Studium Podyplomowe Dotacje europejskie dla leśnictwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studium Podyplomowe Dotacje europejskie dla leśnictwa"

Transkrypt

1 Dotacje europejskie dla leśnictwa na drugą edycję Studium Podyplomowego Dotacje europejskie dla leśnictwa". W jaki sposób zapewnić dodatkowe wynagrodzenie osobom realizującym projekt? Jak zaplanować i prawidłowo rozliczyć wkład własny? Kiedy istnieje zagroŝenie, Ŝe dotacja moŝe zostać uznana za pomoc publiczną? Gdzie szukać pomocy przy wypełnianiu formularzy wniosków? Jak takie problemy rozwiązują inne jednostki? To tylko część pytań na które odpowiedzi znajdą uczestnicy studiów. Studia adresowane są przede wszystkim do osób pracujących w nadleśnictwach, regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, Biurach Urządzania Lasu, Parkach Narodowych, Parkach Krajobrazowych, jednostkach samorządów terytorialnych i innych instytucjach związanych z leśnictwem. W czasie trwania studiów zostaną poruszone między tematy związane: z sprawozdawczością, zarządzaniem projektami, oceną oddziaływania na środowisko, promocją projektów, finansowaniem działań na obszarach Natura Wysoki poziom merytoryczny Studium Podyplomowego gwarantuje zespół ponad 30 wykładowców reprezentujących środowiska naukowe, instytucje przydzielające dotacje, oraz jednostki realizujące najlepsze projekty. Studium pozwoli nabyć umiejętności aplikowania po środki europejskie oraz prowadzenia i rozliczania projektów na wsparcie szeroko rozumianego leśnictwa. Jego absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. KaŜdy uczestnik, w ramach pracy dyplomowej we współpracy z promotorem, przygotuje wniosek o dofinansowanie wybranego przedsięwzięcia. Zgłoszenia na Studium odbywają się poprzez Internet za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: Na stronie tej znajdują się, na bieŝąco aktualizowane, szczegółowe informacje dotyczące Studium Podyplomowego. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu na Studium będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

2 Problemy współczesnego siedliskoznawstwa leśnego na pierwszą edycję Studium Podyplomowego Problemy współczesnego siedliskoznawstwa leśnego ". Cele i zadaniem Studium Podyplomowego jest przedstawienie najnowszych poglądów i doświadczeń dotyczących oceny warunków siedliskowych w Polsce. Na studium zostaną zaprezentowane najnowsze poglądy i doświadczenia w kwestii doboru składu gatunkowego drzewostanów w obliczu odmiennych celów stawianych hodowli lasu (ochrony wartości przyrodniczych lasu lub maksymalizacji zysku uzyskiwanego z produkcji surowca drzewnego). Studia adresowane są do osób podejmujących decyzje mające wpływ na stan lasów w Polsce (czynni siedliskoznawcy, pracownicy wszystkich szczebli w ramach struktury Lasów Państwowych, właściciele lasów prywatnych, pracownicy administracji publicznej zajmujący się leśnictwem i ochroną przyrody). Słuchacze Studium opracują indywidualne listy zmian wymaganych w pracach siedliskowych i stworzą projekt nowelizacji siedliskowych podstaw hodowli lasu oraz zasad hodowli lasu. Studium trwa 1 rok (2 semestry), łącznie 75 godzin dydaktycznych, w tym 48 godzin wykładów oraz 27 godzin zajęć terenowych. Zajęcia będą realizowane w trybie zaocznym, podczas ośmiu zjazdów jednodniowych (sobota) i dwóch dwudniowych (sobota-niedziela), zwykle jeden raz w miesiącu. W ramach studium odbędą się dwa wyjazdy terenowe do Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka i do Nadleśnictwa Złotoryja. Wysoki poziom merytoryczny Studium Podyplomowego gwarantuje zespół wykładowców reprezentujących wielu instytucji, w tym: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej przedstawiciele organizacji pozarządowych O przyjęciu na Studium Podyplomowego decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu na Studium będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Szczegółowych informacji na temat studium udziela dr inŝ. Paweł Rutkowski tel ,

3 Edukacja przyrodniczo-leśna z elementami pedagogiki i psychologii na Studium Podyplomowe Edukacja przyrodniczo-leśna z elementami pedagogiki i psychologii". Celem studium jest pogłębienie i uaktualnienie wiedzy w zakresie problematyki edukacji ekologicznej, w szczególności edukacji przyrodniczo leśnej. Dotyczy to zarówno wiedzy teoretycznej, jak i przede wszystkim instrumentalnej (praktycznej) moŝliwej do zastosowania w praktyce. Ukończenie Studium pozwala uzyskać uprawnienia do prowadzenia zajęć z tego zakresu. Na róŝnych poziomach kształcenia prowadzone są róŝne formy edukacji z tego zakresu. Problem jednak polega głównie na tym, Ŝe proces edukacji powinien obejmować nie tylko kształcenie, a więc przekazywanie wiadomości niezbędnych do zrozumienia wartości środowiska przyrodniczego, lecz równieŝ wychowanie, tj. oddziaływanie na człowieka w celu kształtowania jego świadomości, wykształcenia hierarchii wartości i postaw wobec tego środowiska. PowyŜsze uwarunkowania wymagają od osób zajmujących się zawodowo tymi zagadnieniami ciągłego podnoszenia kwalifikacji. RóŜne są oczekiwania i potrzeby co do metod i treści kształcenia. Naprzeciw temu zapotrzebowaniu wychodzi niniejsza oferta. Studium przeznaczone jest dla osób zainteresowanych problematyką ochrony środowiska przyrodniczego i edukacją przyrodniczo leśną posiadających wykształcenie wyŝsze magisterskie, inŝynierskie lub licencjackie. Dotyczy to nie tylko leśników ale równieŝ nauczycieli, pracowników samorządów lokalnych, instruktorów harcerstwa. Wykładowcami są pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, SGGW w Warszawie, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Ligi Ochrony Przyrody oraz specjaliści z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Dyrekcji Generalnej Ochrony Środowiska i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego LP w Bedoniu. Studium trwa dwa semestry (od października do czerwca), w wymiarze ok. 200 godz. Zajęcia mają charakter kształcenia zaocznego dwudniowe zjazdy (piątek - sobota) raz lub dwa razy w miesiącu, w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie pod Poznaniem. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu na Studium będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Szczegółowych informacji na temat studium udziela dr inŝ. Piotr Gołojuch tel. 061/ ,

4 Zarządzanie przedsiębiorstwem w leśnictwie i ochronie przyrody na Studium Podyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem w leśnictwie i ochronie przyrody". Cel i zadania Studium Podyplomowego: pogłębienie i uaktualnienie wiedzy teoretycznej w zakresie problematyki ogólnych podstaw organizacji i zarządzania oraz organizacji i zarządzania w leśnictwie i ochronie przyrody. Zajęcia w ramach poszczególnych przedmiotów mają na celu przede wszystkim poinformowanie słuchaczy o aktualnym stanie wiedzy na temat organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz metodach i narzędziach moŝliwych do zastosowania w praktyce gospodarstwa leśnego i ochronie przyrody. W programie między innymi: organizacja i zarządzanie, zasady ogólne, postulaty nowoczesnej organizacji, przedsiębiorstwo i jego uwarunkowania w gospodarce rynkowej, strategia rozwoju przedsiębiorstwa, koncepcja, funkcje i metody oraz wybrane, współczesne koncepcje zarządzania, podstawy psychologii, etyki zarządzania, negocjacje, podstawy pracy kierowniczej, zarządzanie: ludźmi, czasem pracy, marketingiem, rachunkowość finansowa i rachunek kosztów w zarządzaniu, gospodarka leśna w warunkach globalizacji,zarządzanie wielofunkcyjnym gospodarstwem leśnym, funkcje zarządzania w gospodarstwie leśnym, system instytucjonalno-organizacyjny zarządzania obszarami Natura 2000, kluczowe instrumenty zarządzania obszarami naturowymi, narzędzia wspomagania procesu decyzyjnego w leśnictwie, analiza i ocena działalności. Studia adresowane są przede wszystkim do osób pracujących w nadleśnictwach, regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, Biurach Urządzania Lasu, Parkach Narodowych, Parkach Krajobrazowych, jednostkach samorządów terytorialnych i innych instytucjach związanych z leśnictwem. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, SGGW, Instytutu Badawczego Leśnictwa, specjaliści z PGL LP oraz z Dyrekcji Generalnej Ochrony Środowiska. Studium trwa dwa semestry. Zajęcia mają charakter kształcenia zaocznego dwu lub trzydniowe (piątek sobota) zjazdy - raz lub dwa razy w miesiącu w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie pod Poznaniem. Zakwaterowanie i wyŝywienie w Ośrodku. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu na Studium będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Szczegółowych informacji na temat studium udziela Prof. nadzwyczajny dr hab. Antoni Jan Buraczewski tel

5 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Leśnictwie na Studium Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Leśnictwie". Studia adresowane są do osób pracujących w słuŝbie bezpieczeństwa i higieny pracy lub chcących przygotować się do pracy w takim charakterze, pracowników firm świadczących usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób, które chcą specjalizować się w problematyce związanej z bezpieczeństwem i ochroną człowieka w środowisku pracy oraz poszukiwać zatrudnienia w tym obszarze w leśnictwie i pokrewnych działach gospodarki. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do pełnienia zadań pracownika słuŝb BHP zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie słuŝby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U nr 246 poz. 2468). Program studiów podyplomowych BHP w Leśnictwie" uzyskał pozytywną opinię Dyrektora Generalnego PGL Lasy Państwowe. Studium trwa 1 rok (2 semestry), łącznie 196 godzin dydaktycznych. Zajęcia będą realizowane w trybie zaocznym podczas 10. dwudniowych zjazdów jeden raz w miesiącu. O przyjęcie na studium mogą ubiegać się absolwenci studiów wyŝszych: licencjackich, inŝynierskich i magisterskich. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu na Studium będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Szczegółowych informacji na temat studium udziela dr inŝ. Witold Grzywiński, tel. (061) ,

6 Hodowla Lasu na kolejną edycję Studium Podyplomowego Hodowla Lasu ". Studium adresowane jest przede wszystkim do pracowników jednostek Lasów Państwowych, pracowników Parków Narodowych oraz pracowników administracji samorządowej zajmującej się nadzorem nad lasami prywatnymi, komunalnymi itd.. Celem jest pogłębienie i uaktualnienie wiedzy z zakresu hodowli lasu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z: - zagospodarowaniem lasu (m.in. pielęgnowanie drzewostanów róŝnych gatunków lasotwórczych, odnowienie naturalne i sztuczne drzewostanów, gospodarowanie drzewostanami w zmieniającym się środowisku przyrodniczym, leśnictwo na terenach poklęskowych); - naturalizacja zabiegów gospodarczych (m.in. gospodarka leśna a zmiany klimatyczne, prace hodowlane na obszarach Natura 2000); - nowoczesnym szkółkarstwem leśnego (m.in. szkółkarstwo w warunkach kontrolowanych, technologie produkcji materiału szkółkarskiego, problemy szkółkarstwa tradycyjnego); - genetyką i inŝynierią genetyczną w leśnictwie (m.in. mikrorozmnaŝanie drzew leśnych, badania proweniencyjne, selekcja w leśnictwie) W ramach Studium uczestnicy mają moŝliwość zapoznania się w trakcie kilkudniowego wyjazdu zagranicznego z problematyką leśnictwa w jednym z krajów sąsiadujących z Polską (do tej pory były to Republika Czeska, Republika Litewska). Wykładowcami na Studium są: pracownicy naukowi Wydziałów Leśnych uczelni publicznych (UP Poznań, SGGW), Instytutu Badawczego Leśnictwa, Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku a takŝe przedstawiciele Lasów Państwowych. Studium trwa 1 rok (2 semestry). Zajęcia realizowane są w trybie zaocznym w trakcie 3 dniowych zjazdów (piątek-niedziela) raz w miesiącu. Zajęcia mają charakter kameralny i terenowy. Zjazdy odbywają się w Poznaniu, Leśnych Zakładach Doświadczalnych Murowana Goślina i Siemianice. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoba do kontaktu: mgr inŝ. ElŜbieta Borowiak tel./fax ,

Studia Podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Studia Podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Studia Podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 1. Studium podyplomowe z zakresu żywienia człowieka i technologii żywności Specjalność: Dietetyka i Planowanie Żywienia Kierownik:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA Kraków 2009 Rekrutację na prezentowane kierunki prowadzi WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO w Dębicy UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Krakowie Dębica 39-200 ul. Kościuszki 32

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia. STUDIA PODYPLOMOWE Nauczanie Języka Angielskiego Dzieci w Wieku Wczesnoszkolnym 1. Trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe 385 godzin 2. Dwusemestralne doskonalące studia podyplomowe 270 godzin

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego. Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr

STUDIA PODYPLOMOWE. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego. Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr STUDIA PODYPLOMOWE Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr OPINIE STUDENTÓW Polecam studia podyplomowe w MCKK ze względu na profesjonalne przygotowanie zajęć przez wykładowców

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy XIX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna pt. Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy Łódź, 7 8 czerwca 2010 Grażyna Trzpiot Zakład Demografii

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2008/2009. Studia Podyplomowe Rachunkowości i Rewizji Finansowej

Rok akademicki 2008/2009. Studia Podyplomowe Rachunkowości i Rewizji Finansowej Oferta edukacyjna (Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) Rok akademicki 2008/2009 Studia Podyplomowe

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE Epodyplomowe

PODYPLOMOWE Epodyplomowe KIERUNKI PEDAGOGICZNE...otwieramy świat możliwości PODYPLOMOWE Epodyplomowe świat Poznaj możliwości nasze studia Szanowni Państwo, to kolejny rok, w którym mamy zaszczyt przedstawić naszą różnorodną ofertę

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo