SKANER LASEROWY FARO X 130 / X 330 LAT. Niewielki, lekki, prosty w obsłudze ZAUFANIE STABILNOŚÆ DOŚWIADCZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKANER LASEROWY FARO X 130 / X 330 LAT. Niewielki, lekki, prosty w obsłudze ZAUFANIE STABILNOŚÆ DOŚWIADCZENIE"

Transkrypt

1 25 LAT ZAUFANIE STABILNOŚÆ DOŚWIADCZENIE SKANER LASEROWY FARO X 130 / X 330 Niewielki, lekki, prosty w obsłudze Focus X 130 i X 330 to bardzo szybki i kompaktowy skaner 3D umożliwiający tworzenie precyzyjnych i szczegółowych chmur punktów. Dzięki niemu można odwzorować nawet najbardziej skomplikowany obiekt przemysłowy czy architektoniczny. Wbudowany aparat cyfrowy zapewnia pełną dokumentację. precyzyjny i szybki wydajny niewielki, lekki, mobilny intuicyjny w obsłudze

2 FARO Laser Scanner Focus 3D X 330 FARO Laser Scanner Focus Poszerz swoje horyzonty! Firma TPI oferuje idealne rozwi¹zanie umo liwiaj¹ce wykonywanie pomiarów niezale nie od pory dnia i lokalizacji. Nowe funkcje, takie jak: niezwykle du y zasiêg 130 m (X 130) i 330 m (X 330), mo liwośæ skanowania przy bezpośrednim świetle s³onecznym i zintegrowany odbiornik GPS, umo liwiaj¹ u ywanie skanera w terenie, np. do pomiarów geodezyjnych, budowlanych, architektonicznych, na potrzeby ochrony zabytków lub badañ kryminalistycznych. Skaner laserowy FARO rejestruje do miliona punktów pomiarowych na sekundê, tworz¹c precyzyjny, trójwymiarowy obraz otoczenia. Odpowiednie aplikacje w centrum aplikacji 3D FARO umo liwiaj¹ analizê i importowanie tego obrazu do wielu programów. Nasza nowa, niezwykle dogodna us³uga udostêpniania danych: oprogramowanie SCENE Webshare Cloud umo liwia ³atwe i bezpieczne udostêpnianie danych skanowania na potrzeby wspó³pracy i prezentacji w dowolnym miejscu na świecie, bez k³opotliwego utrzymywania serwerów i oprogramowania. extra zasiêg - do 330 m Wyd³u ony zasiêg skanera Focus3D X 330 umo liwia skanowanie laserowe wysokich lub d³ugich obiektów, takich jak: mosty, zapory, prace wykopaliskowe, wie e, s³upy, urawie, fasady itp. extra skanowanie extremalna elastycznośæ podczas skanowania na zewn¹trz, niezale nie od pory dnia i miejsca zastosowania. Nawet przy jasnym świetle s³onecznym. extra bezpieczny Dziêki zastosowaniu lasera klasy 1, skaner Focus X 130 i X 330 gwarantuje bezpieczeñstwo pracy u ytkownika. 3D extra wydajnośæ Du y zasiêg skanera znacznie poprawia wydajnośæ pracy. Pomiary oddalonych lub du ych obiektów, wykopów lub obiektów w trudno dostêpnym terenie, wymagaj¹ mniejszej liczby skanów, dziêki czemu przebiegaj¹ znacznie szybciej i s¹ bardziej dok³adne. extra pozycjonowanie atwe ustalanie po³o enia skanera. Funkcja ta u³atwia proces rejestrowania i pozwala określiæ dok³adny czas i miejsce wykonywania skanów przez u ytkownika. extra pomiary wewn¹trz i na zewn¹trz Przedstawiamy idealne urz¹dzenie do zastosowañ geodezyjnych, BIM, tworzenia dokumentacji 3D, nadzoru budowlanego, in ynierii odwrotnej, konserwacji zabytków i gromadzenia dokumentacji kryminalistycznej na miejscach przestêpstw dziêki prostej obs³udze i zwartej konstrukcji skaner Focus3D znakomicie nadaje siê do wszelkich zastosowañ.

3 GEODEZJA Poszerz swoje horyzonty! Bran e takie jak geodezja, budownictwo, in ynieria l¹dowa oraz BIM bazuj¹ na szybkim pozyskiwaniu rzetelnych i dok³adnych danych. Informacja i odniesienie przestrzenne s¹ istotnymi elementami wszystkich etapów prac geodezyjnych i konstrukcyjnych. Skaner laserowy Focus3D X 130 i X 330 firmy FARO, który oferuje zasiêg skanowania 130 m (X 130) i 330 m (X 330), posiada zintegrowany odbiornik GPS i umo liwia skanowanie przy bezpośrednim świetle s³onecznym, doskonale nadaje siê do zadañ w terenie, usprawniaj¹c pracê, zwiêkszaj¹c szybkośæ i wydajnośæ procesów, dostarczaj¹c dok³adne dane oraz spe³niaj¹c wymagania prawne. Zastosowania Skanowanie wielkogabarytowych lub odleg³ych obiektów Niezwykle du y zasiêg skanera Focus3D X 130 i X 330 umo liwia ³atwe skanowanie i analizê wszelkiego rodzaju wysokich, d³ugich lub trudno dostêpnych obiektów. Nadzór projektowy Prace obejmuj¹ce wykonywanie wykopów, mostów, wie, kopalni odkrywkowych, dróg, torów kolejowych, zbiorników wodnych, zapór, ruroci¹gów itp., wymagaj¹ precyzyjnego monitorowania poszczególnych etapów, aby spe³niæ wymagania projektu. Monitorowanie odkszta³ceñ Ustalanie, czy kontrolowana konstrukcja lub obiekt zmienia kszta³t lub porusza siê. Oszczêdnośæ czasu oraz zmniejszenie zakresu powtórnych prac w trakcie budowy. Obliczenia mas. Pomiar ilości materia³ów sypkich zgromadzonych np. na barkach, w silosach lub magazynach wymaga regularnego określania objêtości. Skanowanie laserowe umo liwia szybkie, dok³adne i rzetelne obliczenia. Korzyści Czasooszczêdne, szybkie, proste i kompleksowe rejestrowanie aktualnych informacji o kszta³cie i gabarycie obiektu. Zapisywanie cyfrowych danych 3D w czasie rzeczywistym, analiza materia³ów, objêtości, struktur i topografii. Niezwykle du y zasiêg przek³ada siê na rozbudowane rejestrowanie i szybkie zapisywanie danych o wysokiej rozdzielczości, zwiêkszaj¹c wydajnośæ pracy u ytkowników.

4 Architektura, BIM (modelowanie informacji o budynku) oraz in ynieria l¹dowa Dokumentacja za dotkniêciem palca Skaner Focus3D firmy FARO jest wydajnym narzêdziem w rêkach architektów i in ynierów budownictwa, które umo liwia tworzenie szybkiej, spójnej i precyzyjnej dokumentacji aktualnego stanu dowolnych budynków oraz placów budowy. Wa ¹c zaledwie piêæ kilogramów, skaner Focus3D doskonale sprawdza siê jako urz¹dzenie przenośne na placu budowy. Pozwala kompleksowo, szybko i oszczêdnie rejestrowaæ wykopy fundamentowe, szkielety budynków oraz kompletne budynki w 3D. Zastosowania Kontrola fasad Trójwymiarowa kontrola szkieletów budynków oraz elementów fasad przed monta em koñcowym. Analiza konstrukcji Szybka i oszczêdna kontrola określonych obci¹ alności konstrukcji nośnych oraz ich zu ycia. Monitorowanie postêpu prac budowlanych Bezproblemowe przechwytywanie i monitorowanie postêpu prac budowlanych dla celów prawnych i technicznych. Obiekty architektury Precyzyjne rejestrowanie geometrii istniej¹cych obiektów na potrzeby modyfikacji lub rozbudowy. Kontrola komponentów o dowolnych kszta³tach Precyzyjna kontrola wymiarowa z³o onych komponentów, takich jak elementy o dowolnych kszta³tach. Korzyści Szybkie, proste i kompleksowe rejestrowanie aktualnego stanu budynków oraz placów budów. Natychmiastowa obróbka danych we wszystkich popularnych programach CAD. atwe porównywanie odstêpstw na etapie procesu budowlanego oraz w trakcie odbioru koñcowego. SCENE WebShare Cloud umo liwia ³atwe i bezpieczne udostêpnianie on-line danych skanowania przez Internet. Rewolucyjny stosunek mo liwości do ceny.

5 Bran a przetwórcza i cyfrowe fabryki Oszczêdnośæ czasu i pieniêdzy Obiekty techniczne, takie jak rafinerie, elektrownie czy zak³ady produkcyjne, to z³o one konstrukcje, których modernizacja, remont lub rozbudowa wymagaj¹ dok³adnych danych CAD 3D. Skaner FARO Focus3D pozwala ³atwo, precyzyjnie i w ca³ości rejestrowaæ kompletne i precyzyjne dane powykonawcze 3D. Zastosowania Modyfikacje i rozbudowy Precyzyjna dokumentacja 3D aktualnego stanu nieruchomości jako podstawa do planowania modyfikacji i rozbudowy. Produkcja poza zak³adem macierzystym. Mo liwośæ precyzyjnej zabudowy dziêki dok³adnym danym 3D CAD i kontroli wymiarowej. Asset Management Uproszczenie zarz¹dzania i utrzymania obiektu dziêki kompleksowej dokumentacji 3D. Szkolenia Wirtualny dostêp do oddalonych obiektów umo liwia prowadzenie szkoleñ i symulacji na odleg³ośæ. Nadzorowanie zak³adu Lepsza koordynacja miêdzy ró nymi bran ami, a tak e kompleksowa dokumentacja i nadzór nad wszystkimi pracami. Korzyści Niezwyk³a oszczêdnośæ czasu i wysoka wiernośæ dokumentacji 3D z³o onych zak³adów i instalacji przemys³owych. Minimalizacja ryzyka w projektach dotycz¹cych nieu ytków poprzemys³owych przy utrudnionym lub kosztownym dostêpie i napiêtym harmonogramie. Mo liwośæ skrócenia harmonogramu prac o 10%. Wydajna kontrola i monitorowanie przepisów dotycz¹cych BHP i ochrony środowiska.

6 Kontrola czêści i in ynieria odwrotna Rzeczywiste wymiary na skanie 3D Tradycyjne urz¹dzenia pomiarowe szybko okazuj¹ siê niewystarczaj¹ce, szczególnie w przypadku bardzo du ych lub bardzo skomplikowanych elementów i kszta³tów. Skaner Focus3D pozwala precyzyjnie rejstrowaæ, kontrolowaæ i przeprojektowaæ nawet najtrudniejsze obiekty. Zastosowania In ynieria odwrotna Modele produktów i komponentów, dla których nie ma planów konstrukcyjnych i/lub danych CAD. Przebudowa wnêtrz Precyzyjna dokumentacja 3DCAD skomplikowanych wnêtrz statków, samochodów lub samolotów jako podstawa do planowania przebudowy. Dokumentacja produkcyjna Kompletna dokumentacja 3D postêpu prac produkcyjnych z³o onych elementów maszyn. Kontrola jakości Precyzyjna dokumentacja 3D oraz kontrola wymiarów wielkogabarytowych i z³o onych komponentów, takich jak ³opaty wirników, turbiny, śruby okrêtowe itp. Korzyści Oszczêdne, szybkie i dok³adne rejestrowanie geometrii powykonawczej wielkogabarytowych obiektów w 3D. Kontrola automatyczna w czasie obróbki umo liwia kompleksow¹ inspekcjê 3D i monitorowanie komponentów. Kompleksowa wczesna kontrola jakości 3D ogranicza ilośæ odpadów i koniecznośæ powtórnej obróbki.

7 Facility oraz Asset Management Wysoka wydajnośæ procesów Trójwymiarowe dane budynku stanowi¹ cenn¹ pomoc dla administratorów obiektów w zarz¹dzaniu infrastruktur¹ techniczn¹ i nieruchomościami. Skaner FARO Focus3D umo liwia tworzenie kompletnej i precyzyjnej dokumentacji 3D aktualnego stanu budynków lub placów budowy wraz z wyposa eniem. Skaner Focus3D niezwykle u³atwia rejestrowanie niezbêdnych informacji. Dane skanowania mo na wykorzystaæ do zarz¹dzania budynkiem, wykrywania kolizji przy modernizacji, tworzenia dokumentacji powykonawczej na potrzeby modelowania CAD i innych zadañ projektowania. Zastosowania Dokumentacja Skaner Focus3D precyzyjnie rejestruje dane inwentaryzacyjne potrzebne zarz¹dcom obiektów, takie jak sytuacja konstrukcyjna zak³adu produkcyjnego czy media w budynku biurowym. Planowanie zmian konstrukcyjnych Dane skanowania dostarczaj¹ dok³adny trójwymiarowy model aktualnego stanu budynku. Na ich podstawie zarz¹dcy obiektów mog¹ przeanalizowaæ mo liwości wykorzystania pomieszczeñ przed rozpoczêciem w³aściwego planowania. Planowanie zmian technicznych Model wirtualny umo liwia wcześniejsze przedstawienie i sprawdzenie zmian infrastruktury technicznej, w tym instalacji rurowych, kana³ów wentylacyjnych oraz linii elektroenergetycznych. Daje to solidn¹ podstawê do sporz¹dzenia projektu zmian. Korzyści Kompletna i precyzyjna dokumentacja 3D aktualnego stanu budynków i placów budowy. Szczególnie przydatny dla zarz¹dców obiektów, architektów, in ynierów budowlanych, rzeczoznawców budowlanych i geodetów. Stanowi optymaln¹ podstawê do planowania i realizacji projektów budowlanych oraz zarz¹dzania nieruchomościami.

8 Przemys³ stoczniowy Ciê kie warunki przemys³owe Skanowanie laserowe 3D jest stosowane w in ynierii wodnej jako pomoc przy monta u oraz jako element wspomagaj¹cy prace remontowe i modernizacyjne. Aby zapewniæ dok³adne dopasowanie elementów, nale y nieustannie wykonywaæ pomiary na wszystkich etapach procesu produkcyjnego. Zastosowania Dokumentacja powykonawcza Skanowanie laserowe 3D umo liwia stworzenie cyfrowego modelu kad³uba okrêtowego oraz innych komponentów w sytuacji, gdy oryginalne rysunki nie s¹ dostêpne lub s¹ nieprecyzyjne (co jest czêst¹ sytuacj¹ w przypadku starych okrêtów). Doposa enie w system oczyszczania wód balastowych (BWT) Nowe przepisy prawne wymagaj¹ zastosowania na statkach pe³nomorskich systemu oczyszczania wód balastowych (BWT). Skanowanie laserowe 3D umo liwia wykonanie pomiaru w ograniczonej przestrzeni maszynowni oraz pozyskanie rzetelnych danych koniecznych do doposa enia okrêtu w odpowiednie urz¹dzenia. Naprawy okrêtów Skanowanie laserowe 3D, dziêki umo liwieniu szybkiej i dok³adnej kontroli czêści okrêtu w trakcie naprawy, mo e zostaæ wykorzystane do weryfikacji parametrów monta owych w celu zapewnienia prawid³owego dopasowania elementów. Korzyści Szybka i niezawodna technologia rejestrowania stanu powykonawczego w maszynowniach i pomieszczeniach pomp. Pe³ny, trójwymiarowy opis rzeczywistych warunków. Minimalizacja ryzyka w projektach przy utrudnionym dostêpie i napiêtym harmonogramie.

9 Badania kryminalistyczne Urz¹dzenie do zadañ w terenie Szybki i dok³adny skaner Focus3D to idealne urz¹dzenie do szybkiego i kompleksowego skanowania 3D na miejscach przestêpstw lub wypadków, do sporz¹dzania dokumentacji szkód ubezpieczeniowych i testów bezpieczeñstwa biernego pojazdów. Skaner pozwala na wykonanie prac, które wcześniej wymaga³y tygodni w przeci¹gu kilku godzin. Urz¹dzenie rejestruje wszystkie szczegó³y istotne dla rekonstrukcji zdarzenia. Dodatkowo, w celu przygotowania odpowiednich zasad bezpieczeñstwa dla danego zdarzenia, skan laserowy umo liwia utworzenie odpowiedniej informacji topograficznej 3D. Zastosowania Analiza i dzia³ania kryminalistyczne w miejscu przestêpstwa Skaner Focus3D umo liwia szybsze i ³atwiejsze tworzenie kompleksowej analizy śledczej. Rekonstrukcja trajektorii pocisku Mo liwośæ szybkiej i dok³adnej rekonstrukcji trajektorii pocisku dziêki po³¹czeniu tradycyjnych metod śledczych z najnowsz¹ technologi¹ skanowania laserowego. Badanie i analiza miejsc wypadków Skanery laserowe FARO pozwalaj¹ zabezpieczaæ, wyjaśniaæ i analizowaæ wypadki drogowe i ich przyczyny oraz skutki, szybko dostarczaj¹c rzetelne wyniki. Bezpieczeñstwo bierne pojazdów Zmniejszenie konsekwencji wypadków dziêki zastosowaniu skanerów laserowych do testowania systemów bezpieczeñstwa biernego mo e mieæ decyduj¹ce znaczenie dla prze ycia pasa erów. Wyjaśnianie przyczyn po arów Szczegó³owa rekonstrukcja okoliczności po aru. Korzyści Szybkie, dok³adne i rzetelne dane. Autentyczne, pe³ne i precyzyjne kopie 3D stanu faktycznego. Powtarzalna dokumentacja 3D za dotkniêciem palca. atwa konwersja utworzonych obrazów do formatu ortofotografii oraz CAD. Bezpieczny nośnik danych w postaci karty SD.

10 Ochrona zabytków i archeologia Przywracanie dawnej świetności Skaner FARO Focus3D umo liwia tworzenie kompletnej i szczegó³owej dokumentacji 3D obiektów zabytkowych i wykopalisk, co jest szczególnie przydatne podczas prac renowacyjnych i analiz naukowych przy zabezpieczaniu chronionych budynków oraz do wirtualnej prezentacji historycznych miejsc. Zintegrowany kolorowy aparat fotograficzny pozwala natychmiast tworzyæ realistyczne obrazy 3D. Zastosowania Rekonstrukcja Szczegó³owe dane 3D umo liwiaj¹ odtworzenie oryginalnego wygl¹du elementów miejsc zabytkowych lub obiektów archeologicznych. Renowacja Tworzenie modeli 3D w celu odrestaurowania lub zabezpieczenia oryginalnego charakteru budynku bez konieczności wykorzystania rusztowania. Konserwacja Precyzyjna dokumentacja CAD 3D umo liwia ochronê i zabezpieczenie materia³u i zbiorów historycznych i architektonicznych. Korzyści Proste, szybkie i kompleksowe rejestrowanie aktualnego stanu miejsc historycznych lub obiektów archeologicznych. Cyfrowe dokumentowanie z³o onych kszta³tów budynków historycznych w 3D, z zachowaniem wysokiego poziomu szczegó³owości. Poszerzone mo liwości rejestrowania danych du ych obiektów oraz funkcja zdalnego ³¹czenia wielu zestawów danych. Idealne narzêdzie, przydatne szczególnie w sytuacji braku aktualnych planów budowlanych.

11 Facility SCENE oraz WebShare Asset Management Cloud & App Center oferuj¹ca u ytkownikom ³atwy dostêp do dokumentacji 3D. Praca z intuicyjnym interfejsem u ytkownika nie wymaga szkolenia technicznego ani specjalistycznych umiejêtności w zakresie skanowania laserowego 3D. Dane cyfrowe, w tym dokumentacja 3D, czêsto musz¹ byæ dostêpne dla wielu ró nych uczestników projektu. Wcześniej u ytkownicy posiadaj¹cy w³asny serwer internetowy mogli prezentowaæ projekty skanów laserowych klientom i partne - rom, wykorzystuj¹c oprogramowanie SCENE WebShare. Dziś firma FARO oferuje znacznie wiêcej - serwis SCENE WebSha - re Cloud, us³ugê hostingow¹ obejmuj¹c¹ wiele pakietów w zró nicowanych cenach. Cechy atwe udostêpnianie danych oraz wspó³praca Najwy szy osi¹galny poziom bezpieczeñstwa Spójne pomiary i komentarze Obs³uga urz¹dzeñ mobilnych Zachêcamy do odwiedzenia serwera demonstracyjnego: App Center - sklep online Nowy sklep online do oprogramowania FARO Sklep ten oferuje u ytkownikom wykorzystuj¹cym chmury punktów ró norakie aplikacje programowe. Podzielony jest on na dwa g³ówne dzia³y: wtyczki do programów, progra - my samodzielne.

12 SCENE Automatyczny zapis skanów Rozmieszczanie skanu bazuje na automatycz - nym wykrywaniu krawêdzi, punktów naro nych i p³aszczyzn. Integracja SCENE WebShare Cloud Tworzy dane SCENE WebShare Cloud i publi - kuje je przez Internet. atwe opracowywanie projektów z du ¹ ilości¹ skanów Super wyraźna wizualizacja Nowy balans kolorów wraz z innowacyjnym super próbkowaniem w widoku 3D umo liwia bardzo wyraźn¹, pe³n¹ szczegó³ów wizualizacjê wyko - nywanych projektów. Dziêki dedykowanej technologii bazodano - wej oprogramowanie SCENE jest przygotowane do administrowania nieograniczon¹ ilości¹ danych. Jego wysoce zaawansowane narzêdzia pozwalaj¹ na efektywne przetwa- rzanie nawet projektów z du ¹ ilości¹ zeskanowanych danych. Ujednolicanie chmury punktów Wtyczki rozszerzaj¹ce funkcjonalnośæ Unikalny interfejs wtyczek umo liwia u ytkowni kom rozbudowanie funkcjonalności programu - SCENE poprzez instalacjê dodatkowych apli kacji. Wszystkie aktualnie dostêpne programy - znajduj¹ siê w internetowej witrynie Centrum aplikacji 3D FARO. Funkcja ta zmniejsza liczbê zbêdnych punk - tów skanowania w nak³adaj¹cych siê ob - szarach chmury punktów. Zmniejszenie ilości danych usprawni³o ca³kowity proces obróbki od programu SCENE a po koñcowy wynik, uzyskiwany za pomoc¹ oprogramowania Rzeczywistośæ wirtualna Oprogramowanie SCENE zaprojektowano specjalnie dla wszystkich skanerów laserowych FARO. Program sprawnie i z ³atwości¹ przetwarza i zarz¹dza danymi skanowania, wykorzystuj¹c automatyczne rozpoznawanie obiektów i rejestracjê skanów. Oprogramowanie SCENE jest niezwykle proste w obs³u - dze i umo liwia automatyczne ³¹czenie skanów. Powsta - ³a w ten sposób chmura punktów mo e zostaæ wyświe - tlona w trzech wymiarach. Wszystkie skany s¹ dostêpne w kolorze oraz jako obrazy o wysokim kontraście.

13 AKCESORIA 3D Zestaw akcesorii Focus X 330 3D Zawartośæ zestawu: skaner Focus X330, akumulator PowerBlock, ³adowarka Power Dock, karta pamiêci SD 32 GB, czytnik kart SD, koperta na kartê SD, zestaw do czyszczenia elementów optycznych, zasilacz, ³adowarka samochodowa, wytrzyma³a aluminiowa os³ona transportowa, szybkoz³¹cze Panorama, wytrzyma³a walizka transportowa z kó³kami, licencja oprogramowania SCENE, umowa serwisowa na 1 rok oraz umowa serwisowa na oprogramowanie SCENE. Statywy Lekki statyw Umo liwia zamocowanie na dowolnym elemencie, np. kolumnie, ramieniu robota, szynie itp. Statyw geodezyjny Statyw z regulacj¹ wysokości. Elementy z anodowanego aluminium lub drewna s¹ odporne na dzia³anie czynników atmosferycznych. Szybkoz³¹cze Panorama Przystosowane do standardowych statywów fotograficznych ze śrub¹ 3/8 oraz statywów geodezyjnych ze śrub¹ 5/8. Adapter TMS Dziêki dwóm standardowym śrubom mo na zamocowaæ dwa pryzmaty, które umo liwiaj¹ szybkie ustalenie pozycji skanera. Zawsze pod rêk¹ Oprócz wodoszczelnej i niezwykle wytrzyma³ej walizki Pelicase, wyposa onej w wiele schowków na wa ne akcesoria, oferujemy tak e lekk¹ i eleganck¹ walizkê Rimowa oraz ergonomiczny plecak wraz z mocowaniem statywu.

14 JRC 3D Reconstructor JRC 3D Reconstructor to pakiet oprogramowania do ³atwego I szybkiego przetwarzania trójwymiarowych danych pochodz¹cych z ró nego typu skanerów laserowych. Pozwala na ³atw¹ integracjê danych pochodz¹cych z ró nych typów pomiarów w uk³adach kartezjañskich. Aplikacja pozwala na pe³ne przetworzenie danych od z³o enia skanów na podstawie punktów referencyjnych, georeferncji przez zaawansowane filtrowanie i edycjê a po stworzenie siatek kompatybilnych z programami CAD. Jest to idealne narzêdzie do integracji pomiarów ze skanerów laserowych Topcon, Faro a tak e tachimetrów skanuj¹cych z serii IS. Dane zebrane w taki sposób mo na ³atwo po³¹czyæ ze zdjêciami lub modelami pochodz¹cymi z wysokorozdzielczej. Unikaln¹ cech¹ oprogramowania Reconstructor jest funkcja wirtualnego skanu. Funkcja ta pozwala na niezwykle ³atwe i szybkie przetworzenie nieskoordynowanych chmur punktów w jeden wspólny, regularny model. Pakiety oprogramowania JRC Reconstructor Full JRC Reconstructor Full, to najwy szy pakiet o najszerszych mo liwościach. Posiada mo liwośæ importu danych z skanerów laserowych wiêkszości producentów oraz z wielu formatów wymiany danych. Narzêdzia rozszerzone dostêpne w tym pakiecie: Nak³adanie wysokorozdzielczej tekstury - nak³ada wysokorozdzielcz¹, kolorow¹ teksturê pochodz¹c¹ ze zdjêcia na trójwymiarowy model. Skan wirtualny - Bardzo przydatne narzêdzie do ³¹czenia w jednym pliku skanów z ró nych po³o eñ skanera lub pochodz¹cych ró nych urz¹dzeñ. Inspekcja - narzêdzie do tworzenia kolorowych map przemieszczeñ. Kontrola - s³u y do automatycznej korekcji zjawiska paralaksy-narzêdzie dedykowane dla Faro Photon- pozwalaj¹ce na znaczne zwiêkszenie jakości tekstur. Kartograficzne systemy wspó³rzêdnych - pozwala na wpisanie elementu w uk³ad wspó³rzêdnych globalnych. Import - Eksport Import 3D - FARO (*.fls) oraz wszystkie skanery naziemne i mobilne, chmury typu generic (ASCII, LAS,binarny, ASCII) modele 3D (VRML, 3DS). Import 2D - (JPG, PNG, BMP). Eksport 3D - dane 3D (ASCII, PTC, VRML, 3DS, DXF). Eksport 2D - (JPG, PNG, BMP), polilinie i przekroje DXF.

15 JRC 3D Reconstructor JRC Reconstructor Construction FARO Modu³ dedykowany dla firm które zajmuj¹ siê konstrukcjami i technicznymi zagadnieniami pomiarów budowlanych. Rozszerzony pakiet narzêdzi: Skan wirtualny - Bardzo przydatne narzêdzie do ³¹czenia w jednym pliku skanów z ró nych po³o eñ skanera lub pochodz¹cych ró nych urz¹dzeñ. Inspekcja - narzêdzie do tworzenia kolorowych map przemieszczeñ. Import - Eksport Import 3D : FARO (*.fls), chmury typu generic (ASCII, binarny ASCII), modele 3D (VRML, 3DS). Eksport 3D : dane 3D (ASCII, PTC, VRML, 3DS, DXF). Eksport 2D : (JPG, PNG, BMP), polilinie i przekroje DXF. JRC Reconstructor Heritage Modu³ dedykowany dla firm zwi¹zanych z pracami rekonstruktorskimi, archelogicznymi i wszelkimi pracami zwi¹zanymi z zabytkami.narzêdzia rozszerzone dostêpne w tym pakiecie: Skan wirtualny - Bardzo przydatne narzêdzie do ³¹czenia w jednym pliku skanów z ró nych po³o eñ skanera lub pochodz¹cych ró nych urz¹dzeñ. Inspekcja - narzêdzie do tworzenia kolorowych map przemieszczeñ. Kontrola - s³u y do automatycznej korekcji zjawiska paralaksy-narzêdzie dedykowane dla Faro Photon- pozwalaj¹ce na znaczne zwiêkszenie jakości tekstur. Nak³adanie wysokorozdzielczej tekstury - nak³ada wysokorozdzielcz¹, kolorow¹ teksturê pochodz¹c¹ ze zdjêcia na trójwymiarowy model. Import 3D - FARO (*.fls) oraz wszystkie skanery naziemne i mobilne, chmury typu generic (ASCII, LAS,binarny, ASCII) modele 3D (VRML, 3DS). Eksport 3D : dane 3D (ASCII, PTC, VRML, 3DS, DXF). Eksport 2D : (JPG, PNG, BMP), polilinie i przekroje DXF. JRC Reconstructor Mining FARO Modu³ dla firm zwi¹zanych z przemys³em wydobywczym. Narzêdzia rozszerzone dostêpne tylko w tym module: Siatka topograficzna - narzêdzie pozwalaj¹ce w ³atwy sposób stworzyæ cyfrowy model terenu. Wytnij i wype³nij - narzêdzie pozwalaj¹ce na bardzo szybka analizê ró nic w objêtości pomiêdzy danymi zebranymi w ró nym czasie. Import 3D - FARO (*.fls) oraz wszystkie skanery naziemne i mobilne, chmury typu generic (ASCII, LAS,binarny, ASCII) modele 3D (VRML, 3DS). Eksport 3D : dane 3D (ASCII, PTC, VRML, 3DS, DXF). Eksport 2D : (JPG, PNG, BMP), polilinie i przekroje DXF.

16 Metoda wykonywania pomiarów Dane techniczne Faro Focus 3D X 130 i X 330 Odleg³ośæ Skaner wysy³a wi¹zkê laserow¹ w kierunku obiektu, który odbija j¹ az powrotem do urz¹dzenia. Odleg³ośæ jest mierzona z milimetrow¹ dok³adności¹ technik¹ przesuniêcia fazowego miêdzy wys³aniem i odebraniem wi¹zki. X 130 X 330 0,6m - 130m wewn¹trz lub na zewn¹trz budynku i promieniu lasera padaj¹cym prostopadle na powierzchniê o wspó³czynniku odbicia równym 90% 0,6 m m wewn¹trz lub na zewn¹trz budynku przy s³abym świetle z otoczenia i promieniu lasera padaj¹cym prostopadle na powierzchniê o wspó³czynniku odbicia równym 90% do punktów / sekundê K¹t pionowy - Lustro odbija wi¹zkê lasera w kierunku pionowym, kieruj¹c j¹ na obiekt. K¹t jest rejestrowany jednocześnie z pomiarem odleg³ości. - K¹t poziomy - Skaner laserowy obraca siê o 360 w p³aszczyźnie poziomej. K¹t poziomy jest rejestrowany jednocześnie z pomiarem odleg³ości. Moc lasera (fala ciągła, Ø) Długość fali klasa I nm Rozbieżność wiązki wielkość typowa 0,19 miliradiana Obliczanie wspó³rzêdnych 3D Odleg³ośæ, k¹t pionowy i k¹t poziomy stanowi¹ wspó³rzêdne biegunowe (d, α, β), które nastêpnie zostaj¹ przekszta³cone na wspó³rzêdne kartezjañskie (x, y, z). Średnica wiązki na wyjściu Nośnik danych Sterowanie skanerem 2,25 mm (kolista) SD, SDHC, SDXC ; w zestawie karta 32 GB Za pomocą ekranu dotykowego Dowiesz siê wiêcej na Świadectwo instrumentu Przed sprzedażą każdy nowy sprzęt jest sprawdzany i w razie potrzeby rektyfikowany - klient otrzymuje świadectwo instrumentu, poświadczające poprawność pracy instrumentu. Gwarancja autoryzowanego serwisu Gwarancja w Polsce. Podstawą do respektowania warunków gwarancji producenta jest posiadanie oryginalnej faktury zakupu, wydanej przez dystrybutora FARO w Polsce - firmę TPI. Klienci zyskują pewność wsparcia w przypadku jakichkolwiek problemów ze sprzętem zarówno w czasie trwania gwarancji jak i po jej upływie. Wszystkie prawa zastrzeżone 02/15. Dokument nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, 1 Kodeksu Cywilnego. Specyfi kacja może zostać zmieniona bez powiadomienia. 25 LAT ZAUFANIE STABILNOŚÆ DOŚWIADCZENIE

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Prospekt informacyjny Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Opis produktu Enterasys Wireless Management Suite (WMS) to wydajna, scentralizowana platforma do zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Odnoszenie sukcesów w procesie rozwoju produktu Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu Zarz¹dzanie cyklem

Bardziej szczegółowo

Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów

Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów Seria MC700 Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów DRUKOWANIE KOPIOWANIE SKANOWANIE FAKSOWANIE 1 FINISZER A4 Kolor/mono Dwustronne

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Riverbed Steelhead Rodzina produktów

Riverbed Steelhead Rodzina produktów Riverbed Rodzina produktów 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI: Rodzina produktów Riverbed Przegląd Przedsiębiorstwa różnej wielkości zaufały rodzinie produktów Riverbed w zakresie akceleracji działania aplikacji

Bardziej szczegółowo

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny drukowanie l kopiowanie I skanowanie I faksowanie I przechowywanie Rewolucja w wydajności biura Nowa generacja urz¹dzeñ wielofunkcyjnych z panelem

Bardziej szczegółowo

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Oferta handlowa Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Outsourcing informatyczny System relacji z klientem CRM System zarz¹dzania zasobami ERP Systemy zarz¹dzania dokumentami DMS

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

INFOSTRADA BIZNESOWA

INFOSTRADA BIZNESOWA INFOSTRADA BIZNESOWA WYGRYWAJ CE STRATEGIE BIZNESOWE DLA INNOWACYJNEJ FIRMY 7 wyzwañ zarz¹dzania Jak wybraæ system odpowiadaj¹cy wyzwaniom wspó³czesnego rynku? Jeœli chcesz w ka dej sytuacji rynkowej mieæ

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Zastosowanie informatyki wspó³czesnej Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2 9 788361 389002 seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Seria wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa inwentaryzacja łodzi rybackiej z Chałup (CHA.32) ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Cyfrowa inwentaryzacja łodzi rybackiej z Chałup (CHA.32) ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Cyfrowa inwentaryzacja łodzi rybackiej z Chałup (CHA.32) ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Gdańsk 2014 Gzowski M., Kulesza M., Hazuka W., Młynarczyk J.,

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Prospekt informacyjny Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Opis produktu Kompletne rozwi¹zanie obejmuj¹ce zarówno fizyczne, jak i wirtualne urz¹dzenia Zestaw opcji

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo