STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHRZANOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHRZANOWIE"

Transkrypt

1 STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHRZANOWIE

2 STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHRZANOWIE Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez Zespoły Orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych, Ustawy o Samorządzie Powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. oraz Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. 2

3 ROZDZIAŁ I PODSTAWOWE INFORMACJE O PLACÓWCE. 1 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W CHRZANOWIE Chrzanów, ul. Focha 3 Telefon/fax NIP Numer Regon Rejon działania Poradni: Gmina Chrzanów Gmina Trzebinia Gmina Libiąż Gmina Alwernia Gmina Babice 2 2. Poradnia jest placówką wytypowaną, w rejonie działania, przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie w zakresie diagnozy i orzekania w sprawie dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących, z autyzmem. 3. Poradnia, ze względu na lepszą dostępność dla mieszkańców z rejonu działania, może prowadzić działalność statutową w użyczonych pomieszczeniach na terenie gmin. 4. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni. 5. W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. 6. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, Poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania Poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania Poradni dzieciom, które nie uczęszczają do przedszkola lub szkoły, i ich rodzicom. 3

4 3 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chrzanowie zwana dalej Poradnią jest powiatową jednostką organizacyjną. 4 Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Chrzanowski. 5 Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI, FORMY ICH REALIZACJI 6 Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom (w wieku: od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom, prawnym opiekunom i nauczycielom pomocy psychologicznopedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 7 Do zadań Poradni należy w szczególności: 1. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym: a) predyspozycji i uzdolnień, b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, c) specyficznych trudności w uczeniu się. 2. Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży: a) szczególnie uzdolnionych, b) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 4

5 d) z zaburzeniami komunikacji językowej, e) z chorobami przewlekłymi. 3. Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin. 4. Pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. 5. Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą. 6. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży. 7. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom. 8. Współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I III szkoły podstawowej. 9. Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 10. Współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 5

6 11. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny. 12. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych. 13. Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. 14. Udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologicznopedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach. 8 Poradnia realizuje swoje zadania poprzez: 1) diagnozowanie, 2) opiniowanie, 3) działalność terapeutyczną, 4) prowadzenie grup wsparcia, 5) prowadzenie mediacji, 6) interwencję kryzysową, 7) działalność profilaktyczną, 8) poradnictwo, 9) konsultacje, 10) działalność informacyjno-szkoleniową. 1. Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia. 2. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach. 3. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać opinię Poradni także w innych niż określone w odrębnych przepisach sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży. 4. Osoba, która składa wniosek o badanie lub/i opinię, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku ucznia także opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem. 9 6

7 5. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, osoba, która składa wniosek, powinna, na wniosek Poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii. 6. Opinia Poradni zawiera: a) oznaczenie poradni wydającej opinię, b) numer opinii, c) datę wydania opinii, d) imię i nazwisko osoby, której dotyczy opinia, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza, e) diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych osoby, której dotyczy opinia, a także opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie tej osoby, f) zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, g) podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię, h) podpis Dyrektora Poradni. 7. W przypadku gdy opinia dotyczy ucznia, na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, Poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń uczęszcza. 8. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w Poradni informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni. Informację wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chrzanowie współpracuje ze wszystkimi placówkami oświatowymi, oświatowo-wychowawczymi, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi oraz poradniami specjalistycznymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, Ochotniczym Hufcem Pracy, z zakładami kształcenia, placówkami doskonalenia nauczycieli, uczelniami wyższymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Usług Socjalnych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, sądem, prokuraturą, służbą zdrowia oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 7

8 2. Współdziałanie polega między innymi na: a) konsultacjach, b) wymianie doświadczeń i informacji, c) współorganizowaniu szkoleń, warsztatów, praktyk studenckich itp., d) podejmowaniu działań w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie, e) podejmowaniu działań ( w tym profilaktycznych ) na rzecz dzieci i ich środowiska lokalnego. 3. Szczegółowe zasady współdziałania w konkretnej sprawie ustala Dyrektor Poradni we współpracy z Radą Pedagogiczną. 11 W Poradni jest organizowany i działa Zespół Orzekający, wydający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjnowychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zespół Orzekający jest organizowany i działa na podstawie przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 8

9 ROZDZIAŁ III ORGANY PORADNI I ZAKRES ICH WSPÓŁDZIAŁANIA Organami Poradni są: 1) Dyrektor Poradni 2) Rada Pedagogiczna Organy Poradni współpracują w celu realizacji zadań statutowych, w ramach ich kompetencji. 14 Dyrektora Poradni powołuje i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący Poradnię. Dyrektor Poradni: Kieruje całokształtem działalności Poradni i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny. 3. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących. 4. Wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. 5. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie a także organizuje administracyjną i finansową obsługę Poradni. 6. Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym. 7. Odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy wszystkich pracowników Poradni, egzekwuje przestrzeganie dyscypliny pracy. 8. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych. 9. Wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów. 9

10 16 Dyrektor Poradni jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni pracowników pedagogicznych i innych pracowników nie będących nauczycielami. 17 Dyrektor Poradni w szczególności decyduje w sprawach: 1. Zatrudnienia i zwalniania pracowników pedagogicznych i innych pracowników Poradni. 2. Przyznawania nagród, premii i dodatków motywacyjnych i wymierzania upomnień i kar porządkowych pracownikom pedagogicznym i innym pracownikom Poradni. 3. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej występuje z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników pedagogicznych i pozostałych pracowników Poradni. 18 Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną Poradni. 19 W Poradni działa Rada Pedagogiczna, która ma kompetencje stanowiące i opiniujące w sprawach związanych z działalnością statutową Poradni. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o Regulamin Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chrzanowie. 20 W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni. W zebraniach Rady mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 21 Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni. 10

11 22 Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym półroczu, na koniec roku szkolnego, według harmonogramu oraz w miarę bieżących potrzeb. 23 Rada Pedagogiczna może być zwoływana z inicjatywy Dyrektora Poradni, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór merytoryczny oraz na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady. 24 Przewodniczący zawiadamia o zebraniu, przygotowuje i przewodniczy obradom, przeprowadza głosowania. 25 Wszystkie zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: a) zatwierdzanie planów pracy placówki, b) przygotowanie i zatwierdzenie zmian w Statucie Poradni, c) zatwierdzenie regulaminów wewnętrznych, d) podejmowanie uchwał w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników, e) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych. 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w sprawach: a) organizacji pracy Placówki, b) projektu planu finansowego Placówki, c) wniosków Dyrektora o przyznanie pracownikom nagród kuratora lub ministra, d) propozycji Dyrektora w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć, 11

12 e) powierzania stanowiska Dyrektora Poradni, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił, f) przedłużania powierzania stanowiska Dyrektora, g) powierzania stanowiska wicedyrektora Poradni, h) odwołania ze stanowiska wicedyrektora Poradni, i) tygodniowego rozkładu czasu pracy pracowników, j) ustalenia oceny pracy dyrektora placówki. 27 Rada Pedagogiczna może wnioskować do organu prowadzącego Poradnię o odwołanie Dyrektora (co najmniej połową głosów). 28 Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 29 Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Poradni odbywa się na Radzie Pedagogicznej, a w przypadku braku rozstrzygnięcia zadawalającego wszystkie zainteresowane strony ostateczną decyzję podejmuje organ prowadzący Poradnię lub przedstawiciel nadzoru pedagogicznego w zależności od przedmiotu sporu. 30 Organy Poradni winny zapewnić bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach. 12

13 ROZDZIAŁ IV PRACOWNICY PORADNI 1. Poradnią kieruje Dyrektor Na stanowisko Dyrektora może być powołany nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który: a) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w poradni psychologiczno- pedagogicznej, b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego, d) uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym, f) nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust.1 Karty Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego karą dyscyplinarną o której mowa w art.140 ust.1 Prawa o szkolnictwie wyższym oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, g) nie był karany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, h) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie, i) nie był karany zakazem funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. 3. Na stanowisko Dyrektora Poradni może być powołana osoba niebędąca nauczycielem, która: a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, 13

14 b) ukończyła studia magisterskie, c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym, d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych, e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie, f) spełnia wymagania określone w 31 pkt 2 b), e), g), i). 32 Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych, administracyjnych i pracowników obsługi Poradnia realizuje zadania zatrudniając specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych. 2. Psycholog winien posiadać ukończone wyższe studia magisterskie na kierunku psychologia w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne lub posiadać dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej, o którym mowa w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i o samorządzie zawodowym psychologów oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne. 3. Pedagog winien posiadać ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne lub studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne. 4. Logopeda winien posiadać ukończone studia magisterskie w zakresie logopedii oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne lub studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie logopedii oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne. 5. Doradca zawodowy winien posiadać studia magisterskie w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne lub studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne. 14

15 34 Zadania Poradni w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom. 35 Zakres zadań pracowników Poradni z uwzględnieniem zadań realizowanych poza Poradnią, w szczególności w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży: 1. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży. 2. Opracowywanie diagnozy zbiorczej w oparciu o wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, lekarskich oraz formułowanie na ich podstawie opinii, orzeczeń i zaleceń do pracy z uczniem. 3. Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. 4. Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin. 5. Pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. 6. Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą. 7. Podejmowanie działań psychoedukacyjnych wobec uczniów, rodziców, nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych. 8. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży. 9. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy 15

16 psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom. 10. Współpraca z dyrektorem Poradni w zakresie organizacji i udziału w pracach Zespołu Orzekającego. 11. Współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I III szkoły podstawowej. 12. Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 13. Współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 14. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny. 15. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych. 16. Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. 17. Systematyczne doskonalenie zawodowe. 18. Udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologicznopedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach. 19. Podejmowanie działań mających na celu promocję Poradni w środowisku lokalnym. 20. Prowadzenie wymaganej dokumentacji pracy. 16

17 36 Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy. Warunki zawarcia umowy z wolontariuszem regulują odrębne przepisy prawne. 37 Liczbę pracowników pedagogicznych ustala na wniosek Dyrektora organ prowadzący. 38 Liczbę pracowników administracyjnych i obsługi ustala Dyrektor Poradni w zależności od potrzeb placówki. 39 Szczegółowy zakres obowiązków pracowników pedagogicznych i administracji oraz pracowników obsługi zawierają indywidualne zakresy czynności. 40 Dyrektor Poradni, za zgodą Organu Prowadzącego Poradnię, może utworzyć stanowisko wicedyrektora oraz w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze. ROZDZIAŁ V GOSPODARKA FINANSOWA Poradnia jest jednostką budżetową Powiatu Chrzanowskiego i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o Ustawę o Finansach Publicznych z dnia: 27 sierpień 2009 roku (D.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240). 2. Podstawą gospodarki finansowej Poradni jest plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym jednostki budżetowej. 17

18 ROZDZIAŁ VI ORGANIZACJA DZIAŁANIA PORADNI 42 Szczegółową organizację pracy Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Poradni, opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni do dnia 30 kwietnia danego roku, zatwierdzony przez organ prowadzący Poradnię. 43 Arkusz organizacyjny Poradni zawiera dane dotyczące liczby pracowników Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący. 44 Poradnia jest czynna w ciągu całego roku, jako placówka nieferyjna, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 45 Pracownikom pedagogicznym przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela oraz Kodeksie Pracy, w terminie zgodnym z przyjętymi planami urlopowymi i nie zakłócającym organizacji pracy Poradni. 46 Prawo do urlopu pracowników administracji i obsługi określają odrębne przepisy (Kodeks Pracy). 47 Tygodniowy rozkład czasu pracy poszczególnych pracowników pedagogicznych określa się na podstawie ustalanego corocznie harmonogramu pracy, uwzględniając potrzeby środowiska, warunki lokalowe, doskonalenie zawodowe pracowników. 18

19 48 Zakresy czynności dla poszczególnych pracowników pedagogicznych Poradni ustala Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 49 Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych Poradni określają przepisy Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami. ROZDZIAŁ VII DOKUMENTACJA PROWADZONA PRZEZ PORADNIĘ 50 Poradnia prowadzi następującą dokumentację: 1. Arkusz organizacyjny Poradni. 2. Roczny plan pracy. 3. Sprawozdania z realizacji rocznego planu pracy. 4. Tygodniowy rozkład zajęć pracowników pedagogicznych. 5. Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni. 6. Rejestr wydanych opinii oraz rejestr wydanych orzeczeń. 7. Dokumentację badań zawartą w teczkach indywidualnych. 8. Dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych. 9. Protokoły posiedzeń Zespołu Orzekającego. 10. Sprawozdania w zakresie Systemu Informacji Oświatowej. 11. Teczki akt osobowych pracowników. 12. Teczki pracy pracowników pedagogicznych. 13. Inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 51 Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni prowadzony jest w formie elektronicznej. 19

20 ROZDZIAL VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 52 Poradnia używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami. 53 Rada Pedagogiczna Poradni podejmuje uchwałę o opublikowaniu jednolitej wersji statutu. 54 Od decyzji Dyrektora w sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem służy odwołanie do organu prowadzącego Poradnię, a w sprawach wynikłych ze stosunku pracy, do Sądu Pracy. 55 Niniejszy statut został przygotowany i uchwalony przez Radę Pedagogiczną Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie w dniu., uchwałą Rady Pedagogicznej nr. Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały traci moc statut Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chrzanowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. Zapoznałam/zapoznałem się z treścią statutu: 20

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie Zał. do Uchwały Nr 3/2007/08 Rady Pedagogicznej z dnia 30.10.2007r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie Statut Powiatowego Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły...

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... SPIS TREŚCI: Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 5 Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... 7 Rozdział III Sposoby realizacji zadań szkoły...

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE SSPPI IISS TTRREEŚŚCCI II : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta... str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE 2 SPIS TREŚCI CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ... 5 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE... 7 ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ... 12 UCZNIOWIE... 16 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r.

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.02010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU przy ul. Ciepłej 19 A Białystok 2013 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo