ibatis jest propozycją fundacji Apache na

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ibatis jest propozycją fundacji Apache na"

Transkrypt

1 Biblioteka miesiąca David de Rosier ibatis bazodanowy robotnik ibatis jest propozycją fundacji Apache na współpracę aplikacji Java,.Net i Ruby z bazami danych. Podstawową ideą przy tworzeniu biblioteki była prostota i czytelność zapisu oraz lekkość samej biblioteki. W uproszczeniu ibatis można przedstawić jako mapper tabel baz danych na obiekty. Programista nie jest zwolniony z konieczności pisania zapytań SQL, które w tym przypadku są odizolowane od reszty aplikacji i osadzone w plikach XML. Dodatkowe narzędzia, jak np. Abator, umożliwiają usprawnienie pracy z biblioteką poprzez generowanie podstawowego kodu. Oprócz możliwości mapowania obiektów, ibatis dostarcza zbiór klas DAO (Data Access Objects) usprawniających pracę z bazami danych i dostęp do danych. Nie sposób od razu we wstępie nie odnieść się do Hibernate, bowiem dla wielu programistów (zwłaszcza w świecie Javy) jest on jedynym słusznym (bądź jedynym znanym) narzędz iem bazodanowym. Bardziej szczegółowym porównaniom obu rozwiązań poświęciłem ramkę w artykule, tutaj chciałbym jedynie zaznaczyć miejsce ibatis w świecie bazodanowych frameworków. Jeżeli wyobrazimy sobie, iż na jednym biegunie mamy programowanie z bezpośrednim użyciem JDBC a na drugim Hibernate, ibatis znajdzie się mniej więcej pośrodku, choć bliżej tego pierwszego. Czasem więc bardziej zasadnym będzie porównywanie biblioteki z JDBC niż z Hibernate. ibatis współpracuje z już istniejącymi bazami danych nie ma możliwości generowania ich struktury, nie zawiera dodatkowej logiki czy wbudowanego języka zapytań. W porównaniu z czystym JDBC redukuje znacząco ilość potrzebnego kodu oraz wyodrębnia zapytania SQL, przenosząc je do plików XML. To jedna z podstawowych zalet, która wpływa na czytelność kodu zapytania nie są bowiem tu budowane na zasadzie konkatenacji stringów wewnątrz kodu programu. Zapewne każdy programista JDBC poczuje się bardzo swobodnie z ibatis, bowiem niejednokrotnie sam pewnie pisał w uproszczeniu podobne rozwiązania, celem usprawnienia kodu JDBC. ibatis jest przemyślanym usystematyzowaniem tego typu pomysłów i eksperymentów. Autor od wielu lat pasjonuje się językami programowania. Jego zawodowe zainteresowania skupiają się wokół tematyki tworzenia zaawansowanych aplikacji webowych oraz obsługi baz danych. Kontakt z autorem: Biblioteka dostarcza dwie całkowicie niezależne funkcjonalności. Pierwszą i najważniejszą jest mechanizm mapowania danych, drugą interfejsy DAO (Data Access Objects). Na chwilę obecną DAO nie jest już rozwijane i stanowi finalną, zamkniętą całość, przez niektórych uważaną za nieco przestarzałą. Dlatego też w artykule skupimy się przede wszystkich na bibliotece w aspekcie mapowania danych. Mimo wszystko DAO proponowane przez ibatis jest rozwiązaniem ciekawym i zachęcam do jego poznania. Tak czy inaczej biblioteka skonstruowana jest w taki sposób, że zaadoptowanie innych DAO (np. ze środowiska Spring) nie powinno przysparzać trudności. Mapowanie danych prosty przykład Podstawowym zadaniem biblioteki jest mapowanie danych z bazy danych na obiekty i vice versa. Zobaczmy na prostym przykładzie jak wygląda taki proces. W całym artykule będziemy posługiwać się przykładową bazą danych, której skrypt został zamieszczony na listingu 1. W niniejszym przykładzie napiszemy kod, który odczyta pojedynczy rekord z tabeli Person i zapisze go w obiekcie klasy o tej samej nazwie. Na potrzeby artykułu będziemy posługiwali się przykładami napisanymi w języku Java. Ich konwersja do Ruby lub.net nie powinna sprawiać żadnych trudności. We wstępie do artykułu wspomniałem, iż iba- TIS przenosi zapytania SQL z kodu programu, do zewnętrznych plików XML. Rozwiązanie takie ma dwie podstawowe zalety po pierwsze możemy łatwo dokonywać zmian w kodzie SQL bez konieczności rekompilacji źródeł, a po drugie taki zapis jest bardziej czytelny, nie gmatwamy bowiem kodu Javy (.NET) z SQLem, osadzając go w zmiennych tekstowych. Na Listingu 2 umieszczony został przykładowy plik XML, definiujący zbiór operacji SQL na tabeli Person. W standardowych sytuacjach pojedynczy plik XML będzie implementował model CRUD (Create, read, update and delete) dla pojedynczej tabeli. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by odwoływał się on do bazodanowych widoków, wbudowanych procedur albo złączonych tabel. Nasz przykładowy plik jest na tyle prosty i czytelny, że chyba nie wymaga szerszego komentarza. Jedna uwaga na temat operacji getperson, która oczekuje podania identyfikatora osoby jako parametru wejściowego. Odwołanie do tego parametru w pliku XML następuje poprzez konstrukcję #value#, przy czym 20 Software Developer s Journal 06/2007

2 ibatis bazodanowy robotnik Listing 1. Skrypt używanej na potrzeby artykułu bazy danych. Aplikacja testowana była z użyciem bazy MySQL CREATE TABLE Person ( ); id INT PRIMARY KEY, first_name VARCHAR(32) NOT NULL, last_name VARCHAR(32) NOT NULL CREATE TABLE Phone ( ); id INT PRIMARY KEY, person_id INT NoT NULL, phone_type VARCHAR(15), description TEXT value nie jest tutaj słowem kluczowym, a jedynie sugerowanym przez autorów biblioteki sposobem odniesienia sie do pojedynczego parametru zapytania. Nic nie stoi na przeszkodzie, by napisać tam np. #id#. Oprócz opisanego powyżej pliku XML, będziemy musieli stworzyć jeszcze jeden, który zawierać będzie globalną konfigurację ibatis. Zamieścimy tam parametry bazy danych oraz listę dostępnych plików mapujących. Przykład takiego pliku został zamieszczony na Listingu 3. Zobaczmy teraz jak odnieść się z poziomu kodu Javy do tabeli Person naszej przykładowej bazy danych. W pierwszej kolejności musimy odczytać główny plik konfiguracyjny, który umożliwi nam utworzenie obiektu klasy Sql- MapClient, zarządzającego dostępem do elementów bazodanowych: String resource = "org/sdjournal/ibatis/sqlmap-config.xml"; Reader reader = Resources.getResourceAsReader(resource); SqlMapClient sqlmap = SqlMapClientBuilder.buildSqlMapClient( reader); Obiekt ten będzie wiedział w jaki sposób utworzyć połączenie z bazą danych i jak nim zarządzać (konfigurujemy to w wejściowym pliku XML). Również z jego użyciem będziemy mogli odwołać się do naszego zapytania na tabeli Person: HashMap persondata = (HashMap)sqlMap.queryForObject( "getperson", new Integer(1) ); W rezultacie takiego odwołania otrzymamy mapę, której każdy element zawierać będzie wartość pojedynczego pola z wynikowego rekordu. Chcąc odczytać np. wartość pola firstname, będziemy musieli użyć konstrukcji: String fn = (String)personData.get("firstName"); Nie jest to zbyt czytelne rozwiązanie, bowiem musimy używać rzutowania oraz podawać nazwę pola jako łańcuch znaków w przypadku literówki nie będziemy w stanie znaleźć błędu na etapie kompilacji. Jednak z drugiej strony użycie mapy jest czasem dość wygodne, szczególnie gdy chcemy na przykład szybko napisać jakiś kod testowy nie mamy bowiem konieczności tworzenia żadnych dodatkowych obiektów reprezentujących rekord tabeli. Tym niemniej, na ogół wygodniej będzie posłużyć się takim dedykowanym obiektem. ibatis daje nam możliwość wyboru, nie jesteśmy więc skazani wyłącznie na rozwiązanie z mapą. Utwórzmy na potrzeby przykładu prostą klasę o nazwie org.sdjournal.ibatis.person. Przedstawia to Listing 7. Aby otrzymać zamiast mapy obiekt klasy Person, musimy dokonać jednej drobnej zmiany w pliku Person.map.xml w tagu select parametr parametrclass należy zmienić z wartości hashmap na org.sdjournal.ibatis.person. Od tego momentu możemy używać bardziej wygodnego odwołania do tabeli: Person person1 = sqlmap.queryforobject( "getperson", new Integer(1)); Operacje bazodanowe wspierane przez ibatis W poprzednim przykładzie mogliśmy zobaczyć prostą operację Select z jednym parametrem wejściowym. Przyjrzyjmy Listing 2. Przykładowy plik XML, definiujący zbiór operacji SQL na tabeli Person <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE sqlmap PUBLIC "-//ibatis.apache.org// DTD SQL Map 2.0//EN" "http://ibatis.apache.org/dtd/sql-map-2.dtd"> <sqlmap namespace="person"> <select id="getperson" parameterclass= SELECT id, int resultclass="hashmap"> first_name AS firstname, last_name AS lastname FROM Person WHERE id=#value# </select> <insert id="insertperson" parameterclass= "org.sdjournal.ibatis.person"> INSERT INTO Person (id, first_name, last_name) VALUES (#id#, #firstname#, #lastname#) </insert> <update id="updateperson" parameterclass= "org.sdjournal.ibatis.person"> UPDATE Person SET first_name = #firstname#, last_name = #lastname# WHERE id = #id# </update> <delete id="deleteperson" parameterclass= "int"> DELETE FROM PERSON WHERE id = #id# </delete> </sqlmap> Software Developer s Journal 06/

3 Biblioteka miesiąca Listing 3. Przykład globalnej konfiguracji ibatis dla połączenia z bazą danych MySQL <?xml version="1.0" encoding= "UTF-8"?> <!DOCTYPE sqlmapconfig PUBLIC "-//ibatis.apache.org// DTD SQL Map Config 2.0//EN" "http://ibatis.apache.org/dtd/ <sqlmapconfig> sql-map-config-2.dtd"> <transactionmanager type="jdbc" > <datasource type="simple"> <property name="jdbc.driver" value="com.mysql.jdbc.driver"/> <property name="jdbc.connectionurl" value="jdbc:mysql://localhost/test"/> <property name="jdbc.username" value="test"/> <property name="jdbc.password" value="password"/> </datasource> </transactionmanager> <sqlmap resource="person.map.xml" /> </sqlmapconfig> się teraz operacji insert, która wstawi nowy rekord do bazy danych. W tym przypadku w pliku XML jako parametrclass podamy klasę Person (jej obiekt będziemy bowiem zapisywać do bazy danych), natomiast wewnątrz kodu SQL będziemy odwoływać się do pól obiektu poprzez nazwę, zamkniętą z lewej i prawej strony przez znacznik #. Wstawienie kodu z poziomu Javy będzie wyglądało analogicznie do pobrania danych: sqlmap.insert("insertperson", personobj); Usystematyzujmy teraz wiedzę na temat operacji bazodanowych, które możemy wykonać z użyciem ibatis, określając wymagane i opcjonalne parametry: <select> zwraca pojedynczy rekord bazy danych lub kolekcję rekordów; wymaga określenia typu wynikowego oraz (opcjonalnie) typu wejściowego (w przypadku sparametryzowanego zapytania). Dla często używanych zapytań możliwe jest zdefiniowanie wartości cachemodel (opisanej w dalszej części artykułu). <insert> wstawia nowy rekord do bazy danych; wymaga podania typu danych wejściowych zwykle mapy lub obiektu mapującego tabelę. <update> jak insert ale uaktualnia istniejący rekord. <delete> usuwa rekord z bazy danych; opcjonalnie przyjmuje typ obiektu wejściowego może to być pojedyncza wartość (identyfikator do usunięcia) lub mapa albo cały obiekt w przypadku bardziej złożonych zapytań. <procedure> wywołuje procedurę SQL; przyjmuje typ danych wejściowych i wyjściowych wszystkie opcjonalne, zależnie od parametrów samej procedury. <statement> używany do wszystkich operacji bazodanowych niezdefiniowanych powyżej; zwyklebędą to operacje tworzenia lub usuwania tabel. W zależności od potrzeby, może przyjmować każdy z wymienionych wyżej parametrów. Każda z operacji musi posiadać unikalny identyfikator (atrybut id) poprzez który będziemy będziemy odwoływać się do poszczególnych zapytań SQL z poziomu języka programowania. Zaawansowana konfiguracja mapowania danych Opisane wcześniej przykłady związane były z bardzo prostymi operacjami na bazie danych i nie wymagały wykonywania żadnych dodatkowych akcji podczas mapowania. To jednak sytuacja idealna, bowiem w praktyce można natknąć się na sporo poważniejszych problemów. Przykładem może być sytuacja, w której liczbową wartość z bazy danych, chcemy reprezentować za pomocą łańcucha znaków po stronie języka programowania. Innym klasycznym przykładam jest reprezentacja wartości null z bazy danych, gdy po stronie klienta używamy typów prostych. Tego typu problemy możemy rozwiązać za pomocą dodatkowych parametrów konfiguracyjnych w pliku XML odpowiedzialnym za mapowanie danych. <resultmap> W pliku XML z mapowaniem, oprócz standardowych tagów odpowiadających operacjom bazodanowym, możemy użyć kilku dodatkowych związanych z zaawansowaną konfiguracją. Najbardziej przydatnym z nich jest tag <resultmap>. Narzędzie to daje szereg możliwości konwersji wartości z bazodanowej kolumny do pola obiektu w naszej aplikacji, będzie więc używany dla operacji selekcji danych. Ogólny schemat użycia taga przedstawia Listing 8. Listing 4. Przykład użycia narzędzia resultmap do pełniej kontroli nad konwersją danych pomiędzy bazą danych a aplikacją <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE sqlmap PUBLIC "-//ibatis.apache.org// DTD SQL Map 2.0//EN" "http://ibatis.apache.org/dtd/sql-map-2.dtd"> <sqlmap namespace="phone"> <resultmap id="get-phone-result" class="klasa"> <result property="phonetype" column="phone_type" nullvalue="phone"/> <result property="description" column="description" nullvalue="[none]"/> </resultmap> <select id="getphone" parameterclass= int resultmap="get-phone-result"> SELECT * FROM Phone WHERE id=#value# </select> </sqlmap> 22 Software Developer s Journal 06/2007

4

5 Biblioteka miesiąca </resultmap> Jak można się domyślić, pojedynczy resultmap jest zdefiniowany dla konkretnej klasy, do której będziemy mapować dane z tabeli. Wewnątrz taga znajdować się będzie szereg tagów result, a każdy z nich odpowiadać będzie pojedynczemu polu klasy, definiując schemat mapowania. Nie musimy w tym miejscu opisywać wszystkich pól, a jedynie te, które wymagają niestandardowej konwersji. Na Listingu 4 został zamieszczony plik XML dla drugiej z przykładowych tabel, przechowującej numery telefonów osoby. Został tam użyty resultmap, celem rozwiązania nieścisłości w nazwach między kolumnami a polami klasy. Ponadto określone zostało jaką wartość ma przyjąć pole klasy w przypadku znalezienia wartości null w tabeli. Przyjrzyjmy się wszystkich możliwym atrybutom taga result, by móc zrozumieć siłę tkwiącą w tym narzędziu: property atrybut obowiązkowy; wskazuje na nazwę pola klasy, column atrybut obowiązkowy; wskazuje na nazwę kolumny w tabeli, javatype oczekiwany typ pola po stronie języka programowania, jdbctype oczekiwanytyp pola po stronie bazy danych, nullvalue wartość jaka zostanie zapisana w polu obiektu w przypadku znalezienia wartości null w bazie danych, Listing 5. Przykładowa konfiguracja generatora Abator <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE abatorconfiguration PUBLIC "-//Apache Software Foundation//DTD Abator for ibatis Configuration 1.0//EN" "http://ibatis.apache.org/dtd/abator-config_1_0.dtd"> <abatorconfiguration> <abatorcontext id="db2tables" generatorset="java2"> <jdbcconnection driverclass="com.ibm.db2.jdbc.app.db2driver" connectionurl="jdbc:db2:test" userid="db2admin" password="db2admin"> <classpathentry location="/program Files/IBM/SQLLIB/java/db2java.zip" /> </jdbcconnection> <javatyperesolver > <property name="forcebigdecimals" value="false" /> </javatyperesolver> <javamodelgenerator targetpackage="test.model" targetproject="\abatortestproject\src"> <property name="enablesubpackages" value="true" /> <property name="trimstrings" value="true" /> </javamodelgenerator> <sqlmapgenerator targetpackage="test.xml" targetproject="\abatortestproject\src"> <property name="enablesubpackages" value="true" /> </sqlmapgenerator> <daogenerator type="ibatis" targetpackage="test.dao" targetproject="\abatortestproject\src"> <property name="enablesubpackages" value="true" /> </daogenerator> <table schema="db2admin" tablename="alltypes" domainobjectname="customer" > <property name="useactualcolumnnames" value="true"/> <generatedkey column="id" sqlstatement="db2" identity="true" /> <columnoverride column="date_field" property="startdate" /> <ignorecolumn column="fred" /> <columnoverride column="long_varchar_field" jdbctype="varchar" /> </table> </abatorcontext> </abatorconfiguration> 24 Software Developer s Journal 06/2007

6

7 Biblioteka miesiąca Listing 6. Przykład zastosowania generatora Abator wewnątrz skryptu Ant <project default="genfiles" basedir="."> <property name="generated.source.dir" value="${basedir}" /> <target name="genfiles" description= "Generate the files"> <taskdef name="abator" classname="org.apache.ibatis.abator.ant. AbatorAntTask" classpath="abator.jar" /> <abator overwrite="true" configfile= "abatorconfig.xml" verbose="false" > <propertyset> <propertyref name= </propertyset> </abator> </target> </project> "generated.source.dir"/> Teraz musimy jeszcze napisać właściwy resultmap dla klasy Person. Ponieważ wszystkie pozostałe pola tej klasy nie wymagają w naszym przypadku specjalnej konwersji, wystarczy iż w tagu resultmap zdefiniujemy, jak ibatis ma wypełnić pole z adresem, który przedstawia Listing 9. w powyższym przykładzie istotnym jest parametr column, który definiuje dane wejściowe dla podzapytania. Aby użyć zdefiniowanych wyżej reguł konwersji w naszym zapytaniu, musimy zamiast atrybutu resultclass taga select użyć atrybutu resultmap: <select id="getperson" resultmap="get-person-result"> Na koniec krótki komentarz na temat taga resultmap. Może on przyjmować dwa dodatkowe parametry: extends, dzięki któremu możemy budować schemat dziedziczenia elementów resultmap, co jest bardzo przydatne w przypadku tabel o powtarzających się polach (jak choćby np. creationdate, modificationdate), groupby pozwala na grupowanie danych względem zadanej kolumny w przypadku złożonych zapytań ze złączeniami. <parametermap> W poprzednim podpunkcie opisałem mechanizm resultmap, definiujący metody konwersji podczas odczytu danych. Konieczność takiej konwersji może również zachodzić w drugą stronę, kiedy zapisujemy dane z obiektu do bazy danych do tego celu służy właśnie parametermap. Jego składnia jest bardzo zbliżona do resultmap, znaleźć można jednak kilka znaczących różnic. Ogólny schemat użycia parametermap wygląda następująco: typehanler wskazuje na klasę, która definiuje sposób konwersji typu JDBC na typ Java; niezbędne w przypadku niestandardowych konwersji; klasa typehandler musi implementować interfejs com.ibatis.sqlmap.engine.type.typehandler, select umożliwia wykonanie odrębnego podzapytania, celem uzyskania danych dla pola. Rozważmy bardziej szczegółowo ostatni z opisanych parametrów select. Wyobraźmy sobie, że w naszej przykładowej bazie danych mamy jeszcze jedną tabelę Address oraz klasę o tej samej nazwie. Obiekt tej klasy jest jednym z pól klasy Person. Mamy więc sytuację, w której, by wypełnić danymi obiekt, musimy odwołać się do dwóch tabel. Najprościej i najszybciej możemy rozwiązać ten problem pisząc pojedyncze zapytanie odwołujące się do dwóch tabel. Mamy tu relację 1:1 więc nic nie stoi na przeszkodzie, by to zrobić. Tym nie mniej w bardziej złożonych sytuacjach nie zawsze będzie to możliwe. Celem zobrazowania jak działa atrybut select taga result skomplikujmy nieco nasz przykład. W pierwszej kolejności napiszemy zapytanie pobierające adres dla zadanego id: <select id="getaddress" parameterclass="int" resultclass="org.sdjournal.ibatis.address"> </select> SELECT * FROM Address WHERE id=#value# <parametermap id="nazwa" class="klasa"> <parameter propertyname="nazwa".../> </parametermap> Część atrybutów taga parameter jest identyczna z result, są to jdbctype, javatype, nullvalue, typehandler. Parameter nie definiuje atrybutu column, w tym przypadku jest to zbędne. Przyjrzyjmy się dokładniej dodatkowym atrybutom taga: typename definiuje nazwę definiowanego przez użytkownika typu bazodanowego, mode przydatne przy współpracy z procedurami wbudowanymi; określa typ parametru mamy do wyboru następujące wartości: IN, OUT, INOUT, Listing 7. Tworzymy klasę org.sdjournal.ibatis.person class Person { } protected int id; protected String firstname, lastname; public int getid() { } return id; public void setid(int id) { } this.id=id; // etc. 26 Software Developer s Journal 06/2007

8 ibatis bazodanowy robotnik Listing 8. Ogólny schemat użycia taga <resultmap id="nazwa" class="klasa"> <result property="pole1" column="column1".../> <result property="pole2" column="column2".../> numericscale definiuje oczekiwaną dokładność liczb zmiennoprzecinkowych; wartość powinna być określona w przypadku ustawienia jdbctype na decimal lub numeric. <typealias> Prosty tag typealias pozwala na zdefiniowanie nazw zastępczych dla klas, dzięki czemu można uniknąć każdorazowego wprowadzania długich nazw wraz z metrykami pakietów. Zobaczmy przykład: <typealias alias="person" type="org.sdjournal.ibatis.person"/> Po takiej definicji w każdej sytuacji, w której musimy podać nazwę klasy, mamy możliwość skorzystania z aliasu. iba- TIS standardowo dostarcza szereg własnych skrótów do typów podstawowych, np. hashmap = java.util.hashmap, int = java.lang.integer. <cachemodel> Z punktu widzenia aplikacji operacje bazodanowe są czasochłonne. By zredukować czas odpowiedzi podczas pobierania danych, ibatis wprowadza mechanizm cache, który w efektywny sposób potrafi zarządzać odwołaniami do najczęściej używanych tabel. Zdefiniujmy cache dla naszej przykładowej tabeli Person. (Patrz Listing 10). Tak utworzona pamięć podręczna będzie przechowywała sto najczęściej używanych rekordów. Pamięć będzie czyszczona automatycznie co cztery godziny a także za każdym razem, kiedy wykonana zostanie na tabeli Person operacja zapisu, uaktualnienia lub usunięcia. Przedstawiony fragment kodu to jedynie definicja cache. Aby ją zastosować dla konkretnej operacji odczytu danych musimy jeszcze uzupełnić tag select o parametr cachemodel: <select id="getperson" parameterclass="int" cachemodel="person-cache" resultclass= "org.sdjournal.ibatis.person"> Nieco szerszego komentarza wymaga parametr model w definicji pamięci podręcznej. Definiuje on metodę przechowywania danych i może przyjmować jedną z następujących wartości: LRU przechowuje najczęściej używane rekordy (Least Recently Used); w przypadku przepełnienia pamięci podręcznej biblioteka usunie element, do którego odwołanie nastąpiło najdawniej. FIFO proste rozwiązanie pozbawione statystyki odwołań, działające na zasadzie kolejki FIFO (First In First Out). MEMORY definiuje pamięć podręczną bez określonej maksymalnej ilości elementów. Mechanizm ten działa na zasadzie garbage collectora, który decyduje o zajętości pamięci i potrzebie jej zwalniania. Na potrzeby tego modelu pamięci podręcznej można określić dodatkowy parametr (za pomocą taga property) o nazwie reference-type, który określa sposób funkcjonowania garbage collectora. Domyślną wartością parametru jest WEAK, który nakazuje usuwanie nieużywanych elementów z pamięci możliwie najczęściej. Dla wartości SOFT interwał czasowy będzie nieco większy, natomiast wartość STRONG nie pozwala na usunięcie danych z pamięci podręcznej aż do czasu jej całkowitego wyczyszczenia (np. z powodu zajścia operacji określonej we flushonexecute). OSCACHE ten typ pamięci podręcznej uruchamia zewnętrzny plugin cache OSCache 2.0. Mechanizm ten daje wiele możliwości konfiguracji i umożliwia zaawansowane zarządzanie pamięcią. Więcej szczegółów na ten temat odnaleźć można na stronie internetowej <sql> i <include> Podczas programowania dużej ilości operacji na bazach danych, łatwo będziemy w stanie dostrzec powtarzające się fragmenty kodu SQL. Biblioteka pozwala na wyodrębnienie takich części skryptu (służy do tego tag sql) i odwoływanie się do nich za pomocą nazwy (poprzez tag include). Zobaczmy prosty przykład. W naszej testowej aplikacji dwie z czterech operacji na tabeli Person (select, delete) zawierają identyczny fragment kodu SQL: FROM Person WHERE id=#value#. Możemy wyodrębnić go w następujący sposób: <sql id="person-selection-fragment"> FROM Person WHERE id=#value# </sql> Zobaczmy teraz jak odwołać się do tego fragmentu na przykładzie zapytania delete: <delete id="deleteperson" parameterclass="int"> DELETE <include refid="person-selection-fragment"/> Listing 9. Pole z adresem <resultmap id="get-person-result" class= "org.sdjournal.ibatis.person"> <result property="address" column="id" select= "getaddress"/> </resultmap> Listing 10. Definiujemy cache <cachemodel id="person-cache" type="lru" readonly="false"> <flushinterval hours="4"/> <flushonexecute statement="insertperson"/> <flushonexecute statement="updateperson"/> <flushonexecute statement="deleteperson"/> <property name="cache-size" value="100" /> </cachemodel> Software Developer s Journal 06/

9 Biblioteka miesiąca Listing 11. Zwracamy telefony typu mobile <select id="dynamictest" resultclass="list"> SELECT * FROM Phone <dynamic prepend="where"> </delete> <dynamic> <isequal prepend="and" property="person_id" phone_type = 'mobile' </isequal> </dynamic> </select> comparevalue="0"> Często aplikacje generują dynamicznie kod SQL, w zależności od wartości pewnych parametrów. Biblioteka ibatis nie pozbawia programisty takich możliwości. Stwórzmy dla przykładu dość bezużyteczne zapytanie na tabeli Phone. Załóżmy, że w sytuacji, kiedy wartość pola person_id będzie równa równa zeru, zwrócimy tylko numery telefonów typu mobile. (Patrz Listing 11). W powyższym kodzie tag dynamic deklaruje dynamiczny fragment skryptu. ibatis doda do kodu SQL słowo kluczowe where w przypadku, jeśli nie wystąpiło ono wcześniej oraz jeśli zostanie spełniony zadany warunek. Sprawdza on czy wartość pola person _ id wynosi zero. Jeśli tak, wygenerowany zostanie zadany kod. Wartość atrybutu prepend informuje, jak należy łączyć ze sobą poszczególne elementy, gdyby dynamiczny kod zawierał więcej warunków. W naszym przykładzie użyliśmy prostego porównania wartości. Poniżej zamieszczono pełną listę dozwolonych operacji: Współpraca z bazą danych z poziomu języka programowania Dotychczas skupialiśmy się głównie na definicji zapytań SQL i konfiguracji bazy danych po stronie plików XML. Zobaczmy teraz jak współpracować z bazą danych z poziomu języka programowania na przykładzie Javy. Transakcje ibatis daje pełne wsparcie dla transakcyjności. W prostych przypadkach można użyć modelu autotransakcji, czyli automatycznego zapisywania da bazy danych każdego pojedynczego zapytania, tym nie mniej, w bardziej profesjonalnych zastosowaniach, większa kontrola nad operacjami bazodanowymi będzie niezbędna. Schemat wykonania pojedynczej transakcji w języku Java przedstawia Listing 12. Wykonanie operacji endtransaction z pominięciem committransaction zostanie potraktowane jako anulowanie transakcji (rollback). Przetwarzanie wsadowe (batches) Zbiorowe operacje na bazie danych np. ciąg operacji insert, wydajniej jest zawrzeć w postaci wsadu, który zminimalizuje ilość połączeń do bazy danych. ibatis dostarcza taką funkcjonalność za pomocą dwóch prostych metod. Zobaczmy to na przykładzie: sqlmap.startbatch(); sqlinsert("insertperson", person1 ); sqlinsert("insertperson", person2 ); int insertedrows = sqlmap.executebatch(); Niezbędnym jest aby operacja startbatch i executebatch zostały zawarte wewnątrz transakcji. Selekcja danych Biblioteka dostarcza zbiór metod pozwalających w różny sposób odczytywać dane z tabeli. Przejrzyjmy zbiór możliwości na przykładach: isequal wygeneruje zadany kod jeśli wartość pola określonego przez atrybut property będzie identyczna z wartością określoną przez atrybut comaprevalue, isnotequal jak wyżej ale warunek zostanie spełniony gdy wartości będą różne, isgreaterthan sprawdza czy pierwsza wartość (określona przez atrybut property) jest większa od drugiej, islessthan sprawdza czy pierwsza wartość jest mniejsza od drugiej, isgreaterequal sprawdza czy pierwsza wartość jest większa lub równa drugiej, islessequal sprawdza czy pierwsza wartość jest mniejsza lub równa drugiej, ispropertyavailable jednoargumentowa operacja sprawdzająca czy zadana właściwość obiektu wejściowego istnieje, isnotpropertyavailable jak wyżej ale wykonuje kod w przypadku gdy właściwość obiektu nie jest zdefiniowana, isnull sprawdza czy element ma wartość null, isnotnull sprawdza czy element ma wartość różną od null. Person p = (Person)sqlMap.queryForObject("getPerson", key); Tworzy nowy obiekt Person i wypełnia go danymi z tabeli, znajdując rekord o zadanej wartości klucza. Person p = new Person(); sqlmap.queryforobject("getperson, key, p); Jak wyżej ale nie tworzy nowego obiektu a jedynie wypełnia danymi obiekt uprzednio zdefiniowany. List list = sqlmap.queryforlist("getallpersons"); Zamiast pojedynczego rekordu, zwraca kolekcję wartości. Przedstawia to Listing 13. Listing 12. Schemat wykonania pojedynczej transakcji try { sqlmap.starttransaction(); //zbiór operacji bazodanowych sqlmap.committransaction(); } finally { } sqlmap.endtransaction(); 28 Software Developer s Journal 06/2007

10

11 Biblioteka miesiąca Listing 13. Zwrot kolekcji wartości RowHandler rowhandler = new RowHandler() { } public void handlerow(object value) } throws SQLException { Person p = (Person)value; System.out.println( p.firstname ); sqlmap.querywithrowhandler("getallpersons", rowhandler); Dla każdego elementu wynikowej kolekcji wykonuje metodę handlerow z implementacji interfejsu RowHandler. PaginatedList list = sqlmap.queryforpaginatedlist("getallpersons", 10); Umożliwia odczyt zadanej liczby rekordów z całej kolekcji wynikowej. Metoda zwraca jako wartość własną implementację listy PaginatedList. Obiekt ten dostarcza dwie użyteczne metody nextpage i previouspage, które w łatwy sposób pozwalają na odczytywanie kolejnych (lub poprzednich) elementów tabeli. Ten sposób odczytu danych będzie miał częste zastosowanie w aplikacjach internetowych. Konfiguracja połączenia z bazą danych Każda aplikacja korzystająca z ibatis musi zawierać plik definiujący parametry połączenia z bazą danych. Zwyczajowo plik ten będzie miał nazwę SqlMapConfig.xml. Na listingu 3 została przedstawiona minimalistyczna wersja takiego pliku. Usystematyzujmy teraz wiedzę na temat dostarczanych przez bibliotekę możliwości konfiguracji połączenia z bazą danych. Plik SqlMapConfig.xml może składać się z kilku sekcji. Jedną z nich, używaną zwykle na początku pliku, jest properties. Ten opcjonalny element pozwala na połączenie pliku XML z plikiem.properties, który będzie zawierał stałe konfiguracyjne. Przykładowo w pliku tym możemy umieścić wartość o nazwie dbdriver i odwołać się do niej w pliku XML w postaci wyrażenia ${dbdriver}. Pozwala to na zachowanie większej czytelności pliku. Składnia elementu properties wygląda następująco: <properties resource="plik.properties"/> Głównym i obowiązkowym elementem konfiguracyjnym jest transactionmanager, który definiuje rzeczywiste połączenie z bazą danych. Listing 14 przedstawia użycie transactionmanagera dla prostego połączenia JDBC: TransactionManager definiuje typ połączenia z bazą danych a następnie rodzaj źródła danych. Lista elementów property będzie zależna od wybranego typu datasource. Starsze wersje biblioteki pozwalały na zdefiniowanie większej ilości źródeł danych w obrębie jednego transactionmanagera, jednak od wersji 2.0 biblioteki jest to niedozwolone. Przyjrzyjmy się teraz dokładniej dostępnym modelom transakcyjności. Poza typem JDBC mamy do wyboru JTA i EXTERNAL. JTA (Java Transaction API) daje nam dostęp do rozproszonych transakcji zgodnie ze standardem XA. Typ EXTERNAL przenosi odpowiedzialność za zarządzanie transakcjami na programistę, z pominięciem mechanizmów zdefiniowanych w samej bibliotece. Typ ten może mieć również zastosowanie w przypadku nietransakcyjnych baz danych lub baz z dostępem tylko do odczytu. Typ elementu datasource może przyjmować jedną z trzech wartości: SIMPLE definiuje połączenie z bazą danych z użyciem prostej puli połączeń implementowanej przez ibatis, DBCP do zarządzania połączeniami używa mechanizmu Jakarta DBCP (Database Connection Pool), JNDI rozwiązanie przydatne kiedy używamy serwera aplikacji definiującego własny mechanizm zarządzania połączeniami. Ten typ elementu datasource jest jedyną dostępną opcją jeśli ustawimy transactionmanager na wartość JTA. W zależności od wybranego typu źródła danych, będziemy posługiwali się różnym zestawem parametrów konfiguracyjnych. Przykładowo dla JNDI wystarczy określić jedynie nazwę zasobu: <property name="datasource" value="java:/comp/usertransaction"/> Znacznie więcej parametrów konfiguracyjnych będziemy mieli dla połączenia transakcji typu JDBC ze źródłem danych typu SIMPLE. Musimy tutaj przynajmniej zdefiniować parametry dostępu do bazy danych za pomocą właściwości JDBC.driver, JDBC.ConnectionURL, JDBC.Username, JDBC.Password. Dodatkowo mamy tu możliwość pełnej konfiguracji zarządzania połączeniami. Nazwy parametrów czytelnie opisują swoje zastosowanie, np.: Pool.MaximumActiveConnections, Pool.MaximumIdleConnections, Pool.MaximumCheckoutTime. Istotnym parametrem będzie też JDBC.DefaultAutoCommit, który określa czy operacje bazodanowe mają być automatycznie utrwalane przez serwer bazy danych. Kolejnym elementem, który musimy określić w pliku SqlMapConfig.xml, jest lista plików XML zawierająca definicje mapowania tabel. W naszej przykładowej aplikacji definiowaliśmy dostęp do pliku Person.map.xml z użyciem konstrukcji: <sqlmap resource="org/sdjournal/ibatis/person.map.xml"/> Taka składnia pozwala na odwoływanie się do plików XML jak do pakietów i klas języka Java, dzięki czemu pliki konfiguracyj- Listing 14. Użycie transactionmanagera <transactionmanager type="jdbc"> <datasource type="simple"> <property name="jdbc.driver" value="${dbdriver}"/> <property... /> </datasource> </transactionmanager> 30 Software Developer s Journal 06/2007

12 ibatis bazodanowy robotnik W Sieci strona domowa biblioteki generator kodu dla ibatis ne będą mogły być umieszczone wewnątrz archiwów.jar. Zamiast atrybutu resource możemy zdefiniować właściwość url, by wskazać na bezpośrednie położenie pliku XML, np.: <sqlmap url="file:///c:/phone.map.xml"/> Abator generator kodu dla ibatis Programowanie z ibatis dość często jest nużąco proste i wymaga powtarzalnych czynności. Mam tu na myśli głównie tworzenie klas reprezentujących poszczególne tabele oraz plików XML definiujących skrypty SQL dla operacji selekcji, zapisu i usunięcia. Te ostatnie, jeśli nie używamy złożonych zapytań lub wbudowanych procedur, zwykle są bardzo proste do automatycznego wygenerowania. Abator to narzędzie, które potrafi przeczytać strukturę istniejącej bazy danych i wygenerować na jej podstawie kod aplikacji ibatis. Narzędzie to może znacząco przyspieszyć proces wytwarzania aplikacji bazodanowej i uwolnić nas od pisania mało ambitnego i nudnego kodu. Nawet jeśli będziemy musieli w przyszłości ręcznie modyfikować wygenerowany kod, wygodniej jest rozpocząć projekt z użyciem Abatora, zamiast pisać wszystko od początku. Generator potrafi rozpoznać zmodyfikowane przez programistę pliki XML i w przypadku kolejnej generacji, nie nadpisze zmian. Niestety nie działa to w przypadku plików Java (chyba, że używamy Abatora w wersji wtyczki do środowiska Eclipse). Abator potrafi wygenerować kod na trzech różnych warstwach: pliki XML zawierające podstawowe operacje na bazie danych (model CRUD), pliki Java (POJO) reprezentujące poszczególne tabele, interfejsy i klasy DAO pozwalające na zarządzanie operacjami na tabelach. Abator może zostać uruchomiony z linii poleceń, jako zadanie skryptu Ant lub jako plugin środowiska Eclipse. Możliwe też jest uruchomienie go bezpośrednio z poziomu aplikacji Javy. W każdym z tych przypadków będziemy musieli określić szereg parametrów konfiguracyjnych, zdefiniowanych w pliku XML. Na listingu 5 został zamieszczony przykład takiego pliku. Uruchomienie generatora z poziomu linii poleceń może wyglądać następująco: java -jar abator.jar abatorconfig.xml false Ostatni parametr wywołania programu informuje, czy istniejące pliki Java mają zostać nadpisane przez generator czy też pozostać niezmienione (wartość false). Alternatywne uruchomienie generatora z poziomu skryptu Ant zostało przedstawione na Listingu 6. ibatis vs Hibernate Zarówno ibatis jak i Hibernate dedykowane są współpracy z bazami danych, jednak tutaj podobieństwo się kończy. Ibatis nie jest konkurencją dla Hibernate, a raczej rozwiązaniem dla zastosowań, w których Hibernate nie będzie sprawdzać się zbyt dobrze. Niewątpliwą zaletą Hibernate jest całkowita przezroczystość (z punktu widzenia programisty) warstwy bazodanowej. Modelujemy obiektowy schemat danych, a Hibernate wie w jaki sposób należy go przekonwertować na język relacyjnej bazy danych. Z pewnością zwalnia to programistę ze żmudnej konieczności pisania konektorów i zapytań. Proces wytwarzania oprogramowania staje się szybszy, zwłaszcza jeśli nie mamy na starcie istniejącej bazy danych. Wadą rozwiązania jest brak pełnej kontroli nad strukturą i komunikacją z bazą danych. W świecie wielkich aplikacji korporacyjnych czy bankowych, optymalizacja i wydajność bazy danych są podstawowymi kryteriami. Silniki obecnych serwerów bazodanowych dają programistom wiele możliwości konfiguracji oraz umożliwiają przenoszenie części logiki aplikacji na stronę serwera baz danych. Takie rozwiązania, choć bardzo wydajne, nie współgrają najlepiej z wieloma poziomami abstrakcji, jakie dostarcza Hibernate. ibatis jest narzędziem dużo prostszym, jednak bardziej bezpośrednim. Jego głównym zadaniem jest mapowanie danych na proste obiekty Javy (POJO ang. Plain Object Java Object). Nie unikniemy tutaj konieczności pisania zapytań SQL, sam proces wytwarzania aplikacji może być więc bardziej złożony i czasochłonny. Z drugiej strony, mamy pełną kontrolę nad bazą danych. ibatis będzie bardzo użyteczny w sytuacjach, kiedy będziemy pisali aplikację łączącą się z już istniejącą bazą danych. Bardziej niskopoziomowy dostęp do danych powoduje również, iż ibatis będzie bez trudności radził sobie ze złożonymi zapytaniami oraz wbudowanymi procedurami SQL. Niestety kosztem kompatybilności. Biblioteka nie dostarcza bowiem warstwy ujednolicającej język zapytań dla wszystkich systemów baz danych. Jedną z istotnych zalet iba- TIS jest też rozmiar (zaledwie 370kB) i złożoność samej biblioteki w porównaniu z Hibernate. Zrozumienie filozofii biblioteki jest bardzo proste i łatwo jest ją zaadoptować do już istniejących programów. Niewielkie aplikacje, jak np. sklepy internetowe bazujące na zbiorze kilku tabel, będzie można szybko i w łatwy sposób zaadoptować do współpracy z ibatis bez przebijania się przez złożoność i wielopoziomową logikę Hibernate. Podsumowanie Podstawowym założeniem ibatis jest prostota i ten warunek został spełniony znakomicie. Programista potrzebuje niewiele czasu by zrozumieć filozofię biblioteki i zacząć pisać z jej użyciem podstawowy kod. Nie można o ibatis powiedzieć, iż jest to jakieś rewolucyjne odkrycie koncepcja mapowania danych do obiektów poprzez konfiguracyjne pliki XML jest znana od dawna i była, z różnym skutkiem, implementowana na wiele sposób. Tym niemniej, ibatis to dobry i wydajny robotnik, który zasługuje na uznanie i może stać się bardzo użyteczny ze względu na swoją lekkość i niskopoziomowy dostęp do baz danych. Software Developer s Journal 06/

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Hibernate. Od Nowicjusza do Profesjonalisty. Dave Minter Jeff Linwood

Hibernate. Od Nowicjusza do Profesjonalisty. Dave Minter Jeff Linwood Hibernate Od Nowicjusza do Profesjonalisty Dave Minter Jeff Linwood Beginning Hibernate: From Novice to Professional ISBN-13 (pbk): 978-1-59059-693-7 ISBN-10 (pbk): 1-59059-693-5 Original edition Copyright

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Współpraca aplikacji WWW z bazami danych 1 Plan wykładu Dostęp do baz danych w aplikacjach Java EE JDBC źródła danych wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych Andrzej Ptasznik Podstawy projektowania i implementacji baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo

Framework aplikacji bazodanowych

Framework aplikacji bazodanowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Rafał Monkiewicz Nr albumu 4001 Framework aplikacji bazodanowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem Dr

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Informatyka SPECJALNOŚĆ: Inżynieria systemów informatycznych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza własności nierelacyjnych systemów baz danych. Analysis

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE BEHAWIORALNIE, JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ZWIĄZANE Z TTD

PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE BEHAWIORALNIE, JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ZWIĄZANE Z TTD Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Andrzej, Wiktor Nowak Nr albumu s10018 PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE BEHAWIORALNIE, JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Automatyzacja generowania plików pakietu MS Office Student/studentka Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor Prof. dr inż. Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Java. Potrzaski IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

Java. Potrzaski IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki. Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki. Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6 1. Wstęp.... 4 2. Wprowadzenie.... 5 2.1. Cel i zakres pracy.... 5 2.2. Wymagania.... 6 3. Użyte protokoły internetowe.... 7 3.1. Model OSI (Open System Interconnection).... 7 3.2. Transmission Control

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Projekt inżynierski Tomasz Pawlicki Jacek Rajda Kierunek studiów: Elektronika

Bardziej szczegółowo