Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Informacja o zawodzie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Informacja o zawodzie"

Transkrypt

1 Mediaor Kod: Informacja o zawodzie Mediator

2 Spis treści Wstęp 1 1. Zadania i czynności robocze 2 2. Środowisko pracy 3 3. Wymagania psychologiczne 4 4. Wymagania fizyczne i zdrowotne 5 5. MoŜliwości podjęcia pracy w zawodzie 6 6. MoŜliwości awansu 8 7.MoŜliwości zatrudnienia oraz płace 8 8.Przydatne adresy 12 9.Polecana literatura 13

3 Wstęp Mediacja(z łac.mediare - być w środku) to dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania sporu, prowadzony w obecności osoby neutralnej mediatora. Ten sposób rozwiązywania konfliktów jest popularny w Europie i na świecie od wielu lat. W 1989 r. zostało powołane w Europejskie Forum na rzecz Mediacji między Ofiarą a Sprawcą i Sprawiedliwości Naprawczej, w 1999 roku Komitet Rady Ministrów Rady Europy przyjął rekomendację dotyczącą mediacji w sprawach cywilnych. Po raz pierwszy zapis o mediacji w polskim ustawodawstwie pojawił się w 1991 roku w Ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Pierwsza mediacja z udziałem mediatora z listy ówczesnego Ministra Pracy i Polityki Socjalnej odbyła się juŝ w dniu wejścia w Ŝycie Ustawy. W 1995 r. powołano Zespół do spraw Wprowadzania Mediacji w Polsce. Dwa lata później mediacja pojawiła się w Kodeksie postępowania karnego, a w grudniu 2005 r. znalazła swoje miejsce równieŝ w Kodeksie postępowania cywilnego. Na 347 spraw przeprowadzonych eksperymentalnie w latach przez Zespół do Spraw Wprowadzania Mediacji w Polsce, aŝ 228 zakończyło się podpisaniem ugody. Biorąc to pod uwagę, jak równieŝ długi czas oczekiwania na rozwiązanie problemów sądzonych prognozuje się, Ŝe w Polsce, Ŝe ze względu na długi czas oczekiwania na rozwiązanie problemów sądzonych wzrośnie zapotrzebowanie na pracę mediatorów.

4 Zadania i czynności robocze Mediator to osoba wybrana przez sąd lub strony konfliktu, która dzięki rzetelnemu przygotowaniu i za pomocą określonych procedur pomaga stronom w dojściu do porozumienia poza salą sądową. Celem mediacji jest pomoc stronom konfliktu w osiągnięciu porozumienia akceptowalnego i zadawalającego dla wszystkich stron. Sędzia wskazuje mediatora najpóźniej do czasu pierwszej rozprawy. Strony mogą ten wybór zaakceptować lub wskazać innego mediatora przed rozprawą jak i w trakcie trwania procesu. Mediacje wspomagają sądownictwo w rozwiązywaniu sporów: karnych, cywilnych, gospodarczych, handlowych, rodzinnych, w sprawach nieletnich oraz konfliktów między pracobiorcami i pracodawcami. Ugody zawarte w sprawach karnych i nieletnich mogą być brane pod uwagę przez sąd przy orzekaniu, jednak sędziowie nie są związani ich postanowieniami. W przypadku spraw cywilnych, gospodarczych i rodzinnych wymagane jest zatwierdzenie ugody przez sąd, który moŝe odmówić jej zatwierdzenia tylko w wypadku gdy jest ona niezgodna z prawem lub zasadami współŝycia społecznego. Postępowanie mediacyjne powinno zakończyć się najpóźniej w ciągu 30 dni. W niektórych przypadkach moŝe trwać kilkanaście minut lub godzin. Do głównych zadań mediatora naleŝy: nawiązywanie kontaktu ze stronami konfliktu i zapoznanie ich z procedurą mediacji i uzyskanie zgody na udział w postępowaniu mediacyjnym organizowanie spotkania - ustalenie miejsca i terminu mediacji dokonanie diagnozy konfliktu między stronami oraz wybór strategii mediacji ułatwianie wymiany poglądów, opinii miedzy stronami oraz pomoc w poznaniu rzeczywistej motywacji, istoty konfliktu, potrzeb i oczekiwań formułowanie i zadawanie odpowiednich pytań naprowadzających strony na poszukiwanie własnych rozwiązań sporu prowadzenie mediacji udzielanie pomocy w takim sformułowaniu ugody, która jest do przyjęcia dla obu stron

5 sporządzenie protokołu z mediacji Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej uczestniczenie w charakterze superwizora w mediacjach prowadzonych przez innych mediatorów, a następnie dzielenie się z nimi doświadczeniami. W swojej pracy mediator posługuje się urządzeniami biurowymi oraz komputerem z dostępem do Internetu. Środowisko pracy Materialne środowisko pracy Mediator pracuje w pomieszczeniu biurowym, które znajduje się najczęściej poza budynkiem sądu. Jest to pokój przestronny i wygodny dla uczestników postępowania. Mediacja, która prowadzona jest w takich warunkach stwarza moŝliwość rozmowy o problemach w przyjaznej atmosferze sprzyjającej swobodnym wypowiedziom stron. Proces mediacji moŝe przybierać formę: bezpośrednią strony spotykają się ze sobą w obecności mediatora, gdzie na wspólnych sesjach razem definiują konflikt i szukają moŝliwości ugody pośrednią strony odbywają sesje mediacyjne oddzielnie, kaŝda ze stron spotyka się z mediatorem osobno i nie do chodzi do bezpośredniego spotkania stron konfliktu. Mediator pełni wówczas role pośrednika przekazując stronom informacje wzajemne stanowiska oraz propozycje rozwiązań. Warunki społeczne Mediator pracuje indywidualnie. W trakcie realizacji swoich zadań współpracuje ze stronami konfliktu oraz prokuratorami, sędziami, policjantami i innymi mediatorami. Charakterystyczną cechą tego zawodu jest intensywność kontaktów interpersonalnych. Podstawową czynnością mediatora jest zadawanie odpowiednich pytań, naprowadzających strony na poszukiwanie własnych rozwiązań problemu. Niekiedy mediator moŝe być naraŝony na negatywne emocje i agresywne zachowania swoich klientów. Przystępując do swojej pracy nie moŝe on kierować się jakimikolwiek uprzedzeniami. W swojej pracy mediator powinien przestrzegać zasady Primus non nocere oraz zasad wynikających z Kodeksu Etyki Mediatora.

6 NaleŜą do nich dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność i wzajemny szacunek. W postępowaniu mediatora waŝną cechą jest uczciwość dotycząca kryteriów przyjmowania spraw do mediacji, których przedmiotem nie powinny być konflikty znajomych i krewnych. Pewien wpływ na przebieg mediacji moŝe mieć teŝ autorytet mediatora, który moŝe wypływać z jego uznanej pozycji na rynku lub sprawowaniu funkcji cieszących się powszechnym uznaniem i aprobatą społeczną. Warunki organizacyjne Mediator ma duŝą swobodę w określaniu swojego czasu pracy.najczęściej pracuje 8 godzin dziennie w dni robocze. Postępowanie mediacyjne rozpoczyna się do przyjęcia sprawy przez mediatora i spotkania informacyjnego z kaŝdą ze stron konfliktu w celu wyjaśnienia zasad mediacji. Czas trwania spotkania wynosi zazwyczaj 1 godzinę. Kolejnym etapem są sesje mediacyjne które trwają od 2 do 4 godzin. Ich ilość i czas trwania zaleŝą od tego jak skomplikowany jest spór i jakie nastawienie jest kaŝdej ze stron na osiągnięcie porozumienia. Mediacje przeprowadza się na ogół w godzinach pracy. W niektórych przypadkach mogą one przedłuŝyć się do godzin popołudniowych. Na Ŝyczenie klientów istnieje takŝe moŝliwość doboru godziny oraz terminu mediacji dogodnego dla wszystkich jej uczestników. Po zakończeniu postępowania mediator sporządza w ciągu kliku dni krótkie sprawozdanie z jego realizacji, które przekazuje do sądu. Ze względu na częsty kontakt z ludŝmi oraz na rangę zawodu i stworzenie zaufania do swojej osoby mediator powinien dbać o swój wizerunek zewnętrzny wygląd, ubiór, oraz sposób zachowania. Wymagania psychologiczne Mediator jest osobą zaufania publicznego, a realizowane przez niego zadania wymagają odpowiednich predyspozycji osobistych, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Praca mediatora wymaga od niego znajomości komunikacji werbalnej i niewerbalnej, teorii konfliktu i praktycznych umiejętności zarządzania nim, psychologicznej analizy zachowań oraz technik rozwiązywania problemów.

7 Osoba wykonująca ten zawód powinna charakteryzować się: dokładnością, odpowiedzialnością, zdyscyplinowaniem, tolerancją, opanowaniem w sytuacjach stresowych oraz elastycznością pozwalającą na dostosowywanie się do zmieniających się okoliczności. WaŜną umiejętnością jest aktywne słuchanie oraz powstrzymywanie się od ocen i własnych sądów. Mediator musi takŝe umieć budować atmosferę wzajemnego zaufania oraz odpowiedniego klimatu rozmów z klientami. W.E. Simkin jeden z pierwszych praktyków mediacji w Stanach Zjednoczonych zapytany o właściwości modelowego mediatora wskazał jako kluczowe następujące cechy: cierpliwość Hioba otwartość i upór Anglika spryt Irlandczyka fizyczna odporność maratończyka szybkość i spryt napa napastnika futbolu amerykańskiego przebiegłość Machiavellego umiejętność oceny ludzkiej psychiki dobrego psychiatry umiejętność dochowania tajemnicy osoby niemej skora nosoroŝca i mądrość Salomona. Wymagania fizyczne i zdrowotne Praca mediatora zaliczana jest do prac lekkich pod względem obciąŝenia fizycznego. Kandydatom do pracy na tym stanowisku nie stawia się szczególnych wymagań zdrowotnych. Ze względu na charakter pracy i wynikające z niego obciąŝenia: stres, działanie w sytuacjach napięcia i duŝa odpowiedzialność zalecana jest odporność psychiczna i zdolność do sprawnego funkcjonowania w sytuacjach stresowych. Nie ma formalnych przeciwwskazań do zatrudniania osób niepełnosprawnych z dysfunkcją kończyn dolnych poruszających się na wózkach inwalidzkich o ile pomieszczenia biurowe są dostosowane do ich potrzeb. Przeciwwskazaniem do wykonywania tej profesji są: przewlekle choroby skóry rąk i twarzy. Pracy w tym

8 zawodzie nie mogą takŝe podejmować osoby z zaburzeniami psychiki i upośledzeniami umysłowymi. Codzienne kontakty z klientami wymagają dobrej sprawności narządu słuchu i wzroku. Warunki podjęcia pracy w zawodzie Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. Nr 108 z 2003 r., poz.1020) mediatorem moŝe zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, korzystająca w pełni z praw cywilnych i obywatelskich, która ukończyła 26 lat, biegle włada językiem polskim, nie była karana za przestępstwo umyślne, posiadająca umiejętność likwidowania konfliktów oraz wystarczającą wiedzę do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w szczególności w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz została wpisana do wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w Sądzie Okręgowym. Osoba zainteresowana zostaniem profesjonalnym mediatorem powinna legitymować się wykształceniem wyŝszym - preferowani są absolwenci: socjologii, psychologii, komunikacji społecznej, pedagogiki i prawa. Zawód mediatora moŝna zdobyć poprzez ukończenie studiów wyŝszych lub profesjonalnych szkoleń tematycznych, oferowanych przez róŝne organizacje, których oferta róŝni się pod względem cenowym i programowym. 1.Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5, Warszawa tel. centrala 022/ Studia podyplomowe: Mediacje rodzinne

9 2.Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej Pl. M. C. Skłodowskiej 5, Lublin tel: Studia podyplomowe z zakresu Mediacji Sądowej i Pozasądowej 3.WyŜsza Szkoła Zarządzania Edukacja ul. Krakowska 56-62, Wrocław tel.:(071) Studia podyplomowe Mediator 4.Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego - Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II Al. Racławickie 14, Lublin tel , fax Podyplomowe studia z mediacji sądowej i pozasądowej 5.Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej-Centrum Kształcenia Praktycznego Warszawa, ul. Chodakowska 19/31, tel: (0 22) , Studia podyplomowe Negocjacje i Mediacje 6.Collegium Civitas Warszawa, Plac Defilad 1, tel. (022) /88 Studia podyplomowe Akademia Mediacji

10 7.Wydział Zarządzania AGH Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego oraz Polskie Centrum Mediacji w Warszawie Kraków, ul. Gramatyka 10 tel fax: Studia podyplomowe Mediacje - alternatywne metody rozwiązywania sporów 8.Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/ Wrocław tel fax Studia podyplomowe z mediacji 9.Polskie Centrum Mediacji Okólnik 11 lok Warszawa Tel ; Centrum Mediacji Partners Polska Górnickiego 3 lok.10a, Warszawa tel./fax +48 (22) , Zasadniczą część studiów podyplomowych stanowią zajęcia warsztatowe i symulacyjne. Uczestnicy poznają zagadnienia z zakresu m.in. psychologii komunikacji, konfliktu, stresu oraz asertywności oraz zdobywają podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego pracy, rodzinnego, karnego oraz spraw nieletnich. Absolwenci po uzyskaniu dyplomu studiów podyplomowych lub szkoleń

11 mogą podjąć starania o wpis na listę stałych mediatorów sądowych i uzyskać moŝliwość prowadzenia mediacji z polecenia sądu. MoŜliwości awansu Szansą rozwoju zawodowego mediatora jest ukończenie specjalistycznych kursów i szkoleń doskonalących umiejętności zawodowe. PoniŜej przykładowe tematy szkoleń dla mediatorów organizowane przez Polskie Centrum Mediacji w Warszawie. Są to szkolenia: doskonalące techniki prowadzenia mediacji oraz poszerzające wiedzę prawną i formalną procedur prowadzenia mediacji. uzupełniające z mediacji rodzinnych uzupełniające z mediacji cywilnych i gospodarczych Są one przeznaczone dla osób, które ukończyły juŝ szkolenie podstawowe z mediacji, które dało uprawnienia do wpisu na listę stałych mediatorów Polskiego Centrum Mediacji. MoŜliwości zatrudnienia oraz płace Mediatorzy mogą podejmować zatrudnienie w sądach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, mogą takŝe zakładać własne firmy konsultingowe. Istnieją trzy moŝliwości wynagradzania mediatorów: - godzinowe; - ryczałtowe( dniówka) - ryczałtowo- godzinowe W pierwszych dwóch przypadkach wynagrodzenie mediatora wynosi tyle ile liczba przeprowadzonych godzin lub dni. W ostatnim przypadku wynagrodzenie polega na ustaleniu ryczałtowanej kwoty za pierwsze trzy godziny i stosowaniu stawek godzinowych za kolejne godziny mediacji. Stosowny jest równieŝ system obliczania

12 naleŝności za prowadzenie mediacji będącej procentową częścią wartości przedmiotu sporu. Koszty mediacji cywilnej w mediacji sądowej reguluje rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym. W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi co do zasady 1% wartości przedmiotu sporu, nie mniej jednak niŝ 30 zł o nie więcej niŝ 1000 zł. W sprawach, w których nie jest waŝne określenie wartości przedmiotu sporu i w sprawach o prawo majątkowe wynagrodzenie mediatora za pierwsze posiedzenie wynosi 60 zł i 25 zł. za kaŝde następne. Zwrotowi podlegają równieŝ wydatki mediatora poniesione na niezbędne przejazdy i wynajem pomieszczenia. Z informacji uzyskanych ze strony wynika, Ŝe pierwszym półroczu 2008 r. w powiatowych urzędach pracy w Polsce była zarejestrowana 1 osoba bezrobotna w zawodzie mediatora. W analogicznym okresie nie odnotowano w urzędach pracy województwa małopolskiego Ŝadnych osób w tym zawodzie. 1.Polskie Centrum Mediacji ul. Okólnik Warszawa tel ; WaŜniejsze adresy 2.Polskie Stowarzyszenie Mediacji Gospodarczej Warszawa ul. 1 Sierpnia 8a tel ; fax Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów ul. Garncarska 5, Szczecin tel. kom

13 4.Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych adres rejestracyjny: ul. Pod Lipą 4 lok Warszawa adres korespondencyjny: ul. Wspólna 54 A m Warszawa telefon: (czynny w środy i czwartki w godz. 9-19) Polecana literatura 1. Bobrowicz Maciej Mediacje gospodarcze jak mediować i przekonywać, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa Chełpa Stanisław, Tomasz Witkowski Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami, Biblioteka Moderatora. Oficyna wydawnicza UNUS, Haeske Udo Konflikty w Ŝyciu zawodowym. Mediacja i trening w rozwiązywaniu problemów, Jedność, Kielce Morek Rafał Mediacja i arbitraŝ. Komentarz. Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa Bobrowicz M., Mediacje gospodarcze jak mediować i przekonywać, Warszawa Goździewicz G., ArbitraŜ i mediacja w prawie pracy, Lublin Mediator - kwartalnik wydawany przez Polskie Centrum Mediacji. Adresowany do osób zajmujących się mediacjami: psychologów, sędziów, kuratorów, pracowników pomocy społecznej. Zawiera artykuły poświęcone zagadnieniom mediacji, problematyce sprawców i ofiar przestępstw, sprawiedliwości naprawczej oraz relacje z konferencji międzynarodowych i innych wydarzeń. Opracowanie: Iwona Pasierb doradca zawodowy

ABC MEDIACJI. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie. Opracowała Marzena Radzka-Wiśniewska. publikacja bezpłatna

ABC MEDIACJI. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA w Olsztynie. Opracowała Marzena Radzka-Wiśniewska. publikacja bezpłatna publikacja bezpłatna wydawnictwo Fika info Opracowała Marzena Radzka-Wiśniewska ABC MEDIACJI Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie Broszurę opracowała: Marzena Radzka-Wiśniewska Projekt:

Bardziej szczegółowo

Informacja o zawodzie. Trener biznesu

Informacja o zawodzie. Trener biznesu Informacja o zawodzie Trener biznesu Spis treści Wstęp 3 1. Zadania i czynności robocze 3 2. Materialne środowisko pracy 4 3. Warunki społeczne 4 4. Warunki organizacyjne 4 5. Wymagania psychologiczne

Bardziej szczegółowo

Informacja o zawodzie. Rzecznik prasowy

Informacja o zawodzie. Rzecznik prasowy Informacja o zawodzie Rzecznik prasowy Spis treści Wstęp 2 1. Zadania i czynności robocze 3 2. Materialne środowisko pracy 4 3. Warunki społeczne 5 4. Warunki organizacyjne 5 5. Wymagania psychologiczne

Bardziej szczegółowo

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego SPRAWOZDANIE z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących wyraŝenia opinii na temat regulacji wykonywania zawodu

Bardziej szczegółowo

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Dorota Ławniczak, Magdalena Marszałkowska, Beata Mierzejewska, Danuta Polczyk, Lidia Zeller STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Strona1 Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie

Bardziej szczegółowo

MEDIACJA W SPRAWACH RODZINNYCH Stan prawny na 1 września 2011 r.

MEDIACJA W SPRAWACH RODZINNYCH Stan prawny na 1 września 2011 r. Ministerstwo Sprawiedliwości MEDIACJE W POLSKIM SYSTEMIE PRAWA MEDIACJA W SPRAWACH RODZINNYCH Stan prawny na 1 września 2011 r. dr Agata Gójska adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

MEDIACJA? JESTEŚMY ZA!!! Sprawozdanie ze szkolenia 1

MEDIACJA? JESTEŚMY ZA!!! Sprawozdanie ze szkolenia 1 MEDIACJA? JESTEŚMY ZA!!! Sprawozdanie ze szkolenia 1 Według Joseph'a Grynbaum'a: uncja mediacji jest warta funta arbitrażu i tony sporów. Zgodzą się z tym twierdzeniem, ci, którzy choć raz mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 STATUT Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 PODSTAWA PRAWNA 1. Statut dotyczy Gimnazjum nr 1 w Częstochowie ul. Starzyńskiego 10. Statut Gimnazjum, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE a ZAKŁAD SŁUŻBY PREWENCYJNEJ 121 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Sławomir Klimaszewski WYBRANE ELEMENTY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH CZĘŚĆ I CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2014 1 Zakład Służby Prewencyjnej

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja Nr R (98) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich na temat mediacji rodzinnej oraz Memorandum Wyjaśniające 1

Rekomendacja Nr R (98) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich na temat mediacji rodzinnej oraz Memorandum Wyjaśniające 1 Rekomendacja Nr R (98) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich na temat mediacji rodzinnej oraz Memorandum Wyjaśniające 1 (przyjęta przez Komitet Ministrów 21 stycznia 1998 roku na 616-tym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Szkolenie trenerów - przewodnik

Bardziej szczegółowo

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Poradnik dla uczestników

Bardziej szczegółowo

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z PORÓWNANIEM ZAKŁADANYCH I ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z PORÓWNANIEM ZAKŁADANYCH I ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z PORÓWNANIEM ZAKŁADANYCH I ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ W czasie trwania Projektu zrealizowano następujące działania: 1. Udzielanie porad obywatelskich

Bardziej szczegółowo

SELEKCJA I REKRUTACJA

SELEKCJA I REKRUTACJA TECZKA INFORMACYJNA 6. Selekcja i rekrutacja przegląd metod SELEKCJA I REKRUTACJA Przegląd metod i narzędzi stosowanych podczas procesu rekrutacji Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji

Bardziej szczegółowo

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Publikacja dostępna w Bibliotece INPRIS na stronie internetowej www.inpris.pl Paweł Maranowski Agata Witkowska Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

MEDIACJA W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM Stan prawny na 1 grudnia 2012 r.

MEDIACJA W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM Stan prawny na 1 grudnia 2012 r. Ministerstwo Sprawiedliwości MEDIACJE W POLSKIM SYSTEMIE PRAWA MEDIACJA W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM Stan prawny na 1 grudnia 2012 r. sędzia Rafał Cebula Warszawa 2012 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów

STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół Andrzej Pery na podstawie obowiązującego prawa, ekspertyz prawnych oraz badań opracowanych w ramach projektu STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO

MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE Konieczność świadczenia profesjonalnej pomocy doradczej wynika ze zmienności i destabilizacji współczesnego świata, globalizacji

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT U R Z Ą D P R A C Y Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT WARSZAWA 2009 1 Opracowanie: Jolanta Szafrańska Publikacja bezpłatna Nakład:

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Seria Metodyki. Pod redakcją Michała Rojewskiego. Michał Rojewski Renata Pawlik Jacek Widło Iwona Skonieczna-Masłowska. i prowadzącym e-sąd

Seria Metodyki. Pod redakcją Michała Rojewskiego. Michał Rojewski Renata Pawlik Jacek Widło Iwona Skonieczna-Masłowska. i prowadzącym e-sąd Seria Metodyki Metodyka pracy referendarza sądowego w wydziałach cywilnych, gospodarczych, ksiąg wieczystych, rejestru zastawów i prowadzącym e-sąd Pod redakcją Michała Rojewskiego Michał Rojewski Renata

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo