R Z E C Z N I K P R A W A B S O L W E N T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R Z E C Z N I K P R A W A B S O L W E N T A"

Transkrypt

1 R Z E C Z N I K P R A W A B S O L W E N T A Bartłomiej Banaszak Opinia w sprawie propozycji zmian w ustawie Prawo geologiczne i górnicze uwzględnionych w projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, zwłaszcza w zakresie dostępu do zawodu geologa Zawód geologa należy do grupy profesji o najbardziej restrykcyjnych zasadach dostępu do uprawnień zawodowych. Regulacje określające wymagania kwalifikacyjne dla kandydatów na geologów z uprawnieniami zawarte są w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. Zgodnie z art. 50 ustawy, aby legalnie wykonywać, dozorować i kierować pracami geologicznymi należy posiadać kwalifikacje. Ustawa określa obecnie 12 kwalifikacji w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi, z czego 10 związanych jest z obowiązkiem posiadania wykształcenia wyższego. Proponowane rozwiązania wprowadzają nieznaczne ułatwienia w dostępie do zawodu geologa, jednak w kontekście faktycznych barier w dostępie do zawodu są w większości kosmetyczne, a czasem wręcz pozorne. Absolwenci studiów z zakresu geologii, górnictwa i geologii i innych pokrewnych kierunków umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk geologicznych (np. określonych specjalności prowadzonych w ramach inżynierii środowiska, ochrony środowiska lub geografii), zderzają się z licznymi barierami w dostępie do zawodu geologa. Bariery te dotyczą następujących kwestii: 1) wymiaru obowiązkowej praktyki zawodowej oraz niewliczania do okresu praktyki zawodowej pracy spełniającej merytoryczne kryteria praktyki odbywanej przed ukończeniem studiów i praktyki przewidzianej programem studiów, 2) sztywnego określenia nazw kierunków studiów, w sposób niespójny z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i zasadą autonomii programowej uczelni, eliminujący z możliwości nabycia uprawnień absolwentów kierunków pokrewnych, 3) niestabilności przepisów, która spowodowała, że osoby, które przed kilku laty wybrały określony kierunek studiów kierując się m.in. możliwością uzyskania po nich uprawnień, obecnie są jej pozbawione, a także budzi wątpliwości co do możliwości naruszenia zasady ochrony praw nabytych, 4) egzaminu na uprawnienia, 5) przepisów innych aktów wykonawczych.

2 1. Wymiar praktyki zawodowej Zgodnie z rozporządzeniem, kandydaci do uprawnień kategorii I X muszą odbyć aż 3-letnią praktykę zawodową. Jej zakres jest ściśle określony w przepisach rozporządzenia. Jest to jeden z najdłuższych wymiarów praktyki spośród wszystkich zawodów regulowanych. Okres praktyki zawodowej nie różni się też między absolwentami studiów I i II stopnia. Biorąc pod uwagę zestawienie liczby wszystkich osób posiadających uprawnienia 1 ze znacznie większą i stale rosnącą liczbą studentów kierunków geologia, górnictwo i geologia, i innych kierunków kształcących w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących nauk geologicznych 2, można stwierdzić, że długość praktyki w połączeniu ze ściśle określonymi zasadami jej odbywania skutecznie zniechęca adeptów geologii do ubiegania się o uprawnienia. Mechanizm jest tym bardziej niepokojący, że możliwość nabycia uprawnień zależy przede wszystkim od możliwości zatrudnienia na rynku, tak więc niemożność znalezienia zatrudnienia na okres 3 lat u potencjalnych przyszłych konkurentów zamyka drogę do uzyskania uprawnień. Ten mechanizm może być coraz bardziej brzemienny w skutkach w obliczu rosnącej liczby absolwentów kierunków studiów z zakresu geologii i innych kierunków kształcących w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących nauk geologicznych. Wykres. Liczba studentów kierunków geologia oraz górnictwa i geologia. Według danych MNiSW Argumentem za poważnym skróceniem okresu wymaganej praktyki są, wcale nieodosobnione (aczkolwiek rzadsze niż np. w przypadku uprawnień budowlanych), przypadki odmawiania przez geologów z uprawnieniami poświadczania okresu praktyki 1 Wykaz osób z uprawnieniami geologicznymi prowadzony przez Ministerstwo Środowiska w dniu 19 lipca 2013 r. zawierał 7514 rekordy. Należy też zaznaczyć, że niektóre osoby posiadają więcej niż jedno uprawnienie. 2 Według danych MNiSW, w 2011 r. na kierunkach studiów geologia oraz górnictwo i geologia studiowało w sumie studentów. Do tej liczby należy też dodać studentów kierunków pokrewnych kształcących w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących nauk geologicznych. 2

3 zawodowej. Problem ten był podnoszony podczas spotkań ze studentami i absolwentami studiów z zakresu geologii oraz górnictwa i geologii. Szczególny sprzeciw budzi propozycja wprowadzenia do ustawy zasady, iż praktyka zawodowa zaliczana jest dopiero od momentu uzyskania odpowiedniego dyplomu studiów lub studiów podyplomowych. Poważne wątpliwości budzi też fakt, iż ta zasada funkcjonuje już obecnie. Jej stosowanie nie wynika jednak wprost z przepisów prawa, ale z praktyki ministra właściwego do spraw środowiska. Ta propozycja stanowi więc próbę zalegalizowania bezpodstawnej zasady mówiącej że wymiar praktyki będzie liczony od dnia uzyskania tytułu zawodowego i kwalifikacji zawodowych. Brak jest podstaw, aby praktyka zawodowa spełniająca kryteria merytoryczne określone w rozporządzeniu nie była zaliczana do wymiaru praktyki, tylko i wyłącznie z powodu formalnego nieukończenia studiów. Wątkiem podnoszonym podczas konsultacji ze studentami i absolwentami geologii było także niedopasowanie kształcenia na studiach z zakresu geologii do oczekiwań rynku pracy, które jest pretekstem dla utrzymywania obecnych, restrykcyjnych wymogów dotyczących doświadczenia zawodowego. Należy jednak podkreślić, iż w obliczu braku jakiejkolwiek formalnej możliwości zaliczenia praktyki odbywanej przez studentów do wymiaru praktyki zawodowej, brak jest także systemowych zachęt dla współpracy uczelni z przedsiębiorstwami geologicznymi w zakresie organizacji praktyk. Doprecyzowania wymagają przepisy ust. 4 w art. 52. Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy deregulacyjnej mogą prowadzić do interpretacji sugerującej konieczność łącznego odbycia wszystkich trzech rodzajów praktyki. W związku z powyższym: propozycja skrócenia wymiaru praktyki do dwóch lat jest krokiem w dobrym kierunku, ale niewystarczającym. Satysfakcjonującym rozwiązaniem byłoby zróżnicowanie wymogu praktyki zawodowej między absolwentami studiów I ( 2 lata praktyki) i II stopnia (1 rok praktyki); praktyka realizowana przez studentów powinna być zaliczana do okresu praktyki zawodowej; należy stworzyć możliwość zaliczania do wymiaru praktyki zawodowej praktyki objętej programem studiów pod warunkiem, że odbywana jest na podstawie umowy między uczelnią a przedsiębiorstwem geologicznym lub organem administracji geologicznej lub nadzoru górniczego oraz merytorycznie odpowiada zakresowi praktyki określonemu w rozporządzeniu; należy doprecyzować przepisy w ust. 4 w art. 52 dotyczące praktyki. 3

4 2. Wymagane wykształcenie Kierunki studiów odpowiednie dla kategorii kwalifikacji określone są w rozporządzeniu. Przepisy w tym zakresie są niespójne z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, gdyż nawiązują do nazw kierunków studiów i ignorują zasadę autonomii programowej uczelni wprowadzoną na mocy nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie 1 października 2011 r., a więc przed wydaniem przedmiotowego rozporządzenia. W kontekście dostępu absolwentów do uprawnień geologicznych szczególny sprzeciw budzi rozwiązanie wynikające z 3 rozporządzenia. Ogranicza ono w sposób istotny dostęp do zawodu absolwentom kierunków pokrewnych obejmujących efekty kształcenia z zakresu nauk geologicznych. Szczególnie bulwersujący jest w tym przypadku fakt, iż ograniczenie absolwentom studiów wyższych obejmujących nauki geologiczne dostępu do możliwości zdobycia uprawnień, nastąpiło z końcem 2011 r. i było wówczas sprzeczne z polityką Rządu RP. Rozporządzenie zostało wydane bowiem po expose Premiera przewidującym ułatwienia w dostępie do zawodów regulowanych. 26 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji stanowił bowiem, że przepisy rozporządzenia odnoszące się do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach geologia, górnictwo i geologia lub geografia stosuje się odpowiednio do osób posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych na kierunku górnictwo o specjalności geologicznej lub studiów wyższych obejmujących nauki geologiczne, a w szczególności na kierunkach budownictwo i ochrona środowiska.. Tymczasem aktualne rozporządzenie mówi, że dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku górnictwo o specjalności lub specjalizacji geologicznej lub studiów wyższych obejmujących nauki geologiczne, w szczególności na kierunkach budownictwo i ochrona środowiska, uzyskany przez osobę, która ukończyła co najmniej dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu wnioskowanej kategorii, uważa się za równoważny z dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku geologia lub górnictwo i geologia. Powyższe rozwiązania, wprowadzone w grudniu 2011 r., poza oczywistą sprzecznością z polityką Rządu RP, stanowi nieuzasadnione obciążenie finansowe dla młodego człowieka wiążące się dodatkowo z opóźnieniem o co najmniej rok możliwości uzyskania uprawnień. Ponadto i jest merytorycznie nieuzasadnione. Przykładowo, porównanie programów podyplomowych studiów geologicznych prowadzonych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (są to studia sugerowane absolwentom kierunków pokrewnych jako sposób na uzupełnienie formalnych braków) z programem studiów na kierunku inżynieria środowiska AGH (specjalność: ochrona wód i geotechnika środowiska) wskazuje na duży poziom 4

5 zbieżności potencjalnych efektów kształcenia odnoszących się do wiedzy w zakresie nauk geologicznych. Co więcej, wymiar godzin dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów jest większy na studiach, których wartość w świetle nowych przepisów jest kwestionowana, niż na studiach podyplomowych. Ewentualne rozbieżności z pewnością nie powinny dyskwalifikować absolwenta. Nie można więc tłumaczyć wprowadzenia tego obostrzenia ochroną interesu publicznego. Dodatkowym problemem, mogącym w przyszłości skutecznie zablokować dostęp do zawodu absolwentom studiów z zakresu geologii, ale nie nazwanych geologia lub górnictwo i geologia, jest fakt, iż studia podyplomowe z zakresu zdecydowanej większości kategorii nie są w ogóle organizowane. Interpretacja literalna przepisów rozporządzenia mogłaby bowiem doprowadzić w ogóle do zablokowania absolwentom kierunków pokrewnych dostępu do większości kategorii uprawnień. Aktualnie dochodzi więc do sytuacji absurdalnych, w których np. absolwent inżynierii środowiska AGH, specjalność ochrona wód i geotechnika lub hydrogeologia stosowana i geotechnika chcąc zdobyć uprawnienia w zakresie V jest zmuszany do odbycia kosztownych studiów podyplomowych (kosztowność studiów polega także na konieczności dojazdów na zjazdy w innym mieście), które programowo mają mniejszy związek z kategorią V uprawnień niż studia wyższe, które ukończył. Prowadzi to bezpośrednio do dyskryminacji pewnych grup studentów i absolwentów, tylko dlatego, że skończyli kierunek studiów o niewłaściwej nazwie, gdy tymczasem osoby, które ukończyły właściwy kierunek mogły odbyć go w ramach specjalności odbiegającej od charakteru uprawnień, o które się ubiegają. W związku z powyższym: Konieczne jest dostosowanie przepisów określających wymogi w zakresie wykształcenia do przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Absolutną koniecznością jest przywrócenie zasad dotyczących dostępu absolwentów kierunków pokrewnych obejmujących nauki geologiczne do zawodu, które obowiązywały przed wydaniem rozporządzenia z 2011 r. 3. Niestabilność przepisów Dokumentacja przekazana w toku konsultacji Rzecznikowi Praw Absolwenta wskazuje na niestabilność przepisów w zakresie dostępu do zawodu. Studenci i absolwenci niektórych kierunków znaleźli się bowiem w sytuacji, w której rozpoczynając studia mieli świadomość, iż ich ukończenie pozwala nabyć uprawnienia, natomiast w ich trakcie, po 1 stycznia 2012 r., znaleźli się w sytuacji, w której dyplom ukończenia studiów nie daje już im przepustki do uprawnień. Sytuacja, w której przed 1 stycznia 2012 r. absolwent określonych studiów spełnia wymogi kwalifikacyjne ubiegania się o uprawnienia w zakresie wykształcenia, a następnie jest pozbawiany prawa ubiegania się o uprawnienia (w wyniku brzmienia 3) 2 5

6 tygodnie po wydaniu rozporządzenia, które nie zawierało żadnych przepisów przejściowych w zakresie uzupełnienia kwalifikacji, rodzi poważne wątpliwości w zakresie ewentualnego naruszenia zasady ochrony praw nabytych, wynikającej z art. 2 Konstytucji. Analogicznie do rozwiązań proponowanych w odniesieniu do zawodów objętych pierwszą i drugą transzą deregulacyjną, jak również w świetle problemu wskazanego powyżej, niezbędne jest przeniesienie na poziom ustawy przepisów określających kwalifikacje w zakresie wymaganego wykształcenia oraz wymiaru praktyki zawodowej. Konieczność wyprowadzenia przepisów reglamentujących dostęp do zawodu geologa na poziom ustawy wynika ponadto z dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2007 r. (sygn. akt K 36/06) określenie warunków wykonywania zawodu lub czynności zawodowych należy do spraw o fundamentalnym znaczeniu z punktu widzenia wolności wykonywania zawodu. Sprawy te muszą być unormowane w ustawie i nie mogą być przekazywane do unormowania w drodze rozporządzenia. Ustawa, uzależniając wykonywanie określonych czynności zawodowych od wymogu posiadania odpowiednich kwalifikacji, musi sprecyzować bliżej wymagania dotyczące tych kwalifikacji, tak aby jej adresaci mogli ustalićna podstawie jej przepisów, czy mogą dokonywać takich czynności. 4. Egzamin W porównaniu do mających charakter fundamentalny barier związanych z praktyką zawodową oraz profilem wykształcenia, egzamin nie jest postrzegany jako istotna bariera w dostępie do zawodu. Wątpliwości budzi jedynie część ustna egzaminu, która pozwala na uznaniowość w ocenie kandydata. Tymczasem przeprowadzanie egzaminu w formie ustnej z pewnością nie jest niezbędne. Profil zawodowy geologa nie jest związany z koniecznością posiadania szczególnych umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych. Egzaminy ustne nie są organizowane chociażby przy okazji egzaminu adwokackiego, mimo tego, że tego typu umiejętności są przy tym zawodzie dużo bardziej konieczne. 5. Inne problemy absolwentów studiów z zakresu geologii Niezależnie od zakresu zaproponowanych poprawek do projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, należy dla porządku podkreślić, że absolwenci studiów z zakresu geologii i innych pokrewnych kierunków obejmujących wiedzę i umiejętności w zakresie nauk geologicznych napotykają na bariery w dostępie do wyuczonego zawodu wynikające z innych przepisów, niż te objęte przedmiotowym projektem ustawy. Odnoszą się one m.in. do sytuacji absolwentów specjalności z zakresu geotechniki na kierunkach innych niż budownictwo, którzy nie mają 6

7 możliwości uzyskania uprawnień do samodzielnego wykonywania wyuczonego zawodu. Bariery z tym związane zawarte są przede wszystkim w następujących aktach wykonawczych: rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które powoduje, że np. absolwent studiów z zakresu inżynierii środowiska, specjalności geotechnika nie może uzyskać uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnobudowlanej w specjalizacji geotechnika, w przeciwieństwie do absolwentów studiów z zakresu budownictwa o dowolnej specjalności; rozporządzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 6. Zawody górnicze Zawody górnicze charakteryzują się bardzo dużym rozdrobnieniem także w odniesieniu do regulacji dotyczących zasad dostępu do poszczególnych profesji. Zasady te uregulowane są w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego, które uwzględnia ponad sto różnego rodzaju zawodów i stanowisk. Interesującym faktem jest to, że rozporządzenie to zostało wydane na dzień przed rozporządzeniem sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. Tymczasem rozporządzenie w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa, poza drobnymi wyjątkami, nie rodzi zastrzeżeń co do spójności z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, uzależnienia bowiem wymogi kwalifikacyjne dotyczące wykształcenia od zakresu studiów, a nie od ich nazwy. Jednakże w proponowanych przepisach dotyczących zawodów górniczych należy wprowadzić poprawki odnoszące się do sposobu potwierdzania kwalifikacji w zakresie wykształcenia oraz zaliczania praktyki odbywanej przez studentów do wymiaru praktyki. Podobnie jak w przypadku zawodów geologicznych, rozważenia wymaga także przeniesienie przepisów odnoszących do wymogów w zakresie wykształcenia oraz wymiaru praktyki z rozporządzenia do ustawy. W związku z powyższym proponuję następujące zmiany w projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (art. 19 projektu ustawy): 3)w art. 52 -a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. O stwierdzenie kwalifikacji w kategorii I IX/X może ubiegać się osoba, która: 1) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk geologicznych, 7

8 2) odbyła rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo dwa lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia. a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. O stwierdzenie kwalifikacji w kategorii XI/XII może ubiegać się osoba, która posiada co najmniej świadectwo dojrzałości oraz świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach: technik geolog, technik górnik lub technik wiertnik, lub ukończone studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk geologicznych, oraz odbyła roczną praktykę., b) skreśla się ust. 3 ba) dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 3a) Zakres ukończonych studiów wyższych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, dokumentuje się na podstawie suplementu do dyplomu, 3b) Osoba, która ukończyła studia wyższe przed 1 stycznia 2007 r. może udokumentować zakres studiów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, na podstawie dyplomu studiów oraz nazw kierunków lub specjalności. c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Praktyką jest: 1) udział w wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub wykonywaniu prac kartografii geologicznej lub wykonywaniu w terenie badań geofizycznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi, lub 2) udział przy sporządzaniu projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych lub projektowaniu i dokumentowaniu prac kartografii geologicznej albo badań geofizycznych, lub 3) udział pracowników organów administracji geologicznej przy sprawdzaniu, ocenie, przyjmowaniu lub zatwierdzaniu projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych oraz pracowników organów nadzoru górniczego przy sprawdzaniu i kontroli dokumentacji mierniczo-geologicznej w części, w jakiej przedstawia ona sytuację geologiczną zakładu górniczego, i przy nadzorze nad sporządzaniem operatu ewidencyjnego zasobów złoża kopaliny. d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Praktykę, o której mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 odbywa się pod nadzorem osób upoważnionych do wykonywania tych samych czynności objętych kwalifikacjami, o które ubiega się osoba odbywająca praktykę., e) uchyla się ust. 6; f) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 7. Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień zawodowych może rozpocząć praktykę zawodową po zaliczeniu czwartego semestru studiów wyższych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust Do okresu praktyki zawodowej zalicza się praktykę objętą programem kształcenia na 8

9 studiach wyższych, pod warunkiem, że prowadzona jest na podstawie umowy dotyczącej praktyki zawartej między uczelnią a przedsiębiorstwem świadczącym usługi geologiczne lub organem administracji geologicznej lub nadzoru górniczego. 8a) w art. 65 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Egzamin składa się z dwóch etapów pisemnych 8b) w art. 65 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Do etapu drugiego dopuszcza się osoby, które w pierwszym etapie odpowiedziały poprawnie na co najmniej 75% pytań. 10) W art. 69 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) wymagania w zakresie praktyki zawodowej dla poszczególnych kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi Ponadto w zakresie zawodów górniczych proponuję następujące zmiany: W p. 4): a) w art. 55 po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 7. Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień zawodowych może rozpocząć praktykę zawodową po zaliczeniu czwartego semestru studiów wyższych, 8. Do okresu praktyki zawodowej zalicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach wyższych, pod warunkiem, że prowadzona jest na podstawie umowy dotyczącej praktyki zawartej między uczelnią a zakładem górniczym lub organem administracji geologicznej lub nadzoru górniczego. b) art. 57 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Zakres ukończonych studiów wyższych dokumentuje się na podstawie suplementu do dyplomu, c) Po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 2a. Osoba, która ukończyła studia wyższe przed 1 stycznia 2007 r. może udokumentować zakres studiów na podstawie dyplomu studiów oraz nazw kierunków lub specjalności. 9

R Z E C Z N I K P R A W A B S O L W E N T A

R Z E C Z N I K P R A W A B S O L W E N T A R Z E C Z N I K P R A W A B S O L W E N T A Bartłomiej Banaszak Warszawa, dn. 22 października 2015 r. Opinia w sprawie wymogów kwalifikacyjnych do wykonywania niektórych zawodów związanych z polityką społeczną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 425 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii

Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 425 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 425 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii www.nowepgg.pl Wortal prawa geologicznego i górniczego 1/6 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. nr 275, poz. 1629) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R Z E C Z N I K P R A W A B S O L W E N T A

R Z E C Z N I K P R A W A B S O L W E N T A R Z E C Z N I K P R A W A B S O L W E N T A Bartłomiej Banaszak Warszawa, dn. 28 lipca 2014 r. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji

Bardziej szczegółowo

"1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków: Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Na stanowisko pracownika socjalnego KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z dnia 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

R Z E C Z N I K P R A W A B S O L W E N T A

R Z E C Z N I K P R A W A B S O L W E N T A R Z E C Z N I K P R A W A B S O L W E N T A Bartłomiej Banaszak Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów w zakresie dostępu do zawodów:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Dz.U.2011.275.1629 z dnia 2011.12.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. 2) kategoria II:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. 2) kategoria II: Dziennik Ustaw Nr 275 15898 Poz. 1629 1629 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 3 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 czerwca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 czerwca 2006 r. Dz.U.06.124.865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania

Bardziej szczegółowo

R Z E C Z N I K P R A W A B S O L W E N T A

R Z E C Z N I K P R A W A B S O L W E N T A R Z E C Z N I K P R A W A B S O L W E N T A Bartłomiej Banaszak Opinia w sprawie innych zawodów, które powinny być uwzględnione w projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Górnictwo i Geologia opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z Górnictwem i geologią,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 865 z dnia 12.07.2006 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 865 z dnia 12.07.2006 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 865 z dnia 12.07.2006 r.) w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania

Bardziej szczegółowo

Projekt USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Projekt USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Projekt USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY STWIERDZANIA KWALIFIKACJI GEOLOGICZNYCH /UPRAWNIEŃ GEOLOGICZNYCH/

OGÓLNE ZASADY STWIERDZANIA KWALIFIKACJI GEOLOGICZNYCH /UPRAWNIEŃ GEOLOGICZNYCH/ OGÓLNE ZASADY STWIERDZANIA KWALIFIKACJI GEOLOGICZNYCH /UPRAWNIEŃ GEOLOGICZNYCH/ /na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19.VI.2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Departament Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli spełniających wymagania kwalifikacyjne na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów

Departament Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli spełniających wymagania kwalifikacyjne na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli DN-1 -AD-7012-50/06 Warszawa, 26 czerwca 2006 r. Kuratorzy Oświaty wszyscy W związku z wątpliwościami dotyczącymi wymagań

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa:

1. Rozporządzenie określa: Rozporządzenie Ministra Środowiska 1) z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 R ZE C ZN IK PRAW OBYWATEL SKICH Irena Lipowicz Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. V.711.4.2015.ST Trybunał Konstytucyjny Warszawa Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje pracowników socjalnych

Kwalifikacje pracowników socjalnych Kwalifikacje pracowników socjalnych wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geodezja i kartografia b) - profil ogólnoakademicki Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność geoinformacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE NADAWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE NADAWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH. REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE NADAWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH. 1. Aktami normatywnymi regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych przez organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 340)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 340) Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 340) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. pieczęć urzędowa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wzór suplementu do dyplomu Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 6 Rektora AMG z 24.02.2014 r. pieczęć urzędowa Wzór suplementu do dyplomu AKADEMIA MORSKA w GDYNI Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA ADMINISTRACJA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. Język polski część pisemna obowiązkowa p 1 = 0,50 Język

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 327/V/VI/2015 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE. z dnia 9 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 327/V/VI/2015 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE. z dnia 9 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 327/V/VI/2015 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się Na podstawie art. 170f oraz art. 170g ustawy

Bardziej szczegółowo

Stwierdzanie kwalifikacji w zakresie geologii

Stwierdzanie kwalifikacji w zakresie geologii Stwierdzanie kwalifikacji w zakresie geologii Informacja dla osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych w zakresie kat. XI i XII Termin składania wniosków o stwierdzenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu

określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu Dobre praktyki legislacyjne 13 Przepisy przejściowe a zasada działania nowego prawa wprost Tezy: 1. W polskim porządku prawnym obowiązuje zasada działania nowego prawa wprost. Milczenie ustawodawcy co

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów I, II i III stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w zakresie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych- pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Studenci Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

z dnia 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach

z dnia 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach Projekt z dnia 4 sierpnia 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami Projekt 22.07.2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ - WYCIĄG Z OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156. póz. 1118) Art. 14. 1. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów na przykładzie MediaAC: Media Arts Culture

Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów na przykładzie MediaAC: Media Arts Culture Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów na przykładzie MediaAC: Media Arts Culture Prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński i dr Dagmara Rode, Uniwersytet Łódzki Beata Skibińska, Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Budownictwo Profil:

Bardziej szczegółowo

Przeszło dwa lata temu zwracałem się do Pani Minister w sprawie. niepokojących sygnałów dotyczących sposobu i trybu rekrutacji absolwentów szkół

Przeszło dwa lata temu zwracałem się do Pani Minister w sprawie. niepokojących sygnałów dotyczących sposobu i trybu rekrutacji absolwentów szkół Przeszło dwa lata temu zwracałem się do Pani Minister w sprawie niepokojących sygnałów dotyczących sposobu i trybu rekrutacji absolwentów szkół średnich na uczelnie wyższe. Pomimo wielu korzystnych zmian

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Podstawa: i górnicze, Dz. U. z 2016r., poz POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawa: i górnicze, Dz. U. z 2016r., poz POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu i dozorze ruchu zakładu górniczego w PGNiG SA Oddział w Sanoku. Podstawa: 1. Art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 9

Bardziej szczegółowo

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej kieruje do zespołu sprawdzającego.

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej kieruje do zespołu sprawdzającego. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, KONFEDERACJII SZWAJCARSKIEJ LUB PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania uprawnień budowlanych

Procedura uzyskiwania uprawnień budowlanych Wydział Elektryczny Politechniki Białostckiej Białystok 18.12.2013 Procedura uzyskiwania uprawnień budowlanych Autor: Grzegorz Sasinowski Plan prezentacji 1. Plan prezentacji 2. Uprawnienia Budowlane 3.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW 1 Podstawowe akty prawne regulujące zagadnienia dokumentacji przebiegu studiów: 1) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Problemy dostępu absolwentów uczelni do zawodów regulowanych

Problemy dostępu absolwentów uczelni do zawodów regulowanych Problemy dostępu absolwentów uczelni do zawodów regulowanych Bartłomiej Banaszak, Rzecznik Praw Absolwenta XXXVIII Posiedzenie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Warszawa, 14 listopada 2013 r. Zawody

Bardziej szczegółowo

magisterskich. Oba kryteria określone w art. 170a ust. 4 muszą być spełnione łącznie

magisterskich. Oba kryteria określone w art. 170a ust. 4 muszą być spełnione łącznie PYTANIA DO MNiSW ODPOWIEDŹ MNiSW DATA ODPOWIEDZI MNiSW 1 Student rozpoczął studia pierwszego stopnia przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i w roku akademickim 2012/2013

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK na podstawie art. 188 w związku z art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji RP

WNIOSEK na podstawie art. 188 w związku z art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji RP Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość Warszawa, dnia 18 maja 2011 r. Trybunał Konstytucyjny al. J. Ch. Szucha 12 A 00-918 Warszawa W n i o skoda wc a : Grupa posłów na Sejm RP VI kadencji według załączonej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg Wzór karty programu Załącznik nr 4 PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg I. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów podyplomowych 1. nazwa kierunku studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Regulamin potwierdzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów

Regulamin potwierdzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów Regulamin potwierdzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa obowiązujące na Uniwersytecie Ekonomicznym w

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2584).

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2584). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-200(4)/10 Warszawa, 26 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Do projektu rozporządzenia z dnia 30 marca 2015 r. Uzasadnienie

Do projektu rozporządzenia z dnia 30 marca 2015 r. Uzasadnienie Do projektu rozporządzenia z dnia 30 marca 2015 r. Uzasadnienie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 3/2015 z 29 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 3/2015 z 29 stycznia 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących potwierdzania efektów uczenia się na Politechnice Gdańskiej. Na podstawie art. 170f ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Katowice, 01.10.2015 r. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się określa organizację i przebieg procesu weryfikacji posiadanych efektów

Bardziej szczegółowo

w 3 pkt 1: d) świadectwo technika odpowiedniej specjalności technicznej c) dyplom magistra geologii lub geofizyki oraz zaświad dozorze, w 3 pkt 1 i 2:

w 3 pkt 1: d) świadectwo technika odpowiedniej specjalności technicznej c) dyplom magistra geologii lub geofizyki oraz zaświad dozorze, w 3 pkt 1 i 2: Dziennik Ustaw Nr 109-1965 Poz. 522 b) dyplom magistra Inzyniera lub inżyniera : geologa górniczego, geodety górniczego, mechanika, elektryka oraz zaświadczenie odbycia co najmniej czteroletniej praktyki

Bardziej szczegółowo

L. dz. 324/KRIA/2014/w Warszawa, dnia 25 września 2014 r.

L. dz. 324/KRIA/2014/w Warszawa, dnia 25 września 2014 r. L. dz. 324/KRIA/2014/w Warszawa, dnia 25 września 2014 r. Pan Janusz Żbik Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szanowny Panie Ministrze, Z upoważnienia Prezydium Krajowej Rady IARP

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w zakresie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych- pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. (Tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych. Art. 1.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych. Art. 1. USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych. Art. 1. W ustawie z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz.

Bardziej szczegółowo

2. Uzasadnienie zmian w poszczególnych ustawach Projekt ustawy stanowi drugi etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych. Lista powstała w toku

2. Uzasadnienie zmian w poszczególnych ustawach Projekt ustawy stanowi drugi etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych. Lista powstała w toku 21 2. Uzasadnienie zmian w poszczególnych ustawach Projekt ustawy stanowi drugi etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych. Lista powstała w toku uzgodnień międzyresortowych Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

R E G U L A M I N. potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim R E G U L A M I N potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Rozdział I. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane.

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane. Załącznik nr 12 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane. 1. Egzamin pisemny (testowy). Dla osób ubiegających

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTOW - ECTS

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTOW - ECTS Rekomendacja IKdsJK: EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTOW - ECTS Punktacja ECTS, stanowiąca jeden z filarów procesu bolońskiego, powstała w celu zapewnienia porównywalności efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Wychowania Fizycznego i Turystyki. Fizjoterapia. Kierunek: Specjalność: Imię i nazwisko:

DZIENNIK PRAKTYK. Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Wychowania Fizycznego i Turystyki. Fizjoterapia. Kierunek: Specjalność: Imię i nazwisko: Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach Nazwa uczelni Wychowania Fizycznego i Turystyki Wydzia³ Kierunek: Fizjoterapia Specjalność: DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko: Nr albumu: Piecz¹tka uczelni Podpis uczelnianego

Bardziej szczegółowo

OPINIA Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

OPINIA Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego UKD/PO/3/2013/2014 Kraków, 28 listopada 2013 r. OPINIA Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie: możliwości pobierania przez uczelnię publiczną opłat za zajęcia nieobjęte planem studiów

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. z dnia. Projekt z dnia 3 listopada 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia. Na podstawie art. ustawy z dnia o zawodzie architekta

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA, URODY I EDUKACJI w POZNANIU REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA, URODY I EDUKACJI w POZNANIU REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA, URODY I EDUKACJI w POZNANIU REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ POZNAŃ 2015 Na podstawie: art. 6 ust. 1 pkt 7, art. 170e, art. 170f, 170g oraz art. 98 ust. 1 pkt 3a ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2012 Senatu Wyższej Szkoły Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych z dnia 23 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 9 listopada 2016 r. Uzasadnienie

Projekt z dnia 9 listopada 2016 r. Uzasadnienie Uzasadnienie Projekt z dnia 9 listopada 2016 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r. stanowi

Bardziej szczegółowo

WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA

WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA Nazwa uczelni Wydział Studia podyplomowe: DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko: Nr albumu: Pieczątka uczelni Podpis uczelnianego koordynatora praktyk REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH WE

Bardziej szczegółowo

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki.

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2 Na studia podyplomowe może

Bardziej szczegółowo

III. Organizacja praktyk

III. Organizacja praktyk REGULAMIN studenckich praktyk zawodowych w Instytucie Ekonomii i Administracji Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Podstawy prawne Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. w polskim prawie o szkolnictwie wyższym

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. w polskim prawie o szkolnictwie wyższym Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Wspólne Erasmus studia Mundus w polskim prawie o szkolnictwie wyższym Beata Skibińska, Fundacja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH v Informatyka oraz nie studia pierwszego stopnia inżynierskie Podstawowym kryterium kwalifikacji na studia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości. Jeżeli liczba

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

Polski Komitet Geotechniki

Polski Komitet Geotechniki XXVIII Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji Wisła 5-8 lutego 2013 r. Aspekty prawne projektowania geotechnicznego w świetle najnowszych zmian w Prawie budowlanym dr inż.. Włodzimierz W Cichy prof. dr

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 13 grudnia 2016 r. z dnia..

Projekt z dnia 13 grudnia 2016 r. z dnia.. Projekt z dnia 13 grudnia 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia.. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

REGULAMIN ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE REGULAMIN ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Na podstawie: art. 166 ust. 2 oraz art. 189 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Nazwa uczelni. Wychowania Fizycznego i Turystyki. Wydzia³. Wychowanie Fizyczne

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Nazwa uczelni. Wychowania Fizycznego i Turystyki. Wydzia³. Wychowanie Fizyczne Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach Nazwa uczelni Wychowania Fizycznego i Turystyki Wydzia³ Kierunek: Specjalność: Wychowanie Fizyczne Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną DZIENNIK PRAKTYK Imię

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK PROGRAMOWYCH w roku akademickim 2009/2010

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK PROGRAMOWYCH w roku akademickim 2009/2010 ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK PROGRAMOWYCH w roku akademickim 2009/2010 na Wydziale Zarządzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin praktyk studenckich na studiach podyplomowych (3 sem.) pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 2014/2015 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej Wydział Pedagogiczny Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

potwierdzanie efektów uczenia się Wnioskodawca Wydział Dziekan Uniwersytet 3

potwierdzanie efektów uczenia się Wnioskodawca Wydział Dziekan Uniwersytet 3 Uchwała nr 485 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zasad organizacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok ak. 2016/2017

Rekrutacja na rok ak. 2016/2017 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Rekrutacja na rok ak. 2016/2017 Budynek Rektoratu Collegium Mechanicum Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych Wizualizacja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OBOWIĄZUJĄCA W PWSZ W NYSIE

PROCEDURA POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OBOWIĄZUJĄCA W PWSZ W NYSIE Załącznik do Uchwały Nr 65/2014/2015 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 29.05.2015 r. PROCEDURA POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OBOWIĄZUJĄCA W PWSZ W NYSIE 1 1. Za efekty uczenia się uznaje się wiedzę, umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie: odpłatności na ch stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r.

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNEJ IGNATIANUM W KRAKOWIE PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Poznań 2015 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ II. Organy dokonujące potwierdzania efektów uczenia się...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI i EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 1. Uwagi wstępne 1. Niniejszy dokument zawiera zasady dotyczące procesu dyplomowania na Wydziale Informatyki

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 28 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 578) Zmiany: 2011-05-31 Dz.U. 2011 Nr 99, poz.

Bardziej szczegółowo

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami zaprasza do Tarnobrzega na prestiżowe dwusemestralne studia podyplomowe Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Planowane rozpoczęcie zajęć październik 2015 r. Zakończenie marzec 2015 r. W zajęciach może

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WPISÓW DO SUPLEMENTU DO DYPLOMU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

INSTRUKCJA WPISÓW DO SUPLEMENTU DO DYPLOMU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. INSTRUKCJA WPISÓW DO SUPLEMENTU DO DYPLOMU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99

POSTANOWIENIE. z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99 20 POSTANOWIENIE z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Lech Garlicki przewodniczący Wiesław Johann sprawozdawca Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Polityka Bezpieczeństwa i Zarządzanie Kryzysowe (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Specjalność: Polityka Bezpieczeństwa i Zarządzanie Kryzysowe (studia stacjonarne i niestacjonarne) Ramowy program praktyk zawodowych realizowanych na kierunku Politologia w Instytucie Humanistycznym w Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile Specjalność: Polityka Bezpieczeństwa i Zarządzanie

Bardziej szczegółowo