Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim. I. Postanowienia ogólne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim. I. Postanowienia ogólne."

Transkrypt

1 za cznik do uchwa y nr 384 Senatu Uniwersytetu ódzkiego z dnia 19 wrze nia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin studiów podyplomowych okre la zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim oraz zwi zane z nimi prawa i obowi zki ich s uchaczy Z zastrze eniem ust. 2 studia podyplomowe s odp atn form kszta cenia, której celem jest nabycie nowych umiej tno ci niezb dnych na rynku pracy w systemie uczenia si przez ca e ycie. 2. Studia podyplomowe mog by prowadzone bez pobierania op at, je eli ich koszt w ca o ci pokrywany jest ze rodków zewn trznych na podstawie umowy, o której mowa w ust Studia mog by prowadzone w j zyku polskim lub obcym. 4. W Uniwersytecie ódzkim prowadzone mog by dwa rodzaje studiów podyplomowych: 1) doskonal ce aktualizuj lub uzupe niaj wiedz s uchaczy studiów podyplomowych, 2) kwalifikacyjne umo liwiaj zdobycie uprawnie do wykonywania okre lonego zawodu. 5. Do prowadzenia studiów podyplomowych uprawnione s podstawowe jednostki organizacyjne U w zakresie obszaru kszta cenia, z którym zwi zany jest co najmniej jeden kierunek studiów wy szych prowadzonych w danej jednostce. 6. W przypadku, gdy program studiów wykracza poza zakres, o którym mowa w ust. 5 do prowadzenia tych studiów, wymagana jest zgoda ministra w a ciwego do spraw szkolnictwa wy szego wydana po zasi gni ciu opinii Rady G ównej Nauki i Szkolnictwa Wy szego. 7. Jednostki, o których mowa w ust. 5 mog prowadzi studia podyplomowe przy udziale innych uczelni, instytucji i organizacji, w tym równie zagranicznych, a tak e w ramach programów, o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. jedn. Dz. U. Z 2009 Nr 84, poz. 712 ze zm.). 8. Zadania podmiotów bior cych udzia w prowadzeniu studiów podyplomowych, zasady ich prowadzenia oraz sposób finansowania studiów okre laj umowy zawarte mi dzy tymi podmiotami albo umowy o dofinansowaniu projektów.

2 3 1. Studia podyplomowe trwaj nie krócej, ni dwa semestry a ich program kszta cenia powinien umo liwi s uchaczowi studiów podyplomowych uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS. 2. Kszta cenie na studiach podyplomowych w zakresie: a) przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu, b) przygotowania pedagogicznego dla absolwentów studiów wy szych posiadaj cych przygotowanie merytoryczne, c) przygotowania do pracy w szko ach specjalnych i o rodkach specjalnych dla osób, które posiadaj kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela odbywa si z uwzgl dnieniem postanowie rozporz dzenia ministra w a ciwego do spraw szkolnictwa wy szego okre laj cego standardy kszta cenia przygotowuj cego do wykonywania zawodu nauczyciela. 3. Studia podyplomowe mog by prowadzone w ca o ci albo w cz ci z wykorzystaniem metod i technik kszta cenia na odleg o. 4. Prowadzenie studiów w sposób okre lony w ust. 3 wymaga zgody rady w a ciwej podstawowej jednostki organizacyjnej U oraz powiadomienia Rektora U o wprowadzeniu metod i technik kszta cenia na odleg o oraz o zakresie ich wykorzystania. 5. Obowi zek okre lony w ust. 4 nie dotyczy studiów podyplomowych, których akt erekcyjny przewiduje wykorzystanie metod i technik kszta cenia na odleg o oraz wskazuje zakres ich wykorzystania. 6. Podstawowe jednostki organizacyjne U prowadz ce studia podyplomowe zobowi zane s do zapewnienia: - kadry dydaktycznej posiadaj cej kwalifikacje odpowiadaj ce rodzajowi prowadzonych zaj, - sal dydaktycznych i wyposa enia niezb dnego do prawid owej realizacji programu kszta cenia, - materia ów dydaktycznych przeznaczonych dla s uchaczy studiów podyplomowych; - obs ugi administracyjno technicznej studiów podyplomowych. 7. Przy zaliczeniach i egzaminach przeprowadzanych na studiach podyplomowych stosuje si nast puj c skal ocen: bardzo dobry bdb 5,0; dobry plus db plus 4,5; dobry db 4,0; dostateczny plus dst plus 3,5; dostateczny dst 3,0; niedostateczny ndst 2,0; zaliczenie bez oceny zal. II. Finansowanie studiów 1. Z wyj tkiem studiów, o których mowa w 2 ust. 2 wysoko op at za studia podyplomowe ustala Rektor U. 2. Studia podyplomowe prowadzone s na zasadzie samofinansowania, pokrywaj c wszelkie koszty dzia alno ci z w asnych przychodów, uzyskanych z op at wnoszonych przez s uchaczy studiów podyplomowych lub na podstawie umowy, o której mowa w 2 ust W przypadku dofinansowania studiów podyplomowych lub ich s uchaczy ze rodków zewn trznych na podstawie umowy, o której mowa w 2 ust.7, wysoko op at za studia podyplomowe ustala si z uwzgl dnieniem tego dofinansowania. 4

3 III. Powo ywanie i likwidacja studiów podyplomowych 5 1. Studia podyplomowe powo uje Rektor U w drodze zarz dzenia na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej U zaopiniowany pozytywnie przez rad podstawowej jednostki organizacyjnej U. 2. Wniosek o powo anie studiów podyplomowych musi uzyska pozytywn opini Prorektora U ds. programów i jako ci kszta cenia. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zosta z o ony najpó niej 1 miesi c przed planowanym terminem uruchomienia studiów podyplomowych Wraz z wnioskiem o powo anie studiów podyplomowych kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej U sk ada do Rektora U za po rednictwem Centrum Obs ugi Studenta: 1) wyra on w drodze uchwa y opini rady podstawowej jednostki organizacyjnej U, o której mowa w 5 ust. 2, 2) zasady rekrutacji oraz wymagania wst pne stawiane kandydatom, 3) opis studiów (cel studiów, czas trwania), 4) kosztorys studiów, sporz dzony dla minimalnej liczby s uchaczy studiów podyplomowych warunkuj cej samofinansowanie si studiów, sporz dzony zgodnie z przepisami obowi zuj cymi w U, 5) przewidywany termin uruchomienia studiów podyplomowych, 6) imi i nazwisko zaproponowanego przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej U kierownika studiów podyplomowych, 7) imienny wykaz pracowników przewidzianych do realizacji programu, 8) sk ad powo anej przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej U rady programowej studiów podyplomowych, 9) uchwalony przez rad podstawowej jednostki organizacyjnej U program kszta cenia, uwzgl dniaj cy efekty kszta cenia, sposób ich weryfikowania, stosowane metody dydaktyczne i literatur oraz warunki uzyskania wiadectwa uko czenia studiów. 2. Wszelkie zmiany w zakresie okre lonym w ust. 1 pkt. 1-5 wymagaj zarz dzenia Rektora U, wydanego na wniosek kierownika studiów, zaopiniowany przez rad podstawowej jednostki prowadz cej studia podyplomowe. O zmianach w ust. 1 pkt. 6-9 kierownik studiów podyplomowych powiadamia Centrum Obs ugi Studenta U W przypadku nieuruchomienia trzech kolejnych edycji studiów podyplomowych nale y wyst pi o ich likwidacj. 2. Studia podyplomowe likwiduje Rektor U w drodze zarz dzenia na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej U prowadz cej studia. 3. Wraz z wnioskiem o likwidacj studiów podyplomowych kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej U sk ada do Rektora U za po rednictwem Centrum Obs ugi Studenta: 1) wyra on w drodze uchwa y opini rady podstawowej jednostki organizacyjnej U w sprawie likwidacji studiów podyplomowych, 2) projekty wypowiedzenia umów i porozumie - w przypadku studiów podyplomowych, o których mowa w 2 ust. 7.

4 IV. Rekrutacja na studia podyplomowe 8 Studia podyplomowe s form kszta cenia osób legitymuj cych si dyplomem uko czenia studiów wy szych. 9 Podejmowanie i odbywanie studiów podyplomowych przez cudzoziemców dokonywa powinno si z uwzgl dnieniem przepisów reguluj cych podejmowanie i odbywanie przez cudzoziemców studiów i szkole oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych Kierownik studiów og asza w sposób ogólnie przyj ty w Uniwersytecie ódzkim szczegó owe zasady rekrutacji na studia podyplomowe, program kszta cenia, koszt studiów, limit miejsc, termin i miejsce sk adania dokumentów, co najmniej na 3 tygodnie przed terminem rozpocz cia zaj. 3. Kandydaci ubiegaj cy si o przyj cie na studia podyplomowe sk adaj nast puj ce dokumenty: 1) kwestionariusz osobowy, 2) odpis albo po wiadczon przez U kserokopi dyplomu uko czenia studiów wy szych, 3) 1 fotografi o rozmiarach 3,5x4,5cm, 4) inne dokumenty wskazane w zasadach rekrutacji. 4. W przypadku nieprzyj cia na studia podyplomowe kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich z o enia. 5. Przyj cie na studia podyplomowe nast puje na podstawie z o onych przez kandydata dokumentów oraz po spe nieniu ewentualnych dodatkowych wymaga okre lonych w zasadach rekrutacji. 6. Decyzj o przyj ciu kandydata na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. V. Uprawnienia i obowi zki kierownika studiów podyplomowych 11 Do obowi zków kierownika studiów podyplomowych nale y w szczególno ci: 1) organizacja i nadzór nad przebiegiem studiów, 2) coroczne sporz dzanie projektu kosztorysu, zgodnie z przepisami obowi zuj cymi w U, 3) wydawanie decyzji o przyj ciu kandydatów na studia podyplomowe oraz o skre leniu z listy s uchaczy studiów podyplomowych, 4) wydawanie na pro b s uchacza za wiadczenia o odbywaniu studiów podyplomowych, 5) ustalanie planu zaj, 6) ustalanie zakresu obowi zków osób sprawuj cych obs ug administracyjn studiów, 7) nadzór nad prawid owo ci dokumentacji dotycz cej przebiegu studiów, w tym obs uga systemu USOS, nadawanie numerów albumów, prowadzenie ewidencji wydanych wiadectw, 8) przeprowadzanie oceny jako ci kszta cenia, 9) przygotowanie dla kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej U sprawozdania z przebiegu zako czonej edycji studiów wraz z ocen jako ci kszta cenia,, 10) wykonywanie innych czynno ci okre lonych przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej U.

5 VI. Prawa i obowi zki s uchaczy studiów podyplomowych S uchacz studiów podyplomowych mo e przyst pi do zaj na studiach podyplomowych pod warunkiem: 1) zawarcia umowy o warunkach odp atno ci za studia podyplomowe, 2) dokonania op aty za studia w terminie wyznaczonym w umowie o warunkach odp atno ci za studia podyplomowe, chyba e studia te s w danej edycji bezp atne. 2. S uchacz studiów podyplomowych ma prawo do: 1) korzystania ze zbiorów bibliotecznych systemu biblioteczno-informacyjnego U na zasadach przyj tych w Uniwersytecie ódzkim, 2) otrzymania karty s uchacza studiów podyplomowych, 3) uzyskania za wiadczenia o odbywaniu studiów, 4) zg aszania uwag kierownikowi studiów dotycz cych organizacji, planu studiów, pracy nauczycieli akademickich, obs ugi technicznej i administracyjnej, 5) oceny jako ci kszta cenia po zako czeniu studiów. 3.S uchacz studiów podyplomowych zobowi zany jest do: 1) uczestnictwa w zaj ciach dydaktycznych i innych okre lonych w programie studiów, 2) uzyskania wymaganych zalicze i z o enia egzaminów wymaganych w programie studiów. 3) niezw ocznego powiadomienia o zmianie nazwiska i adresu zamieszkania, 4) terminowego wnoszenia op at za studia podyplomowe S uchacz zostaje skre lony z listy s uchaczy studiów podyplomowych w przypadku: 1) rezygnacji ze studiów, 2) niezaliczenia zaj przewidzianych programem studiów; 3) niewniesienia op aty za studia podyplomowe w ustalonym terminie. 2. Skre lenia dokonuje kierownik studiów w formie decyzji. 3. Decyzja o której mowa w ust. 2 dor czana jest stronie za zwrotnym po wiadczeniem odbioru. 4. S uchaczowi studiów podyplomowych przys uguje odwo anie od decyzji o skre leniu z listy s uchaczy do Rektora U, w terminie 14 dni od dnia jej dor czenia. Odwo anie wnosi si za po rednictwem kierownika studiów podyplomowych. 5. Po uko czeniu studiów s uchacz studiów podyplomowych otrzymuje wiadectwo uko czenia studiów podyplomowych. 6. Warunkiem wydania wiadectwa uko czenia studiów podyplomowych jest zrealizowanie przewidzianego w programie tych studiów zakresu kszta cenia, uzyskanie zalicze i z o enie egzaminów przewidzianych programem oraz z o enie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, je eli program tych studiów to przewiduje, a tak e przedstawienie wype nionej karty obiegowej. 7. Dat uko czenia studiów podyplomowych jest data ostatniego zaliczenia lub egzaminu przewidzianego w programie kszta cenia i w planach studiów. 8. W razie utraty orygina u wiadectwa uko czenia studiów podyplomowych Uniwersytet mo e wyda absolwentowi duplikat, stosuj c odpowiednio przepisy dotycz ce dyplomów uko czenia studiów wy szych.

6 VII. Odp atno za studia podyplomowe Warunki odp atno ci za studia podyplomowe okre la umowa zawarta pomi dzy Uniwersytetem ódzkim, a s uchaczem studiów podyplomowych (umowa o warunkach odp atno ci za studia podyplomowe). 2. W umowie o warunkach odp atno ci za studia podyplomowe nale y okre li terminy wnoszenia op at za zaj cia dydaktyczne. 3. Wysoko op at za studia podyplomowe nie mo e ulec zmianie w trakcie tej samej edycji. 4. Umowa o warunkach odp atno ci za studia podyplomowe nie obejmuje swymi postanowieniami op at za czynno ci przewidziane przepisami prawa powszechnie obowi zuj cego, w tym op aty zwi zanej z wydaniem wiadectwa uko czenia studiów podyplomowych lub jego duplikatu. 5. Op ata za studia podyplomowe mo e by wnoszona jednorazowo za ca y rok lub semestralnie, zgodnie z postanowieniami umowy o warunkach odp atno ci za studia. 6. Na uzasadniony wniosek s uchacza kierownik studiów podyplomowych mo e roz o y op at za studia podyplomowe na raty. 7. S uchacz studiów podyplomowych mo e otrzyma zwrot wniesionej op aty za studia w przypadku pisemnej rezygnacji ze studiów przed rozpocz ciem zaj. W tym przypadku s uchacz zobowi zany jest w terminie 30 dni od daty z o enia rezygnacji z o y wniosek do kierownika studiów podyplomowych wraz z potwierdzonym przez Dzia Ksi gowo ci U dowodem wp aty. Decyzj o zwrocie op aty podejmuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej U 8. W innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, decyzje o zwrocie op aty za studia podyplomowe na pisemny wniosek s uchacza podejmuje kierownik w a ciwej podstawowej jednostki organizacyjnej U. VIII. Nadzór nad dzia alno ci studiów podyplomowych Nadzór nad organizacj i funkcjonowaniem studiów podyplomowych sprawuje Prorektor U ds. programów i jako ci kszta cenia. 2. Nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi sprawuje rada prowadz cej je podstawowej jednostki organizacyjnej U. 3. Jako kszta cenia na studiach podyplomowych podlega ocenie, dokonywanej corocznie przez s uchaczy studiów podyplomowych w formie anonimowych ankiet, chyba, e w umowie o warunkach odp atno ci za studia podyplomowe postanowiono inaczej. Ankiet przeprowadza kierownik studiów. 4. Wyniki ankiety stanowi za cznik do corocznego sprawozdania z przebiegu studiów podyplomowych, o których mowa w 11 pkt 9. IX. Zadania Centrum Obs ugi Studenta. 16 Do zada Centrum Obs ugi Studenta U nale y w szczególno ci: 1) przyjmowanie dokumentacji w sprawie powo ania i likwidacji studiów podyplomowych oraz przekazywanie jej w a ciwym jednostkom, 2) informowanie kierowników studiów podyplomowych o obowi zuj cych przepisach dotycz cych tej formy kszta cenia, 3) aktualizowanie oferty studiów podyplomowych na stronie internetowej U.

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r.

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. ZASADY udzielania i umarzania po yczek, udzielania dotacji oraz dop at do oprocentowania kredytów i po yczek

Bardziej szczegółowo

do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r.

do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r. Za cznik do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW ORAZ PROWADZENIA BADA NAUKOWYCH PRZEZ DOKTORANTÓW NA WYDZIALE MECHANICZNYM

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Stopniami naukowymi sà stopnie doktora i doktora

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03 brzmienie od 2010-04-03 Ustawa o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [1] z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152)

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 CZ A a) Cel krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik tyfloinformatyk Warszawa 2012 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z Okr gow Komisj Egzaminacyjn

Bardziej szczegółowo