Cząstkowa analiza ankiet uczestników kończących udział w projekcie Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cząstkowa analiza ankiet uczestników kończących udział w projekcie Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu"

Transkrypt

1 Projekt Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cząstkowa analiza ankiet uczestników kończących udział w projekcie Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu Katowice, 03 listopada 2011 r. 1

2 Spis treści 1. Informacje na temat projektu 2. Informacje o ankietowanych 3. Analiza odpowiedzi na pytania zamknięte 4. Analiza odpowiedzi na pytania otwarte 5. Podsumowanie 2

3 1.Informacje na temat projektu "Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu" to projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie). Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w ramach studiów podyplomowych łącznie przez 100 pracowników (w tym minimum 78 kobiet zgodnie z polityką równych szans) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach i Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa śląskiego. Celami są również: ukierunkowanie rozwoju zawodowego uczestników projektu, wzrost poziomu samooceny u uczestników projektu, zwiększenie zaangażowania uczestników projektu w wykonywanie zadań zawodowych, wzrost kreatywności uczestników projektu w zakresie realizacji zadań zawodowych, wzrost poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania zawodowe, profesjonalna i kompleksowa obsługa klientów Urzędów Pracy, poprawa organizacji pracy, jako efektu zarządzania wiedzą w Urzędach Pracy. Okres realizacji projektu: r r. Wartość projektu: ,00 zł. Uczestnikami projektu są pracownicy kluczowi Publicznych Służb Zatrudnienia w rozumieniu art. 91 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.): pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści do spraw rozwoju zawodowego, specjaliści do spraw programów, doradcy EURES i asystenci EURES, 3

4 liderzy klubów pracy. Uczestnicy Projektu wybierali kierunek studiów podyplomowych z poniższego katalogu: Pośrednicy pracy: Pośrednictwo pracy; Doradcy zawodowi: Doradztwo zawodowe, Zarządzanie kadrami i doradztwo zawodowe, Doradztwo zawodowe z aktywizacją osób niepełnosprawnych; Specjaliści do spraw rozwoju zawodowego: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Trener i menedżer ds. szkoleń; Specjaliści do spraw programów: Zarządzanie projektami; Doradcy EURES i asystenci EURES: Migracje międzynarodowe, Różnice międzykulturowe; Liderzy klubów pracy: Akademia trenerów grupowych, Akademia trenerów biznesu. W ramach przedmiotowego wsparcia mieści się zrefundowanie opłat wpisowego za studia, kosztów opłat za studia oraz opłat za wydanie dyplomów dla uczestników projektu. W momencie przystąpienia do projektu każdy z uczestników projektu zobowiązany był do podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz podpisania stosownej umowy określającej zasady uczestnictwa i zwrotu zrefundowanych kosztów. 4

5 Studia realizowane będą odpowiednio w systemie 3, 2 i 1,5 semestralnym w zależności od wybranego kierunku studiów. 2.Informacje o ankietowanych: Analizie poddano ankiety 55 ucztesników projektu, którzy do dania jej sporzadenia nadesłali przedmiotowe ankiety wraz z kserokopia dyplomu ukończenia studiów podyplomowych lub zaśawdczeniem potwierdzającycm ukończenie studiów. Ankiety wypełniło 47 kobiet oraz 8 mężczyzn. A) Zajmowane stanowiska: -10 Doradców zawodowych (1M/9K) - 5 Liderów klubu pracy (2M/3K) - 21 Pośredników pracy (2M/19K) - 3 Specjalistów ds. programów rynku pracy (3K) - 15 Specjalistów ds. rozwoju zawodowego (3M/12K) - 1 p.o Kierownika działu/doradca zawowody (K1) B) Staż pracy w Urzędzie: - do 5 lat 35 ucztesników (6M/29K) - do 10 lat 11 uczetników (2M/9K) - powyżej 10 lat 9 uczetników (9K) C) Uczelnie - Akademia Ekonomiczna w Katowicach/Uniwersyetet Ekonomiczny, 5 uczetsników (1M/4K), - Akademia Techniczno - Humanistyczna Bielko Biała, 2 uczetsników (2 K) - Szkoła Glówna Handlowa w Warszawie, GIG w Katowicach, 1 uczetsnik (1K) - Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, 20 uczestników (2M/18K) - Uniwersytet Śląski - Szkoła Zarządzania w Chorzowie, 5 uczestników (2M/3K) - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, 14 uczetsników (1M/13K) - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,7 uczetsników (2M/5K) - Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera w Krakowie 1 (1K) 5

6 3.Analiza odpowiedzi na pytania zamknięte 1. Czy w Pani/Pana opinii ukończenie studiów podyplomowych przyczyniło się do podniesienia Pani/Pana umiejętności zawodowych niezbędnych na zajmowanym stanowisku? Zdecydowanie tak 24 Raczej tak 25 Nie mam zdania 3 Raczej nie 3 Zdecydowanie nie -0 Średnia 4,27 2. Czy ukończone studia podyplomowe przyczyniły się do zwiększenia Pani/Pana motywacji do dalszego rozwoju zawodowego? Zdecydowanie tak 22 Raczej tak 28 Nie mam zdania 4 Raczej nie 1 Zdecydowanie nie -0 Średnia 4,29 3. Czy ukończone studia podyplomowe spowodowały wzrost Pani/Pana motywacji do lepszego wykonywania obowiązków zawodowych? Zdecydowanie tak 18 Raczej tak 23 6

7 Nie mam zdania 9 Raczej nie 5 Zdecydowanie nie -0 Średnia 3,98 1. Czy ukończenie studiów podyplomowych wpłynęło na zwiększenie Pani/Pana motywacji do lepszej obsługi klientów urzędu? Zdecydowanie tak 17 Raczej tak 22 Nie mam zdania 11 Raczej nie 3 Zdecydowanie nie -2 Średnia 3,89 5. Czy ukończone studia przyczyniły się do wzrostu Pani/Pana samooceny? Zdecydowanie tak 22 Raczej tak 26 Nie mam zdania 5 Raczej nie 1 Zdecydowanie nie -1 Średnia 4,21 6. Czy ukończenie studiów zwiększyło Pani/Pana zaangażowanie w realizację zadań służbowych? Zdecydowanie tak 13 Raczej tak 28 Nie mam zdania 8 7

8 Raczej nie 5 Zdecydowanie nie - 1 Średnia 3,85 7. Czy ukończone studia zwiększyły Pani/Pana kreatywności w wykonywaniu zadań? Zdecydowanie tak 18 Raczej tak 27 Nie mam zdania 6 Raczej nie 4 Zdecydowanie nie - 0 Średnia 4,09 Średnia ogółem w odpowiedziach na pytania od 1 do 7 wyniosła 4,08, każde pytanie było punktowane w ramach następującej skali ocen: 5 zdecydowanie tak; 4 raczej tak; 3 nie mam zdania; 2 raczej nie; 1 - zdecydowanie nie. Jak wynika z powyższej analizy ogólna ocena udziału w projekcie, motywacja uczestników w wzrost poczucia własnej wartości kształtują się na wysokim poziomie. 8. Jak ocenia Pani/Pan poziom ukończonych studiów? Zdecydowanie tak 17 Raczej tak 22 Nie mam zdania 3 Raczej nie 8 Zdecydowanie nie - 5 Średnia 2,30 9. Jak ocenia Pani/Pan wiedzę merytoryczną kadry naukowej? 8

9 Zdecydowanie tak 21 Raczej tak 22 Nie mam zdania 0 Raczej nie 6 Zdecydowanie nie - 6 Średnia 2, Jak ocenia Pani/Pan sposób i formę przekazywanej wiedzy? Zdecydowanie tak 16 Raczej tak 24 Nie mam zdania 2 Raczej nie 7 Zdecydowanie nie - 6 Średnia 2, Jak ocenia Pani/Pan jakość i zrozumiałość przekazywanej wiedzy? Zdecydowanie tak 17 Raczej tak 23 Nie mam zdania 3 Raczej nie 7 Zdecydowanie nie - 5 Średnia 2, Jak ocenia Pani/Pan przydatność wiedzy przekazywanej podczas zajęć w praktyce zawodowej? Zdecydowanie tak 10 9

10 Raczej tak 26 Nie mam zdania 7 Raczej nie 5 Zdecydowanie nie - 7 Średnia 2, Jak ocenia Pani/Pan zaplecze techniczne uczelni (sale wykładowe i seminaryjne, dostępność niezbędnych książek/skryptów w bibliotece, dostępność do Internetu itp.)? Zdecydowanie tak 18 Raczej tak 18 Nie mam zdania 5 Raczej nie 7 Zdecydowanie nie - 7 Średnia 2,40 Średnia ogółem w odpowiedziach na pytania od 8 do 13 wyniosła 2,32, każde pytanie było punktowane następującej skali ocen: 5 zdecydowanie niedobrze ; 4 raczej niedobrze; 3 nie mam zdania; 2 raczej dobrze; 1 - zdecydowanie dobrze. Jak wynika z powyższej analizy uczestnicy raczej dobrze ocenili poziom nauczania na wybranej uczelni oraz przygotowanie merytoryczne kadry naukowej. Gorsza ogólna ocena dotyczy zaplecza technicznego uczelni wyższych oraz kwestie zastosowania nabytej wiedzy w praktyce zawodowej. Jednak mimo uczestnicy oceniają powyższe kwestie dobrze. Warto nadmienić, że skala ocen w tej grupie pytań została odwrócona i w konsekwencji część uczestników mylnie przyznawała niższą liczbę punktów. Potwierdzeniem tego faktu jest to, iż zdecydowana większość uczestników (50 osób) rekomenduje odbyte studia innym pracownikom Publicznych Służb Zatrudnienia. Najwyższe noty ogólne (pytanie nr 8) uzyskały uczelnia Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. Należy 10

11 jednak mieć tu na uwadze fakt, iż szkoły te były najczęściej wybieranymi uczelniami przez uczestników projektu. 4. Analiza odpowiedzi na pytania otwarte Na pytanie nr 16 zadane w przedmiotowej ankiecie (Czy uważa Pani/Pan, że możliwość odbycia bezpłatnych studiów podyplomowych jest dobrą metodą podnoszenia kwalifikacji pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia?) zdecydowana większość uczestników odpowiedziało tak (54 osoby). Poniżej przedstawiam wybrane swobodne odpowiedzi uczestników motywujące fakt, iż studia podyplomowe są dobrą metodą podnoszenia kwalifikacji pracowników PSZ. Możliwości finansowe pracowników PSZ są dość ograniczone. Bezpłatne studia podyplomowe stwarzają szansę na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, usprawniających codzienną pracę z klientem, pozwalają na wymianę poglądów i nawiązanie cennych kontaktów. Możliwość odbycia bezpłatnych studiów podyplomowych jest dobrą metodą podnoszenia kwalifikacji, ponieważ nie każdego pracownika PUP stać na finansowanie studiów, które są niezbędne do uzyskania licencji II stopnia i dalszego awansu zawodowego. Umożliwienie odbycia bezpłatnych studiów podyplomowych jest dobrą metodą podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, ponieważ pozwala na zdobycie lub poszerzenie posiadanej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Przekłada się to na wzrost zarówno samooceny jak również kompetencji pracownika. Często główną barierą, żeby podnosić kwalifikacje jest brak środków finansowych na szkolenia - płaca w moim miejscu pracy jest bardzo niska i wystarcza jedynie na podstawowe potrzeby, do których nie należy nauka. Dzięki nim mogę zdobyć licencję II stopnia, poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie pomocy osobom poszukującym pracy. Moim zdaniem każdy pracownik PSZ chciałby zdobyć wiedzę w takiej formie, lecz niestety nie stać nas na to. Dlatego jest to dobra metoda bo bezpłatna. 11

12 Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zwiększa wartość pracownika a co za tym idzie poziom i jakość wykonywania obowiązków. Studia podyplomowe są dłuższe niż szkolenia, umożliwia to przekazanie większej ilości wiedzy teoretycznej i praktycznej. Bezpłatne studia podyplomowe motywują pracownika do podnoszenia kwalifikacji oraz do dalszego rozwoju zawodowego i poszukiwania dalszych bezpłatnych studiów oraz szkoleń. Możliwość odbycia bezpłatnych studiów podyplomowych pozwala mi doskonalić zdobyte wcześniej umiejętności oraz poszerzyć horyzonty i wiadomości. Jeżeli ww. studia nie zostały by sfinansowane przez EFS niestety nie byłoby możliwości odbycia takich studiów ze względu na bardzo niskie zarobki. Zdobycie nowej wiedzy, poszerzenie już zdobytych wiadomości. Szeroki zakres zajęć na studiach podyplomowych pozwala n uzyskanie wiedzy niezbędnej do pracy na danym stanowisku. Każdy rodzaj kształcenia podnosi jakość kapitału ludzkiego w szczególności jeśli jest to forma bezpłatna. Na pytanie 17 - Czy po ukończeniu studiów podyplomowych awansował/a Pani/Pan na wyższe stanowisko w swoim urzędzie pracy? oraz 18 - Czy w związku z odbytymi studiami zamierza Pani/Pan zmienić ścieżkę kariery zawodowej np.: zmienić stanowisko pracy w ramach urzędu, zmienić specjalizację? tylko nieliczni uczestnicy projektu odpowiadali twierdząco. Uczestnicy projektu bardzo chętnie korzystali z możliwości swobodnej wypowiedzi w pytaniu 19 - Jakie inne formy podnoszenia kwalifikacji należy zaproponować pracownikom Publicznych Służb Zatrudnienia aby lepiej motywować ich do pracy? Poniżej podaje przykładowe najczęściej pojawiające się odpowiedzi. 12

13 Wymiana doświadczeń z innymi Urzędami Pracy w Polsce lub innych krajach UE - praktyki zawodowe. Uważam, że najlepsza formą ponoszenia kwalifikacji są szkolenia. Szkolenia, które mają wymiar przede wszystkim praktyczny; wymiana doświadczeń np. partnerów zajmujących się problematyka rynku pracy za granicą. Szkolenia zawodowe. Kursy i szkolenia. Kursy podnoszące kwalifikacje. Warsztaty szkoleniowe zbieżne z zakresem obowiązków zawodowych bądź szkolenia z wykorzystaniem platformy e-lerningowej. Szkolenia - ale takie z prawdziwego zdarzenia, a nie tylko takie żeby po prostu były. Najlepiej byłoby dać wolną rękę w wyborze kierunku kursu, a nie starać się je dopasowywać do stanowiska. Szkolenia zawodowe. Szkolenia językowe. Kurs trenerski. Zdecydowanie szkolenia prowadzone metodami warsztatowymi, w zależności od indywidualnych potrzeb. Szkolenia integracyjne pracowników. Kursy, szkolenia, warsztaty. Szkolenia motywacyjne, szkolenia grup które dzielą się wiedzą na najistotniejsze tematy. Szkolenia, kursy m.in. z pracy z trudnym klientem. Szkolenia z motywacji, technik perswazji, radzenia sobie ze stresem. Wymawiany między regionalne z innymi urzędami pracy. Różne szkolenia z tematyki: radzenie sobie ze stresem, "trudny klient", szkolenie zawodowe. Zjazdy pracowników PUP aby można było wspólnie dzielić się doświadczeniami, problemami. Szkolenia z zakresu kompleksowej i profesjonalnej obsługi pracodawców. 13

14 Wymiana pracowników z innym z obszarów UE np.. Miesięczna celem wymiany doświadczeń, przeniesienia dobrych praktyk. Jak wynika z powyższy wypowiedzi pracownicy PSZ najczęściej jako najlepszą formę wsparcia wskazują szkolenia oraz kursy. Część wypowiedzi wskazuje również na tematykę kursów i szkoleń np. trudny klient, kusy językowe. W wypowiedziach uczestników pojawi się również propozycja wymian z innymi urzędnikami PSZ z kraju i z UE. 5.Podsumowanie Jak wynika z przeprowadzonych ankiet wsparcie oferowane w ramach projektu spełniło oczekiwania uczestników. Większość osób dzięki korzystaniu ze wsparcia oferowanego w ramach EFS podniosła swoją samoocenę, umiejętności społeczne oraz zawodowe. Poziom studiów był oceniany różnie jednak na ogół dominują opinie dobre i bardzo dobre. Zauważalnym mankamentem podczas odbywania studiów była baza techniczna uczelni. Na ogół dobrze oceniani przygotowanie merytoryczne wykładowców. W miejscach w ankiecie przeznaczonych na swobodną wypowiedź uczestnicy podkreślali jak duże znaczenie ma możliwość odbycia studiów podyplomowych dla ich kariery zawodowej, samorozwoju, podniesienia kwalifikacji oraz profesjonalizacji w podejściu do klientów urzędów pracy. Powyższe wskazuje na pozytywne efekty, które niesie ze sobą zastosowanie form wsparcia zaproponowanych w projekcie. Załącznik: 1.Wzór ankiety 14

15 Projekt Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ankieta kończąca udział w projekcie Imię i Nazwisko Miejsce pracy.... Stanowisko pełnione w urzędzie pracy. Kierunek wybranych studiów... Nazwa uczelni... Staż pracy w urzędzie pracy... Płeć kobieta mężczyzna Proszę o postawienie X w odpowiedniej kolumnie, wg następującej skali ocen: 5 zdecydowanie tak; 4 raczej tak; 3 nie mam zdania; 2 raczej nie; 1 - zdecydowanie nie Przedmiot oceny Ocena Lp Czy w Pani/Pana opinii ukończenie studiów podyplomowych przyczyniło się do podniesienia Pani/Pana umiejętności zawodowych niezbędnych na zajmowanym stanowisku? 2. Czy ukończone studia podyplomowe przyczyniły się do zwiększenia Pani/Pana motywacji do dalszego rozwoju zawodowego? 3. Czy ukończone studia podyplomowe spowodowały wzrost Pani/Pana motywacji do lepszego wykonywania obowiązków zawodowych? 4. Czy ukończenie studiów podyplomowych wpłynęło na zwiększenie Pani/Pana motywacji do lepszej obsługi klientów urzędu? 5. Czy ukończone studia przyczyniły się do wzrostu Pani/Pana samooceny? 15

16 Przedmiot oceny Lp. 6. Czy ukończenie studiów zwiększyło Pani/Pana zaangażowanie w realizację zadań służbowych? Ocena 7. Czy ukończone studia zwiększyły Pani/Pana kreatywności w wykonywaniu zadań? Proszę o postawienie X w odpowiedniej kolumnie, wg następującej skali ocen: 5 zdecydowanie niedobrze ; 4 raczej niedobrze; 3 nie mam zdania; 2 raczej dobrze; 1 - zdecydowanie dobrze Lp. Przedmiot oceny Ocena Jak ocenia Pani/Pan poziom ukończonych studiów? 9. Jak ocenia Pani/Pan wiedzę merytoryczną kadry naukowej? 10. Jak ocenia Pani/Pan sposób i formy przekazywanej wiedzy? 11. Jak ocenia Pani/Pan jakość i zrozumiałość przekazywanej wiedzy? 12. Jak ocenia Pani/Pan przydatność wiedzy przekazywanej podczas zajęć w praktyce zawodowej? 13. Jak ocenia Pani/Pan zaplecze techniczne uczelni (sale wykładowe i seminaryjne, dostępność niezbędnych książek/skryptów w bibliotece, dostępność do Internetu itp.)? 14. Czy rekomenduje Pani/Pan ukończone studia innym pracownikom Publicznych Służb Zatrudnienia? TAK NIE 15. Jeśli NIE, to proszę podać powody:... 16

17 16. Czy uważa Pani/Pan, że możliwość odbycia bezpłatnych studiów podyplomowych jest dobrą metodą podnoszenia kwalifikacji pracowników Publicznych Służba Zatrudnienia? TAK Dlaczego? NIE Dlaczego? Czy po ukończeniu studiów podyplomowych awansował/a Pani/Pan na wyższe stanowisko w swoim urzędzie pracy? TAK NIE 18. Czy w związku z odbytymi studiami zamierza Pani/Pan zmienić ścieżkę kariery zawodowej np.: zmienić stanowisko pracy w ramach urzędu, zmienić specjalizację? NIE TAK 19. Jakie inne formy podnoszenia kwalifikacji należy zaproponować pracownikom Publicznych Służb Zatrudnienia aby lepiej motywować ich do pracy? Proszę o dołączenia do wypełnionej ankiety kserokopii dyplomu ukończenia studiów podyplomowych... Data i podpis 17

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.3 PO KL Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Wprowadzenie 1 Projekt pn. Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia, przygotowany przez Departament

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYTOMIU ZA 2013 ROK Bytom, luty 2014 r. Wstęp 3 1. STATYSTYKA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja osiągnięcia celów projektu. Program Rozwoju Kadry Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A.

Ewaluacja osiągnięcia celów projektu. Program Rozwoju Kadry Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Ewaluacja osiągnięcia celów projektu SPORZL-2.3a-2-06-014/0051 Program Rozwoju Kadry Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Lublin, dnia 29 czerwca 2007 roku 1. Cele projektu We wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego.

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Realizacja projektu systemowego pn. Mogę-Potrafię-Teraz w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Raport przygotowała: Katarzyna Jankowska pracownik merytoryczny ds. ewaluacji Rawicz 2010 Projekt

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE za 2010 r. Konin, luty 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 1 S P I S T R E Ś C I 1. SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY 3 2. DZIAŁANIA PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia na studiach III stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Jakość kształcenia na studiach III stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Jakość kształcenia na studiach III stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Rok akademicki 203/204 Luty 205 Dział Jakości Kształcenia Spis treści. Problematyka

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biura Karier w Polsce bieżąca działalność i możliwości rozwoju

Akademickie Biura Karier w Polsce bieżąca działalność i możliwości rozwoju RZECZNIK PRAW ABSOLWENTA Akademickie Biura Karier w Polsce bieżąca działalność i możliwości rozwoju Warszawa, kwiecień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Biura karier w dokumentach strategicznych...

Bardziej szczegółowo

Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowe możliwości  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy ul. Gen. Władysława Andersa 2 59-220 Legnica Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno www.pupjaworzno.internetdsl.pl KONTAKT: TEL.: /32/ 618-19-00 FAX: /32/ 618-19-01

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT U R Z Ą D P R A C Y Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT WARSZAWA 2009 1 Opracowanie: Jolanta Szafrańska Publikacja bezpłatna Nakład:

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Poznań 2011 Człowiek - najlepsza inwestycja! Podręcznik przygotowany na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU Czarnków, 8 maj 2011 I. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU ZADANIA I KOMPETENCJE Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 2 czerwca 2011 roku

Wersja z dnia 2 czerwca 2011 roku Załącznik do Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie ZASADY SZCZEGÓLNE PROWADZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EKONOMIA SPOŁECZNA W MAŁOPOLSKIEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo