KONFERENCJA ZAWÓD KARTOGRAFA I FOTOGRAMETRY UPRAWNIENIA ZAWODOWE W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONFERENCJA ZAWÓD KARTOGRAFA I FOTOGRAMETRY UPRAWNIENIA ZAWODOWE W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFII"

Transkrypt

1 KONFERENCJA ZAWÓD KARTOGRAFA I FOTOGRAMETRY UPRAWNIENIA ZAWODOWE W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFII Stanisław Cegielski Przewodniczący Komisji ds. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii Stowarzyszenie Geodetów Polskich Prezes SGP

2 Podstawy prawne dotyczące uprawnień zawodowych: Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne i kartograficzne (Dz.U. nr 193 z 2010r. poz. 1287) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. nr 143 z 2003r. Poz. 1396)

3 Pozostałe regulacje związane z działaniem Komisji Kwalifikacyjnej. Zarządzenie nr 12 Głównego Geodety Kraju z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Wytyczne organizacyjne działania Komisji Kwalifikacyjnej zaakceptowane przez GGK.

4 Prawo geodezyjne i kartograficzne art Do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii niezbędne jest posiadanie uprawnień zawodowych. 2. Przez wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii rozumie się: 1) kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, podlegającymi zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru; 2) wykonywanie czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, podlegających zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 3) pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii; 4) wykonywanie czynności technicznych i administracyjnych związanych z rozgraniczaniem nieruchomości; 5) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz prac, w wyniku których mogłoby nastąpić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. 3. Osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii są obowiązane wykonywać swoje zadania z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.

5 Art. 43. Uprawnienia zawodowe nadaje się w następujących zakresach: 1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne; 2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych; 3) geodezyjne pomiary podstawowe; 4) geodezyjna obsługa inwestycji; 5) geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych; 6) redakcja map; 7) fotogrametria i teledetekcja;

6 Art Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii mogą otrzymać osoby, które: 1) posiadają wyższe lub średnie wykształcenie geodezyjne; 2) posiadają 3 lata praktyki zawodowej w wypadku wykształcenia wyższego i 6 lat praktyki zawodowej w wypadku wykształcenia średniego; 3) wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii; 1) posiadają nienaganną opinię zawodową. 2. Uprawnienia zawodowe w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 6 i 7, mogą otrzymać również osoby posiadające wyższe wykształcenie geograficzne o specjalności kartografia albo innej specjalności, po ukończeniu podyplomowego studium w zakresie kartografii. 3. Osoby posiadające w dziedzinie geodezji i kartografii tytuł naukowy profesora albo I lub II stopień specjalizacji zawodowej, nadane w trybie odrębnych przepisów, są zwolnione z wymogów określonych w ust. 1 pkt 2 i Główny Geodeta Kraju może w uzasadnionych wypadkach, na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień zawodowych, uznać posiadanie innego pokrewnego wykształcenia i długoletniej geodezyjnej lub kartograficznej praktyki zawodowej za spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2.

7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 30 lipca 2003r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii 1. Rozporządzenie określa: - tryb składania wniosków o nadanie uprawnień zawodowych; - sposób i warunki uznania praktyki zawodowej; - organizację działania komisji kwalifikacyjnej; - sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego; - sposób ustalania kosztów postępowania kwalifikacyjnego; - sposób prowadzenia i zakres danych centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe; - wzory świadectw uprawnień zawodowych.

8 Tryb składania wniosków o nadanie uprawnień zawodowych Osoba zainteresowana dołącza do wniosku: 1) dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia, o którym mowa w art. 44 ust. l pkt l lub art. 44 ust. 2 ustawy; 2) dokumenty potwierdzające praktykę zawodową; 3) oświadczenie osoby zainteresowanej o niekaralności za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, 4) inne dokumenty mające wpływ na ocenę dotychczasowego dorobku zawodowego, w tym opinie pracodawców; 5) dwie fotografie o wymiarach 36 x 45 mm.

9 Sposób i warunki uznania praktyki zawodowej 8. Osoba zainteresowana dokumentuje praktykę zawodową zaświadczeniem pracodawcy lub składa oświadczenie dotyczące praktyki zawodowej. 9. Praktyka zawodowa jest uznawana, jeżeli odpowiada zakresowi uprawnień zawodowych, o których nadanie ubiega się osoba zainteresowana. 10. Zespół kwalifikacyjny, o którym mowa w 15 ust. l, w części wstępnej postępowania, bada złożone zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące praktykę zawodową w sposób określony w 17 ust. 2-6, uwzględniając warunki określone w art. 44 ust. 1-3 ustawy.

10 Organizacja działania komisji kwalifikacyjnej 11. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą: 1) przewodniczący; 2) trzech wiceprzewodniczących; 3) członkowie, 12.1.Komisja kwalifikacyjna działa w podkomisjach: podkomisja I - dla uprawnień zawodowych, o których mowa w art. 43 pkt l, 2, 4 i 5 ustawy przew. Pan M. Gabryszewski; podkomisja II - dla uprawnień zawodowych, o których mowa w art. 43 pkt 3 ustawy przew. Pan St. Margul; podkomisja III - dla uprawnień zawodowych, o których mowa w art. 43 pkt 6 i 7 ustawy przew. Pan Jan Krupski; 2. Pracami podkomisji kierują wiceprzewodniczący komisji kwalifikacyjnej.

11 Sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego Postępowanie kwalifikacyjne składa się z części wstępnej i z części sprawdzającej. 3. Część wstępna obejmuje: 1) badanie dokumentów złożonych przez osobę zainteresowaną pod względem formalno-prawnym; 2) ocenę spełnienia przez osobę zainteresowaną warunków określonych w art. 4 ust. 1-3 ustawy; 3) rozstrzygnięcie o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu osoby zainteresowanej do części sprawdzającej, potwierdzone zapisem protokolarnym. 4. Przewodniczący zespołu kwalifikacyjnego powiadamia osobę zainteresowaną na piśmie o brakach w dokumentacji lub odmowie dopuszczenia do części sprawdzającej, wraz z uzasadnieniem. 5. Zespół kwalifikacyjny przed rozpoczęciem części sprawdzającej: 1) rozpatruje, z udziałem osób zainteresowanych, o których mowa w ust. 4, wniesione przez te osoby dodatkowe dokumenty i oświadczenia; 2) podejmuje wobec tych osób rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 3 pkt3

12 18. l. Część sprawdzającą postępowania kwalifikacyjnego przeprowadza się w formie egzaminu pisemnego i ustnego. 19. l. Egzamin pisemny składa się z dwóch części: 1) części ogólnej, będącej egzaminem testowym sprawdzającym znajomość przepisów prawnych oraz standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych, przy czym do każdego pytania testowego są dołączone odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna; 2) części szczegółowej, polegającej na udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, z uwzględnieniem zakresu uprawnień zawodowych, o nadanie których ubiega się osoba zainteresowana, oraz na wskazaniu przepisów regulujących zagadnienia określone w pytaniach. 2. Liczba pytań na egzaminie pisemnym wynosi: 1) w części ogólnej: 60 pytań testowych; 2) w części szczegółowej: 3 pytania o charakterze opisowym. 3. Czas trwania każdej z części egzaminu pisemnego wynosi 1 godzinę.

13 Członkowie zespołu kwalifikacyjnego oceniają udzielone podczas egzaminu pisemnego odpowiedzi w następujący sposób: 1) w części ogólnej /test/ przyznaje się 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź; 2) w części szczegółowej przyznaje się od O do 7 punktów za odpowiedź na każde z pytań; 3) uzyskanie co najmniej 41 punktów w części ogólnej egzaminu oraz uzyskanie co najmniej 15 punktów w części szczegółowej oznacza wynik pozytywny; 4) prace pisemne z oceną negatywną są sprawdzane powtórnie przez innego członka zespołu kwalifikacyjnego. 2. Nie sprawdza się części szczegółowej egzaminu pisemnego osoby zainteresowanej, która nie uzyskała wyniku pozytywnego z części ogólnej.

14 22. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu pisemnego.

15 W czasie egzaminu ustnego członkowie zespołu kwalifikacyjnego zadają indywidualnie pytania osobie zainteresowanej. 2. Odpowiedzi ocenia cały zespół kwalifikacyjny. 4. Zespół kwalifikacyjny dokonuje oceny egzaminu ustnego i całego postępowania kwalifikacyjnego. 5. W przypadku braku zgodności członków zespołu w ocenie egzaminu ustnego, przewodniczący zarządza głosowanie. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego. 6. Negatywny wynik egzaminu ustnego wymaga szczegółowego uzasadnienia, w tym przedstawienia zagadnień, których osoba egzaminowana nie opanowała w stopniu umożliwiającym wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, oraz przebiegu egzaminu ustnego i związane z tym stanowiska członków komisji.

16 WYKSZTAŁCENIA POKREWNE Główny Geodeta Kraju zgodnie z art. 44 ust. 4 może w uzasadnionych wypadkach, na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień zawodowych, uznać posiadanie innego pokrewnego wykształcenia i długoletniej geodezyjnej lub kartograficznej praktyki zawodowej za spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2. Przed podjęciem decyzji w tym zakresie GGK korzysta z opinii Komisji kwalifikacyjnej. Zespół kwalifikacyjny, aby dopuścić takie osoby do części sprawdzającej postępowania musi posiadać decyzję Głównego Geodety Kraju zawierającą taką możliwość.

17 Przykłady wniosków osób starających się o uznanie wykształcenia za pokrewne Na podstawie przedłożonego suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych zawodowych na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wnioskodawca miał zgodnie z programem studiów przedmiot geodezja w ilości 16 godzin wykładów zakończony egzaminem oraz zaliczył 8 godzin laboratorium na I roku studiów w drugim semestrze i przedmiot geodezja drogowa w ilości 8 godzin wykładów oraz 16 godzin laboratorium zakończone zaliczeniem na III roku studiów w szóstym semestrze. Brak w programie studiów przedmiotów podstawowych dla kierunków geodezyjnych jak: rachunek wyrównawczy, podstawy geodezji wyższej oraz szczegółowej mającej zastosowanie w pomiarach osnów poziomych i wysokościowych oraz technik pomiarowych tachimetrami elektronicznymi i GNNS, pomiarów szczegółowych sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, pomiarów fotogrametrycznych, pomiarów przemieszczeń i odkształceń, pomiarów związanych z ewidencją gruntów, budynków i lokali oraz opracowań kartograficznych wielkoskalowych, a także ćwiczeń związanych z powyższymi zagadnieniami,

18 Kolejny przykład W czasie zatrudnienia zainteresowany ukończył Zespół Szkół Zawodowych w 2003r uzyskał tytuł technika mechanika o specjalności eksploatacja i naprawa taboru kolejowego. W 2004r uzyskał tytuł zawodowy - technik budownictwa. W 2009r skończył studia na Wydziale Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Techniki i Przedsiębiorczości na kierunku Transport, specjalność logistyka i technologia transportu uzyskując tytuł inżyniera. Nie można uznać posiadanego wykształcenia za pokrewne ponieważ jedynie na świadectwie ukończenia Technikum dla Dorosłych w zawodzie budownictwo jest przedmiot miernictwo i ćwiczenia z miernictwa.

19

20 MODELE ZAKRESU WIEDZY INŻYNIERSKIEJ WYMAGANEJ OD GEODETY I KARTOGRAFA UPRAWNIONEGO Warszawa, grudzień 2009 r. 1. Modele zakresu wiedzy inżynierskiej wymaganej od osób określonej specjalności Model dotyczący zakresu 1. uprawnień geodezyjne pomiary sytuacyjnowysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne Model dotyczący zakresu 2. uprawnień rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji dla celów prawnych Model dotyczący zakresu 3. uprawnień geodezyjne pomiary podstawowe Model dotyczący zakresu 4. uprawnień geodezyjna obsługa inwestycji Model dotyczący zakresu 5. uprawnień geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych Model dotyczący zakresu 6. uprawnień redakcja map Model dotyczący zakresu 7. uprawnień fotogrametria i teledetekcja 2. Porównanie modeli zakresu wiedzy inżynierskiej ze standardami kształcenia określonymi w załączniku nr 36 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 3. Porównanie modeli zakresu wiedzy inżynierskiej z programami studiów wybranych uczelni wyższych. 4. Określenie rodzajów prac (minimum) wymaganych do uznania praktyki zawodowej w określonym zakresie uprawnień. 5. Analiza przepisów prawa (obowiązujących, fakultatywnych, archiwalnych), których znajomość obowiązuje geodetów uprawnionych w poszczególnych specjalnościach. 6. Wnioski wynikające z opracowania.

21 Wnioski wynikające z opracowania. Zakres wiedzy wymaganej od osoby uprawnionej w dziedzinie geodezji i kartografii, zawarty w poszczególnych modelach dość znacznie odbiega (na niekorzyść) od poziomu wiedzy określonej w grupach treści kierunkowych standardów kształcenia. W znacznej części treść standardów zbliżona jest do treści modeli jedynie w zakresie 3 i zakresie 6. W modelach przeważają tematy praktyczne z dużą dawką wiedzy o charakterze prawnym, natomiast w standardach kształcenia akcent położony jest na problematyce teoretycznej oraz na procesach technologicznych.

22 Z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia ( 11 ust. 3) wynika, że przynajmniej 50% zajęć na studiach inżynierskich powinny stanowić ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, projektowe lub terenowe. W toku analizy programów poszczególnych uczelni w ich niejednolitej formie, trudno jest, z małymi wyjątkami, ustalić w jakim stopniu, w wyniku w/w zajęć, programy te zbliżają się do modeli. Problem ten dotyczy szczególnie udziału zajęć typu laboratoryjnego, na których słuchacze mają szanse nabyć umiejętności zbieżne z modelami. Niewątpliwie bliższy modelom jest drugi stopień kształcenia, który jednak nie funkcjonuje na większości uczelni niepublicznych.

23 Należy dążyć do ściślejszej korelacji zapisów zawartych w przepisach prawnych (ustawach, rozporządzeniach wykonawczych) oraz programach kształcenia, celem osiągnięcia możliwie największego zbliżenia zakresu wiedzy absolwentów uczelni do żądanych modeli wiedzy osób uprawnionych w zakresie geodezji i kartografii.

24 Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii mogą otrzymać osoby, które: -posiadają wyższe wykształcenie geodezyjne lub geograficzne o specjalności kartografia, - posiadają pięć lat praktyki zawodowej od dnia uzyskania dyplomu ukończenia studiów stopnia pierwszego i trzy lata praktyki zawodowej od dnia uzyskania dyplomu ukończenia studiów stopnia drugiego, -wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii oraz znajomością technik i technologii stosowanych przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych, - posiadają nienaganną opinię zawodową. Zrezygnować z nadawania uprawnień osobom o wykształceniu średnim oraz osobom posiadającym wykształcenie tzw pokrewne.(zachowując dotychczas zdobyte uprawnienia i ustanawiając odpowiednie vacatio legis).

25 Uprawnienia zawodowe w poszczególnych zakresach mogą otrzymać osoby: - w zakresie 1 - po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku geodezja i kartografia, - w zakresach 2,3,4,5,7 - po ukończeniu studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku geodezja i kartografia, - w zakresie 6 - po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku geodezja i kartografia lub studiów drugiego stopnia na kierunku geografia o specjalności kartografia. Jednocześnie postuluje się usunięcie z art. 44 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zapisu dotyczącego zakresu 7. Inne zdanie prezentuje w tym zakresie Pan dr Jan Krupski, proponując następujący zapis. Uprawnienia zawodowe w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 6 mogą otrzymać również osoby posiadające wyższe wykształcenie geograficzne o specjalności kartografia, a w odniesieniu do pkt 7 te same osoby po ukończeniu studium podyplomowego w zakresie fotogrametrii i teledetekcji.

26 Przyjąć zasadę, że osoby ubiegające się o uprawnienia w zakresach 2, 4 i 5 powinny uprzednio uzyskać uprawnienia z zakresu 1. Przyjęcie tej zasady wiąże się z problemem sporządzania i aktualizacji map (prawnych, dla projektowania) niezbędnych dla zadań realizowanych w tych zakresach.

27 Zmienić nazwę zakresu 6 redakcja map na nazwę systemy informacji geograficznej i redakcja map. Obecna nazwa tego zakresu nie odpowiada aktualnemu stanowi rozwoju kartografii i zakresowi nadawanych uprawnień.

28 Zmienić nazwę zakresu 6 redakcja map na nazwę systemy informacji geograficznej i redakcja map. Obecna nazwa tego zakresu nie odpowiada aktualnemu stanowi rozwoju kartografii i zakresowi nadawanych uprawnień.

29 Ciągłe zmiany przepisów prawnych, a także dynamiczny rozwój technik i technologii geodezyjnych i kartograficznych oraz pogłębiające się powiązania interdyscyplinarne, wymagają, także po uzyskaniu uprawnień zawodowych, aktualizacji wiedzy, najlepiej w procesie kształcenia ustawicznego. Obowiązek taki powinien znajdować się w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. Program takiego szkolenia powinien powstać w GUGiK, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich, Stowarzyszeniem Kartografów Polskich i Polskim Towarzystwem Fotogrametrii i Teledetekcji.

30 JOANNA JANKOWSKA NACZELNIK WYDZIAŁU KWALIFIKACJI I SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DEPARTAMENT NADZORU, KONTROLI I ORGANIZACJI SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ w GUGiK POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNE W 2012 r. Komisja Kwalifikacyjna do spraw uprawnień zawodowych przeprowadziła 41 postępowań kwalifikacyjnych w trzech sesjach: wiosennej, letniej i jesiennej.

31 POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNE W LATACH Rok Liczba osób, które przystąpiły do części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego Pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego Negatywny wynik postępowania kwalifikacyjnego Zdawalność [%] , ,78

32 ZAKRES UPRAWNIEŃ Zakres uprawnień Liczba osób, które przystąpiły do części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego Pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego Negatywny wynik postępowania kwalifikacyjnego Zdawalność [%] , , , , Łącznie ,78

33 WYKSZTAŁCENIE Wykształcenie Liczba osób, które przystąpiły do części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego Pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego Negatywny wynik postępowania kwalifikacyjnego Zdawalność [%] Wyższe ,83 Średnie ,02 Łącznie ,78

34 TYTUŁ ZAWODOWY Tytuł zawodowy Liczba osób, które przystąpiły do części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego Pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego Negatywny wynik postępowania kwalifikacyjnego Zdawalność [%] dr inż mgr inż ,18 inż ,63 technik ,02 Łącznie ,78

35

36 PŁEĆ Płeć Liczba osób, które przystąpiły do części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego Pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego Negatywny wynik postępowania kwalifikacyjnego Zdawalność [%] kobieta ,94 mężczyzna ,31 Łącznie ,78

37 Zdawalność z zakresów 6 i 7 w latach Zakres Zakres

38 PROPOZYCJE DO UWZGLĘDNIENIA W PROGRAMIE KSZTAŁCENIA KADRY GEODEZYJNEJ NA STUDIACH WYŻSZYCH. 1. Program nauczania powinien ulegać modyfikacji w sposób dynamiczny z okresowym dostosowaniem przedmiotów do potrzeb uzgodnionych z faktycznymi odbiorcami i dalszymi użytkownikami naszych produktów i usług geodezyjnych i kartograficznych, zwłaszcza w różnych formach i na różnych nośnikach informacji przestrzennej (mapy, rejestry, dane w formie cyfrowej i opisowej dotyczące prawa własności, użytkowania i sposobu zagospodarowania), a także prac inżynieryjnych, związanych z geodezyjną obsługą inwestycji, w tym z planowaniem przestrzennym i budownictwem (autostrady, kolejnictwo, budownictwo przemysłowe z uwzględnieniem rozwijających się technik i technologii). 38

39 2. Program nauczania powinien być konsultowany z potencjalnymi odbiorcami absolwentów uczelni tj. organizacjami pracodawców, reprezentacjami małych i średnich przedsiębiorstw, które zdołają się utrzymać na rynku, a także jednostkami administracji rządowej i samorządowej i Stowarzyszeniami. Z uzgodnień tych powinny wynikać ilościowe zapotrzebowania oraz proporcje kadry o przygotowaniu do pełnienia funkcji wykonawczych, w tym menedżerów oraz kadry do kreowania nowych rozwiązań i zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym. Rolą uczelni byłoby weryfikowanie tych zapotrzebowań z uwzględnieniem kadry pracowników na potrzeby rozwoju przemysłu, budownictwa, rolnictwa, a także planowanej rezerwy na odejścia od wyuczonego zawodu.

40 DOKSZTAŁCANIE TO PROCES PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W STOSUNKU DO JUŻ POSIADANYCH. Dokształcanie się to szereg różnych form kształcenia, takich jak: studia podyplomowe prowadzone przez wyższe uczelnie, konferencje, seminaria szkoleniowe, kursy doskonalące, kursy kwalifikacyjne, warsztaty i inne krótkie formy doskonalenia zawodowego. Doskonalenie zawodowe to powinność wszystkich geodetów pracujących zarówno w administracji jak i w wykonawstwie geodezyjnym, geodetów uprawnionych jak i tych nie posiadających uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii. Forum Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów 40

41 Permanentnie należałoby dokształcać z przepisów geodezyjnych i około geodezyjnych zwracając uwagę na praktyczne ich stosowanie (przykłady konkretnych zagadnień) oczywiście wspomagane interpretacjami prawnymi przepisów. Ma to szczególne znaczenie w obecnym okresie kiedy weszły i wchodzą w życie nowe przepisy regulujące naszą działalność geodezyjną i kartograficzną. Uważam, że w procesie dokształcania powinna znaleźć miejsce wiedza z zarządzania firmą, możliwość jej założenia, wykorzystania środków Unijnych itp., co może byłoby impulsem dla inicjatywy geodetów w tworzeniu większych firm. W tej sytuacji zorganizowanie i prowadzenie ustawicznego kształcenia geodetów nabiera zasadniczego znaczenia w procesie podnoszenia poziomu wiedzy zawodowej geodetów oraz podnoszenia prestiżu naszego zawodu. Forum Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów 41

42 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH ZAWODOWA KONFERENCJA KARTOGRAFICZNA UPRAWNIENIA ZAWODOWE KARTOGRAFA I FOTOGRAMETRY

BIULETYN STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH ZAWODOWA KONFERENCJA KARTOGRAFICZNA UPRAWNIENIA ZAWODOWE KARTOGRAFA I FOTOGRAMETRY BIULETYN STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH ZAWODOWA KONFERENCJA KARTOGRAFICZNA UPRAWNIENIA ZAWODOWE KARTOGRAFA I FOTOGRAMETRY VI WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1)

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Procedura praktyki zawodowej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Procedura praktyki zawodowej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Procedura praktyki zawodowej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawa prawna: Regulamin Studiów (Zarządzenie Rektora Nr 22/2012 z dnia 15

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

do zakresu tematycznego i liczby godzin szkolenia niezbędnych do nabycia uprawnień do wykonywania czynności na tym stanowisku.

do zakresu tematycznego i liczby godzin szkolenia niezbędnych do nabycia uprawnień do wykonywania czynności na tym stanowisku. UZASADNIENIE Zakres przedmiotowy projektu ustawy odnosi się do czterech podstawowych zagadnień związanych z wprowadzaniem nowego systemu przyznawania uprawnień na stanowisku maszynisty na terytorium Unii

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Tabelaryczne zestawienie zmian. Deregulacja - III transza.

Tabelaryczne zestawienie zmian. Deregulacja - III transza. - Strażak Tabelaryczne zestawienie zmian. Deregulacja - III transza. Tabela. Aktualne wymogi i proponowane zmiany w zakresie kwalifikacji do wykonywania zawodu strażak Aktualne wymogi Proponowane zmiany

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 9-1 marca 213r. na kierunku informatyka prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym realizowanych w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 2005L0036 PL 01.01.2007 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów

STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół Andrzej Pery na podstawie obowiązującego prawa, ekspertyz prawnych oraz badań opracowanych w ramach projektu STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT ANALIZA PROGRAMÓW NAUCZANIA WYśSZYCH UCZELNI KSZTAŁCĄCYCH KADRY DLA BUDOWNICTWA UCZELNIE: UNIWERSYTETY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 1), 2) członkowskich Unii Europejskiej Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo