Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 15 /2015 Senatu PWSZ w Sandomierzu z dnia r. Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu 1

2 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Organizacja studiów III. Rekrutacja IV. Prawa i obowiązki słuchacza V. Skreślenie z listy słuchaczy i wznowienie studiów podyplomowych VI. Praktyki zawodowe VII. Organizacja procesu dydaktycznego VIII. Zaliczanie semestru IX. Ukończenie studiów X. Postanowienia końcowe 2

3 I. Postanowienia ogólne 1 Studia podyplomowe funkcjonują w oparciu o: a) art. 6 ust.1 pkt 5, art.8 ust.7, art. 8a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2014 poz z późn. zm.); b) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. Nr 25 poz. 131); c) 5 ust. 1 pkt. b Statutu Uczelni zatwierdzonego uchwałą Nr 1/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu z dnia 13 marca 2015 r. 2 Ramowy Regulamin studiów podyplomowych zwany w treści regulaminem określa: a) zasady oraz tryb organizacji i prowadzenia studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu, zwanej dalej Uczelnią ; b) uprawnienia i obowiązki osób uczęszczających na studia podyplomowe. 3 Użyte w regulaminie terminy oznaczają: a) Uczelnia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu; b) instytut - jednostka organizacyjna prowadzącą studia podyplomowe; c) słuchacz - osoba przyjęta na studia podyplomowe; d) Dyrektor Instytutu - osoba sprawująca z upoważnienia rektora ogólny nadzór nad funkcjonującymi w Uczelni studiami podyplomowymi; e) studia podyplomowe - forma kształcenia, trwająca nie krócej niż 2 semestry, na które przyjmowani są kandydaci posiadający wykształcenie wyższe, co najmniej pierwszego stopnia; f) efekty kształcenia - zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia na studiach podyplomowych przez osobę uczącą się; g) kwalifikacje podyplomowe - osiągniecie zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych, potwierdzone świadectwem; h) punkty ECTS - punkty zdefiniowane w Europejskim Systemie Akumulacji i Transferu punktów zaliczeniowych, jako miara średniego nakładu pracy słuchacza studiów podyplomowych, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia; i) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - dokument wydany po uzyskaniu określonych efektów kształcenia na studiach podyplomowych, potwierdzający kwalifikacje podyplomowe. II. Organizacja studiów 4 1. Studia podyplomowe są prawem przewidzianą formą działalności dydaktycznej Uczelni, służącą uzyskaniu nowych umiejętności, niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie, uzupełnieniu bądź zaktualizowaniu wiedzy zdobytej w toku studiów wyższych. 2. Osoby niebędące polskimi obywatelami (cudzoziemcy) mogą podejmować studia podyplomowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 5 3

4 1. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe: a) w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest, co najmniej jeden kierunek studiów, prowadzony przez uczelnię; b) za zgodą ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, w innych obszarach kształcenia, niż te, o których mowa w ust.1; wydaną po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego; 2. Do prowadzenia studiów podyplomowych, zgodnych z prowadzonymi kierunkami kształcenia, uprawnione są wszystkie instytuty. 3. Studia podyplomowe w Uczelni mogą być prowadzone: a) wspólnie z innymi uczelniami, instytucjami naukowymi, a także we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi; b) na zamówienie konkretnego zleceniodawcy. 4. Studia, o których mowa w ust. 3, prowadzone są w oparciu o podpisane porozumienie określające zasady prowadzenia studiów, w tym prawa i obowiązki słuchacza, warunki ukończenia studiów, a także prawa i obowiązki poszczególnych jednostek, w szczególności w zakresie finansowania. Porozumienie ze strony Uczelni podpisuje Rektor. 6 W Uczelni prowadzi się studia kwalifikacyjne i doskonalące: a) kwalifikacyjne dla nauczycieli oraz dla innych zawodów w zakresie uzyskania uprawnień zawodowych, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami, określonymi dla tych zawodów, przez właściwych ministrów; b) doskonalące - umożliwiające zainteresowanym absolwentom studiów wyższych, aktualizację wiedzy zdobytej na studiach I lub II stopnia, nabycie umiejętności i kompetencji społecznych, przydatnych na rynku pracy lub przygotowanie do zdawania egzaminów państwowych Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry i umożliwiają zdobycie przez słuchacza co najmniej 60 punktów ECTS, z zastrzeżeniem ust Czas trwania studiów podyplomowych, kwalifikacyjnych oraz warunki studiowania określają szczegółowe rozporządzenia właściwych ministrów Studia podyplomowe można uruchomić, jeśli liczba słuchaczy, będzie nie mniejsza niż 15 osób. 2. W przypadku zgłoszenia się liczby kandydatów mniejszej od wymaganej, Dyrektor Instytutu, odwołuje uruchomienie studiów, o czym bezzwłocznie informuje osoby zainteresowane tą formą kształcenia oraz kwestora. 3. Kwestor dokonuje zwrotu opłaty, tym kandydatom, którzy jej dokonali. 4. Na uzasadniony wniosek Dyrektora Instytutu, Rektor może wyrazić zgodę, na uruchomienie studiów, poniżej wymaganej liczby słuchaczy, niż określona w ust.1, pod warunkiem ich samofinansowania się Jednostka organizacyjna prowadząca studia podyplomowe jest zobowiązana do: a) przestrzegania praw słuchacza przewidzianych niniejszym regulaminem; b) przeprowadzania zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich, posiadających odpowiednie kwalifikacje merytoryczne i dydaktyczne; c) zapewnienia sal dydaktycznych; 4

5 d) zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej oraz administracyjnej do prowadzenia wymaganej dokumentacji, dotyczącej przebiegu studiów; e) zapewnienia możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych Uczelni, na zasadach ustalonych przez bibliotekę; f) udostępnianie na stronie internetowej Uczelni: sylabusów (kart przedmiotu) przedmiotu/modułu, harmonogramów zajęć dydaktycznych, informacji o wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone na studiach podyplomowych; g) wydania po ukończeniu studiów świadectwa, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji podyplomowych; h) terminowego sporządzania dokumentacji dotyczącej tworzenia i uruchamiania studiów oraz rozliczania wydatkowanych środków finansowych; i) sporządzania umów ze słuchaczami o warunkach odpłatności za studia; j) prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów: k) założenie i prowadzenie teczki akt osobowych słuchacza, w której przechowuje się: kwestionariusz osobowy; odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia; inne dokumenty poświadczające wymagane kwalifikacje; kserokopia dowodu osobistego; karty okresowych osiągnięć słuchacza; jeden egzemplarz pracy dyplomowej, jeśli studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej; recenzje pracy dyplomowej; protokół z egzaminu dyplomowego; świadectwo ukończenia studiów podyplomowych egzemplarz do akt; 2. W Uczelni prowadzi się rejestr słuchaczy (album słuchacza) oraz rejestr wydanych świadectw ukończenia studiów podyplomowych (księga dyplomów). 3. Przebieg studiów podyplomowych jest dokumentowany w protokole egzaminacyjnym i zaliczeniowym, w karcie okresowych osiągnięć słuchacza oraz indeksie Dyrektor Instytutu występuje do Rektora z wnioskiem o utworzenie i uruchomienie studiów podyplomowych. 2. Dyrektor Instytutu prowadzącego studia podyplomowe, w szczególności: a) nadzoruje prawidłowość sporządzania wymaganej dokumentacji programowo-organizacyjnej studiów, a także kontroluje terminowość obiegu wymaganych dokumentów; b) nadzoruje właściwy dobór kadry dydaktycznej; c) wnioskuje do Rektora o skreślenie z listy słuchacza ; d) zabezpiecza sale dydaktyczne w wyposażenie niezbędne do prawidłowej realizacji programu kształcenia; e) monitoruje jakość kształcenia zgodnie z Uczelnianym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia W celu właściwej organizacji studiów podyplomowych oraz sprawowania nadzoru nad jakością kształcenia, Rektor może powołać kierownika studiów na wniosek Dyrektora Instytutu. 2. Do obowiązków kierownika studiów podyplomowych w szczególności należy: a) przygotowanie pełnej dokumentacji dotyczącej uruchamiania studiów; b) nadzór nad właściwą organizacją zajęć dydaktycznych; c) zapewnienie obsady kadrowej, posiadającej odpowiednie kwalifikacje do rodzaju prowadzonych zajęć; d) prowadzenie kontroli prawidłowości i terminowości wpłat dokonywanych przez słuchaczy; 5

6 e) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów. 3. Do kompetencji kierownika studiów należy: a) nadzór nad jakością i efektami kształcenia; b) wydawanie zaleceń nauczycielom akademickim prowadzącym zajęcia dydaktyczne Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych powierza się, zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, nauczycielom akademickim, zatrudnionym w Uczelni. 2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu uzyskania przez słuchacza, wymaganych efektów kształcenia, dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich spoza macierzystej Uczelni oraz przez inne osoby, posiadające doświadczenie zawodowe, specjalistyczną wiedzę merytoryczną i umiejętności dydaktyczne, niezbędne do ich prowadzenia. 3. Nauczycieli akademickich, realizują zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych w oparciu o umowę cywilno-prawną. 13 Do obowiązków nauczyciela akademickiego, prowadzącego zajęcia dydaktyczne, w szczególności należy: a) przygotowanie karty przedmiotu/modułu wg procedury aktualizacji kart przedmiotów; b) opracowanie materiałów dydaktycznych dla słuchaczy; c) zapoznanie słuchaczy na pierwszych zajęciach dydaktycznych z: założonymi efektami kształcenia dla przedmiotu/modułu, zasadami zaliczenia przedmiotu i kryteriami oceniania modułowych efektów kształcenia, obowiązującą literaturą, d) prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami zapewniającymi osiągnięcie założonych efektów kształcenia; e) weryfikacja efektów kształcenia; f) dokonywanie odpowiednich wpisów w protokołach zaliczeń i kartach okresowych osiągnięć; g) promotorstwo prac dyplomowych, wg zasad określonych w odrębnym zarządzeniu Rektora Źródłem finansowania usług edukacyjnych, świadczonych na studiach podyplomowych, są opłaty słuchaczy. 2. Wysokość opłat za studia dla całego cyklu kształcenia, ustala Rektor w drodze Zarządzenia. 3. Szczegółowe warunki odpłatności określa umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy Uczelnią a słuchaczem Senat podejmuje uchwałę o utworzeniu Studiów podyplomowych w oparciu o wniosek złożony u Rektora przez Dyrektora Instytutu wraz z programem kształcenia. 2. Senat uchwala program kształcenia, co najmniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem cyklu kształcenia. 3. Zmiany w programie kształcenia obejmujące powyżej 30% punktów ECTS, a wynikające ze zmiany przepisów prawa oraz procesu doskonalenia jakości kształcenia, uchwala Senat, na wniosek Dyrektora Instytutu. 4. Zmiany w programie kształcenia, obejmujące 30% i mniej punktów ECTS, wynikające z przeprowadzonej ewaluacji końcowej studiów, zatwierdza Rektor na pisemny, uzasadniony wniosek Dyrektora Instytutu. 5. Zmiany, o których mowa w ust. 3 i 4, wprowadza się od nowego cyklu kształcenia. 6

7 III. Rekrutacja Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty: a) kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe (załącznik nr 1do niniejszego regulaminu); b) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem; c) kserokopie dokumentów poświadczających wymagane kwalifikacje, d) fotografie o wymiarach 35x45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem; e) kserokopię dowodu osobistego. 2. Przyjęcie na studia odbywa się po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie kompletu dokumentów kandydata, zgodnie z zasadami rekrutacyjnymi określanymi na daną edycję studiów podyplomowych, przez jednostkę organizującą studia. 3. Rekrutację na studia podyplomowe przeprowadza Dyrektor Instytutu lub powołana przez niego komisja rekrutacyjna. 4. Warunki rekrutacji, jej termin, wysokość opłaty umieszcza się na stronie internetowej Uczelni Informacje o przyjęciu/ nie przyjęciu na studia wraz z informacją o terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, doręcza się kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji lub drogą Kandydat, w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o przyjęciu na studia potwierdza (pisemnie, telefonicznie, ) swoją decyzję o podjęciu studiów lub rezygnacji z nich. 3. W przypadku pozytywnej decyzji o podjęciu studiów, kandydat podpisuje w wyznaczonym terminie, umowę o warunkach odpłatności za studia i dokonuje opłaty za świadczone usługi edukacyjne, wg ustalonych umową zasad. IV. Prawa i obowiązki słuchacza 18 Słuchacz ma prawo do: 1. korzystania z bazy dydaktycznej Uczelni niezbędnej do realizacji programu studiów; 2. korzystania ze zbiorów bibliotecznych na zasadach określonych w regulaminie organizacyjnym biblioteki uczelnianej; 3. korzystania z konsultacji z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia; 4. wglądu do swoich pisemnych prac zaliczeniowych lub egzaminacyjnych; 5. zgłaszania władzom instytutu bądź uczelni wniosków i postulatów dotyczących planów studiów i programów nauczania oraz organizacji kształcenia i obsługi administracyjnej; 6. wyrażania opinii o poziomie i sposobie prowadzenia zajęć dydaktycznych, programów kształcenia, organizacji studiów oraz pracy nauczycieli akademickich; 7. składania do Rektora odwołania od decyzji w sprawach objętych regulaminem studiów. 19 Słuchacz ma obowiązek: 1. aktywnego uczestnictwa w zajęciach określonych planem studiów; 2. uzyskania wymaganych punktów ECTS, zaliczenia wszystkich przedmiotów oraz spełniania innych wymogów przewidzianych w programie kształcenia; 3. terminowego regulowania zobowiązań finansowych wobec Uczelni; 4. niezwłocznego zawiadamiania władz instytutu o zmianie danych osobowych; 7

8 5. szanowania mienia Uczelni i ponoszenia odpowiedzialności materialnej za jego zniszczenie lub stratę; 6. przestrzegania zasad ustalonych niniejszym regulaminem i innymi, wewnętrznymi aktami prawnymi, dotyczącymi funkcjonowania studiów podyplomowych, dostępnymi na stronnie internetowej Uczelni. V. Skreślenie z listy słuchaczy i wznowienie studiów podyplomowych W stosunku do słuchacza, który nie uzyskał w ustalonym terminie zaliczenia semestru Dyrektor Instytutu występuje z wnioskiem do Rektora o podjęcie decyzji o powtarzaniu semestru lub skreśleniu z listy słuchaczy. 2. Rektor na wniosek Dyrektora Instytutu skreśla słuchacza z listy słuchaczy w przypadku: a) niepodjęcia studiów; b) pisemnej rezygnacji ze studiów; c) nieuzyskania zaliczenia semestru w określonym terminie; d) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego e) niewniesienia w ustalonym umową terminie opłaty semestralnej za studia; f) śmierci słuchacza. 3. Decyzja, o której mowa w ust. 1 i 2, doręczana jest słuchaczowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 4. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2, przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie decyzji przez Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna. 5. Słuchacz skreślony z listy słuchaczy winien uregulować wszelkie inne zobowiązania wobec Uczelni Osoba skreślona z listy słuchaczy studiów podyplomowych może ubiegać się o wznowienie studiów, nie później niż w ciągu 2 lat od daty skreślenia, o ile te studia są nadal prowadzone. 2. Decyzje w sprawie wznowienia studiów podyplomowych podejmuje Rektor. 3. Dyrektor Instytutu określa jednocześnie warunki wznowienia, w tym opłatę za kontynuowanie studiów po ich wznowieniu. VI. Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu studiów i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. 2. Brak zaliczenia praktyki traktowany jest na równi z brakiem zaliczenia każdego innego przedmiotu. 3. Praktyki mogą odbywać się w ramach porozumień z zakładami pracy. 4. Praktykę zalicza nauczyciel akademicki będący opiekunem praktyk z ramienia Uczelni. 5. Opiekuna praktyk wyznacza Dyrektor Instytutu. 6. W przypadku zgodności wykonywanych przez słuchacza obowiązków zawodowych, z programem praktyk, opiekun praktyk może dokonać ich zaliczenia, na zasadach ustalonych przez Dyrektora Instytutu, bez konieczności odbywania praktyki w czasie studiowania. 8

9 VII. Organizacja procesu dydaktycznego Rok akademicki to okres kalendarzowy, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne oraz zaliczenia przedmiotów/modułów przewidziane w planie studiów. 2. Okresem rozliczeniowym jest semestr. 3. Szczegółowe zasady organizacji roku akademickiego na studiach podyplomowych z wyodrębnieniem terminów semestrów i harmonogramów zajęć, określa Dyrektor Instytutu i podaje do wiadomości na stronie internetowej Na studiach podyplomowych stosuje się system akumulacji punktów ECTS, służący realizacji idei mobilności słuchaczy pomiędzy różnymi ośrodkami kształcenia ustawicznego w kraju i za granicą. 2. Liczba punktów ECTS jest miarą średniego nakładu pracy słuchacza, niezbędnego do uzyskania zakładanych w programie studiów efektów kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 3. Punkty zaliczeniowe odzwierciedlają łączny czas pracy słuchacza (bezpośredni udział w zajęciach dydaktycznych, samodzielną pracę słuchacza, czas przeznaczony na przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu/modułu), niezbędny do osiągnięcia zakładanych w przedmiocie i programie studiów efektów kształcenia. Jeden punkt ECTS odpowiada średnio godzinom pracy słuchacza. 4. Wszystkim przedmiotom, przewidzianym w planie studiów danego kierunku, przypisuje się punkty zaliczeniowe. 5. Punkty ECTS przypisuje się także: pracy dyplomowej do 10 punktów; praktykom zawodowym do 5 punktów, jeśli program kształcenia praktyki przewiduje. 6. Słuchacz ma obowiązek uzyskania na studiach dwusemestralnych co najmniej 60 punktów ECTS, a w semestrze co najmniej 30 punktów ECTS. 7. W przypadku studiów podyplomowych, trwających dłużej niż 2 semestry, liczba punktów ECTS powinna być odpowiednio wyższa niż 60. VIII. Zaliczanie semestru Prowadzący przedmiot na pierwszych zajęciach zapoznaje słuchaczy z założonymi efektami kształcenia i podaje zasady ich weryfikacji oraz kryteria oceny, w tym zasady zaliczania oraz usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach. 2. Formami weryfikacji i dokumentowania efektów kształcenia mogą być, miedzy innymi: a) praca pisemna, sporządzony projekt indywidualny lub grupowy; b) egzamin cząstkowy lub końcowy (ustny, testowy); c) aktywne uczestnictwo w zajęciach; d) inne, określone w karcie przedmiotu. 3. Słuchacz zalicza przedmiot, jeśli osiągnął wszystkie zaplanowane efekty kształcenia. 4. Słuchacz, który nie uzyskał zaliczenia przedmiotu ma prawo - na własny wniosek złożony w ciągu 7 dni - do jednego terminu poprawkowego z każdego przedmiotu, w okresie nieprzekraczającym 30 dni, od daty pierwszego zaliczenia. 5. Zaliczenie semestru następuje wówczas, gdy słuchacz zaliczył wszystkie przedmioty i uzyskał wymaganą dla semestru liczbę punktów ECTS, nie później niż miesiąc po zakończeniu semestru. 6. Słuchaczowi studiów podyplomowych nie przysługuje komisyjne zaliczenie przedmiotu. 9

10 26 1. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen oraz odpowiadające im oceny w systemie punktowym (ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów): a) bardzo dobry (bdb) 5,0 A (w systemie ECTS) b) plus dobry (+ db) 4,5 B (w systemie ECTS) c) dobry (db) 4,0 C (w systemie ECTS) d) plus dostateczny (+dst) 3,5 D (w systemie ECTS) e) dostateczny (dst) 3,0 E (w systemie ECTS) f) niedostateczny (ndst) 2,0 FX, F (w systemie ECTS) 2. Zasady zaliczania oraz sposoby weryfikacji efektów kształcenia ustala się w karcie przedmiotu/modułu. 3. Ogólna ocena pracy dyplomowej jest średnią ocen wystawionych przez promotora i recenzenta. IX. Ukończenie studiów 27 Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest: 1. uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS; 2. zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów; 3. zdanie ustnego /pisemnego egzaminu dyplomowego lub napisanie i obrona pracy dyplomowej przed komisją egzaminacyjną, w skład której wchodzą: przewodniczący, promotor oraz recenzent. Komisji przewodniczy nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni ze stopniem naukowym co najmniej doktora; 4. spełnienie innych wymagań przewidzianych regulaminem oraz złożenie wszystkich wymaganych dokumentów. 5. Wyboru formy egzaminu dyplomowego, o których mowa w ust. 3, dokonuje Dyrektor Instytutu W przypadku studiów podyplomowych kończących się napisaniem pracy dyplomowej należy przestrzegać następujących zasad: a) tematyka pracy dyplomowej jest ściśle związana ze specjalnością kształcenia, ma charakter praktyczny, przydatny w pracy zawodowej; b) praca jest napisana zgodnie z wymaganiami edytorskimi określonymi przez Dyrektora Instytutu, 2. Słuchacz zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową do końca ostatniego semestru studiów. 3. Na wniosek słuchacza, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor Instytutu może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej, nie więcej jednak niż o 3 miesiące. Po tym terminie słuchacz zostaje skreślony z listy słuchaczy. 4. Egzamin dyplomowy winien odbyć się w terminie nieprzekraczającym miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej; 5. Dyrektor Instytutu może ustalić indywidualny termin egzaminu dyplomowego dla słuchacza, który złożył pracę dyplomową z wyprzedzeniem obowiązujących terminów. 6. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostateczny (2,0) albo nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, Dyrektor Instytutu wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. 7. Powtórny egzamin nie może się odbyć wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie dwóch miesięcy od daty pierwszego egzaminu. 8. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie Dyrektor Instytutu występuje z wnioskiem do Rektora o skreślenie słuchacza z listy słuchaczy. 10

11 29 1. Ukończenie studiów podyplomowych następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. 2. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: a) średnia ocen uzyskanych w trakcie studiowania, b) ocena pracy dyplomowej, c) ocena egzaminu dyplomowego. 3. Ostateczny wynik studiów stanowi sumę: 1/2 oceny wymienionej w ust. 2 pkt. 1 oraz po 1/4 ocen wymienionych w ust. 2 pkt Wynik podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. W świadectwie ukończenia studiów wpisuje się ogólny wynik studiów z ust. 3, jako: dostateczny 3,0 przy wyniku do 3,25 plus dostateczny 3,5 przy wyniku 3,26 3,75 dobry 4,0 przy wyniku 3,76 4,25 plus dobry 4,5 przy wyniku 4,26 4,75 bardzo dobry 5,0 przy wyniku powyżej 4, Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje w ciągu 30 dni od daty złożenia egzaminu, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wraz z odpisem wg wzoru ustalonego w Uczelni. 2. Świadectwo jest wydawane absolwentowi po uregulowaniu przez niego wszystkich zobowiązań wobec Uczelni. 3. Za świadectwo pobiera się opłatę w aktualnie obowiązującej wysokości, regulowanej przepisami prawa. 4. W razie utraty świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Uczelnia może wystawić jego duplikat. X. Postanowienia końcowe Decyzje we wszystkich sprawach objętych regulaminem studiów podejmuje Rektor. 2. Od decyzji Rektora przysługuje słuchaczowi prawo złożenia wniosku do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy. 3. Wniosek powinien być złożony na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 4. Decyzja Rektora w postępowaniu odwoławczym jest ostateczna. 32 W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, dotyczących zasad i trybu odbywania studiów podyplomowych decyduje Rektor. 33 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2015/

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 UMOWA NR o świadczenie usług edukacyjnych związanych z kształceniem na studiach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do STATUTU

Załącznik nr 1 do STATUTU Strona 1 z 8 POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY O'CHIKARA W GLIWICACH Załącznik nr 1 do STATUTU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Gliwice 2014 Strona

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Podstawa prawna: Ogólne zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr RK/0210/14/2014 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT EKONOMICZNY PRACE DYPLOMOWE WYMOGI Niniejszy tekst redagowany jest w formule zaleceń adresowanych do studentów przygotowujących prace dyplomowe (licencjackie)

Bardziej szczegółowo