ZARZADZENIE Nr 93/08

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZADZENIE Nr 93/08"

Transkrypt

1 ZARZADZENIE Nr 93/08 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej z dnia 10 wrzesnia 2008 roku w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej oraz wprowadzenia regulaminu rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych na studia podyplomowe w ramach projektu "Pomoc spoleczna - skuteczna" finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowania Na podstawie 5 ust. 3 Statutu Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej we Wroclawiu, okreslonego w uchwale nr XI/371/99 Rady Miejskiej Wroclawia z dnia 8 lipca 1999 roku w sprawie jednostki budzetowej Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej (Biuletyn Urzedowy RMW nr 7, poz. 328 ze zm.), 10 ust. 2 pkt 4 regulaminu organizacyjnego Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej z dnia 21 kwietnia 2008 roku, zarzadzam, co nastepuje: 1. W zwiazku z realizacja projektu szkoleniowego "Pomoc spoleczna-skuteczna" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego: 1. Powoluje Komisje Rekrutacyjna w sprawie wyboru kandydatów sposród pracowników Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej (MOPS) i Osrodka Adopcyjno - Opiekunczego (OAO) na studia podyplomowych w ramach projektu wspólfinansowanego przez Norweski Mechanizm Finansowy, w sklad której wchodza: 1) Pani Anna Józefiak-Materna, Zastepca Dyrektora ds. Opiekunczo- Wychowawczych ; 2) Pani Hanna Domanska - Dabrowska, Kierownik Dzialu Spraw Pracowniczych pelniaca funkcje przewodniczacej Komisji; 3) Pani Magdalena Ejchart, specjalista Dzialu Projektów Rozwojowych. 2. Wprowadzam w zycie regulamin rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych na studia podyplomowe stanowiacy zalacznik do niniejszego zarzadzenia. 2. Zadaniem Komisji Rekrutacyjnej jest: - analiza potrzeb szkoleniowych w zakresie studiów podyplomowych zgromadzona poprzez kierowników komórek organizacyjnych MOPS i OAO na podstawie deklaracji pracowników MOPS i OAO oraz wstepny wybór kandydatów do udzialu w projekcie, zapoznanie sie ze zlozonymi przez pracowników MOPS wnioskami dotyczacymi deklaracji podjecia nauki w ramach studiów podyplomowych w latach , analiza uzasadnien dotyczacych wyborów poszczególnych kierunków studiów oraz akceptacji kierowników dzialów, dokonanie wyboru kierunków studiów istotnych dla pracowników MOPS i OAO w powiazaniu z ich sciezka rozwoju zawodowego oraz z potrzebami rozwoju Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej i Osrodka Adopcyjno-Opiekunczego, przedstawienie listy osób proponowanych do akceptacji Dyrektora MOPS. 3. Przy wyborze kandydatów na studia podyplomowe Komisja uwzgledni nizej wymienione przeslanki: wyniki aktualnej analizy potrzeb szkoleniowych w zakresie studiów podyplomowych, potrzeby pracodawcy zwiazane z podnoszeniem jakosci pracy, przydatnosc pracownika dla instytucji, motywacja pracownika do podnoszenia kwalifikacji, specyfika pracy pracownika.

2 4. 1. Zobowiazuje kierowników komórek organizacyjnych Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej do zapoznania wszystkich pracowników z trescia niniejszego zarzadzenia. 2. Zobowiazuje wszystkich pracowników Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej do stosowania niniejszego zarzadzenia. 5. Nadzór nad wdrozeniem i przestrzeganiem niniejszego Zarzadzenia powierza sie Zastepcy Dyrektora ds. Pomocy Spolecznej 6. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania (f1ek JdkSUtrykr 2

3 4. 1. Zobowiazuje kierowników komórek organizacyjnych Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej do zapoznania wszystkich pracowników z trescia niniejszego zarzadzenia. 2. Zobowiazuje wszystkich pracowników Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej do stosowania niniejszego zarzadzenia. 5. Nadzór nad wdrozeniem i przestrzeganiem niniejszego Zarzadzenia powierza sie Zastepcy Dyrektora ds. Pomocy Spolecznej 6. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania r71ek JdkSUtrykr 2

4 norwa~ grants{} Zalacznik do zarzadzenia Nr 93/08 z dnia 10 wrzesnia 2008 r. Wsparcie udzielone przez Norwegie poprzez dofinansowanie ze srodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH NA STUDIA PODYPLOMOWE W RAMACH PROJEKTU "POMOC SPOLECZNA-SKUTECZNA" 1. Nabór kandydatów do udzialu w projekcie (studia podyplomowe) przeprowadzi specjalnie do tego powolana Komisja Rekrutacyjna zlozona z kadry zarzadzajacej MOPS. 2. Uczestnikami projektu moga byc osoby zatrudnione w MOPS i OAO na umowe o prace na czas nieokreslony, które maja wyksztalcenie wyzsze (w tym licencjat). 3. Do projektu w wyniku rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 76 osób spelniajacych powyzsze warunki. 4. Beneficjenci beda kierowani na studia podyplomowe na wskazanych przez pracodawce uczelniach we Wroclawiu (ewentualne wnioski o zgode na studia podyplomowe poza Wroclawiem beda rozpatrywane indywidualnie, tylko w wyjatkowo uzasadnionych przypadkach). 5. Udzial w projekcie w przypadku studiów podyplomowych bedzie dofinansowany do 100% wartosci studiów, przy czym 85% pochodzic bedzie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 6. Komisja Rekrutacyjna przy wyborze beneficjentów ostatecznych kierowac sie bedzie m.in.: - wynikami aktualnej analizy potrzeb szkoleniowych w zakresie studiów podyplomowych, potrzebami pracodawcy zwiazanych z podnoszeniem jakosci pracy, - przydatnoscia pracownika dla instytucji, motywacja pracownika do podnoszenia kwalifikacji, - specyfika pracy pracownika. 7. Przewiduje sie przeprowadzenie kilkustopniowej rekrutacji w celu wylonienia kandydatów na studia: a) analiza wyników potrzeb szkoleniowych w zakresie studiów podyplomowych i wstepny wybór kandydatów do udzialu w projekcie, b) wniosek pracownika o skierowanie na dany kierunek studiów, c) opinia bezposredniego przelozonego, d) rozmowa z kwalifikowanym pracownikiem, e) ostateczna akceptacja Dyrektora MOPS. 8. Wniosek o zgode na studia podyplomowe, dofinansowanie i urlop szkoleniowy powinien byc odpowiednio uzasadniony i powinien zawierac opinie bezposredniego przelozonego, wskazanie kierunku studiów podyplomowych oraz termin rozpoczecia studiów. 9. Z pracownikiem, który uzyska zgode na studia podyplomowe oraz dofinansowanie i ewentualnie urlop szkoleniowy bedzie zawierana umowa (wzór umowy stanowi zalacznik do regulaminu). Uczestnik projektu zobowiazany bedzie do przepracowania w MOPS lub OAO 3 lat po ukonczeniu nauki, a w przypadku rozwiazania stosunku pracy przed uplywem 3 lat - do zwrotu kosztów studiów w wysokosci proporcjonalnej do czasu pracy po ukonczeniu nauki. 10. Osoby nie zakwalifikowane do udzialu w projekcie w ramach studiów podyplomowych umieszczone zostana na liscie rezerwowej.

5 norwa~ grants -.r Wsparcie udzielone przez Norwegie poprzez dofinansowanie ze srodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego do regulaminu Zalacznik rekrutacji U M O W A NR /MOPS/SZS/... -KADR Zawarta we Wroclawiu w dniu r. pomiedzy: : Miejskim Osrodkiem Pomocy Spolecznej z siedziba: 53- ul. Strzegomska 6 dzialajacym na podstawie Uchwaly Nr Xlj371L Ra Wroclawia z dnia 8 lipca 1999 roku w sprawie jednostki b zetowej Osrodka Pomocy Spolecznej, reprezentowanym przez:..., zwanym dalej "Pracodawca", a Pania! Pa nem II..., Pracodawca zobowiazuje ula ic podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wyksztalcenia ogólne po ez SK le Pracownika na studia podyplomowe na kierunku:... o.... o, '.f...% oraz udzielajac urlopu szkoleniowego 3 wnik zobowiazuje sie do przepracowania u Pracodawcy okresu 3 lat po onczeniu kszta enia stwierdzonego swiadectwem ukonczenia, a w przypadku iedopelnienia teg zobowiazania z powodu; 1) wc esniejszego rozwiazania przez niego umowy o prace za powiedzeniem, 2) rozwiazania przez pracodawce umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracownika, V do zwrotu poniesionych przez Pracodawce kosztów zwiazanych z ksztalceniem pracownika, o których mowa w 2 zd.2. w wysokosci proporcjonalnej do czasu pracy po ukonczeniu ksztalcenia,

6 norwa~ grants -.r Wsparcie udzielone przez Norwegie poprzez dofinansowanie ze srodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 4 1. Umowa bedzie obowiazywac strony od tj. od dnia. 2. W przypadku nie rozpoczecia przez Pracow ka niniejszej Umowy nie wchodza w zycie. 1. niewaznosci formy 2. ja zastosowanie wlasciwe 3. Y strony zobowiazuja sie 4. nobrzmlacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej jpodpis Pracodawcyj jpodpis Pracownikaj

Prawo o szkolnictwie wyzszym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1365)

Prawo o szkolnictwie wyzszym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1365) wersje oczekujace: 2013-10-01 Dz.U. 2011, Nr 84, poz. 455 Art. 1 2013-01-01 Dz.U. 2011, Nr 84, poz. 455 Art. 1 2012-10-01 Dz.U. 2011, Nr 84, poz. 455 Art. 1 brzm ienie od 2012-01-01 do 2012-10-01 Prawo

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

1 Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1 Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje: Regulamin organizacji staży w ramach projektu Partnerstwo- Aktywizacja- Staże- PAS - zadanie nr 1 Krajowe staże 3- miesięczne oraz zadanie nr 2 Zagraniczne staże 1- miesięczne 1 Na potrzeby niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora nr 2/15 z dnia 08.01.2015r. REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne IRP-IS-50-1/2014 Regulamin organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU SPRAWOZDANIE Z AUDYTU Nazwa zadania audytowego: Ocena systemu kadrowego Nr zadania audytowego: 7/2006 Nazwa i adres jednostki audytowanej: Urząd Miasta Opola, Referat Kadr w Wydziale OR Zespół audytorów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku

Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku DO-0130/96/2013 Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 2 czerwca 2011 roku

Wersja z dnia 2 czerwca 2011 roku Załącznik do Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie ZASADY SZCZEGÓLNE PROWADZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EKONOMIA SPOŁECZNA W MAŁOPOLSKIEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY ZAWODOWYCH organizowanych u potencjalnych pracodawców w ramach projektu pt. Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PUP w Iławie Nr 2/2015 z dnia 26.01.2015 r. REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁASKU

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁASKU Załącznik do Zarządzenia Dyrektora PUP Nr 20/2014 z dnia 03.06.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁASKU 1. Użyte w Regulaminie określenia:

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORAZ KRYTERIA WYBORU INSTUTYCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY ORAZ KRYTERIA WYBORU INSTUTYCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE Wprowadzono Zarządzeniem Nr 33/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie w dniu 09.06.2014r. ZASADY ORAZ KRYTERIA WYBORU INSTUTYCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH 1

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW Źródło prawa: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Zarządu. United Nations Association Poland. z dnia 9 maja 2013 roku. ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu

Uchwała Zarządu. United Nations Association Poland. z dnia 9 maja 2013 roku. ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu Uchwała Zarządu United Nations Association Poland z dnia 9 maja 2013 roku ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu 1 W Stowarzyszeniu realizuje się program wolontariatu na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń REGULAMIN określający możliwości i zasady kierowania bezrobotnych i innych uprawnionych osób na szkolenia, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, egzaminów i licencji oraz zasady udzielania pożyczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 25 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 25 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o szczegółowych zasadach, regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów

Bardziej szczegółowo

UJSOLY. Regulamin ustala organizacje i porzadek w procesie pracy oraz zwiazane z tym prawa i obowiazki pracodawcy i pracowników.

UJSOLY. Regulamin ustala organizacje i porzadek w procesie pracy oraz zwiazane z tym prawa i obowiazki pracodawcy i pracowników. REGULAMIN NADLESNICTWA PRACY UJSOLY I 1. Regulamin ustala organizacje i porzadek w procesie pracy oraz zwiazane z tym prawa i obowiazki pracodawcy i pracowników. 2. Postanowienia regulaminu pracy obowiazuja

Bardziej szczegółowo