Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2ffi00 Radom ul. Domagalskiego7 tel Ogloszen e

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2ffi00 Radom ul. Domagalskiego7 tel.48 38 15 070 e-mail: pcpr@spradom.eu. Ogloszen e"

Transkrypt

1 UilII EUROPEfrIIA EUrcPUSIO FUNü'sZSPOtKAÍY KAPITAI. LI. BZKI tia RODOUIASTRATEGIA spójfiosci 2ffi00 Radom ul. Domagalskiego7 Ogloszen e PowiatoweCentrumPomocyRodziniew Radomiuw zwiqtkuz realizacje w roku 2OL4 projektu systemowego pn. "Dajmy szansq" wspólfinansowanegoprzez Uniq Europejsk4ze érodkóweuropejskiegofunduszuspotecznego w ramachprogramu KapitalLudzkiPriorytetVII Dzialanie7.1 Poddzialanie Operacyjnego 7.t.2 zaprasza do wspólprary: (od 1 do 4 osób) do: DORADCEZAFTIODOWEGO postqpowanie Przedmiotowe nie podlegapzepisom ustawyz dnia 29 styeznia2004 roku PrawozamówieñpublicznychlDz,l). z 2013r.,poz.907ze zm.l CzeóéA zamówienia- pzeprcwadzenig zajeéwarqztqtowuchz ml,odzietq 1. Warunkiwspólpracy: - 10 godz.lekcyjnych 2) liczbagodzinobjetazleceniem (45 min.)w okresieod czerwca do lipca20t4 roku 4 spotkania 2 3 godzinne, wedlugharmonogramu zezleceniodawc4 pr4ygotowaniezakresu tematycznegoi paeprowadzeniegrupowych zajqé warsztatowych w zakresieaktywizacjizawodowejusamodzielnianych piecef zastqpczej,prowadzeniedziennikazajqó, rodzinneji instytucjonalnej spozqdzenie zajqé, 4) Zamawiajqcyzapewni salq do zaleé, powieleniematerialów pzez prowadzqcego szkoleniowych Fr4fgotowanych zajqé. 2. Wymaqaneloilalif kacje: 1) wyksztancenie wy2sze magisterskiez zakresu doradztwa zawodowego wyiszei studiapodyplomowe wylsztalceniewlzsze i uprawnieniadoradcyzawodowego z dnia20 kurietnia 2004rokuo promocjizatrudnienia i inst rtucjach z 2AL3r. poz.674zezm.), 2) min2 - letniedoéwiadczenie doradcyzawodow go, pracy doéwiadczenie w z osobami wykluaonymi i/zagrozonymi spolecznie wykluczeniem spolecznym, 4) niekaralnoéé za paestqpstwa umy6lnie, 5) pelnazdolnoéó orazkorzptaniaz pelniprawpublicznych. Projekt,Dajmy szansg" jest wspólfinansgwanyze érodków Unii Europejskiej w ramacheuropejskiegofunduszuspofecznego

2 uillt[uxmlslfl KAPITAILUDZKil EUROPE SI{ FUt{Dt5ZSPOTI{aI{Y IA SPÓ}iIOICI HARODGUI'ASTRATEG tel Czqéó B zamówienia - nneorowadzenie zaiqó warsztatovwch z osob?mi niepelnosnrawnymi 1. Warunkiwspólpracv: - 30 godz.lekcyjnych (45 min.)w okresieod majado 2) liczbagodzinobjqtazleceniem wedlug lipca2al4roku (3 grupyx 10 godzin) 12 spotkari2-3 godzinnych, harmonogramu zezleceniodawcq, pr ygotowanie zakresu tematycznegoi pzeprowadzeniegrupowych zajqó warsztatowychw zakesie aktywizacji zawodowej osób niepetnos, prowadzenie dziennika zajeé kazdejgrupy,spoaqdzenie zajeé,, 4) Zamawiajqcyzapewni salq do zajqé, powieleniematerialów pr4fgotowanych przezprowadzacego szkoleniowych zajqcia,materíatybiurowedo zajqó. 2. Wymaganelcrualifikacje: 1) wlusze magisterskiez zakresu doradztwa zawodowego wykztalceniewy2szei studiapodyplomowe wyisze i uprawnieniadoradcyzawodowego promocji z dnia20 kwietnia2004rokuo i insbrtucjach zatrudnienia 22013r. poz.674zezm.), 2) min2 - letniedoéwiadeenie doradcyzawodowego, doéwiadczenie w pracyz osobami niepelnosprawnymi, 4) niekaralnoéé za pzestqpstwa umy6lnie, pelna 5) z pelniprawpublicznych. zdolnoéó do c4ynnoéci orazkorrystania Czeóó C zafówienia - przeprowad?enie ooradnichfla indyuuidualneoo müodzieiy wraz z opraowaniem opinii refercncvinych i Indvwidualnqo PrcgramuRozwoiuZawodoweoo 1. Warunkiwspólpraqy: 2) liczbagodzinobjqtazleceniem- 77 godzinzegarowych w okresieod maja do paidziernika 20L4roku(11osóbxTgodzlos.), wedlugharmonogramu ze Zleceniodawcq, poradnictwa indywidualnego p zeprowadzenie usamodzielnianych p ec4fzastqpczej rodzinneji ins\ tucjonalnej z zakresubilansukompetencji i rozwoju Projekt szansq"jest wspóffinansowanyze érodków Unii Europejskiej "Dajmy w ramacheuropejskiegofunduszuspotecznego

3 uilntunímtsxr KAPITAT EUrcPUSI(I FUIIDUSZ SKlt"CCZlfY HARODGWASTRATEGIA SÉ]T{OSCI tel zawodowegowraz z opracowaniemindywidualnychopinii referencyjnych, i opisaniem opracowan em Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego 11 UczestnikówprojeKu, prowadzenie kart poradn ch^ra indywidualnego ka2degouczestnikaprojeku, spo zadzenie sprawozdan a poradnictwa. z real zacji 4) Zamawiajqryzapewn salq do prowadzen azajeé, powieleniematerianów przygotowanych przezprowadzacego szkoleniov\ ych zajqó. 2. Wymaganekwalifikacje: 1) wyzsze magisterskiez zakresu doradztwa zawodowego wykztalcenie wy2szei studiapodyplomowe z zakresudoradztwa zawodowego wlusze i uprawnienia doradcyzawodowego z dnia20 kwietnia2004rokuo promocjizatrudnienia i instytucjach poz. z 2AL3r. 674zezm.), 2) min2 letniedoéwiadczenie doradcyzawodow go, doéwiadczen e w pracy z osobamiwykluczonymi spoleczniei/ zagro2onymi wykluczeniem spolecznym, 4) niekaralnoéó za paestqpstwa umyélnie, 5) pelnazdolnoéé orazkor4ystania z petniprawpublicznych. Czeóé P zamówienia - pzeprcwad;enie zajqó warsztatovuych osób nieoelnospmwnychna rmrieédzieaktvwizacvino-rchabilitacyino-integra,cvinym 1. Warunkiwspólpracy: - 30 godz.lekryjnych (45min.)w sierpniu 2) liczbagodzinobjqta zleceniem 2014roku(2 grupyx 15 godzin) podczas wyjazd no-rehabi litaryjno-i ntegraryjnego, u aktywizacyj praygotowaniezakresu tematycznegoi pzeprowadzeniegrupowych zajqé warsztatowychw zakesie aktywizacji zawodowej osób niepelnos, prowadzenie dziennika zajqgspozqdzenie zajqc, 4) Zamawiajqcy zapewnidowó2,pobyt wy ywienie, NNW osoby ubezpieczenie prowadzecejzajqcia, salq do zajqé, powielenie materialów prrygotowanych przezprowadzqcego szkoleniovufch zajqé. 2. Wymaganglarualifikacje: 1) vufkztalceniewyzsze magisterskiez zakresu doradzhruazawodowego wykztalceniewylszei studiapodyplomowe Proiekt,Dajmy szansg"jest wspólfinansowanyze érodków Unii EuropeJskiei w ramacheuropejskiegofunduszuspolecznego

4 ulrlttukpetrfin KAPITAT EUROETST0 SPOT"ECZHY FUITIDUSZ raspü r{06cr HARoDonrAsrRATEc Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie 2) 4) 5) w rozum en u wy2szei uprawnienia ustawy doradcyzawodowego i ins\rtucjach z dnia20 kwietnia2004rokuo promocjizatrudnienia zzat3r. poz.674zezm.), zawodowego, min2 - letniedoéwiadczen e doradcy pracy z osobami niepelnosprawnyffii, w doéwiadczen e niekaralnoéé za pzestqpstwa umyélnie, pelnazdolnoéé z petniprawpublicznych. orazkoraystania dokumenty: Ofertana realizacjew/w dzialañpowinna?awieraénastepujqce 1. cv, po5wiadczajqrych 2. kserokopie vqyksztalcenie, dokumentów po6wiadczajqcych wymagane zawodowe 3. kserokopie dokumentów doéwiadczen e poszczególnych czeécizamówienia,kórych dotycayofefta (np. zaéwiadczenia, pracyitp.), éwiadectwa 4. oéwiadczenie kandydata dot. zatrudnieniaw instytucjachuczestniczacych w realizacji POKL i innychprojekach zal.nr 1 do ogloszenia, stanowiqce pelnejzdolno6ci kandydatao niekaralnoéci, 5. oéwiadczen e do crynnoéci i koraystania z pelniprawpublienychstanowiqce zal.nr 2 do ogloszenia, 6. oéwiadczenie kandydata zgodyna pnetwazaniedanychosobowych o wyra2eniu wedlugwzorustanowiqcego celówrekrutacji zal.nr3 do ognoszenia, sporzqdzone 7. ofertacenowa: a) stawkaza t godz. zajqébruttoaeíci A zamówienia, b) stawkaza t godz. zajqóbruttoczqéci B zamówienia, c) calkowitacena brutto za realizacjeczeécic zamówienia obliczonawedlug kalkulacji: " poradnictwa, która wynosi Cenabrutto za 1 godzinqzegarowa éwiadczenia zl. x77 (godzinzegarowych)+ cenabrutto za opracowanie opinii referenryjnej 1 osoby, która wynosi bruttoza opracowanie iopis IPRZ l osoby, ü.x 11 osób. d) stawkaza t godz. zajqébrutto CzqéciD zamór rienia. 8. w odniesieniudo osób prowadzqcychdzialalno5égospodarczaukóre bedq.osobi6cie - kserokopia gospodareej, wykonywaózamówienie wpisudo ewidencjidzialalnoéci Projekt,,Dajmyszansq"Jestwspólfinansowanyze SrodkówUnil Europejskiej w ramacheuropejskiegofunduszuspolecznego

5 uillt EUR(mts[n I(APITAT EUmPESt{ FUHUTSZ SPotFCZhfY raspó rw3cr HA*ooorvA STRATEc 9. zamawiajacy zasttzegasobieprawo2qdaniadodatkowychdokumentówniezbqdnych do rozpataeniaoferty. pos adane Do oferty mo2nazatqczyé, innedodatkowedokumentypotwierdzajqce kwalifikacje i umiejqtnoéci. Kryterium ocenyofert: - najnizszacenax- l0a o/a, 1. CzeéciA zamówienia - najnizszacenax- ta} o/o, 2. CzeéciB zamówienia - najnizszacenax- 100o/o, 3. CzqéciC zamówienia - najnizszacenax- 100o/o. 4. Cze6ciD zamówienia xw odniesieniudo osób frzyenych,które nie sq nigdziezatrudnione Zamawiajacybedzie odprowadzalod ich wynagrodzenia skladkina ubezpieczenie spolecznei FunduszPracydo zaoferowanej w ofercieceny brutto Zamawiaj4rydoliczyskladkiplatnika.W tym pr4ypadku, cenq oferty bqdzie stanowila zaproponowanaw ofercie przez Wykonawcqcena brutto powiqkszona o skladkiplatnika. Sposób.itermin sktadaniaofert: Zleceniodawcadopuszczaskladanieofeft czqéciowychna poszczególneczqécipzedmiotu zamówienia.wykonawcamo2e zlozyé,ofertq na jednq wiqcej czqéci pzedmiotu zamówienia. Ofeftq w formie pisemnej,zawierajacqwymaganedokumenty,nalezyüozyt w zaklejonej kopercie w Powiatowym Centrum Pomory Rodzinie w Radomiu (pokój nr LZ), 7, budynekb, Radom,z dopiskiem"doradca ul. Domagalskiego ZAWODO\^/Y pzedmiotu zamówienia"w terminiedo dnia r. do godz Czeáci (decyduje data wptpruu). Dokumenty, które wplynq do PowiatowegoCentrum Pomocy Rodziniew Radomiupo uplywievpnacz:onegoterminunie bqdqrozpatrywane. Kserokopiedokumentówpowinnybyópo5wiadczone za zgúnoéó z oryginalem. Druki oéwiadczeñstanowiqcychzal. Nr t, Nr 2, Nr 3 do ogloszeniamo2na pobraé w PowiatowymCentrumPomocyRodziniew Radomiu(pokój nr 0 wydrukowaóze stronywww.pcprradom.fi nn.plzakladka : zamówieniapubliczne2014. Osobqupowaznionq do kontakóww sprawiepo*epowaniajest PaniAnnaCzuprynTel , t- tlt*'hsk Radom, dn L4 roku Proiekt,DaJmyszansq"jest wspüfinansowanyze érodków Unii Europejskiej w ramacheuropeiskiegofunduszuspolecenego

ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej

ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej KAPITAt LUDZKI NA5IODOWA STRAT1GIA SPOJNOSCI SWIETOKRZYSKIE BIURO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOtECZNY Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze Srodkow

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Lipsko, dn. 28.03.2013r. PPUIC.POKL.4106.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko, woj. mazowieckie, tel. 48 3781 011, faks 48 3781 011 zaprasza

Bardziej szczegółowo

Projekt "Czas na zmiany" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Buczek, dnia 10.07.2013 r.

Projekt Czas na zmiany współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Buczek, dnia 10.07.2013 r. Buczek, dnia 10.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30.000,00EURO na przeprowadzenie Metamorfozy wizerunku osobistego

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30.000,00EURO na przeprowadzenie Metamorfozy wizerunku osobistego OPS. 252.14.1.2014 Iłowa, dnia: 20.10.2014r. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30.000,00EURO na przeprowadzenie Metamorfozy wizerunku osobistego w związku z

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty Sztabin, dn. 13.04.2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty W związku z realizacją projektu Twój czas Twoje miejsce współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04.POKL.07.2012 NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO dotyczące udzielenie zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonych w złotych

Bardziej szczegółowo

RP-6381-6/IR/2009 POKL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

RP-6381-6/IR/2009 POKL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RP-6381-6/IR/2009 POKL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Szosa Rypińska 26 87-400 Golub-Dobrzyń, skrytka pocztowa 90, tel. (056) 683-52-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.271.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 02-545 Warszawa, ul. Falęcka 10 Biuro Programu: ul. Wiśniowa 37, 02-545 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 02-545 Warszawa, ul. Falęcka 10 Biuro Programu: ul. Wiśniowa 37, 02-545 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dn. 9 lipca 2014 r. (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Załącznik nr 1 dotyczący organizacji usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Przedmiotem niniejszej procedury jest organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zaproszenie do składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zaproszenie do składania ofert OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 23 grudnia 2013 r. dokonywane w związku z realizacją projektu pn.: Start w biznes! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny słownik zamówień: CPV: 80.50.00.00-9, 85.31.23.20-8.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny słownik zamówień: CPV: 80.50.00.00-9, 85.31.23.20-8. ZAPYTANIE OFERTOWE Wspólny słownik zamówień: CPV: 80.50.00.00-9, 85.31.23.20-8. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZO.110.5.2013 Stok Lacki 19.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu usług edukacyjnych obejmujących organizację i prowadzenie zajęć dodatkowych w Przedszkolu w Stoku Lackim w ramach projektu: Jestem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Zostań na wsi elektrykiem

REGULAMIN PROJEKTU Zostań na wsi elektrykiem REGULAMIN PROJEKTU Zostań na wsi elektrykiem w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.1 PO KL Informacji udziela: Biuro Projektu Oddział Elektroniki Informatyki Telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości przekraczającej 6.000 euro i nieprzekraczającej 30.

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości przekraczającej 6.000 euro i nieprzekraczającej 30. ... pieczęć zamawiającego Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. Euro ZAPYTANIE OFERTOWE w

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Znak sprawy: 1/PPP/NS/Lublin/2014 Lublin, dnia 21.03.2014r. Zaproszenie do składania ofert dotyczące przeprowadzenia poradnictwa psychospołecznego/psychologicznego (Zad. 1, poz. 1,2) realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Zamawiający: Lech Consulting Sp. z o.o. ul. Podmurna 65/1 87-100 Toruń NIP 9562294052 REGON 341044677 Tel. (56) 622 63 38 www.lc.net.pl balik@lc.net.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące zamówienia:

Szczegóły dotyczące zamówienia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../ 2014 - projekt

Umowa nr.../ 2014 - projekt Załącznik nr 6 Umowa nr.../ 2014 - projekt zawarta w dniu 2014 roku pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7A, 63 300 Pleszew, reprezentowanym przez: 1. Grażynę Kaczmarek

Bardziej szczegółowo

: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu Chrzanowskiego

: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu Chrzanowskiego Ogłoszenie dotyczy projektu: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu Chrzanowskiego realizowanego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim ZAPYTANIE OFERTOWE Maków Mazowiecki, 02.11.2012r. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania przez MOPS w Makowie Mazowieckim zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna może zarejestrować się w Powiatowym Urzędze Pracyw Poznaniu jako: bezrobotna lub poszukująca pracy

Osoba niepełnosprawna może zarejestrować się w Powiatowym Urzędze Pracyw Poznaniu jako: bezrobotna lub poszukująca pracy Osoba niepełnosprawna może zarejestrować się w Powiatowym Urzędze Pracyw Poznaniu jako: POŚREDNICTWA PRACY PORADNICTWA ZAWODOWEGO SZKOLEŃ SZKOLENIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY I ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Strona1 ZAPYTANIE O CENĘ dotyczące wyboru Wykonawcy do świadczenia usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu marketingu dla Uczestników Projektu (zwanych dalej: UP) w ramach prowadzonych przez nich spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO (Opracowano na podstawie programu opracowanego przez Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo