Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN."

Transkrypt

1 Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru

2 Zespół autorów pod redakcją dr. hab. inż. Ziemowita Suligowskiego Copyright by Dashöfer Holding Ltd. & Wydawnictwo Verlag Dashöfer Sp. z o.o. ISBN Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Literatura fachowa dla firm i instytucji ul. Senatorska Warszawa tel.: 022/ ~05, fax. 022/ Redaktor odpowiedzialny: Sylwester Pyciński Skład: SK STUDIO Druk: SEMAFIC Opracowanie edytorskie: Anna Łukasik Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do tytułu i licencji jest własnością Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji, również na nośnikach magnetycznych i elektronicznych, bez zgody wydawcy zabronione. Ze względu na stałe zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone informacje.

3 AKTUALNOŚCI Część 2, rozdział 1, podrozdział 1.1, str Komentarze do aktów prawnych 2.1. KO MEN TARZE DO AKTÓW PRAWNYCH ZBIO RO WE ZA OPA TRZE NIE W WO DĘ IOD PRO WA DZA NIE ŚCIE KÓW Pla no wa nie w go spo da ro wa niu wo da mi i ście ka mi Do stęp do wo dy jest nie zbęd ny do ży cia i wszel kiej aktywności ludzkiej. Zapewnienie dostępu do odpowiedniej ilości wody o odpowiedniej klasie jest konieczne dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Dostępność wody, przy odpowiednim gospodarowaniu zasobami wodnymi, pozwala w długiej perspektywie na trwały zrównoważony rozwój kra ju. Jed nak wo da jest w ska li świa ta do brem co - raz bardziej deficytowym. Dlatego ogromną rolę odgrywa prawidłowe planowanie gospodarki wodami i ściekami. Również budownictwo sieci wodno -ka na li za cyj nych nie mo że być pla no wa ne w oderwaniu od ogólnych planów gospodarki wodnej. Sieć wodno-kanalizacyjna jest jednym z istotnych elementów Polska należy do krajów o niekorzystnym bilansie wodnym. Choć niektóre regiony są w lepszej sytuacji, a in ne w gor szej to w ska li ca łe go kra ju bi lans wodny mamy niekorzystny. po trze ba pla no wa nia w go spo da ro wa niu wo dą bi lans wod ny w Pol sce Bilans wodny jest to zestawienie obiegu wody w przyrodzie na poszczególnych obszarach (np. dorzecze, zlewisko itd.), z rozróżnieniem na przycho dy i roz cho dy. Mie rzy się go, bio rąc pod uwa gę ilość opadów na danym terenie, odpływ powierzchniowy i podziemny z danego terenu, parowanie. Suma opadów na terenie Polski w roku średnim wynosi powyżej 600 mm i waha się od mm

4 Część 2, rozdział 1, podrozdział 1.1, str. 2 AKTUALNOŚCI 2.1. Komentarze do aktów prawnych w pasie nizin, do około 1100 mm w rejonach górskich i podgórskich. Średni odpływ roczny z wielolecia wynosi około 62 km 3, przy czym wa ha się on w gra ni cach 37,5 90 km 3. Wskaź nik dostępności wody dla ludności i gospodarki narodowej, wyrażony ilorazem średniego rocznego odpływu do liczby mieszkańców, wynosi ok m 3 /mieszkańca/rok, wobec około 4500 m 3 /mieszkań ca/rok śred nio w Eu ro pie. Nie ozna cza to wszak że, że Pol ska jest kra jem o bar dzo ubo gich zasobach wodnych. Średnie zużycie wody w rozwi nię tych go spo dar kach eu ro pej skich kształ tu je się, po dob nie jak w Pol sce, na po zio mie oko ło 300 m 3 /mieszkańca/rok. Deficyt wody w naszym kraju wy ni ka nie z bra ku wo dy w ogó le ale z bra ku wo - dy w odpowiednim miejscu i o odpowiedniej jakości. W warunkach niedoborów wody szczególnego znaczenia nabiera właściwe gospodarowanie posiadanymi zasobami. Jednym z podstawowych instrumentów zarządzania zasobami wodnymi jest planowanie w gospodarowaniu wodami. spe cy fi ka pla no wa nia w go spo da ro wa niu wo da mi W przy pad ku wód tj. rzek, je zior, mo rza i in nych zbiorników wodnych przewidziane są specjalne zasady planowania i gospodarowania nimi. Specyfika wód po le ga przede wszyst kim na tym, że w za kre - sie planowania przestrzennego są elementem stałym i za sad ni czo nie zmien nym. Dla te go wszel kie - go ro dza ju do ku men ty pla ni stycz ne mu szą bez - względnie uwzględniać lokalizację rzek czy jezior. W przy pad ku za so bów wod nych np. rzek czy je zior żad ne pla ny nie ma ją i na wet nie mo gą mieć na ce - lu istot nych zmian w ich lo ka li za cji. To pla ny mu - szą zostać dostosowane do wód a nie odwrotnie.

5 AKTUALNOŚCI Część 2, rozdział 1, podrozdział 1.1, str Komentarze do aktów prawnych Jest to oczy wi sta ale war ta pod kre śle nia wła ści - wość. Również budownictwo związane z gospodar ką wod no -ście ko wą mu si bez względ nie uwzględ niać do stęp do źró deł wo dy. Planowanie w gospodarowaniu wodami służy programowaniu i koordynowaniu działań mających na celu: 1) osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wody zależnych; 2) poprawę stanu zasobów wodnych; 3) poprawę możliwości korzystania z wód; 4) zmniejszanie ilości wprowadzanych do wód lub do ziemi substancji i energii mogących negatywnie oddziaływać na wody; 5) poprawę ochrony przeciwpowodziowej. Wymogi prawidłowej gospodarki wodnej muszą zostać uwzględniane również w ogólnych dokumentach planistycznych. Dokumenty planistyczne opracowywane na potrzeby gospodarki wodami powinny być uwzględnianie w ogólnych planach przestrzennych. W koncepcji przestrzennego zagospo da ro wa nia kra ju, stra te gii roz wo ju wo je wódz - twa oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa należy uwzględnić ustalenia: 1) plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza; 2) plan ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdzia ła nia skut kom su szy na ob sza rze kra ju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy; ce le pla no wa nia pla ny go spo dar ki wo da mi w pla nach prze strzen nych Natomiast w strategii rozwoju województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

6 Część 2, rozdział 1, podrozdział 1.1, str. 4 AKTUALNOŚCI 2.1. Komentarze do aktów prawnych nia przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go na le ży uwzględnić plan ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego. ko rzy sta nie z wód re gio nu i zlew ni do ku men ty pla ni stycz ne wy ma ga nia pla ni stycz ne przy go spo dar ce ście ka mi Warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz warunki korzystania z wód zlewni ustala, w drodze aktu prawa miejscowego, dyrektor regionalnego zarządu, po ich uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, kierując się ustale nia mi pla nu go spo da ro wa nia wo da mi na ob sza - rze dorzecza. Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje następujące dokumenty planistyczne: 1) program wodno-środowiskowy kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy, zwany dalej programem wodno-środowiskowym kraju ; 2) plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza; 3) plan ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy oraz plan ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego; 4) warunki korzystania z wód regionu wodnego; 5) sporządzane w miarę potrzeby warunki korzysta nia z wód zlew ni. Poza działaniami prewencyjnymi podstawową metodą ochrony wód jest budowa i prawidłowa eksploatacja urządzeń służących tej ochronie, a tam, gdzie jest to ce lo we, po wtór ne wy ko rzy sta nie oczyszczonych ścieków. Wybór miejsca i sposobu wykorzystania albo usuwania ścieków powinien

7 AKTUALNOŚCI Część 2, rozdział 1, podrozdział 1.1, str Komentarze do aktów prawnych mi ni ma li zo wać ne ga tyw ne od dzia ły wa nia na śro - dowisko. Ścieki wpro wa dza ne do wód lub do zie mi: wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze, ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawo że niu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033), wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów, wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynowania, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne, wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do górotworu są tożsame z ro dza ja mi i ilo ścia mi sub stan cji za war tych w pobranej wodzie, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub organizmów, rozumiana jako średnio rocz ny przy rost ma sy tych ryb al bo tych or ga - nizmów w poszczególnych latach cyklu produk- pod sta wo we de fi ni cje

8 Część 2, rozdział 1, podrozdział 1.1, str. 6 AKTUALNOŚCI 2.1. Komentarze do aktów prawnych cyjnego, przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu. Ścieki bytowe ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. Ścieki komunalne ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowa dza ne urzą dze nia mi słu żą cy mi do re ali za cji za - dań wła snych gmi ny w za kre sie ka na li za cji i oczyszczania ścieków komunalnych. Ścieki przemysłowe ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu. urzą dze nia go spo dar ki ście ka mi Każdy obiekt budowlany lub zespół takich obiektów, których użytkowanie jest związane z wprowadza niem ście ków do wód lub do zie mi, nie mo że zostać oddany do użytkowania, jeżeli nie zostały spełnione wymagania ochrony środowiska. Wymaganiami ochrony środowiska dla nowo zbudowanego lub zmodernizowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji są: 1) wykonanie wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach administracyjnych środków technicznych chroniących środowisko;

9 AKTUALNOŚCI Część 2, rozdział 1, podrozdział 1.1, str Komentarze do aktów prawnych 2) zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji; 3) uzyskanie wymaganych decyzji określających zakres i warunki korzystania ze środowiska; 4) dotrzymywanie na etapie wymaganych prawem badań i kontroli, wynikających z mocy prawa standardów emisyjnych oraz określonych w pozwoleniu warunków emisji. Co ważne, urządzenia służące do zaopatrzenia w wodę należy realizować jednocześnie z rozwią za niem spraw go spo dar ki ście ko wej, w szczególności przez budowę systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków. W miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub po wo do wa ła by nad mier ne kosz ty, na le ży sto - so wać sys te my in dy wi du al ne lub in ne roz wią za - nia zapewniające ochronę środowiska Nowo zbudowany lub zmodernizowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być eksploatowane, jeżeli w okresie 30 dni od zakończenia rozruchu nie są dotrzymywane, wynikające z mocy prawa, standardy emisyjne albo określone w pozwoleniu warunki emisji, ustalone dla fa zy po za koń cze niu roz ru chu. Na 30 dni przed ter - mi nem od da nia do użyt ko wa nia no wo zbu do wa ne - go lub zmodernizowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, inwestor jest obowiązany poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie:

10 Część 2, rozdział 1, podrozdział 1.1, str. 8 AKTUALNOŚCI 2.1. Komentarze do aktów prawnych 1) oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub zmodernizowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji; 2) zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany. aglo me ra cja ozrów no wa żo nej licz bie miesz kań ców Aglomeracja teren na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych. Jeden równoważny mieszkaniec w myśl usta wy Prawo wodne oznacza ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażony jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrze bo wa nia na tlen, w ilo ści 60 g tle nu na do bę. wy zna cza nie ob sza ru i gra nic aglo me ra cji Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji stanowią: 1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 2) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 3) decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 4) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych. Obszar i granice aglomeracji wojewoda wyznacza uwzględ nia jąc za sięg sie ci ka na li za cyj nych dla ścieków komunalnych zakończonych oczyszczalniami ścieków komunalnych. Systemem kanalizacji zbiorczej sieci kanalizacyj ne dla ście ków ko mu nal nych za koń czo ne oczyszczalniami ścieków komunalnych.

11 AKTUALNOŚCI Część 2, rozdział 1, podrozdział 1.1, str Komentarze do aktów prawnych Do tej sa mej aglo me ra cji za li cza się te re ny ob słu - giwane przez sieć kanalizacyjną oraz tereny, na któ rych pla nu je się bu do wę ta kiej sie ci, wy zna czo - ne w studium uwarunkowań i kierunków zagospoda ro wa nia prze strzen ne go gmi ny, miej sco wych planach zagospodarowania przestrzennego, decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wieloletnich planach rozwoju i modernizacji urządzeń ka na li za cyj nych. Gra ni ca aglo me ra cji po win - na przebiegać wzdłuż zewnętrznych granic skanalizowanych bądź przewidzianych do skanalizowania działek budowlanych. Przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji wojewoda jest zobowiązany wziąć pod uwa gę, że re ali za cja sie ci ka na li za cyj nej na ob sza - rze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków powinna być uzasadniona finansowo i technicznie, przy czym wskaźnik długości sieci obliczany jako stosunek przewidywanej do obsługi przez sys tem ka na li za cji zbior czej licz by miesz - kań ców aglo me ra cji i nie zbęd nej do re ali za cji dłu - gości sieci kanalizacyjnej (łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczysz czal ni) nie mo że być mniej szy od 120 mieszkańców na 1 km sieci. Wojewoda, przystępując do wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej położonej w gminie lub na obszarach gmin, w pierwszej kolejności występuje z wnioskiem do zainteresowanych gmin o przedstawienie w wyznaczonym terminie propozycji planu aglomeracji, przygotowanej z wykorzystaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wieloletnich

12 Część 2, rozdział 1, podrozdział 1.1, str. 10 AKTUALNOŚCI 2.1. Komentarze do aktów prawnych planów rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych. Propozycja planu aglomeracji powinna obejmować: 1) część graficzną zawierającą: a) oznaczenie granic obszaru objętego lub przewi dzia ne go do ob ję cia za się giem sys te mu ka - nalizacji zbiorczej gminy bądź jej obszaru współ two rzą ce go aglo me ra cję na ma pie w skali 1: , b) oznaczenie przez gminę znajdujących się na jej terenie oczyszczalni ścieków komunalnych, do których odprowadzane są ścieki komunalne, c) oznaczenie granic administracyjnych zgodne z danymi z rejestru granic, d) określenie skali planu w formie liczbowej i liniowej; 2) część opisową zawierającą: a) informację o długości i rodzaju istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, o liczbie mieszkańców i o liczbie turystów w sezonie turystyczno-wypoczynkowym, obsługiwanych przez tę sieć i oczysz czal nię ście ków, b) opis gospodarki ściekowej, zawierający informację o średniodobowej ilości powstających na terenie gminy ścieków komunalnych i ich składzie oraz o rodzaju, ilości i składzie ścieków przemysłowych odprowadzanych do kana li za cji miej skiej przez za kła dy prze my sło - we, a także dane o zakładach przemysłowych, któ rych pod łą cze nie do ka na li za cji jest pla no - wane; w opisie gospodarki ściekowej należy uzasadnić określoną dla aglomeracji równoważną liczbę mieszkańców.

13 AKTUALNOŚCI Część 2, rozdział 1, podrozdział 1.1, str Komentarze do aktów prawnych Propozycja planu aglomeracji podlega weryfikacji przez wojewodę, a następnie jest przedkładana właściwej miejscowo radzie gminy lub właściwym miejscowo radom gmin i zarządowi województwa do zaopiniowania jako projekt planu aglomeracji. Or ga ny te ma ją 30 dni na zło że nie opi nii. Nie zło że - nie opi nii, w ter mi nie 30 dni od dnia otrzy ma nia pro jek tu pla nu aglo me ra cji, uzna je się za je go po - zytywne zaopiniowanie. Szcze gól ny re żim praw ny do ty czy aglo me ra cji o rów no waż nej licz bie miesz kań ców po wy żej Aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000, wyznacza, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin i zarządu województwa, wojewoda w drodze aktu prawa miejscowego. Jeżeli aglomeracja obejmowałaby tereny położone w 2 lub więcej województwach, właściwy do wyzna cze nia aglo me ra cji jest wo je wo da te go wo je - wództwa, na którego terenie znajdować się będzie największa część aglomeracji. Aglomeracja o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 powinna być wyposażona w systemy ka na li za cji zbior czej dla ście ków ko mu nal - nych, za koń czo ne oczysz czal nia mi ście ków, zgod - nie z ustaleniami krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, (któ re go in te gral ną część sta no wi wy kaz aglomeracji, o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej oraz wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji urządzeń kra jo wy pro gram oczysz cza nia ście ków

14 Część 2, rozdział 1, podrozdział 1.1, str. 12 AKTUALNOŚCI 2.1. Komentarze do aktów prawnych kanalizacyjnych) sporządza minister właściwy do spraw środowiska, a zatwierdza Rada Ministrów. W krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych należy określić w szczególności: 1) zakres rzeczowo-finansowy; 2) termin zakończenia niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych. Do obowiązków wojewody należy przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska corocz nie, nie póź niej niż do dnia 31 mar ca, spra woz - da nia z re ali za cji kra jo we go pro gra mu oczysz cza - nia ścieków komunalnych w województwie. Sprawozdanie takie powinno zawierać: 1) wykaz aglomeracji; 2) informację o stanie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych; 3) informację o postępie realizacji przedsięwzięć określonych w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych; 4) informację o ilości wytworzonych w ciągu roku Mg suchej masy osadów ściekowych w oczyszczal niach ście ków ko mu nal nych aglo me ra cji oraz spo sób po stę po wa nia z ty mi osa da mi, z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne. Wszystkie ww. informacje, które muszą znaleźć się w sprawozdaniu jakie wojewoda składa ministrowi, wojewoda uzyskuje od wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, którzy mają obowiązek przedłożyć je wo je wo dzie, nie póź niej niż do 28 lu te go.

15 AKTUALNOŚCI Część 2, rozdział 1, podrozdział 1.1, str Komentarze do aktów prawnych Z kolei minister właściwy do spraw środowiska przed kła da co dwa la ta Ra dzie Mi ni strów spra woz - danie z wykonania krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Rada Ministrów jest zobowiązana do dokonania aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, nie póź niej niż w ter mi nie 2 lat od dnia je go za twier - dzenia, a kolejne aktualizacje powinny być dokony wa ne co naj mniej raz na 4 la ta.

16 Część 2, rozdział 1, podrozdział 1.1, str. 14 AKTUALNOŚCI 2.1. Komentarze do aktów prawnych

17 PROWADZENIE ROBÓT INSTALACYJNYCH Część 3, rozdział 2, podrozdział 1, str Zasady prowadzenia robót instalacyjnych 3.2. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT INSTALACYJNYCH ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie: 1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 2) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami oraz odprowadzenia lub utylizacji ścieków; 4) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 5) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 6) zapewnienia właściwej wentylacji; 7) zapewnienia łączności telefonicznej; 8) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. ogrodzenie Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy.

18 Część 3, rozdział 2, podrozdział 1, str Zasady prowadzenia robót instalacyjnych PROWADZENIE ROBÓT INSTALACYJNYCH drogi komunikacyjne na terenie budowy Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,2 m.; Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż: 1) dla wózków szynowych 4%; 2) dla wózków bezszynowych 5%; 3) dla taczek 10%, drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m, zabezpiecza się balustradą, która powinna składać się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości1m. Wyjścia z magazynów oraz przejścia pomiędzy budynkami wychodzące na drogi należy zabezpieczyć poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub należy zabezpieczyć je w inny sposób np. labiryntami. Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne powinny zostać oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odległości nie mniejszej niż 15 m, ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej widoczności, wyznaczające dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów.

19 PROWADZENIE ROBÓT INSTALACYJNYCH Część 3, rozdział 2, podrozdział 1, str Zasady prowadzenia robót instalacyjnych Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. Strefa niebezpieczna na terenie budowy to miejsce, w którym występują zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Strefę niebezpieczną należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, a wszelkie przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszą zostać zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu. Daszków ochronnych nie wolno używać jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu czy materiałów. pochylnie sprzęt przeciwpożarowy strefa niebezpieczna na terenie budowy

20 Część 3, rozdział 2, podrozdział 1, str Zasady prowadzenia robót instalacyjnych PROWADZENIE ROBÓT INSTALACYJNYCH Jeżeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, należy ją ogrodzić balustradami, które powinna składać się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, w swym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka może być zmniejszona, pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów. warunki socjalne i higieniczne Na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. Szafki na odzież muszą być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. Jeżeli na budowie roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, to szatnia i jadalnia muszą zostać urządzone w oddzielnych pomieszczeniach. Dopuszczalne jest korzystanie przez wykonujących roboty budowlane z pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych inwestora istniejących na terenie budowy. Ławki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych powinny być trwale przytwierdzone do podłoża. Palenie tytoniu na terenie budowy może odbywać się wyłącznie na otwartej przestrzeni lub

21 PROWADZENIE ROBÓT INSTALACYJNYCH Część 3, rozdział 2, podrozdział 1, str Zasady prowadzenia robót instalacyjnych w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni). Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. Jeżeli osoby są obowiązane wejść do strefy, w której atmosfera może zawierać substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo szkodliwe, to atmosfera tej strefy powinna być monitorowana za pomocą czujników alarmujących o stanach niebezpiecznych, a także powinny być podjęte odpowiednie środki zapobiegające zagrożeniom. W przestrzeniach zamkniętych, w których atmosfera charakteryzuje się niewystarczającą zawartością tlenu lub występują czynniki o stężeniach nieprzekraczających wartości dopuszczalnych, osoba wykonująca zadanie powinna być obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia oraz do celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. woda do picia Pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników. Miejsca czerpania wody zdatnej do picia powinny znajdować się nie dalej niż 75 m od stanowisk pracy.

22 Część 3, rozdział 2, podrozdział 1, str Zasady prowadzenia robót instalacyjnych PROWADZENIE ROBÓT INSTALACYJNYCH woda do celów higienicznych szatnie Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 1) 120 l przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 90 l w przypadku korzystania z natrysków; 2) 90 l przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania z natrysków; 3) 30 l przy pracach niewymienionych w pkt 1 i 2. Szatnie muszą być dostatecznie duże, wyposażone w urządzenia umożliwiające pracownikom, jeśli jest to konieczne, wysuszenie ubrań roboczych i własnych oraz rzeczy osobistych, a także ich przechowanie. Jeśli warunki tego wymagają (np. niebezpieczne substancje, wilgotność, zanieczyszczenie), należy umożliwić pracownikom oddzielne przechowywanie ubrań roboczych i własnych oraz rzeczy osobistych. Choć przepisy nie wprowadzają bezwzględnego obowiązku to jednak nakazują podjęcie działań w celu udostępnienia mężczyznom i kobietom osobnych pomieszczeń do przebierania się lub osobnego używania tego samego pomieszczenia. ubikacje i umywalki W pobliżu stanowisk pracy, pomieszczeń do odpoczynku, szatni, natrysków lub umywalni należy zapewnić pracownikom specjalne pomieszczenia z odpowiednią liczbą ubikacji i umywalek. Mężczyznom i kobietom należy zapewnić oddzielne ubikacje lub oddzielne używanie ubikacji.

23 PROWADZENIE ROBÓT INSTALACYJNYCH Część 3, rozdział 2, podrozdział 1, str Zasady prowadzenia robót instalacyjnych Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach należy zapewnić pracownikom w pobliżu miejsc pracy pomieszczenia umożliwiające im schronienie się przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie się oraz zmianę odzieży. Pomieszczenia te powinny być zaopatrzone w urządzenia do podgrzewania posiłków. pomieszczenia do ogrzewania się pracowników W pomieszczeniach do ogrzewania się pracowników powinna być zapewniona temperatura co najmniej 16 o C (289 o K), a na każdego pracownika najliczniejszej zmiany powinno przypadać co najmniej 0,1 m 2 powierzchni, przy czym całkowita powierzchnia pomieszczenia nie może być mniejsza niż 8 m 2. W razie, gdy ze względu na rodzaje prac wykonywanych na otwartej przestrzeni w okresie zimowym nie jest możliwe zapewnienie pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić pracownikom w pobliżu miejsca ich pracy odpowiednio urządzone źródła ciepła, przy zachowaniu wymagań ochrony przeciwpożarowej Miejsca wykonania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie wykonywania robót powinny być dostatecznie oświetlone. Żurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny posiadać oświetlenie pozycyjne. Punkty świetlne rozmieszcza się w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z punktami świetlnymi na drogach znajdujących się na terenie budowy należy rozmieścić wzdłuż dróg i na ich skrzyżowaniach. Na łukach dróg, oświetlenie

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1)

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Kancelaria Sejmu s. 1/220 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. 1) Prawo wodne 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270

Bardziej szczegółowo

Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012

Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012 Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012 Opracowanie dokumentu zostało dofinansowane ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo