REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH"

Transkrypt

1 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH prowadzonych przez Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach 1

2 2

3 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin studiów podyplomowych, zwany dalej regulaminem, określa zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych w obszarze nauk społecznych, prowadzonych przez Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, zwaną dalej Uczelnią oraz związane z nimi prawa i obowiązki ich słuchaczy Studia podyplomowe są formą kształcenia, której celem jest nabycie nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego. 2. W Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach mogą być prowadzone następujące rodzaje studiów podyplomowych: 1) doskonalące umożliwiające nabycie specjalistycznych umiejętności i kompetencji, 2) kwalifikacyjne umożliwiające nabycie uprawnień do wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia zajęć (przedmiotów). 3. Studia podyplomowe odbywają się według planu i programu studiów podyplomowych uchwalonych przez Radę Uczelni. 4. Kształcenie na studiach podyplomowych trwa nie krócej niż dwa semestry, a program kształcenia umożliwia słuchaczowi uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS. 5. Organizacja zajęć na studiach podyplomowych nie musi pokrywać się z organizacją roku akademickiego określoną dla studiów wyższych Do prowadzenia studiów podyplomowych uprawnione są podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów wyższych prowadzonych w danej jednostce. 3

4 2. W przypadku, gdy program studiów podyplomowych wykracza poza zakres, o którym mowa w ust. 1, do prowadzenia tych studiów wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wydana po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 3. Studia podyplomowe mogą być prowadzone we współpracy z innymi uczelniami, instytucjami i organizacjami spoza Uczelni, w tym również zagranicznymi, a także w ramach programów, o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), na podstawie porozumień zawartych z tymi podmiotami albo umów o dofinansowanie projektów Studia podyplomowe prowadzone są w systemie niestacjonarnym, jak również mogą być prowadzone w formie kształcenia na odległość. 2. Studia podyplomowe mogą być prowadzone w języku polskim lub obcym oraz polskim i obcym Studia podyplomowe są odpłatne, z zastrzeżeniem ust Studia podyplomowe mogą być finansowane przez instytucje zewnętrzne (ze środków pozauczelnianych), w tym ze środków Unii Europejskiej. W takim wypadku wysokość opłat ustala się z uwzględnieniem zasad finansowania lub dofinansowania tych studiów. 3. Warunki odpłatności określa umowa zawarta w formie pisemnej między Uczelnią a słuchaczem oraz Regulamin opłat Uczelni, stanowiący integralną część tej umowy. 4. Przychody z opłat za studia podyplomowe muszą pokrywać koszty bezpośrednie prowadzenia tych studiów oraz ich koszty pośrednie. 5. Wysokość opłat za studia podyplomowe ustala Dyrektor Uczelni, na podstawie kalkulacji kosztów tych studiów sporządzonej przez Koordynatora studiów podyplomowych. 4

5 Rozdział 2 POWOŁANIE I LIKWIDACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Studia podyplomowe powołuje Rada Uczelni na wniosek Rektora Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 1) nazwę studiów podyplomowych, cel, zakres tematyczny, czas trwania, 2) charakterystykę absolwenta studiów podyplomowych, 3) program kształcenia wraz z bilansem całkowitego czasu pracy słuchacza, 4) propozycję obsady kadrowej, 5) zasady rekrutacji na studia i wymagania stawiane kandydatom, 6) przewidywany termin rozpoczęcia zajęć, 7) kalkulację wysokości czesnego, zatwierdzoną przez Dyrektora Uczelni, 8) propozycję kandydata na Koordynatora studiów podyplomowych danej specjalności w czasie trwania studiów (jednej edycji). 3. W przypadku tworzenia studiów podyplomowych na zamówienie konkretnego zleceniodawcy, do wniosku należy załączyć projekt umowy z tym zleceniodawcą i oświadczenie zamawiającego stwierdzające, iż program studiów i zasady odpłatności zostały z nim uzgodnione Cykl kształcenia na studiach podyplomowych uruchamia się po zakwalifikowaniu minimalnej liczby słuchaczy warunkującej samofinansowanie się studiów. 2. Uruchomienie każdej kolejnej edycji studiów podyplomowych określonej specjalności wymaga uchwały Rady Uczelni. Postanowienia 6 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 8 Uchwałę w sprawie likwidacji studiów podyplomowych określonej specjalności podejmuje Rada Uczelni na uzasadniony wniosek Rektora. 5

6 Rozdział 3 REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE 9 Słuchaczem studiów podyplomowych może być osoba legitymująca się wykształceniem wyższym oraz spełniająca kryteria właściwe dla danej specjalności. 10 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w Dziale Nauczania Uczelni następujące dokumenty: 1) kwestionariusz osobowy, 2) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, 3) inne dokumenty wskazane w zasadach rekrutacji Jeżeli liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc na studiach, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, chyba że warunki przyjęć na studia podyplomowe stanowią inaczej. 2. Dla niektórych specjalności studiów podyplomowych może być przewidziane przeprowadzenie dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego. Jeżeli brak jest odmiennych uregulowań, do tego postępowania stosuje się zasady określone w Postępowanie kwalifikacyjne ustalone dla danej specjalności studiów podyplomowych, o którym mowa w 11 ust. 2, przeprowadza zespół powołany przez Kierownika studiów podyplomowych. 2. Z postępowania kwalifikacyjnego zespół sporządza protokół Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podyplomowe podejmuje Kierownik studiów podyplomowych. 6

7 2. Kierownik studiów podyplomowych przesyła kandydatowi, na wskazany przez niego adres do korespondencji, decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podyplomowe. Od decyzji tej stronie przysługuje odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia. Decyzja Rektora jest ostateczna. 14 Warunkiem rozpoczęcia studiów podyplomowych jest zawarcie umowy o świadczenie usług edukacyjnych. Rozdział 4 KIEROWNIK I KOORDYNATORZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Zwierzchnikiem słuchaczy jest Rektor. Rektor sprawuje ogólny nadzór nad procesem dydaktycznym. 2. Bezpośrednim zwierzchnikiem słuchaczy jest Kierownik studiów podyplomowych, który sprawuje nadzór nad tymi studiami. Kierownik studiów podyplomowych odpowiada za realizację planu zajęć oraz zagwarantowanie merytorycznego poziomu zajęć. 3. Od decyzji Kierownika studiów podyplomowych wydanej w indywidualnej sprawie słuchacza przysługuje odwołanie do Rektora. Odwołanie składa się za pośrednictwem Kierownika studiów podyplomowych, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna Kierownika studiów podyplomowych powołuje i odwołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii Rady Uczelni. 2. W przypadku niepowołania Kierownika studiów podyplomowych, uprawnienia i zadania Kierownika studiów podyplomowych wykonuje Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni, która prowadzi dane studia podyplomowe. 7

8 17 1. Koordynatora studiów podyplomowych danej specjalności powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Kierownika studiów podyplomowych. 2. Koordynator studiów podyplomowych jest opiekunem merytorycznym określonej edycji studiów podyplomowych danej specjalności. 3. Koordynator studiów podyplomowych wykonuje swe zadania w porozumieniu z Kierownikiem studiów podyplomowych, który jest jego bezpośrednim zwierzchnikiem. 4. Do zadań Koordynatora studiów podyplomowych należy: 1) koordynowanie organizacji studiów podyplomowych, 2) przygotowanie promocji studiów podyplomowych, zgodnie ze strategią Uczelni, 3) udział w rekrutacji na studia podyplomowe, 4) sporządzenie kosztorysu studiów podyplomowych i rozliczanie jego realizacji przed Dyrektorem Uczelni, po zakończeniu określonej edycji studiów podyplomowych danej specjalności, 5) sporządzanie sprawozdań z przebiegu studiów podyplomowych po zakończeniu danej edycji i przedkładanie ich Kierownikowi studiów podyplomowych, 6) dbałość o jakość kształcenia na studiach podyplomowych, 7) opiniowanie decyzji dotyczących skreślenia z listy słuchaczy studiów podyplomowych, 8) przygotowanie i prowadzenie dokumentacji studiów podyplomowych, zgodnie z procedurą zatwierdzoną przez Uczelnię 9) nadzór nad dokumentacją toku studiów podyplomowych, dotyczącą wykładowców i słuchaczy, 10) uzgadnianie przydziału sal dydaktycznych i niezbędnego wyposażenia dla prawidłowej realizacji programu kształcenia, 11) sporządzanie harmonogramów zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych, 12) stały kontakt i współpraca z Działem Nauczania, w tym przekazywanie niezbędnej dokumentacji i wymaganych informacji związanych z przebiegiem studiów podyplomowych, 8

9 13) gromadzenie dokumentacji personalnej, związanej z zapewnieniem obsady kadrowej danej edycji studiów podyplomowych i przekazywanie jej do Działu Personalnego, 14) monitorowanie procesu dydaktycznego oraz wszelkich zmian dotyczących zmiany kadry wykładowców, harmonogramów zajęć itp., 15) stały kontakt ze słuchaczami i wykładowcami, pomoc w załatwianiu ich bieżących spraw, przyjmowanie uwag i postulatów dotyczących organizacji procesu dydaktycznego i obsługi administracyjnej, 16) monitorowanie strony internetowej Uczelni w zakresie studiów podyplomowych i zgłaszanie Kierownikowi studiów podyplomowych propozycji jej aktualizacji, 17) proponowanie zmian w programie studiów podyplomowych, wynikających z potrzeb rynku, zgodnie z określoną dla studiów podyplomowych procedurą, 18) kontakt z podmiotami zewnętrznymi, z którymi Uczelnia współpracuje w ramach realizacji określonej edycji studiów podyplomowych danej specjalności, 19) realizacja innych obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym akty wewnętrzne Uczelni. Rozdział 5 PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA Słuchacz ma prawo do: 1) uczestniczenia w zajęciach realizowanych w ramach studiów podyplomowych, 2) zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań naukowych oraz korzystania w tym celu, w ramach zajęć programowych, z pomieszczeń Uczelni, jej urządzeń, zbiorów bibliotecznych, a także pomocy nauczycieli akademickich i personelu administracyjnego Uczelni, 3) zgłaszania do Koordynatora studiów podyplomowych uwag i postulatów dotyczących organizacji procesu dydaktycznego i obsługi administracyjnej, 4) kontaktu z prowadzącymi zajęcia w ramach ich dyżurów i konsultacji do przedmiotów. 2. Ujawnienie ocen egzaminacyjnych oraz innych informacji o słuchaczu osobom trzecim lub instytucjom wymaga każdorazowej zgody słuchacza. 3. Reprezentantem danej grupy słuchaczy może być wybrany przez nich starosta. 9

10 19 1. Słuchacz zobowiązany jest postępować zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych, zawartą umową oraz regulaminem opłat. W szczególności słuchacz zobowiązany jest do: 1) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, 2) uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów w wyznaczonych terminach, 3) przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni, 4) poszanowania mienia Uczelni, praw i obyczajów akademickich, 5) dbania o godność własną, innych słuchaczy i pracowników Uczelni oraz jej dobre imię, 6) terminowego wnoszenia opłat za studia podyplomowe, zgodnie z zawartą umową i regulaminem opłat. 2. Słuchacz zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Uczelnię o zmianie nazwiska, adresu zameldowania lub adresu do korespondencji, telefonu kontaktowego, adresu . Rozdział 6 ZALICZENIA I EGZAMINY 1. Okresem zaliczeniowym jest semestr Zaliczenie danego przedmiotu w ramach studiów podyplomowych odbywa się na zasadach określonych w programie danych studiów podyplomowych. 3. Wyniki zaliczenia lub egzaminu są ogłaszane słuchaczom najpóźniej czternastego dnia, licząc od dnia, w którym odbyło się zaliczenie lub egzamin. 4. W ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników zaliczenia lub egzaminu, egzaminator, na wniosek słuchacza, udostępnia do wglądu pracę będącą podstawą otrzymanej przez niego oceny. 5. Słuchacz ma prawo do przystąpienia w ramach każdego przedmiotu do dwóch egzaminów poprawkowych. 10

11 21 1. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest podać - na zajęciach rozpoczynających przedmiot - do wiadomości słuchaczy, warunki uzyskania zaliczenia zajęć, a w przypadku przedmiotów kończących się egzaminem, zakres i formę egzaminu. 2. Słuchacz zdaje egzamin lub uzyskuje zaliczenie u osoby prowadzącej zajęcia. W uzasadnionych przypadkach Kierownik studiów podyplomowych wyznacza inną osobę do przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia. 3. W wyjątkowych przypadkach, w zastępstwie wykładowców nieobecnych na Uczelni, wpisów ocen do indeksów i kart okresowych osiągnięć słuchacza, na podstawie protokołu, może dokonać Kierownik studiów podyplomowych. 4. Warunkiem promocji na kolejny semestr jest uzyskanie pozytywnych ocen i zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów podyplomowych Na studiach podyplomowych przy zaliczeniach przedmiotów i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen: 1) bardzo dobry: 5.0, 2) dobry plus: 4.5, 3) dobry: 4.0, 4) dostateczny plus: 3.5, 5) dostateczny: 3.0, 6) niedostateczny: Średnią ocen z przebiegu studiów podyplomowych wyznacza się jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem: ocena średnia = ( ocena końcowa x punkty ) punktów przy uwzględnieniu wszystkich ocen końcowych wpisanych do indeksu. 11

12 3. Ukończenie studiów podyplomowych następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. 4. Program określonej edycji studiów podyplomowych danej specjalności może przewidywać przygotowanie przez słuchaczy pracy dyplomowej. 5. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów podyplomowych, jeżeli program kształcenia nie przewiduje przygotowania pracy dyplomowej, są: 1) ocena ze studiów podyplomowych, obliczona zgodnie z ust. 2, 2) ocena egzaminu dyplomowego stanowiąca średnią arytmetyczną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. 6. Podstawą obliczenia wyniku studiów podyplomowych, jeżeli program kształcenia przewiduje przygotowanie pracy dyplomowej, są: 1) ocena ze studiów, obliczona zgodnie z ust. 2, 2) ocena pracy dyplomowej stanowiąca średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez promotora i recenzenta, 3) ocena egzaminu dyplomowego stanowiąca średnią arytmetyczną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. 7. Wynik studiów podyplomowych stanowią: 1) dla studiów, o których mowa w ust. 5, 50% oceny wymienionej w ust. 5 pkt 1 i 50% oceny wymienionej w ust. 5 pkt 2, 2) dla studiów, o których mowa w ust. 6, 50% oceny wymienionej w ust. 6 pkt 1, 25% oceny wymienionej w ust. 6 pkt 2 i 25 % oceny wymienionej w ust. 6 pkt Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów podyplomowych, wyrównany do oceny, według zasady: 1) 3 do 3,50 dostateczny (3,0), 2) 3,51 do 3,75 dostateczny plus (3,5), 3) 3,76 do 4,25 dobry (4), 4) 4,26 do 4,50 dobry plus (4,5), 5) 4,51 do 5,00 bardzo dobry (5,0) 12

13 Rozdział 7 SKREŚLENIE Z LISTY SŁUCHACZY Kierownik studiów podyplomowych skreśla słuchacza z listy słuchaczy w przypadku: 1) niepodjęcia studiów podyplomowych, 2) rezygnacji ze studiów podyplomowych, złożonej w formie pisemnej (oświadczenie), 3) niewniesienia w terminie opłat związanych z odbywaniem studiów podyplomowych, 4) nieuzyskania zaliczenia semestru lub całych studiów w określonym dla danych studiów terminie, 5) niezłożenia bez usprawiedliwienia w terminie pracy dyplomowej lub nieprzystąpienia do egzaminu końcowego, jeżeli program studiów podyplomowych to przewiduje, 6) rażącego naruszenia regulaminów i przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Uczelni. 2. Słuchacza zawiadamia się o skreśleniu z listy słuchaczy i jego przyczynach listem poleconym. Rozdział 8 ZAKOŃCZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest spełnienie wszystkich wymogów określonych programem tych studiów, w szczególności uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów oraz uzyskanie określonej programem liczby punktów ECTS. 2. Szczegółowe warunki ukończenia studiów podyplomowych określa program kształcenia. 3. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 13

14 Rozdział 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 25 W przypadku studiów podyplomowych, o których mowa w 3 ust. 3 oraz w 6 ust. 3, Rektor w porozumieniu z Dyrektorem Uczelni, może uregulować sprawy tych studiów odmiennie aniżeli w niniejszym regulaminie, jeżeli wymagają tego szczególne potrzeby, a zarazem nie jest to sprzeczne z celami i zadaniami kształcenia na studiach podyplomowych. 26 Zmiany niniejszego regulaminu następują w trybie przewidzianym do jego wprowadzenia. 27 Przepisy regulaminu stosuje się odpowiednio do prowadzonych przez Uczelnię kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie. 28 Sprawy sporne z zakresu toku studiów podyplomowych, przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych dotyczących studiów podyplomowych i innych obowiązujących w Uczelni, rozstrzyga Rektor Traci moc obowiązującą Regulamin studiów podyplomowych Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach z dnia 30 września 2009 r. 2. Regulamin uchwalony został przez Radę Uczelni uchwałą nr 285/II/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. i wchodzi w życie z dniem 12 marca 2015 r. 30 Regulamin zostaje podany do wiadomości słuchaczy, poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, od dnia 26 lutego 2015 r. 14

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 UMOWA NR o świadczenie usług edukacyjnych związanych z kształceniem na studiach

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do STATUTU

Załącznik nr 1 do STATUTU Strona 1 z 8 POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY O'CHIKARA W GLIWICACH Załącznik nr 1 do STATUTU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Gliwice 2014 Strona

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo