyfikacji, zmian, poprawek, uzupełnień. Powoływanie się na przepisy prawne niesie za sobą także odniesienie się do późniejszych nowelizacji tych przepisów. B. Sposób określania wielkości zakupów i składania zamówień 1. Sprzedaż produktów odbywać się będzie na podstawie złożonego Zamówienia Kwartalnego, aktualnej Deklaracji Wolumenu złożonej przed realizacją bieżącego zakupu paliw lub Zapotrzebowania Kwartalnego. 2. Zamówienie Kwartalne lub Zapotrzebowanie Kwartalne określające ilości i rodzaje paliw przypadające do odbioru na poszczególne miesiące oraz wskazujące Bazy Magazynowe, z których będzie prowadzona sprzedaż paliw. Odbiorca (Kupujący) składa najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed pierwszym dniem kwartału, którego zamówienie dotyczy. Zamówienie lub zapotrzebowanie składane jest w formie pisemnej (na wskazany przez Dostawcę /Sprzedawcę/ nr faxu) lub drogą elektroniczną (na adres wskazany w Umowie Sprzedaży lub poprzez aplikację e-hurt). 3. Niezłożenie Zamówienia lub Zapotrzebowania w terminie określonym w ust. 2 niniejszej Części B OWS może skutkować jego odrzuceniem przez Dostawcę (Sprzedawcę). 4. Dostawca (Sprzedawca) zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego przez Odbiorcę (Kupującego) Zamówienia lub Zapotrzebowania. Jeżeli Dostawca (Sprzedawca) nie poinformuje Odbiorcy (Kupującego) o dokonanej weryfikacji Zamówienia lub Zapotrzebowania przed rozpoczęciem kwartału, uznaje się za akceptację przez Dostawcę (Sprzedawcę) wszystkich warunków zawartych w Zamówieniu lub Zapotrzebowaniu. Za przyjętą formę powiadomienia Strony ustalają formę ową (na adres wskazany w Umowie Sprzedaży analogicznie, jak w przypadku informowania o zmianach w OWS) oraz komunikację w oparciu o aplikację e-hurt. C. Produkty 1. Dostawca (Sprzedawca) będzie realizował sprzedaż produktów zgodnie ze złożonym wcześniej przez Odbiorcę (Kupującego) Zamówieniem Kwartalnym, Deklaracją Wolumenu lub Zapotrzebowaniem kwartalnym. 2. Dostawca (Sprzedawca) zapewnia jakość oferowanych paliw zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 roku, Nr 221, poz z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz.U. z 2009 roku, Nr 18, poz. 98) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 4 stycznia 2007 roku w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2007 roku, Nr 4, poz 30 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z wymaganiami poniższych norm: Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 PN-EN 228 : 2009* Benzyna bezołowiowa Super Plus 98 PN-EN 228 : 2009* Olej Napędowy Ekodiesel, w gat.: B, D, F PN-EN A1: 2011** Olej Napędowy Arktyczny klasa 2 PN-EN A1: 2011** BIO100 (Bioester) PN-EN A1:2011 Olej napędowy Grzewczy Ekoterm Plus PN-C A1:2011 * - prężność par zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki ** - zawartość estrów metylowych zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 3. Zmiana asortymentu oraz przywołanych norm w ust. 2 niniejszej Części C OWS nie stanowi zmiany Umowy Sprzedaży. D. Zamówienie produktu 1. Dostawa paliw do Klienta oraz odbiór produktów własnymi środkami transportu odbywać się będzie wyłącznie na podstawie Zamówień Jednorazowych składanych przez Odbiorcę (Kupującego) do miejsca wskazanego przez Dostawcę (Sprzedawcę) Strona 2 z 10

3 2. Zamówienia Jednorazowe składane będą drogą elektroniczną z wykorzystaniem Aplikacji e-hurt lub, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. 3. Zamówienia Jednorazowe otrzymane przez Dostawcę (Sprzedawcę) w dni inne niż dni robocze lub w dniu roboczym po godzinie: a) w przypadku dostaw realizowanych środkiem transportu Dostawcy (Sprzedawcy), b) dla pozostałych rodzajów dostaw, uznaje się za otrzymane przez Dostawcę (Sprzedawcę) w kolejnym dniu roboczym. Przyjęcie przez Dostawcę (Sprzedawcę) zamówienia będzie możliwe tylko w przypadku posiadania przez Odbiorcę (Kupującego) na koncie Dostawcy (Sprzedawcy) środków finansowych pozwalajacych na jego realizację (przedpłata) lub niewykorzystanego limitu kredytu kupieckiego (odroczony termin płatności). W przypadku wystąpienia należnosci przeterminowanych, Dostawca (Sprzedawca) może również nie przyjąć zamówienia. 4. Wzór Zamówienia Jednorazowego na dostawę lub odbiór paliwa może być udostępnione Odbiorcy (Kupującemu) na zasadach uzgodnionych z Dostawcą (Sprzedawcą). 5. W przypadku organizowanych przez Dostawcę (Sprzedawcę) dostaw (powyżej 30m 3 ), Dostawca (Sprzedawca) dołoży starań, aby zamówienie zrealizować w ciągu 24 godz. następujących po dniu złożenia zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia to maksymalnie 48 godz. 6. W przypadku dostaw komorowych (powyżej 5m 3 a mniej niż 30 m 3 ) Dostawca (Sprzedawca) dołoży starań, aby zamówienie zrealizować w ciągu 48 godz. następujących po dniu złożenia zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia to maksymalnie 72 godz. 7. Minimalna ilość poszczególnych produktów w zamówieniu jednorazowym to 4-5 m 3 (dostawy niecałokomorowe). 8. Dostawca (Sprzedawca) zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zlecenia w przypadku, gdy wielkość zamówienia jest niższa lub wyższa niż dopuszczalny poziom napełnienia komory autocysterny wynikający z przepisów ADR. E. Realizacja dostaw (sprzedaży) transportem samochodowym 1. Możliwość zakupu paliw uzależniona jest od bieżącej dostępności produktu. 2. Odbiór paliw ze wskazanych przez Dostawcę (Sprzedającego) Baz Magazynowych może być realizowany na następujących warunkach uzgodnionych uprzednio z Odbiorcą (Kupującym): a) Dostawa na warunkach EXW zgodnie z INCOTERMS Moment dostawy - podstawienie towaru do dyspozycji Odbiorcy (Kupującemu) w magazynie Dostawcy (Sprzedawcy). b) Dostawa na warunkach CPT lub DAP zgodnie z INCOTERMS Transport organizowany przez Dostawcę (Sprzedawcę). 3. Podstawą do wydania produktu z Baz Magazynowych jest posiadanie przez kierowcę Dyspozycji szczegółowej lub ogólnej wystawionej za pośrednictwem Aplikacji SAMOOBSŁUGA. 4. W Bazach Magazynowych nie objętych systemem samoobsługowego planowania odbiorów i załadunku autocystern podstawą do wydania produktu jest posiadanie przez kierowcę oryginału Upoważnienia wystawionego przez Odbiorcę (Kupującego) uprawniającego do odbioru paliwa. 5. Wzór Upoważnienia do odbioru produktu w Bazach Magazynowych nie objętych Aplikacją Samoobsługa może być udostępnione Odbiorcy (Kupującemu) na zasadach uzgodnionych z Dostawcą (Sprzedawcą). 6. Jednostką rozliczeniową pomiędzy Odbiorcą (Kupującym) a Dostawcą (Sprzedawcą) jest jednostka uzgodniona pomiędzy Stronami. Podstawową jednostką jest m 3 w temperaturze referencyjnej 15 o C. 7. Kierowca (Przewoźnik) odpowiada za stan techniczny autocysterny oraz za czystość komór w cysternie podstawionej pod załadunek. 8. Odbiorca (Kupujący) ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony ładunek w zakresie jego ilości i jakości od momentu jego wydania przez Bazę Magazynową (przejścia produktu przez ramię nalewcze w Bazie Magazynowej). F. Procedura rozładunkowa przy dostawach transportem organizowanym przez Dostawcę (Sprzedawcę) 1. Po przyjeździe autocysterny do Odbiorcy (Kupującego), osoba przyjmująca dostawę przy udziale kierowcy zobowiązana jest do sprawdzenia: 1.1 Czy dostawa przeznaczona jest dla Odbiorcy (Kupującego). W przypadku potwierdzenia, osoba przyjmująca dostawę zobowiązana jest do potwierdzenia pisemnie na wszystkich egzemplarzach Dowodu Wydania lub Dowodu Dostawy. 1.2 Czy dostarczone ilości produktów w poszczególnych asortymentach nie przekraczają wolnej pojemności w zbiornikach magazynowych Odbiorcy (Kupującego) poprzez pomiar poziomu paliwa w zbiorniku, do którego ma być zlany produkt. Pomiar następuje w oparciu o wskazanie sondy pomiarowej potwierdzone wydrukiem z systemu kontrolnego lub wskazania przymiaru sztywnego potwierdzone tabelą zbiornika i określa zapas paliwa w temperaturze rzeczywistej. Pomiar wykonywany jest dwukrotnie (nie dotyczy to pomiarów z elektronicznego systemu kontrolno-pomiarowego) z ostatecznym przyjęciem wysokości słupa cieczy jako średniej arytmetycznej ze wszystkich pomiarów. 1.3 Temperaturę i gęstość produktu w zbiornikach magazynowych przed rozładunkiem i po rozładunku produktu. Pomiary gęstości i temperatury muszą być dokonane urządzeniami posiadającymi ważną legalizację. Pomiaru temperatury i gęstości należy dokonać co najmniej dwukrotnie. Brak wykonania przez Odbiorcę (Kupującego) pomiarów parametrów wymienionych w pkt. 1.2 i 1.3 niniejszej Części F OWS, może skutkować ewentualnym odrzuceniem złożonej reklamacji ilościowej. 2. Kierowca autocysterny ponosi odpowiedzialność za: 2.1 Zgodność zawartości komór autocysterny z informacją zawartą w Dowodzie Wydania lub w Dowodzie Dostawy i prawidłowe podłączenie węży spustowych do właściwych zaworów autocysterny Strona 3 z 10

4 2.2 Sprawdzenie prawidłowości podłączenia węży spustowych po stronie autocysterny z uwzględnieniem rozmieszczenia asortymentu produktów paliw w komorach autocysterny, określonych w Dowodzie Wydania lub w Dowodzie Dostawy. 2.3 Rozpoczęcie rozładunku paliwa nastąpi wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody od przyjmującego paliwa. 3. Odbiorca (Kupujący) ponosi odpowiedzialność za: 3.1 Sprawdzenie czy dostarczone ilości produktów w poszczególnych asortymentach nie przekraczają wolnej pojemności w zbiornikach magazynowych. 3.2 Prawidłowe i czytelne oznakowanie króćców spustowych na stacji paliw. 3.3 Prawidłowe oraz szczelne podłączenie węży do króćców spustowych zgodnie z informacją o rozmieszczeniu produktów w komorach zawartą w Dowodzie Wydania lub w Dowodzie Dostawy. 3.4 Sprawdzenie prawidłowości podłączenia węży spustowych zarówno po stronie autocysterny jak i zbiornika z uwzględnieniem rozmieszczenia asortymentu produktów paliw w komorach autocysterny i zbiornikach. 3.5 Wydanie pisemnej zgody na rozładunek danego rodzaju paliwa. 4. W trakcie rozładunku autocysterny Odbiorca (Kupujący) jest zobowiązany do wstrzymania sprzedaży produktów ze zbiornika, do którego następuje rozładunek, od momentu pomiaru przed rozładunkiem do czasu zakończenia pomiaru wysokości słupa cieczy w zbiorniku po rozładunku autocysterny. Odbiorca (Kupujący) nie musi wstrzymywać sprzedaży w przypadku, kiedy stacja wyposażona jest w system pomiarowy oraz dokumentację pozwalającą na taką operację. 5. W przypadku, gdy zbiorniki wyposażone są w sondy pomiarowe, odczyt objętości i temperatury produktów dokonywany jest na podstawie wydruków z systemu kontrolno-pomiarowego. 6. Czynności rozładunkowo-rozliczeniowe na stacji paliw nie mogą przekroczyć 2 godzin. W przypadku przekroczenia czasu przeznaczonego na w/w czynności z przyczyny Odbiorcy (Kupującego), Dostawca (Sprzedawca) obciąży Odbiorcę (Kupującego) za przestój pojazdu kwotą wynikającą z obecnie przyjętych transportowych stawek rynkowych obowiązujących u Dostawcy (Sprzedawcy). G. Ustalenie ilości dostarczonego paliwa i potwierdzenie odbioru przy dostawach transportem organizowanym przez Dostawcę (Sprzedawcę) 1. Po opróżnieniu komór autocysterny Odbiorca (Kupujący) z udziałem kierowcy dokonuje ponownych pomiarów objętości produktu w zbiorniku oraz gęstości i temperatury, tymi samymi legalizowanymi urządzeniami, którymi były dokonane pomiary wstępne. Pomiar winien być dokonany po ustabilizowaniu się lustra cieczy w zbiorniku, nie wcześniej niż 15 minut od zakończenia rozładunku. W oparciu o dokonane pomiary należy ustalić ilość przyjętego paliwa w temperaturze rzeczywistej. 2. W celu ustalenia ilości otrzymanego produktu Odbiorca (Kupujący) przy udziale kierowcy przelicza objętość paliwa do temp. odniesienia 15 C i porównuje z objętością w temp. 15 C zapisaną w Dowodzie Wydania lub w Dowodzie Dostawy. 3. W przypadku braku zalegalizowanych urządzeń pomiarowych u Odbiorcy (Kupującego), dopuszcza się rozliczenie ilości dostarczonego paliwa wg wskazań atestowanego i legalizowanego licznika pomiarowego zainstalowanego na autocysternie. Wydruk z urządzenia stanowi pomiar wskazujący ilość dostarczonego paliwa w temperaturze rzeczywistej wraz ze wskazaniem tej temperatury oraz ilość w temperaturze referencyjnej 15ºC (w przypadku liczników elektronicznych z kompensacją do objętości w 15ºC). 4. Zastrzeżenia Odbiorcy (Kupującego) co do ilości dostarczonych produktów - (w przypadku, gdy niedobór paliw przekracza dopuszczalną tolerancję dla urządzeń i instalacji pomiarowych) należy nanieść uwagi, zastrzeżenia na wszystkich egzemplarzach Dowodu Wydania lub Dowodu Dostawy wykazując - na podstawie dokonanych uprzednio pomiarów i ilość przyjętego paliwa oraz podać numery legalizacyjne urządzeń pomiarowych. 5. Brak zastrzezeń na Dowodzie Wydania lub na Dowodzie Dostawy może skutkować ewentualnym odrzuceniem złożonej reklamacji ilościowej. H. Postępowanie reklamacyjne w przypadku reklamacji ilościowych 1. Zgłoszenia reklamacji ilościowych powinny być kierowane do Regionalnego Przedstawiciela Handlowego w formie: - pisemnej za pośrednictwem poczty na adres Dostawcy (Sprzedawcy) wskazany przez Regionalnego Przedstawiciela Handlowego; - pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Regionalnego Przedstawiciela Handlowego; - telefonicznie do Regionalnego Przedstawiciela Handlowego - zgłoszenie telefoniczne należy potwierdzić pisemnie. 2. Reklamacja powinna być zgłoszona pisemnie w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu przyjęcia dostawy przez Odbiorcę (Kupującego). 3. Niedotrzymanie 14 - dniowego terminu przewidzianego na zgłoszenie reklamacji, powoduje, iż zastrzeżenia uznaje się za nienapisane. 4. Do rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego niezbędne jest: 4.1 Pisemne zgłoszenie reklamacji przez Odbiorcę (Kupującego) zawierające dokładne wyliczenie braku paliwa w litrach w temp. 15ºC uzupełnione o następujące dane i dokumenty: a) dokumenty legalizacyjne zbiornika; b) dokumenty legalizacji urządzeń pomiarowych; c) kopię tabeli litrażowej. 4.2 Dowód Wydania lub Dowód Dostawy z reklamowanej przez Odbiorcę (Kupującego) dostawy, zawierający dokładne wyliczenie braku paliwa w litrach w temp. 15ºC z naniesionymi następującymi danymi: a) temperaturą rzeczywistą produktu w zbiorniku Odbiorcy (Kupującego) przed rozładunkiem; b) temperaturą rzeczywistą produktu w zbiorniku Odbiorcy (Kupującego) po rozładunku; c) objętością produktu w zbiorniku Odbiorcy (Kupującego) w temperaturze rzeczywistej przed rozładunkiem (wysokość słupa cieczy przed rozładunkiem); d) gęstość produktu w zbiorniku Odbiorcy (Kupującego) przed rozładunkiem w temp. rzeczywistej; Strona 4 z 10

5 e) gęstość w zbiorniku Odbiorcy (Kupującego) po rozładunku w temp. rzeczywistej; f) objętość produktu w zbiorniku Odbiorcy (Kupującego) w temp. rzeczywistej po rozładunku; g) przyjętą rzeczywistą ilość produktu; h) wielkość braku ilościowego w litrach w temp. 15ºC; i) numery legalizacyjne urządzeń pomiarowych. 5. Niekompletna dokumentacja załączona do reklamacji ilościowej powoduje zawieszenie biegu terminu jej rozpatrzenia do dnia jej uzupełnienia. 6. Nieuzupełnienie dokumentacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o brakach powoduje jej odrzucenie. 7. Oddalenie reklamacji ilościowej nastąpi po stwierdzeniu, że pomiary temperatury i gęstości produktów zostały dokonane przy użyciu przyrządów nie posiadających aktualnych świadectw legalizacji. 8. Reklamacja nie może być uznana, jeżeli stwierdzony w dostawie brak mieści się w ramach tolerancji przewidzianej przepisami metrologicznymi dla urządzeń i instalacji pomiarowych tj. ±0,6% objętości mierzonej dla zbiorników pomiarowych w kształcie cylindra o osi głównej poziomej lub jeżeli zbiornik pomiarowy był stosowany do pomiaru w zakresie poniżej minimalnej i powyżej maksymalnej wysokości napełnienia. I. Postępowanie reklamacyjne w przypadku reklamacji jakościowych 1. Zgłoszenia reklamacji jakościowych powinny być kierowane do Regionalnego Przedstawiciela Handlowego w formie: - pisemnej za pośrednictwem poczty na adres Dostawcy (Sprzedawcy) wskazany przez Regionalnego Przedstawiciela Handlowego; - pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Regionalnego Przedstawiciela Handlowego; - telefonicznie do Regionalnego Przedstawiciela Handlowego - zgłoszenie telefoniczne należy potwierdzić pisemnie. 2. Reklamacja powinna być zgłoszona pisemnie w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu przyjęcia dostawy przez Odbiorcę (Kupującego). 3. Brak zawiadomienia o wadach produktów stanowi, że dostawa oraz produkty spełniają parametry określone w Umowie Sprzedaży i odpowiednich przepisach prawa, a dostawa została przyjęta przez Odbiorcę (Kupującego) bez zastrzeżeń. 4. W przypadku odbioru produktu na warunkach EXW przy pomocy własnych środków transportowych, Odbiorca (Kupujący) po stwierdzeniu, że dany produkt nie spełnia wymagań jakościowych jest zobowiązany pozostawić produkt w autocysternie, i niezwłocznie poinformować o zastrzeżeniach Dostawcę (Sprzedawcę). W procesie rozpatrywania reklamacji jakościowych w pierwszej kolejności uwzględnia się parametry produktu, jaki został wydany z Bazy Magazynowej. 5. Badania jakości produktów prowadzone będą przez akredytowane laboratorium. Wynik analizy produktów będzie wiążący dla Stron. 6. W przypadku gdy wyniki próbek paliwa potwierdzą zasadność reklamacji, Dostawca (Sprzedawca) jest zobowiązany do pokrycia kosztów badań oraz do wymiany produktu na produkt odpowiadający warunkom Umowy Sprzedaży. J. Cena i warunki płatności 1. Dla zakupów paliw płynnych objętych Umową Sprzedaży, jako bazę do dalszych wyliczeń stosowane będą aktualne hurtowe ceny SPOT PKN ORLEN S.A., publikowane na stronach internetowych PKN ORLEN S.A., obowiązujące w dniu odbioru/ rozładunku. 2. Elementy składowe Ceny Sprzedaży zostały określone w Umowach Sprzedaży. 3. Do Ceny Sprzedaży doliczony będzie podatek VAT, obliczony według stawki podatku wynikającej z obowiązujących przepisów prawa podatkowego. 4. Zapłata za zakupione paliwo powinna być dokonywana w formie przelewu na konto wskazane przez Dostawcę (Sprzedawcę): a) po odbiorze produktu w terminie ustalonym w Umowie Sprzedaży; b) przed odbiorem produktu (przedpłata). 5. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto Dostawcy (Sprzedawcy). 6. Zmiana terminu płatności jest możliwa tylko po wcześniejszym poinformowaniu Dostawcy (Sprzedawcy) o tym fakcie i wiąże się ze zmianą Umowy Sprzedaży. 7. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Dostawca (Sprzedawca) oprócz należnych odsetek ustawowych, ma prawo wstrzymać następne dostawy produktu do momentu uregulowania przez Odbiorcę (Kupującego) zobowiązań finansowych. 8. Odbiorca (Kupujący) upoważnia Dostawcę (Sprzedawcę) do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 9. Dostawca (Sprzedawca) będzie wystawiać faktury VAT zgodnie ze stosownymi regulacjami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz.1054 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 10. W przypadku wystawienia przez Dostawcę (Sprzedawcę) faktur VAT lub not obciążeniowych z tytułu opłaty logistycznej lub kary umownej terminem płatności będzie okres 30 dni od daty wystawienia dokumentu. K. Zabezpieczenie płatności 1. W przypadku odroczonego terminu płatności, realizacja sprzedaży jest możliwa pod warunkiem złożenia przez Odbiorcę (Kupującego) przed planowanymi odbiorami zabezpieczenia płatności o wartości, formie i treści uzgodnionej z Dostawcą (Sprzedawcą). 2. Jako zabezpieczenie roszczeń wynikających z zapisów Umowy Sprzedaży, w szczególności kar i zwrotu kosztów poniesionych przez Dostawcę (Sprzedawcę) na wykonanie i dostarczenie elementów wizualnych, Odbiorca (Kupujący) złoży weksel własny in blanco zgodnie z zasadami obowiązującymi u Dostawcy (Sprzedawcy). 3. W przypadku odroczonego terminu płatności, realizacja sprzedaży jest możiwa w ramach limitu kredytu kupieckiego ustalonego jednostronnie przez Dostawcę (Sprzedawcę) w oparciu o analizę wiarygodności Strona 5 z 10

6 Kupującego i wartość złożonych przez Odbiorcę (Kupującego) zabezpieczeń. Kredyt obejmuje wszelkie wierzytelności Dostawcy (Sprzedawcy), w tym ewentualne odsetki za zwłokę w zapłacie. Poziom wykorzystania przez Kupującego kredytu kupieckiego na chwilę pobierania paliwa ustala jednostronnie Dostawca (Sprzedawca) w oparciu o posiadane przez siebie dokumenty wprowadzone do bazy komputerowej. W razie wyczerpania się kredytu kupieckiego, Dostawca (Sprzedawca) może odmówić sprzedaży Odbiorcy (Kupującemu) produktów na zasadach określonych w umowie lub uzależnić dalszą sprzedaż od dokonania przedpłaty. L. Użytkowanie BIO100 (Bioestru) 1. Podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2006 roku, Nr 169, poz z późniejszymi zmianami) jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 2. Dostarczony produkt został zaliczony do puli Narodowego Celu Wskaźnikowego przez PKN ORLEN S.A. zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Asortyment oferowany przez Dostawcę (Sprzedawcę), to: - BIO100 (estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych) - wg normy PN-EN A1: Bioester przeznaczony jest do zasilania pojazdów, których silnik o zapłonie samoczynnym i układ paliwowy przystosowane są do tego typu paliwa, co potwierdzone jest przez producenta pojazdu w instrukcji obsługi. 4. Bioestry przeznaczone do eksploatacji powinny spełniać wszystkie bez wyjątku parametry jakościowe określone w obowiązujących na terenie Polski przepisach prawnych. 5. BIO100 nie należy eksploatować poniżej minimalnej temperatury otoczenia określonej przez jego producenta. 6. BIO100 charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami myjącymi, dlatego też układ paliwowy pojazdów (zbiornik paliwa, przewody, filtry) powinien zostać dokładnie oczyszczony przed rozpoczęciem eksploatacji na tego rodzaju paliwie. Wymywane osady i inne zanieczyszczenia mogą powodować zatykanie filtrów, uszkodzenia pompy paliwowej i układu wtryskowego. 7. Pojazdy wykorzystujące Bioester należy eksploatować w sposób, który umożliwi częstą wymianę biopaliwa w zbiorniku samochodowym. Biopaliwo z jednego tankowania powinno zostać zużyte przed upływem 3-4 tygodni. 8. Bioester należy przechowywać w zbiornikach przeznaczonych tylko dla tego produktu. Konstrukcja zbiorników powinna ograniczać do minimum kontakt biopaliwa z powietrzem, wodą, wilgocią. Zbiornik i jego oprzyrządowanie (pompy, rurociągi, dystrybutor) powinny być zbudowane z materiałów dostosowanych do kontaktu z estrami etylowymi kwasów tłuszczowych (RME). Konstrukcja zbiorników powinna umożliwiać całkowite usunięcie z niego biopaliwa (brak tzw. stanu martwego"). Zbiorniki przeznaczone do przechowywania BIO100 przed ich napełnieniem muszą być dokładnie oczyszczone, osuszone i zabezpieczone przed korozją. 9. Temperatura przechowywania BIO100 w okresie zimowym nie może być niższa niż temperatura jego mętnienia. Temperaturę tą należy przyjąć jako temperaturę gwarantującą jednorodność produktu. Biopaliwo wpompowywane do zbiorników musi być jednorodne. Układ dystrybucji (pompy, filtry, rurociągi) powinien być dostosowany do przesyłania cieczy o zwiększonej lepkości w sezonie zimowym. 10. Zbiorniki, w których magazynowany jest BIO100, należy kontrolować pod względem ilości wody i skażenia mikrobiologicznego. Ze względu na dużą higroskopijność, Bioester nie powinien kontaktować się z wodą, a wszelkie wykropliny z atmosfery, gromadzące się na dnie zbiornika, powinny być jak najszybciej usuwane. Obecność rozpuszczonej wody powoduje zmętnienie i degradacje biopaliwa. W przypadku wykrycia skażenia mikrobiologicznego należy natychmiast przeprowadzić operację odkażania zbiorników i układu dystrybucji. 11. Każdorazowo przed przyjęciem nowej partii BIO100 należy w miarę możliwości opróżnić zbiornik. Wpompowywanie BIO100 do pustego zbiornika jest konieczne w przypadku zamiany biopaliwa z gatunku przejściowego na zimowy. 12. Dostawy kolejnych partii BIO100 należy planować w sposób, który uniemożliwi zaleganie tego paliwa w zbiornikach magazynowych. Czas przechowywania dostarczonej partii biopaliwa nie powinien przekraczać 1-2 miesięcy. Bioester nie nadaje się do długotrwałego magazynowania. Nie zaleca się przechowywania BIO100 w beczkach i kanistrach przez indywidualnych użytkowników. 13. Transportowanie BIO100 nie wymaga stosowania osobnych, służących tylko do tego celu autocystern. Każdorazowo jednak, przed napełnieniem autocysterny należy upewnić się czy w komorach i przewodach spustowych nie znajdują się pozostałości po transportowanym uprzednio paliwie. Transportowanie benzyn silnikowych w cysternach, w których poprzednio przewożony był BIO100, wymaga wcześniejszego wyczyszczenia komór i układu spustowego. 14. W przypadku dalszej odsprzedaży produktu, Odbiorca (Kupujący) zobowiązany jest udzielić Konsumentowi informacji niezbędnych do prawidłowego korzystania z produktu, w sposób zgodny z treścią Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.z 2002 roku Nr 141, poz.1176 z późniejszymi zmianami), ze szczególnym uwzględnieniem zasad użytkowania BIO100 zamieszczonych w niniejszych OWS. 15. Odbiorca (Kupujący) zobowiązuje się przekazywać informacje, o których mowa w ust. 14 powyżej, także w przypadku odsprzedaży produktu na rzecz podmiotów gospodarczych. 16. Dostawca (Sprzedawca) jest wolny od jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Odbiorcę (Kupującego) obowiązku, o którym mowa w ustępach od 3 do 12 oraz 14 i 15 zawartych w Części L OWS. Ł. Siła Wyższa 1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie Umowy lub opóźnienie jej wykonania, jeżeli spowodowane jest to okolicznościami Siły Wyższej. 2. Przez Siłę Wyższą uważa się wszelkie okoliczności, jakich się nie da przewidzieć w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, ani im zapobiec i na które żadna ze Stron nie ma i nie będzie miała wpływu. W szczególności będą to: działania wojenne, akty terroru, rozruchy, strajki, lokauty i inne spory zbiorowe, klęski żywiołowe, katastrofy naturalne, pożary, sabotaże, awarie zakładu lub jakiekolwiek inne zdarzenia losowe, w wyniku których nastąpiło skażenie lub zatrucie chemiczne bądź radioaktywne osób, nieruchomości lub rzeczy ruchomych oraz awarie infrastruktury, którą transportowane są produkty objęte Umową Sprzedaży Strona 6 z 10

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW. obowiązujące w ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW. obowiązujące w ORLEN Paliwa Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW obowiązujące w ORLEN Paliwa Sp. z o.o. A. Definicje 1. O ile z kontekstu Umowy Sprzedaży nie wynika nic innego, poniższe terminy będą używane w następującym znaczeniu: Aplikacja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW. obowiązujące w ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW. obowiązujące w ORLEN Paliwa Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW obowiązujące w ORLEN Paliwa Sp. z o.o. A. Definicje 1. O ile z kontekstu Umowy Sprzedaży nie wynika nic innego, poniższe terminy będą używane w następującym znaczeniu: Aplikacja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW. obowiązujące w ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW. obowiązujące w ORLEN Paliwa Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW obowiązujące w ORLEN Paliwa Sp. z o.o. A. Definicje 1. O ile z kontekstu Umowy Sprzedaży nie wynika nic innego, poniższe terminy będą używane w następującym znaczeniu: Aplikacja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW. obowiązujące w ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW. obowiązujące w ORLEN Paliwa Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW obowiązujące w ORLEN Paliwa Sp. z o.o. A. Definicje 1. O ile z kontekstu Umowy Sprzedaży nie wynika nic innego, poniższe terminy będą używane w następującym znaczeniu: Aplikacja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW. obowiązujące w ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW. obowiązujące w ORLEN Paliwa Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW obowiązujące w ORLEN Paliwa Sp. z o.o. I. Definicje 1. O ile z kontekstu Umowy Sprzedaży nie wynika nic innego, poniższe terminy będą używane w następującym znaczeniu: Aplikacja

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPÓŁPRACY. nr...

UMOWA WSPÓŁPRACY. nr... UMOWA WSPÓŁPRACY nr... zawarta w dniu... w... pomiędzy: Justyną Pradelą prowadzącą działalność gospodarczą P.P.H.U. "Naftogaz" Justyna Pradela z siedzibą w Truskolasach, ul. 1 Maja 21, 42-134 Truskolasy,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY PALIWA. Zawarta w dniu - -2013 roku w Rzeszowie pomiędzy:

PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY PALIWA. Zawarta w dniu - -2013 roku w Rzeszowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 2 DOSTAWA PALIWA DLA MPK-RZESZÓW Sp. z o.o. 2014-2016 PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY PALIWA Zawarta w dniu - -2013 roku w Rzeszowie pomiędzy: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne- Rzeszów Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Zał. nr 1a do SIWZ. zawarta w Warszawie, w dniu.2016 r. pomiędzy:

UMOWA (wzór) Zał. nr 1a do SIWZ. zawarta w Warszawie, w dniu.2016 r. pomiędzy: Zał. nr 1a do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w Warszawie, w dniu.2016 r. pomiędzy: Telewizją Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty dostawcy w przetargu nieograniczonym, ogłoszonym w ramach zamówień publicznych.

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty dostawcy w przetargu nieograniczonym, ogłoszonym w ramach zamówień publicznych. U M O W A na sukcesywne dostawy oleju napędowego, benzyny bezołowiowej PB95 oraz oleju opałowego wraz z transportem w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 30.08.2007 roku. Zawarta w dniu roku pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./ WZÓR

UMOWA nr./ WZÓR UMOWA nr./2015 - WZÓR Załącznik nr 5 Zawarta w dniu... 2015r. w Jejkowicach, pomiędzy..., NIP..., REGON... zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1.... z jednej strony, a:........mającym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 zawarta w dniu... w Kielcach, pomiędzy: Izbą Celną w Kielcach z siedzibą przy ul. Wesołej 56, NIP: 657-265-21-32, Regon: 260036440, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy UMOWA NR. Znak sprawy: PL.2370.6.2014 zawarta w dniu roku w Wołominie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,... 05-200

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr RAP/9/2008. Zawarta w dniu roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, Wrocław

U M O W A Nr RAP/9/2008. Zawarta w dniu roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, Wrocław U M O W A Nr RAP/9/2008 Załącznik nr 5 Zawarta w dniu...2008 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50-345 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego

UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego DA-G.271.2.1.2016 UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego Załącznik nr 3 zawarta w dniu... r. w Kuźni Nieborowskiej pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Zameczek z siedzibą w Kuźni Nieborowskiej, ul.

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../2015

U M O W A N R.../2015 16 Załącznik nr A P R O J E K T U M O W A N R.../2015 zawarta w dniu...pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn ul. Rawicka 41, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Staszowie w dniu... pomiędzy

Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Staszowie w dniu... pomiędzy UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w Staszowie w dniu... pomiędzy Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej-Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Staszowie, ul. Krakowska 51 zarejestrowana w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. Nr ZDW.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. Nr ZDW. W dniu: r. w Opolu pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. Nr ZDW. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu (NIP: 754 25 57-300; REGON 000126528) z siedzibą w Opolu, przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) ILLUMINATION Rozdział 1 Definicje; FENIKS ILLUMINATION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prowadzona pod firmą FENIKS ILLUMINATION z siedzibą w Łodzi ul. Praska 5/7

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. Zakup klejów oferowanych przez Termolan sp. z o.o. odbywa się wyłącznie w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Kleju (OWSK), stanowiące

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 2012. Załącznik nr 6 do SIWZ

Umowa Nr 2012. Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa Nr 202 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu w Nowej Suchej pomiędzy: Gmina Nowa Sucha - Usługi Komunalne w Nowej Suchej, z siedzibą: 96-53 Nowa Sucha, Nowa Sucha 50, reprezentowanym przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Skórczu

UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Skórczu UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Skórczu pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. 83-322 Skórcz ul. Spacerowa 13 zwanym w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oleju opałowego lekkiego,

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oleju opałowego lekkiego, Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa nr... zawarta w dniu... roku w Koniecpolu, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu, ul. Armii Krajowej 2, 42-230

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ. Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ. Uczestnicy postępowania WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ Uczestnicy postępowania Czołowo, dnia 2015-08-10 dot.: postępowania przetargowego na: Zakup i dostawa paliwa - oleju napędowego spełniającego wymogi określone normą PN-EN

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa ... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM. zwanym dalej WYKONAWCĄ

WZÓR. Umowa ... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM. zwanym dalej WYKONAWCĄ WZÓR Umowa zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 25/27, reprezentowanym przez: zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul..,

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul.., Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr... W dniu r. w.. pomiędzy:.. z siedzibą w.. przy ul..,., NIP:, reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY. Dostawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 3

UMOWA DOSTAWY. Dostawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 3 UMOWA DOSTAWY Załącznik Nnr 6 w dniu r. w Raciborzu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul.adamczyka 10 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTA W DNIU. ROKU W GDYNI

ZAWARTA W DNIU. ROKU W GDYNI P R O J E K T UMOWA Nr ZAWARTA W DNIU. ROKU W GDYNI POMIĘDZY: Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, z siedzibą w Gdyni (kod poczt. 81-338), przy ul. Chrzanowskiego 10, zwanym w dalszej treści umowy: Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej. zawarta pomiędzy

UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej. zawarta pomiędzy UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej zawarta pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.. 2.. zwanym dalej Wykonawcą, a Zespołem Szkół w Widuchowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, kod ZP-2/2015. Umowa na dostawy paliw nr ZP 2/2015. a...,

Załącznik nr 5 do SIWZ, kod ZP-2/2015. Umowa na dostawy paliw nr ZP 2/2015. a..., Załącznik nr 5 do SIWZ, kod ZP-2/2015 Umowa na dostawy paliw nr ZP 2/2015 Zawarta dnia... roku w Chojnicach pomiędzy: Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Chojnicach z siedzibą przy ul. Angowickiej

Bardziej szczegółowo

cennikami i katalogami na rzecz Kupujących będących przedsiębiorcami.

cennikami i katalogami na rzecz Kupujących będących przedsiębiorcami. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Bykowie Zakup towarów oferowanych przez LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Bykowie odbywa się

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Środa Wlkp., dnia 21 stycznia 2014 r. Postępowanie nr UK/1/2014 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - a z siedzibą w, NIP, reprezentowanym przez:

- WZÓR - a z siedzibą w, NIP, reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 do SIWZ Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla ZGK Ustka - WZÓR - UMOWA Nr../2016 Zawarta w dniu.. w Ustce pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce, przy ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ. Niniejsza umowa określa warunki ogólne współpracy handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Firma:

UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ. Niniejsza umowa określa warunki ogólne współpracy handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Firma: UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ Niniejsza umowa określa warunki ogólne współpracy handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Stronami niniejszej umowy są: Firma: GAZPRIME SP Z O.O., NIP: 8961529734, REGON:

Bardziej szczegółowo

a... reprezentowany przez:

a... reprezentowany przez: UMOWA na dostawę oleju napędowego Załącznik nr 5 zawarta w dniu...r. pomiędzy:gminą Rejowiec, 22-360 Rejowiec, ul. Dąbrowskiego 1 NIP 564-16-92-767 zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

- Czy Zamawiający przewiduje dostawy oleju opałowego w soboty, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy?

- Czy Zamawiający przewiduje dostawy oleju opałowego w soboty, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy? Czołowo, dnia 2014-08-29 Uczestnicy postępowania dot.: postępowania przetargowego na: Zakup i dostawa paliwa - oleju napędowego spełniającego wymogi określone normą PN-EN 590:2013-12 (Paliwa do pojazdów

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży obowiązujące w GSK Services Sp. z o.o. dla aptek otwartych

Warunki sprzedaży obowiązujące w GSK Services Sp. z o.o. dla aptek otwartych Warunki sprzedaży obowiązujące w GSK Services Sp. z o.o. dla aptek otwartych I. Definicje Kupujący apteka otwarta składająca Zamówienie na Towar u Sprzedającego. Sprzedający - oznacza GSK Services Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

U M O W A projekt. NIP:. REGON. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 1..

U M O W A projekt. NIP:. REGON. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 1.. U M O W A projekt zawarta w dniu pomiędzy Zakładem Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Spółka z o.o. z siedzibą w Ciechanowie ul. Gostkowska 83 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058240

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Przedmiot umowy

U M O W A. Przedmiot umowy Załącznik Nr 5 do SIWZ WZÓR U M O W A zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP 9591645790, REGON

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU 1. Informacje wstępne 1.1 Niniejsze warunki sprzedaży regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Lumac Sp. z o.o. Dostawcą Sprzedającym i Odbiorcami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Regulaminu konkurencyjnego Wyboru Ofert na zakup i dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../ zawarta w dniu...2015 roku w Piwnicznej Zdroju pomiędzy:

Umowa nr.../ zawarta w dniu...2015 roku w Piwnicznej Zdroju pomiędzy: Projekt umowy Umowa nr.../ zawarta w dniu...2015 roku w Piwnicznej Zdroju pomiędzy:. zwaną w dalszej treści umowy Sprzedawcą, reprezentowaną przez:.. a Dyrektorem Zespołu Szkół i Placówek, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Do oferty należy załączyć: aktualny odpis koncesji na obrót paliwami ciekłymi (kserokopia).

Do oferty należy załączyć: aktualny odpis koncesji na obrót paliwami ciekłymi (kserokopia). PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, tel. 62/76 79 525, fax 62/ 76 79 506 NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 wzór umowy po modyfikacji z dnia dostawa paliw Pb95, ON i LPG ZOZ Busko Zdrój 2009 UMOWA 04/../2009

Załącznik nr 4 wzór umowy po modyfikacji z dnia dostawa paliw Pb95, ON i LPG ZOZ Busko Zdrój 2009 UMOWA 04/../2009 Załącznik nr 4 wzór umowy po modyfikacji z dnia 24.02.2009 dostawa paliw Pb95, ON i LPG ZOZ Busko Zdrój 2009 UMOWA 04/../2009 zawarta w dniu... 2009 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej,

Bardziej szczegółowo

Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie:

Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w Astellas Pharma sp. z o.o. dla hurtowni farmaceutycznych I. Definicje Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie: Hurtownia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Nr ref. nadany przez Zamawiającego ZZO 43/04/2015 Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY

Nr ref. nadany przez Zamawiającego ZZO 43/04/2015 Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY Nr ref. nadany przez Zamawiającego ZZO 43/04/2015 Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY do przetargu nieograniczonego na Dostawa hurtowa oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW v. 1.2

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW v. 1.2 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW v. 1.2 WPROWADZENIE I DEFINICJE 1. Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) mają zastosowanie do umów zawieranych przez firmę Pro-Vent Systemy Wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Wzór umowy Druk nr 6 z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP: 959-18-44-609 Regon:260269284 zwanym dalej Zamawiającym, którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

U M O W A D O S T A W Y ( S P R Z E D A Ż Y ) NR 342/.. /10

U M O W A D O S T A W Y ( S P R Z E D A Ż Y ) NR 342/.. /10 Z a ł ą c z n i k N r 2 U M O W A D O S T A W Y ( S P R Z E D A Ż Y ) NR 342/.. /10 Zawarta w dniu... Oświatowych w Mniowie, ul. Centralna 9 NIP: 658-12-16-057, REGON: 290621697 2010 r. w Mniowie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Przedmiot Zamówienia realizowany będzie w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Przedmiot Zamówienia realizowany będzie w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Parzęczew, 20 listopada 2015 roku ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30.000 EURO NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ OLEJU

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Załącznik nr 2 wzór umowy. UMOWA 33/./2008 zawarta w dniu... 2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ Zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy firmami: I. Shop Dent Wojciech Madej z siedzibą na ul Dziupli 12, 02-454 Warszawa, NIP 5272541818 zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Dane dotyczące wykonawcy. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:...

Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Dane dotyczące wykonawcy. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA. Dostawę oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA. Dostawę oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy: zapytania o ofertę ogłoszonego przez: Spółkę Komunalną Wschowa Sp. z o.o. we Wschowie ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa na: Dostawę oleju napędowego na potrzeby Spółki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN)

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) obowiązujący od 1 maja 2015 Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa warunki sprzedaży Urządzeń VoIP na rzecz Kupujących, przez

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem Część 2. Wzór umowy. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr W dniu.. 2012 r. w Rudniku nad Sanem pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:. a zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Zał. nr 1 OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego dotyczącego zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 PROJEKT UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 W dniu r. w Przemkowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Przemków, z siedzibą Szklarki, ul. Ceglana 3, 59-170 Przemków,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH 1. Przedmiot umowy APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa )

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: 1. NT GROUP spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Ryżowa 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.10.2015

UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.10.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.10.2015 na sprzedaż i dostawę paliwa gazowego dla Szkoły Podstawowej Nr 52 z im. Macieja Aleksego Dawidowskiego Alka w Warszawie zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Z a p r o s z e n i e do składania oferty na zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Płocku

Z a p r o s z e n i e do składania oferty na zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Płocku Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku 09-400 Płock ul. Nowy Rynek 11 Płock, dn. 16.05.2016r. Z a p r o s z e n i e do składania oferty na zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru Dramatycznego

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez

reprezentowanym przez UMOWA NR NA DOSTAWĘ PIECZYWA I ARTYKUŁÓW PIEKARNICZYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJEJ im. KORNELA MAUSZTŃSKIEGO W KOTLI i SZKOLY FILIALNEJ W CHOCIEMYŚLI zawarta w dniu.2012 roku w Kotli pomiędzy: Szkołą Podstawową

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł UMOWA KOMPLEKSOWA NR W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez: (imię) (nazwisko) (stanowisko) a, ul.,, NIP:, REGON:,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie 1. Przedmiot umowy 1. APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady współpracy handlowej z Kupującym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 1 Podstawa prawna Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax 2.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax", zwanego dalej Programem jest Unimax S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:

reprezentowanym przez: Załącznik Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu. w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ... z siedzibą w..., adres:..., KRS:..., posługującą się NIP..., REGON..., reprezentowaną przez: ,

WZÓR UMOWY. ... z siedzibą w..., adres:..., KRS:..., posługującą się NIP..., REGON..., reprezentowaną przez: , Nr sprawy: ROA.271. 68.2013 Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu r. pomiędzy Gminą Dopiewo, mającą siedzibę przy ul. Leśnej 1c w Dopiewie NIP, REGON..., reprezentowaną przez Wójta Gminy Dopiewo mgr

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / , zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą..., posiadającym NIP:... i REGON:..., reprezentowanym przez:...

UMOWA NR... / , zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą..., posiadającym NIP:... i REGON:..., reprezentowanym przez:... Załącznik nr 5 do OFERTY projekt umowy UMOWA NR... /2015 zawarta w Koziegłowach, dnia. 2015 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Wielobranżowym TRANSKOM Sp. z o.o. 62-028 Koziegłowy, ul. Piaskowa 1, zwanym w

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia.

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia. Zintegrowany System Zarządzania Procedura zakupy P/ZSZ -7.4-01 Umowa nr.. projekt z dnia. FS/P-49/2012 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU UL. GRUDZIĄDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę Oleju opałowego dla Zespołu Szkół w Gardnie Znak sprawy: ZSG-341-1/2012 Załącznik nr 4 SIWZ WZÓR 1

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę Oleju opałowego dla Zespołu Szkół w Gardnie Znak sprawy: ZSG-341-1/2012 Załącznik nr 4 SIWZ WZÓR 1 WZÓR 1 UMOWA SPRZEDAŻY Nr (.) W oparciu o wyniki przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY AREXIM PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY AREXIM PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY AREXIM PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Arexim Packaging Sp.

Bardziej szczegółowo

1. Jakiej pojemności zbiornik na olej opałowy Państwo posiadają? 3. W jakich godzinach w ciągu doby będą mogły być realizowane dostawy?

1. Jakiej pojemności zbiornik na olej opałowy Państwo posiadają? 3. W jakich godzinach w ciągu doby będą mogły być realizowane dostawy? Sprawa nr ZGSP.271.2.2012 Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że w dniu 10.10.2012r. do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

SIWZ Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych. Umowa nr

SIWZ Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych. Umowa nr Projekt Umowa nr Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu... w Ślesinie pomiędzy: Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ślesinie, z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 11, 62-561 Ślesin, NIP: 6652951256; REGON:310500671

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W RACIBORZU

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W RACIBORZU Umowa Nr. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W RACIBORZU w dniu... w Raciborzu pomiędzy...... z siedzibą w... przy ul... reprezentowany przez:............ Nr NIP... Nr

Bardziej szczegółowo