Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 15 /2015 Senatu PWSZ w Sandomierzu z dnia r. Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu 1

2 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Organizacja studiów III. Rekrutacja IV. Prawa i obowiązki słuchacza V. Skreślenie z listy słuchaczy i wznowienie studiów podyplomowych VI. Praktyki zawodowe VII. Organizacja procesu dydaktycznego VIII. Zaliczanie semestru IX. Ukończenie studiów X. Postanowienia końcowe 2

3 I. Postanowienia ogólne 1 Studia podyplomowe funkcjonują w oparciu o: a) art. 6 ust.1 pkt 5, art.8 ust.7, art. 8a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2014 poz z późn. zm.); b) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. Nr 25 poz. 131); c) 5 ust. 1 pkt. b Statutu Uczelni zatwierdzonego uchwałą Nr 1/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu z dnia 13 marca 2015 r. 2 Ramowy Regulamin studiów podyplomowych zwany w treści regulaminem określa: a) zasady oraz tryb organizacji i prowadzenia studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu, zwanej dalej Uczelnią ; b) uprawnienia i obowiązki osób uczęszczających na studia podyplomowe. 3 Użyte w regulaminie terminy oznaczają: a) Uczelnia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu; b) instytut - jednostka organizacyjna prowadzącą studia podyplomowe; c) słuchacz - osoba przyjęta na studia podyplomowe; d) Dyrektor Instytutu - osoba sprawująca z upoważnienia rektora ogólny nadzór nad funkcjonującymi w Uczelni studiami podyplomowymi; e) studia podyplomowe - forma kształcenia, trwająca nie krócej niż 2 semestry, na które przyjmowani są kandydaci posiadający wykształcenie wyższe, co najmniej pierwszego stopnia; f) efekty kształcenia - zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia na studiach podyplomowych przez osobę uczącą się; g) kwalifikacje podyplomowe - osiągniecie zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych, potwierdzone świadectwem; h) punkty ECTS - punkty zdefiniowane w Europejskim Systemie Akumulacji i Transferu punktów zaliczeniowych, jako miara średniego nakładu pracy słuchacza studiów podyplomowych, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia; i) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - dokument wydany po uzyskaniu określonych efektów kształcenia na studiach podyplomowych, potwierdzający kwalifikacje podyplomowe. II. Organizacja studiów 4 1. Studia podyplomowe są prawem przewidzianą formą działalności dydaktycznej Uczelni, służącą uzyskaniu nowych umiejętności, niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie, uzupełnieniu bądź zaktualizowaniu wiedzy zdobytej w toku studiów wyższych. 2. Osoby niebędące polskimi obywatelami (cudzoziemcy) mogą podejmować studia podyplomowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 5 3

4 1. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe: a) w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest, co najmniej jeden kierunek studiów, prowadzony przez uczelnię; b) za zgodą ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, w innych obszarach kształcenia, niż te, o których mowa w ust.1; wydaną po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego; 2. Do prowadzenia studiów podyplomowych, zgodnych z prowadzonymi kierunkami kształcenia, uprawnione są wszystkie instytuty. 3. Studia podyplomowe w Uczelni mogą być prowadzone: a) wspólnie z innymi uczelniami, instytucjami naukowymi, a także we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi; b) na zamówienie konkretnego zleceniodawcy. 4. Studia, o których mowa w ust. 3, prowadzone są w oparciu o podpisane porozumienie określające zasady prowadzenia studiów, w tym prawa i obowiązki słuchacza, warunki ukończenia studiów, a także prawa i obowiązki poszczególnych jednostek, w szczególności w zakresie finansowania. Porozumienie ze strony Uczelni podpisuje Rektor. 6 W Uczelni prowadzi się studia kwalifikacyjne i doskonalące: a) kwalifikacyjne dla nauczycieli oraz dla innych zawodów w zakresie uzyskania uprawnień zawodowych, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami, określonymi dla tych zawodów, przez właściwych ministrów; b) doskonalące - umożliwiające zainteresowanym absolwentom studiów wyższych, aktualizację wiedzy zdobytej na studiach I lub II stopnia, nabycie umiejętności i kompetencji społecznych, przydatnych na rynku pracy lub przygotowanie do zdawania egzaminów państwowych Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry i umożliwiają zdobycie przez słuchacza co najmniej 60 punktów ECTS, z zastrzeżeniem ust Czas trwania studiów podyplomowych, kwalifikacyjnych oraz warunki studiowania określają szczegółowe rozporządzenia właściwych ministrów Studia podyplomowe można uruchomić, jeśli liczba słuchaczy, będzie nie mniejsza niż 15 osób. 2. W przypadku zgłoszenia się liczby kandydatów mniejszej od wymaganej, Dyrektor Instytutu, odwołuje uruchomienie studiów, o czym bezzwłocznie informuje osoby zainteresowane tą formą kształcenia oraz kwestora. 3. Kwestor dokonuje zwrotu opłaty, tym kandydatom, którzy jej dokonali. 4. Na uzasadniony wniosek Dyrektora Instytutu, Rektor może wyrazić zgodę, na uruchomienie studiów, poniżej wymaganej liczby słuchaczy, niż określona w ust.1, pod warunkiem ich samofinansowania się Jednostka organizacyjna prowadząca studia podyplomowe jest zobowiązana do: a) przestrzegania praw słuchacza przewidzianych niniejszym regulaminem; b) przeprowadzania zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich, posiadających odpowiednie kwalifikacje merytoryczne i dydaktyczne; c) zapewnienia sal dydaktycznych; 4

5 d) zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej oraz administracyjnej do prowadzenia wymaganej dokumentacji, dotyczącej przebiegu studiów; e) zapewnienia możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych Uczelni, na zasadach ustalonych przez bibliotekę; f) udostępnianie na stronie internetowej Uczelni: sylabusów (kart przedmiotu) przedmiotu/modułu, harmonogramów zajęć dydaktycznych, informacji o wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone na studiach podyplomowych; g) wydania po ukończeniu studiów świadectwa, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji podyplomowych; h) terminowego sporządzania dokumentacji dotyczącej tworzenia i uruchamiania studiów oraz rozliczania wydatkowanych środków finansowych; i) sporządzania umów ze słuchaczami o warunkach odpłatności za studia; j) prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów: k) założenie i prowadzenie teczki akt osobowych słuchacza, w której przechowuje się: kwestionariusz osobowy; odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia; inne dokumenty poświadczające wymagane kwalifikacje; kserokopia dowodu osobistego; karty okresowych osiągnięć słuchacza; jeden egzemplarz pracy dyplomowej, jeśli studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej; recenzje pracy dyplomowej; protokół z egzaminu dyplomowego; świadectwo ukończenia studiów podyplomowych egzemplarz do akt; 2. W Uczelni prowadzi się rejestr słuchaczy (album słuchacza) oraz rejestr wydanych świadectw ukończenia studiów podyplomowych (księga dyplomów). 3. Przebieg studiów podyplomowych jest dokumentowany w protokole egzaminacyjnym i zaliczeniowym, w karcie okresowych osiągnięć słuchacza oraz indeksie Dyrektor Instytutu występuje do Rektora z wnioskiem o utworzenie i uruchomienie studiów podyplomowych. 2. Dyrektor Instytutu prowadzącego studia podyplomowe, w szczególności: a) nadzoruje prawidłowość sporządzania wymaganej dokumentacji programowo-organizacyjnej studiów, a także kontroluje terminowość obiegu wymaganych dokumentów; b) nadzoruje właściwy dobór kadry dydaktycznej; c) wnioskuje do Rektora o skreślenie z listy słuchacza ; d) zabezpiecza sale dydaktyczne w wyposażenie niezbędne do prawidłowej realizacji programu kształcenia; e) monitoruje jakość kształcenia zgodnie z Uczelnianym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia W celu właściwej organizacji studiów podyplomowych oraz sprawowania nadzoru nad jakością kształcenia, Rektor może powołać kierownika studiów na wniosek Dyrektora Instytutu. 2. Do obowiązków kierownika studiów podyplomowych w szczególności należy: a) przygotowanie pełnej dokumentacji dotyczącej uruchamiania studiów; b) nadzór nad właściwą organizacją zajęć dydaktycznych; c) zapewnienie obsady kadrowej, posiadającej odpowiednie kwalifikacje do rodzaju prowadzonych zajęć; d) prowadzenie kontroli prawidłowości i terminowości wpłat dokonywanych przez słuchaczy; 5

6 e) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów. 3. Do kompetencji kierownika studiów należy: a) nadzór nad jakością i efektami kształcenia; b) wydawanie zaleceń nauczycielom akademickim prowadzącym zajęcia dydaktyczne Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych powierza się, zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, nauczycielom akademickim, zatrudnionym w Uczelni. 2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu uzyskania przez słuchacza, wymaganych efektów kształcenia, dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich spoza macierzystej Uczelni oraz przez inne osoby, posiadające doświadczenie zawodowe, specjalistyczną wiedzę merytoryczną i umiejętności dydaktyczne, niezbędne do ich prowadzenia. 3. Nauczycieli akademickich, realizują zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych w oparciu o umowę cywilno-prawną. 13 Do obowiązków nauczyciela akademickiego, prowadzącego zajęcia dydaktyczne, w szczególności należy: a) przygotowanie karty przedmiotu/modułu wg procedury aktualizacji kart przedmiotów; b) opracowanie materiałów dydaktycznych dla słuchaczy; c) zapoznanie słuchaczy na pierwszych zajęciach dydaktycznych z: założonymi efektami kształcenia dla przedmiotu/modułu, zasadami zaliczenia przedmiotu i kryteriami oceniania modułowych efektów kształcenia, obowiązującą literaturą, d) prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami zapewniającymi osiągnięcie założonych efektów kształcenia; e) weryfikacja efektów kształcenia; f) dokonywanie odpowiednich wpisów w protokołach zaliczeń i kartach okresowych osiągnięć; g) promotorstwo prac dyplomowych, wg zasad określonych w odrębnym zarządzeniu Rektora Źródłem finansowania usług edukacyjnych, świadczonych na studiach podyplomowych, są opłaty słuchaczy. 2. Wysokość opłat za studia dla całego cyklu kształcenia, ustala Rektor w drodze Zarządzenia. 3. Szczegółowe warunki odpłatności określa umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy Uczelnią a słuchaczem Senat podejmuje uchwałę o utworzeniu Studiów podyplomowych w oparciu o wniosek złożony u Rektora przez Dyrektora Instytutu wraz z programem kształcenia. 2. Senat uchwala program kształcenia, co najmniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem cyklu kształcenia. 3. Zmiany w programie kształcenia obejmujące powyżej 30% punktów ECTS, a wynikające ze zmiany przepisów prawa oraz procesu doskonalenia jakości kształcenia, uchwala Senat, na wniosek Dyrektora Instytutu. 4. Zmiany w programie kształcenia, obejmujące 30% i mniej punktów ECTS, wynikające z przeprowadzonej ewaluacji końcowej studiów, zatwierdza Rektor na pisemny, uzasadniony wniosek Dyrektora Instytutu. 5. Zmiany, o których mowa w ust. 3 i 4, wprowadza się od nowego cyklu kształcenia. 6

7 III. Rekrutacja Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty: a) kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe (załącznik nr 1do niniejszego regulaminu); b) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem; c) kserokopie dokumentów poświadczających wymagane kwalifikacje, d) fotografie o wymiarach 35x45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem; e) kserokopię dowodu osobistego. 2. Przyjęcie na studia odbywa się po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie kompletu dokumentów kandydata, zgodnie z zasadami rekrutacyjnymi określanymi na daną edycję studiów podyplomowych, przez jednostkę organizującą studia. 3. Rekrutację na studia podyplomowe przeprowadza Dyrektor Instytutu lub powołana przez niego komisja rekrutacyjna. 4. Warunki rekrutacji, jej termin, wysokość opłaty umieszcza się na stronie internetowej Uczelni Informacje o przyjęciu/ nie przyjęciu na studia wraz z informacją o terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, doręcza się kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji lub drogą Kandydat, w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o przyjęciu na studia potwierdza (pisemnie, telefonicznie, ) swoją decyzję o podjęciu studiów lub rezygnacji z nich. 3. W przypadku pozytywnej decyzji o podjęciu studiów, kandydat podpisuje w wyznaczonym terminie, umowę o warunkach odpłatności za studia i dokonuje opłaty za świadczone usługi edukacyjne, wg ustalonych umową zasad. IV. Prawa i obowiązki słuchacza 18 Słuchacz ma prawo do: 1. korzystania z bazy dydaktycznej Uczelni niezbędnej do realizacji programu studiów; 2. korzystania ze zbiorów bibliotecznych na zasadach określonych w regulaminie organizacyjnym biblioteki uczelnianej; 3. korzystania z konsultacji z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia; 4. wglądu do swoich pisemnych prac zaliczeniowych lub egzaminacyjnych; 5. zgłaszania władzom instytutu bądź uczelni wniosków i postulatów dotyczących planów studiów i programów nauczania oraz organizacji kształcenia i obsługi administracyjnej; 6. wyrażania opinii o poziomie i sposobie prowadzenia zajęć dydaktycznych, programów kształcenia, organizacji studiów oraz pracy nauczycieli akademickich; 7. składania do Rektora odwołania od decyzji w sprawach objętych regulaminem studiów. 19 Słuchacz ma obowiązek: 1. aktywnego uczestnictwa w zajęciach określonych planem studiów; 2. uzyskania wymaganych punktów ECTS, zaliczenia wszystkich przedmiotów oraz spełniania innych wymogów przewidzianych w programie kształcenia; 3. terminowego regulowania zobowiązań finansowych wobec Uczelni; 4. niezwłocznego zawiadamiania władz instytutu o zmianie danych osobowych; 7

8 5. szanowania mienia Uczelni i ponoszenia odpowiedzialności materialnej za jego zniszczenie lub stratę; 6. przestrzegania zasad ustalonych niniejszym regulaminem i innymi, wewnętrznymi aktami prawnymi, dotyczącymi funkcjonowania studiów podyplomowych, dostępnymi na stronnie internetowej Uczelni. V. Skreślenie z listy słuchaczy i wznowienie studiów podyplomowych W stosunku do słuchacza, który nie uzyskał w ustalonym terminie zaliczenia semestru Dyrektor Instytutu występuje z wnioskiem do Rektora o podjęcie decyzji o powtarzaniu semestru lub skreśleniu z listy słuchaczy. 2. Rektor na wniosek Dyrektora Instytutu skreśla słuchacza z listy słuchaczy w przypadku: a) niepodjęcia studiów; b) pisemnej rezygnacji ze studiów; c) nieuzyskania zaliczenia semestru w określonym terminie; d) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego e) niewniesienia w ustalonym umową terminie opłaty semestralnej za studia; f) śmierci słuchacza. 3. Decyzja, o której mowa w ust. 1 i 2, doręczana jest słuchaczowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 4. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2, przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie decyzji przez Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna. 5. Słuchacz skreślony z listy słuchaczy winien uregulować wszelkie inne zobowiązania wobec Uczelni Osoba skreślona z listy słuchaczy studiów podyplomowych może ubiegać się o wznowienie studiów, nie później niż w ciągu 2 lat od daty skreślenia, o ile te studia są nadal prowadzone. 2. Decyzje w sprawie wznowienia studiów podyplomowych podejmuje Rektor. 3. Dyrektor Instytutu określa jednocześnie warunki wznowienia, w tym opłatę za kontynuowanie studiów po ich wznowieniu. VI. Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu studiów i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. 2. Brak zaliczenia praktyki traktowany jest na równi z brakiem zaliczenia każdego innego przedmiotu. 3. Praktyki mogą odbywać się w ramach porozumień z zakładami pracy. 4. Praktykę zalicza nauczyciel akademicki będący opiekunem praktyk z ramienia Uczelni. 5. Opiekuna praktyk wyznacza Dyrektor Instytutu. 6. W przypadku zgodności wykonywanych przez słuchacza obowiązków zawodowych, z programem praktyk, opiekun praktyk może dokonać ich zaliczenia, na zasadach ustalonych przez Dyrektora Instytutu, bez konieczności odbywania praktyki w czasie studiowania. 8

9 VII. Organizacja procesu dydaktycznego Rok akademicki to okres kalendarzowy, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne oraz zaliczenia przedmiotów/modułów przewidziane w planie studiów. 2. Okresem rozliczeniowym jest semestr. 3. Szczegółowe zasady organizacji roku akademickiego na studiach podyplomowych z wyodrębnieniem terminów semestrów i harmonogramów zajęć, określa Dyrektor Instytutu i podaje do wiadomości na stronie internetowej Na studiach podyplomowych stosuje się system akumulacji punktów ECTS, służący realizacji idei mobilności słuchaczy pomiędzy różnymi ośrodkami kształcenia ustawicznego w kraju i za granicą. 2. Liczba punktów ECTS jest miarą średniego nakładu pracy słuchacza, niezbędnego do uzyskania zakładanych w programie studiów efektów kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 3. Punkty zaliczeniowe odzwierciedlają łączny czas pracy słuchacza (bezpośredni udział w zajęciach dydaktycznych, samodzielną pracę słuchacza, czas przeznaczony na przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu/modułu), niezbędny do osiągnięcia zakładanych w przedmiocie i programie studiów efektów kształcenia. Jeden punkt ECTS odpowiada średnio godzinom pracy słuchacza. 4. Wszystkim przedmiotom, przewidzianym w planie studiów danego kierunku, przypisuje się punkty zaliczeniowe. 5. Punkty ECTS przypisuje się także: pracy dyplomowej do 10 punktów; praktykom zawodowym do 5 punktów, jeśli program kształcenia praktyki przewiduje. 6. Słuchacz ma obowiązek uzyskania na studiach dwusemestralnych co najmniej 60 punktów ECTS, a w semestrze co najmniej 30 punktów ECTS. 7. W przypadku studiów podyplomowych, trwających dłużej niż 2 semestry, liczba punktów ECTS powinna być odpowiednio wyższa niż 60. VIII. Zaliczanie semestru Prowadzący przedmiot na pierwszych zajęciach zapoznaje słuchaczy z założonymi efektami kształcenia i podaje zasady ich weryfikacji oraz kryteria oceny, w tym zasady zaliczania oraz usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach. 2. Formami weryfikacji i dokumentowania efektów kształcenia mogą być, miedzy innymi: a) praca pisemna, sporządzony projekt indywidualny lub grupowy; b) egzamin cząstkowy lub końcowy (ustny, testowy); c) aktywne uczestnictwo w zajęciach; d) inne, określone w karcie przedmiotu. 3. Słuchacz zalicza przedmiot, jeśli osiągnął wszystkie zaplanowane efekty kształcenia. 4. Słuchacz, który nie uzyskał zaliczenia przedmiotu ma prawo - na własny wniosek złożony w ciągu 7 dni - do jednego terminu poprawkowego z każdego przedmiotu, w okresie nieprzekraczającym 30 dni, od daty pierwszego zaliczenia. 5. Zaliczenie semestru następuje wówczas, gdy słuchacz zaliczył wszystkie przedmioty i uzyskał wymaganą dla semestru liczbę punktów ECTS, nie później niż miesiąc po zakończeniu semestru. 6. Słuchaczowi studiów podyplomowych nie przysługuje komisyjne zaliczenie przedmiotu. 9

10 26 1. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen oraz odpowiadające im oceny w systemie punktowym (ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów): a) bardzo dobry (bdb) 5,0 A (w systemie ECTS) b) plus dobry (+ db) 4,5 B (w systemie ECTS) c) dobry (db) 4,0 C (w systemie ECTS) d) plus dostateczny (+dst) 3,5 D (w systemie ECTS) e) dostateczny (dst) 3,0 E (w systemie ECTS) f) niedostateczny (ndst) 2,0 FX, F (w systemie ECTS) 2. Zasady zaliczania oraz sposoby weryfikacji efektów kształcenia ustala się w karcie przedmiotu/modułu. 3. Ogólna ocena pracy dyplomowej jest średnią ocen wystawionych przez promotora i recenzenta. IX. Ukończenie studiów 27 Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest: 1. uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS; 2. zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów; 3. zdanie ustnego /pisemnego egzaminu dyplomowego lub napisanie i obrona pracy dyplomowej przed komisją egzaminacyjną, w skład której wchodzą: przewodniczący, promotor oraz recenzent. Komisji przewodniczy nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni ze stopniem naukowym co najmniej doktora; 4. spełnienie innych wymagań przewidzianych regulaminem oraz złożenie wszystkich wymaganych dokumentów. 5. Wyboru formy egzaminu dyplomowego, o których mowa w ust. 3, dokonuje Dyrektor Instytutu W przypadku studiów podyplomowych kończących się napisaniem pracy dyplomowej należy przestrzegać następujących zasad: a) tematyka pracy dyplomowej jest ściśle związana ze specjalnością kształcenia, ma charakter praktyczny, przydatny w pracy zawodowej; b) praca jest napisana zgodnie z wymaganiami edytorskimi określonymi przez Dyrektora Instytutu, 2. Słuchacz zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową do końca ostatniego semestru studiów. 3. Na wniosek słuchacza, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor Instytutu może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej, nie więcej jednak niż o 3 miesiące. Po tym terminie słuchacz zostaje skreślony z listy słuchaczy. 4. Egzamin dyplomowy winien odbyć się w terminie nieprzekraczającym miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej; 5. Dyrektor Instytutu może ustalić indywidualny termin egzaminu dyplomowego dla słuchacza, który złożył pracę dyplomową z wyprzedzeniem obowiązujących terminów. 6. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostateczny (2,0) albo nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, Dyrektor Instytutu wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. 7. Powtórny egzamin nie może się odbyć wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie dwóch miesięcy od daty pierwszego egzaminu. 8. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie Dyrektor Instytutu występuje z wnioskiem do Rektora o skreślenie słuchacza z listy słuchaczy. 10

11 29 1. Ukończenie studiów podyplomowych następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. 2. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: a) średnia ocen uzyskanych w trakcie studiowania, b) ocena pracy dyplomowej, c) ocena egzaminu dyplomowego. 3. Ostateczny wynik studiów stanowi sumę: 1/2 oceny wymienionej w ust. 2 pkt. 1 oraz po 1/4 ocen wymienionych w ust. 2 pkt Wynik podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. W świadectwie ukończenia studiów wpisuje się ogólny wynik studiów z ust. 3, jako: dostateczny 3,0 przy wyniku do 3,25 plus dostateczny 3,5 przy wyniku 3,26 3,75 dobry 4,0 przy wyniku 3,76 4,25 plus dobry 4,5 przy wyniku 4,26 4,75 bardzo dobry 5,0 przy wyniku powyżej 4, Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje w ciągu 30 dni od daty złożenia egzaminu, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wraz z odpisem wg wzoru ustalonego w Uczelni. 2. Świadectwo jest wydawane absolwentowi po uregulowaniu przez niego wszystkich zobowiązań wobec Uczelni. 3. Za świadectwo pobiera się opłatę w aktualnie obowiązującej wysokości, regulowanej przepisami prawa. 4. W razie utraty świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Uczelnia może wystawić jego duplikat. X. Postanowienia końcowe Decyzje we wszystkich sprawach objętych regulaminem studiów podejmuje Rektor. 2. Od decyzji Rektora przysługuje słuchaczowi prawo złożenia wniosku do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy. 3. Wniosek powinien być złożony na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 4. Decyzja Rektora w postępowaniu odwoławczym jest ostateczna. 32 W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, dotyczących zasad i trybu odbywania studiów podyplomowych decyduje Rektor. 33 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2015/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do uchwały Nr XXVII/179/14 Senatu PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 18 grudnia 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH realizowanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole

Regulamin Studiów Podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Załącznik nr 1 do uchwały 72/IX/2015 Regulamin Studiów Podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Studiów Podyplomowych

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanej

Bardziej szczegółowo

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki.

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2 Na studia podyplomowe może

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r.

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNEJ IGNATIANUM W KRAKOWIE PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE Kraków 2015 SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 5 II. ORGANIZACJA STUDIÓW 9 III. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zmieniony Zarządzeniem Nr 58/2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2013 Rektora UMCS Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2012 Senatu Wyższej Szkoły Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych z dnia 23 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Uchwały nr 22/2013 Senatu UMB REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) prowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, zwanej dalej Uczelnią, który opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 3/XC/2015 Senatu PWSZ w Chełmie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 162/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. Senatu SUM REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. I Postanowienia ogólne.

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. I Postanowienia ogólne. tekst jednolity Załącznik do uchwały nr 384 Senat Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. Regulamin studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych. 2 1. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH Katowice, 01.10.2015 r. 1 SPIS TREŚCI: I. Przepisy ogólne..3 II. III. IV. Rekrutacja na studia podyplomowe....5 Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/2006 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 28 września 2006 r.

UCHWAŁA NR 107/2006 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 28 września 2006 r. UCHWAŁA NR 107/2006 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego Działając na podstawie art. 62 ust.1

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie. Regulamin Studiów Podyplomowych

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie. Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie Regulamin Studiów Podyplomowych Szczecin 2012 I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Studiów Podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach. Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach. Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawowymi aktami prawnymi określającymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ateneum Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŁOMŻA 2008 SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. TWORZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, zwanej dalej Uczelnią, opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od 1 października 2013 r.)

(obowiązuje od 1 października 2013 r.) REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w KIELCACH (dawniej Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach) (obowiązuje od 1 października 2013 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy Tekst przyjęty przez Zarząd Edukacyjnej Jednostki Wspólnej Politechniki Warszawskiej i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 19.08.2008 r. (z późn. zm. z dnia 25.02.2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej tekst ujednolicony (Uchwała nr 143 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20 grudnia 2006 r.; Zmiany: uchwała nr 237 Senatu Politechniki Opolskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawę prawną studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2016 Senatu WSH TWP w Szczecinie z dnia 30 marca 2016 r. Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 Regulamin Organizacyjny Studiów Podyplomowych Ekologistyka zintegrowany system zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi Wyższej Szkoły Logistyki z siedzibą w Poznaniu Regulamin opracowany w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA

Regulamin Studiów Podyplomowych w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA Załącznik do Uchwały nr 9/IX/2013 Senatu WSISiZ z dnia 17 stycznia 2013 r. Regulamin Studiów Podyplomowych w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA 1. PRZEPISY OGÓLNE 1 Na studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach (wprowadzony uchwałą Senatu WSAP nr 4/2003 z dnia 29 III 2003 r., zmiany: uchwała Senatu WSAP nr 17/2004 z dnia 19 XI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH. ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 27.09.2012r.

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH. ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 27.09.2012r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 27.09.2012r. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Studia Podyplomowe w Akademii Muzycznej im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Sieradzu we współpracy z Centrum Logopedii i Wspomagania Rozwoju DEMOSTENES w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Do słuchaczy studiów stosuje się postanowienia Regulaminu Studiów Podyplomowych. 1. Studia podyplomowe są odpłatne.

Do słuchaczy studiów stosuje się postanowienia Regulaminu Studiów Podyplomowych. 1. Studia podyplomowe są odpłatne. Uchwała nr 515 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie tworzenia, prowadzenia i likwidacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA 1 Wstęp 1. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dn. 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku uchwalony dnia 19 grudnia 2006 roku. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku uchwalony dnia 19 grudnia 2006 roku. Postanowienia ogólne REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku uchwalony dnia 19 grudnia 2006 roku Regulamin uchwalono na podstawie: art. 8 ust. 1 i art. 1 i art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 859 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r.

Uchwała nr 859 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r. Uchwała nr 859 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 392 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku 1 Na podstawie art. 62 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej Zał. do ZW 34/2012 Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej S P I S T R E Ś C I 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Prawa i obowiązki uczestników studiów podyplomowych... 2 3. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych

Regulamin studiów podyplomowych Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący od 1 października 2013 roku (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin studiów podyplomowych, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH uchwalony w dniu 29. 11. 2007 r. przez Senat Państwowej WyŜszej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 190/IV/V/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 31 maja 2011 r.

UCHWAŁA Nr 190/IV/V/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 31 maja 2011 r. UCHWAŁA Nr 190/IV/V/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu studiów podyplomowych Na podstawie 33 ust. 1 pkt 3 oraz 85 ust. 6 statutu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 96. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 18 czerwca 2013 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 96. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 18 czerwca 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 96 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 czerwca 2013 r. Regulamin studiów podyplomowych Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 67/2012 Senatu Akademii Obrony Narodowej REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ WARSZAWA 2012 4 SPIS TREŚCI 1. Przepisy ogólne...7 2. Tworzenie i likwidacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających Załącznik do Uchwały nr 27/2010 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 19 listopada 2010 r. Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających I. Przepisy ogólne 1 Do prowadzenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe mogą być prowadzone przez wydziały i inne jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a) art.8. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 46 Senatu UMK z dnia 27 czerwca 2006 r. Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH prowadzonych przez Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach 1 2 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin studiów podyplomowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1 Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: 1. Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 18 marca 2011 (dz. U. nr 164, poz. 1365z późn. zm.), 2. Rozporządzenie MNiSW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Załącznik do Uchwały nr 155 Senatu UŚ z dnia 26 czerwca 2012 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Tekst jednolity Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa ogólne zasady naboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin uchwalony przez Senat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, zwanej dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

R e g u l a min Studiów Podyp lomo w ych w W yż sz ej Sz kol e Ekol o gii i Zarządzan ia w War sz a w i e

R e g u l a min Studiów Podyp lomo w ych w W yż sz ej Sz kol e Ekol o gii i Zarządzan ia w War sz a w i e Z a ł ą c z n i k d o U c h w a ł y S e n a t u W S E i Z n r 1 /09 / 2 0 1 4 z d n i a 1 w r z e ś n i a 2014 r. R e g u l a min Studiów Podyp lomo w ych w W yż sz ej Sz kol e Ekol o gii i Zarządzan ia

Bardziej szczegółowo

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Warszawa, 2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych VIAMODA Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 8/2015/2016. z dnia 24 listopada 2015 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 8/2015/2016. z dnia 24 listopada 2015 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 8/2015/2016 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Na podstawie art. 62

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UP nr 57/2006 z dnia 22.12. 2006 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów podyplomowych opracowany został na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na rok akademicki 2013/2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Studiów Podyplomowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na rok akademicki 2013/2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Studiów Podyplomowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na rok akademicki 2013/2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, dalej jako: SWPS organizuje, zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 1/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin określa prawa i obowiązki słuchaczy oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H

REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H WY Ż S Z A S ZKOŁ A T U R Y S T Y KI I HOT E L A R S TWA W GD A Ń S KU REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H PROWADZONYCH W WYŻSZEJ SZKOLE TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Pedagogizacji

Regulamin Studium Pedagogizacji Załącznik do Zarządzenia nr 75/2013 Senatu UKSW z dnia 14 października 2013 r. Regulamin Studium Pedagogizacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studium Pedagogizacji, zwane dalej Studium", jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku Załącznik do uchwały Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku Nr 3 z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ AKADEMIĘ MUZYCZNĄ im. STANISŁAWA MONIUSZKI w GDAŃSKU obowiązuje od 1 października 2015 roku SPIS TREŚCI: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 3 II. TWORZENIE I LIKWIDACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne

Regulamin. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne Regulamin Załącznik do Uchwały Nr 2/2009 Senatu AMG z dnia 26.01.2009 r. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik do Uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20 z dnia 29 kwietnia 2016 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Regulamin Studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych na Politechnice Rzeszowskiej

Regulamin studiów podyplomowych na Politechnice Rzeszowskiej Regulamin studiów podyplomowych na Politechnice Rzeszowskiej Rzeszów 2012 Regulamin studiów podyplomowych na Politechnice Rzeszowskiej Rzeszów 2012 ZARZĄDZENIE Nr 5/2012 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego Postanowienia ogólne 1 1. Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr /2015 Senatu PWSZ w Płocku z dnia 20 stycznia 2015 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Społecznej Akademii Nauk

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Społecznej Akademii Nauk Załącznik do UCHWAŁY Nr 44 Senatu Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi podjętej na posiedzeniu w dniu 13czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin kursów dokształcających i szkoleń na Politechnice Rzeszowskiej

Regulamin kursów dokształcających i szkoleń na Politechnice Rzeszowskiej Regulamin kursów dokształcających i szkoleń na Politechnice Rzeszowskiej Rzeszów 2012 Regulamin kursów dokształcających i szkoleń na Politechnice Rzeszowskiej Rzeszów 2012 ZARZĄDZENIE Nr 14/2012 REKTORA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki słuchaczy studiów podyplomowych, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r. w sprawie: zmiany Regulaminu studiów podyplomowych. Senat Politechniki Gdańskiej na podstawie 64 ust. 3 i 65 ust. 2 Statutu Politechniki Gdańskiej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze

REGULAMIN studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze REGULAMIN studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze Podstawa prawna: art. 8 ust.1 i art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr 28/08 Senatu UG z dn. 27.03.2008 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim funkcjonują

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Zasady odbywania studiów podyplomowych w

Bardziej szczegółowo

18 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ.

18 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ. Uchwała NR AR 001-8 XII/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 15 grudnia 2015 roku ws. zmiany Uchwały NR AR001-3 VI/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Uchwała Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zasad studiowania na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-8, 8 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 1 1. Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne ( Studium ) prowadzone jest jako wyodrębniona jednostka międzywydziałowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

Regulamin studiów podyplomowych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Regulamin studiów podyplomowych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu 1 1. Podstawę prawną organizowania i prowadzenia studiów podyplomowych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki Załącznik do Uchwały Senatu Nr 17/VI/2015 z dnia 25.06. 2015 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki Wrocław 2015 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wrocław 2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Szkoła Bankowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH w UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM w LUBLINIE

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH w UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM w LUBLINIE Załącznik do uchwały nr 35/2008-2009 Senatu UP w Lublinie REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH w UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM w LUBLINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Kursów Dokształcających w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 39 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 września 2011 r.

UCHWAŁA NR 39 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 września 2011 r. UCHWAŁA NR 39 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 września 2011 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Studiów Podyplomowych określa: 1) zasady tworzenia, prowadzenia i likwidacji studiów podyplomowych, 2) prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie Kraków 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Rektora KWSPZ z dnia 5.07.2013 r. 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0000 52/12. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR 0000 52/12. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR 0000 52/12 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Senat Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Zasady tworzenia, przekształcania i likwidacji studiów podyplomowych III. Prawa

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA Regulamin studiów podyplomowych

POLITECHNIKA POZNAŃSKA Regulamin studiów podyplomowych POLITECHNIKA POZNAŃSKA Regulamin studiów podyplomowych I. Przepisy ogólne 1 1. Postanowienia regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych na Politechnice Poznańskiej. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi I. Postanowienia ogólne 1 1. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, zwana dalej AHE, jest uczelnią niepubliczną wpisaną

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA, URODY I EDUKACJI W POZNANIU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH POZNAŃ 2013 r. 1. Podstawa prawna...3 2. Postanowienia ogólne.3 3. Przyjęcie na studia podyplomowe....3 4. Organizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Postanowienia ogólne 1 2 Załącznik do uchwały Nr 000-11/5/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22.11.2012r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wrocław 2012 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bankowa we

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Decyzję o powołaniu Podyplomowego Studium Teologii podejmuje Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na wniosek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II I. Przepisy ogólne Regulamin studiów podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM Uchwała Senatu nr 33/2-12-2016 z dnia 27 czerwca 2013 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM I. Postanowienia ogólne 1 Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podmiotami leczniczymi studia podyplomowe POKL.02.03.04-00-035/12

Zarządzanie podmiotami leczniczymi studia podyplomowe POKL.02.03.04-00-035/12 Załącznik nr 7 do Umowy Szkoleniowej REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ W GDANSKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku działa jako niepubliczna szkoła wyższa,

Bardziej szczegółowo