STATUT Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego"

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego STATUT Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Rozdział 1 Postanowienia wstępne 1 1. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, zwane dalej Centrum Medycznym, utworzone jako samodzielna placówka naukowo-dydaktyczna posiadająca osobowość prawną, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r., w sprawie utworzenia samodzielnej placówki naukowo-dydaktycznej pod nazwą Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (Dz. U. Nr 29, poz.247), działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), zwanej dalej Ustawą, 2) ustawy z dnia 14 marca 2003 r., o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz.595, z późn. zm.), 3) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r., o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), w części dotyczącej działalności leczniczej, 4) ustawy z dnia 8 października 2004 r., o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz z późn. zm.), 5) innych aktów normatywnych odnoszących się do Centrum Medycznego, 6) niniejszego Statutu. 2. Centrum Medyczne prowadzi studia podyplomowe i studia doktoranckie oraz działalność naukową w dziedzinie nauk medycznych. 3. Centrum Medyczne jest uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie biologii medycznej i medycyny oraz występowania o nadanie tytułu naukowego profesora. 4. Centrum Medyczne uczestniczy w sprawowaniu opieki medycznej i promocji zdrowia oraz realizuje inne zadania określone w obowiązujących przepisach prawa. 5. Centrum Medyczne, poprzez prowadzenie badań naukowych oraz przekazywanie wiedzy w ramach studiów podyplomowych i studiów doktoranckich, stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. 6. Centrum Medyczne w swoich działaniach kieruje się zasadami wolności nauczania i wolności badań naukowych. 7. Nadzór nad Centrum Medycznym sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia. 1

2 2 1. Centrum Medyczne posiada godło i sztandar, ma prawo używać pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła państwowego pośrodku i z napisem w otoku zawierającym nazwę - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. 2. Centrum Medyczne może tworzyć jednostki organizacyjne poza swoją siedzibą, jak również tworzyć na podstawie porozumienia jednostki wspólne z innymi uczelniami, jednostkami badawczo-rozwojowymi i innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia i rozwoju naukowego. 3. W Centrum Medycznym stałą uroczystością jest doroczna inauguracja roku akademickiego z aktem promocji na stopień naukowy doktora i aktem wręczania dyplomu doktora habilitowanego oraz inne uroczystości ustalone przez Radę Naukową. Rozdział 2 Zadania Centrum Medycznego 3 1. Do podstawowych zadań Centrum Medycznego należy: 1) prowadzenie studiów podyplomowych w zakresie reprezentowanych dziedzin nauk medycznych, lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, których zawody mają zastosowanie w ochronie zdrowia, a w szczególności : a) kształcenie specjalizacyjne, b) ustawiczne doskonalenie zawodowe c) kształcenie w celu uzyskania umiejętności w węższych dziedzinach medycyny i kształcenie w zakresie udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, 2) prowadzenie studiów trzeciego stopnia - studiów doktoranckich dla osób posiadających tytuł lekarza, magistra lub równorzędny, umożliwiających uzyskanie zaawansowanej wiedzy w dziedzinie nauk medycznych oraz przygotowujących do samodzielnej działalności badawczej i uzyskania stopnia naukowego doktora, 3) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk medycznych i ochrony zdrowia, 4) prowadzenie kształcenia podyplomowego i badań naukowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, 5) dokonywanie analizy potrzeb w zakresie kształcenia medycznego, ocena skuteczności tego kształcenia oraz doskonalenie form i metod kształcenia podyplomowego, 6) gromadzenie i opracowywanie informacji dotyczących organizacji, przebiegu i jakości studiów podyplomowych w kraju, 7) prowadzenie informacji naukowej oraz opracowywanie dokumentacji związanej z przedmiotem działalności Centrum Medycznego. 2. W ramach działalności statutowej Centrum Medyczne koordynuje i wykonuje zadania określone przez ministra właściwego do spraw zdrowia w obowiązujących przepisach, 2

3 związane z prowadzeniem kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych oraz innych osób z wyższym wykształceniem, których zawody mają zastosowanie w ochronie zdrowia, a w szczególności: 1) organizuje i koordynuje działania związane z opracowaniem i nowelizacją programów specjalizacji, 2) koordynuje i prowadzi działania związane z wpisem na listę ministra właściwego do spraw zdrowia, jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych w dziedzinach lekarskich, lekarsko-dentystycznych, specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, oraz staży kierunkowych dla diagnostów laboratoryjnych, 3) koordynuje organizację obowiązkowych kursów specjalizacyjnych objętych programami specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych, zgodnie z wymogami odpowiednich specjalizacji oraz liczbą i regionalnym rozmieszczeniem lekarzy, odbywających specjalizację w poszczególnych dziedzinach medycyny oraz prowadzi listę obowiązkowych kursów, 4) organizuje i koordynuje działania związane z uznawaniem przez ministra właściwego do spraw zdrowia, stażu podyplomowego i tytułu specjalisty uzyskanego za granicą w dziedzinach lekarskich, lekarsko-dentystycznych, farmaceutycznych, diagnostycznych oraz zawodach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, 5) organizuje i koordynuje działania związane z uznawaniem przez ministra właściwego do spraw zdrowia, staży i kursów odbytych za granicą lub w kraju, przed rozpoczęciem specjalizacji, w dziedzinach lekarskich i lekarskodentystycznych, 6) w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia: nadzoruje przestrzeganie przez jednostki szkolące standardów kształcenia specjalizacyjnego, wydaje decyzje w sprawie unieważnienia specjalizacyjnego postępowania kwalifikacyjnego oraz wydaje decyzje w sprawie przystąpienia do specjalizacji, osób posiadających inne wykształcenie niż określają przepisy, 7) ustala tematykę kursów kształcenia ciągłego farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych, 8) koordynuje pracę zespołów ekspertów powołanych do opiniowania spraw związanych z procesem kształcenia specjalizacyjnego, 9) organizuje egzaminy i wydaje dyplomy specjalisty drugiego stopnia. 3. Centrum Medyczne realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w oparciu o własną bazę, kliniki samodzielnych publicznych szpitali klinicznych i udostępnione przez zakłady opieki zdrowotnej oddziały szpitalne, zwane oddziałami klinicznymi (nauczającymi). 4. Centrum Medyczne realizuje zadania określone w ust. 2 we współpracy, w szczególności, z uczelniami medycznymi, samorządami zawodów medycznych, towarzystwami naukowymi, wojewódzkimi centrami zdrowia publicznego i jednostkami badawczorozwojowymi. 5. W ramach działalności statutowej Centrum Medyczne wykonuje zadania zlecone przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 3

4 Rozdział 3 Ustrój i organy Centrum Medycznego 4 1. Organem jednoosobowym Centrum Medycznego jest dyrektor. 2. Organem kolegialnym Centrum Medycznego jest Rada Naukowa. 3. Organem wyborczym Centrum Medycznego jest Kolegium Elektorów. 4. Kadencja dyrektora i Rady Naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września w roku wyborów, a kończy w dniu 31 sierpnia roku, w którym upływa kadencja Dyrektor kieruje działalnością Centrum Medycznego, reprezentuje je na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, uczestników studiów doktoranckich i słuchaczy studiów podyplomowych. 2. Przepisy Ustawy dotyczące rektora stosuje się odpowiednio do dyrektora Centrum Medycznego. 3. Dyrektor kieruje Centrum Medycznym z pomocą: 1) zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych, 2) zastępcy dyrektora ds. klinicznych, 3) zastępcy dyrektora ds. organizacyjno ekonomicznych. 4. Dyrektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 3, do podejmowania w określonych sprawach decyzji w jego imieniu oraz dokonywania określonych w upoważnieniu czynności prawnych. Wymagana jest wówczas forma pisemna upoważnienia. 5. Dyrektor wprowadza w drodze zarządzenia, Regulamin Organizacyjny Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, w którym określa kompetencje zastępców dyrektora, kierowników studiów i dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego oraz kwestora, a także określa strukturę organizacyjną Centrum Medycznego i zadania jednostek organizacyjnych W skład Rady Naukowej wchodzą: 1) dyrektor jako przewodniczący, 2) zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych, 3) zastępca dyrektora ds. klinicznych, 4) kierownicy Studiów, w tym dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego, 5) wszyscy nauczyciele akademiccy Centrum Medycznego posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, 6) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich w liczbie stanowiącej 20% składu Rady Naukowej, 7) przedstawiciele pozostałych pracowników Centrum Medycznego w liczbie stanowiącej 5% składu Rady Naukowej, 8) osoby spoza Centrum Medycznego posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w liczbie nie większej niż 5% składu Rady Naukowej, 4

5 9) po jednym przedstawicielu samorządu lekarskiego i organizacji samorządowych innych zawodów medycznych delegowanych przez te organizacje. 2. W posiedzeniach Rady Naukowej uczestniczą z głosem doradczym: zastępca dyrektora ds. organizacyjno-ekonomicznych, kwestor, kierownik Biblioteki Centrum Medycznego oraz przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie Centrum Medycznego po jednym z każdego związku. 3. Posiedzenia Rady Naukowej zwołuje dyrektor Centrum Medycznego nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Posiedzenie Rady Naukowej może być również zwołane na wniosek co najmniej 20% członków Rady Naukowej Do kompetencji Rady Naukowej Centrum Medycznego w szczególności należy: 1) opiniowanie projektu statutu i proponowanych zmian w statucie, 2) ustalanie głównych kierunków działania Centrum Medycznego, 3) ustalanie zasad działania Studiów, w tym Szkoły Zdrowia Publicznego w zakresie wykonywania zadań statutowych Centrum Medycznego, 4) ustalanie regulaminów studiów podyplomowych i studiów doktoranckich oraz zasad przyjęć na te studia, 5) ocena działalności Centrum Medycznego i zatwierdzanie rocznych sprawozdań dyrektora, 6) inicjowanie nowych kierunków badań naukowych, ocena planów i realizacji działalności naukowej, 7) przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych, nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, 8) wnioskowanie o nadanie tytułu naukowego profesora, 9) opiniowanie wniosków o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego, 10) opiniowanie wniosków w sprawie obsadzania stanowisk kierowniczych jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego, wniosków w sprawie nawiązania stosunku pracy w drodze mianowania nauczycieli akademickich, a także wniosków w sprawie ich awansów, 11) opiniowanie wniosków dyrektora o utworzeniu, przekształceniu i znoszeniu jednostek organizacyjnych, 12) opiniowanie wniosków o przyznanie nagród dla nauczycieli akademickich, 13) uchwalanie lub opiniowanie regulaminów, 14) uchwalanie planu rzeczowo finansowego Centrum Medycznego, 15) zatwierdzanie sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości, 16) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie mienia o wartości powyżej równowartości w złotych kwoty euro, przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenia spółki lub fundacji, a także ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościowymi, 17) wyrażanie opinii w innych sprawach przedłożonych przez dyrektora. 5

6 2. Rada Naukowa Centrum Medycznego powołuje stałe i może powoływać doraźne komisje oraz określa ich skład i zakres działania. 3. Szczegółowe zadania Rady Naukowej, zasady podejmowania uchwał oraz tryb ustalania składu Rady określa Regulamin Rady Naukowej. Rozdział 4 Organizacja Centrum Medycznego 8 1. Podstawową jednostką organizacyjną Centrum Medycznego jest Studium. 2. W skład Centrum Medycznego wchodzą Studia: 1) Studium Kliniczno-Dydaktyczne, 2) Studium Metodyczno-Organizacyjne, 3) Studium Medycyny Rodzinnej, 4) Szkoła Zdrowia Publicznego. 3. Studium tworzy, przekształca i znosi dyrektor Centrum Medycznego po zaopiniowaniu przez Radę Naukową i uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zdrowia. 4. Kliniki, zakłady i pracownie w ramach Studium tworzy, przekształca i znosi dyrektor Centrum Medycznego, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej. 5. Studiami kierują kierownicy Studiów a Szkołą Zdrowia Publicznego dyrektor Szkoły. 6. Szkoła Zdrowia Publicznego jest jednocześnie Ośrodkiem Kształcenia Lekarzy w zakresie zdrowia publicznego Biblioteka Centrum Medycznego, zwana dalej "Biblioteką" jest jednostką organizacyjną o zadaniach dydaktycznych, naukowych i usługowych. Biblioteka prowadzi archiwum Centrum Medycznego. 2. Kierownika Biblioteki powołuje i odwołuje dyrektor Centrum Medycznego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej. 3. Kandydatów na stanowisko kierownika Biblioteki zgłasza Rada Biblioteczna powołana przez Radę Naukową. 4. W skład Rady Bibliotecznej wchodzi przynajmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 5. Rada Biblioteczna: ustala potrzeby biblioteczno-informacyjne Centrum Medycznego, określa zasady gromadzenia zbiorów bibliotecznych oraz opiniuje okresowe sprawozdania kierownika Biblioteki. 6. Regulamin działania Rady Bibliotecznej uchwala Rada Naukowa Ośrodek Badań Naukowych jest jednostką organizacyjną Centrum Medycznego powołaną do prowadzenia spraw organizacyjnych związanych z jego działalnością naukową. 2. Kierownika Ośrodka Badań Naukowych powołuje i odwołuje dyrektor Centrum Medycznego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej. 6

7 3. Szczegółowe zadania Ośrodka określa regulamin ustalony przez dyrektora Centrum Medycznego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Ośrodek Nowoczesnych Metod Kształcenia jest jednostką organizacyjną Centrum Medycznego, powołaną do rozwoju, wdrażania i prowadzenia podyplomowego kształcenia medycznego za pomocą technik audiowizualnych, środków multimedialnych, technologii informatycznych, w tym za pośrednictwem Internetu oraz kształcenia na odległość. 2. Kierownika Ośrodka Nowoczesnych Metod Kształcenia powołuje i odwołuje dyrektor Centrum Medycznego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej. 3. Szczegółowe zadania Ośrodka określa regulamin ustalony przez dyrektora Centrum Medycznego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Jednostki administracji Centrum Medycznego tworzy, przekształca i znosi dyrektor Centrum Medycznego na wniosek zastępcy dyrektora ds. organizacyjnoadministracyjnych. 2. Administracją i gospodarką Centrum Medycznego kieruje zastępca dyrektora ds. organizacyjno-ekonomicznych, w zakresie określonym przez Ustawę, Statut i Regulamin Organizacyjny Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. 3. Zastępcę dyrektora ds. organizacyjno ekonomicznych powołuje w drodze konkursu i odwołuje dyrektor Centrum Medycznego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Kwestor główny księgowy podlega dyrektorowi Centrum Medycznego. 2. Kwestora powołuje i odwołuje dyrektor Centrum Medycznego. 3. Kwestor jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową Centrum Medycznego, kierowanie i nadzorowanie spraw finansowo-księgowych jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego. Obowiązki i uprawnienia Kwestora regulują odrębne przepisy. 14 Status szpitali klinicznych będących bazą dydaktyczną i naukowo-badawczą Centrum Medycznego regulują przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r., o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.. Rozdział 5 Pracownicy Centrum Medycznego Pracownikami Centrum Medycznego są nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. 2. Nauczycielami akademickimi są: 1) pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: a) profesora zwyczajnego, b) profesora nadzwyczajnego, 7

8 c) profesora wizytującego, d) adiunkta, e) asystenta; 2) pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: a) starszego wykładowcy, b) wykładowcy, c) lektora lub instruktora; 3) dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej. 3. Obowiązki nauczycieli akademickich: 1) do obowiązków pracowników naukowo-dydaktycznych należy: a) kształcenie uczestników studiów podyplomowych i studiów doktoranckich prowadzonych przez Centrum Medyczne, b) prowadzenie badań naukowych oraz podnoszenie swoich kwalifikacji, c) uczestniczenie w pracach organizacyjnych Centrum Medycznego, d) kształcenie kadry naukowej, jeżeli nauczyciele akademiccy posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 2) do obowiązków pracowników dydaktycznych należy: a) kształcenie uczestników studiów podyplomowych i studiów doktoranckich prowadzonych przez Centrum Medyczne, b) podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, c) uczestniczenie w pracach organizacyjnych Centrum Medycznego. 3) nauczyciele akademiccy wymienieni w ust. 3 pkt 1 i 2 uczestniczą w sprawowaniu opieki zdrowotnej poprzez wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 4. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie mianowania na czas określony lub nieokreślony, albo umowy o pracę. 5. Na podstawie mianowania zatrudnia się nauczycieli akademickich w pełnym wymiarze czasu pracy, po złożeniu na piśmie oświadczenia, że Centrum Medyczne jest ich podstawowym miejscem pracy. 6. Mianowanie nauczyciela akademickiego po raz pierwszy następuje po zakwalifikowaniu w drodze konkursu. 7. Konkurs przeprowadza się w następującym trybie: 1) dyrektor Centrum Medycznego ogłasza konkurs, 2) komisja konkursowa powołana przez Radę Naukową Centrum Medycznego przeprowadza postępowanie konkursowe zgodnie z przyjętym Regulaminem konkursu zawierającym kryteria kwalifikacyjne, 3) dyrektor Centrum Medycznego nawiązuje stosunek pracy z kandydatem wyłonionym w drodze konkursu, po zaopiniowaniu przez Radę Naukową. 8. Warunki zatrudnienia pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych na określonych stanowiskach reguluje Ustawa. 8

9 9. Dyrektor Centrum Medycznego może rozwiązać stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia w przypadkach określonych w Ustawie. 10. Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być również rozwiązany z innych ważnych przyczyn nie wymienionych w Ustawie, po uzyskaniu zgody Rady Naukowej Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora wynosi 8 lat, okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego wynosi 9 lat. 2. Bieg terminów, o których mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu macierzyńskiego, wychowawczego i urlopu dla poratowania zdrowia. Bieg terminów określonych w ust. 1 dyrektor Centrum Medycznego może przedłużyć, z ważnych powodów dydaktycznych lub naukowych po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych, a w przypadku nauczyciela akademickiego uczestniczącego w sprawowaniu opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 112 Ustawy ponadto zakresem jego obowiązków związanych z zapewnieniem ciągłej opieki nad pacjentami szpitali klinicznych lub innych zakładów opieki zdrowotnej. 2. Pensum dla pracowników naukowo-dydaktycznych ustala się w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin obliczeniowych rocznie, a dla pracowników dydaktycznych nie mniejszym niż 240 godzin obliczeniowych rocznie. 3. Szczegółowy roczny wymiar godzin dydaktycznych nauczyciela akademickiego ustala kierownik jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony, a zatwierdza kierownik Studium. 4. Zasady planowania i rozliczania pensum dydaktycznego określone są w Regulaminie planowania i rozliczania pensum dydaktycznego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, który ustala dyrektor Centrum Medycznego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej. 5. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu nauczania, dyrektor Centrum Medycznego może zobowiązać nauczyciela akademickiego, do prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych, w rozmiarze nie przekraczającym dla pracownika naukowo-dydaktycznego ¼, a dla pracownika dydaktycznego ½ wymiaru obowiązków dydaktycznych, określonych w Regulaminie planowania i rozliczania pensum dydaktycznego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. 6. Dyrektor Centrum Medycznego powierzając nauczycielowi akademickiemu wykonywanie ważnych zadań dla Centrum, może obniżyć wymiar jego zajęć dydaktycznych w okresie wykonywania powierzonych zadań, poniżej dolnej granicy wymiaru określonego w ust Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie w zakresie należytego wykonywania obowiązków określonych Ustawą. 9

10 2. W Centrum Medycznym ocenę nauczycieli akademickich przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 4 lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony, kierownika Studium lub dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego lub dyrektora Centrum Medycznego. 3. Okresowych ocen nauczycieli akademickich dokonuje komisja Rady Naukowej ds. Rozwoju kadry naukowej. Ocenie podlega: działalność dydaktyczna, dorobek naukowy, działalność organizacyjna, udział w sprawowaniu opieki zdrowotnej, podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych, udział w kształceniu i rozwoju naukowym i zawodowym współpracowników, postawa etyczna. 4. Uchwałę o pozytywnej lub negatywnej ocenie komisja podejmuje w głosowaniu tajnym. 5. Opinia wraz z uzasadnieniem i oceną końcową przedkładana jest na piśmie ocenianemu nauczycielowi akademickiemu i jego bezpośredniemu przełożonemu. 6. Od oceny komisji nauczycielowi akademickiemu służy odwołanie do Rady Naukowej w terminie 14 dni od daty doręczenia. Decyzja Rady Naukowej jest ostateczna Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego zgodnie z przepisami Ustawy. 2. Mianowany nauczyciel akademicki może, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w Centrum Medycznym, otrzymać płatny urlop dla celów naukowych w wymiarze do roku. Urlopu udziela dyrektor Centrum Medycznego, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej. 3. Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę habilitacyjną, może otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym 6 miesięcy, a przygotowujący rozprawę doktorską - wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy. Urlopów udziela dyrektor Centrum Medycznego po zaopiniowaniu przez Radę Naukową. 4. Dyrektor Centrum Medycznego może udzielić nauczycielowi akademickiemu, na jego umotywowany wniosek i po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, urlopu bezpłatnego dla celów naukowych. 5. Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy po przepracowaniu co najmniej 5 lat w Centrum Medycznym ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia na warunkach i w wymiarze określonym w art. 134 pkt 5 Ustawy. Urlopu udziela dyrektor Centrum Medycznego na pisemny wniosek nauczyciela akademickiego. Do wniosku nauczyciel akademicki dołącza orzeczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 6. Pracownicy korzystający z płatnych urlopów, o których mowa w ust. 2, 3 i 5, nie mogą w tym czasie wykonywać pracy w ramach stosunku pracy ani prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek Wynagrodzenie dyrektora Centrum Medycznego ustala minister właściwy do spraw zdrowia. 2. Wynagrodzenia i przyznawanie innych świadczenia dla pracowników Centrum Medycznego ustala się w oparciu o Ustawę i odpowiednie przepisy wykonawcze ministra edukacji narodowej. 10

11 3. Nauczyciele akademiccy Centrum Medycznego mogą otrzymać nagrodę dyrektora Centrum Medycznego lub nagrodę ministra właściwego do spraw zdrowia, a pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi nagrodę dyrektora Centrum Medycznego. 4. Szczegółowe zasady przyznawania nagród dyrektora Centrum Medycznego dla pracowników określa Regulamin przyznawania nagród, który ustala dyrektor Centrum Medycznego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Pracownicy Centrum Medycznego niebędący nauczycielami akademickimi są zatrudniani na podstawie umowy o pracę. 2. Umowę o pracę z tymi pracownikami zawiera dyrektor Centrum Medycznego. 22 W sprawach dotyczących stosunku pracy pracowników Centrum Medycznego stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu pracy Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich i tryb postępowania dyscyplinarnego reguluje Ustawa. 2. Komisję dyscyplinarną w składzie pięciu osób wybiera Rada Naukowa spośród swoich członków w głosowaniu tajnym. W skład komisji wchodzi co najmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy oraz jeden uczestnik studiów doktoranckich. 3. Rzeczników dyscyplinarnych powołuje dyrektor Centrum Medycznego spośród członków Rady Naukowej posiadających tytuł naukowy, po zasięgnięciu jej opinii. Rozdział 6 Uczestnicy studiów podyplomowych i studiów doktoranckich 24 Uczestnicy studiów podyplomowych 1. Uczestnikami medycznych studiów podyplomowych mogą być lekarze, lekarze dentyści, farmaceuci, diagności laboratoryjni oraz osoby z wyższym wykształceniem w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. 2. Studia podyplomowe, a w szczególności kształcenie specjalizacyjne, kształcenie w celu uzyskania umiejętności w węższych dziedzinach medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych jak również ustawiczne doskonalenie zawodowe, realizowane są zgodnie z programami specjalizacji i innymi programami edukacyjnymi oraz standardami i wymogami kształcenia określonymi w obowiązujących przepisach. 3. Studia podyplomowe w Centrum Medycznym realizowane są poprzez stacjonarne kształcenie rezydentów, lekarzy i innych osób odbywających specjalizację, w formie: kursów specjalizacyjnych i doskonalących, staży specjalizacyjnych i kierunkowych, kształcenia indywidualnego, sprawdzianów wiedzy i umiejętności praktycznych oraz kształcenia na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych metod audiowizualnych, środków multimedialnych i technologii informatycznych. 11

12 25 Uczestnicy studiów doktoranckich 1. Studia doktoranckie są tworzone przez dyrektora Centrum Medycznego na wniosek Rady Naukowej. 2. Uczestnikami studiów doktoranckich mogą być osoby, które odpowiadają warunkom określonym w ustawie z dnia 14 marca 2003 r., o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.) i zdały z wynikiem pozytywnym konkursowy egzamin kwalifikacyjny, przeprowadzony przez komisję rekrutacyjną. 3. Studiami doktoranckimi kieruje kierownik studiów, a nadzór merytoryczny nad studiami sprawuje Rada Naukowa. 4. Kierownika studiów doktoranckich powołuje dyrektor Centrum Medycznego spośród osób posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego, zatrudnionych w Centrum Medycznym. 5. Organizację, program, tok studiów i sposób przeprowadzenia rekrutacji na studia określa regulamin studiów doktoranckich, ustalony przez Radę Naukową. 6. Uczestnicy studiów doktoranckich mogą tworzyć samorząd i organizacje doktorantów w trybie określonym w Ustawie. 7. Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej uczestników studiów doktoranckich reguluje Ustawa. Rozdział 7 Wybory dyrektora Centrum Medycznego i zastępców ds. dydaktyczno-naukowych oraz klinicznych Dyrektora wybiera Kolegium Elektorów spośród nauczycieli akademickich mianowanych na czas nieokreślony, posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego. Kandydatów na stanowisko dyrektora zgłaszają członkowie Kolegium Elektorów. Warunkiem pełnienia funkcji dyrektora jest zatrudnienie w Centrum Medycznym jako podstawowym miejscu pracy. 2. Zastępców dyrektora do spraw dydaktycznych i naukowych oraz do spraw klinicznych wybiera Kolegium Elektorów. Kandydatów na stanowiska zastępców zgłasza dyrektor-elekt spośród zatrudnionych w Centrum Medycznym mianowanych nauczycieli akademickich posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 3. W skład Kolegium Elektorów wchodzą: 1) wszyscy nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego- stanowiący 65% Kolegium, 2) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich-stanowiący 20% Kolegium, 3) przedstawiciele pozostałych pracowników Centrum Medycznego - stanowiący 10% Kolegium, 4) przedstawiciele uczestników studiów podyplomowych i studiów doktoranckich stanowiący 5% Kolegium. 12

13 4. Elektorzy o których mowa w ust 3 pkt 2-4 wybierani są na zebraniach wyborczych w odpowiednich grupach pracowniczych zgodnie z Regulaminem Wyborów zatwierdzonym przez Radę Naukową. 5. Z dniem zwołania nowo wybranego Kolegium Elektorów wygasają mandaty dotychczasowych elektorów. 6. Termin zgłaszania kandydatów na stanowisko dyrektora, czas i miejsce przeprowadzenia wyborów określa Regulamin Wyborów zatwierdzony przez Radę Naukową. 7. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza. Głosowanie jest tajne. Wybór uważa się za dokonany, jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnych głosów. 8. Przewodniczący Komisji Wyborczej stwierdza na piśmie wybór dyrektora i niezwłocznie powiadamia o wyborze ministra właściwego ds. zdrowia. 9. Wyboru zastępców dyrektora ds. dydaktyczno-naukowych i ds. klinicznych dokonuje Kolegium Elektorów najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyboru dyrektora. Wybór każdego zastępcy odbywa się oddzielnie. 10. W razie zwolnienia stanowiska dyrektora lub zastępców dyrektora w czasie trwania kadencji kolegium Elektorów w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zwolnienia stanowiska dokonuje wyboru nowego dyrektora lub zastępcy dyrektora zgodnie ze statutem. Rozdział 8 Powoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Kierowników Studiów, w tym dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego wybiera Rada Naukowa, w głosowaniu tajnym, spośród kandydatów zgłoszonych przez dyrektora Centrum Medycznego, mających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Dla skuteczności wyboru konieczne jest uzyskanie powyżej 50% oddanych głosów. 2. Zastępców kierowników Studiów, w tym zastępcę dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego wybiera w ten sam sposób Rada Naukowa, spośród kandydatów mających tytuł naukowy, stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora i zaproponowanych, odpowiednio, przez kierowników Studiów i dyrektora Szkoły. 3. Kierowników klinik i zakładów powołuje w drodze konkursu oraz odwołuje dyrektor Centrum Medycznego, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej. 4. W razie dwukrotnego niewyłonienia przez komisję konkursową kandydata na stanowisko kierownicze lub w przypadku wakatu, dyrektor Centrum Medycznego, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, może powierzyć obowiązki kierownika na czas określony osobie, posiadającą odpowiednie kwalifikacje. 5. Warunkiem pełnienia funkcji kierownika Studium, w tym dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego lub ich zastępców, kierownika kliniki i zakładu jest zatrudnienie w Centrum Medycznym jako podstawowym miejscu pracy. 13

14 Rozdział 9 Mienie i finanse Centrum Medycznego 28 Mienie Centrum Medycznego obejmuje własność i inne prawa majątkowe Kierownik jednostki organizacyjnej Centrum Medycznego lub kierownik zespołu badawczego, któremu przydzielono środki finansowe lub składniki mienia, odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie. 2. Decyzję w sprawie przeniesienia składników majątkowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi lub zmiany ich przeznaczenia podejmuje dyrektor Centrum Medycznego Centrum Medyczne otrzymuje dotacje z budżetu państwa na zadania związane z prowadzeniem studiów podyplomowych, stacjonarnych studiów doktoranckich, kształceniem kadr naukowych oraz na utrzymanie Centrum Medycznego, w tym na remonty. 2. Przychodami Centrum Medycznego są w szczególności: 1) dotacje z budżetu państwa, o których mowa w ust 1, 2) uzyskane z budżetu państwa środki na naukę, 3) odpłatności za niektóre usługi edukacyjne 4) odpłatności za usługi badawcze i specjalistyczne, specjalistyczne i wysokospecjalistyczne usługi diagnostyczne, rehabilitacyjne lub lecznicze oraz opłaty licencyjne, 5) przychody z działalności gospodarczej prowadzonej we własnym imieniu, oraz z udziałów w działalności podmiotów gospodarczych, 6) sprzedaży składników własnego mienia oraz z odpłatności za korzystanie z tych składników przez osoby trzecie na podstawie umowy najmu lub dzierżawy, 7) przychody z tytułu darowizn, dziedziczenia, oraz ofiarności publicznej w tym, pochodzących ze źródeł zagranicznych, 8 ) inne środki finansowe z budżetu państwa lub z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, 9) inne środki niż wymienione w punktach Niewykorzystane w danym roku środki finansowe pozostają w dyspozycji Centrum Medycznego. 4. Zasady i tryb finansowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Centrum Medycznym, zakwalifikowanych do finansowania ze środków przewidzianych w budżecie państwa na naukę, określa ustawa o zasadach finansowania nauki, powołana w 1 ust. 1, pkt Podstawę samodzielnej gospodarki finansowej Centrum Medycznego, prowadzonej zgodnie z przepisami o finansach publicznych i o rachunkowości, stanowi plan rzeczowofinansowy ustalający kwoty przychodów i rozchodów. 14

15 2. Dyrektor przedstawia Radzie Naukowej roczne sprawozdanie finansowe z wykonania planu rzeczowo-finansowego. Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Do dnia 30 czerwca roku następnego po roku sprawozdawczym, sprawozdanie jest przedstawiane ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. 3. Zasady gospodarki finansowej Centrum Medycznego określają przepisy wykonawcze przewidziane przez Ustawę Centrum Medyczne tworzy: 1) fundusz zasadniczy, 2) inne fundusze, których utworzenie przewidują odrębne przepisy, 2. Centrum Medyczne może tworzyć własny fundusz stypendialny na stypendia dla pracowników i doktorantów ze środków pozabudżetowych Bazę działalności naukowo-dydaktycznej Centrum Medycznego stanowią: 1) pomieszczenia własne w nieruchomościach przy ul. Marymonckiej 99/103 i ul. Schroegera 82 / Kleczewskiej 61/63, 2) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie, 3) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku, 4) kliniki i zakłady Centrum Medycznego w udostępnionych na podstawie odrębnych umów oddziałach szpitalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 5) indywidualne, specjalistyczne praktyki lekarskie i grupowe praktyki lekarskie, 6) niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Rozdział 10 Postanowienia końcowe Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania. 2. Dyrektor Centrum Medycznego i jego zastępcy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego, o których mowa w niniejszym statucie, stają się odpowiednio dyrektorem Centrum Medycznego, zastępcą dyrektora Centrum Medycznego lub kierownikiem jednostki organizacyjnej Centrum Medycznego w rozumieniu niniejszego statutu. 3. Rada Naukowa Centrum Medycznego działająca na podstawie dotychczasowego statutu staje się Radą Naukową w rozumieniu niniejszego statutu. 4. Właściwe organy Centrum Medycznego dostosują w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Statutu obowiązujące w Centrum Medycznym akty prawne, które zachowują swoją moc do czasu wejścia w życie nowych o ile nie są one sprzeczne z nadanym statutem. 5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem, do Centrum Medycznego oraz jego pracowników i uczestników studiów podyplomowych, stosuje się odpowiednio przepisy wymienione w 1 ust 1 pkt Postanowienia statutu dotyczące pracowników Centrum Medycznego, mienia i finansów oraz wynagradzania wchodzą w życie w terminach określonych Ustawą. 15

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 31 października 2012 r. Poz. 79 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa. STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Warszawa. STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK ZATWIERDZAM PREZES Polskiej Akademii Nauk Warszawa STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK I. Postanowienia ogólne 1 Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

Wybór przepisów wyborczych

Wybór przepisów wyborczych Dz.U.2012.572 2015.09.11 zm. Dz.U.2015.1240 art. 74 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity) Wybór przepisów wyborczych DZIAŁ II USTRÓJ UCZELNI Rozdział 2 Organy uczelni

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 54/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr 54/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 marca 2013 r. Zarządzenie Nr 54/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad zatrudniania nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Politechnice Lubelskiej prowadzone

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 1. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (zwany dalej Wydziałem), został utworzony przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 44/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 44/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad zatrudniania nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 1 Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH

STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH załącznik do uchwały Nr IV/22/23/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2012 roku STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Śląska w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1. PODSTAWA PRAWNA Studia doktoranckie w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę

Bardziej szczegółowo

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Rozdział 1 Wydziały 35 1. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Poza siedzibą Uczelni mogą być tworzone wydziały zamiejscowe. 2. Wydziały tworzy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Warszawie

Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Warszawie Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Warszawie Przepisy ogólne 1. Studia Doktoranckie mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr naukowych. 2. Zasady prowadzenia Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 49/2009. Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 października 2009 r.

Uchwała Nr 49/2009. Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 października 2009 r. Uchwała Nr 36/05/06 Uchwała Nr 6/2008 Uchwała Nr 22/2008, Zarządzenie Nr 30/2008 (tekst jednolity) Uchwała Nr 40/2008 Uchwała Nr 43/2008 Uchwała Nr 15/2009, Zarządzenie Nr 30/2009 Uchwała Nr 49/2009 Senatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 177 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2007 roku

UCHWAŁA Nr 177 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2007 roku UCHWAŁA Nr 177 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na podstawie 100 ust. 6 Statutu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Uchwała nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku. Rozdział 1 Przepisy ogólne Uchwała nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Wydziały Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich. Techniki informacyjne - teoria i zastosowania

Regulamin studiów doktoranckich. Techniki informacyjne - teoria i zastosowania Regulamin studiów doktoranckich Techniki informacyjne - teoria i zastosowania będących kontynuacją studiów Informatyka w zarządzaniu i finansach prowadzonych w Instytucie Badań Systemowych PAN Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie

STATUT. Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie STATUT Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie (tekst jednolity uwzględniający zmiany poczynione uchwałami Rady Naukowej z dnia 27 lutego 2013 roku i z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU FIZYKI Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity)

REGULAMIN WYDZIAŁU FIZYKI Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity) Regulamin zatwierdzony przez Radę Wydziału Fizyki Uchwałą Nr 26/2011/2012 z dnia 16 kwietnia 2012r. oraz Zarządzeniem nr 36 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lipca 2012r. (monitor UW z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr DII/2016 Senatu UM w Lublinie z dnia 30 czerwca 2016 roku

Załącznik do Uchwały Nr DII/2016 Senatu UM w Lublinie z dnia 30 czerwca 2016 roku W Uchwale Nr CDXIV/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wprowadza się następujące zmiany: 1) W 47 skreśla

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Załącznik do Uchwały Nr 102/2013 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Małopolskie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY im. Sylwestra Kaliskiego

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY im. Sylwestra Kaliskiego REGULAMIN RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY im. Sylwestra Kaliskiego (uchwalony przez RN IFPiLM dn. 19 października 2011 r. ze zmianami z dn.27.02.2013, 18.06.2014 oraz 25.06.2015)

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO STATUTU UR POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZMIANY DO STATUTU UR POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 472/04/2015 Senatu UR z dnia 30.04.2015 r. ZMIANY DO STATUTU UR POSTANOWIENIA OGÓLNE dotychczasowe brzmienie 3 ust. 4 Szczegółowe zasady dotyczące sposobu używania godła i logo

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 199 ZARZĄDZENIE NR 34 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Lingwistyki Stosowanej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT VIAMODA SZKOŁA WYŻSZA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT VIAMODA SZKOŁA WYŻSZA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT VIAMODA SZKOŁA WYŻSZA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie, zwana dalej Uczelnią, jest niepubliczną szkołą wyższą utworzoną na podstawie pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Ochrony Roślin Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu

Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Ochrony Roślin Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Ochrony Roślin Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu I. Postanowienie Ogólne 1 Podstawę prawną działania studiów doktoranckich ustala się na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Załącznik do Uchwały nr 138/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich

ZARZĄDZENIE NR 54/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich R/DOP-014-1-54/12 ZARZĄDZENIE NR 54/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich I. Ogólne zasady zatrudniania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 marca 2014 roku

Uchwała nr 22/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 marca 2014 roku Uchwała nr 22/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. Poz. 23. z dnia 13 maja 2015 r.

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. Poz. 23. z dnia 13 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. Poz. 23 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa organizację i zakresy działania podstawowych jednostek organizacyjnych Instytutu. 2 1. Instytut jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 290 Senatu SGH z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany statutu SGH

Uchwała nr 290 Senatu SGH z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany statutu SGH Uchwała nr 290 Senatu SGH z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany statutu SGH Na podstawie art. 56 ust. 1 w związku z art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Naukowej Instytutu Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Naukowej Instytutu Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Naukowej Instytutu Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk I. Postanowienia ogólne 1 Rada Naukowa Instytutu Historii PAN, zwana dalej Radą Naukową, sprawuje bieŝący nadzór nad

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk Studia Doktoranckie w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN przygotowują do uzyskania

Bardziej szczegółowo

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH PROJEKT Załącznik do uchwały nr... Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia... S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU przyjęty uchwałą Senatu nr 118/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. System biblioteczno informacyjny 1 System

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r.

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Uchwała nr 76/29/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia ramowego regulaminu jednostek merytorycznych UMFC Na podstawie 16 p. 5 i 19 p. 12 Statutu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku 75.0200.97.2015 Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1. 1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca: 1) tytuł naukowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 1 1. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (zwanej dalej w skrócie: ChAT ) może prowadzić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BIOLOGII NA WYDZIALE PRZYRODNICZYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH

REGULAMIN INSTYTUTU BIOLOGII NA WYDZIALE PRZYRODNICZYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH REGULAMIN INSTYTUTU BIOLOGII NA WYDZIALE PRZYRODNICZYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia

Bardziej szczegółowo

&U cl C k, ^ W cawajcu ow K

&U cl C k, ^ W cawajcu ow K ZATWIERDZAM PREZES Polskiej Akademii Nauk Michał Kleiber Warszawa, da,. Xîl (WtO/fCżk olûa/l U } &U cl C k, ^ W cawajcu ow K STATUT INSTYTUTU MATEMATYCZNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

REGULAMIN Studiów Doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie REGULAMIN Studiów Doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2015 r. Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK

STATUT INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK Tekst jednolity, 23 listopada 2012 r. STATUT INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW 2010/11 REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 1. Podstawowym celem Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Postanowienia ogólne REGULAMIN Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Doktoranckich (zwany dalej Regulaminem) określa tryb tworzenia i organizacji toku studiów doktoranckich,

Bardziej szczegółowo

Relacje organu prowadzącego i dyrektora szkoły w świetle przepisów prawa. Bogusława Wojtczak

Relacje organu prowadzącego i dyrektora szkoły w świetle przepisów prawa. Bogusława Wojtczak Relacje organu prowadzącego i dyrektora szkoły w świetle przepisów prawa Bogusława Wojtczak Plan Wprowadzenie Obsadzanie stanowiska dyrektora szkoły Zależność pracownicza dyrektora szkoły wobec organu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK dyscyplina: GEOFIZYKA Zasady ogólne: 1. Studia doktoranckie, zwane dalej "Studiami" działają na podstawie: a.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICY UNIWERSYTETU

PRACOWNICY UNIWERSYTETU 32 R OZDZIAŁ 7 PRACOWNICY UNIWERSYTETU 86 O ile ustawa i statut nie stanowią inaczej, przepisy niniejszego rozdziału dotyczące wydziałów stosuje się odpowiednio do innych jednostek organizacyjnych, zatrudniających

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Dział V ZARZĄDZANIE MIENIEM I FINANSAMI UCZELNI. ADMINISTRACJA UCZELNI. Rozdział 1 Mienie, przychody Uczelni. Oddział 1 Mienie Uczelni

Dział V ZARZĄDZANIE MIENIEM I FINANSAMI UCZELNI. ADMINISTRACJA UCZELNI. Rozdział 1 Mienie, przychody Uczelni. Oddział 1 Mienie Uczelni Dział V ZARZĄDZANIE MIENIEM I FINANSAMI UCZELNI. ADMINISTRACJA UCZELNI Rozdział 1 Mienie, przychody Uczelni Oddział 1 Mienie Uczelni 50 1. Mienie Uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe. 2. Nazwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 6422 UCHWAŁA NR XXI/287/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 28 października 2013 r. w sprawie nadania statutu samorządowej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA

S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA Tekst jednolity stan na dzień 15.06.2012r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 8 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ 2015 Strona 2 z 8 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/445/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku

UCHWAŁA NR XXV/445/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku UCHWAŁA NR XXV/445/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, stanowiącym załącznik do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach ul. St.Staszica 5

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach ul. St.Staszica 5 REGULAMIN RADY RODZICÓW uchwalony dnia 07.09.2010r. uchwałą Nr 1/IX/2010 Rady Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach ul. St.Staszica 5 Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1 Rada

Bardziej szczegółowo

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na podstawie 26 ust. 1 Statutu KUL, postanawia, co następuje:

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na podstawie 26 ust. 1 Statutu KUL, postanawia, co następuje: Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, sposobu określania pensum oraz ustalania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne

Rozdział I Informacje ogólne R E G U L A M I N zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorantom i młodym doktorom w ramach projektu Kwalifikacje dla rynku pracy - Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy Rozdział I Informacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

STATUT PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w RACIBORZU. Załącznik do Uchwały Nr 93/2006 Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 23.02.2006 r.

STATUT PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w RACIBORZU. Załącznik do Uchwały Nr 93/2006 Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 23.02.2006 r. STATUT PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w RACIBORZU Załącznik do Uchwały Nr 93/2006 Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 23.02.2006 r. Racibórz 23.02.2006 STATUT Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

STATUT Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Rozdział 1

STATUT Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Rozdział 1 Załącznik do uchwały nr 1/LXVII/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie STATUT Państwowej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej Zmiany z 11,2007 STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej I. Postanowienia ogólne & 1. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN 1. Studium Doktoranckie w IMP PAN zostało powołane przez Dyrektora IMP PAN na wniosek Rady Naukowej IMP PAN. 2. W IMP PAN prowadzone są stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCEDURA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

PROCEDURA PROCEDURA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA Symbol WSDZJK- WNoZ/7 PROCEDURA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne art. 132 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 46/2009. Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 28 maja 2009 roku

Uchwała Nr 46/2009. Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 28 maja 2009 roku Uchwała Nr 46/2009 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i zasad wypłaty wynagrodzeń pracownikom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. z siedzibą w Warszawie

STATUT. Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. z siedzibą w Warszawie STATUT Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie, zwana dalej uczelnią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE (utworzony na podstawie Statutu UKSW z dnia 20. 04. 2016.) Instytut Filologii Polskiej UKSW

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 20 marca 2012 r. Nr 3A Poz. 76 OBWIESZCZENIE NR 3 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia Postanowienia ogólne 1 1. Uczestnicy stacjonarnych studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), zwani

Bardziej szczegółowo

Statut. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu

Statut. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu Statut Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu Styczeń 2015 Rozdział I Nazwa i siedziba 1 1. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki

Bardziej szczegółowo

S T A T U T AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

S T A T U T AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU S T A T U T AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU SŁUPSK 2011-1 - - 2 - Tekst jednolity Statutu przyjęty Uchwałą Nr R/0004/42/11 z 26 października 2011 r. S T A T U T AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Pałac Staszica, Nowy Świat 72 00-330 Warszawa tel. (0 22) 657 27 07, fax. (0 22) 826 72 54 e-mail: inepan@inepan.waw.pl Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Załącznik nr 1 Zarządzenia nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 97/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r.

Uchwała Senatu PG nr 97/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r. Uchwała Senatu PG nr 97/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia zasad ustalania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych i zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 52/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. REGULAMIN STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 29/12 Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Statut. Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

Statut. Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk Statut Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk Uchwalony przez Radę Naukową Instytutu 17 lutego 2011 ze zmianami uchwalonymi 18 października 2012 oraz 27

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Pedagogizacji

Regulamin Studium Pedagogizacji Załącznik do Zarządzenia nr 75/2013 Senatu UKSW z dnia 14 października 2013 r. Regulamin Studium Pedagogizacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studium Pedagogizacji, zwane dalej Studium", jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji

Regulamin organizacyjny specjalizacji Regulamin organizacyjny specjalizacji z radiofarmacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia obowiązujący w Oddziale Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

S-12 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich

S-12 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-9 Warszawa, al. Niepodległości Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej S-1 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wielkich

Statut Gminnego Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wielkich I. Postanowienia ogólne. Statut Gminnego Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wielkich 1 Sformułowania użyte w niniejszym statucie oznaczają: 1.. Gmina - Gminę Trąbki Wielkie. 2. Rada Gminy - Radę Gminy Trąbki Wielkie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Regulamin Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 53 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 22 czerwca 2012 r. Regulamin Studium Wychowania Fizycznego i Sportu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studium Wychowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich

Regulamin studiów doktoranckich Regulamin studiów doktoranckich SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTA III. ORGANIZACJA STUDIÓW DOKTORANCKICH IV. ZALICZENIE SEMESTRU STUDIÓW DOKTORANCKICH V. URLOPY VI. OPIEKA

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 UCHWAŁA NR XI/303/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1

Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1 Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1 1. Studia doktoranckie przy Instytucie Farmakologii PAN( IF PAN) w Krakowie przeznaczone są

Bardziej szczegółowo

STATUT STUDIUM MEDYCYNY MOLEKULARNEJ tekst jednolity waŝny od 24.04.2012 r.

STATUT STUDIUM MEDYCYNY MOLEKULARNEJ tekst jednolity waŝny od 24.04.2012 r. STATUT STUDIUM MEDYCYNY MOLEKULARNEJ tekst jednolity waŝny od 24.04.2012 r. 1 ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 1. Studium Medycyny Molekularnej (SMM) zwane dalej Studium jest jednostką naukowo-dydaktyczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie ul. Marymoncka 34

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie ul. Marymoncka 34 Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie ul. Marymoncka 34 Na podstawie Art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE. Tekst jednolity. Lipiec 2013 rok

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE. Tekst jednolity. Lipiec 2013 rok STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE Tekst jednolity Lipiec 2013 rok Rozdział I. NAZWA I SIEDZIBA 1. 1. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie zwany

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM I. NAZWA I RODZAJ PLACÓWKI

POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM I. NAZWA I RODZAJ PLACÓWKI Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXIV/219/08 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia18 czerwca 2008 r. STATUT, POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM I. NAZWA I RODZAJ

Bardziej szczegółowo