SKANER LASEROWY FARO X 130 / X 330 LAT. Niewielki, lekki, prosty w obsłudze ZAUFANIE STABILNOŚÆ DOŚWIADCZENIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKANER LASEROWY FARO X 130 / X 330 LAT. Niewielki, lekki, prosty w obsłudze ZAUFANIE STABILNOŚÆ DOŚWIADCZENIE"

Transkrypt

1 25 LAT ZAUFANIE STABILNOŚÆ DOŚWIADCZENIE SKANER LASEROWY FARO X 130 / X 330 Niewielki, lekki, prosty w obsłudze Focus X 130 i X 330 to bardzo szybki i kompaktowy skaner 3D umożliwiający tworzenie precyzyjnych i szczegółowych chmur punktów. Dzięki niemu można odwzorować nawet najbardziej skomplikowany obiekt przemysłowy czy architektoniczny. Wbudowany aparat cyfrowy zapewnia pełną dokumentację. precyzyjny i szybki wydajny niewielki, lekki, mobilny intuicyjny w obsłudze

2 FARO Laser Scanner Focus 3D X 330 FARO Laser Scanner Focus Poszerz swoje horyzonty! Firma TPI oferuje idealne rozwi¹zanie umo liwiaj¹ce wykonywanie pomiarów niezale nie od pory dnia i lokalizacji. Nowe funkcje, takie jak: niezwykle du y zasiêg 130 m (X 130) i 330 m (X 330), mo liwośæ skanowania przy bezpośrednim świetle s³onecznym i zintegrowany odbiornik GPS, umo liwiaj¹ u ywanie skanera w terenie, np. do pomiarów geodezyjnych, budowlanych, architektonicznych, na potrzeby ochrony zabytków lub badañ kryminalistycznych. Skaner laserowy FARO rejestruje do miliona punktów pomiarowych na sekundê, tworz¹c precyzyjny, trójwymiarowy obraz otoczenia. Odpowiednie aplikacje w centrum aplikacji 3D FARO umo liwiaj¹ analizê i importowanie tego obrazu do wielu programów. Nasza nowa, niezwykle dogodna us³uga udostêpniania danych: oprogramowanie SCENE Webshare Cloud umo liwia ³atwe i bezpieczne udostêpnianie danych skanowania na potrzeby wspó³pracy i prezentacji w dowolnym miejscu na świecie, bez k³opotliwego utrzymywania serwerów i oprogramowania. extra zasiêg - do 330 m Wyd³u ony zasiêg skanera Focus3D X 330 umo liwia skanowanie laserowe wysokich lub d³ugich obiektów, takich jak: mosty, zapory, prace wykopaliskowe, wie e, s³upy, urawie, fasady itp. extra skanowanie extremalna elastycznośæ podczas skanowania na zewn¹trz, niezale nie od pory dnia i miejsca zastosowania. Nawet przy jasnym świetle s³onecznym. extra bezpieczny Dziêki zastosowaniu lasera klasy 1, skaner Focus X 130 i X 330 gwarantuje bezpieczeñstwo pracy u ytkownika. 3D extra wydajnośæ Du y zasiêg skanera znacznie poprawia wydajnośæ pracy. Pomiary oddalonych lub du ych obiektów, wykopów lub obiektów w trudno dostêpnym terenie, wymagaj¹ mniejszej liczby skanów, dziêki czemu przebiegaj¹ znacznie szybciej i s¹ bardziej dok³adne. extra pozycjonowanie atwe ustalanie po³o enia skanera. Funkcja ta u³atwia proces rejestrowania i pozwala określiæ dok³adny czas i miejsce wykonywania skanów przez u ytkownika. extra pomiary wewn¹trz i na zewn¹trz Przedstawiamy idealne urz¹dzenie do zastosowañ geodezyjnych, BIM, tworzenia dokumentacji 3D, nadzoru budowlanego, in ynierii odwrotnej, konserwacji zabytków i gromadzenia dokumentacji kryminalistycznej na miejscach przestêpstw dziêki prostej obs³udze i zwartej konstrukcji skaner Focus3D znakomicie nadaje siê do wszelkich zastosowañ.

3 GEODEZJA Poszerz swoje horyzonty! Bran e takie jak geodezja, budownictwo, in ynieria l¹dowa oraz BIM bazuj¹ na szybkim pozyskiwaniu rzetelnych i dok³adnych danych. Informacja i odniesienie przestrzenne s¹ istotnymi elementami wszystkich etapów prac geodezyjnych i konstrukcyjnych. Skaner laserowy Focus3D X 130 i X 330 firmy FARO, który oferuje zasiêg skanowania 130 m (X 130) i 330 m (X 330), posiada zintegrowany odbiornik GPS i umo liwia skanowanie przy bezpośrednim świetle s³onecznym, doskonale nadaje siê do zadañ w terenie, usprawniaj¹c pracê, zwiêkszaj¹c szybkośæ i wydajnośæ procesów, dostarczaj¹c dok³adne dane oraz spe³niaj¹c wymagania prawne. Zastosowania Skanowanie wielkogabarytowych lub odleg³ych obiektów Niezwykle du y zasiêg skanera Focus3D X 130 i X 330 umo liwia ³atwe skanowanie i analizê wszelkiego rodzaju wysokich, d³ugich lub trudno dostêpnych obiektów. Nadzór projektowy Prace obejmuj¹ce wykonywanie wykopów, mostów, wie, kopalni odkrywkowych, dróg, torów kolejowych, zbiorników wodnych, zapór, ruroci¹gów itp., wymagaj¹ precyzyjnego monitorowania poszczególnych etapów, aby spe³niæ wymagania projektu. Monitorowanie odkszta³ceñ Ustalanie, czy kontrolowana konstrukcja lub obiekt zmienia kszta³t lub porusza siê. Oszczêdnośæ czasu oraz zmniejszenie zakresu powtórnych prac w trakcie budowy. Obliczenia mas. Pomiar ilości materia³ów sypkich zgromadzonych np. na barkach, w silosach lub magazynach wymaga regularnego określania objêtości. Skanowanie laserowe umo liwia szybkie, dok³adne i rzetelne obliczenia. Korzyści Czasooszczêdne, szybkie, proste i kompleksowe rejestrowanie aktualnych informacji o kszta³cie i gabarycie obiektu. Zapisywanie cyfrowych danych 3D w czasie rzeczywistym, analiza materia³ów, objêtości, struktur i topografii. Niezwykle du y zasiêg przek³ada siê na rozbudowane rejestrowanie i szybkie zapisywanie danych o wysokiej rozdzielczości, zwiêkszaj¹c wydajnośæ pracy u ytkowników.

4 Architektura, BIM (modelowanie informacji o budynku) oraz in ynieria l¹dowa Dokumentacja za dotkniêciem palca Skaner Focus3D firmy FARO jest wydajnym narzêdziem w rêkach architektów i in ynierów budownictwa, które umo liwia tworzenie szybkiej, spójnej i precyzyjnej dokumentacji aktualnego stanu dowolnych budynków oraz placów budowy. Wa ¹c zaledwie piêæ kilogramów, skaner Focus3D doskonale sprawdza siê jako urz¹dzenie przenośne na placu budowy. Pozwala kompleksowo, szybko i oszczêdnie rejestrowaæ wykopy fundamentowe, szkielety budynków oraz kompletne budynki w 3D. Zastosowania Kontrola fasad Trójwymiarowa kontrola szkieletów budynków oraz elementów fasad przed monta em koñcowym. Analiza konstrukcji Szybka i oszczêdna kontrola określonych obci¹ alności konstrukcji nośnych oraz ich zu ycia. Monitorowanie postêpu prac budowlanych Bezproblemowe przechwytywanie i monitorowanie postêpu prac budowlanych dla celów prawnych i technicznych. Obiekty architektury Precyzyjne rejestrowanie geometrii istniej¹cych obiektów na potrzeby modyfikacji lub rozbudowy. Kontrola komponentów o dowolnych kszta³tach Precyzyjna kontrola wymiarowa z³o onych komponentów, takich jak elementy o dowolnych kszta³tach. Korzyści Szybkie, proste i kompleksowe rejestrowanie aktualnego stanu budynków oraz placów budów. Natychmiastowa obróbka danych we wszystkich popularnych programach CAD. atwe porównywanie odstêpstw na etapie procesu budowlanego oraz w trakcie odbioru koñcowego. SCENE WebShare Cloud umo liwia ³atwe i bezpieczne udostêpnianie on-line danych skanowania przez Internet. Rewolucyjny stosunek mo liwości do ceny.

5 Bran a przetwórcza i cyfrowe fabryki Oszczêdnośæ czasu i pieniêdzy Obiekty techniczne, takie jak rafinerie, elektrownie czy zak³ady produkcyjne, to z³o one konstrukcje, których modernizacja, remont lub rozbudowa wymagaj¹ dok³adnych danych CAD 3D. Skaner FARO Focus3D pozwala ³atwo, precyzyjnie i w ca³ości rejestrowaæ kompletne i precyzyjne dane powykonawcze 3D. Zastosowania Modyfikacje i rozbudowy Precyzyjna dokumentacja 3D aktualnego stanu nieruchomości jako podstawa do planowania modyfikacji i rozbudowy. Produkcja poza zak³adem macierzystym. Mo liwośæ precyzyjnej zabudowy dziêki dok³adnym danym 3D CAD i kontroli wymiarowej. Asset Management Uproszczenie zarz¹dzania i utrzymania obiektu dziêki kompleksowej dokumentacji 3D. Szkolenia Wirtualny dostêp do oddalonych obiektów umo liwia prowadzenie szkoleñ i symulacji na odleg³ośæ. Nadzorowanie zak³adu Lepsza koordynacja miêdzy ró nymi bran ami, a tak e kompleksowa dokumentacja i nadzór nad wszystkimi pracami. Korzyści Niezwyk³a oszczêdnośæ czasu i wysoka wiernośæ dokumentacji 3D z³o onych zak³adów i instalacji przemys³owych. Minimalizacja ryzyka w projektach dotycz¹cych nieu ytków poprzemys³owych przy utrudnionym lub kosztownym dostêpie i napiêtym harmonogramie. Mo liwośæ skrócenia harmonogramu prac o 10%. Wydajna kontrola i monitorowanie przepisów dotycz¹cych BHP i ochrony środowiska.

6 Kontrola czêści i in ynieria odwrotna Rzeczywiste wymiary na skanie 3D Tradycyjne urz¹dzenia pomiarowe szybko okazuj¹ siê niewystarczaj¹ce, szczególnie w przypadku bardzo du ych lub bardzo skomplikowanych elementów i kszta³tów. Skaner Focus3D pozwala precyzyjnie rejstrowaæ, kontrolowaæ i przeprojektowaæ nawet najtrudniejsze obiekty. Zastosowania In ynieria odwrotna Modele produktów i komponentów, dla których nie ma planów konstrukcyjnych i/lub danych CAD. Przebudowa wnêtrz Precyzyjna dokumentacja 3DCAD skomplikowanych wnêtrz statków, samochodów lub samolotów jako podstawa do planowania przebudowy. Dokumentacja produkcyjna Kompletna dokumentacja 3D postêpu prac produkcyjnych z³o onych elementów maszyn. Kontrola jakości Precyzyjna dokumentacja 3D oraz kontrola wymiarów wielkogabarytowych i z³o onych komponentów, takich jak ³opaty wirników, turbiny, śruby okrêtowe itp. Korzyści Oszczêdne, szybkie i dok³adne rejestrowanie geometrii powykonawczej wielkogabarytowych obiektów w 3D. Kontrola automatyczna w czasie obróbki umo liwia kompleksow¹ inspekcjê 3D i monitorowanie komponentów. Kompleksowa wczesna kontrola jakości 3D ogranicza ilośæ odpadów i koniecznośæ powtórnej obróbki.

7 Facility oraz Asset Management Wysoka wydajnośæ procesów Trójwymiarowe dane budynku stanowi¹ cenn¹ pomoc dla administratorów obiektów w zarz¹dzaniu infrastruktur¹ techniczn¹ i nieruchomościami. Skaner FARO Focus3D umo liwia tworzenie kompletnej i precyzyjnej dokumentacji 3D aktualnego stanu budynków lub placów budowy wraz z wyposa eniem. Skaner Focus3D niezwykle u³atwia rejestrowanie niezbêdnych informacji. Dane skanowania mo na wykorzystaæ do zarz¹dzania budynkiem, wykrywania kolizji przy modernizacji, tworzenia dokumentacji powykonawczej na potrzeby modelowania CAD i innych zadañ projektowania. Zastosowania Dokumentacja Skaner Focus3D precyzyjnie rejestruje dane inwentaryzacyjne potrzebne zarz¹dcom obiektów, takie jak sytuacja konstrukcyjna zak³adu produkcyjnego czy media w budynku biurowym. Planowanie zmian konstrukcyjnych Dane skanowania dostarczaj¹ dok³adny trójwymiarowy model aktualnego stanu budynku. Na ich podstawie zarz¹dcy obiektów mog¹ przeanalizowaæ mo liwości wykorzystania pomieszczeñ przed rozpoczêciem w³aściwego planowania. Planowanie zmian technicznych Model wirtualny umo liwia wcześniejsze przedstawienie i sprawdzenie zmian infrastruktury technicznej, w tym instalacji rurowych, kana³ów wentylacyjnych oraz linii elektroenergetycznych. Daje to solidn¹ podstawê do sporz¹dzenia projektu zmian. Korzyści Kompletna i precyzyjna dokumentacja 3D aktualnego stanu budynków i placów budowy. Szczególnie przydatny dla zarz¹dców obiektów, architektów, in ynierów budowlanych, rzeczoznawców budowlanych i geodetów. Stanowi optymaln¹ podstawê do planowania i realizacji projektów budowlanych oraz zarz¹dzania nieruchomościami.

8 Przemys³ stoczniowy Ciê kie warunki przemys³owe Skanowanie laserowe 3D jest stosowane w in ynierii wodnej jako pomoc przy monta u oraz jako element wspomagaj¹cy prace remontowe i modernizacyjne. Aby zapewniæ dok³adne dopasowanie elementów, nale y nieustannie wykonywaæ pomiary na wszystkich etapach procesu produkcyjnego. Zastosowania Dokumentacja powykonawcza Skanowanie laserowe 3D umo liwia stworzenie cyfrowego modelu kad³uba okrêtowego oraz innych komponentów w sytuacji, gdy oryginalne rysunki nie s¹ dostêpne lub s¹ nieprecyzyjne (co jest czêst¹ sytuacj¹ w przypadku starych okrêtów). Doposa enie w system oczyszczania wód balastowych (BWT) Nowe przepisy prawne wymagaj¹ zastosowania na statkach pe³nomorskich systemu oczyszczania wód balastowych (BWT). Skanowanie laserowe 3D umo liwia wykonanie pomiaru w ograniczonej przestrzeni maszynowni oraz pozyskanie rzetelnych danych koniecznych do doposa enia okrêtu w odpowiednie urz¹dzenia. Naprawy okrêtów Skanowanie laserowe 3D, dziêki umo liwieniu szybkiej i dok³adnej kontroli czêści okrêtu w trakcie naprawy, mo e zostaæ wykorzystane do weryfikacji parametrów monta owych w celu zapewnienia prawid³owego dopasowania elementów. Korzyści Szybka i niezawodna technologia rejestrowania stanu powykonawczego w maszynowniach i pomieszczeniach pomp. Pe³ny, trójwymiarowy opis rzeczywistych warunków. Minimalizacja ryzyka w projektach przy utrudnionym dostêpie i napiêtym harmonogramie.

9 Badania kryminalistyczne Urz¹dzenie do zadañ w terenie Szybki i dok³adny skaner Focus3D to idealne urz¹dzenie do szybkiego i kompleksowego skanowania 3D na miejscach przestêpstw lub wypadków, do sporz¹dzania dokumentacji szkód ubezpieczeniowych i testów bezpieczeñstwa biernego pojazdów. Skaner pozwala na wykonanie prac, które wcześniej wymaga³y tygodni w przeci¹gu kilku godzin. Urz¹dzenie rejestruje wszystkie szczegó³y istotne dla rekonstrukcji zdarzenia. Dodatkowo, w celu przygotowania odpowiednich zasad bezpieczeñstwa dla danego zdarzenia, skan laserowy umo liwia utworzenie odpowiedniej informacji topograficznej 3D. Zastosowania Analiza i dzia³ania kryminalistyczne w miejscu przestêpstwa Skaner Focus3D umo liwia szybsze i ³atwiejsze tworzenie kompleksowej analizy śledczej. Rekonstrukcja trajektorii pocisku Mo liwośæ szybkiej i dok³adnej rekonstrukcji trajektorii pocisku dziêki po³¹czeniu tradycyjnych metod śledczych z najnowsz¹ technologi¹ skanowania laserowego. Badanie i analiza miejsc wypadków Skanery laserowe FARO pozwalaj¹ zabezpieczaæ, wyjaśniaæ i analizowaæ wypadki drogowe i ich przyczyny oraz skutki, szybko dostarczaj¹c rzetelne wyniki. Bezpieczeñstwo bierne pojazdów Zmniejszenie konsekwencji wypadków dziêki zastosowaniu skanerów laserowych do testowania systemów bezpieczeñstwa biernego mo e mieæ decyduj¹ce znaczenie dla prze ycia pasa erów. Wyjaśnianie przyczyn po arów Szczegó³owa rekonstrukcja okoliczności po aru. Korzyści Szybkie, dok³adne i rzetelne dane. Autentyczne, pe³ne i precyzyjne kopie 3D stanu faktycznego. Powtarzalna dokumentacja 3D za dotkniêciem palca. atwa konwersja utworzonych obrazów do formatu ortofotografii oraz CAD. Bezpieczny nośnik danych w postaci karty SD.

10 Ochrona zabytków i archeologia Przywracanie dawnej świetności Skaner FARO Focus3D umo liwia tworzenie kompletnej i szczegó³owej dokumentacji 3D obiektów zabytkowych i wykopalisk, co jest szczególnie przydatne podczas prac renowacyjnych i analiz naukowych przy zabezpieczaniu chronionych budynków oraz do wirtualnej prezentacji historycznych miejsc. Zintegrowany kolorowy aparat fotograficzny pozwala natychmiast tworzyæ realistyczne obrazy 3D. Zastosowania Rekonstrukcja Szczegó³owe dane 3D umo liwiaj¹ odtworzenie oryginalnego wygl¹du elementów miejsc zabytkowych lub obiektów archeologicznych. Renowacja Tworzenie modeli 3D w celu odrestaurowania lub zabezpieczenia oryginalnego charakteru budynku bez konieczności wykorzystania rusztowania. Konserwacja Precyzyjna dokumentacja CAD 3D umo liwia ochronê i zabezpieczenie materia³u i zbiorów historycznych i architektonicznych. Korzyści Proste, szybkie i kompleksowe rejestrowanie aktualnego stanu miejsc historycznych lub obiektów archeologicznych. Cyfrowe dokumentowanie z³o onych kszta³tów budynków historycznych w 3D, z zachowaniem wysokiego poziomu szczegó³owości. Poszerzone mo liwości rejestrowania danych du ych obiektów oraz funkcja zdalnego ³¹czenia wielu zestawów danych. Idealne narzêdzie, przydatne szczególnie w sytuacji braku aktualnych planów budowlanych.

11 Facility SCENE oraz WebShare Asset Management Cloud & App Center oferuj¹ca u ytkownikom ³atwy dostêp do dokumentacji 3D. Praca z intuicyjnym interfejsem u ytkownika nie wymaga szkolenia technicznego ani specjalistycznych umiejêtności w zakresie skanowania laserowego 3D. Dane cyfrowe, w tym dokumentacja 3D, czêsto musz¹ byæ dostêpne dla wielu ró nych uczestników projektu. Wcześniej u ytkownicy posiadaj¹cy w³asny serwer internetowy mogli prezentowaæ projekty skanów laserowych klientom i partne - rom, wykorzystuj¹c oprogramowanie SCENE WebShare. Dziś firma FARO oferuje znacznie wiêcej - serwis SCENE WebSha - re Cloud, us³ugê hostingow¹ obejmuj¹c¹ wiele pakietów w zró nicowanych cenach. Cechy atwe udostêpnianie danych oraz wspó³praca Najwy szy osi¹galny poziom bezpieczeñstwa Spójne pomiary i komentarze Obs³uga urz¹dzeñ mobilnych Zachêcamy do odwiedzenia serwera demonstracyjnego: App Center - sklep online Nowy sklep online do oprogramowania FARO Sklep ten oferuje u ytkownikom wykorzystuj¹cym chmury punktów ró norakie aplikacje programowe. Podzielony jest on na dwa g³ówne dzia³y: wtyczki do programów, progra - my samodzielne.

12 SCENE Automatyczny zapis skanów Rozmieszczanie skanu bazuje na automatycz - nym wykrywaniu krawêdzi, punktów naro nych i p³aszczyzn. Integracja SCENE WebShare Cloud Tworzy dane SCENE WebShare Cloud i publi - kuje je przez Internet. atwe opracowywanie projektów z du ¹ ilości¹ skanów Super wyraźna wizualizacja Nowy balans kolorów wraz z innowacyjnym super próbkowaniem w widoku 3D umo liwia bardzo wyraźn¹, pe³n¹ szczegó³ów wizualizacjê wyko - nywanych projektów. Dziêki dedykowanej technologii bazodano - wej oprogramowanie SCENE jest przygotowane do administrowania nieograniczon¹ ilości¹ danych. Jego wysoce zaawansowane narzêdzia pozwalaj¹ na efektywne przetwa- rzanie nawet projektów z du ¹ ilości¹ zeskanowanych danych. Ujednolicanie chmury punktów Wtyczki rozszerzaj¹ce funkcjonalnośæ Unikalny interfejs wtyczek umo liwia u ytkowni kom rozbudowanie funkcjonalności programu - SCENE poprzez instalacjê dodatkowych apli kacji. Wszystkie aktualnie dostêpne programy - znajduj¹ siê w internetowej witrynie Centrum aplikacji 3D FARO. Funkcja ta zmniejsza liczbê zbêdnych punk - tów skanowania w nak³adaj¹cych siê ob - szarach chmury punktów. Zmniejszenie ilości danych usprawni³o ca³kowity proces obróbki od programu SCENE a po koñcowy wynik, uzyskiwany za pomoc¹ oprogramowania Rzeczywistośæ wirtualna Oprogramowanie SCENE zaprojektowano specjalnie dla wszystkich skanerów laserowych FARO. Program sprawnie i z ³atwości¹ przetwarza i zarz¹dza danymi skanowania, wykorzystuj¹c automatyczne rozpoznawanie obiektów i rejestracjê skanów. Oprogramowanie SCENE jest niezwykle proste w obs³u - dze i umo liwia automatyczne ³¹czenie skanów. Powsta - ³a w ten sposób chmura punktów mo e zostaæ wyświe - tlona w trzech wymiarach. Wszystkie skany s¹ dostêpne w kolorze oraz jako obrazy o wysokim kontraście.

13 AKCESORIA 3D Zestaw akcesorii Focus X 330 3D Zawartośæ zestawu: skaner Focus X330, akumulator PowerBlock, ³adowarka Power Dock, karta pamiêci SD 32 GB, czytnik kart SD, koperta na kartê SD, zestaw do czyszczenia elementów optycznych, zasilacz, ³adowarka samochodowa, wytrzyma³a aluminiowa os³ona transportowa, szybkoz³¹cze Panorama, wytrzyma³a walizka transportowa z kó³kami, licencja oprogramowania SCENE, umowa serwisowa na 1 rok oraz umowa serwisowa na oprogramowanie SCENE. Statywy Lekki statyw Umo liwia zamocowanie na dowolnym elemencie, np. kolumnie, ramieniu robota, szynie itp. Statyw geodezyjny Statyw z regulacj¹ wysokości. Elementy z anodowanego aluminium lub drewna s¹ odporne na dzia³anie czynników atmosferycznych. Szybkoz³¹cze Panorama Przystosowane do standardowych statywów fotograficznych ze śrub¹ 3/8 oraz statywów geodezyjnych ze śrub¹ 5/8. Adapter TMS Dziêki dwóm standardowym śrubom mo na zamocowaæ dwa pryzmaty, które umo liwiaj¹ szybkie ustalenie pozycji skanera. Zawsze pod rêk¹ Oprócz wodoszczelnej i niezwykle wytrzyma³ej walizki Pelicase, wyposa onej w wiele schowków na wa ne akcesoria, oferujemy tak e lekk¹ i eleganck¹ walizkê Rimowa oraz ergonomiczny plecak wraz z mocowaniem statywu.

14 JRC 3D Reconstructor JRC 3D Reconstructor to pakiet oprogramowania do ³atwego I szybkiego przetwarzania trójwymiarowych danych pochodz¹cych z ró nego typu skanerów laserowych. Pozwala na ³atw¹ integracjê danych pochodz¹cych z ró nych typów pomiarów w uk³adach kartezjañskich. Aplikacja pozwala na pe³ne przetworzenie danych od z³o enia skanów na podstawie punktów referencyjnych, georeferncji przez zaawansowane filtrowanie i edycjê a po stworzenie siatek kompatybilnych z programami CAD. Jest to idealne narzêdzie do integracji pomiarów ze skanerów laserowych Topcon, Faro a tak e tachimetrów skanuj¹cych z serii IS. Dane zebrane w taki sposób mo na ³atwo po³¹czyæ ze zdjêciami lub modelami pochodz¹cymi z wysokorozdzielczej. Unikaln¹ cech¹ oprogramowania Reconstructor jest funkcja wirtualnego skanu. Funkcja ta pozwala na niezwykle ³atwe i szybkie przetworzenie nieskoordynowanych chmur punktów w jeden wspólny, regularny model. Pakiety oprogramowania JRC Reconstructor Full JRC Reconstructor Full, to najwy szy pakiet o najszerszych mo liwościach. Posiada mo liwośæ importu danych z skanerów laserowych wiêkszości producentów oraz z wielu formatów wymiany danych. Narzêdzia rozszerzone dostêpne w tym pakiecie: Nak³adanie wysokorozdzielczej tekstury - nak³ada wysokorozdzielcz¹, kolorow¹ teksturê pochodz¹c¹ ze zdjêcia na trójwymiarowy model. Skan wirtualny - Bardzo przydatne narzêdzie do ³¹czenia w jednym pliku skanów z ró nych po³o eñ skanera lub pochodz¹cych ró nych urz¹dzeñ. Inspekcja - narzêdzie do tworzenia kolorowych map przemieszczeñ. Kontrola - s³u y do automatycznej korekcji zjawiska paralaksy-narzêdzie dedykowane dla Faro Photon- pozwalaj¹ce na znaczne zwiêkszenie jakości tekstur. Kartograficzne systemy wspó³rzêdnych - pozwala na wpisanie elementu w uk³ad wspó³rzêdnych globalnych. Import - Eksport Import 3D - FARO (*.fls) oraz wszystkie skanery naziemne i mobilne, chmury typu generic (ASCII, LAS,binarny, ASCII) modele 3D (VRML, 3DS). Import 2D - (JPG, PNG, BMP). Eksport 3D - dane 3D (ASCII, PTC, VRML, 3DS, DXF). Eksport 2D - (JPG, PNG, BMP), polilinie i przekroje DXF.

15 JRC 3D Reconstructor JRC Reconstructor Construction FARO Modu³ dedykowany dla firm które zajmuj¹ siê konstrukcjami i technicznymi zagadnieniami pomiarów budowlanych. Rozszerzony pakiet narzêdzi: Skan wirtualny - Bardzo przydatne narzêdzie do ³¹czenia w jednym pliku skanów z ró nych po³o eñ skanera lub pochodz¹cych ró nych urz¹dzeñ. Inspekcja - narzêdzie do tworzenia kolorowych map przemieszczeñ. Import - Eksport Import 3D : FARO (*.fls), chmury typu generic (ASCII, binarny ASCII), modele 3D (VRML, 3DS). Eksport 3D : dane 3D (ASCII, PTC, VRML, 3DS, DXF). Eksport 2D : (JPG, PNG, BMP), polilinie i przekroje DXF. JRC Reconstructor Heritage Modu³ dedykowany dla firm zwi¹zanych z pracami rekonstruktorskimi, archelogicznymi i wszelkimi pracami zwi¹zanymi z zabytkami.narzêdzia rozszerzone dostêpne w tym pakiecie: Skan wirtualny - Bardzo przydatne narzêdzie do ³¹czenia w jednym pliku skanów z ró nych po³o eñ skanera lub pochodz¹cych ró nych urz¹dzeñ. Inspekcja - narzêdzie do tworzenia kolorowych map przemieszczeñ. Kontrola - s³u y do automatycznej korekcji zjawiska paralaksy-narzêdzie dedykowane dla Faro Photon- pozwalaj¹ce na znaczne zwiêkszenie jakości tekstur. Nak³adanie wysokorozdzielczej tekstury - nak³ada wysokorozdzielcz¹, kolorow¹ teksturê pochodz¹c¹ ze zdjêcia na trójwymiarowy model. Import 3D - FARO (*.fls) oraz wszystkie skanery naziemne i mobilne, chmury typu generic (ASCII, LAS,binarny, ASCII) modele 3D (VRML, 3DS). Eksport 3D : dane 3D (ASCII, PTC, VRML, 3DS, DXF). Eksport 2D : (JPG, PNG, BMP), polilinie i przekroje DXF. JRC Reconstructor Mining FARO Modu³ dla firm zwi¹zanych z przemys³em wydobywczym. Narzêdzia rozszerzone dostêpne tylko w tym module: Siatka topograficzna - narzêdzie pozwalaj¹ce w ³atwy sposób stworzyæ cyfrowy model terenu. Wytnij i wype³nij - narzêdzie pozwalaj¹ce na bardzo szybka analizê ró nic w objêtości pomiêdzy danymi zebranymi w ró nym czasie. Import 3D - FARO (*.fls) oraz wszystkie skanery naziemne i mobilne, chmury typu generic (ASCII, LAS,binarny, ASCII) modele 3D (VRML, 3DS). Eksport 3D : dane 3D (ASCII, PTC, VRML, 3DS, DXF). Eksport 2D : (JPG, PNG, BMP), polilinie i przekroje DXF.

16 Metoda wykonywania pomiarów Dane techniczne Faro Focus 3D X 130 i X 330 Odleg³ośæ Skaner wysy³a wi¹zkê laserow¹ w kierunku obiektu, który odbija j¹ az powrotem do urz¹dzenia. Odleg³ośæ jest mierzona z milimetrow¹ dok³adności¹ technik¹ przesuniêcia fazowego miêdzy wys³aniem i odebraniem wi¹zki. X 130 X 330 0,6m - 130m wewn¹trz lub na zewn¹trz budynku i promieniu lasera padaj¹cym prostopadle na powierzchniê o wspó³czynniku odbicia równym 90% 0,6 m m wewn¹trz lub na zewn¹trz budynku przy s³abym świetle z otoczenia i promieniu lasera padaj¹cym prostopadle na powierzchniê o wspó³czynniku odbicia równym 90% do punktów / sekundê K¹t pionowy - Lustro odbija wi¹zkê lasera w kierunku pionowym, kieruj¹c j¹ na obiekt. K¹t jest rejestrowany jednocześnie z pomiarem odleg³ości. - K¹t poziomy - Skaner laserowy obraca siê o 360 w p³aszczyźnie poziomej. K¹t poziomy jest rejestrowany jednocześnie z pomiarem odleg³ości. Moc lasera (fala ciągła, Ø) Długość fali klasa I nm Rozbieżność wiązki wielkość typowa 0,19 miliradiana Obliczanie wspó³rzêdnych 3D Odleg³ośæ, k¹t pionowy i k¹t poziomy stanowi¹ wspó³rzêdne biegunowe (d, α, β), które nastêpnie zostaj¹ przekszta³cone na wspó³rzêdne kartezjañskie (x, y, z). Średnica wiązki na wyjściu Nośnik danych Sterowanie skanerem 2,25 mm (kolista) SD, SDHC, SDXC ; w zestawie karta 32 GB Za pomocą ekranu dotykowego Dowiesz siê wiêcej na Świadectwo instrumentu Przed sprzedażą każdy nowy sprzęt jest sprawdzany i w razie potrzeby rektyfikowany - klient otrzymuje świadectwo instrumentu, poświadczające poprawność pracy instrumentu. Gwarancja autoryzowanego serwisu Gwarancja w Polsce. Podstawą do respektowania warunków gwarancji producenta jest posiadanie oryginalnej faktury zakupu, wydanej przez dystrybutora FARO w Polsce - firmę TPI. Klienci zyskują pewność wsparcia w przypadku jakichkolwiek problemów ze sprzętem zarówno w czasie trwania gwarancji jak i po jej upływie. Wszystkie prawa zastrzeżone 02/15. Dokument nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, 1 Kodeksu Cywilnego. Specyfi kacja może zostać zmieniona bez powiadomienia. 25 LAT ZAUFANIE STABILNOŚÆ DOŚWIADCZENIE

Leica ScanStation C10 Uniwersalny skaner do wszystkich zastosowañ

Leica ScanStation C10 Uniwersalny skaner do wszystkich zastosowañ Uniwersalny skaner do wszystkich zastosowañ - Wszystkie najwa niejsze komponenty wbudowano w jeden przenoœny instrument pomiarowy: pe³ne pole widzenia, du a szybkoœæ, dok³adnoœæ i zasiêg skanowania; kontroler

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Profil FARO. FARO Technologies Inc. USA. FARO Europe GmbH & Co. KG

Profil FARO. FARO Technologies Inc. USA. FARO Europe GmbH & Co. KG Profil FARO FARO Technologies Inc. USA Siedziba Główna: Lake Mary, Florida Istnieje od 1981 Ponad 18.600 instalacji FARO Europe GmbH & Co. KG Siedziba Główna: Stuttgart Oddziały: Wrocław, Rosenheim, Gladbeck,

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA PRECYZJA, MINIMALNY ROZMIAR DANYCH CT

MAKSYMALNA PRECYZJA, MINIMALNY ROZMIAR DANYCH CT MAKSYMALNA PRECYZJA, MINIMALNY ROZMIAR DANYCH CT UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE METROLOGICZNE VGMetrology to łatwa w użyciu, niezależna aplikacja zmieniająca skaner CT w precyzyjne i wszechstronne urządzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX www.inspectorex.pl SYSTEM DO PROWADZENIA PASZPORTYZACJI ORAZ EFEKTYWNEJ KONTROLI URZĄDZEŃ ZLOKALIZOWANYCH W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM. Inspector-Ex

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z geodezyjną obsługą w związku z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Warszawa, 01.01.2014 Oferta na znakowarkę laserową ULYXE 6W INFORMACJE OGÓLNE Znakowarki laserowe należące do serii Ulyxe (moc 6W, długość fali 1064nm) należą do rodziny laserów DPSS (lasery pompowane

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

ICT Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia 2012.09.28. Inteligentne zarządzanie majątkiem

ICT Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia 2012.09.28. Inteligentne zarządzanie majątkiem 2012.09.28 Inteligentne zarządzanie majątkiem Inteligentne zarządzanie majątkiem Potrzeby instytucji finansowych 2012.09.28 2 SmartMedia Ewidencja majątku Jaki majątek posiadam? Ile jest wart? Kto jest

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle Strona 1 z 8 Zalety B³yskawiczny ca³kowity zwrot inwestycji generowany przez energooszczêdne Ÿród³o œwiat³a, innowacyjny uk³ad optyczny oraz inteligentny system sterowania Oprawa LED w pe³ni konfigurowalna

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD 24 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 4. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 4. Łączna cena zestawu 1.1 / wartość zestawów 4

Monitor LCD 24 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 4. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 4. Łączna cena zestawu 1.1 / wartość zestawów 4 Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-4/2008 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Stacje robocze wysokiej wydajności, obliczeniowe oraz przetwarzania graficznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ilościowe i parametry sprzętu komputerowego oraz oprogramowania informatycznego

Zestawienie ilościowe i parametry sprzętu komputerowego oraz oprogramowania informatycznego Załącznik nr 2 do SIWZ (załącznik do formularza ofertowego) Zestawienie ilościowe i parametry sprzętu komputerowego oraz oprogramowania informatycznego Uwaga: należy dokładnie wypełnić wszystkie pozycje

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT 1 Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie 2 Plan prezentacji 1. Skanowanie laserowe 3D informacje ogólne; 2. Proces skanowania; 3. Proces

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl , SPIS TRESCI, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi:... Informacje Ogólne Serwer - program œwiadcz¹cy us³ugi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystaj¹cych z innych komputerów po³¹czonych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich.

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. Znak Postępowania: ZGM/OZ-343-187/2015. Załącznik nr 1a Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Leica ScanStation C5 Rozwojowy skaner laserowy

Leica ScanStation C5 Rozwojowy skaner laserowy Leica ScanStation C5 Rozwojowy skaner laserowy Leica ScanStation C5 Twój pierwszy skaner. Z rozwojowym potencjałem Firmy rozpoczynające działalność w zakresie skanowania laserowego stykają się z coraz

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia:

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia: Geomagic Design X Oprogramowanie Geomagix Design X jest obecnie najbardziej wydajnym narzędziem w procesach inżynierii odwrotnej (RE - Reverse Engineering) opartych o zebrane skanerem 3d chmury punktów.

Bardziej szczegółowo

profil grupy Janusz ŒledŸ Dorian ŒledŸ Advanced Partner KOMPLEKSOWA OCHRONA PRZECIWPO AROWA

profil grupy Janusz ŒledŸ Dorian ŒledŸ Advanced Partner KOMPLEKSOWA OCHRONA PRZECIWPO AROWA profil grupy Dorian ŒledŸ PREZES ZARZ DU ATECO SP. Z O.O. Janusz ŒledŸ DYREKTOR ATESTPO. Grupa AteConsorcium zosta³a stworzona w celu zapewnienia Klientom kompleksowej oferty w zakresie ochrony przeciwpo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

profil grupy AfseCo Janusz ŒledŸ Dorian ŒledŸ Marta Grunwald AfseCo 80-041 Gdañsk, ul.czirenberga 19 01-473 Warszawa, ul.

profil grupy AfseCo Janusz ŒledŸ Dorian ŒledŸ Marta Grunwald AfseCo 80-041 Gdañsk, ul.czirenberga 19 01-473 Warszawa, ul. profil grupy Dorian ŒledŸ Marta Grunwald PREZES ZARZ DU ATECO SP. Z O.O. DYREKTOR ATESTPO. DYREKTOR ZARZ DZAJ CY AFSECO Grupa nsorcium zosta³a stworzona w celu zapewnienia Klientom kompleksowej oferty

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA. Zawartość zestawu

CHARAKTERYSTYKA. Zawartość zestawu SPIS TREŚCI Charakterystyka... 3 Zawartość zestawu... 3 Budowa i opis... 4 Montaż baterii... 5 Praca... 5 Wyposażenie dodatkowe Detektor RC 9... 5 Dane techniczne... 6 Ważne informacje... 7 Uwagi i ostrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH wykorzystaj moc multimediów! System Editems to inteligentne rozwiązanie stworzone z myślą o Klientach poszukujących innowacyjnych, eleganckich i elastycznych

Bardziej szczegółowo

GENESIS SOLAR INVERTER

GENESIS SOLAR INVERTER SYSTEM SOLARNY - 800 kw GENESIS SOLAR INVERTER KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI SPRZEDAWAJ ENERGIĘ Z ZYSKIEM Systemy fotowoltaiczne to nie tylko sposób na obniżenie rachunków za prąd, to również sposób na

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DGK-2-204-GI-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjno-przemysłowa

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DGK-2-204-GI-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjno-przemysłowa Nazwa modułu: Geodezja przemysłowa Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DGK-2-204-GI-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna Zadanie I zakup typu CAD - 3

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01. wysokościowych

D-01.01.01. wysokościowych D-01.01.01 Odtworzenie nawierzchni i punktów wysokościowych 32 Spis treści 1. WSTĘP... 34 1.1. Przedmiot SST... 34 1.2. Zakres stosowania SST... 34 1.3. Zakres robót objętych SST... 34 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY RZEPA I MARCHEW SINCE 1919 FOOD PRODUCTION MACHINERY O NAS DOŚWIADCZENIE Firma Herbort od roku 1919 zajmuje się produkcją maszyn i linii produkcyjnych dla branży przetwórstwa spożywczego. Dzięki wieloletniej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ROZPORZĄDZENIA EURO 5 NA NIEZALEŻNY RYNEK MOTORYZACYJNY. Robert Kierzek, Inter Cars S.A. Bogumił Papierniok, Moto-Profil Sp. z o.o.

WPŁYW ROZPORZĄDZENIA EURO 5 NA NIEZALEŻNY RYNEK MOTORYZACYJNY. Robert Kierzek, Inter Cars S.A. Bogumił Papierniok, Moto-Profil Sp. z o.o. WPŁYW ROZPORZĄDZENIA EURO 5 NA NIEZALEŻNY RYNEK MOTORYZACYJNY Robert Kierzek, Inter Cars S.A. Bogumił Papierniok, Moto-Profil Sp. z o.o. Euro 5 (Rozporządzenie 715/2007) nie tylko normy emisji spalin Artykuł

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE LASEREM CIĘCIE CNC POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW LITERY PRZESTRZENNE. technologia. sposób montażu. materiały

CIĘCIE LASEREM CIĘCIE CNC POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW LITERY PRZESTRZENNE. technologia. sposób montażu. materiały CIĘCIE LASEREM Technologia cięcia laserem gwarantuje uzyskanie gładkich krawędzi. Jest to istotne w przypadku cięcia takich materiałów, jak plexi. CIĘCIE CNC Technologia CNC daje możliwość wycięcia bardzo

Bardziej szczegółowo

NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC

NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC Szybki fermentator z płaszczem chłodzącym do zakwasów żytnich i podmłód pszennych 05/2015 Smak Od ex et, si. Rat, quatinc

Bardziej szczegółowo

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes KAMA eco Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes Kama eco Group Firma zajmuje siê produkcj¹,monta em i serwisem stacji do monitoringu œcieków i wód opadowych. Stacje wspó³pracuj¹

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki modułowej Orientacyjna liczba godzin na realizację Analizowanie działalności wybranej firmy na rynku

Nazwa jednostki modułowej Orientacyjna liczba godzin na realizację Analizowanie działalności wybranej firmy na rynku Program praktyki zawodowej typ szkoły: Technikum Mechatroniczne zawód: technik mechatronik nr programu:311[50] T, TU, SP/MENiS/2006. 03.15 czas praktyki: 2 tygodnie 1. Cele kształcenia W wyniku procesu

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE TECHNOLOGII NAZIEMNEGO SKANINGU SKANING LASEROWY LASEROWGO ORAZ PRAKTYCZNYCH ASPEKTÓW ZASTOSOWANIA TEJ TECHNOLOGII W POLSKICH WARUNKACH Jacek Uchański Piotr Falkowski PLAN REFERATU 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE AWARYJNE UPS

ZASILACZE AWARYJNE UPS ZASILACZE AWARYJNE UPS Uninterruptible Power Supply AKUMULATORY Sealed Lead-Acid Battery www.eastups.pl 2014 Katalog produktów Zasilacze awaryjne UPS Nowoczesna technologia umo liwiaj¹ca pracê Nieprzerwane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING Strona 1 z 5 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING Projekt współfinansowany przez Unię Europejska z

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poznań 2009

Instrukcja obsługi Poznań 2009 Instrukcja obsługi Poznań 2009 Wstęp Miniaturowa kamera w formie długopisu. Urządzenie wyróżnia się bardzo prostą obsługą - do dyspozycji jest jeden przycisk który służy do włączania/wyłączania jak i nagrywania

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zestaw RTG do prześwietleń i zdjęć celowanych z systemem telewizji RTG typ CLISIS ACCESS firmy MECALL - WŁOCHY

Zestaw RTG do prześwietleń i zdjęć celowanych z systemem telewizji RTG typ CLISIS ACCESS firmy MECALL - WŁOCHY Zestaw RTG do prześwietleń i zdjęć celowanych z systemem telewizji RTG typ CLISIS ACCESS firmy MECALL - WŁOCHY CLISIS ACCESS jest przechylną (90 /20 ) ścianką, o konstrukcji umożliwiającej ograniczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT...

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SPIS TRE CI 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... 3 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT... 4 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu: Operator obrabiarek. Opis zawodu:

Nazwa zawodu: Operator obrabiarek. Opis zawodu: Nazwa zawodu: Operator obrabiarek Opis zawodu: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (obrabiarek CNC) to osoba o uniwersalnych kwalifikacjach zawodowych. Posiada szeroki zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 2. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego

Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego 2 Różne kąty spojrzenia na maszynę, wysoki lub niski wzrost operatora urządzenia, praca na siedząco lub stojąco systemy ramienia nośnego firmy

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Inwestor: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce 32 410 Dobczyce, ul. Rynek 26 Nazwa zadania: Odbudowa drogi gminnej w Dobczycach ulicy Laskowa zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009r PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej McDonald s Polska uruchomionej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

Na wirtualnym szlaku Geoportal małopolskich szlaków turystycznych narzędziem do promocji regionu

Na wirtualnym szlaku Geoportal małopolskich szlaków turystycznych narzędziem do promocji regionu Na wirtualnym szlaku Geoportal małopolskich szlaków turystycznych narzędziem do promocji regionu Mateusz Troll Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Tomasz Gacek GISonLine S.C. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 113999 (22) Data zgłoszenia: 18.03.2003 d9) PL (11)62705 (13)

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Pomoc g³osowa i mowa

Pomoc g³osowa i mowa Pomoc g³osowa i mowa 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów

Bardziej szczegółowo