Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych PPX13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych PPX13"

Transkrypt

1 Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych PPX13 Zakres tematyczny pracy końcowej (podyplomowej) pod kierunkiem dr Sylwii Domagalskiej 1. Psychopedagogiczne aspekty samooceny wśród: uczniów, studentów, pracowników. 2. Możliwość wykorzystania współczesnej psychoterapii w rozwijaniu i korygowaniu samooceny. 3. Problematyka wypalenia zawodowego. 4. Podstawy i opinie na temat aborcji wśród społeczności: uczniowskiej, pracowniczej lub studenckiej. 5. Alkoholizm jako zjawisko zagrażające młodzieży. 6. Wpływ środowiska rodzinnego na powodzenie w nauce uczniów klas ponadgimnazjalnych. 7. Wpływ używek na postawy i zachowania młodzieży szkolnej. 8. Rodzina jako komórka wychowawcza w opinii młodzieży szkolnej. 9. Bezrobocie a pomoc społeczna. 10. Szanse edukacyjne młodzieży ze szkoły specjalnej.

2 dr Urszuli Nowackiej 1. Planowanie pacy dydaktycznej na przykładzie wybranego przedmiotu ekonomicznego. 2. Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych. 3. Kontrola i ocena pracy uczniów w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych. 4. Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu przedmów ekonomicznych. 5. Pomoce dydaktyczne w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych. 6. Sposoby prezentacji zjawisk ekonomicznych.

3 dr Danuty Ulewicz Adamczyk 1. Rola nauczyciela-wychowawcy w wyborze zawodu. 2. Nauczyciel-wychowawca w opinii licealistów. 3. Poradnictwo zawodowe jako pomoc w wyborze zawodu. 4. Postawy moralne młodzieży. 5. Znaczenie i rola rodziny w kształtowaniu stylu życia. 6. Zainteresowania muzyczne młodzieży. 7. Rozwijanie zdolności artystycznych młodzieży licealnej. 8. Wybór zawodu jako ważna życiowa decyzja. 9. Organizacja czasu wolnego młodzieży. 10. Kształtowanie zdrowego stylu życia młodzieży. 11. Aspiracje edukacyjne licealistów. 12. Wolontariat jako sposób na życie. 13. Postawy altruistyczne młodzieży. 14. Nauczyciel wobec trudności wychowawczych młodzieży. 15. Orientacja zawodowa w systemie szkolnym. 16. Pedagog szkolny jako kreator decyzji edukacyjno-rozwojowej młodzieży. 17. Rola szkolnego doradcy zawodowego a decyzje edukacyjno-zawodowe młodzieży. 18. Znaczenie środowiska rodzinnego przy wyborze drogi życiowej. 19. Znaczenie edukacji multimedialnej w liceum. 20. Rozwijanie zainteresowań sportowych wśród młodzieży.

4 dr Seweryna Cichonia 1. Rola metod aktywizujących w procesie nauczania przedmiotów zawodowych. 2. Rola metod eksponujących w procesie nauczania przedmiotów zawodowych. 3. Rola metod praktycznych w procesie nauczania przedmiotów zawodowych. 4. Rola metod programowanych w procesie nauczania przedmiotów zawodowych. 5. Metody problemowe w procesie nauczania przedmiotów zawodowych. 6. Metody kształcenia w procesie nauczania przedmiotów zawodowych. 7. Wyjątkowy Nauczyciel XXI wieku. 8. Zjawisko niepowodzeń ucznia w szkole zawodowej. 9. Uczeń zdolny w szkole zawodowej. 10. Motywacja jako szkolny sukces ucznia. 11. Przyczyny i przejawy mobbingu w szkole zawodowej. 12. Czynniki stresogenne ucznia i nauczyciela w szkole zawodowej. 13. Jakość kształcenia w szkolnictwie zawodowym. 14. Kadra nauczająca czynnikiem determinującym jakość kształcenia. 15. Metody oceny jakości kształcenia w szkole zawodowej. 16. Student w procesie kształcenia do zawodu nauczyciela. 17. Dyscyplina w klasie szkolnej. 18. Słaby uczeń w klasie szkolnej. 19. Proces zmian w szkolnictwie zawodowym - próba oceny. 20. Zjawisko uczniowskiej fali w szkole. 21. Nauczyciel w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego. 22. Problemy wychowawcze nauczycieli z uczniami w szkole zawodowej. 23. Rola komunikacji nauczyciela z uczniem w szkole zawodowej. 24. Sprawdzanie i ocenianie wyników procesu kształcenia przez nauczyciela w szkole zawodowej. 25. Reforma kształcenia zawodowego w Polsce - próba oceny. 26. Nauczanie i uczenie się rozwiązywania problemów ucznia w szkole zawodowej. 27. Zbieranie i wykorzystywanie informacji o uczniu i klasie przez nauczyciela w szkole. 28. Najpotrzebniejsze zasady dydaktyczne stosowane przez nauczyciela w szkole zawodowej. 29. Zasady nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych. 30. Taksonomia celów dydaktycznych w kształceniu zawodowym w teorii i w praktyce. 31. Dydaktyka teoretycznych przedmiotów zawodowych i jej miejsce wśród innych przedmiotów studiów w kształceniu nauczycieli dla potrzeb oświaty zawodowej. 32. Psychologiczne uwarunkowania procesu nauczania - uczenia się zawodu. 33. Formy organizacyjne procesu nauczania - uczenia się teoretycznych przedmiotów zawodowych.

5 34. Zastosowanie pomocy, środków i materiałów dydaktycznych w kształceniu zawodowym. 35. Planowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczyciela. 36. Kształcenie wielostronne w szkole zawodowej. 37. Proces samokształcenia ucznia, nauczyciela szkoły zawodowej. 38. Kierunki rozwoju dydaktyki w szkolnictwie zawodowym. 39. Proces kształcenia ogólnego w szkole. 40. Wartości i cele kształcenia ogólnego w szkole. 41. Treści kształcenia ogólnego w szkole. 42. Współdziałanie między nauczycielem a uczniem w szkole zawodowej. 43. Rola wymagań programowych w szkole zawodowej. 44. Otoczenie ucznia w szkole zawodowej. 45. Ład klasowy w szkole zawodowej. 46. Rola nauczania bezpośredniego przedmiotów zawodowych w szkole. 47. Szkoła jako zakład pracy. 48. Nauczanie poszukujące i dyskusja w klasie szkolnej Nauczyciel jako twórca programu nauczania w szkole zawodowej. 50. Zbieranie i wykorzystywanie informacji o uczniu i klasie w szkole zawodowej.

6 dr Magdaleny Pluskoty 1. Zjawisko wypalenia zawodowego analiza na podstawie konkretnej grupy zawodowej. 2. Społeczne funkcjonowanie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (na przykładzie konkretnej placówki wsparcia dziecka i rodziny). 3. Wpływ środowiska rodzinnego na przestępczość nieletnich. 4. Przemoc w rodzinie analiza zjawiska. 5. Problem niedostosowania społecznego młodzieży. 6. Funkcje opiekuńczo wychowawcze placówki szkolnej. 7. Zastosowanie bajek terapeutycznych jako jednej z form pracy wychowawczej. 8. Negatywne skutki przynależności młodzieży do subkultur. 9. Analiza porównawcza rozwoju dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i prawidłowych.

7 Zakres tematyczny podyplomowej pracy pod kierunkiem dr Anny Dziwińskiej 1. Jakość komunikowania się ze społeczeństwem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ponadgimnazjalnej. 2. Formy komunikacji w szkole ponadgimnazjalnej pomiędzy nauczycielami a uczniami. 3. Porównanie komunikowania się uczniów z autyzmem i upośledzeniem umysłowym. 4. Rola diagnozy w pedagogicznej pracy. 5. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ponadgimnazjalnej. 6. Metody pracy w szkolnictwie specjalnym. 7. System kształcenia specjalnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 8. Uczeń niesłyszący (niedosłyszący) w szkole ponadgimnazjalnej. 9. Uczeń niewidzący (niedowidzący) w szkole ponadgimnazjalnej. 10. Indywidualizacja kluczem do uzyskania efektów w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 11. Rola i znaczenie rodziny w rehabilitacji dziecka (ucznia). 12. Oddziaływania terapeutyczne u osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 13. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną. 14. Wymiary osobowości nauczyciela studium przypadku. 15. Charakterystyka zmian rozwojowych w okresie dorastania. 16. Planowanie własnej przyszłości w okresie dorastania. 17. Wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 18. Agresja i przemoc w szkole. 19. Emocjonalne problemy ucznia w szkole ponadgimnazjalnej. 20. Praca korekcyjno kompensacyjna z uczniem dyslektycznym w szkole masowej. 21. Sytuacja ucznia z wadą wymowy w szkole ponadgimnazjalnej. 22. Kreowanie rozwoju ucznia w oparciu o nowoczesne metody terapeutyczne. 23. Drama w programach edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych. 24. Arteterapia jako metoda wychowania, profilaktyki i terapii.

8 dr Joanny Gajdy 1. Potrzeby i problemy uczniów w okresie dorastania. 2. Stymulowanie samowychowania uczniów. 3. Pomoc dla młodzieży w znalezieniu wartości i drogowskazów. 4. Jak nauczyć uczniów odpowiedzialności. 5. Pobudzanie poprawnego myślenia u uczniów. 6. Diagnoza i terapia fobii szkolnych u nastolatków. 7. Strategie pracy z uczniami wagarującymi. 8. Wdrażanie strategii nagradzania w procesie nauczania. 9. Uczniowskie strategie przetrwania w szkole. 10. Identyfikacja i analiza zdarzeń krytycznych w klasie. 11. Umiejętności skutecznego porozumiewania się z uczniami. 12. Modele pracy z uczniem zdolnym. 13. Metody pracy z uczniami z ADHD. 14. Rozwijanie kompetencji autokreacyjnych uczniów. 15. Nauczanie we współpracy. 16. Tworzenie własnej koncepcji pracy wychowawczej z klasą. 17. Umiejętności pedagogiczne w zakresie poznawania uczniów i klasy. 18. Wpływ grup rówieśniczych na kształtowanie osobowości ucznia. 19. Jak nakłonić do nauki ucznia trudnego. 20. Przyczyny i profilaktyka niepowodzeń szkolnych uczniów. 21. Komunikowanie się nauczyciela z uczniami w sytuacji niepowodzeń szkolnych. 22. Strategie rozwiązywania konfliktów w klasie. 23. Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole. 24. Planowanie dyscypliny i zarządzania klasą. 25. Strategie eliminowania wyścigu umiejętności w szkole. 26. Motywowanie uczniów do nauki według zasad równych szans. 27. Kultura popularna jako czynnik socjalizacji. 28. Płaszczyzny kształtowania autorytetu pedagogicznego nauczyciela. 29. Aktywizowanie uczniów w procesie nauczania. 30. Kształtowanie umiejętności asertywnych nauczycieli w rozwiązywaniu problemów szkolnych. 31. Nauczycielskie strategie przetrwania i gra samym sobą. 32. Jak wspomagać rozwój zawodowy nauczyciela. 33. Pedagogizacja rodziców. 34. Psychopedagogiczne problemy kontroli i oceny osiągnięć uczniów. 35. Jak osiągnąć profesjonalizm w zawodzie nauczyciela. 36. Pasja w nauczaniu a skuteczność. 37. Kreatywność w procesie nauczania. 38. Kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z problemami początkującego nauczyciela. 39. Moralne wybory nauczycieli na różnych etapach procesu nauczania. 40. Jak uniknąć wypalenia zawodowego nauczycieli.

9 dr Janusza Kołodziejskiego I II III IV V Zasady i prawidłowości psychologicznego rozwoju człowieka. 1. Dojrzewanie uczenie się socjalizacja. 2. Zmiana człowieka w cyklu życia. 3. Zdarzenia życiowe a kryzysy w rozwoju człowieka. Ekologiczne uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka. 1. Aktywność człowieka w środowisku. Rola kultury w rozwoju psychicznym jednostki. 1. Kultura jako składnik i czynnik organizujący środowisko człowieka. 2. Rola czynników kulturowych w rozwoju jednostki. Jednostka a rodzina. 1. Rodzinne uwarunkowania rozwoju osobowości jednostki. 2. Rozwój psychiczny jednostki w rodzinie. 3. Stosunki międzyosobowe, społeczne role rodzinne i pozycje zajmowane w rodzinie. Młodzież w okresie uczenia się.

10 dr Jerzego Zdańskiego 1. Wpływ hipermedialnych systemów edukacyjnych na integrację sensoryczną ucznia. 2. Rozwijanie myślenia technicznego, pojęciowego i graficznego dobór metod i zasad nauczania. 3. Kształcenie wyobraźni technicznej w nauczaniu przedmiotów technicznych. 4. Dydaktyczne, psychologiczne uwarunkowania formułowania zadań technicznych. 5. Ocenianie poziomu opanowania kompetencji przez ucznia. 6. Istota kształcenia modułowego w nauczaniu przedmiotów technicznych. 7. Technologie informacyjne w dydaktyce nauczania przedmiotów technicznych. 8. Praktyczne metody nauczania w dydaktyce przedmiotów technicznych. 9. Edukacja ogólnotechniczna jako podstawa kształcenia zawodowego.

ORIENTACYJNA PROBLEMATYKA PRACY DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2012_2013

ORIENTACYJNA PROBLEMATYKA PRACY DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2012_2013 ORIENTACYJNA PROBLEMATYKA PRACY DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2012_2013 Uwaga: W każdej grupie zagadnień występuje możliwość indywidualnego ustalania tematów prac wg zainteresowań studentów

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy:

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy: PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół nr 117 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie Oparty na Rządowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2011/2012 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2011/2012 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 11/ Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Lp. Tytuł formy Krótki opis treści Liczba godzin Adresat Kierownik KURSY

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE?

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO Diagnoza środowiska szkolnego została przeprowadzona przez pedagoga, psychologa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018. Koncepcja Pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. / Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 1 SPIS TREŚCI I. MISJA I WIZJA SZKOŁY II. MODEL ABSOLWENTA III. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

KURSY DOSKONALĄCE. Termin: listopad 2011 i kwiecień 2012

KURSY DOSKONALĄCE. Termin: listopad 2011 i kwiecień 2012 KURSY DOSKONALĄCE 1/11. Praca z dziećmi dyslektycznymi metodą P. Dennisona. Metoda kinezjologii edukacyjnej w pracy z dzieckiem dyslektycznym opiera się między innymi na zajęciach ruchowych, dlatego na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/2011 RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO z dnia 21 listopada 2011 roku

UCHWAŁA NR 19/2011 RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO z dnia 21 listopada 2011 roku UCHWAŁA NR 19/2011 RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunkach pedagogika, filologia i filologia polska w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo