WYKŁAD 5. ustalania wyniku finansowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKŁAD 5. ustalania wyniku finansowego"

Transkrypt

1 WYKŁAD 5 Temat: Zagadnienia: Zasady funkcjonowania kont wynikowych i ustalania wyniku finansowego 1. Pojecie i istota operacji wynikowych 2. Zasady ustalania wyniku finansowego 3. Elementy wyniku finansowego 4. Zasady funkcjonowania kont wynikowych 5. Ewidencja przychodów 6. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczanie 7. Ewidencja kosztów według miejsc powstawania i ich rozliczanie 8. Ewidencja sprzedaży produktów, towarów i papierów wartościowych 9. Ewidencja kosztów uzyskania przychodów 10. Księgowe ustalanie wyniku finansowego Literatura: patrz: Wykład 1 1. Pojecie i istota operacji wynikowych Podczas prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej występują różnego rodzaju procesy ekonomiczne. Oprócz zmian w strukturze i wartości majątku oraz źródeł jego finansowania powodują one również zużycie środków gospodarczych w celu sprzedaży efektów działalności. Znajduje to swój wyraz w powstawaniu operacji wynikowych, których efektem jest określony poziom wyniku finansowego. Wynik finansowy stanowi wyrażony w pieniądzu rezultat działalności przedsiębiorstwa w pewnym okresie. Może on być

2 wielkością dodatnią (zysk) lub wielkością ujemną (strata). Zależy to od poszczególnych elementów kształtujących wynik finansowy. Do elementów wyniku finansowego zalicza się: przychody, koszty, zyski nadzwyczajne, straty nadzwyczajne, oraz podatek dochodowy. Ważnym procesem wynikowym jest sprzedaż wyrobów gotowych, towarów i usług. Pieniężny odpowiednik wartości sprzedaży nazywa się przychodem. Stanowi on sumę wszystkich dokonanych sprzedaży, wynikającą z przemnożenia liczby sprzedanych składników majątkowych lub usług przez ich ceny sprzedaży. Pojęcia przychodu ze sprzedaży nie należy jednak utożsamiać z wpływem środków pieniężnych. Wynika to z faktu, że przychody ujmuje się w zasadzie w momencie dokonania sprzedaży, natomiast zapłata, czyli wpływ środków pieniężnych może nastąpić wcześniej, w tym samym czasie lub w terminie późniejszym. Zyski nadzwyczajne powstają wtedy, gdy zwiększa się wartość składników aktywów bez równoczesnego zwiększenia wartości pasywów lub zmniejszenia innych pozycji aktywów. Powstają one głównie z przyczyn losowych, niezależnych od przedsiębiorstwa. Przez koszty rozumie się wyrażone w pieniądzu zużycie środków produkcji, usług obcych oraz wynagrodzenie pracowników poniesione dla uzyskania zamierzonych efektów ekonomicznych. Strata nadzwyczajna to kwota będąca zmniejszeniem wartości składników majątkowych z przyczyn losowych, np. powódź, pożar, kradzież. Zasada racjonalności w gospodarce wymaga, aby przychody ze sprzedaży i zyski nadzwyczajne były wyższe od kosztów i strat nadzwyczajnych. Wówczas wynik finansowy przedsiębiorstwa określany jest mianem zysku, w przeciwnym przypadku będzie można mówić o stracie ponoszonej przez to przedsiębiorstwo. 2

3 Z prowadzeniem działalności gospodarczej związane jest także opłacanie różnego rodzaju podatków. Podatkiem wpływającym bezpośrednio na wynik finansowy jest podatek dochodowy. 2. Zasady ustalania wyniku finansowego Obliczając wynik finansowy przedsiębiorstwa należy przestrzegać zasad prowadzenia rachunkowości. Najważniejszą z nich jest zasada memoriału. Nakazuje ona przyporządkowywanie w danym okresie sprawozdawczym tylko tych przychodów i zysków oraz kosztów i strat, które tego okresu dotyczą. Nie ma tu znaczenia moment uzyskania wpływów lub poniesienia wydatków pieniężnych. Zasada memoriału powoduje, że wynik finansowy może być tylko jednym z mierników oceny działalności przedsiębiorstwa. Spowodowane jest to faktem, że wynik finansowy informuje jedynie o rentowności lub deficytowości przedsiębiorstwa, natomiast trudno jest ocenić na jego podstawie płynność finansową, czyli możliwość do terminowego regulowania zobowiązań przez przedsiębiorstwo. Drugą ważną zasadą rachunkowości, która powinna być przestrzegana przy ustalaniu wyniku finansowego jest zasada współmierności przychodów i kosztów. Według tej zasady przychody ustala się zawsze na produkcji sprzedanej, natomiast koszty mogą być ustalane dla produkcji wytworzonej lub sprzedanej. Współmierność przychodów i kosztów jest zachowana tylko wtedy, gdy przychodom przeciwstawi się koszty produkcji sprzedanej. Kolejną istotną zasadą przy ustalaniu wyniku finansowego jest zasada ostrożności. Powoduje ona, że obliczając wynik finansowy należy kierować się pesymizmem. Dlatego też zmniejsza się wynik 3

4 finansowy w przypadku zmniejszenia wartości składników majątku lub grożących strat. Ustalając wynik finansowy należy określić rodzaje działalności wykonywanej przez przedsiębiorstwo. Z reguły w przedsiębiorstwach wyróżnia się działalność podstawową, inwestycyjną i finansowo wyodrębnioną. Wynik finansowy ustalany dla działalności podstawowej składa się z wyniku: działalności operacyjnej (produkcja, handel, usługi); pozostałej działalności operacyjnej; operacji finansowych; operacji nadzwyczajnych. Ustalając wynik finansowy dla każdego segmentu działalności podstawowej należy określić przychody i koszty poszczególnych segmentów. Sposób ich określenia zależy od przyjętych zasad ewidencji, szczególnie ewidencji kosztów. Można zatem wyróżnić wynik: ze sprzedaży produktów jest to różnica między przychodami ze sprzedaży a kosztem własnym sprzedaży produktów; ze sprzedaży materiałów i towarów jest to różnica między przychodami ze sprzedaży materiałów i towarów a wartością sprzedanych materiałów i towarów; ze sprzedaży składników majątku trwałego jest to różnica między przychodami ze sprzedaży składników majątku trwałego a wartością sprzedanych składników majątku trwałego; pozostałej działalności operacyjnej jest to różnica między pozostałymi przychodami operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjnymi; 4

5 operacji finansowych jest to różnica między przychodami finansowymi a kosztami finansowymi; operacji nadzwyczajnych jest to różnica między zyskami nadzwyczajnymi a stratami nadzwyczajnymi. Sumując poszczególne wyniki oblicza się wynik finansowy brutto, który ulega zmniejszeniu o obowiązujące obciążenia wyniku finansowego, głównie z tytułu podatku dochodowego. Pozostała kwota jest wynikiem finansowym netto. 3. Elementy wyniku finansowego Do elementów wyniku finansowego zalicza się: przychody ze sprzedaży, koszty uzyskania tych przychodów, straty i zyski nadzwyczajne oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego. Pod pojęciem przychodu ze sprzedaży należy rozumieć wartość sprzedaży, którą oblicza się jako sumę iloczynów ilości sprzedanych wyrobów, robót i usług oraz właściwej dla nich jednostkowej ceny sprzedaży. Suma ta może być zmniejszona o przysługujące odbiorcom skonta, rabaty, bonifikaty i inne opusty, a zwiększona o należne dostawcy różne dopłaty. Przychodu nie stanowi podatek VAT. Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się: przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego (środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji rozpoczętych); przychody z likwidacji środków trwałych (np. odpady użytkowe pozostałe po likwidacji); dotacje (dopłaty) do sprzedaży; 5

6 wartość rozwiązanych rezerw; otrzymane kary, grzywny i odszkodowania nie związane z nieterminową regulacją należności, otrzymane darowizny; wartość odpisanych przedawnionych lub umorzonych zobowiązań. Działalność gospodarcza może polegać także na zaangażowaniu części środków na zakup i obrót papierami wartościowymi lub na lokacie środków pieniężnych w banku, udzielaniu pożyczek itp. W związku z tym przedsiębiorstwa oczekują, że będą osiągały wyższe przychody, niż gdyby środki pieniężne zostały zaangażowane w podstawowej działalności gospodarczej. Przychody uzyskane z wymienionych procesów określa się pojęciem przychodów finansowych. Za przychody finansowe uważa się: wartość sprzedanych papierów wartościowych; otrzymane odsetki od lokat terminowych, środków na rachunkach bankowych lub udzielonych pożyczek; otrzymane dywidendy od akcji obcych; dyskonta od weksli obcych; przychody z udziałów w innych jednostkach; dodatnie różnice kursowe składników majątku wyrażonych w walutach obcych; otrzymane odsetki za nieterminową regulację należności oraz rozwiązanie tworzonych na nie rezerw. Drugim, obok przychodów, elementem wyniku finansowego są koszty. Kosztem jest wyrażone w pieniądzu celowe zużycie środków trwałych, materiałów, paliwa, energii, usług czasu pracy 6

7 pracowników oraz niektóre wydatki nie odzwierciedlające zużycia czynników produkcji, poniesione w związku z normalną działalnością przedsiębiorstwa w pewnym okresie, których rezultatem są użyteczne produkty i / lub usługi. Ponoszone przez przedsiębiorstwo koszty można podzielić na trzy podstawowe grupy: koszty zwykłej działalności operacyjnej; pozostałe koszty operacyjne; koszty finansowe. Koszty działalności operacyjnej dotyczą produkcji i sprzedaży podstawowego celu działalności gospodarczej (produkcji i sprzedaży wyrobów gotowych, handlu, świadczenia usług). Koszty te mogą być klasyfikowane według różnych kryteriów. Do podstawowych zalicza się podział kosztów według rodzaju, według miejsc powstawania oraz w związku z osiąganiem przychodów. Klasyfikując koszty według rodzaju wyróżnia się następujące ich pozycje: zużycie materiałów i energii; usługi obce; wynagrodzenia; świadczenia na rzecz pracowników; amortyzację; podatki i opłaty; pozostałe koszty rodzajowe. 7

8 Drugim kryterium klasyfikacyjnym kosztów operacyjnych jest podział kosztów według typów działalności (według miejsc powstawania kosztów). Według tego układu wyróżnia się: koszty działalności podstawowej; koszty działalności pomocniczej; koszty wydziałowe; koszty zarządu. Trzecim kryterium klasyfikacji kosztów jest ich związek z osiąganiem przychodów i z tego punktu widzenia wyróżnia się: koszt własny sprzedanych produktów; wartość sprzedanych towarów i materiałów. Koszty działalności operacyjnej mogą być ewidencjonowane według trzech wariantów, z których przedsiębiorstwo wybiera jeden, a mianowicie: Wariant I ewidencję kosztów prowadzi się tylko w układnie rodzajowym. Rozwiązanie to może być wystarczające dla małych przedsiębiorstw; Wariant II ewidencję kosztów prowadzi się wstępnie w układzie rodzajowym, a następnie za pośrednictwem konta Rozliczenie kosztów rodzajowych odnoszone są ona na koszty według miejsc powstawania i podlegają dalszemu rozliczaniu; Wariant III ewidencję kosztów prowadzi się tylko według miejsc powstawania i podlegają one dalszemu rozliczaniu. Pozostałe koszty operacyjne nie wiążą się bezpośrednio ze zwykłą działalnością przedsiębiorstwa i zalicza się do nich: 8

9 wartość sprzedanych składników majątku trwałego (wartość netto środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, cenę nabycia lub koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych); wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz koszty ich likwidacji; wartość odpisanych inwestycji rozpoczętych, które nie dały zamierzonego efektu gospodarczego; utworzenie rezerw; odpisane przedawnione, umorzone lub nieściągalne należności; zapłacone kary, grzywny, odszkodowania nie związane z nieterminową regulacją zobowiązań i stratami losowymi; przekazane darowizny. Koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych, a w szczególności: wartość nabycia (cena nabycia) sprzedanych papierów wartościowych; odsetki od kredytów i pożyczek, oprócz płaconych od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji i działalności finansowanej z funduszów specjalnych; dyskonto od weksli własnych lub obcych dyskontowanych w banku; ujemne różnice kursowe składników majątku wyrażonych w walutach obcych; zapłacone odsetki i kary za nieterminową regulację zobowiązań oraz utworzone na nie rezerwy. 9

10 Integralnym elementem wyniku finansowego są zyski i straty nadzwyczajne. Zyski nadzwyczajne wyrażają wzrost środków gospodarczych, któremu nie towarzyszy zaangażowanie środków pieniężnych lub wzrost zobowiązań. Straty nadzwyczajne powodują bezekwiwalentne zmniejszenie wartości składników majątku rzeczowego lub pieniężnego. Straty i zyski nadzwyczajne to skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalne, poza zwykłą działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa. Spowodowane są w szczególności zdarzeniami losowymi, mogą również wynikać z zaniechania lub zawieszenia pewnego rodzaju działalności, w tym także istotną zmianą metod produkcji lub sprzedażą przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz postępowaniem układowym lub naprawczym. Przedsiębiorstwo w związku z gromadzeniem i wydatkowaniem środków gospodarczych (pieniężnych lub rzeczowych) jest zobowiązany do płacenia różnego rodzaju podatków, określonych przez obowiązujące normy prawne. Podatki, z punktu widzenia rachunkowości, w zależności od przedmiotu opodatkowania i sposobu ewidencji można podzielić na trzy grupy, a mianowicie: podatki kosztowe, podatki obrotowe i podatki wynikowe. Podatkiem bezpośrednio kształtującym wynik finansowy przedsiębiorstwa jest podatek dochodowy. 4. Zasady funkcjonowania kont wynikowych Wszystkie koszty, straty nadzwyczajne, przychody oraz zyski nadzwyczajne w księgowości ewidencjonuje się w zespołach kont wynikowych. Spełniają one odmienne funkcje niż konta bilansowe, ponieważ służą przede wszystkim do ujęcia procesów gospodarczych kształtujących wynik finansowy. W odróżnieniu od kont bilansowych kont 10

11 wynikowych nie otwiera się saldami początkowymi. Otwarcie konta wynikowego dokonywane jest z chwilą zaksięgowania na nim pierwszej operacji gospodarczej. Salda kont wynikowych oznaczają wielkość procesów wpływających na wynik finansowy danego okresu. Przy księgowaniu operacji na kontach wynikowych należy przestrzegać następującej zasady: po stronie debetowej kont wynikowych księgowane są koszty i straty nadzwyczajne, natomiast po stronie kredytowej tych kont księguje się przychody i zyski nadzwyczajne. Ta sama zasada dotyczy ujmowania zapisów na koncie wynik finansowy. 5. Ewidencja przychodów W księgowości przedsiębiorstwa wydziela się: przychody z działalności operacyjnej; pozostałe przychody operacyjne przychody finansowe. Główne źródło przychodu środków pieniężnych, niezbędnych do finansowania prowadzonej działalności gospodarczej stanowi sprzedaż wyrobów, usług i towarów. Proces sprzedaży polega na przeniesieniu przez sprzedającego na kupującego wszelkich uprawnień do dysponowania przedmiotami transakcji w zamian za zapłatę określonej ceny. Transakcje sprzedaży udokumentowane są dowodami rozrachunkowymi (faktury, rachunki). Dowody te stanowią podstawę zaksięgowania przychodów ze sprzedaży i rozliczeń z odbiorcą. Ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych i usług jest dokonywana na koncie wynikowym Przychody ze sprzedaży produktów. W 11

12 przypadku sprzedaży towarów lub materiałów wartość sprzedaży ujmuje się na koncie Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów. Obok podstawowej działalności operacyjnej w przedsiębiorstwach występuje osiąganie przychodów nie związanych z główna działalnością firmy. Określa się je pojęciem pozostałych przychodów operacyjnych. Specyficzną cechą pozostałych przychodów operacyjnych jest fakt ich ewidencji w momencie otrzymania środków pieniężnych lub rzeczowych. Jest to jednym z przejawów zasady ostrożności, według której należy wykazywać tylko te pozostałe przychody operacyjne, które na pewno zostaną osiągnięte. Nie dotyczy to jednak przychodów ze sprzedaży składników majątku trwałego, które ujmuje się na koncie, podobnie jak przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w momencie wydania, odbioru lub wysyłki. 6. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczanie Koszty rodzajowe obejmują koszty proste składające się wyłącznie z jednego rodzaju kosztów, który nie może być rozłożony na elementy składowe. Ewidencjonując koszty według rodzaju można uzyskać informacje o sumie poniesionych kosztów. Zaksięgowane w danym okresie koszty rodzajowe można podzielić na: koszty dotyczące w całości tego okresu, w którym zostały poniesione; koszty dotyczące okresów następnych, po okresie poniesienia kosztów, tzw. koszty przyszłych okresów; koszty dotyczące okresów poprzedzających czas ich poniesienia Konta kosztów rodzajowych informują zatem o ogólnej sumie poniesionych kosztów, ale nie wyrażają one: 12

13 kosztów dotyczących wyłącznie tego okresu, w którym zostały zaksięgowane; celu, dla którego zostały poniesione. Dlatego też wszystkie zarejestrowane koszty rodzajowe podlegają rozliczeniu na układ funkcjonalny kosztów, czyli na koszty według miejsc powstawania. Nie dokonuje się żadnych księgowań po stronie debetowej kont kosztów rodzajowych, a do przeniesienia kosztów rodzajowych na układ funkcjonalny służy konto Rozliczenie kosztów rodzajowych. Konto Rozliczenie kosztów rodzajowych uznaje się kosztami rozliczanymi i obciąża się tymi kosztami poszczególne konta kosztów według miejsc powstawania. Stad też suma obrotów kredytowych konta RKR powinna być zgodna z sumą obrotów debetowych na kontach kosztów rodzajowych. 7. Ewidencja kosztów według miejsc powstawania i ich rozliczanie Koszty według miejsc powstawania obejmują następujące grupy kosztów: koszty działalności podstawowej są to koszty bezpośrednie stanowiące zasadniczy przedmiot działalności przedsiębiorstwa, np. produkcja wyrobów, wykonywanie robót budowlanych, świadczenie usług, handel hurtowy lub detaliczny; koszty działalności pomocniczej są to koszty komórek uzupełniających do działalności podstawowej, np. koszty wydziału transportu, koszty kotłowni przyzakładowej, koszty hotelu pracowniczego, koszty stołówki zakładowej, koszty ośrodka wypoczynkowego; 13

14 koszty sprzedaży obejmują one rzeczywiste koszty związane ze sprzedażą wyrobów gotowych, np. opakowania, koszty załadunku, transportu, reklamy; koszty zarządu są to koszty związane z zarządzaniem i administracją przedsiębiorstwa oraz różnego rodzaju koszty ogólne dotyczące przedsiębiorstwa jako całości, np. utrzymanie magazynów, ochrona mienia. 8. Ewidencja sprzedaży produktów, towarów i papierów wartościowych Podstawowymi operacjami, które kształtują wynik finansowy przedsiębiorstwa jest sprzedaż składników majątku. Przeprowadzenie tych operacji wiąże się z występowaniem przychodów oraz kosztów związanych z nimi. Odpowiednimi kontami kosztów związanymi z przychodami są: koszt własny sprzedaży produktów jest kontem związanym z przychodami uzyskanymi ze sprzedaży produktów; wartość sprzedanych materiałów i towarów odpowiada przychodom uzyskanym ze sprzedaży materiałów i towarów; koszty finansowe związane jest z przychodami uzyskiwanymi ze sprzedaży papierów wartościowych. Wyróżnienie tych kosztów to kolejny układ klasyfikacyjny kosztów, a mianowicie układ pozwalający ściśle przyporządkować koszty określonym przychodom, a więc ustalić związek ponoszonych kosztów z osiąganymi przychodami. 14

15 9. Ewidencja kosztów uzyskania przychodów Ustalając wynik finansowy przedsiębiorstwa należy przestrzegać zasady współmierności przychodów i kosztów, np. przychodom ze sprzedaży należy przypisać koszty produkcji sprzedanej, a nie wytworzonej. Sposób określenia kosztów uzyskania przychodów zależy od rodzaju przedsiębiorstwa (Produkcyjne, usługowe, handlowe). Dotyczy to jednak tylko działalności operacyjnej. Dla pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych odpowiednimi kontami kosztów są odpowiednio pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe. W przedsiębiorstwach handlowych kosztami uzyskania przychodów ze sprzedaży towarów jest wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu (nabycia) oraz tzw. koszty handlowe. Koszty handlowe zgromadzone są na kontach kosztów rodzajowych lub kontach kosztów według typów działalności. Ustalając wynik finansowy w przedsiębiorstwie handlowym na konto Wynik finansowy przenosi się albo koszty rodzajowe, albo koszty według typów działalności. Ten zespół kont, który nie został przeksięgowany na konto wynik finansowy przenoszony jest na stronę Dt konta Rozliczenie kosztów rodzajowych. W przedsiębiorstwach usługowych wytworzone usługi są sprzedane, stąd też kosztami uzyskania przychodów mogą być koszty rodzajowe lub koszty zaewidencjonowane na kontach: Koszt własny sprzedaży produktów, Koszty zarządu i Koszty sprzedaży. Koszt własny sprzedaży produktów wyraża koszty poniesione na wytworzone usługi. Koszty te zgromadzone są na koncie Koszty działalności podstawowej i na koniec okresu sprawozdawczego w całości przenoszone są na Koszt własny sprzedaży produktów. 15

16 Najtrudniej jest w sposób jednoznaczny określić koszty uzyskania przychodów w przedsiębiorstwach wytwórczych (produkcyjnych). Specyficzną cecha tej działalności jest fakt, że w danym okresie ilość produkcji sprzedanej nie musi pokrywać się z wielkością produkcji wytworzonej. Jednym ze sposobów ustalania kosztów uzyskania przychodów jest przypisywanie kontom przychodów kont: Koszt własny sprzedanych produktów, Koszty zarządu oraz Koszty sprzedaży. Innym sposobem, częściej stosowanym w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jest przypisywanie przychodom ze sprzedaży produktów sumy kosztów rodzajowych, które następnie koryguje się o zmianę stanu produktów. Zmianę stanu produktów można ustalić na podstawie: spisu z natury w przedsiębiorstwach stosujących ewidencje kosztów tylko według rodzaju; analizy salda konta Rozliczenie kosztów rodzajowych. Spis z natury sporządza się na początek i na koniec okresu, za który ustala się wynik finansowy. Polega to na spisaniu i wycenie stanu posiadanych produktów. W wyniku porównania stanu końcowego produktów ze stanem początkowym można ustalić: zwiększenie stanu produktów, jeżeli stan końcowy jest większy od stanu początkowego. Informuje nas, że w danym okresie sprzedano mniej produktów niż wytworzono. W związku z tym koszty rodzajowe są w stosunku do przychodów zawyżone i należy je skorygować w dół o zmianę stanu produktów; zmniejszenie stanu produktów, jeżeli stan końcowy jest mniejszy od stanu początkowego. Informuje nas, że w danym 16

17 okresie sprzedano więcej produktów niż wytworzono. W związku z tym koszty rodzajowe są w stosunku do przychodów zaniżone i należy je skorygować w górę o zmianę stanu zapasów. 10. Księgowe ustalanie wyniku finansowego Ustalenie i ostateczny pomiar wyniku finansowego w ewidencji przedsiębiorstwa dokonywany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami na koniec roku obrotowego, w ramach rocznych zamknięć bilansowych. W okresach sprawozdawczych, którymi są miesiące roku obrotowego wynik finansowy ustalany jest poza systemem ewidencji księgowej i prezentowany w sprawozdaniu miesięcznym o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. Obowiązkowe zmniejszenie zysku lub obowiązkowe zwiększenie straty obejmujące pierwszy etap podziału wyniku finansowego to: podatek dochodowy od osób prawnych; dywidenda obligatoryjna od funduszu założycielskiego w przedsiębiorstwach państwowych; oprocentowanie kapitału w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa. Ustalony w ramach zamknięcia rocznego wynik finansowy wykazywany jest w pasywach bilansu na koniec roku obrotowego, przy czym: zysk netto jako wielkość dodatnia, odpowiednik przyrostu aktywów przedsiębiorstwa; strata netto jako wielkość ujemna, odpowiednik ubytku aktywów przedsiębiorstwa. 17

18 Zysk lub strata wykazane w bilansie nazywane są odpowiednio zyskiem bilansowym lub strata finansową i podlegają rozliczeniu w księgach roku następnego po przeksięgowaniu z konta Wynik finansowy na konto Rozliczenie wyniku finansowego. W przepisach o rachunkowości (ustawa i akty wykonawcze do niej) pojęcie i sposób obliczania przychodów są jednoznacznie określone. Sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży produktów jest różny, w zależności od przyjętego wariantu ewidencji kosztów. Ogólna struktura ustalania wyniku finansowego Przychody ze sprzedaży (produktów, towarów, materiałów) - Koszty działalności operacyjnej = Zysk (strata) na działalności operacyjnej + Przychody finansowe - Koszty finansowe = Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej + Zyski nadzwyczajne - Straty nadzwyczajne = Zysk (strata) brutto - Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego = Zysk (strata) netto Ustawa o rachunkowości dopuszcza dwa warianty wyznaczania wyniku finansowego: 1) wariant kalkulacyjny, jeżeli koszty uzyskania przychodów będą wykazywane w układzie kalkulacyjnym; 18

19 2) wariant porównawczy, jeżeli koszty uzyskania przychodów będą wykazywane w układzie rodzajowym. O sposobie ustalania wyniku finansowego przesądza układ klasyfikacyjny ewidencji kosztów (rodzajowy lub kalkulacyjny). W przypadku jednoczesnego stosowania przez przedsiębiorstwo obu układów klasyfikacyjnych istnieje możliwość wyboru jednego z wariantów ustalania wyniku finansowego. Do ewidencji i obliczania wyniku finansowego w przedsiębiorstwie służy konto Wynik finansowy. Kalkulacyjny rachunek wyników sporządza się wówczas, gdy w danym przedsiębiorstwie ponoszone koszty są ewidencjonowane: tylko w układzie kalkulacyjnym; jednocześnie w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym kosztów. W wariancie tym po prawej stronie Ct konta Wynik finansowy wykazuje się sumy uzyskanych przychodów ze sprzedaży produktów i towarów, natomiast po stronie Dt koszty uzyskania tych przychodów w układzie kalkulacyjnym. Przykład księgowania schemat 1. Porównawczy rachunek wyników sporządza się wówczas, gdy w danym przedsiębiorstwie ponoszone koszty są ewidencjonowane: tylko w układzie rodzajowym; jednocześnie w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym kosztów. W wariancie tym po prawej stronie Ct konta Wynik finansowy wykazuje się sumy uzyskanych przychodów ze sprzedaży produktów i towarów, natomiast po stronie Dt koszty uzyskania tych przychodów w układzie rodzajowym. Przykład księgowania schemat 2. 19

20 Na koniec roku obrotowego konto Wynik finansowy może wykazywać saldo Wn, które oznacza stratę netto za dany rok, lub saldo Ma oznaczające zysk pozostający do dyspozycji jednostki gospodarczej. Rozliczenie wyniku finansowego zależy od formy organizacyjnej i formy własności jednostki gospodarczej. Inaczej będzie wyglądało rozliczenie wyniku finansowego w spółce akcyjnej, inaczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a jeszcze inaczej w przedsiębiorstwie państwowym. Mimo tego księgowanie rozliczenia wyniku finansowego odbywa się na tych samych zasadach. Rozliczenie wyniku finansowego powinno uwzględniać jego podział: a) obligatoryjny, tzn. obowiązkowe zmniejszenie zysku lub zwiększenie straty podatek dochodowy od osób prawnych, dywidenda od funduszu założycielskiego w jednostkach państwowych, oprocentowanie kapitału w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa; b) fakultatywny cele, na jakie może być przeznaczona część wyniku, zależą od decyzji właściciela jednostki gospodarczej, zarządu, walnego zgromadzenia, rady pracowniczej itp. Obowiązkowe zmniejszenia zysku księgowane są na koncie Podatek dochodowy, którego saldo przenosi się na koniec roku obrotowego w ciężar konta Wynik finansowy (jest to uwzględnione na prezentowanych schematach operacja 16). Do ewidencji rozliczenia wyniku finansowego (za rok bieżący oraz za rok ubiegły w części pozostającej do dyspozycji jednostki gospodarczej) służy konto Rozliczenie wyniku finansowego. W celu rozliczenia wyniku finansowego za rok ubiegły, saldo początkowe konta Wynik finansowy w roku następnym na dzień 20

21 zakończenia badania sprawozdania finansowego za miniony rok podlega przeniesieniu na konto Rozliczenie wyniku finansowego. Na stronie Wn tego konta księguje się wykorzystanie wyniku finansowego lub przeniesienie straty z roku ubiegłego. Na stronie Ma księgujemy przeniesienie zysku z roku ubiegłego oraz sfinansowanie straty. Konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza nie podzielony zysk lub saldo Wn oznaczające nie rozliczoną stratę. Saldo to wykazuje się w pasywach bilansu jako nie rozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych, przy czym zysk jako wielkość dodatnią, a stratę jako wielkość ujemną. 21

22 KALKULACYJNY WARIANT USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Koszt własny Wynik Sprzedaż sprzedanych finansowy produktów produktów 1 3 Koszty zarządu 2 5 Sprzedaż składników majątku trwałego Wartość sprzedanych składników majątku trwałego 4 7 Sprzedaż towarów Wartość sprzedanych towarów w cenie nabycia 6 9 Sprzedaż materiałów Wartość sprzedanych materiałów w cenie nabycia 8 10 Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Przychody finansowe Koszty finansowe Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 15 Podatek dochodowy 16 Zysk ostateczny Strata ostateczna 22

23 1. Przeksięgowanie kosztu wytworzenia sprzedanych produktów. 2. Przeksięgowanie kosztów zarządu. 3. Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży produktów. 4. Przeksięgowanie wartości sprzedanych składników majątku trwałego. 5. Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży składników majątku trwałego. 6. Przeksięgowanie wartości sprzedanych towarów w cenach zakupu. 7. Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży towarów w cenach zakupu. 8. Przeksięgowanie wartości sprzedanych materiałów w cenie zakupu. 9. Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży materiałów w cenie zakupu. 10. Przeksięgowanie pozostałych przychodów operacyjnych. 11. Przeksięgowanie pozostałych kosztów operacyjnych. 12. Przeksięgowanie przychodów finansowych. 13. Przeksięgowanie kosztów finansowych. 14. Przeksięgowanie zysków nadzwyczajnych. 15. Przeksięgowanie strat nadzwyczajnych. 16. Przeksięgowanie obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego (np. podatku dochodowego, dywidendy obligatoryjna itp.). 23

24 PORÓWNAWCZY WARIANT USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zespół 4 Wynik Sprzedaż Koszty według finansowy produktów rodzajów 1 3 Rozliczenie kosztów (rodzajowych) 2 a 5 Sprzedaż składników majątku trwałego Wartość sprzedanych składników majątku trwałego 2 b 4 7 Sprzedaż towarów Wartość sprzedanych towarów w cenie nabycia 6 9 Sprzedaż materiałów Wartość sprzedanych materiałów w cenie nabycia 8 10 Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Przychody finansowe Koszty finansowe Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 15 Podatek dochodowy 16 Zysk ostateczny Strata ostateczna 24

25 1. Przeksięgowanie w końcu okresu kosztów według rodzajów. 2. Przeksięgowanie salda konta Rozliczenie kosztów rodzajowych : a) zmniejszenie stanu produktów (zmniejsza przychody ze sprzedaży produktów); b) zwiększenie stanu produktów (zwiększa przychody ze sprzedaży produktów). 3. Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży produktów. 4. Przeksięgowanie wartości sprzedanych składników majątku trwałego. 5. Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży składników majątku trwałego. 6. Przeksięgowanie wartości sprzedanych towarów w cenach zakupu. 7. Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży towarów w cenach zakupu. 8. Przeksięgowanie wartości sprzedanych materiałów w cenie zakupu. 9. Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży materiałów w cenie zakupu. 10. Przeksięgowanie pozostałych przychodów operacyjnych. 11. Przeksięgowanie pozostałych kosztów operacyjnych. 12. Przeksięgowanie przychodów finansowych. 13. Przeksięgowanie kosztów finansowych. 14. Przeksięgowanie zysków nadzwyczajnych. 15. Przeksięgowanie strat nadzwyczajnych. 16. Przeksięgowanie obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego (np. podatku dochodowego, dywidendy obligatoryjna itp.). 25

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550 RACHUNEK WYNIKÓW Przychody ze sprzedaŝy Koszty operacyjne ZYSK ZE SPRZEDAśY + Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ + Przychody finansowe Koszty finansowe

Bardziej szczegółowo

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 10 3 Zasady funkcjonowania kont księgowych 3.1 Pojęcie i cechy konta Konto jest urządzeniem ewidencyjnym służącym

Bardziej szczegółowo

Czynniki kształtujące wynik finansowy

Czynniki kształtujące wynik finansowy Izabela Krzysiak Zarządzanie semestr III WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Czynniki kształtujące wynik finansowy Czynniki kształtujące wynik finansowy Podejmując próbę

Bardziej szczegółowo

Koszty w przedsiębiorstwie

Koszty w przedsiębiorstwie Koszty w przedsiębiorstwie zużycie posiadanych zasobów Co to jest koszt? spadek aktywów bądź wzrost zobowiązań (zużycie obcych zasobów) poniesiony celowo dla osiągnięcia przychodu ujęty w mierniku pieniężnym

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Wynik finansowy WYNIK FINANSOWY. REZULTAT OSIĄGNIĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ ZA DANY OKRES I WYRAśONY W MIERNIKU PIENIĘśNYM

Wynik finansowy WYNIK FINANSOWY. REZULTAT OSIĄGNIĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ ZA DANY OKRES I WYRAśONY W MIERNIKU PIENIĘśNYM Rachunek wyników Wynik finansowy WYNIK FINANSOWY REZULTAT OSIĄGNIĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ ZA DANY OKRES I WYRAśONY W MIERNIKU PIENIĘśNYM KONTO WYNIK FINANSOWY Koszt pozyskania przychodów ze sprzedaŝy produktów

Bardziej szczegółowo

Konto księgowe. Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn

Konto księgowe. Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn Konto księgowe Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn Ma Credit (Ct) Źródło pieniędzy, zapisanie na dobro konta, księgowanie

Bardziej szczegółowo

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm Dorota Kuchta Rachunkowość finansowa www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Literatura podstawowa K. Czubakowska (red.), Rachunkowość w biznesie, PWE, Warszawa 2006 J. Matuszkiewicz, P.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Jak w praktyce księgować takie usługi? Pytanie

Jak w praktyce księgować takie usługi? Pytanie Jak w praktyce księgować takie usługi? Pytanie Spółka z o.o. wykonuje usługi kamieniarsko-posadzkarskie. Spółka prowadzi magazyn materiałów, które zużywa na bieżąco wystawiając WZ jako wydanie i zużycie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI Podstawowym założeniem prowadzenia działalności gospodarczej jest osiągnięcie zysków i przetrwania na konkurencyjnym rynku. Osiągnięcie zysków i przetrwanie jest możliwe między

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Sfery działalności przedsiębiorstwa FIRMA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA Wartość sprzedanych towarów Wartość sprzedanych materiałów

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru Kurs: Samodzielny Księgowy na Księgach Handlowych- podstawy Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru 1 Zasada wzrastającej wymagalności dotyczy: a budowy pasywów b budowy aktywów c terminów płatności

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA POSTAĆ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

OGÓLNA POSTAĆ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: OGÓLNA POSTAĆ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej C. Zysk / strata ze sprzedaży (A - B) D. Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Rachunkowość budżetowa wybrane problemy Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Dochody jednostek Ewidencja należności i dochodów a. na podstawie różnych dokumentów: umowy, decyzje przypis Wn 221, Ma 720 odpis

Bardziej szczegółowo

Przychody i koszty, zasady ujmowania ich w rachunku zysków i strat

Przychody i koszty, zasady ujmowania ich w rachunku zysków i strat Przychody i koszty, zasady ujmowania ich w rachunku zysków i strat Elementem łączącym bilans z rachunkiem zysków i strat jest wynik finansowy netto. Wynik finansowy netto w bilansie jest częścią kapitału

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r.

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. + RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Rachunek zysków i strat (wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Etapy ewidencji i rozliczania kosztów

Etapy ewidencji i rozliczania kosztów Etapy ewidencji i rozliczania kosztów S L A J D Y 1-1 2 Z A W I E R A J Ą T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z K S I Ą Ż K I J. M A T U S I E W I C Z, R A C H U N E K K O S Z T Ó W, F I N A N S - S E R V

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł SPIS TREŚCI Wstęp................................................................ 5 Rozdział 1 Ogólne zagadnienia rachunkowości.............................. 7 Rozdział 2 Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących......................

Bardziej szczegółowo

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała Rachunek ten, zgodnie z ustawą o rachunkowości, może być sporządzany metodą bezpośrednią albo pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki. Rachunek przepływów pieniężnych, zgodnie

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego w ó j t g m in y d ą b r ó w k a 05-252 DĄBRÓWKA T. Kościuszki 14 pow. wołomiński. woj. mazowieckie 0050.27.2015 ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA za okres od 23.03.2012 r. do 31.12.2012 r. obejmujące: 1. OŚWIADCZENIE 2. BILANS 3. RACHUNEK WYNIKÓW 4. INFORMACJA DODATKOWA Sprawozdanie przedstawił: 1.

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 listopada 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 listopada 2001 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hońko RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) ORGANIZACJA ZAJĘĆ Lp. Data Realizowane zagadnienia 5. 15.12. 2009 1. Definicja kosztów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Jak ewidencjonować dotację dla tych instytucji i księgować zakup pozostałych środków trwałych?

Jak ewidencjonować dotację dla tych instytucji i księgować zakup pozostałych środków trwałych? Jak ewidencjonować dotację dla tych instytucji i księgować zakup pozostałych środków trwałych? Pytania 1. Czy sporządzając rachunek zysków i strat otrzymana od organizatora dotacja podmiotowa przez instytucję

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014

Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014 Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014 1. Podstawowe dane Stowarzyszenia: Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło-Wrocław Centrum ul. Biskupia 11, 50-148 Wrocław Sąd prowadzący

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1 520 780 1 520 780 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 474 474 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z echo www.roedl.pl Rzeczpospolita z 6.05.2015 W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Przepisy o rachunkowości i o CIT rządzą się swoimi zasadami ustalania momentu uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA Scenariusz lekcji opracowany przez Annę Kuczyńską-Cesarz wicedyrektora Zespołu szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie Cele lekcji: ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 29.10.2008 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 29.10.2008

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. FUNDACJA ZŁOTOWANKA Ul. Widokowa 1 77-400 Złotów NFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. 1 POWSTANE DZAŁALNOŚĆ FUNDACJ Fundacja Złotowianka została założona Aktem Założycielskim - Oświadczeniem Woli

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Rachunek zysków i strat jest sposobem wyjaśnienia zmian w sytuacji firmy pomiędzy momentami bilansowymi. Równanie bilansowe może zostać przekształcone aby

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 31.07.2008 do 31.12.2008 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

1.Pozaksięgowy 2. Kalkulacyjny 3. Porównawczy 4. Korekta wyniku 5.Podział wyniku. Wynik finansowy

1.Pozaksięgowy 2. Kalkulacyjny 3. Porównawczy 4. Korekta wyniku 5.Podział wyniku. Wynik finansowy 1.Pozaksięgowy. Kalkulacyjny 3. Porównawczy 4. Korekta wyniku 5.Podział wyniku Wynik finansowy Wynik pozaksięgowy Ustalany co miesiąc dla celów zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych(pit) lub

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 31.12.2009r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 31.12.2009r. Poz. RACHUNEK ZYSKÓW STRAT ZA 31.12.2009r. Wyszczególnienie Rok ubiegły 2008 Rok bieżący 2009 A Przychody z działalności statutowej 189.686,18 285.332,22 Składki brutto określone statutem 3.352,00 3.490,00

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE ZADANIE 1 Proszę podać definicję przychodu oraz sposób obliczania przychodów (można

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6)

Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6) Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6) układy ewidencyjne kosztów: - układ rodzajowy, - układ funkcjonalny warianty ewidencji kosztów rozlicznie kosztów w czasie (RMC, RMB) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo