~, AłO\.D~MIA POMORSKA w SŁUPSKU REKTORAT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "~, AłO\.D~MIA POMORSKA w SŁUPSKU REKTORAT"

Transkrypt

1 ~, AłO\.D~MIA POMORSKA w SŁUPSKU REKTORAT SŁUPSK ul. Boh Westerplatte 64 Protokół tel fax z 25. posiedzenia zwyczajnego XIII kadencji Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 25 maja 2011 r. o Skład Senatu: Statutowa liczba członków Senatu AP - 30 osób (wg 46 Statutu Uczelni). Osób obecnych - 22 (co stanowi wymagane quonnn) oraz 4 osoby z głosem doradczym. Nieobecni usprawiedliwieni: prof. J.Hauziński, dr B.Zaworski. Zmiany w porządku obrad (U.I.) 1. Zmiany w porządku obrad uzupehriono o pkt. 5, jn. Zmiany przyjęto jednogłośnie (22 głosy,,za") - (głosowanie elektroniczne) Porządek obrad po zmianach: I 1. Złożenie roty przyrzeczenia przez nowego członka Senatu xm kadencji. n 2. Wręczenie Aktu Wyboru na członka Senatu - dr Jerzy Romanowicz. l. Otwarcie obrad - zatwierdzenie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 20 kwietnia 2011 r. 3. Komunikaty i informacje. 4. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 (bilans). 5. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zagwarantowania środków własnych na współfmansowanie projektu pt.:.poprawa i jakość kształcenia studentów przez przebudowę pomieszczeń po przychodni przyklinicznej i wyposażenie nowej pracowni pacjenta symulowanego w GUMed w Gdańsku i APS w Słupsku". 6. Opinia Senatu w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Podstawy przedsiębiorczości dla nauczycieli (Instytut Geografii i St. Regionalnych). 7. Opinia Senatu w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Organizacja i zarządzanie oświatą (Instytut Pedagogiki). 8. Opinia Senatu w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Muzyka w edukacji wczesnej z elementami muzykoterapii (Instytut Muzyki). 9. Opinia Senatu w sprawie utworzenia Studiów podyplomowych kwalifikacyjnych nauczania języka kaszubskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 10. Sprawozdanie z działalności Wydziału Edukacyjno-Filozoficznego. 11. Sprawozdanie z działalności Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. 12. Sprawozdanie z działalności Wydziału Filologiczno-Historycznego. 13. Sprawy różne i wolne wnioski. Ad 1.1. Złożenie roty przyrzeczenia przez nowego członka Senatu. Ad Wręczenie Aktu Wyboru na członka Senatu dr. Jerzemu Romanowiczowi. Ad II.2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 20 kwietnia 2011 r. Głosowanie jawne: Senat przyjął protokół (21 głosów cza", 1 głos "przeciw"). 1

2 Ad 3. Komunikaty i informacje. Rektor: ~ Publikacje: Kozłowski R, Męstwo jak sposób spełnienia się osoby, 2011, Słupsk: Wydawnictwo Naukowe AP; Kalinowski D. [red.], Zbigniew Zielonka. Pisarz, naukowiec i przyjaciel, 2011, Słupsk: Wydawnictwo Naukowe AP; Sucharski T., Żynis B. [red.], Autobiografizm i okolice, 2011, Słupsk: Wydawnictwo Naukowe AP; Pepłoński A., Wojna o tajemnice. W tajnej służbie Drugiej Rzeczypospolitej , 2011, Kraków: Wydawnictwo Literackie. Rektor: Gratulacje dla wszystkich autorów, a w szczególności dla P. prof. Pepłońskiego, którego dorobek wydawniczy jest bardzo bogaty. ~ Pozyskano granty na 2 projekty - 2,6 mln (łączna wartość 3,5 mln) na Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego (Katedra Bezpieczeństwa Narodowego) oraz wyposażenie nowej pracowni pacjenta symulowanego (Katedra Nauk o Zdrowiu) tys. (łączna wartość: 416 tys.). Gratulacje dla Pani Kanclerz, która formalnie nadzorowała przygotowanie wniosków. ~ NIK - po raz kolejny mamy na uczelni kontrolę. Rozpoczęła się ona na początku maja, wstępnie ma trwać miesiąc. Dot. majątku uczelni od 2001/02. Wcześniejsza kontrola w 2010 r. dot. finansów. ~ Ranking uczelni - zajęliśmy 75. miejsce, o 2 wyżej, niż w roku ubiegłym. Zmieniły się znów zasady przyznawania punktów. Zanotowaliśmy znaczny wzrost oceny w zakresie: zaplecza innowacyjnego, badań naukowych, rozwoju i dostępności kadry, a dość zaskakujące, że spadek w ramach warunków korzystania z czytelni. ~ AP uzyskała Certyfikat "Uczelnia walcząca z plagiatem" - spośród 140, wyróżnionych zostało tylko 18 jednostek. Daje nam to uprawnienia do wydawania wraz z dyplomem - zaświadczenia potwierdzającego oryginalność pracy. Składam gratulacje dla Pani Prorektor za prężna współpracę z przedstawicielami systemu Pplagiat.pl. ~ Parkingi na terenie Osiedla Akademickiego - koniec remontu. ~ Juwenalia - gratulacje i podziękowania dla Samorządu Studenckiego na czele z p. Markiem Sadowskim - przewodniczącym oraz dla Pani Prorektor. Ad 4 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 (bilans). Kwestor: Bilans jest przygotowywany na zasadzie porównania roku badanego i poprzedniego. Aktywa i pasywa wykazują kwotę: ,96zł. Zysk netto: ,31 zł (zwiększenie Funduszu Zasadniczego Uczelni). Procentowy udział wydatków roku 2009 do 2010: (m.in.) 119% materiały i energia; 93% usługi obce; 166% amortyzacja; 20 l % aparatura = 104,58% = wzrost wydatków. Procentowy udział przychodów własnych roku 2009 do 2010: 103% (opłaty za studia niestacjonarna); 124,6 (opłaty za studia podyplomowe); 76% (opłaty rekrutacyjne); 117% (inne opłaty) = 104,6% = wzrost przychodów. Glosowanie jawne: Senat przyjął uchwałę jednogłośnie (22 głosy "za"). 2

3 - Ad 5. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zagwarantowania środków własnych na współfinansowanie projektu pt.:.poprawa i jakość kształcenia studentów przez przebudowę pomieszczeń po przychodni przyklinicznej i wyposażenie nowej pracowni pacjenta symulowanego w GUMed w Gdańsku i APS w Słupsku". Rektor: W związku z uzyskaniem dotacji na realizację ww. projektu - AP musi zabezpieczyć wkład własny w wysokości ok. 104 tys. zł. Będziemy się zwracać do MNiSW o zwrot tej sumy. Ministerstwo do tej pory zawsze pozytywnie rozpatrywało nasze wnioski. Glosowanie jawne: Senat przyjął uchwałę (21 głosów i.za", l głos "wstrzymujący się"). Ad 6. Opinia Senatu w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Podstawy przedsiębiorczości dla nauczycieli (Instytut Geografii i St. Regionalnych). Rektor: Przygotowana jest pełna dokumentacja. Rada Wydziału MP pozytywnie zaopiniowała wniosek. Glosowanie jawne: Senat zaopiniował pozytywnie utworzenie studiów podyplomowych (22 głosy "za"). Ad 7. Opinia Senatu w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Organizacja i zarządzanie oświatą (Instytut Pedagogiki). Rektor: Przygotowana jest pełna dokumentacja. Rada Wydziału EF pozytywnie zaopiniowała wniosek. Proponowanym kierownikiem jest p. dr Stelmasiak. Ad 8. Opinia Senatu w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Muzyka w edukacji wczesnej z elementami muzykoterapii (Instytut Muzyki). Rektor: Przygotowana jest pełna dokumentacja. Rada Wydziału EF pozytywnie zaopiniowała wniosek. Proponowanym kierownikiem jest p. prof. Bemagiewicz. Głosowanie jawne: Senat zaopiniował pozytywnie utworzenie studiów podyplomowych (22 głosy "za"). Ad 9. Opinia Senatu w sprawie utworzenia Studiów podyplomowych kwalifikacyjnych nauczania języka kaszubskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Rektor: Przygotowana jest pełna dokumentacja. Rada Wydziału FH pozytywnie zaopiniowała wniosek. Prof. E.Bilińska-Suchanek: Dlaczego kształcenie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej prowadzi Instytut Polonistyki? Mam wątpliwości, czy wykładowcy będą mieli odpowiednie pedagogiczne, merytoryczne przygotowanie do kształcenia nauczycieli tego zakresu wiekowego. Rektor: Studia podyplomowe dot. języka kaszubskiego, ale uwzględniając głos Pani Profesor sprawdzimy jaka kadra jest zaplanowana do prowadzenia zajęć. W związku jednak z tym, że studia uzyskały już poparcie RWFH - wnoszę o głosowanie. Głosowanie jawne: Senat zaopiniował pozytywnie utworzenie studiów podyplomowych (12 głosów "za", 6 głosów "przeciw", 4 głosy "wstrzymały się"). Ad 10. Sprawozdanie z działalności Wydziału Edukacyjno-Filozoficznego. Dziekan Wydziału Edukacyjno-Filozoficznego: Wydział składa się z 2 instytutów: Instytutu Pedagogiki i Muzyki; l katedry: Katedry Filozofii (w tym: 15 zakładów) oraz Centrum Wychowania i Profilaktyki. 3

4 Kadra: w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych jest 118 os. (103 pracowników naukowo-dydaktycznych, 15 - dydaktycznych). Procentowy udział kadry: pracownicy samodzielni 19 ( w tym: 6 prof. tytularnych) - 16%; 56 adiunktów - 45%; 31 asystentów- 26%, 15 st. wykładowców. Kierunki kształcenia: nowe (socjologia i praca socjalna) oraz 5 studiów podyplomowych os. Studenci: stacjonarni niestacjonarni w tym: pedagogika 41 filozofia 60 muzyka Rozwój naukowo-badawczy: 181 publikacji (7 monografii, 15 publikacji z czasopismach z listy filadelfijskiej i min.); 102 konferencje (47 międzynarodowych, 45 krajowych; 3 - zostały zorganizowane); Erasmus - wymiana międzynarodowa - współpraca z 9 uczelniami; wyjazd 7 studentów i 3 wykładowców. Ad 11. Sprawozdanie z działalności Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego: Wydział składa się z 4 instytutów: Instytutu Biologii i OŚ, Geografii i St. Regionalnych, Matematyki, Fizyki; 1 katedry: Katedry Nauk o Zdrowiu oraz Akademickiego Centrum Czystej Energii. Kadra: w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych jest 141 os. Procentowy udział kadry: pracownicy samodzielni 36-25%; 77 adiunktów - 56%; 28 asystentów - 20%,21 pracowników administracyjno-technicznych. Kierunki kształcenia: nowe (zdrowie publiczne, ochrona środowiska, edukacja tech.- informatyczna*, turystyka i rekreacja*[*oczekiwanie na decyzję MNiSW]) oraz 5 studiów podyplomowych os. Studenci: 903 stacjonarni 249 niestacjonarni w tym: 479 geografia 125 matematyka 17 fizyka tech. 356 biologia 279 pielęgniarstwo/ rat. medyczne Rozwój naukowo-badawczy: 114 publikacji (34 publikacje z czasopismach z listy filadelfijskiej i 73 z list zagranicznych i min.; 2 monografie w jęz. ang. i 6 w jęz. pol; 9 rozdziałów w jęz. ang. i 53 w jęz. pol., 8 redakcji); 285 konferencje (105 międzynarodowych, 40 zagranicznych, 140 krajowych; 4 - zostały zorganizowane, w tym - 1 międzynarodowa); Finansowanie badań: 8 grantów (7- własnych, 1 habilitacyjny). Obrona 1 doktoratu, habilitacje przewidziane w ciągu najbliższych m-cy. Rektor: W tym miejscu pragnę złożyć gratulację dla Pana Dziekana prof. Jana Trojanowskiego za uzyskanie tytułu profesora. Ad 12. Sprawozdanie z działalności Wydziału Filologiczno-Historycznego. Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego: Wydział składa się z 3 instytutów: Instytutu Historii i Politologii, Polonistyki, Neofilologii; 1 katedry: Katedry Bezpieczeństwa Narodowego. 4

5 ...,., - Kadra: w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych jest 111 os. Procentowy udział kadry: pracownicy samodzielni 32 (tym 10 prof. tytularnych) - 29%; 50 adiunktów - 45%; 13 st. wykładowców, 16 asystentów- 14%. Kierunki kształcenia: 6 kierunków/23 specjalności. Studenci: 915 stacjonarni 397 niestacjonarni Rozwój naukowo-badawczy: Nagrody ogólnopolskie i wyróżnieni dla pracowników Wydziału: prof. Kołakowski, prof. Kuziaka, dr. Kuśnierza. 105 publikacji (lo monografii; 48 rozdziałów w jęz. ang. i 47 w jęz. pol.); 133 konferencje (58 międzynarodowych, 3 zagranicznych, 72 krajowych; 2 tytuły prof. tytularnych dla prof. Kęsikowej i prof. Żurowskiego; obrona 2 doktoratów. Ponowienie wniosku o uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Erasmus: wyjazd 7 studentów do Rosji; przyjazd 8 z Białorusi i 3 z Turcji. Ad 13. Sprawy różne i wolne wnioski. Rektor: Składam podziękowania dla wszystkich wydziałów. W kwestii uzupełnienia danych dot. studiów podyplomowych z kaszubskiego - w skład kadry wchodzą, m.in. pracownicy Instytutu Pedagogiki, zatem wątpliwości odnośnie uprawnień kadry nie są zasadne. Statut - prace nad nowym Statutem AP dobiegają końca. W związku z powyższym następne obrady Senatu będą trwały dłużej, niż zazwyczaj. W planowanym terminie, t]. 22 zaplanowano już jednak obrony doktorskie, dlatego proponuję zebranie wyjątkowo we wtorek - 21 czerwca. Zgoda Senatu. Przyjęte uchwały: Rl0004/22/11 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania fmansowego (bilansu) za 2010 rok. Rl0004/23/11 w sprawie zagwarantowania środków własnych na współfmansowanie projektu pt.:.poprawa i jakość kształcenia studentów przez przebudowę pomieszczeń po przychodni przyklinicznej i wyposażenie nowej pracowni pacjenta symulowanego w GUMed w Gdańsku i AP w Słupsku" Zatwierdził:. Przewo~y Sen tu Re dr hab., p~adzw. Roman s

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE 1 STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE WARSZAWA 2009 2 Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie zwana dalej Uczelnią", jest uczelnią

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010 Prof. dr hab. n. med. Paweł Górski R E K T O R Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010 Łódź, sierpień 2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE w dniu 27 czerwca 2013 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE w dniu 27 czerwca 2013 r. ! \ PROTOKÓŁ POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE w dniu 27 czerwca 2013 r. Dnia 27 czerwca 2013 roku w Sali Senackiej odbyło się posiedzenie Senatu Uczelni. Obradom

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Sprawozdanie z działalności Uczelni w roku 2007 WARSZAWA, 2008 rok 1 Spis treści Część ogólna..4 Wstęp..4 1. Władze Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za rok 2009 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 22 czerwca 2010 r. Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Prorektor UJ ds. Collegium Medicum - Prof. dr hab. Wojciech Nowak: 1. Kieruje działalnością i prowadzi sprawy Collegium Medicum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Z Życia Politechniki Radomskiej. numer 4(31) LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 ISSN 1642-1256. W numerze:

Z Życia Politechniki Radomskiej. numer 4(31) LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 ISSN 1642-1256. W numerze: numer 4(31) ISSN 1642-1256 LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 W numerze: * Drugie prawo doktoryzowania na Mechanicznym * Wydział Transportu i Elektrotechniki * Biblioteka Liderem Regionu * Postacie plagatiu * Będzie

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 WARSZAWA 2012 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. STRUKTURA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO... 4 2. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny AWF ustalony zarządzeniem Nr 22/2009 Rektora AWF z dnia 30 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7911 Poz. 615 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania nauki ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/35 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Kancelaria Sejmu s. 1/35 Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z 2015 r. poz. 249. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK 1 2 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK ZŁOŻONE NA POSIEDZENIU SENATU UJ 30 MAJA 2007 ROKU KRAKÓW 2007

Bardziej szczegółowo

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u Z Życia Politechniki Radomskiej numer 1(28) ISSN 1642-1256 STYCZEŃ/MARZEC 2008 W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10

Bardziej szczegółowo