STATUT Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego"

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego STATUT Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Rozdział 1 Postanowienia wstępne 1 1. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, zwane dalej Centrum Medycznym, utworzone jako samodzielna placówka naukowo-dydaktyczna posiadająca osobowość prawną, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r., w sprawie utworzenia samodzielnej placówki naukowo-dydaktycznej pod nazwą Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (Dz. U. Nr 29, poz.247), działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), zwanej dalej Ustawą, 2) ustawy z dnia 14 marca 2003 r., o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz.595, z późn. zm.), 3) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r., o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), w części dotyczącej działalności leczniczej, 4) ustawy z dnia 8 października 2004 r., o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz z późn. zm.), 5) innych aktów normatywnych odnoszących się do Centrum Medycznego, 6) niniejszego Statutu. 2. Centrum Medyczne prowadzi studia podyplomowe i studia doktoranckie oraz działalność naukową w dziedzinie nauk medycznych. 3. Centrum Medyczne jest uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie biologii medycznej i medycyny oraz występowania o nadanie tytułu naukowego profesora. 4. Centrum Medyczne uczestniczy w sprawowaniu opieki medycznej i promocji zdrowia oraz realizuje inne zadania określone w obowiązujących przepisach prawa. 5. Centrum Medyczne, poprzez prowadzenie badań naukowych oraz przekazywanie wiedzy w ramach studiów podyplomowych i studiów doktoranckich, stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. 6. Centrum Medyczne w swoich działaniach kieruje się zasadami wolności nauczania i wolności badań naukowych. 7. Nadzór nad Centrum Medycznym sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia. 1

2 2 1. Centrum Medyczne posiada godło i sztandar, ma prawo używać pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła państwowego pośrodku i z napisem w otoku zawierającym nazwę - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. 2. Centrum Medyczne może tworzyć jednostki organizacyjne poza swoją siedzibą, jak również tworzyć na podstawie porozumienia jednostki wspólne z innymi uczelniami, jednostkami badawczo-rozwojowymi i innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia i rozwoju naukowego. 3. W Centrum Medycznym stałą uroczystością jest doroczna inauguracja roku akademickiego z aktem promocji na stopień naukowy doktora i aktem wręczania dyplomu doktora habilitowanego oraz inne uroczystości ustalone przez Radę Naukową. Rozdział 2 Zadania Centrum Medycznego 3 1. Do podstawowych zadań Centrum Medycznego należy: 1) prowadzenie studiów podyplomowych w zakresie reprezentowanych dziedzin nauk medycznych, lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, których zawody mają zastosowanie w ochronie zdrowia, a w szczególności : a) kształcenie specjalizacyjne, b) ustawiczne doskonalenie zawodowe c) kształcenie w celu uzyskania umiejętności w węższych dziedzinach medycyny i kształcenie w zakresie udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, 2) prowadzenie studiów trzeciego stopnia - studiów doktoranckich dla osób posiadających tytuł lekarza, magistra lub równorzędny, umożliwiających uzyskanie zaawansowanej wiedzy w dziedzinie nauk medycznych oraz przygotowujących do samodzielnej działalności badawczej i uzyskania stopnia naukowego doktora, 3) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk medycznych i ochrony zdrowia, 4) prowadzenie kształcenia podyplomowego i badań naukowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, 5) dokonywanie analizy potrzeb w zakresie kształcenia medycznego, ocena skuteczności tego kształcenia oraz doskonalenie form i metod kształcenia podyplomowego, 6) gromadzenie i opracowywanie informacji dotyczących organizacji, przebiegu i jakości studiów podyplomowych w kraju, 7) prowadzenie informacji naukowej oraz opracowywanie dokumentacji związanej z przedmiotem działalności Centrum Medycznego. 2. W ramach działalności statutowej Centrum Medyczne koordynuje i wykonuje zadania określone przez ministra właściwego do spraw zdrowia w obowiązujących przepisach, 2

3 związane z prowadzeniem kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych oraz innych osób z wyższym wykształceniem, których zawody mają zastosowanie w ochronie zdrowia, a w szczególności: 1) organizuje i koordynuje działania związane z opracowaniem i nowelizacją programów specjalizacji, 2) koordynuje i prowadzi działania związane z wpisem na listę ministra właściwego do spraw zdrowia, jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych w dziedzinach lekarskich, lekarsko-dentystycznych, specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, oraz staży kierunkowych dla diagnostów laboratoryjnych, 3) koordynuje organizację obowiązkowych kursów specjalizacyjnych objętych programami specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych, zgodnie z wymogami odpowiednich specjalizacji oraz liczbą i regionalnym rozmieszczeniem lekarzy, odbywających specjalizację w poszczególnych dziedzinach medycyny oraz prowadzi listę obowiązkowych kursów, 4) organizuje i koordynuje działania związane z uznawaniem przez ministra właściwego do spraw zdrowia, stażu podyplomowego i tytułu specjalisty uzyskanego za granicą w dziedzinach lekarskich, lekarsko-dentystycznych, farmaceutycznych, diagnostycznych oraz zawodach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, 5) organizuje i koordynuje działania związane z uznawaniem przez ministra właściwego do spraw zdrowia, staży i kursów odbytych za granicą lub w kraju, przed rozpoczęciem specjalizacji, w dziedzinach lekarskich i lekarskodentystycznych, 6) w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia: nadzoruje przestrzeganie przez jednostki szkolące standardów kształcenia specjalizacyjnego, wydaje decyzje w sprawie unieważnienia specjalizacyjnego postępowania kwalifikacyjnego oraz wydaje decyzje w sprawie przystąpienia do specjalizacji, osób posiadających inne wykształcenie niż określają przepisy, 7) ustala tematykę kursów kształcenia ciągłego farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych, 8) koordynuje pracę zespołów ekspertów powołanych do opiniowania spraw związanych z procesem kształcenia specjalizacyjnego, 9) organizuje egzaminy i wydaje dyplomy specjalisty drugiego stopnia. 3. Centrum Medyczne realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w oparciu o własną bazę, kliniki samodzielnych publicznych szpitali klinicznych i udostępnione przez zakłady opieki zdrowotnej oddziały szpitalne, zwane oddziałami klinicznymi (nauczającymi). 4. Centrum Medyczne realizuje zadania określone w ust. 2 we współpracy, w szczególności, z uczelniami medycznymi, samorządami zawodów medycznych, towarzystwami naukowymi, wojewódzkimi centrami zdrowia publicznego i jednostkami badawczorozwojowymi. 5. W ramach działalności statutowej Centrum Medyczne wykonuje zadania zlecone przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 3

4 Rozdział 3 Ustrój i organy Centrum Medycznego 4 1. Organem jednoosobowym Centrum Medycznego jest dyrektor. 2. Organem kolegialnym Centrum Medycznego jest Rada Naukowa. 3. Organem wyborczym Centrum Medycznego jest Kolegium Elektorów. 4. Kadencja dyrektora i Rady Naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września w roku wyborów, a kończy w dniu 31 sierpnia roku, w którym upływa kadencja Dyrektor kieruje działalnością Centrum Medycznego, reprezentuje je na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, uczestników studiów doktoranckich i słuchaczy studiów podyplomowych. 2. Przepisy Ustawy dotyczące rektora stosuje się odpowiednio do dyrektora Centrum Medycznego. 3. Dyrektor kieruje Centrum Medycznym z pomocą: 1) zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych, 2) zastępcy dyrektora ds. klinicznych, 3) zastępcy dyrektora ds. organizacyjno ekonomicznych. 4. Dyrektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 3, do podejmowania w określonych sprawach decyzji w jego imieniu oraz dokonywania określonych w upoważnieniu czynności prawnych. Wymagana jest wówczas forma pisemna upoważnienia. 5. Dyrektor wprowadza w drodze zarządzenia, Regulamin Organizacyjny Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, w którym określa kompetencje zastępców dyrektora, kierowników studiów i dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego oraz kwestora, a także określa strukturę organizacyjną Centrum Medycznego i zadania jednostek organizacyjnych W skład Rady Naukowej wchodzą: 1) dyrektor jako przewodniczący, 2) zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych, 3) zastępca dyrektora ds. klinicznych, 4) kierownicy Studiów, w tym dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego, 5) wszyscy nauczyciele akademiccy Centrum Medycznego posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, 6) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich w liczbie stanowiącej 20% składu Rady Naukowej, 7) przedstawiciele pozostałych pracowników Centrum Medycznego w liczbie stanowiącej 5% składu Rady Naukowej, 8) osoby spoza Centrum Medycznego posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w liczbie nie większej niż 5% składu Rady Naukowej, 4

5 9) po jednym przedstawicielu samorządu lekarskiego i organizacji samorządowych innych zawodów medycznych delegowanych przez te organizacje. 2. W posiedzeniach Rady Naukowej uczestniczą z głosem doradczym: zastępca dyrektora ds. organizacyjno-ekonomicznych, kwestor, kierownik Biblioteki Centrum Medycznego oraz przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie Centrum Medycznego po jednym z każdego związku. 3. Posiedzenia Rady Naukowej zwołuje dyrektor Centrum Medycznego nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Posiedzenie Rady Naukowej może być również zwołane na wniosek co najmniej 20% członków Rady Naukowej Do kompetencji Rady Naukowej Centrum Medycznego w szczególności należy: 1) opiniowanie projektu statutu i proponowanych zmian w statucie, 2) ustalanie głównych kierunków działania Centrum Medycznego, 3) ustalanie zasad działania Studiów, w tym Szkoły Zdrowia Publicznego w zakresie wykonywania zadań statutowych Centrum Medycznego, 4) ustalanie regulaminów studiów podyplomowych i studiów doktoranckich oraz zasad przyjęć na te studia, 5) ocena działalności Centrum Medycznego i zatwierdzanie rocznych sprawozdań dyrektora, 6) inicjowanie nowych kierunków badań naukowych, ocena planów i realizacji działalności naukowej, 7) przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych, nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, 8) wnioskowanie o nadanie tytułu naukowego profesora, 9) opiniowanie wniosków o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego, 10) opiniowanie wniosków w sprawie obsadzania stanowisk kierowniczych jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego, wniosków w sprawie nawiązania stosunku pracy w drodze mianowania nauczycieli akademickich, a także wniosków w sprawie ich awansów, 11) opiniowanie wniosków dyrektora o utworzeniu, przekształceniu i znoszeniu jednostek organizacyjnych, 12) opiniowanie wniosków o przyznanie nagród dla nauczycieli akademickich, 13) uchwalanie lub opiniowanie regulaminów, 14) uchwalanie planu rzeczowo finansowego Centrum Medycznego, 15) zatwierdzanie sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości, 16) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie mienia o wartości powyżej równowartości w złotych kwoty euro, przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenia spółki lub fundacji, a także ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościowymi, 17) wyrażanie opinii w innych sprawach przedłożonych przez dyrektora. 5

6 2. Rada Naukowa Centrum Medycznego powołuje stałe i może powoływać doraźne komisje oraz określa ich skład i zakres działania. 3. Szczegółowe zadania Rady Naukowej, zasady podejmowania uchwał oraz tryb ustalania składu Rady określa Regulamin Rady Naukowej. Rozdział 4 Organizacja Centrum Medycznego 8 1. Podstawową jednostką organizacyjną Centrum Medycznego jest Studium. 2. W skład Centrum Medycznego wchodzą Studia: 1) Studium Kliniczno-Dydaktyczne, 2) Studium Metodyczno-Organizacyjne, 3) Studium Medycyny Rodzinnej, 4) Szkoła Zdrowia Publicznego. 3. Studium tworzy, przekształca i znosi dyrektor Centrum Medycznego po zaopiniowaniu przez Radę Naukową i uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zdrowia. 4. Kliniki, zakłady i pracownie w ramach Studium tworzy, przekształca i znosi dyrektor Centrum Medycznego, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej. 5. Studiami kierują kierownicy Studiów a Szkołą Zdrowia Publicznego dyrektor Szkoły. 6. Szkoła Zdrowia Publicznego jest jednocześnie Ośrodkiem Kształcenia Lekarzy w zakresie zdrowia publicznego Biblioteka Centrum Medycznego, zwana dalej "Biblioteką" jest jednostką organizacyjną o zadaniach dydaktycznych, naukowych i usługowych. Biblioteka prowadzi archiwum Centrum Medycznego. 2. Kierownika Biblioteki powołuje i odwołuje dyrektor Centrum Medycznego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej. 3. Kandydatów na stanowisko kierownika Biblioteki zgłasza Rada Biblioteczna powołana przez Radę Naukową. 4. W skład Rady Bibliotecznej wchodzi przynajmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 5. Rada Biblioteczna: ustala potrzeby biblioteczno-informacyjne Centrum Medycznego, określa zasady gromadzenia zbiorów bibliotecznych oraz opiniuje okresowe sprawozdania kierownika Biblioteki. 6. Regulamin działania Rady Bibliotecznej uchwala Rada Naukowa Ośrodek Badań Naukowych jest jednostką organizacyjną Centrum Medycznego powołaną do prowadzenia spraw organizacyjnych związanych z jego działalnością naukową. 2. Kierownika Ośrodka Badań Naukowych powołuje i odwołuje dyrektor Centrum Medycznego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej. 6

7 3. Szczegółowe zadania Ośrodka określa regulamin ustalony przez dyrektora Centrum Medycznego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Ośrodek Nowoczesnych Metod Kształcenia jest jednostką organizacyjną Centrum Medycznego, powołaną do rozwoju, wdrażania i prowadzenia podyplomowego kształcenia medycznego za pomocą technik audiowizualnych, środków multimedialnych, technologii informatycznych, w tym za pośrednictwem Internetu oraz kształcenia na odległość. 2. Kierownika Ośrodka Nowoczesnych Metod Kształcenia powołuje i odwołuje dyrektor Centrum Medycznego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej. 3. Szczegółowe zadania Ośrodka określa regulamin ustalony przez dyrektora Centrum Medycznego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Jednostki administracji Centrum Medycznego tworzy, przekształca i znosi dyrektor Centrum Medycznego na wniosek zastępcy dyrektora ds. organizacyjnoadministracyjnych. 2. Administracją i gospodarką Centrum Medycznego kieruje zastępca dyrektora ds. organizacyjno-ekonomicznych, w zakresie określonym przez Ustawę, Statut i Regulamin Organizacyjny Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. 3. Zastępcę dyrektora ds. organizacyjno ekonomicznych powołuje w drodze konkursu i odwołuje dyrektor Centrum Medycznego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Kwestor główny księgowy podlega dyrektorowi Centrum Medycznego. 2. Kwestora powołuje i odwołuje dyrektor Centrum Medycznego. 3. Kwestor jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową Centrum Medycznego, kierowanie i nadzorowanie spraw finansowo-księgowych jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego. Obowiązki i uprawnienia Kwestora regulują odrębne przepisy. 14 Status szpitali klinicznych będących bazą dydaktyczną i naukowo-badawczą Centrum Medycznego regulują przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r., o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.. Rozdział 5 Pracownicy Centrum Medycznego Pracownikami Centrum Medycznego są nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. 2. Nauczycielami akademickimi są: 1) pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: a) profesora zwyczajnego, b) profesora nadzwyczajnego, 7

8 c) profesora wizytującego, d) adiunkta, e) asystenta; 2) pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: a) starszego wykładowcy, b) wykładowcy, c) lektora lub instruktora; 3) dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej. 3. Obowiązki nauczycieli akademickich: 1) do obowiązków pracowników naukowo-dydaktycznych należy: a) kształcenie uczestników studiów podyplomowych i studiów doktoranckich prowadzonych przez Centrum Medyczne, b) prowadzenie badań naukowych oraz podnoszenie swoich kwalifikacji, c) uczestniczenie w pracach organizacyjnych Centrum Medycznego, d) kształcenie kadry naukowej, jeżeli nauczyciele akademiccy posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 2) do obowiązków pracowników dydaktycznych należy: a) kształcenie uczestników studiów podyplomowych i studiów doktoranckich prowadzonych przez Centrum Medyczne, b) podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, c) uczestniczenie w pracach organizacyjnych Centrum Medycznego. 3) nauczyciele akademiccy wymienieni w ust. 3 pkt 1 i 2 uczestniczą w sprawowaniu opieki zdrowotnej poprzez wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 4. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie mianowania na czas określony lub nieokreślony, albo umowy o pracę. 5. Na podstawie mianowania zatrudnia się nauczycieli akademickich w pełnym wymiarze czasu pracy, po złożeniu na piśmie oświadczenia, że Centrum Medyczne jest ich podstawowym miejscem pracy. 6. Mianowanie nauczyciela akademickiego po raz pierwszy następuje po zakwalifikowaniu w drodze konkursu. 7. Konkurs przeprowadza się w następującym trybie: 1) dyrektor Centrum Medycznego ogłasza konkurs, 2) komisja konkursowa powołana przez Radę Naukową Centrum Medycznego przeprowadza postępowanie konkursowe zgodnie z przyjętym Regulaminem konkursu zawierającym kryteria kwalifikacyjne, 3) dyrektor Centrum Medycznego nawiązuje stosunek pracy z kandydatem wyłonionym w drodze konkursu, po zaopiniowaniu przez Radę Naukową. 8. Warunki zatrudnienia pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych na określonych stanowiskach reguluje Ustawa. 8

9 9. Dyrektor Centrum Medycznego może rozwiązać stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia w przypadkach określonych w Ustawie. 10. Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być również rozwiązany z innych ważnych przyczyn nie wymienionych w Ustawie, po uzyskaniu zgody Rady Naukowej Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora wynosi 8 lat, okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego wynosi 9 lat. 2. Bieg terminów, o których mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu macierzyńskiego, wychowawczego i urlopu dla poratowania zdrowia. Bieg terminów określonych w ust. 1 dyrektor Centrum Medycznego może przedłużyć, z ważnych powodów dydaktycznych lub naukowych po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych, a w przypadku nauczyciela akademickiego uczestniczącego w sprawowaniu opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 112 Ustawy ponadto zakresem jego obowiązków związanych z zapewnieniem ciągłej opieki nad pacjentami szpitali klinicznych lub innych zakładów opieki zdrowotnej. 2. Pensum dla pracowników naukowo-dydaktycznych ustala się w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin obliczeniowych rocznie, a dla pracowników dydaktycznych nie mniejszym niż 240 godzin obliczeniowych rocznie. 3. Szczegółowy roczny wymiar godzin dydaktycznych nauczyciela akademickiego ustala kierownik jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony, a zatwierdza kierownik Studium. 4. Zasady planowania i rozliczania pensum dydaktycznego określone są w Regulaminie planowania i rozliczania pensum dydaktycznego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, który ustala dyrektor Centrum Medycznego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej. 5. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu nauczania, dyrektor Centrum Medycznego może zobowiązać nauczyciela akademickiego, do prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych, w rozmiarze nie przekraczającym dla pracownika naukowo-dydaktycznego ¼, a dla pracownika dydaktycznego ½ wymiaru obowiązków dydaktycznych, określonych w Regulaminie planowania i rozliczania pensum dydaktycznego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. 6. Dyrektor Centrum Medycznego powierzając nauczycielowi akademickiemu wykonywanie ważnych zadań dla Centrum, może obniżyć wymiar jego zajęć dydaktycznych w okresie wykonywania powierzonych zadań, poniżej dolnej granicy wymiaru określonego w ust Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie w zakresie należytego wykonywania obowiązków określonych Ustawą. 9

10 2. W Centrum Medycznym ocenę nauczycieli akademickich przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 4 lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony, kierownika Studium lub dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego lub dyrektora Centrum Medycznego. 3. Okresowych ocen nauczycieli akademickich dokonuje komisja Rady Naukowej ds. Rozwoju kadry naukowej. Ocenie podlega: działalność dydaktyczna, dorobek naukowy, działalność organizacyjna, udział w sprawowaniu opieki zdrowotnej, podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych, udział w kształceniu i rozwoju naukowym i zawodowym współpracowników, postawa etyczna. 4. Uchwałę o pozytywnej lub negatywnej ocenie komisja podejmuje w głosowaniu tajnym. 5. Opinia wraz z uzasadnieniem i oceną końcową przedkładana jest na piśmie ocenianemu nauczycielowi akademickiemu i jego bezpośredniemu przełożonemu. 6. Od oceny komisji nauczycielowi akademickiemu służy odwołanie do Rady Naukowej w terminie 14 dni od daty doręczenia. Decyzja Rady Naukowej jest ostateczna Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego zgodnie z przepisami Ustawy. 2. Mianowany nauczyciel akademicki może, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w Centrum Medycznym, otrzymać płatny urlop dla celów naukowych w wymiarze do roku. Urlopu udziela dyrektor Centrum Medycznego, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej. 3. Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę habilitacyjną, może otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym 6 miesięcy, a przygotowujący rozprawę doktorską - wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy. Urlopów udziela dyrektor Centrum Medycznego po zaopiniowaniu przez Radę Naukową. 4. Dyrektor Centrum Medycznego może udzielić nauczycielowi akademickiemu, na jego umotywowany wniosek i po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, urlopu bezpłatnego dla celów naukowych. 5. Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy po przepracowaniu co najmniej 5 lat w Centrum Medycznym ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia na warunkach i w wymiarze określonym w art. 134 pkt 5 Ustawy. Urlopu udziela dyrektor Centrum Medycznego na pisemny wniosek nauczyciela akademickiego. Do wniosku nauczyciel akademicki dołącza orzeczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 6. Pracownicy korzystający z płatnych urlopów, o których mowa w ust. 2, 3 i 5, nie mogą w tym czasie wykonywać pracy w ramach stosunku pracy ani prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek Wynagrodzenie dyrektora Centrum Medycznego ustala minister właściwy do spraw zdrowia. 2. Wynagrodzenia i przyznawanie innych świadczenia dla pracowników Centrum Medycznego ustala się w oparciu o Ustawę i odpowiednie przepisy wykonawcze ministra edukacji narodowej. 10

11 3. Nauczyciele akademiccy Centrum Medycznego mogą otrzymać nagrodę dyrektora Centrum Medycznego lub nagrodę ministra właściwego do spraw zdrowia, a pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi nagrodę dyrektora Centrum Medycznego. 4. Szczegółowe zasady przyznawania nagród dyrektora Centrum Medycznego dla pracowników określa Regulamin przyznawania nagród, który ustala dyrektor Centrum Medycznego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Pracownicy Centrum Medycznego niebędący nauczycielami akademickimi są zatrudniani na podstawie umowy o pracę. 2. Umowę o pracę z tymi pracownikami zawiera dyrektor Centrum Medycznego. 22 W sprawach dotyczących stosunku pracy pracowników Centrum Medycznego stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu pracy Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich i tryb postępowania dyscyplinarnego reguluje Ustawa. 2. Komisję dyscyplinarną w składzie pięciu osób wybiera Rada Naukowa spośród swoich członków w głosowaniu tajnym. W skład komisji wchodzi co najmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy oraz jeden uczestnik studiów doktoranckich. 3. Rzeczników dyscyplinarnych powołuje dyrektor Centrum Medycznego spośród członków Rady Naukowej posiadających tytuł naukowy, po zasięgnięciu jej opinii. Rozdział 6 Uczestnicy studiów podyplomowych i studiów doktoranckich 24 Uczestnicy studiów podyplomowych 1. Uczestnikami medycznych studiów podyplomowych mogą być lekarze, lekarze dentyści, farmaceuci, diagności laboratoryjni oraz osoby z wyższym wykształceniem w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. 2. Studia podyplomowe, a w szczególności kształcenie specjalizacyjne, kształcenie w celu uzyskania umiejętności w węższych dziedzinach medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych jak również ustawiczne doskonalenie zawodowe, realizowane są zgodnie z programami specjalizacji i innymi programami edukacyjnymi oraz standardami i wymogami kształcenia określonymi w obowiązujących przepisach. 3. Studia podyplomowe w Centrum Medycznym realizowane są poprzez stacjonarne kształcenie rezydentów, lekarzy i innych osób odbywających specjalizację, w formie: kursów specjalizacyjnych i doskonalących, staży specjalizacyjnych i kierunkowych, kształcenia indywidualnego, sprawdzianów wiedzy i umiejętności praktycznych oraz kształcenia na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych metod audiowizualnych, środków multimedialnych i technologii informatycznych. 11

12 25 Uczestnicy studiów doktoranckich 1. Studia doktoranckie są tworzone przez dyrektora Centrum Medycznego na wniosek Rady Naukowej. 2. Uczestnikami studiów doktoranckich mogą być osoby, które odpowiadają warunkom określonym w ustawie z dnia 14 marca 2003 r., o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.) i zdały z wynikiem pozytywnym konkursowy egzamin kwalifikacyjny, przeprowadzony przez komisję rekrutacyjną. 3. Studiami doktoranckimi kieruje kierownik studiów, a nadzór merytoryczny nad studiami sprawuje Rada Naukowa. 4. Kierownika studiów doktoranckich powołuje dyrektor Centrum Medycznego spośród osób posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego, zatrudnionych w Centrum Medycznym. 5. Organizację, program, tok studiów i sposób przeprowadzenia rekrutacji na studia określa regulamin studiów doktoranckich, ustalony przez Radę Naukową. 6. Uczestnicy studiów doktoranckich mogą tworzyć samorząd i organizacje doktorantów w trybie określonym w Ustawie. 7. Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej uczestników studiów doktoranckich reguluje Ustawa. Rozdział 7 Wybory dyrektora Centrum Medycznego i zastępców ds. dydaktyczno-naukowych oraz klinicznych Dyrektora wybiera Kolegium Elektorów spośród nauczycieli akademickich mianowanych na czas nieokreślony, posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego. Kandydatów na stanowisko dyrektora zgłaszają członkowie Kolegium Elektorów. Warunkiem pełnienia funkcji dyrektora jest zatrudnienie w Centrum Medycznym jako podstawowym miejscu pracy. 2. Zastępców dyrektora do spraw dydaktycznych i naukowych oraz do spraw klinicznych wybiera Kolegium Elektorów. Kandydatów na stanowiska zastępców zgłasza dyrektor-elekt spośród zatrudnionych w Centrum Medycznym mianowanych nauczycieli akademickich posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 3. W skład Kolegium Elektorów wchodzą: 1) wszyscy nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego- stanowiący 65% Kolegium, 2) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich-stanowiący 20% Kolegium, 3) przedstawiciele pozostałych pracowników Centrum Medycznego - stanowiący 10% Kolegium, 4) przedstawiciele uczestników studiów podyplomowych i studiów doktoranckich stanowiący 5% Kolegium. 12

13 4. Elektorzy o których mowa w ust 3 pkt 2-4 wybierani są na zebraniach wyborczych w odpowiednich grupach pracowniczych zgodnie z Regulaminem Wyborów zatwierdzonym przez Radę Naukową. 5. Z dniem zwołania nowo wybranego Kolegium Elektorów wygasają mandaty dotychczasowych elektorów. 6. Termin zgłaszania kandydatów na stanowisko dyrektora, czas i miejsce przeprowadzenia wyborów określa Regulamin Wyborów zatwierdzony przez Radę Naukową. 7. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza. Głosowanie jest tajne. Wybór uważa się za dokonany, jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnych głosów. 8. Przewodniczący Komisji Wyborczej stwierdza na piśmie wybór dyrektora i niezwłocznie powiadamia o wyborze ministra właściwego ds. zdrowia. 9. Wyboru zastępców dyrektora ds. dydaktyczno-naukowych i ds. klinicznych dokonuje Kolegium Elektorów najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyboru dyrektora. Wybór każdego zastępcy odbywa się oddzielnie. 10. W razie zwolnienia stanowiska dyrektora lub zastępców dyrektora w czasie trwania kadencji kolegium Elektorów w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zwolnienia stanowiska dokonuje wyboru nowego dyrektora lub zastępcy dyrektora zgodnie ze statutem. Rozdział 8 Powoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Kierowników Studiów, w tym dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego wybiera Rada Naukowa, w głosowaniu tajnym, spośród kandydatów zgłoszonych przez dyrektora Centrum Medycznego, mających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Dla skuteczności wyboru konieczne jest uzyskanie powyżej 50% oddanych głosów. 2. Zastępców kierowników Studiów, w tym zastępcę dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego wybiera w ten sam sposób Rada Naukowa, spośród kandydatów mających tytuł naukowy, stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora i zaproponowanych, odpowiednio, przez kierowników Studiów i dyrektora Szkoły. 3. Kierowników klinik i zakładów powołuje w drodze konkursu oraz odwołuje dyrektor Centrum Medycznego, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej. 4. W razie dwukrotnego niewyłonienia przez komisję konkursową kandydata na stanowisko kierownicze lub w przypadku wakatu, dyrektor Centrum Medycznego, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, może powierzyć obowiązki kierownika na czas określony osobie, posiadającą odpowiednie kwalifikacje. 5. Warunkiem pełnienia funkcji kierownika Studium, w tym dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego lub ich zastępców, kierownika kliniki i zakładu jest zatrudnienie w Centrum Medycznym jako podstawowym miejscu pracy. 13

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE 1 STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE WARSZAWA 2009 2 Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie zwana dalej Uczelnią", jest uczelnią

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Dziennik Ustaw Nr 96 7961 Poz. 619 619 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Polska Akademia Nauk, zwana dalej Akademią, jest państwową instytucją

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity)

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity) Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 44/2008 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16.04.2008 r. W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 85/2008 Rektora WUM z dnia 31 lipca 2008 r. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity) Wprowadzony Zarządzeniem nr 34/2007 Rektora WUM z 12.06.2007

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, 1198, z 2015 r. poz. 357. Mając na względzie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 179,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Dziennik Ustaw 4 Poz. 839 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. (poz. 839) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Stopniami

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7936 Poz. 617 617 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Narodowe Centrum Nauki, zwane dalej Centrum. 2. Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 41 poz. 179. USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 41 poz. 179. USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/30 Dz.U. 1991 Nr 41 poz. 179 USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Kancelaria Sejmu s. 1/35 Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z 2015 r. poz. 249. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Statut Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Senatu nr 209/2012 zmieniony Uchwałą Senatu nr 48/2013 oraz Uchwałą Senatu nr 135/2014 Statut Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 113, poz. 657,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/35 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo