System wykrywania i lokalizacji wyładowań atmosferycznych PERUN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System wykrywania i lokalizacji wyładowań atmosferycznych PERUN"

Transkrypt

1 Wojciech Gajda System wykrywania i lokalizacji wyładowań atmosferycznych PERUN System detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych PERUN/SAFIR (z frenc. Surveillance et d Alerte Foundre par Interferometrie Radioelectriqe) przy pomocy interferometrii w paśmie bardzo wysokich częstotliwości VHF, wykrywa i lokalizuje wyładowania atmosferyczne. Do pomiaru parametrów elektrycznych oraz dyskryminacji pomiędzy typami wyładowań wykorzystuje się pomiar w niskich częstotliwościach fal elektromagnetycznych. System wykorzystuje głównie technikę znajdowania kierunku przybycia sygnału DF. System typu SAFIR (w IMGW cała sieć otrzymała nazwę PERUN) wykrywa wyładowania atmosferyczne wszystkich typów (międzychmurowe, doziemne z rozróżnieniem na dodatnie i ujemne) i lokalizuje je w układzie współrzędnych przestrzennych. Produkty systemu PERUN online Mapa lokalizacji wyładowań Lokalizacja jest podstawową informacją dostarczaną przez system PERUN. Dzielą się na dwie kategorie: IC (intra-cloud, chmurowe) i CG (cloud-to-ground, chmuraziemia). IC są definiowane głównie przez ich pozycję (długość i szerokość geograficzna) i czas wystąpienia (z dokładnością do 0.1 ms). CG są definiowane głównie przez ich pozycję, czas wystąpienia, i ich parametry elektryczne (czas narastania, czas zaniku, prąd w kanale,...). Lokalizacje grupowane są przez system PERUN w wyładowania. Tak więc wyładowania IC mogą składać się z jednej jako (wyświetlanej pojedyncza kropka) lub więcej lokalizacji (wyświetlanej linia Wyładowania IC jako łamana). CG 1

2 mogą składać się z jednego (uderzenie powrotne) lub kilku lokalizacji CG (kilka uderzeń powrotnych). Mapa śledzenia komórek burzowych: System oblicza w czasie rzeczywistym zarówno kontury komórek jak i ich rdzenie (obszary o największej intensywności w komórce). Kodowanie kolorami pozwala użytkownikowi na błyskawiczną identyfikację obszarów największej intensywności burzowej. Analizując wcześniejszy ruch komórki, obliczana i wyświetlana jest prędkość jej przemieszczania, co pozwala na przewidywanie jej ruchu. Mapa gęstości wyładowań System oblicza w czasie rzeczywistym liczbę wyładowań na kilometr kwadratowy i na minutę, podając dokładne informacje o intensywności burzy. Obliczenia mogą być adaptowane do potrzeb użytkownika lub do potrzeb specyficznych aplikacji, dzięki parametrom : 'calculation time' czas obliczania (ruchomy okres podczas którego sumowane są wyładowania, tj. czas integracji), 'refresh period' okres odświeżania (okres po którym wyświetlany obraz jest odświeżany) i wielkość siatki (wielkość pikseli gęstości). 2

3 Produkty off-line (dla potrzeb ekspertyz) Możliwość przetwarzania zgromadzonych danych za pomocą dedykowanego oprogramowania pozwala na dokładniejszą analizę zaistniałej w przeszłości sytuacji burzowej. Analiza taka jest bardzo przydatna np. w postępowaniach wyjaśniających towarzystw ubezpieczeniowych, czy też w postępowaniach sądowych. Mapa lokalizacji wyładowań za dany okres Produkt analogiczny z mapą lokalizacji w trybie online. Różnicą jest okres z którego mogą być dane. W zasadzie jest to dowolny okres czasu, np. dzień, tydzień, miesiąc, itp Przykład wizualizacji lokalizacji dla okresu godz. 9:00 16:00 UTC: Zastosowanie danych o wyładowaniach: Meteorologia; Lotnictwo; Pożarnictwo; Energetyka; Ubezpieczenia; 3

4 Irena Tuszyńska, Zdzisław Dziewit Sieć radarów meteorologicznych POLRAD Radar (Radio Detection And Ranging) znany jest od lat trzydziestych XX wieku i jest wynikiem podsumowania osiągnięć wielu lat badań w zakresie radiotechniki, fizyki, elektroniki i matematyki. Zbudowano go przede wszystkim do zastosowań militarnych. Już w pierwszym okresie stosowania radarów zauważono, że oprócz takich obiektów jak samoloty radar wykrywa niekiedy obiekty meteorologiczne, np. silne burze. Oczywiście obiekty te były w tym wypadku zakłóceniem, przeszkadzały w wykrywaniu samolotów. Zaczęto odebrać sygnał odbity w ten sposób, aby wyeliminować obiekty meteorologiczne i pozostawić militarne. Rozpoczęto badania różnic między odbiciami od różnego rodzaju obiektów w tym od chmur. Był to właśnie początek meteorologii radarowej. Konstrukcją radarów meteorologicznych zajmowano się w wielu krajach. Wytwarzano egzemplarze uwzględniające osiągnięcia techniki kolejnych dziesięcioleci. W Polsce pierwszy radar meteorologiczny zainstalowano w 1964r. w Legionowie. Był to angielski radar DECCA typ 41. Od 1976 rozpoczął w Ośrodku Aerologii IMGW w Legionowie pracę radziecki radar MRŁ-2 - klasyczny radar meteorologiczny zaprojektowany specjalnie do pomiaru charakterystyk obiektów meteorologicznych. W latach w Zakładzie Aerologii IMGW w Legionowie utworzono eksperymentalny zestaw komputerowego przetwarzania sygnału radaru meteorologicznego MRŁ-2 - Półautomatyczny Systemem Radarowy (PSR). W 1991 roku zastąpiono radar MRŁ-2 również radzieckim MRŁ-5. Nowy system zbudowany z wykorzystaniem tego radaru to Automatyczny Meteorologiczny System Radarowy (AMSR). Był on już w pełni zautomatyzowanym systemem zbierającym i przetwarzającym dane radarowe. Następnym etapem w rozwoju polskiej meteorologii była budowa sieci radarów meteorologicznych POLRAD. Kompletną sieć radarów 4

5 meteorologicznych oddano do pracy operacyjnej w 2004 roku. Daje ona możliwość obserwowania procesów zachodzących w atmosferze z bardzo dużą rozdzielczością czasową i przestrzenną. Pracujące w sieci radary dopplerowskie na bieżąco monitorują stan atmosfery. Poza określaniem obszarów objętych opadem, analizują zjawiska zachodzących w zlokalizowanych obiektach meteorologicznych, ich skalę i kierunek przemieszczania się struktur opadowych. Podstawowym parametrem pozyskiwanym z pomiaru radarowego, jest tzw. odbiciowość radarowa, przeliczana, między innymi na natężenie czy sumę opadu i wiele innych produktów. Odbity od obiektów meteorologicznych sygnał radarowy jest informacją od dużej liczby hydrometeorów, która zostaje w systemie przeliczona na wiele produktów: meteorologicznych, hydrologicznych, wiatrowych, groźnych zjawisk i prognostycznych. Z zebranej przez wszystkie radary informacji tworzona jest zbiorcza mapa radarowa. Produkty meteorologiczne (Meteorological Products) Prezentowane w ramach tej grupy produkty wyliczane są ze skanu klasycznego zoptymalizowanego ze względu na pomiar odbiciowości radarowej. Obrazują one różnorodne techniki, metody wyliczania i prezentacji stanów atmosfery wyrażonych, dla większości produktów, w jednostkach odbiciowości radarowej [dbz] dla określonych poziomów wysokości nad poziomem morza. Przykład produktu z grupy meteorologicznej PCAPPI (Pseudo Constant Altitude Plan Position Indicator) Przekrój na stałej wysokości Range - zasięg, do którego wyliczany jest produkt Resolution - rozdzielczość przestrzenna obrazu Height - wysokość warstwy CAPPI n.p.m. Alg Type - algorytm typu Pseudo- CAPPI CAPPI Range - zasięg CAPPI dla tego produktu Jest jednym z podstawowych produktów zobrazowania stanu atmosfery na ustalonej wysokości. Do jego wyliczenia uwzględniany jest cały obszar objęty skanem klasycznym. Dla prezentowanego przykładu każdy punkt prezentowany na mapie jest obrazem odbiciowości na wysokości 2 km n.p.m. z rozdzielczością 1x1km. Służy, jako produkt wyjściowy do wygenerowania wielu innych produktów radarowych. Informuje użytkownika o rozmieszczeniu obiektów opadowych w atmosferze oraz o intensywności zjawisk, jakie mogą im towarzyszyć. 5

6 Produkty hydrologiczne (Hydrological Products) W ramach tej grupy z zebranych danych, podczas skanowania klasycznego, zoptymalizowanego ze względu na pomiar odbiciowości radarowej, generowane są produkty, które obrazują odbiciowość radarową przeliczoną na opad wyrażony w mm (suma opadu) lub w mm przypadających na jednostkę czasu (natężenie opadu). Produkty wiatrowe (Wind Products) Do generowania produktów wiatrowych niezbędne jest posiadanie dobrej jakości danych o prędkości. W tym celu wykonywane jest oddzielne skanowanie przestrzeni (do 125 km od radaru) tzw. skan dopplerowski. Mierzona jest składowa radialna wiatru (ruchu cząstek opadowych). Z zebranych w trakcie pomiaru danych możliwe jest wygenerowanie różnego rodzaju map prezentujących rozkład prędkości wiatru w postaci tradycyjnych strzałek wiatru lub wykresów, uskoków wiatru w pionie i poziomie oraz ruchów turbulencyjnych w obiektach meteorologicznych. Produkty prognoz i groźnych zjawisk (Forecasting & Phenomena Detection Products) W ramach tej grupy produktów analizie poddawane są zarówno dane o odbiciowości jak i o składowej radialnej wektora prędkościwiatru. Wynikiem tego są produkty groźnych zjawisk typu opad i wiatr w maksymalnym zasięgu do 125 od radaru (ograniczenie wynikające ze skanu dopplerowskiego). Na szczególną uwagę zasługuje Wskaźnik Groźnych Zjawisk Meteorologicznych. Prawie wszystkie produkty dotyczące groźnych zjawisk mogą tworzyć z produktami meteorologicznymi, hydrologicznymi i wiatrowymi różne kombiacje. Produkty te w połączeniu np. z potencjalną wodnością, gradem, turbulencją oraz strefami uskoku pola wiatru mogą znacznie wzbogacić informację odnośnie genezy i tendencji rozwoju zjawisk meteorologicznych. Natomiast w połączeniu z produktami obrazującymi odbiciowość lub opad mogą być narzędziem analizy relacji pomiędzy ostrzeżeniem i aktualnym stanem parametrów meteorologicznych atmosfery. Zbiorcza mapa radarowa (Composite) Z zebranych przez wszystkie radary informacji tworzona jest radarowa mapa zbiorcza. Pokrywa ona praktycznie cały obszar Polski. W zależności od produktu wejściowego podaje ona wartości odbiciowości radarowej lub maksymalnej odbiciowości, opadu czy sumy opadów za ostatnią godzinę. Mapy zbiorcze są szczególnie przydatne dla każdego użytkownika, gdyż oprócz informacji o natężeniu zjawiska (opadu) w wybranym obszarze zainteresowania, mamy także podgląd na rozwój sytuacji meteorologicznej na całym obszarze Polski. 6

7 Zbiorcza mapa radarowa COMP_CAPPI (Composite Constant Altitude Plan Position Indicator) typu PCAPPI wygenerowana z pomiarów odbiciowości radarowej na określonej wysokości nad poziomem morza. Udostępnianie danych radarowych Wszystkie produkty i dane udostępniane są w: Systemie Obsługi Klienta (SOK). Dostęp do bazy jest możliwy poprzez: komutowane łącza telefoniczne, dzierżawione łącza telekomunikacyjne, publiczną sieć INTERNET za pomocą protokołów: FTP, HTTP, . Użytkownikami produktów radarowych mogą być: hydrologia i meteorologia, sztaby kryzysowe, lotnictwo, służby ratownictwa, zarządy dróg, budownictwo, media, ochrona środowiska, rolnictwo, itd Nowe technologie radarowe Nowe technologie radarowe dostępne już w dniu dzisiejszym to konstrukcje z wykorzystaniem: podwójnej polaryzacji, nieruchomych anten i radarów biostatycznych Anteny nieruchome to tzw. anteny fazowane. Dają między innymi skrócenie czasu przeglądu przestrzeni i obniżenie poziomu listków bocznych. Ich podstawową wadą jest bardzo wysoka cena na dzień dzisiejszy. Radary bistatyczne to takie konstrukcje, w których nadajnik i odbiornik są rozseparowane przestrzennie. Przy czym sygnał z jednego nadajnika może mierzyć kilka odbiorników na raz. Daje to przede wszystkim możliwość pomiaru wszystkich składowych wektorów wiatru (klasyczny radar dopplerowski mierzy tylko jedna składową wiatru). Ponadto taki układ konstrukcyjny daje pewna nadmiarowość informacji, co otwiera pole do budowania algorytmów redukujących różne błędy pomiarowe. Zaś nowymi technologiami aktualnie badanymi są: radary o szerokiej wiązce i mini - radary. 7

8 Paweł Rychlewski Systemu nowcastingowy NIMROD (polska wersja systemu angielskiego) NIMROD jest w pełni zautomatyzowanym, działającym operacyjnie systemem służącym do generowania diagnozy (bieżącego stanu pogody) i prognoz natychmiastowych (nowcasting) niektórych najważniejszych, parametrów meteorologicznych na powierzchni ziemi - w tym chwilowego natężenia opadu, sumy opadu, oraz typu opadu (tj. rozróżnienia deszczu, gradu, deszczu ze śniegiem, śniegu itd.). System został zaprojektowany tak, by spełnić w szczególności wymagania służb osłony przeciwpowodziowej. Dostarcza on informacje o dużej rozdzielczości (przestrzennej i czasowej) na temat szybko zmieniających się warunków meteorologicznych w najbliższym czasie. Podstawą metodyki prognozy natychmiastowej przyjętej w NIMROD-zie jest połączenie prognozy ekstrapolacyjnej opartej na obserwacji aktualnego stanu pogody (pomiary radarowe i satelitarne, dane ze stacji meteorologicznych oraz z posterunków deszczomierzowych), z wynikami uzyskanymi z mezoskalowego numerycznego modelu prognoz pogody NWP (Numerical Weather Prediction NWP). Połączenie to jest realizowane tak, że w optymalny sposób wykorzystuje się obydwa źródła danych. Poniżej niektóre z produktów tego systemu. Mapa zbiorcza natężenia opadu Mapa zbiorcza natężenia opadu zawiera informacje o natężeniu opadu otrzymane z pojedynczych radarów systemu POLRAD, po uprzednim usunięciu z nich fałszywych informacji o opadzie wynikających z porównania tych danych z danymi z innych źródeł takich jak: dane satelitarne, dane z deszczomierzy oraz danych ze stacji meteorologicznych. Należy podkreślić, iż produkt ten zawiera jedynie dane z polskiej sieci radarów meteorologicznych. Produkt ten zawiera 8

9 możliwie najdokładniejsze oszacowanie natężenia opadu rejestrowanego przed radary meteorologiczne, może więc być z powodzeniem stosowany jako wiarygodne źródło informacji o rzeczywistym natężeniu opadu. Kombinowana prognoza natężenia opadu Prognoza natężenia opadu (nazywana także prognozą natychmiastową natężenia opadu) generowana jest z rozdzielczością czasową 15 minut i czasem wyprzedzenia do 6 godzin.. Produkt ten jest połączeniem ekstrapolacyjnej prognozy natężenia opadu opartej na produkcie Końcowa diagnoza opadu oraz prognozowanym natężeniu opadu z mezoskalowego modelu numerycznego NMP (model DWD Local Modell [LM]). Analogicznie jak dla produktu Końcowa diagnoza opadu dane dostępne są dla całej domeny systemu NIMROD. Diagnoza i prognoza typu opadu Diagnoza i prognoza typu opadu z rozdzielczością czasową 1-godz., z czasem wyprzedzenia do 6 godzin. System NIMROD rozpoznaje dziesięć typów opadu: drobny grad, grad, duży grad, mżawka, marznąca mżawka, deszcz, deszcz ze śniegiem, marznący deszcz, śnieg i suchy śnieg. Informacja o typie opadu oraz prognozie typu opadu może być bardzo przydatna dla służb drogowych, które w szybkim czasie mogą skierować odpowiednie siły oraz sprzęt w rejony występowania opadu śniegu, marznącej mżawki bądź innych niebezpiecznych zjawisk opadowych. 9

10 Diagnoza i prognoza prawdopodobieństwa opadu śniegu Diagnoza i prognoza prawdopodobieństwa opadu śniegu z rozdzielczością czasową 1-godz., z czasem wyprzedzenia do 6 godzin. Informacja o prawdopodobieństwie opadu śniegu oraz prognozie prawdopodobieństwa opadu śniegu może być bardzo przydatna dla służb drogowych, które w szybkim czasie mogą skierować odpowiednie siły oraz sprzęt w rejony występowania opadu śniegu. Rozdzielczość produktów wynosi 4 km. Przykłady wykorzystania systemu NIMROD Sztaby kryzysowe: dzięki informacjom o prognozowanych intensywnych opadach, można skierować odpowiednie siły i środki w zagrożone rejony Firmy budowlane: Służby drogowe: dzięki prognozie typu opadu można skierować odpowiedni sprzęt w rejony występowania niebezpiecznych zjawisk jak na przykład: marznący deszcz, śnieg, grad. 10

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Sprawozdanie z działalności w roku 2013 Warszawa, kwiecień 2014 Wzór sprawozdania.indd 1 2014-04-01 09:15:37 Wzór sprawozdania.indd

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)

WSTĘP. Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) 3 WSTĘP Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) Cel projektu ISOK ma na celu optymalizację gromadzenia informacji o zagrożeniach. Będzie profesjonalnym

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Warszawa - marzec

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ TYTUŁ : Produkty IMGW dla administracji samorządowej i rządowej AUTOR: Roman Skąpski DATA: Gdańsk 19.11.2009 1 1997 8,07 Racibórz "Chleb i woda Fot. Andrzej Iwańczuk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego 0031/R/T00/2008/05

Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego 0031/R/T00/2008/05 Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego 0031/R/T00/2008/05 Opracowanie technologii programowania baz danych urządzeń ostrzegających o opromieniowaniu oraz wykorzystania urządzeń osłony

Bardziej szczegółowo

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP Systemy informacji przestrzennej na tle innych systemów informacyjnych charakteryzują się występowaniem w nich informacji przestrzennej. Informacją przestrzenną jest informacja

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA

PORADNIK UŻYTKOWNIKA PORADNIK UŻYTKOWNIKA 2013 Główny Urząd Geodezji i Kartografii Wydanie 2, poprawione i uzupełnione Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda SPIS

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 2.1. DEFINICJA MONITORINGU PRZYJĘTA W RAPORCIE 6 2.2. TECHNOLOGIE STOSOWANE OBECNIE W MONITORINGU 9 2.3. MONITORING SYGNAŁÓW ALARMOWYCH Z OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2010 r.

Katowice, styczeń 2010 r. Projekt: KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Tytuł Zadania

Bardziej szczegółowo

Czasopismo wydawane przez Polskie Forum Nawigacyjne

Czasopismo wydawane przez Polskie Forum Nawigacyjne Komitet Programowy Andrzej Banachowicz Krzysztof Czaplewski Daniel Duda Andrzej Felski Wiesław Galor Marek Grzegorzewski Lucjan Gucma Jacek Januszewski Artur Makar Cezary Specht Andrzej Stateczny Adam

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Radiowych (Z-1)

Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Badania nad synchronizacją czasu i częstotliwości w systemach telekomunikacyjnych, prace badawcze na rzecz wykorzystania dla telekomunikacji i teleinformatyki w Polsce systemu

Bardziej szczegółowo

monitoring zanieczyszczeń POWiETRzA NA TERENACh miejskich z WYkORzYSTANiEm bezprzewodowych SiECi SENSORYCzNYCh STAN WiEdzY

monitoring zanieczyszczeń POWiETRzA NA TERENACh miejskich z WYkORzYSTANiEm bezprzewodowych SiECi SENSORYCzNYCh STAN WiEdzY PRACE instytutu LOTNiCTWA 221, s. 47 65, Warszawa 2011 monitoring zanieczyszczeń POWiETRzA NA TERENACh miejskich z WYkORzYSTANiEm bezprzewodowych SiECi SENSORYCzNYCh STAN WiEdzY PaWeł PIotr CzaPSkI Instytut

Bardziej szczegółowo

6. Wykonanie pomiaru na miejscu zdarzenia

6. Wykonanie pomiaru na miejscu zdarzenia 6. Wykonanie pomiaru na miejscu zdarzenia Przeprowadzenie badań mających na celu wykazanie przydatności technologii naziemnego skaningu laserowego w pracy policji, wymagało zaznajomienia się z wszelkimi

Bardziej szczegółowo

DOMENA PUBLICZNA. luty

DOMENA PUBLICZNA. luty DOMENA PUBLICZNA luty Publikacja ta jest elektroniczną wersją wydanej w 2008 roku książki pod tym samym tytułem. Mam nadzieję, że dzięki jej udostępnieniu nadal będzie przydatna, a przy okazji bardziej

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN Biuletyn automatyki 44 (2/2005) wydawca ASTOR Sp. z o.o. ISSN 1507-3890 Protokół EGD Rozmowa z Markiem T. Hoske Temat numeru: łączność bezprzewodowa 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel.

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program rozszerzony

GEOMATYKA program rozszerzony GEOMATYKA program rozszerzony 2014-2015 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Katedra Urządzania Lasu Kolegium Cieszkowskich, parter, p. 3 (p. 2 - sekretariat) Tel.

Bardziej szczegółowo

Analiza formalnych uwarunkowań wykorzystania systemu Galileo na potrzeby usług teleinformatycznych

Analiza formalnych uwarunkowań wykorzystania systemu Galileo na potrzeby usług teleinformatycznych Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych (Z-11) Analiza formalnych uwarunkowań wykorzystania systemu Galileo na potrzeby usług teleinformatycznych Praca nr 11300038 Warszawa, grudzień 2008 1 Analiza

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Załącznik nr 8 do SIWZ OPZ Specjalistyczny moduł aplikacyjny do obserwacji meteorologicznych i hydrologicznych, prowadzonych przez użytkowników telefonów komórkowych zadanie w ramach projektu MeteoRisk

Bardziej szczegółowo

Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda

Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda Poradnik dla użytkownika ASG-EUPOS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 2011 r. Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda Spis treści

Bardziej szczegółowo

QPS. QINSy. Qimera. Fledermaus. Qastor. akwizycja, przetwarzanie i wizualizacja danych

QPS. QINSy. Qimera. Fledermaus. Qastor. akwizycja, przetwarzanie i wizualizacja danych QPS akwizycja, przetwarzanie i wizualizacja danych QINSy oprogramowanie do akwizycji i obróbki danych hydrograficznych Qimera Ewolucja w przetwarzaniu danych hydrograficznych Fledermaus oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI

DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI SERIA GEOMATYKA 1 DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI KONCEPCJA UPROSZCZONEJ METODY BADANIA AKTUALNOŚCI I PREZENTACJI DANYCH GEOPRZESTRZENNYCH NA PRZYKŁADZIE TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI dr inż. Anna

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W MARKETINGU

STATISTICA W MARKETINGU STATISTICA W MARKETINGU Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wszystkie firmy i instytucje gromadzą coraz większe ilości danych. Nowoczesne kanały komunikacji marketingowej pozwalają nie tylko na

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na:

Opis przedmiotu zamówienia na: OPZ-Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia na: "Opracowanie algorytmów tworzenia map innych zagrożeń z uwagi na zagrożenia meteorologiczne Zamawiający: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI PRACA MAGISTERSKA SEBASTIAN PISARSKI TWORZENIE STRUKTURALNYCH

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Katarzyna Sowińska dr Małgorzata Stolarska dr hab. Piotr Jacek Gurwin mgr Grzegorz Łukasiewicz mgr inż. Natalia Raróg mgr Justyna Korol

mgr inż. Katarzyna Sowińska dr Małgorzata Stolarska dr hab. Piotr Jacek Gurwin mgr Grzegorz Łukasiewicz mgr inż. Natalia Raróg mgr Justyna Korol SYNTEZA: Opracowanie projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki Praca została wykonana na zlecenie Dyrektora

Bardziej szczegółowo

QPS. QINSy oprogramowanie do akwizycji i obróbki danych hydrograficznych

QPS. QINSy oprogramowanie do akwizycji i obróbki danych hydrograficznych QPS akwizycja, przetwarzanie i wizualizacja danych QINSy oprogramowanie do akwizycji i obróbki danych hydrograficznych Fledermaus oprogramowanie do analizy i wizualizacji danych w wymiarze 4D Qastor zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na pokłady statków powietrznych

Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na pokłady statków powietrznych INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego R00-O0066/3 Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na

Bardziej szczegółowo