PORZĄDEK OBRAD XLVI sesji Rady Miasta Krakowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORZĄDEK OBRAD XLVI sesji Rady Miasta Krakowa"

Transkrypt

1 PORZĄDEK OBRAD XLVI sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 11 czerwca 2008 r. godz w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 (Porządek obrad zaktualizowany po rozpoczęciu sesji) 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 2. Wręczenie nagród laureatom konkursu Czy znasz Kraków? pod patronatem Rady Miasta Krakowa oraz I konkursu wiedzy o samorządzie krakowskim pod patronatem Przewodniczącej Rady Miasta Krakowa. 3. Interpelacje Radnych. 4. Odpowiedzi na interpelacje Radnych. 5. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat programu obchodów 325. rocznicy Victorii Wiedeńskiej. 6. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat działalności Biura ds. Euro Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie raportu: Przegląd oraz weryfikacja projektów modernizacji Stadionu Wisły Kraków oraz opracowanie modelu finansowego z wykorzystaniem stadionu wraz z dyskusją. 8. Zmiana uchwały Nr XXXVIII/352/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kraków do Związku Gmin Dorzecza Rudawy, Rudna i Sanki /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr II czytanie - referuje: Krzysztof Kowal - opiniująca Komisja Główna/. Pozytywna opinia prawna - radca prawny Agnieszka Rybicka Data wpływu r. Projekt doręczony do skrytek r. Pozytywna opinia Komisji Głównej I czytanie r. Termin wprowadzania autopoprawek r. godz Ostateczny termin zgłaszania poprawek r. godz Poprawka Radnych: K. d`obyrna i G. Stawowego doręczona do skrytek r. Projekt odesłany do projektodawcy na sesji r. Tekst uwzględniający cel odesłania projektu doręczony do skrytek r.

2 Nadanie imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 107 w Krakowie, os. Słoneczne 10 /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr II czytanie - referuje: Jacek Matuszek - opiniująca Komisja Edukacji i Kultury Fizycznej/. Pozytywna opinia prawna - radca prawny Ryszard Materny Data wpływu r. Projekt doręczony do skrytek r. 10. Ustalenie dla pracowników zakładu budŝetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Krakowianka w Krakowie najniŝszego wynagrodzenia zasadniczego oraz zaakceptowania wartości jednego punktu /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr II czytanie - referuje: Piotr Sokołowski - opiniująca Komisja BudŜetowa/. Pozytywna opinia prawna - radca prawny Magdalena Szczurek Data wpływu r. Projekt doręczony do skrytek r. Pozytywna opinia Komisji BudŜetowej 11. Pozbawienie Placu Mariackiego kategorii drogi gminnej /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr II czytanie - referuje: Tadeusz Czarny - opiniująca Komisja Infrastruktury/. Pozytywna opinia prawna - radca prawny Sylwia Skupińska Data wpływu r. Projekt doręczony do skrytek r. 12. Nadanie statutu Zarządowi Budynków Komunalnych w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr II czytanie - referuje: Katarzyna Bury - opiniujące Komisje: Mienia i Rozwoju Gospodarczego; Mieszkalnictwa/. Pozytywna opinia prawna - radca prawny Jadwiga Guzik Data wpływu r. Projekt doręczony do skrytek r. Pozytywna opinia Komisji Mieszkalnictwa Autopoprawka doręczona do skrytek r.

3 Udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury - Muzeum InŜynierii Miejskiej /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr II czytanie - referuje: Stanisław Dziedzic - opiniująca Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków/. Pozytywna opinia prawna - radca prawny Krzysztof Stefański Data wpływu r. Projekt doręczony do skrytek r. Pozytywna opinia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków 14. Udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury - Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr II czytanie - referuje: Stanisław Dziedzic - opiniująca Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków/. Pozytywna opinia prawna - radca prawny Ewa Kowalik Data wpływu r. Projekt doręczony do skrytek r. Pozytywna opinia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków 15. WyraŜenie zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP PLK S.A. urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach w poziomie szyn ciągu linii kolejowej relacji Centrum Miasta - Port Lotniczy Kraków Balice /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr II czytanie - referuje: Andrzej Zaborski - opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego/. Pozytywna opinia prawna - radca prawny Henryk Szydłowski Data wpływu r. Projekt doręczony do skrytek r. 16. Przejęcie zadań z zakresu administracji rządowej do wykonania przez Gminę Miejską Kraków /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr II czytanie - referuje: Jacek Matuszek - opiniująca Komisja Edukacji i Kultury Fizycznej/. Pozytywna opinia prawna - radca prawny Lilianna Mastela-Stoińska Data wpływu r. Projekt doręczony do skrytek r.

4 Przyjęcie Rocznego programu współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr II czytanie - referuje: Krystyna Kollbek-Myszka - opiniujące Komisje Rady zgodnie z zakresem działania/. Pozytywna opinia prawna - radca prawny Sylwia Skupińska Data wpływu r. Projekt doręczony do skrytek r. Pozytywna opinia Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Pozytywna opinia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Autopoprawka doręczona do skrytek r. 18. Likwidacja Filii Szkoły Muzycznej I stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowi powołanej 1 września 1976 roku w porozumieniu z władzami Gdowa, mającej swoją siedzibę w budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Bocheńskiej 640, Gdów /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr II czytanie - referuje: Jacek Matuszek - opiniująca Komisja Edukacji i Kultury Fizycznej/. Pozytywna opinia prawna - radca prawny Lilianna Mastela-Stoińska Data wpływu r. Projekt doręczony do skrytek r.

5 Przyjęcie rocznego programu współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego realizującymi zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2008 wraz z projekcją budŝetową na lata /projekt Grupy Radnych - druk nr II czytanie - referuje: Paweł Bystrowski - opiniujące Komisje: Edukacji i Kultury Fizycznej; Sportu i Turystyki/. Opinia prawna z uwagami - radca prawny Piotr Łanoszka Data wpływu r. Projekt doręczony do skrytek r. Opinia prawna doręczona do skrytek r. Negatywna opinia Prezydenta Miasta Krakowa doręczona na sesji r. I czytanie r. Termin wprowadzania autopoprawek r. godz Ostateczny termin zgłaszania poprawek r. godz Autopoprawka nr 1 doręczona do skrytek r. Pozytywna opinia Komisji Sportu i Turystyki Autopoprawka nr 2 doręczona do skrytek r. Poprawka Radnego W. Pietrusa doręczona do skrytek r. (wycofana w związku z uwzględnieniem treści poprawki w autopoprawce nr 2) Poprawki Prezydenta Miasta Krakowa do druku z autopoprawką nr 2 doręczone do skrytek r. Poprawka Radnego Z. Włodarczyka doręczona do skrytek r. Pozytywna opinia Prezydenta Miasta Krakowa do poprawki zgłoszonej przez Radnego W. Pietrusa doręczona na sesji r. Pozytywna opinia prawna z uwagami do druku z autopoprawką nr 2 - radca prawny Piotr Łanoszka doręczona do skrytek r. Projekt odesłany do projektodawcy na sesji r. 20. Objęcie przez Radę Miasta Krakowa honorowego patronatu nad obchodami 90-tej rocznicy wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborczej /projekt Grupy Radnych - druk nr II czytanie - referuje: Bartłomiej Kocurek, Mirosław Gilarski - opiniująca Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków/. Opinia prawna z uwagami - radca prawny Urszula Theodorikas Data wpływu r. Projekt doręczony do skrytek r. Opinia prawna doręczona do skrytek r. Pozytywna opinia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Autopoprawka doręczona do skrytek r.

6 Polepszenie dostępności do usług przedszkolnych /projekt Grupy Radnych - druk nr II czytanie - referuje: Paweł Sularz, Bartłomiej Kocurek, Małgorzata Jantos - opiniująca Komisja Edukacji i Kultury Fizycznej/. Opinia prawna z uwagami- radca prawny Lilianna Mastela-Stoińska Data wpływu r. Projekt doręczony do skrytek r. Opinia prawna doręczona do skrytek r. Negatywna opinia Prezydenta Miasta Krakowa doręczona na sesji r. 22. Zasady zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców /projekt Grupy Radnych - druk nr II czytanie - referuje: Wojciech Kozdronkiewicz, Bogusław Kośmider - opiniujące Komisje: Mienia i Rozwoju Gospodarczego; Mieszkalnictwa/. Opinia prawna z uwagami wraz z opinią prawną uzupełniającą - radca prawny Urszula Theodorikas Data wpływu r. Projekt doręczony do skrytek r. Pozytywna opinia Komisji Mieszkalnictwa Opinia prawna doręczona do skrytek r. Pozytywna opinia Prezydenta Miasta Krakowa doręczona na sesji r. Autopoprawka doręczona do skrytek r. 23. Zmiany w budŝecie Miasta Krakowa na rok 2008 (dot. zwiększenia planu dochodów, przychodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 851, 854, 900, 921 i 926) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr I czytanie referuje: Lesław Fijał - opiniująca Komisja BudŜetowa/. Pozytywna opinia prawna - radca prawny Krzysztof Stefański Data wpływu r. Projekt doręczony do skrytek r. Pozytywna opinia Komisji BudŜetowej Wniosek o odstąpienie od II czytania.

7 Zmiany w budŝecie Miasta Krakowa na rok 2008 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750 i 900, zmian w planie wydatków w działach: 600, 853 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 801, 851, 853, 854, 900 i 921 zadania priorytetowe dzielnic) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr I czytanie referuje: Lesław Fijał - opiniująca Komisja BudŜetowa/. Pozytywna opinia prawna - radca prawny Krzysztof Stefański Data wpływu r. Projekt doręczony do skrytek r. Pozytywna opinia Komisji BudŜetowej Wniosek o odstąpienie od II czytania. 25. Objęcie honorowym patronatem przez Radę Miasta Krakowa nad VI Krakowskim Maratonem Rowerowym BIKE MARATHON /projekt Grupy Radnych - druk nr I czytanie referuje Paweł Bystrowski - opiniująca Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków/. Pozytywna opinia prawna - radca prawny Piotr Łanoszka Data wpływu r. Projekt doręczony do skrytek r. Opinia prawna doręczona do skrytek r. Wniosek o odstąpienie od II czytania. 26. Objęcie honorowym patronatem przez Radę Miasta Krakowa akcji WIOSNA- LATO RABY 2008 /projekt Komisji Głównej - druk nr I czytanie - referuje: Małgorzata Radwan-Ballada/. Pozytywna opinia prawna - radca prawny Piotr Łanoszka Data wpływu r. Projekt doręczony do skrytek r. Opinia prawna doręczona do skrytek r. 27. Objęcie honorowym patronatem przez Radę Miasta Krakowa Obchodów Jubileuszu 600-lecia działalności Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej /projekt Komisji Głównej - druk nr I czytanie - referują: Paweł Sularz i Bolesław Kosior/. Pozytywna opinia prawna - radca prawny Piotr Łanoszka Data wpływu r. Projekt doręczony do skrytek r. Opinia prawna doręczona do skrytek r. 28. WyraŜenie zgody na sprzedaŝ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy al. 29 Listopada Nr 30 w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr I czytanie - referuje: Marta Witkowicz - opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego/. Pozytywna opinia prawna - radca prawny Wojciech Musialik Data wpływu r. Projekt doręczony do skrytek r.

8 WyraŜenie zgody na sprzedaŝ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, połoŝonych w Krakowie przy ul. Smoleńskiego /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr I czytanie - referuje: Marta Witkowicz - opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego/. Pozytywna opinia prawna - radca prawny Adam Pawlikowski Data wpływu r. Projekt doręczony do skrytek r. 30. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śabiniec - Południe /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr I czytanie - referuje: Magdalena Jaśkiewicz - opiniująca Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska/. Pozytywna opinia prawna - radca prawny Agnieszka Nawara-Dubiel Data wpływu r. 31. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wadowicka - Tischnera /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr I czytanie - referuje: Magdalena Jaśkiewicz - opiniująca Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska/. Pozytywna opinia prawna - radca prawny Agnieszka Nawara-Dubiel Data wpływu r. Pozytywna opinia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska 32. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dębniki /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr I czytanie - referuje: Magdalena Jaśkiewicz - opiniująca Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska/. Pozytywna opinia prawna - radca prawny Agnieszka Nawara-Dubiel Data wpływu r. Pozytywna opinia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska 33. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krasickiego - Orawska /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr I czytanie - referuje: Magdalena Jaśkiewicz - opiniująca Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska/. Pozytywna opinia prawna - radca prawny Agnieszka Nawara-Dubiel Data wpływu r. Pozytywna opinia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

9 Nadanie miastu Quito W Ekwadorze Tytułu Honorowego Miasta Bliźniaczego Krakowa /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr I czytanie - referuje: Krzysztof Grüner - opiniująca Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków/. Pozytywna opinia prawna - radca prawny Beata Chrobakiewicz Data wpływu r. Projekt doręczony do skrytek r. Pozytywna opinia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków 35. WyraŜenie zgody na sprzedaŝ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym przy ul. Kaczeńcowej nr 4 w Krakowie oraz udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę dojazdową /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr I czytanie - referuje: Marta Witkowicz - opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego/. Pozytywna opinia prawna - radca prawny Małgorzata Zymańska Data wpływu r. 36. WyraŜenie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa własności, prawa współwłasności oraz prawa uŝytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności, współwłasności oraz uŝytkowania wieczystego Gminy Miejskiej Kraków na cele budowy planowanej drogi ekspresowej S-7 na terenie Miasta Krakowa - Etap II na odcinku węzeł Christo-Botewa - węzeł Igołomska - Ptaszyckiego oraz w liniach zajętości poszerzenia Etapu I na odcinku węzeł BieŜanów - węzeł Christo Botewa /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr I czytanie - referuje: Marta Witkowicz - opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego/. Pozytywna opinia prawna - radca prawny Wojciech Musialik Data wpływu r. 37. Przejęcie zadania z zakresu administracji rządowej do wykonanie przez Gminę Miejska Kraków /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr I czytanie - referuje: Jan śądło - opiniująca Komisja Edukacji i Kultury Fizycznej/. Pozytywna opinia prawna - radca prawny Lilianna Mastela-Stoińska Data wpływu r. Projekt doręczony do skrytek r. Wniosek o odstąpienie od II czytania.

10 Przejęcie zadań z zakresu administracji rządowej do wykonanie przez Gminę Miejska Kraków /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr I czytanie - referuje: Barbara Turlejska, Stanisław Dziedzic - opiniująca Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków/. Pozytywna opinia prawna - radca prawny Ewa Kowalik Data wpływu r. Projekt doręczony do skrytek r. 39. Utworzenie Ŝłobka integracyjnego na bazie śłobka Samorządowego Nr 20 w Krakowie, ul. Okólna 6 oraz zatwierdzenia zmian w Statucie śłobka /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr I czytanie referuje: Andrzej Bohosiewicz - opiniująca Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa/. Pozytywna opinia prawna - radca prawny Sylwia Skupińska Data wpływu r. Projekt doręczony do skrytek r. Pozytywna opinia Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej 40. Zmiana uchwały Nr XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów miejskich /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr I czytanie referuje: Monika Piątkowska - opiniujące Komisje RMK zgodnie z zakresem działania/. Pozytywna opinia prawna - radca prawny Paweł Mach Data wpływu r. Projekt doręczony do skrytek r. 41. Rezolucja w sprawie wniosku do Rady Ministrów o ustanowienie Programu Wieloletniego finansowego z budŝetu państwa dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie - Ptrokocim /projekt Grupy Radnych - druk nr 705-R referuje: Paweł Sularz/. Data wpływu r. Projekt doręczony przed sesją r. 42. Oświadczenia, komunikaty. 43. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD LII sesji Rady Miasta Krakowa

PORZĄDEK OBRAD LII sesji Rady Miasta Krakowa PORZĄDEK OBRAD LII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 24 września 2008 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 (Porządek

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD XLII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 4 kwietnia 2012 r. godz

PORZĄDEK OBRAD XLII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 4 kwietnia 2012 r. godz PORZĄDEK OBRAD XLII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 4 kwietnia 2012 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 (Porządek

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD XXIV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 14 września 2011 r. godz

PORZĄDEK OBRAD XXIV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 14 września 2011 r. godz PORZĄDEK OBRAD XXIV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 14 września 2011 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 (Porządek

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD LXXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 6 listopada 2013 r. godz

PORZĄDEK OBRAD LXXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 6 listopada 2013 r. godz PORZĄDEK OBRAD LXXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 6 listopada 2013 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 (Porządek

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD XLVI sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 30 maja 2012 r. godz

PORZĄDEK OBRAD XLVI sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 30 maja 2012 r. godz PORZĄDEK OBRAD XLVI sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 30 maja 2012 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 (Porządek obrad

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD LXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa

PORZĄDEK OBRAD LXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa PORZĄDEK OBRAD LXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 25 maja 2005 r. godz. 10.00 Sala Obrad RMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 (Porządek uzgodniony na posiedzeniu Komisji Głównej 16 maja

Bardziej szczegółowo

BR CV.14. W trybie art. 20 ust. 5 do porządku obrad sesji został włączony projekt uchwały Prezydenta Miasta Krakowa:

BR CV.14. W trybie art. 20 ust. 5 do porządku obrad sesji został włączony projekt uchwały Prezydenta Miasta Krakowa: BR-01. 0002.CV.14 Protokół Nr CV/2014 Obrad CV sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 7 maja 2014. /od godz. 10.00 do godz. do godz. 13.45/ Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD X sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 01 kwietnia 2015 r. godz

PORZĄDEK OBRAD X sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 01 kwietnia 2015 r. godz PORZĄDEK OBRAD X sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 01 kwietnia 2015 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 (Porządek obrad

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XLVI sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE XLVI sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE XLVI sesji Rady Miasta Krakowa 11 czerwca 2008 r. (godz. 10.00 17.30) Sala Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1. Otwarcie sesji, przedstawienie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE CV sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE CV sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE CV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 7 maja 2014 r. w godz. 10.00 13.45 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XXIV sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE XXIV sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE XXIV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 14 września 2011 r. w godz. 10.00-17.25 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE LXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE LXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE LXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa 1-2 lipca 2009 r. (godz. 10.00 00.30) w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1. Otwarcie sesji,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XXXV sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE XXXV sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE XXXV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 13 stycznia 2016 r. godz. 10.00 15.50 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA poniedziałek, 24 stycznia 2011 roku BR-02.0623-1-228/14 AKTUALNOŚCI PORZĄDEK OBRAD VII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 26 stycznia 2011 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-208/10 AKTUALNOŚCI PODSUMOWANIE III sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 15 grudnia 2010 r. w godz. 11.00-13.25 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XLIII sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE XLIII sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE XLIII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 25 kwietnia 2012 r. w godz. 10.00-16.25 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-20/11 AKTUALNOŚCI PORZĄDEK OBRAD VII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 26 stycznia 2011 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-215/10 AKTUALNOŚCI Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa 9 stycznia 2011 roku odbędą się wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. Głosowanie odbywać się będzie w godzinach 8.00-22.00. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-22/11 AKTUALNOŚCI PODSUMOWANIE VII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 26 stycznia 2011 r. w godz. 10.00-14.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy pl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-222/10 AKTUALNOŚCI Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa 9 stycznia 2011 roku odbędą się wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. Głosowanie odbywać się będzie w godzinach 8.00-22.00. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

- wg druku Nr 455, zniesienie formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.

- wg druku Nr 455, zniesienie formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody. BR-01. 0002.XXX.11 Protokół Nr XXX/2011 obrad XXX sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 9 listopada 2011 r. /od godz. 10.00 do godz. 15.00/ Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-189/10 PORZĄDEK OBRAD SESJI RMK PORZĄDEK OBRAD CXV sesji Rady Miasta Krakowa 3 listopada środa Porządek uzgodniony z Komisją Główną na posiedzeniu 25 października 2010 r., zaktualizowany 27

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 AKTUALNOŚCI: PLANY, PROGRAM OSŁONOWY, EGZEKUCJA KOMORNICZA 27 maja (w środę) o godz. 13:00 rozpocznie się 14. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło się 57

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 65. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa. 21 października 2009 r.

PROTOKÓŁ 65. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa. 21 października 2009 r. BR-01.0063-1-18/09 PROTOKÓŁ 65. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 12 października 2009 r. Posiedzenie rozpoczęło się w sali 303 o godz. 15.00, uczestniczyli w nim członkowie Komisji oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XCVII/2001 obrad XCVII sesji Rady Miasta Krakowa Kraków, 9 styczeń 2002 r.

Protokół nr XCVII/2001 obrad XCVII sesji Rady Miasta Krakowa Kraków, 9 styczeń 2002 r. BR-01-1. 0052/XCVII/02 Protokół nr XCVII/2001 obrad XCVII sesji Rady Miasta Krakowa Kraków, 9 styczeń 2002 r. 1. Otwarcie sesji. Obrady dziewięćdziesiątej siódmej zwyczajnej sesji Rady miasta Krakowa III

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r.

PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r. BR-01.0012.1.3.2014 PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r. Posiedzenie rozpoczęło się w sali 303 o godz. 15.00, uczestniczyli w nim członkowie Komisji, zgodnie z listą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/15. Tomasz Popiołek Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych.

Protokół Nr 22/15. Tomasz Popiołek Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych. BR.01.0012.1.5.22.2115 Protokół Nr 22/15 z posiedzenia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa odbytego 15 grudnia 2015 r. w sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 9 maja 2016 r. 87/16

poniedziałek, 9 maja 2016 r. 87/16 poniedziałek, 9 maja 2016 r. 87/16 AKTUALNOŚCI: NOWOŚĆ! O ZANIECZYSZCZENIU NA SESJI 43. sesja Rady Miasta Krakowa rozpocznie się 11 maja (środa), jak zwykle o godz. 10:00. W porządku obrad znalazło się

Bardziej szczegółowo

BR Protokół Nr XXXIV/2015 porządku obrad art. 20 ust. 5 - wg druku Nr wg druku Nr wg druku Nr wg druku Nr 632

BR Protokół Nr XXXIV/2015 porządku obrad art. 20 ust. 5 - wg druku Nr wg druku Nr wg druku Nr wg druku Nr 632 BR-01. 0002.34.15 Protokół Nr XXXIV/2015 obrad XXXIV sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 16 grudnia 2015 r. /od godz. 11.00 do godz. do godz. 19.30/ Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-224/10 AKTUALNOŚCI Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa 9 lutego odbyły się wybory do krakowskich Rad Dzielnic. Frekwencja w całym mieście wyniosła 12,74 % - nieco więcej niż wynikało z pierwotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-70/10 BIEŻĄCY PLAN POSIEDZEŃ KOMISJI 12 kwietnia poniedziałek Komisja Rewizyjna, godz. 13, sala Portretowa Pl. Wszystkich Świętych 3-4 1. Opiniowanie wykonania budżetu Miasta za 2009 r. 2.

Bardziej szczegółowo

XXXII sesja VI kadencji w dniu 20 maja 2013 r.

XXXII sesja VI kadencji w dniu 20 maja 2013 r. Dz.18.0020.1.32.2013 Podsumowanie: XXXII sesja VI kadencji w dniu 20 maja 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji. 4. Projekty uchwał

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 15 lutego 2016 r. 31/16 Na troje radnych można głosować w plebiscytach organizowanych w Dzienniku Polskim oraz Gazecie Krakowskiej.

poniedziałek, 15 lutego 2016 r. 31/16 Na troje radnych można głosować w plebiscytach organizowanych w Dzienniku Polskim oraz Gazecie Krakowskiej. poniedziałek, 15 lutego 2016 r. 31/16 AKTUALNOŚCI NOWOŚĆ! RADNI W PLEBISCYTACH Na troje radnych można głosować w plebiscytach organizowanych w Dzienniku Polskim oraz Gazecie Krakowskiej. Bogusław Kośmider,

Bardziej szczegółowo

BR Protokół Nr 35/16

BR Protokół Nr 35/16 BR.01.0012.1.5.35.2016 Protokół Nr 35/16 z posiedzenia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa odbytego 5 lipca 2016 r. w sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

BR Protokół Nr 37/16

BR Protokół Nr 37/16 BR.01.0012.1.5.37.2016 Protokół Nr 37/16 z posiedzenia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa odbytego 13 września 2016 r. w sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE LXII sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE LXII sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE LXII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 11 stycznia 2017 r. godz. 10.00 21.55 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-191/10 AKTUALNOŚCI Ostatni raz Rada Miasta Krakowa V kadencji wczoraj zebrała się po raz ostatni. Z tej okazji Przewodniczący Rady Miasta Józef Pilch zaprosił prezydenta, radnych, dyrektorów

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 2 listopada 2015 r. 188/15

poniedziałek, 2 listopada 2015 r. 188/15 poniedziałek, 2 listopada 2015 r. 188/15 AA AKTUALNOŚCI NOWOŚĆ! POD ZNAKIEM PODATKÓW 4 listopada (środa) o godz. 10:00 rozpocznie się 29. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło się 33 punkty.

Bardziej szczegółowo

XLVII sesja VI kadencji w dniu 16 czerwca 2014 r.

XLVII sesja VI kadencji w dniu 16 czerwca 2014 r. Dz.18.0020.1.47.2014 Podsumowanie: XLVII sesja VI kadencji w dniu 16 czerwca 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji. 4. Fundacja

Bardziej szczegółowo

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz Elbląg, dnia 14 czerwca 2017 r. BRM.0002.7.2017.AB PANI/PAN.. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

BR C.14. W trybie art. 20 ust. 5 do porządku obrad sesji został włączony projekt uchwały Prezydenta Miasta Krakowa:

BR C.14. W trybie art. 20 ust. 5 do porządku obrad sesji został włączony projekt uchwały Prezydenta Miasta Krakowa: BR-01. 0002.C.14 Protokół Nr C/2014 Obrad C sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 26 marca 2014. /od godz. 10.00 do godz. do godz. 18.10/ Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

LIII SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

LIII SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM LIII SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 16-22 2. Interpelacje Radnych.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXII/2008 obrad XXII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 29 maja 2008 r.

Protokół Nr XXII/2008 obrad XXII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 29 maja 2008 r. Protokół Nr XXII/2008 obrad XXII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 29 maja 2008 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 17 10. Na ogólną liczbę 15 radnych

Bardziej szczegółowo

obszaru Tonie-Park Rzeczny /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1705/.

obszaru Tonie-Park Rzeczny /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1705/. BR-01. 0002.XCIX.14 Protokół Nr XCIX/2014 Obrad XCIX sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 12 marca 2014. /od godz. 10.00 do godz. do godz. 18.40/ Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-174/10 AKTUALNOŚCI Cracoviae Merenti dla organizacji harcerskich 8 października (piątek) o godzinie 12 w Sali Obrad RMK im. Stanisława Wyspiańskiego odbyła się CXII uroczysta sesja Rady Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Porządek, nad którym obradowała Komisja był następujący:

Porządek, nad którym obradowała Komisja był następujący: BRM.0012.4.9.2016 Protokół nr 19/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola Opole, 18 marca 2016 r. Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 w opolskim ratuszu i trwało od godz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z prac Prezydenta Miasta Piły w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Piły

SPRAWOZDANIE. z prac Prezydenta Miasta Piły w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Piły Or. I/0055/26/07 SPRAWOZDANIE z prac Prezydenta Miasta Piły w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Piły od 10 kwietnia 2007 r. do 7 maja 2007 r. P r e z y d e n t M i a s t

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 36/08. z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa odbytego w dniu 27 maja 2008 roku w sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa

Protokół nr 36/08. z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa odbytego w dniu 27 maja 2008 roku w sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa BR-01.0063-3-10/08 Protokół nr 36/08 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa odbytego w dniu 27 maja 2008 roku w sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa W posiedzeniu, któremu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r.

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Wybór Sekretarza sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu NR XV/15

Bardziej szczegółowo

XXX sesja VI kadencji w dniu 18 marca 2013 r.

XXX sesja VI kadencji w dniu 18 marca 2013 r. Dz.18.0020.1.30.2013 Podsumowanie: XXX sesja VI kadencji w dniu 18 marca 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji. 4. Projekty uchwał

Bardziej szczegółowo

piątek, 4 września 2015 r. 148/15

piątek, 4 września 2015 r. 148/15 piątek, 4 września 2015 r. 148/15 AA AKTUALNOŚCI INWESTYCJE NA PODMIEJSKICH OSIEDLACH I OCHRONA PRAWNA 9 września (środa) o godz. 10:00 rozpocznie się 23. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazły

Bardziej szczegółowo

XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r.

XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r. Dz.18.0021.32.2016 Podsumowanie: Porządek obrad: XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

piątek, 21 sierpnia /15

piątek, 21 sierpnia /15 piątek, 21 sierpnia 2015 138/15 AKTUALNOŚCI POWAKACYJNE OBRADOWANIE 26 sierpnia (środa) o godz. 10:00 rozpocznie się pierwsza po wakacyjnej przerwie sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło

Bardziej szczegółowo

LVIII SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

LVIII SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM LVIII SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 17-25 2. Interpelacje Radnych.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XIVSESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE Kadencji

PROTOKÓŁ XIVSESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE Kadencji Dz.16.0021.14.2014 PROTOKÓŁ XIVSESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE Kadencji 2014-2018 XIV sesja Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce odbyła się w dniu 24 września 2015 r. w godz.17.35-21.40 w siedzibie Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

XLVI sesja VI kadencji w dniu 19 maja 2014 r.

XLVI sesja VI kadencji w dniu 19 maja 2014 r. Dz.18.0020.1.46.2014 Podsumowanie: XLVI sesja VI kadencji w dniu 19 maja 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji. 4. Informacja z

Bardziej szczegółowo

XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r.

XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r. Dz.18.0020.1.28.2012 Podsumowanie: XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. LVI sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

XXXIX sesja VI kadencji w dniu 25 listopada 2013 r.

XXXIX sesja VI kadencji w dniu 25 listopada 2013 r. Dz.18.0020.1.39.2013 Podsumowanie: XXXIX sesja VI kadencji w dniu 25 listopada 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Dz Podsumowanie: XLVIII sesja VI kadencji w dniu 7 lipca 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku

Dz Podsumowanie: XLVIII sesja VI kadencji w dniu 7 lipca 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku Dz.18.0020.1.48.2014 Podsumowanie: XLVIII sesja VI kadencji w dniu 7 lipca 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Opole, r. BRM Protokół nr 9/2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 18 czerwca 2015 r.

Opole, r. BRM Protokół nr 9/2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 18 czerwca 2015 r. BRM.0012.4.24.2015 Protokół nr 9/2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola Opole, 21.05.2015 r. Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu

Bardziej szczegółowo

Dyżury Radnych Miasta Krakowa sierpień grudzień 2009 r.

Dyżury Radnych Miasta Krakowa sierpień grudzień 2009 r. Dyżury Radnych Miasta Krakowa sierpień grudzień 2009 r. Data Imię i Nazwisko Godziny dyżuru Miejsce dyżuru - siedziba adres 20 sierpnia Siedziba Krakowskiego Zarządu Powiatowego Prawo i Sprawiedliwość

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-182/10 AKTUALNOŚCI Trasa S7 i północna obwodnica Krakowa Rada Miasta Krakowa podczas sesji 20 października przegłosowała dwie rezolucje w sprawie utrzymania w planach na 2011 rok finansowania

Bardziej szczegółowo

V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r.

V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r. Dz.18.0021.5.2015 Podsumowanie: Porządek obrad: V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

XII sesja VI kadencji w dniu 21 listopada 2011 r.

XII sesja VI kadencji w dniu 21 listopada 2011 r. Dz.18.0020.1.12.2011 Podsumowanie: XII sesja VI kadencji w dniu 21 listopada 2011 r. Projekt porządku obrad XII sesji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta zwołanej na poniedziałek 21 listopada 2011 roku, godz.

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.3.2014.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXVI sesji Rady N R XXXVI/2014 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 23 czerwca 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

XXVII sesja VII kadencji w dniu 31 sierpnia 2016 r.

XXVII sesja VII kadencji w dniu 31 sierpnia 2016 r. Dz.18.0021.27.2016 Podsumowanie: Porządek obrad: XXVII sesja VII kadencji w dniu 31 sierpnia 2016 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul. Dz-15.0020.1.42.2014 P R O T O K Ó Ł XLII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 26 czerwca 2014 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz.17.10 do godz.18.00 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku O godzinie 15 30 posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Filip Rżewski, przywitał wszystkich zebranych i stwierdził

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Dyżury Radnych Miasta Krakowa grudzień 2009 r. styczeń 2010 r.

Dyżury Radnych Miasta Krakowa grudzień 2009 r. styczeń 2010 r. Dyżury Radnych Miasta Krakowa grudzień 2009 r. styczeń 2010 r. Data Imię i Nazwisko Godziny dyżuru Miejsce dyżuru - siedziba adres Łukasz Osmenda 11.00 Klatka F, III p. pok. 302 16 grudnia środa Bolesław

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA wtorek, 15 listopada 2011 r. 196/11 AKTUALNOŚCI XXXII sesja Rady Miasta Krakowa Zgodnie z postanowieniami Statutu Miasta Krakowa została zwołana XXXII sesja Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

czwartek, 18 lipca 2013 130/13

czwartek, 18 lipca 2013 130/13 czwartek, 18 lipca 2013 130/13 AKTUALNOŚCI: Z 36 metrów na 16 Mieszkańcy Płaszowa zwrócili się do Biura Planowania Przestrzennego z wnioskiem o zmianę dotychczasowej maksymalnej wysokości obiektów zabudowy

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad: Podjęte uchwały:

Porządek obrad: Podjęte uchwały: Dz.18.0021.41.2017 Podsumowanie: XLI sesja VII kadencji w dniu 23 października 2017 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: Druk nr 474 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 31/2017 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 19 stycznia 2017 r.

Protokół nr 31/2017 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 19 stycznia 2017 r. Protokół nr 31/2017 z posiedzenia Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu i trwało od godz. 16:05 do godz. 17:00. Posiedzeniu Komisji przewodniczył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie wyraŝenia zgody na sprzedaŝ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

czwartek, 7 marca /13

czwartek, 7 marca /13 czwartek, 7 marca 2013 43/13 AKTUALNOŚCI: O SYTUACJI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider objął Honorowym Patronatem konferencję pt. Rynek Nieruchomości w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE STRATEGICZNE. Strategia Rozwoju Krakowa. Główne założenia KRAKÓW URZĄD MIASTA KRAKOWA. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

PLANOWANIE STRATEGICZNE. Strategia Rozwoju Krakowa. Główne założenia KRAKÓW URZĄD MIASTA KRAKOWA. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Strategia Rozwoju Krakowa PLANOWANIE STRATEGICZNE Główne założenia KRAKÓW URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Strategii i Rozwoju Miasta UCHWAŁA NR LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 r. w

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku.

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku. Protokół z XXII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 8 lipca 2008 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.00 21.50 Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 738/OU/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 738/OU/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 października 2015 r. Zarządzenie Nr 738/OU/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 października 2015 r. w sprawie powołania zespołu redakcyjnego oraz wyznaczenia dyrektorów wydziałów merytorycznych odpowiedzialnych za prawidłowe

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r.

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r. U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy rady i jej organów Na podstawie 16 ust.2 i 28 ust.3 Statutu Gminy Jawor Rada Miejska

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 14 radnych (lista obecności w załączeniu). Nieobecny na

Bardziej szczegółowo

Dyżur odwołany. Dyżury Radnych Miasta Krakowa VI kadencja. Data Imię i Nazwisko Godziny dyżuru Miejsce dyżuru - siedziba adres

Dyżur odwołany. Dyżury Radnych Miasta Krakowa VI kadencja. Data Imię i Nazwisko Godziny dyżuru Miejsce dyżuru - siedziba adres Dyżury Radnych Miasta Krakowa VI kadencja Data Imię i Nazwisko Godziny dyżuru Miejsce dyżuru - siedziba adres 10 lipca środa 11 lipca 12 lipca 15 lipca Włodzimierz Pietrus 8.30 9.30 Bolesław Kosior W przerwie

Bardziej szczegółowo

Dz P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:

Dz P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad: Dz-08.0020.1.63.2014 PROTOKÓŁ z LXIII sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 12 listopada 2014 r. (godz. 18:00) w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki przy ul. Praskiej 52 w Krakowie Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Dz-08.0021.6.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:

Dz-08.0021.6.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad: Dz-08.0021.6.2015 PROTOKÓŁ z VI sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 4 marca 2015 r. (godz. 18:00) w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki przy ul. Praskiej 52 w Krakowie Przewodniczący Arkadiusz Puszkarz

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Obecnych 20 radnych wg. listy obecności. na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad: sala sesyjna zielonogórskiego ratusza. Wyniki głosowań.

Obecnych 20 radnych wg. listy obecności. na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad: sala sesyjna zielonogórskiego ratusza. Wyniki głosowań. LIII sesja Rady Miasta Zielona Góra kadencja 2015-2018 Realizacja 29 sierpnia 2017 r. do od godz. 9,15 godz. 12,5o Obecnych 20 radnych wg. listy obecności na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

IV sesja - 30.01.2003r.

IV sesja - 30.01.2003r. IV sesja - 30.01.2003r. IV/25/2003 - w sprawie przejęcia od Powiatu Piaseczńskiego darowizny nieruchomości połoŝonej w PraŜmowie, ul. Fr. Ryxa 41 zabudowanej budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia. IV/26/2003

Bardziej szczegółowo

przewodniczący rad gmin z terenu Powiatu Kieleckiego, wójtowie i burmistrzowie z terenu Powiatu Kieleckiego.

przewodniczący rad gmin z terenu Powiatu Kieleckiego, wójtowie i burmistrzowie z terenu Powiatu Kieleckiego. 1 Protokół Nr XXVII/2017 z sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 28 sierpnia 2017 roku, w sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach w godz. od 16.00 do 17.00 Do pkt 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Wydano 13 zarządzeń, zatwierdzono 6 wniosków, 10 wykazów nieruchomości, 12

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 1 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998

Bardziej szczegółowo

środa, 18 czerwca 2014 113/14

środa, 18 czerwca 2014 113/14 środa, 18 czerwca 2014 113/14 D AKTUALNOŚCI: ZWYCZAJNIE O ABSOLUTORIUM 25 czerwca (środa) odbędą się dwie sesje Rady Miasta Krakowa: zwyczajna oraz sesja w sprawie absolutorium za rok 2013 dla Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa.

UCHWAŁA NR XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa. UCHWAŁA NR XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo