CHMURA OBLICZENIOWA JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH OSD MOŻLIWOŚCI I ZAGROŻENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHMURA OBLICZENIOWA JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH OSD MOŻLIWOŚCI I ZAGROŻENIA"

Transkrypt

1 CHMURA OBLICZENIOWA JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH OSD MOŻLIWOŚCI I ZAGROŻENIA Autor: Piotr Czerwonka ( Rynek Energii nr 1/2013) Słowa kluczowe: chmura obliczeniowa, sieć inteligentna, bezpieczeństwo Streszczenie. Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza część w skrótowy sposób wyjaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące fizycznej reprezentacji chmury obliczeniowej w dostępnych modelach jej implementacji. Przedstawiono również korzyści, które przedsiębiorstwa mogą uzyskać z przeniesienia części lub wszystkich usług i aplikacji do chmury obliczeniowej oraz preferencje dużych firm odnoście wybranego modelu implementacji chmury obliczeniowej. Druga część opisuje możliwe do zaadresowania przez cloud computing (CC) obszary zarządzania siecią elektroenergetyczną w przypadku małych OSD i podaje przykłady istniejących implementacji i usług opartych o CC oraz poziom ich zaawansowania. Wykorzystanie chmury obliczeniowej również przez sektor elektroenergetyczny wydaje się być w najbliższej przyszłości nieuniknione, ale wiąże się z rozwiązaniem wielu problemów dotyczącej bezpieczeństwa danych. Trzecia część artykułu jest poświęcona usystematyzowaniu wątpliwości związanych z bezpieczeństwem przetwarzania danych w chmurze. Przedstawiono także dane dotyczące bezpieczeństwa istniejących systemów ICS w kontekście rozrastającej się publicznej infrastruktury teleinformatycznej i porównano ilość incydentów naruszających bezpieczeństwo systemów informatycznych implementowanych w tradycyjny sposób i w chmurze obliczeniowej. 1. WSTĘP Infrastruktura teleinformatyczna stanowi krwioobieg zarządzania dzisiejszymi systemami elektroenergetycznymi i sieciami inteligentnymi jutra. Wraz z pojawianiem się nowych technologii w branży IT rośnie paleta możliwości rozwiązań informatycznych dostępnych na rynku, które umożliwiają pracę w zupełnie nowych modelach biznesowych. Chmura obliczeniowa jest jedną z takich technologii, która może stanowić ciekawą alternatywę dla wielu istniejących rozwiązań IT na rynku elektroenergetycznym zwłaszcza dla mniejszych graczy, gdzie czynnik konkurencyjności jest niezwykle istotny.. 2. CHMURA OBLICZENIOWA - MODEL PRACY DLA BIZNESU Przetwarzanie w chmurze jest modelem, który gwarantuje wygodny, sieciowy dostęp na żądanie do współdzielonej puli konfigurowanych zasobów obliczeniowych (sieci, serwery, przestrzeń dyskowa, aplikacje, usługi), które mogą być w bardzo krótkim czasie udostępnione lub zwolnione praktycznie bez udziału operatora proces zarządzania zasobami, aplikacjami i usługami jest w wysokim stopniu zautomatyzowany. Ma to zagwarantować ciągłość dostępu do usługi, możliwość elastycznego kontrolowania przydziału zasobów dla procesów i reagowanie za zwiększone zapotrzebowanie na moc obliczeniową lub przepustowość sieci. Wykorzystanie możliwości chmury to również często wymierne korzyści związane z redukcją kosztów.

2 W [1] przedstawiono dane, wg których 81% przedsiębiorstw na terenie Unii Europejskiej, które wykorzystują chmurę obliczeniową obniżyło koszty IT o 10%-20%, ale 12% respondentów zadeklarowało oszczędności w wysokości 30% lub większe. Poza redukcją kosztów respondenci relacjonowali inne uzyskane korzyści biznesowe, które przedstawiono na rysunku 1. 50% 46% 45% 41% 40% 35% 35% 33% 32% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Zwiększona mobilność Zwiększona wydajność Standaryzacja procesów Zwiększona elastyczność biznesowa Elastyczność geograficzna Rys. 1. Korzyści biznesowe uzyskane przez firmy w UE związane z wykorzystaniem przetwarzania w chmurze [1] Warto podkreślić, że głównymi czynnikami, których obawiali się użytkownicy chmury była możliwość usunięcia danych oraz ich lokalizacja i poprawność. Z punku widzenia bezpieczeństwa usług CC warto usystematyzować informację o modelach przetwarzania w chmurze, lokalizacji danych i wyboru odpowiedniego scenariusza biznesowego dla przedsiębiorstwa. Model zaproponowany przez Jericho Forum [2] przedstawia różne formacje chmury obliczeniowej identyfikowane przez cztery wymiarycharakterystyki: wewnętrzny/zewnętrzny określa fizyczną lokalizację danych wykorzystywanych przez formację chmury, tj. przypadku wewnętrznym, informacja znajduje się w ramach fizycznej granicy organizacji (np. serwer w dedykowanej serwerowni firmy), a przy zewnętrznych, dane są składowane i przetwarzane poza naszą organizacją, zamknięty/otwarty. W przypadku CC można też określić status własności technologii chmury, usług, interfejsów, itp. Określa to stopień interoperacyjności i możliwość transferu danych i aplikacji pomiędzy systemami organizacji i chmurą, oraz określa czy istnieje możliwość łatwego wycofania danych z chmury i przeniesienie ich do innego dostawcy. Jest to wymiar szczególnie istotny, gdyż w przypadku pracy z zamkniętym wymiarem dla eksportu/transferu/przeniesienia danych lub systemów trzeba ponieść dodatkowe nakłady pracy i finansowe, zperymetryzowane/zdeperymetryzowane - ten wymiar precyzuje czy przy zabezpieczaniu dostępu do zasobów w chmurze bazujemy na istniejących w organizacji mechanizmach określających sieciową granicę bezpieczeństwa organizacji (vpn,firewall) w przypadku wymiaru zperymetryzowango, czy

3 też w inny sposób zabezpieczamy dostęp do danych np. poprzez szyfrowanie danych w transporcie, frameworki federacyjne, uwierzytelnienie na poziomie danych, outsourced/insourced. Czwarty wymiar odpowiada na pytanie: Kto obsługuje naszą chmurę?. W przypadku outsourcingu do zarządzania zasobami jest wykorzystania firma zewnętrzna. W drugim przypadku musimy posiłkować się własnym działem IT. Rys. 2. Dostępne formacje chmury wg. modelu Cloud Cube [2] W przypadku implementacji i wykorzystania chmury obliczeniowej do kluczowych zadań należy zdefiniowanie granic bezpieczeństwa, określenia gdzie znajdują się nasze zasoby i sprecyzowania kto na jakiej płaszczyźnie odpowiada za zarządzanie usługami i danymi w chmurze. Z przedstawionego modelu wynika, że możemy mówić o chmurze obliczeniowej i korzystać z jej funkcjonalności nawet jeżeli mamy do czynienia z infrastrukturą serwerową zlokalizowaną w naszej serwerowni i obsługiwanej przez personel IT organizacji. Z drugiej strony możemy mówić o prywatnej chmurze obliczeniowej, która jest osadzona na oprogramowaniu zamkniętym i fizycznie znajduje się w obcym centrum danych. Do typowych niejasności związanych z chmurą obliczeniową można zaliczyć mylenie i utożsamianie wymiaru wewnętrzny/zewnętrzny z prywantym/publicznym modelem przetwarzania w chmurze, który odnosi się tylko do puli zasobów. Można śmiało założyć, że większość dużych organizacji ze względu na wątpliwości związane z bezpieczeństwem danych wybiera model prywatny. Jest to oczywiście związane z dużymi inwestycjami w hardware, oprogramowanie i szkolenia IT. Małe firmy będą wybierać model publiczny, lub prywatny z outsoursingiem, gdyż nie wymaga to posiadania infrastruktury sprzętowej a kontrola administracyjna w dużej części może zostać po stronie firmy. Z badań przeprowadzonych w ostatnim czasie przez IDC i Infosys[3] w gronie 20 dużych firm (powyżej 1000 pracowników) wynika, że wśród użytkowników chmury obliczeniowej jest cały czas preferowany model prywatny, ale coraz częściej jest wykorzystywany model hybrydowy, przy czym podstawowe funkcje korporacji są raczej utrzymywane w ramach własnych zasobów. Dobierając model do potrzeb organizacje szukają połączenia potrzeby bezpieczeństwa i chęci redukcji kosztów, przenosząc w sposób kontrolowany na zewnątrz część swoich usług i procesów. Rysunek 3 przedstawia rozkład modeli chmury preferowany przez jej użytkowników.

4 Hybrydowa Prywatna Publiczna 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Planują użycie w trakcie implementacji Już używają Nie zamierzają używać Brak decyzji Rys. 3. Rozkład preferencji wyboru modelu chmury obliczeniowej przez korporacje [1] 3. PRZETWARZANIE W CHMURZE DLA ENERGETYKI Technologie przetwarzania w chmurze powoli zwracają uwagę również sektora utility, który ciągle poszukuje sposobów zwiększenia efektywności operacyjnej lub redukcji kosztów. Nowy raport IDC Energy Insight przedstawia analizę planów przedsiębiorstw energetycznych dla integracji usług przetwarzania w chmurze obecnie i w najbliższej przyszłości. Wg ankiety przeprowadzonej przez IDC [4]: 52% respondentów deklarowało zwiększenie wydatków na CC w roku 2012, prawie 36% wykorzystywało przetwarzanie w chmurze a 23% planowało jej zastosowanie w przyszłym roku, 43% określało zagadnienia związane z bezpieczeństwem jako podstawowy czynnik blokujący wykorzystanie zasobów chmury obliczeniowej, chmura prywatna jest rozwiązaniem bardziej preferowanym niż chmura publiczna. Oznacza to, że podmioty z branży energetycznej mogą być zainteresowane wykorzystaniem potencjału chmury obliczeniowej. Ten sam raport wykazuje również, że specjaliści IT sektora utility wolno przystosowują się do nowych form wdrażania technologii. Jest to oczywiście w pewien sposób uzasadnione w przypadku dużej korporacji, gdzie proces planowania i wdrożenia jakiegokolwiek systemu informatycznego jest zazwyczaj bardzo skomplikowany, a wiele równoległych implementacji lub modernizacji systemów praktycznie cały czas ma miejsce.

5 Chmura obliczeniowa może być natomiast dużo ciekawszą alternatywą dla mniejszych i przez to bardziej dynamicznych i elastycznych podmiotów co w przypadku Polski jest jeszcze bardzo utrudnione. Ustawa Prawo energetyczne w ścisły sposób reguluje zasady zarządzania sieciami rozdzielczymi i stawia liczne bariery przed małymi i aktywnymi udziałowcami rynku energii elektrycznej. Założenia stawiane przed rozwojem sieci inteligentnych wymagają modyfikacji przepisów prawa, które powinny umożliwić lub ułatwić aktywację na rynku energii prosumentów, wirtualnych elektrowni, małych operatorów sieci rozdzielczych (np. osiedlowych). Wprost z definicji smart grid, zarówno europejskiej jak i amerykańskiej wynika konieczność zbudowania przestrzeni dla firm oferujących szeroką gamę usług dla użytkowników sieci inteligentnych (np. optymalizację rachunków za energię elektryczną, czy zarządzanie budynkami inteligentymi) dla nich również chmura obliczeniowa może być ciekawą alternatywą. W przypadku małych OSD można określić wymagania, którym będą musieli sprostać. Są to z pewnością: bilansowanie podaży i popytu na energię elektryczną w efektywny sposób, utrzymanie sieci, zarządzanie generacją rozproszoną ze źródeł odnawialnych i tradycyjnych, zarządzanie magazynami energii elektrycznej, rozliczanie wykorzystania i produkcji energii elektrycznej, utrzymanie wsparcia dla klientów sieci, zarządzanie samochodami elektrycznymi, inteligentne opomiarowanie. Dla wypełnienia tych zadań są potrzebne zarówno systemy ICS (Industry Control System) jak i dodatkowe usługi w postaci środków komunikacji elektronicznej, systemów CRM, ERP, itp., co pociąga za sobą konieczność dużych inwestycji w infrastrukturę i personel IT. Nawet w przypadku istniejących operatorów zbudowanie sieci inteligentnych może być dużym wyzwaniem, nie mówiąc już o małych firmach. W przypadku chmury obliczeniowej dużą zaletą jest niski koszt rozpoczęcia działalności, rezygnacja z zakupu i utrzymania infrastruktury oraz wiele modeli płatności za usługi, np. opłaty za faktycznie wykorzystanie zasoby a nie stała opłata miesięczna. W takim układzie przeniesienie do chmury obliczeniowej całości lub części systemów back office (BO) może być ciekawą alternatywą. Poza systemami BO, podmioty wyspecjalizowane w branży energetycznej mogłyby zaoferować takim firmom bardziej wyspecjalizowane systemy, np. systemy prognozowania. Koncepcja usług w chmurze dla utrzymania sieci elektroenergetycznej może iść jeszcze dalej i poza systemami informatycznymi oferować również infrastrukturę niezbędną do opomiarowania. Wg Ankiety skierowanej przez GTM Research [5] do ponad 100 miejskich operatorów w USA, tylko 40% respondentów planowało instalację inteligentnych liczników u wszystkich klientów, ale ponad 1/3 z różnych powodów (w dużej części finansowych) planuje ten proces na dłużej niż dekadę. Naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu może wyjść idea smart grid as a service [6]. Polega ona na kompleksowym

6 wdrożeniu przez zewnętrzną firmę inteligentych liczników wraz niezbędnymi systemami ICT (które będą utrzymywane w chmurze). W przypadku planowanego wdrożenia tego typu w Nocross, USA - klient, czyli miejski operator zamiast ponoszenia dużych kosztów instalacji i utrzymania serwerów będzie uiszczał operatorowi systemu miesięczną opłatę, która jest szacowana na ok 1 USD na użytkownika sieci. Tego typu usługi mogą zejść na niższy poziom i oferować np. systemy oraz infrastrukturę zarządzania inteligentnymi budynkami [7]. Europejskim przykładem wykorzystania przetwarzania w chmurze dla zarządzania siecią elektroenergetyczną jest belgijska wyspa Texel, która prowadzi obecnie dwa programy: Cloud Power i Smart Public Lightning. Pierwszy projekt polega na zbudowaniu i utrzymaniu sieci inteligentnej opartej na lokalnej społeczności, która będzie zaspokajać wszystkie potrzeby energetycznie mieszkańców oferując jednocześnie usługi optymalizujące jej pracę, czyli usługi bilansowania, system prognozowania produkcji i zużycia energii elektrycznej, system cen rzeczywistych, wewnętrzny rynek energii i maksymalne wykorzystanie OZE. Głównym celem projektu jest uzyskanie niezależności energetycznej wyspy do roku Drugi projekt - Smart Public Lightning - ma na celu zdalne zarządzanie poprzez portal internetowy systemem oświetlenia ulicznego na wyspie. Wg założeń projektu pozwoli to na redukcję o 37% zużycia energii elektrycznej przez oświetlenie miejskie dzięki inteligentnemu wyłączaniu i przyciemnianiu. 4. BEZPIECZEŃSTWO CHMURY Istnieje wiele innych projektów, które zakładają wykorzystanie chmury obliczeniowej dla projektów związanych z energetyką. Wydaje się, że nie jest kwestią czy, ale raczej kiedy te rozwiązania staną się powszechnie dostępnie i wykorzystywane. Właściwie jedyną barierą przed ich ekspansją są liczne wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa chmury. Czy są to jednak obawy potwierdzone? System elektroenergetyczny jak każdy kluczowy dla funkcjonowania gospodarki system powinien być szczególnie zabezpieczony. Wraz z budową sieci inteligentnej będzie on coraz bardziej dostępny dla jego użytkowników poprzez programy zarządzające, portale usług, inteligentne liczniki, itp. Problemem jest to, że system elektroenergetyczny i inne przemysłowe systemy kontrolne były pomyślane jako rozwiązanie zamknięte i nie zawsze bezpieczeństwo było priorytetem przy ich budowie i rozwoju. Wg. Raportu opublikowanego przez ICS-CERT w samych Stanach Zjednoczonych zidentyfikowano około 7200 publicznie dostępnych adresów IP usług odpowiedzialnych za kontrolę kluczowych systemów ICS. Wiele z nich była słabo lub nie była zabezpieczona wcale. Zaobserwowano również wzmożoną liczbę cyber ataków na systemy ICS. Spośród 198 zaraportowanych do ICS-CERT w 2012 roku incydentów 41% dotyczyło sektora energetycznego [8].

7 Bankowość i finanse 1% Transportowy Chemiczny 3% 4% Fabryki 4% Nuklearny 3% Wodny 16% Energetyka 46% Handel 11% Zapory 1% Rolnictwo 1% Komunikacja 2% Rządowy 4% IT 1% Opieka zdrowia 3% Rys. 4. Rozkład incydentów dotyczących ICS wg sektora [8] W ramach inicjatywy 100 bugs in 100 days wykazano, że istniejące systemy ICS, w tym SCADA zawierają bardzo dużo błędów, ę są ą źle zabezpieczone i często niechlujnie zarządzane. Prowadzone są również badania porównujące rodzaj i ilość incydentów dotyczących systemów wdrożonych na miejscu w firmie i rozwiązań opartych o chmurę. Na podstawie analizy incydentów przez AlertLogic [9] można określić pewne zależności pomiędzy rozkładaniem się zagrożeń na te dwa modele wdrożeń: w porównaniu do tradycyjnego modelu IT, środowiska dostawców usług charakteryzują się mniejszą częstotliwością każdego z rodzajów ataków, klienci korzystający z chmury są narażeni na mniejszą różnorodność ataków (2,1% w przypadku chmury do 2,7% rodzaju ataku w tradycyjnych implementacjach), częstotliwość ataków na aplikacje webowe była zdecydowanie większa przy systemach utrzymywa- nych przez firmy (61,4%), tradycyjne rozwiązania zania zdecydowanie częściej ciej były obiektem ataków związanych z błędami konfi- guracji środowisk. Spośród sektora przemysłowego energetyka była najczęściej ciej atakowana (przy 2,7% klientów zanotowadobrego zabezpieczenia no 4,4% incydentów), co potwierdza konieczność usług.

8 Ataki na aplikacje 10% 11% Malware/Botnet 6% 29% Atak siłowy 43% 72% Zła konfuguracja 2% 3% Rekonesans 3% 40% Skan podatności na ataki 9% 20% Ataki na apikacje web 28% 61% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Usługodawca Instalacja własna Rys. 5. Częstotliwość incydentów: ilość incydentów na jednego klienta [9] Na podstawie przedstawionych danych można określić, że tradycyjny serwer stojący w organizacji niekoniecznie jest synonimem bezpieczeństwa a zewnętrzny nie zawsze jest gorszy niż wewnętrzny. Należy jednak pamiętać, że często rozwiązania implementowane na miejscu w firmach były większe i bardziej skomplikowane niż te implementowane w chmurze, co utrudnia proste wyciąganie wniosków. Bezpieczeństwo sieciowe i zabezpieczenie przed cyber atakami to wg. badań IDC największa bariera wśród organizacji przed wdrożeniem usług w chmurze. W świetle analiz jej bezpieczeństwa jest to obawa nieuzasadniona. Wśród kolejnych barier można wyliczyć: obawę przed skasowaniem/utratą danych lokalizację i zabezpieczenie danych, politykę prywatności, przestrzeganie postanowień umowy. Istnieje wiele opracowań poruszających zagadnienia zabezpieczeń przetwarzania w chmurze. Jednym z głównych źródeł wiedzy w tej dziedzinie jest specyfikacja opracowana przez Cloud Security Alliance (CSA). CSA opracowała w ostatniej wersji specyfikacji [10] zbiór 98 kontroli bezpieczeństwa, które określają zagrożenia i rekomendacje w 14 obszarach. Dotyczą one szerokiego zakresu tematów, począwszy od aspektów prawnych chmury, poprzez fizyczne bezpieczeństwo centrów danych aż do rekomendacji dotyczących szyfrowania danych i zagadnień uwierzytelniania i autoryzacji.

9 W przypadku, kiedy firma korzysta z chmury publicznej, lub chmury prywatnej utrzymywanej przez zewnętrzną firmę szczególnie ważną rolę będzie pełnić umowa z usługodawcą, SLA (Service Level Agreement) i dokumentacja produktu. Umieszczając dane w chmurze, należy pamiętać o przepisach dotyczących zachowania prywatności, konieczności szyfrowania i przechowywania danych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości - zwłaszcza, kiedy serwery chmury znajdują się poza granicami kraju. Budując politykę bezpieczeństwa należy wziąć pod uwagę konieczność ścisłej współpracy z dostawcą usługi w kwestii m.in. tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania danych, monitorowania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa. Trzeba się również liczyć z tym, że w przypadku chmury obliczeniowej usługobiorca może nie mieć wglądu w pełne procedury operacyjne usługodawcy, co może uniemożliwić stworzenie polityki porównywalnej do polityki dla tradycyjnego rozwiązania IT. W przypadku pracy w chmurze należy dodatkowo opracować mechanizmy bezpieczeństwa dotyczące transferu danych pomiędzy infrastrukturą tradycyjną i chmurą, pomiędzy różnymi dostawcami usług i pomiędzy komponentami w chmurze. 5. PODSUMOWANIE Przetwarzanie danych w chmurze to jeden z bardziej dynamicznie rozwijających się sektorów IT. Obecnie istnieje bardzo dużo usług w chmurze, które wspierają prowadzanie działalności małych, średnich i dużych firm spośród wielu branż. Są również oferowane usługi zwłaszcza w USA kierowane do różnych podmiotów rynku elektroenergetycznego. Zdaniem autora jest nieuniknione szersze wykorzystanie CC w branży elektroenergetycznej również w Polsce, ale wymaga to przełamania wielu barier poczynając od zmian prawa poprzez budowanie świadomości zabezpieczeń systemów osadzonych w chmurze i eliminowania uprzedzeń sektora IT do nowego modelu przetwarzania danych. LITERATURA [1] Quantitative Estimates of the Demand for Cloud Computing in Europe and the Likely Barriers to Uptake [Online], [2] Cloud Cube Model: Selecting Cloud Formations for Secure Collaboration,[Online] https://www2.opengroup.org/ogsys/catalog/w126, 2009 [3] Adoption of Cloud: Private Cloud is Current Flavor but Hybrid Cloud is Fast Becoming a Reality [Online], 2012

10 [4] Usman Sindhu, Robert P. Mahowald Business Strategy: Cloud Services for Utilities To Be, or Not to Be, Wrzesień 2012 [5] [6] [7] [8] ICS-Cert Monitor, [Online] CERT_Monthly_Monitor_Oct-Dec2012.pdf, Grudzień2012 [9] State of cloud security report [Online], Grudzień 2010 [10] Security Guidance for critical areas of focus in cloud computing v3.0, [Online] https://cloudsecurityalliance.org, 2011 CLOUD COMPUTING AS A SOLUTION FOR SMALL DSO OPPORTUNITIES AND THREATS Key words: cloud computing, smart grid, security Summary. The article consists of three parts. The first part briefly explains the basic issues of physical representation of cloud computing in the available models its implementation. It also presents the benefits that companies can gain from the transfer of part or all of the services and applications to the cloud computing and preferences of large companies for the implementation of the chosen model of cloud computing. The second part describes areas in grid management that can be addressed by cloud computing (CC), especially for small DSOs and gives examples of existing implementations and services based on the CC and its level of realization. The use of cloud computing by the power sector also seems to be inevitable in the near future, but it involves the solution of many problems concerning data security. The third part of the article is devoted to the systematizing concerns about data security in the cloud. Also presented data on the safety of existing ICS systems in the context of growing public information and communication infrastructure and compared the number of incidents violating security of ICT sollutions implemented in traditional way and in the cloud. Piotr Czerwonka, mgr, doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ul Matejki 22/26. Od 2000 roku pracuje w Pracowni Zastosowań Informatyki Wydziału Zarządzania swojej macierzystej uczelni, gdzie zajmuje się utrzymaniem i rozwojem wydziałowej infrastruktury serwerowej. Od 2009 roku pracuje w Katedrze Informatyki tego wydziału. Prowadzi zajęcia z nowoczesnych serwerowych technologii bazodanowych i elektronicznej pracy grupowej. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych, przetwarzania dużych ilości danych, sieci inteligentnych i rozproszonej sztucznej inteligencji. Jest certyfikowanym specjalistą Microsoft i Vmware. Otrzymał stypendium w ramach projektu Doktoranci Regionalna Inwestycja w Młodych Naukowców współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 BIZNES benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 ABC ekonomiki chmury obliczeniowej s. 6 Fakty i mity na temat Cloud computingu s.17 Zarządzanie cyklem życia produktu w chmurze s. 36 Cloud computing rozmowa z Jerzym

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski WARSZAWA 2011. Krzysztof Łapiński Bohdan Wyżnikiewicz

RAPORT. Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski WARSZAWA 2011. Krzysztof Łapiński Bohdan Wyżnikiewicz RAPORT Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Krzysztof Łapiński Bohdan Wyżnikiewicz WARSZAWA 2011 Raport powstał we współpracy z Microsoft Sp. z o.o. Raport powstał

Bardziej szczegółowo

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012 Partner merytoryczny Więcej za mniej Trendy IT 2012 1 UPROŚĆ zarządzanie centrum danych dzięki sile konwergencji. Infrastruktura konwergentna HP pozwala uprościć kolejny etap wdrażania prywatnej chmury

Bardziej szczegółowo

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE Chmura hybrydowa Perspektywy rozwoju, oceny i postawy potencjalnych i obecnych użytkowników 30 października 2014 r. Spis treści Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR PAK vol. 59, nr 1/2013 73 Krzysztof BILLEWICZ Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych

Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 9, Rok 7, 2013, s. 63-77 Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych Dariusz Pałka, Wojciech Zaskórski, Piotr Zaskórski Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty Cloud Computing

Prawne aspekty Cloud Computing Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji Kierunek: Prawo Ewa Molenda Nr albumu: 1019292 Prawne aspekty Cloud Computing Opiekun pracy magisterskiej: Prof. dr hab. Ewa Nowińska Instytut Prawa

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Miciuła Krzysztof Miciuła

Ireneusz Miciuła Krzysztof Miciuła ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 798 studia INFORMATICA NR 34 2014 Ireneusz Miciuła Krzysztof Miciuła Uniwersytet Szczeciński Znaczenie przetwarzania w chmurze dla bezpieczeństwa działalności

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

BYOD. Data Leak Prevention

BYOD. Data Leak Prevention DLP expert Numer 3/2014 (10) ISSN 2299-1336 Data Leak Prevention www.dlp-expert.pl BYOD co warto wiedzieć w kontekście bezpieczeństwa danych? Bezpieczna chmura prywatna Wykorzystanie możliwości CRM w chmurze

Bardziej szczegółowo

Piotr Fulmański Sebastian Wojczyk

Piotr Fulmański Sebastian Wojczyk ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 798 studia INFORMATICA NR 34 2014 Piotr Fulmański Sebastian Wojczyk Uniwersytet Łódzki Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z chmurą obliczeniową Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych

Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych ort c-level raport c-level raport c-level raport c-level raport c-level r rynek o raporcie Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić pierwsze

Bardziej szczegółowo

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Firma HP

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura ICT dla sektora MSP w modelu cloud computing

Infrastruktura ICT dla sektora MSP w modelu cloud computing ZNUV 2014;35;115-128 115 Piotr Adamczewski Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Infrastruktura ICT dla sektora MSP w modelu cloud computing Streszczenie Jedną z istotnych barier rozwojowych sektora MSP są

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W CHMURZE OBLICZENIOWEJ 1 Jolanta Joszczuk-Januszewska

ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W CHMURZE OBLICZENIOWEJ 1 Jolanta Joszczuk-Januszewska Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2013 ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W CHMURZE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie jednym ze szczególnie interesujących sposobów nabycia i użytkowania systemów informatycznych klasy ERP jest

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWAŃ W SEKTORZE MSP Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Współpraca

Bardziej szczegółowo

MODEL ASP JAKO FORMA ZDALNEGO WYNAJMOWANIA OPROGRAMOWANIA DLA WSPOMAGANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

MODEL ASP JAKO FORMA ZDALNEGO WYNAJMOWANIA OPROGRAMOWANIA DLA WSPOMAGANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW MODEL ASP JAKO FORMA ZDALNEGO WYNAJMOWANIA OPROGRAMOWANIA DLA WSPOMAGANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Wzrost wymagań w stosunku do systemów informatycznych oraz ograniczone

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zmiany są nieodwracalne. Bring Your Own Device łatwiej powiedzieć niż zrobić. Czy mamy się bać konsumeryzacji IT?

Spis treści. Zmiany są nieodwracalne. Bring Your Own Device łatwiej powiedzieć niż zrobić. Czy mamy się bać konsumeryzacji IT? Konsumeryzacja IT 1 Spis treści Zmiany są nieodwracalne Robert Jesionek Bring Your Own Device łatwiej powiedzieć niż zrobić Ewa Zborowska Czy mamy się bać konsumeryzacji IT? Robert Jesionek Czy jesteśmy

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING KORZYŚCI I BARIERY WDROŻENIA ORAZ ICH PRZEJAWY W OCENIE UŻYTKOWNIKÓW

CLOUD COMPUTING KORZYŚCI I BARIERY WDROŻENIA ORAZ ICH PRZEJAWY W OCENIE UŻYTKOWNIKÓW CLOUD COMPUTING KORZYŚCI I BARIERY WDROŻENIA ORAZ ICH PRZEJAWY W OCENIE UŻYTKOWNIKÓW Tomasz PARYS Streszczenie: Artykuł przedstawia Cloud Computing jako model świadczenia usług informatycznych. Przedstawia

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa z perspektywy CFO wyzwanie, ryzyko, czy nieograniczone możliwości?

Chmura obliczeniowa z perspektywy CFO wyzwanie, ryzyko, czy nieograniczone możliwości? Webinarium Chmura obliczeniowa z perspektywy CFO wyzwanie, ryzyko, czy nieograniczone możliwości? Prelegenci: Krzysztof Radziwon, Partner w Departamencie Risk Consulting, KPMG w Polsce Przemysław Szuder,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo danych w Kancelarii Prawnej

Bezpieczeństwo danych w Kancelarii Prawnej Bezpieczeństwo danych w Kancelarii Prawnej w kontekście usług sieciowych Czy warto przenieść zarządzanie firmy do chmury i jak postrzegają to firmy? Warszawa, sierpień 2012 r. Cloud Computing Cloud Computing

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw WPROWADZENIE Aby zapewnić sobie elastyczność i możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne centrum danych

Nowoczesne centrum danych Nowoczesne centrum danych 1 2 Spis treści Kolokacja rośnie w tempie dwucyfrowym Paweł Olszynka, PMR Hybrydowa lokalizacja danych Internet Rzeczy nowe wyzwania dla centrów danych Jak zwiększyć dynamikę

Bardziej szczegółowo