REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY LINGWISTYCZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY LINGWISTYCZNEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY LINGWISTYCZNEJ 1

2 ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy studiów podyplomowych w zakresie Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi I i II edycja ( Wczesne wspomaganie ) w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie (Partner I) zwanej dalej Uczelnią w ramach projektu pn. Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka nr WND-POKL /13EFS POKL priorytet 9.4 w partnerstwie z RODN WOM w Katowicach (Lider) i Fundacją In Corpore w Katowicach (Partner II). 2. odstawę prawną organizowania i prowadzenia studiów podyplomowych stanowi ustawa z dnia lipca r. rawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 1, poz. 1, z pó n. zm.). 3. Studia podyplomowe są ormą kszta cenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadających tytu zawodowy licencjata, inżyniera, magistra inżyniera, magistra lub tytu równorzędny, zatrudnieni w placówkach oświatowych w województwie śląskim. 4. Celem realizacji studiów jest podniesienie kwali ikacji i kompetencji osób pracujących w placówkach oświatowych województwa śląskiego w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji i terapii pedagogicznej dzieci i m odzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i szczególnie uzdolnionych. ROZDZIAŁ 2 WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA PODYPLOMOWE 1. Warunkiem przyjęcia na studia jest: a. zakwali ikowanie się do rojektu na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, b. zakwalifikowanie na studia na zasadach zgodnych z wymogami projektu, c. podpisanie umowy z Uczelnią, 2. S uchacz, który spe ni warunki rekrutacyjne, a nie podją (z w asnej woli) studiów, tzn. nie uczestniczy w kolejnych dwóch zjazdach przewidzianych planem studiów, jest zobowiązany niezw ocznie zawiadomić Uczelnię na piśmie o swojej decyzji i odebrać dokumenty. 3. Po up ywie terminu określonego w ust. s uchacz zostanie skreślony z listy s uchaczy, a dokumenty (na wniosek zainteresowanego) zostaną wys ane listem poleconym na wskazany adres. ROZDZIAŁ 3 ORGANIZACJA STUDIÓW 2

3 1. Studia podyplomowe z Wczesnego wspomagania trwają trzy semestry i kończą się najpó niej 30 czerwca Szczegó ową organizację studiów zakwali ikowani s uchacze otrzymują drogą elektroniczną. 3. Rozpoczęcie zajęć na studiach podyplomowych następuje w terminie wyznaczonym przez kierownictwo projektu. 4. S uchacz studiów podyplomowych zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskania wymaganych programem zaliczeń i egzaminów (minimum 8 % obecności jest wymaganych, aby możliwe by o uzyskanie dyplomu ukończenia studiów). 1. odstawą kszta cenia na studiach jest plan studiów i program kszta cenia, zawierający opis kierunku studiów, z wyszczególnieniem e ektów kszta cenia, które w trakcie studiów s uchacz powinien uzyskać, sekwencji ich osiągania i przeznaczonego na to czasu. 2. rogram szczegó owy przedmiotu (sylabus), opracowany przez prowadzącego i zatwierdzony przez kierownika ds. merytorycznych projektu jest podstawą nauczania tego przedmiotu i wymagań stawianych s uchaczowi. 3. rowadzący zajęcia in ormują s uchaczy o programie przedmiotu, warunkach i formie zaliczenia zajęć, z uwzględnieniem zak adanych e ektów kszta cenia. 4. Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kszta cenia na odleg ość. ROZDZIAŁ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY 1. S uchaczowi studiów podyplomowych przys uguje prawo do: uczestniczenia w zajęciach realizowanych w ramach planu i programu studiów podyplomowych, korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i zasobów dydaktyczno-naukowych w ramach zajęć prowadzonych na studiach podyplomowych, wyrażania ocen i opinii o zajęciach odbywanych w ramach studiów podyplomowych oraz prowadzących je nauczycielach akademickich, a także w sprawach dotyczących zaliczeń i egzaminów w trybie odwo ania do kierownika studiów podyplomowych 1. S uchacz studiów podyplomowych zobowiązany jest do: przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów porządkowych obowiązujących w obiektach, gdzie realizowane są studia, samodzielnego i terminowego wykonywania prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych, jeśli takie są przewidziane w programie studiów, uzyskiwania zaliczeń i sk adania egzaminów w wyznaczonych terminach oraz spe niania innych wymogów przewidzianych w programie studiów, 3

4 zg aszania wszelkich zmian dotyczących swoich danych osobowych (np. zmiana nazwiska, imienia, adresu zamieszkania, adresu odbierania korespondencji itp.), jakie mają miejsce w toku studiów. ROZDZIAŁ 6 ZALICZANIE SEMESTRU 1. Okresem zaliczeniowym jest semestr studiów. Warunkiem kontynuowania nauki w następnym semestrze jest zaliczenie semestru poprzedniego. 2. Warunkiem zaliczenia semestru studiów jest uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów, z ożenie wszystkich egzaminów i zaliczenie praktyk przewidzianych programem kszta cenia i planem studiów w terminach wynikających z organizacji studiów i realizacji projektu. 3. S uchacz jest zobowiązany do samodzielnej organizacji praktyk w wymiarze 1 godzin i przedstawienia zaświadczenia o odbyciu praktyk. W przypadku S uchaczy zatrudnionych w placówkach realizujących dzia alność zgodną z programem studiów, istnieje możliwość zaliczenia praktyk na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu. W przypadku S uchaczy którzy w toku wcześniejszych studiów odbyli praktyki w wymiarze 1 godzin oraz w placówkach realizujących dzia alność zgodną z programem studiów istnieje możliwość zaliczenia praktyk na podstawie wpisu do indeksu. S uchacze nie posiadający przygotowania pedagogicznego mogą je uzyskać po przed ożeniu zaświadczenia o odbyciu dodatkowych praktyk w wymiarze minimum 150 godzin. 4. W przypadku niezaliczenia semestru do zakończenia sesji poprawkowej s uchacz może ubiegać się o warunkowy wpis na następny semestr, jeżeli niezaliczenie przedmiotów nie koliduje z możliwością kontynuowania studiów w danym roku akademickim. 5. S uchacz jest zobowiązany do uzyskania zaliczeń i z ożenia egzaminów będących przedmiotem wpisu warunkowego w ciągu dwóch pierwszych miesięcy trwania następnego semestru. 6. Niespe nienie wymogów wpisu warunkowego oznacza niezaliczenie semestru studiów. 7. W stosunku do s uchacza, który nie zaliczy semestru studiów w wyznaczonych terminach kierownik studiów sk ada wniosek o skreślenie z listy s uchaczy i przekazuje go w adzom Uczelni W ramach studiów z wczesnego wspomagania rozwoju przewidziano dziewięć egzaminów z następujących przedmiotów: pedagogika specjalna, psychologia kliniczna, psychologia rozwojowa i wychowawcza, podstawy diagnozy pedagogicznej, neuropediatria, diagnoza i terapia dysleksji, teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej, metodyka zajęć korekcyjno kompensacyjnych, podstawy konstruowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Z wszystkich pozosta ych przedmiotów objętych programem studiów s uchaczy obowiązuje zaliczenie z oceną. 2. Tryb i warunki uzyskiwania zaliczeń ustala prowadzący przedmiot. 3. Zaliczenia przedmiotu nieobjętego egzaminem dokonuje się na podstawie oceny aktywności s uchacza na zajęciach, oceny odpowiedzi ustnych i prac kontrolnych oraz obecności na zajęciach wed ug ustaleń prowadzącego. 4

5 4. S uchacz zaliczy dany przedmiot, jeżeli otrzyma ocenę co najmniej dostateczną oraz spe ni inne warunki opisane w sylabusie przedmiotu S uchacz zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w realizowanych zajęciach w terenie. 2. Zajęciach w terenie podlegają zaliczeniu przez opiekuna. 3. Odbycie zajęć w terenie jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń z danego przedmiotu, zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem kszta cenia. 2. Egzamin przeprowadza wyk adowca danego przedmiotu. 3. Oceny z egzaminu są wpisywane do indeksu, karty okresowych osiągnięć s uchacza i protoko u wed ug skali: < 3,25 niedostateczny (2,0) do 3,25 dostateczny (3,0) od 3,26 do 3,75 dostateczny plus (3,5) od 3,76 do 4,25 dobry (4,0) od 4,26 do 4,60 dobry plus (4,5 od 4,61 bardzo dobry (5,0) 4. Ocena niedostateczna na egzaminie pisemnym lub ustnym powoduje konieczność przystąpienia do egzaminu poprawkowego. 5. Nieusprawiedliwiona nieobecność s uchacza na egzaminie powoduje wpisanie oceny niedostatecznej z danego przedmiotu. Usprawiedliwienie nieobecności winno być doręczone najpó niej w dniu egzaminu. 6. In ormacje o uzyskanych wynikach egzaminów i zaliczeń s uchacz otrzymuje: 1) w ormie ustnej, bezpośrednio od przeprowadzającego zaliczenie lub egzamin, Na studiach wprowadza się Europejski System Trans eru i Akumulacji unktów (European Credit Trans er System), w skrócie ECTS. 2. Liczba punktów ECTS przypisanych przedmiotowi odzwierciedla nak ad pracy s uchacza związany z uzyskaniem za ożonych dla tego przedmiotu e ektów kszta cenia. 3. Liczba punktów uzyskiwanych za każdy przedmiot jest określona w planie studiów. 4. Liczba punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich przyznania jest spe nienie przez s uchacza wymagań dotyczących uzyskania zak adanych e ektów kszta cenia potwierdzonych zaliczeniem zajęć, 5. Liczbę punktów przyporządkowanych określonym przedmiotom określa się uwzględniając zasadę, że jeden punkt ECTS odpowiada e ektom kszta cenia, których uzyskanie wymaga od s uchacza średnio godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy s uchacza obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualną pracę. 6. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie tych studiów e ektów kszta cenia i co najmniej punktów ECTS, z ożenie wymaganych tokiem 5

6 studiów zaliczeń i egzaminów oraz z ożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego, jeżeli przewiduje to program studiów. 7. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 8. wiadectwo powinno zawierać ocenę ogólną ukończenia studiów podyplomowych, którą stanowi średnia arytmetyczna oceny z przebiegu studiów, oceny pracy końcowej (o ile program studiów taką przewiduje) oraz oceny egzaminu końcowego, ustaloną zgodnie z zasadą: do 3,25 dostateczny (3,0) od 3,26 do 3,75 dostateczny plus (3,5) od 3,76 do 4,25 dobry (4,0) od 4,26 do 4,60 dobry plus (4,5 od 4,61 bardzo dobry (5,0) ROZDZIAŁ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym i aktów wykonawczych do ustawy. 2. W sprawach, których nie rozstrzyga jednoznacznie niniejszy regulamin, decyzję podejmuje dziekan. 3. Od decyzji dziekana s uchaczowi przys uguje odwo anie do rektora w terminie 1 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwo anie do rektora należy sk adać za pośrednictwem dziekana, który wyda zaskarżoną decyzję. Dziekan wyraża na piśmie swoją opinię w sprawie przedmiotu odwo ania. Odwo anie wraz z opinią dziekan przekazuje do rozpatrzenia rektorowi w terminie dni od dnia z ożenia odwo ania. 4. Decyzja rektora podjęta w postępowaniu odwo awczym jest decyzją ostateczną. 1 Regulamin wchodzi w życie od roku 1 / 1. Częstochowa,. roku REKTOR Dr Cezary Wosiński 6

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 UMOWA NR o świadczenie usług edukacyjnych związanych z kształceniem na studiach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do STATUTU

Załącznik nr 1 do STATUTU Strona 1 z 8 POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY O'CHIKARA W GLIWICACH Załącznik nr 1 do STATUTU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Gliwice 2014 Strona

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW I I II STOPNIA

REGULAMIN STUDIÓW I I II STOPNIA REGULAMIN STUDIÓW I I II STOPNIA W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 2 w zw z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRMU MBA 1 W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ W GDAŃSKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROGRMU MBA 1 W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ W GDAŃSKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1. Regulamin Programu MBA REGULAMIN PROGRMU MBA 1 W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ W GDAŃSKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku jest niepubliczną szkołą wyższą, wpisaną przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy 1 Przepisy ogólne 1. Praktyka na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Podstawa prawna: Ogólne zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr RK/0210/14/2014 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych on-line

Regulamin Studiów Podyplomowych on-line Regulamin Studiów Podyplomowych on-line realizowanych w ramach projektu POKL Politechnika Świętokrzyska-uczelnia na miarę XXI w UDA-POKL.04.01.01-00-381/10-00 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów kierunku zamawianego Mechatronika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej I. Zasady ogólne 1 1. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej zwanej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STUDIA WYŻSZE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PRZEMIENNYCH. Zawarta w dniu... 2015/2016* r. w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA O STUDIA WYŻSZE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PRZEMIENNYCH. Zawarta w dniu... 2015/2016* r. w Białymstoku pomiędzy: Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr RK/021/12/2015 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o studia wyższe oraz instrukcji finansowej

Bardziej szczegółowo