Specyfikacja funkcjonalno ci pakietu produktów ArcGIS Desktop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja funkcjonalno ci pakietu produktów ArcGIS Desktop"

Transkrypt

1 Specyfikacja funkcjonalno ci pakietu produktów ArcGIS Desktop Pakiet ArcGIS Desktop składa si z czterech produktów o ró nym zakresie funkcjonalno ci: ArcReader, ArcView, ArcEditor i ArcInfo. Wszystkie cztery produkty maj tak sam architektur i interfejs. Spis tre ci: Listopad 2004 Podstawowa funkcjonalno ArcReader a, ArcView, ArcEditor a i Interakcja z Map str. 2 Obsługa Dokumentu Mapy str. 2 Wy wietlanie Mapy str. 2 Drukowanie str. 2 Eksport Dokumentu Mapy str. 2 ArcReader jest bezpłatn, dost pn do pobrania ze strony internetowej, łatw w u yciu aplikacj do wy wietlania, przegl dania i drukowania opublikowanych dokumentów map (plików PMF). ArcView dysponuje dodatkowo pełnym zestawem narz dzi kartograficznych i analiz wraz z prostymi narz dziami do edycji i geoprzetwarzania. ArcEditor zawiera cał funkcjonalno ArcView oraz zaawansowane mo liwo ci edycji obiektów w geobazie. ArcInfo rozszerza funkcjonalno wszystkich trzech produktów o zaawansowane narz dzia do geoprzetwarzania. ArcReader, ArcView i ArcEditor Windows NT Windows 2000 Windows XP (Home Edition i Professional) ArcInfo Windows NT Windows 2000 Windows XP (Home Edition i Professional) ArcInfo Workstation dodaje funkcjonalno operowania na platformie UNIX Struktura Aplikacji str. 2 Dodatkowa funkcjonalno ArcView, ArcEditor a i Interakcja z Map str. 3 Obsługa Dokumentu Mapy str. 3 Wy wietlanie Mapy str. 3 Elementy Tekstowe na mapie str. 6 Kompozycja Mapy i Drukowanie str. 7 Geoprzetwarzanie str. 8 Analizy Sieciowe str. 12 Edytowanie str. 12 Geoodniesienie Danych Rastrowych str. 16 Obsługa Danych str. 17 Zarz dzanie Danymi str. 18 Metadane str. 19 Obsługa GPS str. 19 Obsługa Tabletu PC str. 19 Dostosowanie Aplikacji str. 19 Dodatkowa funkcjonalno ArcEditor a i Zarz dzanie i Edycja Danych str. 20 Odniesienia Liniowe (Trasy) str. 23 Integracja Narz dzi Case/UML str. 23 Zarz dzanie Geobaz str. 24 Zarz dzanie Warstwami Informacyjnymi str. 24 Dodatkowa funkcjonalno Geoprzetwarzanie str. 25 Geoprzetwarzanie Warstw Informacyjnych str. 29 ArcInfo Workstation str. 31 1

2 Podstawowa funkcjonalno ArcReader a, ArcView, ArcEditor a i ArcReader zapewnia nast puj c funkcjonalno : Interakcja z Map Przesuwanie/Powi kszanie/identyfikowanie obiektów. Korzystanie z zakładek przestrzennych. Wyszukiwanie obiektów na mapie. Dost p do hiperł czy. Korzystanie z dynamicznych informacji mapowych. Korzystanie z okna lupy. Pomiar odległo ci. Obsługa Dokumentu Mapy Odczyt opublikowanych dokumentów mapy (z ArcGIS Publisher a). Wy wietlanie Mapy Wizualizacja mapy lub okre lonego zestawu danych. Odwzorowywanie wszystkich danych w locie. Mo liwo w pełni kartograficznej wizualizacji plików PMF. Drukowanie Obsługa Windows owych i PostScript owych sterowników wydruku. Eksport Mapy Do formatu Windows bit map (BMP). Struktura Aplikacji Wygl d i odczucie w obsłudze zbli one do standardów Microsoft Windows. 2

3 ArcView zawiera cał funkcjonalno ArcReader a oraz nast puj ce funkcje: Interakcja z Map Korzystanie z narz dzi selekcji danych według poło enia. Korzystanie z narz dzi selekcji danych według atrybutów. Tworzenie hiperł czy do zewn trznych aplikacji, makr lub URL. Tworzenie/zarz dzanie/korzystanie z zakładek przestrzennych. Korzystanie z okna przegl du. Obsługa Dokumentu Mapy Tworzenie i edycja dokumentów mapy (MXD). Korzystanie z szablonów (MXT) dla standaryzacji, ujednolicania map. Korzystanie z opublikowanych dokumentów map (je li miały wł czon odpowiedni opcj w ArcGIS Publisher). Import plików ArcView 3.x APR i AVL. Wy wietlanie Mapy Interaktywne ustawianie procentu przezroczysto ci dla wszystkich warstw danych naraz. Ustawianie minimalnej i maksymalnej skali wy wietlania danych. Przyci cie obszaru wy wietlania mapy do okre lonego obiektu lub grafiki. Odwzorowanie w locie wszystkich danych do układu współrz dnych mapy. Wy wietlanie siatki mapy: - kartograficznej, - kilometrowej, - indeksowej. Wy wietlanie prostok tów zasi gu dla innych danych (mapy odniesienia i przegl dowe). Dane Tabelaryczne Korzystanie w locie z dynamicznych poł cze pomi dzy ró nymi bazami danych. Tworzenie i korzystanie z relacji wiele-do-1 i 1-do-wielu. Wy wietlanie tabel zł czonych. Generowanie statystyk. Sumowanie danych. Tworzenie wykresów i raportów. Budowanie szczegółowych raportów za pomoc Crystal Reports. Sortowanie według wielu atrybutów. Poł czenia i korzystanie z tabel w zdalnych bazach danych. 3

4 Dane Tabelaryczne c.d. Wy wietlanie na mapie jako punktów danych w tabeli lub pliku współrz dnych X,Y. Wyszukiwanie i wy wietlanie na trasach zdarze dynamicznej segmentacji (punkowych, liniowych, ci głych). Wy wietlanie Danych wektorowych Kontrola koloru selekcji dla ka dej warstwy danych. Wy wietlanie informacji (atrybut główny), gdy kursor zostaje zatrzymany nad danym obiektem (map tips). Ustalanie symbolizacji dla konkretnej skali mapy. Ustawianie hiperł czy do dokumentów, URL lub makr. Interaktywne wykluczanie wybranych obiektów z wy wietlania. Wybieranie obiektów do wy wietlania poprzez zapytania SQL. Kontrola, które pola danych tabelarycznych s dost pne na mapie. Zł czenie (1-do-1) danych wektorowych z innymi tabelami. Relacja (1-do-M) danych wektorowych z innymi tabelami. Klasyfikacje Tematyczne Danych Wektorowych Jednolity Symbol Warto ci unikalne Zgodnie z symbolami w stylu Skala barw Sygnatury stopniowane Sygnatury proporcjonalne Mapa kropkowa. Symbolizacja wykresami kołowymi i słupkowymi. Dwuwymiarowa i wielowymiarowa reprezentacja danych. Interaktywny histogram klasyfikacji danych. Symbolizacja Interaktywne tworzenie symboli za pomoc edytora własno ci symboli. Kontrola kolejno ci/porz dku rysowania symboli poprzez zaawansowane opcje kre lenia. Wybór ponad 18,000 predefiniowanych symboli. Mo liwo zastosowania efektu halo i zaawansowanych symboli tła. Definiowanie symboli wypełnienia, linii, obrysów i punktów. Mo liwo importu grafiki (obrazka) jako wzoru wypełnienia. 4

5 Wy wietlanie Danych Rastrowych Wy wietlanie obrazów wielokanałowych (wielospektralnych) z przypisaniem warto ci RGB do wybranych kanałów. Indywidualne ustawienia dla ka dego kanału. Wy wietlanie ka dej unikalnej warto ci obrazu jako dyskretny kolor. Wy wietlanie warto ci obrazu przy u yciu Mapy Barw. Wy wietlanie obrazu klasyfikuj c warto ci jedn z nast puj cych metod: równych przedziałów, definiowanych przedziałów, kwantyli, naturalnych przerw (Jenks a) lub odchylenia standardowego. Wy wietlanie danych rastrowych wielokanałowych u ywaj c warto ci RGB. Wy wietlanie obrazów u ywaj c stopniowej skali barw z mo liwo ci zastosowania wielu algorytmów rozci gni cia danych: - odchylenia standardowego, - wyrównania histogramu, - minimum-maksimum, - specyfikacji histogramu, - własnego uznania, - adnej. Obliczanie statystyk wy wietlania danych ci głych opartych na wielu mo liwych zasi gach: - całego zestawu danych rastrowych, - bie cego zasi gu wy wietlania, - własnego zasi gu. Kontrola kontrastu, jasno ci i przezroczysto ci wy wietlania rastra. Wy wietlanie obrysów lub obrazów dla katalogów rastrów: - tylko obrysy, - obrazy dla wybranych rastrów. Import ustawie prezentacji lub statystyk z innej warstwy. Wy wietlanie w informacjach (map tips) warto ci pikseli przy nawigacji w obr bie mapy. Wy wietlanie rozdzielczo ci rastra w TZ (Tabeli Zawarto ci) mapy. Wybór metody próbkowania (resamplingu) dla wy wietlania: - Najbli szego s siedztwa, - Interpolacji bilinearnej, - Splotu sze ciennego. 5

6 Wy wietlanie Powierzchni Klasyfikacja i sposób prezentacji - czoła, - w zły, - trójk ty. Spadki. Cieniowanie. Ekspozycja. Wysoko. Własne ustawienia pozycji sło ca dla wy wietlanej powierzchni. Wy wietlanie Topologii w Geobazie Wy wietlanie zestawienia bł dów i wyj tków w topologii. Wy wietlanie klas obiektów i reguł bior cych udział w topologii. Wy wietlanie na mapie bł dów, wyj tków i obszarów niepewnych topologii. Geokodowanie Adresów Pojedyncze lub wsadowe geokodowanie adresów. Narz dzia do przetwarzania adresów, które nie mog by odnalezione (zlokalizowane). Mo liwo korzystania w geobazie z usługi geokodowania zapisanej na serwerze. Mo liwo tworzenia wielu usług geokodowania (indeksy) dla jednego ródła danych. Elementy Tekstowe na Mapie Teksty Dynamiczne Dynamiczne etykietowanie w locie. Automatyczne wykrywanie konfliktów i opcje rozmieszczenia etykiet. Reguły rozmieszczenia etykiet dla ustawienia priorytetów pomi dzy warstwami. Reguły rozmieszczenia etykiet dla ustawienia wag etykiet, czyli wag obiektów. Wybór wielu predefiniowanych stylów etykiet. Obrót etykiet na podstawie pola atrybutu. Wiele schematów dynamicznego etykietowania okre lanych dla ka dej warstwy mapy. Kontrola, dla których obiektów warstwy maj by wy wietlane etykiety. Zaawansowane formatowanie tekstu dla dynamicznej symbolizacji etykiet. 6

7 Teksty Statyczne Interaktywne narz dzia etykietowania (obja nienie, etykieta, tekst łukowy, paragraf). Tworzenie opisów z etykiet. Przechowywanie opisów w geobazie lub w dokumencie mapy. Kompozycja Mapy i Drukowanie Proste w u yciu kreatory i narz dzia do tworzenia elementów opisowych mapy takich jak: - tytuł, - tekst, - obwódka mapy, - legenda, - strzałka północy, - skala, - tekst skali, - rysunek, - obiekty OLE, - siatka kilometrowa, - siatka kartograficzna. Eksport mapy do - Enhanced Metafile (EMF), - Windows Bit Map (BMP), - Encapsulated PostScript (EPS), - Tagged Image File Format (TIFF), - Portable Document Format (PDF), - Joint Photographic Experts Group (JPEG), - Portable Network Graphics (PNG), - Graphics Interchange Format (GIF), - Scalable Vector Graphics (SVG), - Adobe Illustrator (AI), - PostScript Color Separates (with page marks). 7

8 Geoprzetwarzanie Tworzenie ci gów poł czonych narz dzi geoprzetwarzania w wizualnym rodowisku modelowania ModelBuilder. Łatwy dost p do narz dzi geoprzetwarzania poprzez (ArcToolbox ): - Zawarto, - Indeks, - Wyszukaj, - Ulubione narz dzia. Wywoływanie narz dzi geoprzetwarzania poprzez skróty w wierszu polece. Dost p do funkcjonalno ci geoprzetwarzania poprzez wiele ró norodnych rodowisk skryptowych i programistycznych takich jak: - JavaScript, - VBScript, - Visual Basic, - VBA, - C++, - Visual Studio.NET, - Pyton, - Perl. Mo liwo tworzenia i udost pniania nowych narz dzi geoprzetwarzania poprzez budow modeli i pisanie skryptów. Zapisywanie narz dzi w geobazie lub jako system plików. Narz dzia Analiz (Analysis Tools) Wytnij. Przetnij. Sumuj. Buforuj. Bufor Wielopier cieniowy. Narz dzia Konwersji Rastrów (Conversion Tools) Raster do Pliku ASCII. ASCII do Rastra. Raster na Rzeczywiste. Zmiennoprzecinkowe do Rastra. Raster na Punkt. 8

9 Narz dzia Konwersji Rastrów (Conversion Tools) c.d. Raster na Poligon. Raster na Polilinie. Obiekt do Rastra. DEM do Rastra. Raster do Innego Formatu (wielokrotnie). Narz dzia Konwersji Tabel Tabela do dbase (wielokrotnie). Narz dzia Konwersji Geobazy (Conversion Tools) Klasa Obiektów Do Klasy Obiektów. Klasa Obiektów Do Geobazy (wielokrotnie). Importuj Opisy CAD. Importuj Opisy Warstwy Informacyjnej. Importuj Z CAD. Raster Do Geobazy (wielokrotnie). Tabela Do Geobazy (wielokrotnie). Tabela Do Tabeli. Narz dzia Konwersji Do Pliku Shape (Conversion Tools) Klasa Obiektów Do Pliku Shape (wielokrotnie). Narz dzia Zarz dzania Danymi (Data Management Tools): Klasy Obiektów Doł cz Klasy Obiektów Opisowych. Utwórz Klas Obiektów. Aktualizuj Klasy Obiektów Opisowych. Obiekty Dodaj współrz dne X,Y. Sprawd Geometri. Kopiuj Obiekty. Wielocz ciowy do Jednocz ciowego. Napraw Geometri. 9

10 Narz dzia Zarz dzania Danymi (Data Management Tools) c.d.: Pola Dodaj Pole. Oblicz Pole. Usu Pole. Ogólne Doł cz. Kopiuj. Usu. Zmie Nazw. Wybierz Dane. Generalizacja Agreguj. Warstwy i Widoku Tabel Wykonaj Warstw Wektorow. Wykonaj Warstw Zapyta. Wykonaj Warstw Katalogu Rastrów. Wykonaj Warstw Rastrow. Wykonaj Widok Tabeli. Wykonaj Warstw Zdarze XY. Odwzorowania i Transformacje - Ogólne Definiuj Odwzorowanie (pojedyncze wprowadzanie). Odwzorowania i Transformacje Dane Wektorowe Zmie Odwzorowanie Wsadowo. Utwórz Odniesienie Przestrzenne. Zmie Odwzorowanie (pojedyncze wprowadzanie). Odwzorowania i Transformacje Dane Rastrowe Odbij w Lustrze. Zmie Odwzorowanie Rastra. Przeskaluj. Obró. Przesu. Przekształ. 10

11 Narz dzia Zarz dzania Danymi (Data Management Tools) c.d.: Rastry Buduj Piramidy Wsadowo. Obliczaj Statystyki Wsadowo. Buduj Piramidy. Oblicz Statystyki. Wycinanie. Kanały Zło one. Kopiuj Raster. Utwórz Element Katalogu Rastrów. Utwórz Katalog Rastrów. Utwórz Zestaw Danych Rastrowych. Usu Element Katalogu Rastrów. Mozaika Do Nowego Rastra. Przepróbkowanie. Tabele Kopiuj Wiersze. Utwórz Tabel. Usu Wiersze. Odwró. Geokodowanie (Geocoding Tools) Załó Indeksy Geokodowania. Utwórz Lokator Adresów. Usu Indeksy Geokodowania. Usu Lokator Adresów. Geokoduj Adresy. Przebudowanie Indeksów Geokodowania. Standaryzuj Adresy. Narz dzia Odniesie Liniowych (Linear Referencing Tools) Wykonaj Warstw Zdarze Na Trasie. 11

12 Narz dzia Statystyk Przestrzennych (Spatial Statistic Tool) rednie Najbli sze S siedztwo. High/Low Clustering. Spatial Autocorrelation. Cluster And Outlier Analysis. Hot Spot Analysis. Obiekt Centralny. Directional Distribution. Linear Directional Mean. U rednione Centrum. Standardowa Odległo. Oblicz Pola Powierzchni. Zbierz Zdarzenia. Eksportuj Atrybut Obiektów Do ASCII. Analizy Sieciowe Wyznacz cie ki Pod Pr d. Wyznacz cie ki Zgodnie z Pr dem. Znajd Wspólne ródła. Znajd Poł czone. Znajd P tle. Znajd Rozł czone. Znajd cie k. Znajd cie k Pod Pr d. Znajd Nagromadzenie Pod Pr d. Wyznaczanie cie ki Wyodr bnienia. Edytowanie Jednoczesne edytowanie wielu warstw. Nielimitowana liczba operacji cofnij/ponów. Doci ganie Do warstwy: - Do wierzchołka, - Do segmentu, - Do ko ca. Do nowej geometrii: - Do wierzchołka, - Do segmentu, - Do ko ca. 12

13 Doci ganie c.d. Do elementów topologii: - Do wierzchołka, - Do segmentu, - Do ko ca, - Do punktu rodkowego. Ustaw tolerancj doci gania: - W pikselach, - W jednostkach mapy, - Interaktywnie. Informacja, do czego obiekt jest doci gany. Mo liwe zakotwiczenie okna dialogowego doci gania. Opcje Konstruowania Geometrii Ograniczanie kolejnego segmentu przez kierunek. Ograniczanie kolejnego segmentu k tem od ostatniego segmentu. Ograniczanie kolejnego segmentu długo ci. Okre lanie dokładnego poło enia XY. Definiowanie kolejnego segmentu jako równoległego do ostatniego. Definiowanie kolejnego segmentu jako prostopadłego do ostatniego. Odchylanie segmentu od innego o okre lony k t. Tworzenie geometrii w oparciu o istniej ce obiekty. Tworzenie krzywych stycznych. Ko czenie poligonu tworz c segmenty prostopadłe do pierwszego i ostatniego segmentu szkicu. Odwracanie orientacji geometrii. Przycinanie geometrii do okre lonej długo ci. Narz dzia Tworzenia Geometrii Wskazywanie i digitalizacja na ekranie. Digitalizacja strumieniowa. Wci cie kombinowane. Dodawanie współrz dnych punktu bazuj c na przeci ciu dwóch segmentów. Konstruowanie krzywych. Konstruowanie krzywych stycznych. Wci cie liniowe. Dodawanie współrz dnych punktu po rodku dwóch innych. Dodawanie współrz dnych punktu na przedłu eniu istniej cych linii. 13

14 Zadania Manipulacji Obiektami Tworzenie nowych obiektów. Tworzenie obiektów poligonowych u ywaj c geometrii istniej cych obiektów (Autouzupełnienie poligonu). Przekształcanie istniej cego obiektu. Wycinanie obiektów poligonowych. Tworzenie lustrzanych kopii istniej cych obiektów. Rozci ganie i przycinanie istniej cych obiektów. Dodawanie, usuwanie, przesuwanie lub modyfikacja współrz dnych wierzchołków istniej cych obiektów. Narz dzia Edycji Obiektów Zawieraj ce Przesuwanie, obrót, usuwanie, kopiowanie oraz wklejanie. Rozdzielanie linii wg długo ci lub procentowo. Dzielenie linii wg długo ci, liczby segmentów lub miary bie cej. Tworzenie bufora wokół obiektów. Kopiowanie równoległe. Ł czenie istniej cych obiektów. Tworzenie nowych obiektów z poł czenia innych. Tworzenie nowych obiektów z buforów istniej cych. Tworzenie nowych poligonów z przeci cia istniej cych obiektów. Przecinanie warstw poligonowych. Rozci ganie i przycinanie obiektów do innych obiektów. Edytowanie Atrybutów Modyfikowanie ka dego wiersza indywidualnie lub grupy obiektów. Kopiowanie atrybutów do jednego lub wi cej wierszy jednocze nie. Obliczanie warto ci atrybutów przy u yciu skryptów (Kalkulator Pól). Ocena warto ci atrybutów na podstawie reguł (domen). Obiekty Wielocz ciowe Dodawanie i usuwanie cz ci. Powi kszanie do cz ci. Dodawanie, usuwanie i edycja lokalizacji wierzchołków. Tworzenie oddzielnych obiektów z ka dej cz ci. Edytowanie Trasy (Odniesienia Liniowe) Interaktywna modyfikacja miary bie cej (M). Interaktywne usuwanie miary bie cej (M). 14

15 Edytowanie Topologii (tylko Topologia Mapy) Konstruowanie i edytowanie topologii. Topologiczne przesuwanie segmentów i w złów. Selekcja lub pokazywanie obiektów przylegaj cych lub poł czonych. Przekształcanie segmentów powi zanych pomi dzy obiektami. Modyfikacja współrz dnych powi zanych segmentów lub w złów. Rozdzielanie powi zanych segmentów wg okre lonych punktów, odległo ci lub warto ci procentowej. Przesuwanie segmentów i w złów do okre lonej lokalizacji. Przesuwanie segmentów i w złów o okre lony wektor. Ł czenie stykaj cych si segmentów. Kontrolowanie, które przylegaj ce lub poł czone obiekty maj si przesuwa podczas przesuwania powi zanych segmentów lub w złów. Nawigowanie w Obr bie Mapy Podczas Edycji Powi kszanie do wierzchołków obiektów. Powi kszanie do cz ci obiektów. Interaktywne przesuwanie i powi kszanie z wykorzystaniem narz dzi edycyjnych i klawiszy skrótu. Przesuwanie i powi kszanie do nierozmieszczonych opisów lub do obiektów powi zanych z nierozmieszczonymi opisami. Edytowanie Opisów (obiekty tekstowe) Interaktywne przesuwanie, obracanie i skalowanie opisów. Dodawanie opisów poziomych lub pod okre lonym k tem. Dodawanie opisów z lini wiod c. Tworzenie opisów wzdłu linii krzywych lub geometrii istniej cych obiektów. Dynamiczne umieszczanie opisów z innych warstw na mapie. Interaktywne zarz dzanie opisami nierozmieszczonymi. Niezale na edycja ka dego słowa opisu. Interaktywne gromadzenie i rozpraszanie opisów. Edytowanie symbolizacji pojedynczego opisu lub grupy opisów. 15

16 Edytowanie Ogólne Integracja z ArcPad dla edycji pól. Obsługa digimetrów wykorzystuj cych sterowniki zgodne z Wintab. Mierzenie w dowolnie wybranych jednostkach. Skalowanie obiektów, gdy pojedyncze wierzchołki s przemieszczane. Automatyczna korekcja pomiarów do wła ciwego poziomu odniesienia. Wyrównywanie danych wektorowych z wykorzystaniem jednej z pi ciu metod: - Wpasowanie, - Transformacja afiniczna, - Transformacja przez podobie stwo, - Transformacja rzutowa, - Uzgodnienie styków. Przekazywanie dokładnych atrybutów od obiektów o nie dokładnej geometrii do obiektów o dokładnej geometrii. Geodniesienie Danych Rastrowych Dost pno nast puj cych metod transformacji: - Wielomianowa pierwszego stopnia, - Wielomianowa drugiego stopnia, - Wielomianowa trzeciego stopnia. Przesuwanie i obracanie obrazu rastrowego lub dopasowywanie go do wy wietlanych obiektów. Interaktywne okre lanie punktów kontrolnych. Zapisywanie i ładowanie punktów kontrolnych wraz z informacj o bł dach i dokładno ci. Zapisywanie wyników odniesienia przestrzennego: - Tworzenie nowego zbioru danych, - Zapisywanie informacji o odniesieniu z obrazem rastrowym. 16

17 Obsługa Danych Bezpo redni Odczyt Danych Wektorowych Geobaza. Pliki shape. Warstwa informacyjna ArcInfo. Warstwa informacyjna PC ARC/INFO. Smart Data Compression (SDC). Vector Product Format (VPF). Web services: - ArcIMS Image Service, - ArcIMS Feature Services, - Geography NetworkSM Feature Service, - ArcIMS MapService, - ArcGIS Server Services, - OGC Web Map Service (WMS). Bezpo rednia Edycja Danych Wektorowych Prostych obiektów w geobazie personalnej. Prostych obiektów w geobazie pobrania danych. Pliki shape. Bezpo redni Odczyt Danych CAD Autodesk Drawing Exchange Format (DXF). AutoCAD Drawing File (DWG). Microstation DGN. Bezpo redni Odczyt Danych Rastrowych ARC Digitized Raster Graphics (ADRG). Rastry ArcSDE. Band Interleaved by Line (ESRI BIL), Band Interleaved by Pixel (ESRI BIP), Band Sequential (ESRI BSQ). Mapy bitowe (BMP), Device Independent Bit Map (DIB). Compressed ARC Digitized Raster Graphics (CADRG). Controlled Image Base (CIB). Digital Geographic Information Exchange Standard (DIGEST), Arc Standard Raster Product (ASRP), UTM/UPS Standard Raster Product (USRP). Digital Terrain Elevation Data (DTED) Level 0, 1 i 2. ER Mapper. ERDAS 7.5 GIS. ERDAS 7.5 LAN. ERDAS RAW. 17

18 Bezpo redni Odczyt Danych Rastrowych c.d. Graphics Interchange Format (GIF). Intergraph Raster Files: CIT - dane binarne; COT dane w odcieniu szaro ci. Joint Photographic Experts Group (JPEG), Joint File Interchange Format (JFIF). JPEG Multiresolution Seamless Image Database(MrSID 2 i 3). National Image Transfer Format (NITF). Portable Network Graphics (PNG). Bezpo redni Odczyt i Zapis Danych Rastrowych ERDAS IMAGINE. ESRI GRID. Stos grid ESRI (ESRI GRID Stack) Tag Image File Format (TIFF) (format GeoTIFF równie ). Bezpo redni Odczyt Innych Danych ESRI TIN. dbase (DBF). Text (TXT). Pliki ESRI INFO. Poł czenia OLE DB. Poł czenia ODBC. Microsoft Access. Zarz dzanie Danymi Przesuwanie, kopiowanie i wklejanie danych GIS i wszystkich powi zanych plików. Zarz dzanie zestawami danych rastrowych i katalogami rastrów w geobazie osobistej. Tworzenie: - Geobazy osobistej, Klas obiektów, Domen, - Plików Shape. Szukanie zbiorów danych w sieci lokalnej lub w Internecie wg: - Nazwy, - Typu, - Poło enia, - Daty, - Metadanych. Administrowanie ArcGIS Server. 18

19 Metadane Automatyczne lub r czne tworzenie metadanych. Import/Export metadanych. Przegl danie metadanych wykorzystuj c ró ne style: - FGDC, - FGDC Classic, - FGDC ESRI, - FGDC FAQ, - FGDC Geography Network, - ISO, - ISO Geography Network, - XML. Narz dzie wyszukiwania danych bazuj ce na metadanych i poło eniu. Publikowanie metadanych w ArcIMS Metadata Server Obsługa GPS Wy wietlanie w czasie rzeczywistym poło enia z odbiornika GPS. Dynamiczne centrowanie mapy nad bie cym punktem GPS. Zapisywanie poło enia w plikach logów. Filtrowanie wg kolejno ci wprowadzania, czasu, odległo ci lub odchylenia. Obsługa Tabletu PC Współdziałanie z Windows XP Tablet PC Edition. Edycja obiektów lub grafiki z wykorzystaniem styli. Opisywanie mapy z wykorzystaniem narz dzi podkre lania i pod wietlania. Wy wietlanie pisma odr cznego. Konwersja podkre le i pisma r cznego do tekstu. Dostosowanie Aplikacji Pływaj ce/osadzalne paski narz dzi. Dostosowywalno wygl du. Tworzenie nowych pasków narz dzi i menu bez konieczno ci programowania. Kompatybilno ze zmianami wy wietlania w Windows. Tworzenie i zapisywanie makr wykorzystuj c Visual Basic for Application (VBA). Mo liwo rozszerzenia funkcjonalno ci z wykorzystaniem rodowisk zgodnych z technologi COM. Wykorzystanie kodowania UNICODE dla atrybutów mi dzynarodowych. 19

20 Dodatkowa funkcjonalno ArcEditor i ArcEditor obejmuje pełn funkcjonalno ArcView i ArcReader oraz nast puj ce funkcje: Zarz dzanie i Edycja Danych Ogólne Edycja wszystkich obiektów w geobazie osobistej i profesjonalnej: - Sieci Geometryczne, - Topologie, - Podtypy, - Klasy Relacji, - Wymiarowania i Obiekty własne, - Opisy powi zane z obiektami. Kopiowanie geometrii obiektów z jednej warstwy/jednego poło enia do nowej warstwy/nowego poło enia. Tworzenie krzywej w naro niku dwóch stykaj cych si linii (zaokr glenia). Ocenianie i Edytowanie Atrybutów Grupowanie rekordów w tabeli za pomoc podtypów. Tworzenie i edycja relacji pomi dzy obiektami. - 1 do 1, - 1 do wielu, - Wiele do wielu. Dodawanie zachowa do relacji w geobazie. - Przesuwanie obiektu przesuwaj ce obiekt b d cy w relacji - Usuni cie obiektu usuwaj ce obiekt b d cy w relacji Okre lenie reguł przyporz dkowania w relacji. Gromadzenie atrybutów relacji. Topologia Geobazy Tworzeni i zarz dzanie topologi geobazy. Okre lenie hierarchii doci gania wierzchołków podczas tworzenia topologii. Okre lenie reguł topologicznych adekwatnych do reguł bran owych. - Poligony zawieraj punkty. - Poligony nie mog si nakłada. - Poligony nie mog mie luk. - Poligony nie mog si nakłada z poligonami w innej klasie obiektów. - Poligony musz by pokryte jednym poligonem z innej klasy obiektów. - Poligony musz by pokryte jednym lub kilkoma poligonami z innej klasie obiektów. 20

21 Dodatkowa funkcjonalno ArcEditor i Topologia Geobazy c.d. - Poligony z dwóch klas obiektów musz si wzajemnie pokrywa. - Granice poligonów musz by pokryte liniami z innej klasy obiektów. - Granice poligonów musz by pokryte granicami poligonów z innej klasy obiektów. - Linie nie mog si nakłada. - Linie musz by obiektami jednocz ciowymi - Linie nie mog si nakłada same ze sob. - Linie nie mog si nakłada z liniami w innej klasie obiektów. - Linie nie mog mie wisz cych w złów. - Linie nie mog mie pseudo-w złów. - Linie nie mog si przecina. - Linie nie mog si przecina same ze sob. - Punkty ko cowe linii musz by pokryte punktami z innej klasy obiektów. - Linie musz by pokryte granicami poligonów z innej klasy obiektów. - Linie nie mog si przecina lub dotyka wn trza. - Linie musz by pokryte liniami z innej klasy obiektów. - Punkty musz by pokryte liniami z innej klasy obiektów. - Punkty musz by wewn trz poligonów. - Punkty musz by pokryte punktami ko cowymi linii. - Punkty musz by pokryte granicami poligonów z innej klasy obiektów. Tworzenie poligonów z linii lub linii z poligonów. Dzielenie linii w miejscach przeci. Ocenianie okre lonego obszaru lub całej topologii. Wyszukiwanie bł dów okre lonego typu w ramach jednego obszaru lub całej topologii. Przegl danie bł dów poprzez skalowanie, przesuwanie lub selekcj obiektów. Automatyczna naprawa bł dów. - Usuwanie obiektów. - Dzielenie obiektów. - Tworzenie obiektów. - Ł czenie obiektów. - Doci ganie obiektów. - Wydłu anie linii. - Przycinanie linii. - Rozdzielanie linii. - Eksplodowanie obiektów. - Upraszczanie obiektów. 21

22 Dodatkowa funkcjonalno ArcEditor i Sieci Geometryczne Tworzenie i zarz dzanie sieciami u ytkowymi. Tworzenie obiektów zło onych kraw dzi, które podtrzymuj ł czno bez rozdzielania obiektów. Okre lanie reguł ł czno ci sieci. - Kraw d Kraw d, - Kraw d Kraw d via W zeł. Ł czenie i rozł czanie obiektów w sieci. Uaktywnianie i dezaktywowanie obiektów w sieci. Okre lanie kierunku przepływu w sieci. Weryfikowanie, naprawa i przebudowywanie ł czno ci w sieci. Weryfikowanie geometrii obiektów w sieci. Przegl d i naprawa bł dów tworzenia sieci. Opisy i Wymiarowania Tworzenie obiektów wymiarowania. - Wymiarowania wyrównane prezentuj ce rzeczywist odległo pomi dzy punktami, - Wymiarowania liniowe prezentuj ce poziom, pionow lub nachylon pomi dzy punktami. Tworzenie i edycja opisów powi zanych z klas obiektów w geobazie. Tworzenie podklas opisów. Geokodowanie Dynamiczne tworzenie obiektów poprzez geokodowanie ich poło enia. COGO Tworzenie pól do gromadzenia pomiarów COGO. Dodawanie nowych obiektów poprzez okre lenie segmentu w ramach poligonu pomiarowego. Dzielenie linii na okre lone odcinki (proporcja). Zasilenie pomiarów COGO informacjami z geometrii obiektów (inwersja). Generalizacja Wygładzanie obiektów liniowych. Upraszczanie kształtu obiektów liniowych (generalizacja). Wielodost pna Edycja Jednoczesna edycja tych samych danych przez wielu u ytkowników geobaza profesjonalna. Oddzielne projekty edycyjne w osobnej wersji dost pne na ró nych etapach cyklu prac. Ł czenie wersji (synchronizacja i uzgadnianie). Usuwanie wersji. 22

23 Dodatkowa funkcjonalno ArcEditor i Edycja Rozł czna Pobieranie danych wektorowych i rastrowych z geobazy profesjonalnej, przy u yciu ró nych zapyta przestrzennych i logicznych. Tworzenie pakietów edycyjnych w celu pobrania danych w formacie pliku XML. Zdawanie danych do geobazy profesjonalnej z geobazy pobrania danych. Odniesienia Liniowe (Trasy) Edytowanie Tworzenie tras z wybranych linii przy u yciu długo ci obiektów, warto ci z pól lub okre leniu miar od do. Edytowanie cz ci linii bez wpływu na miary pozostałych linii. Dopasowanie trasy w oparciu o punkty rozmieszczone wzdłu linii (kalibracja). Obliczanie miar w oparciu o miary linii od-do. Okre lenie kierunku digitalizacji linii w celu dopasowanie warto ci miar. Obliczanie miar w oparciu o długo linii. Wstawienie miar na lini. Obliczanie nieznanych miar w oparciu o interpolacj istniej cych miar. Dodawanie warto ci do wszystkich miar na linii. Mno enie przez współczynnik wszystkich miar na linii. Dodawanie wierzchołków o okre lonej mierze bie cej. Geoprzetwarzanie Linear Referencing Tools Tworzenie tras. Dopasowanie wszystkich miar trasy w oparciu o punkty wzdłu trasy (Kalibruj Trasy). Integracja Narz dzi UML/CASE Generowanie schematu geobazy z diagramu UML utworzonego narz dziami CASE (poprzez plik XML lub Microsoft Repository). Zastosowanie schematu geobazy do istniej cych obiektów zaprojektowanych narz dziami CASE. 23

24 Dodatkowa funkcjonalno ArcEditor a i Administrowanie Geobaz Tworzenie i ładowanie danych wektorowych i rastrowych do geobazy profesjonalnej. Tworzenie i zarz dzanie katalogami rastrów w geobazie profesjonalnej. Mozaikowanie danych rastrowych w geobazie profesjonalnej. Modyfikowanie przywilejów zwi zanych z danymi w geobazie profesjonalnej. Rrejestrowanie danych SDE w geobazie. Usuwanie tabel wersjonowania (kompresuj). Dodawanie i usuwanie tabel i klas obiektów ze rodowiska wersjonowanego (rejestruj i wyrejestruj jako wersjonowane). Tworzenie tabel/obiektów, które przechowuj obiekty/elementy własne. Aktualizacja statystyk RDBMS dla danych GIS. Import i eksport danych lub schematu geobazy do plików wymiany - XML, - ZIP (skompresowany plik tekstowy o maksymalnym rozmiarze = 4 GB), - Z (skompresowany plik tekstowy bez ogranicze rozmiaru). Zarz dzanie Warstwami Informacyjnymi Dodawanie/modyfikowanie poło enia obiektów klasy obiektów tic. Okre lanie układu współrz dnych. Zmiana zasi gu danych. Tworzenie klas relacji dla warstw informacyjnych. Tworzenie nowych warstw informacyjnych. Tworzenie nowego pliku INFO. Modyfikowanie tolerancji warstw informacyjnych. 24

25 Dodatkowa funkcjonalno ArcInfo obejmuje pełn funkcjonalno ArcEditor a, ArcView i ArcReader oraz nast puj ce funkcje: Geoprzetwarzanie Analizy (Analysis Tools) Wybierz. Rozdziel. Wybór Tabeli. Wytnij. Wybierz Identyczne. Symetryczna Ró nica. Aktualizuj. Blisko. Odległo Mi dzy Punktami. Cz stotliwo. Statystyki Sumaryczne. Kartografia (Cartography Tools) Maski Cul-de-Sac. Maski Obwódek Obiektów. Maski Warstw Przecinanych. Konwersja (Conversion Tools) Dodaj Pola CAD. Utwórz Dane X CAD. Eksportuj do CAD. Ustaw Alias CAD. Klasa Obiektów do Warstwy Informacyjnej. Baza Danych Skondensuj. Skompresuj. Edycja Rozł czna Wpisz. Wpisz Z Przyrostowej Bazy Danych. Pobierz. Eksportuj Do Przyrostowej Bazy Danych. 25

Funkcjonalność ArcView 9.1

Funkcjonalność ArcView 9.1 Funkcjonalność ArcView 9.1 Mapa - 2 - Interakcja z Mapą - 2 - Wyświetlanie Mapy - 2 - Kompozycja i drukowanie strony - 3 - Tekst na mapie - 4 - Dopasowywanie adresów - 5 - Obsługa danych i interoperacyjność

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ArcInfo 9.1

Funkcjonalność ArcInfo 9.1 Funkcjonalność ArcInfo 9.1 SPIS TREŚCI Mapa - 2 - Interakcja z Mapą - 2 - Wyświetlanie Mapy - 2 - Kompozycja i drukowanie strony - 3 - Tekst na mapie - 4 - Etykietowanie zaawansowane - 5 - Dopasowywanie

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju ZAPYTANIE OFERTOWE NR MP.3052.07.2015.SZP

Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju ZAPYTANIE OFERTOWE NR MP.3052.07.2015.SZP Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Tel: 226566718, e-mail: pracownia@pracownia-warszawy.pl Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN pok.1321, piętro XIII. Warszawa, dn. 28.10.2015

Bardziej szczegółowo

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu WARUNKI TECHNICZNE

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu WARUNKI TECHNICZNE BKZ.342-00007/07 Kołobrzeg, 14 wrzesień 2007r. OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informacji Geograficznej

Zintegrowany System Informacji Geograficznej ArcGIS Zintegrowany System Informacji Geograficznej ArcGIS Kompletny System Informacji Geograficznej ArcGIS jest lini¹ produktów, które razem tworz¹ zintegrowany System Informacji Geograficznej, oparty

Bardziej szczegółowo

Geobaza -format gromadzenia danych (i nie tylko) w ArcGIS10. Tomek Letmański Esri Polska

Geobaza -format gromadzenia danych (i nie tylko) w ArcGIS10. Tomek Letmański Esri Polska Geobaza -format gromadzenia danych (i nie tylko) w ArcGIS10 Tomek Letmański Esri Polska Zagadnienia Geobaza Geobaza zawiera Obiekty Obiekty 3D Zaawansowane zachowania Topologia Sieci Pomiary Adresy Opisy

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie C GEO v. 6.5

Zmiany w programie C GEO v. 6.5 Zmiany w programie C GEO v. 6.5 1. Eksport lub import SHP Doszła nowa funkcja eksportu lub importu danych mapy w standardzie ArcView. Eksportowane są poligony i punkty wraz z ewentualnymi danymi z bazy

Bardziej szczegółowo

Tytu : GRAPHER Podr cznik u ytkownika ISBN: 978-83-920531-7-0 Autor: Zbigniew Galon Rok wydania: 2009 Stron: 408 Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o.

Tytu : GRAPHER Podr cznik u ytkownika ISBN: 978-83-920531-7-0 Autor: Zbigniew Galon Rok wydania: 2009 Stron: 408 Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o. Tytu : GRAPHER Podr cznik u ytkownika ISBN: 978-83-920531-7-0 Autor: Zbigniew Galon Rok wydania: 2009 Stron: 408 Wydawca: Spis tre ci: 1 CO ZAWIERA TEN PODR CZNIK? 9 1.1 CZ STO U YWANE POJ CIA 10 2 DO

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować projekt

Jak przygotować projekt Jak przygotować projekt Najwyższa jakość wydruku oraz zgodność wydruku z projektem są możliwe przy wypełnieniu poniższych zasad związanych z technicznymi możliwościami dla druku offsetowego. AkselDRUK

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Jakub Bajer Biblioteka Politechniki Poznańskiej Krzysztof Ober Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Plan prezentacji 1. Cel prezentacji 2. Proces

Bardziej szczegółowo

Poznaj potencjał ArchiCAD-a! Twój przewodnik po programie ArchiCAD!

Poznaj potencjał ArchiCAD-a! Twój przewodnik po programie ArchiCAD! Poznaj potencjał ArchiCAD-a! ArchiCAD to cenione przez architektów i projektantów narzędzie do tworzenia atrakcyjnych projektów i wizualizacji budynków czy pomieszczeń. Rozwijany od wielu lat, zdobył liczną

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Obsługa bazy współrzędnych geodezyjnych C-Geo

Obsługa bazy współrzędnych geodezyjnych C-Geo Obsługa bazy współrzędnych geodezyjnych C-Geo Program C-GEO to nowoczesny, uniwersalny i popularny system wspomagający pracę geodetów i projektantów. Pierwsza wersja tego programu pojawiła się w 1994 roku

Bardziej szczegółowo

Analizy sieciowe w ArcGIS. Copyright 2002 2004 ESRI. All rights reserved.

Analizy sieciowe w ArcGIS. Copyright 2002 2004 ESRI. All rights reserved. Analizy sieciowe w ArcGIS Sieci Topologiczne relacje pomiędzy klasami obiektów w zestawie danych Połączenia są oparte o geometryczną zgodność Stosowane do Analiz Zachowania jakości danych Przyspieszenia

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie danych przestrzennych w interaktywne mapy dostępne na stronach www (WARSZTATY, poziom podstawowy)

Przekształcenie danych przestrzennych w interaktywne mapy dostępne na stronach www (WARSZTATY, poziom podstawowy) Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Przekształcenie danych przestrzennych w interaktywne mapy dostępne na stronach www (WARSZTATY, poziom podstawowy) Szkolenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BUDOWY SYSTEMÓW GIS NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ APLIKACJI

PODSTAWY BUDOWY SYSTEMÓW GIS NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ APLIKACJI STUDIA PODYPLOMOWE - SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ PODSTAWY BUDOWY SYSTEMÓW GIS NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ APLIKACJI Justyna Górniak-Zimroz, justyna.gorniak-zimroz@pwr.wroc.pl DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO -

Bardziej szczegółowo

OvidSP. Ovid Universal Search Wyszukiwanie bez granic.

OvidSP. Ovid Universal Search Wyszukiwanie bez granic. OvidSP Szanowni Państwo, Ovid Universal Search Wyszukiwanie bez granic. Mamy przyjemność przedstawić Państwu nowe narzędzie Ovid Universal Search z listą A-to-Z i systemem linkującym, umożliwiające przeszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Na wirtualnym szlaku Geoportal małopolskich szlaków turystycznych narzędziem do promocji regionu

Na wirtualnym szlaku Geoportal małopolskich szlaków turystycznych narzędziem do promocji regionu Na wirtualnym szlaku Geoportal małopolskich szlaków turystycznych narzędziem do promocji regionu Mateusz Troll Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Tomasz Gacek GISonLine S.C. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Tabela porównawcza. Porównanie programów CorelCAD 2015 dla systemów Windows i Mac OS oraz półprofesjonalnych aplikacji typu CAD

Tabela porównawcza. Porównanie programów CorelCAD 2015 dla systemów Windows i Mac OS oraz półprofesjonalnych aplikacji typu CAD Porównanie programów CorelCAD dla systemów Windows i Mac OS oraz półprofesjonalnych aplikacji Poniższa tabela zawiera zestawienie różnorodnych standardowych funkcji zawartych w programie CorelCAD z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ArcInfo 9.3.1

Funkcjonalność ArcInfo 9.3.1 Funkcjonalność ArcInfo 9.3.1 Mapa...2 Interakcja z Mapą...2 Wyświetlanie Mapy...3 Kompozycja i drukowanie strony...5 Publikowanie i współdzielenie map...6 Tekst na mapie...6 Etykietowanie zaawansowane...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Spis tre±ci. Przedmowa... Cz ± I

Spis tre±ci. Przedmowa... Cz ± I Przedmowa.................................................... i Cz ± I 1 Czym s hurtownie danych?............................... 3 1.1 Wst p.................................................. 3 1.2 Denicja

Bardziej szczegółowo

Tworzenie serii map i narzędzia kompozycji mapy w ArcGIS 10. Tomek Letmański Esri Polska

Tworzenie serii map i narzędzia kompozycji mapy w ArcGIS 10. Tomek Letmański Esri Polska Tworzenie serii map i narzędzia kompozycji mapy w ArcGIS 10 Tomek Letmański Esri Polska Serie i kompozycje map w ArcGIS 10 Tworzenie serii map Data Driven Pages (DDP) Standardowe narzędzia ArcGIS do tworzenia

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Tekst ozdobny i akapitowy

Tekst ozdobny i akapitowy Tekst ozdobny i akapitowy Tekst ozdobny poddaje się manipulacjom, kształtowaniu, zniekształcaniu i tworzeniu efektów, do wyróŝnienia pojedynczych wyrazów lub krótkich wersów, takich jak nagłówki, logo

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 8. Postacie obrazów na różnych etapach procesu przetwarzania

WYKŁAD 8. Postacie obrazów na różnych etapach procesu przetwarzania WYKŁAD 8 Reprezentacja obrazu Elementy edycji (tworzenia) obrazu Postacie obrazów na różnych etapach procesu przetwarzania Klasy obrazów Klasa 1: Obrazy o pełnej skali stopni jasności, typowe parametry:

Bardziej szczegółowo

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 1 OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) OGC jest międzynarodowym konsorcjum 382 firm prywatnych, agencji rządowych oraz uniwersytetów, które nawiązały współpracę w celu rozwijania

Bardziej szczegółowo

EDYCJA DANYCH PRZESTRZENNYCH

EDYCJA DANYCH PRZESTRZENNYCH STUDIA PODYPLOMOWE - SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ EDYCJA DANYCH PRZESTRZENNYCH Justyna Górniak-Zimroz, justyna.gorniak-zimroz@pwr.wroc.pl DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG BIAŁYSTOK, 12 WRZEŚNIA 2011 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ArcGIS. Jakub Nowosad

ArcGIS. Jakub Nowosad 2013 ArcGIS Jakub Nowosad ArcGIS 10 to oprogramowanie GIS od firmy ERSI (ang. Environmental System Research Institute). Dzieli się ono na trzy licencje o różnych możliwościach: Basic (ArcView), Standard

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA M I E J S K A P R A C O W N I A P L A N O W A N I A P R Z E S T R Z E N N E G O I S T R A T E G I I R O Z W O J U P L. D E F I L A D 1, 00 901 W A R S Z A W A znak sprawy: MP-FK-3052-6/2013 tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

KALENDARZE. Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego, edycja kalendarza. 1. Uruchom nowy projekt. 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zmień czas pracy

KALENDARZE. Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego, edycja kalendarza. 1. Uruchom nowy projekt. 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zmień czas pracy III. Kalendarze 1 KALENDARZE Kalendarze bazowe są zbiorami czasów pracy i dni roboczych oraz czasów i dni wolnych od pracy. Zbiory te są wykorzystywane w trzech typach kalendarzy: Kalendarz projektu (oddziałuje

Bardziej szczegółowo

InsERT GT Własne COM 1.0

InsERT GT Własne COM 1.0 InsERT GT Własne COM 1.0 Autor: Jarosław Kolasa, InsERT Wstęp... 2 Dołączanie zestawień własnych do systemu InsERT GT... 2 Sposób współpracy rozszerzeń z systemem InsERT GT... 2 Rozszerzenia standardowe

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A)

SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A) SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A) GRUPA KOMPETENCJI KOMPETENCJE OBJĘTE STANDARDEM ECCC 1. Teoria grafiki komputerowej 1.1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

1.Rysowanie wałka. Dostosowanie paska narzędzi. 1.1. Tworzenie nowego wałka. Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy

1.Rysowanie wałka. Dostosowanie paska narzędzi. 1.1. Tworzenie nowego wałka. Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy Dostosowanie paska narzędzi. Wyświetlenie paska narzędzi Elemety. Celem wyświetlenia paska narzędzi Elementy należy wybrać w menu: Widok Paski narzędzi Dostosuj... lub w linii komend wprowadzić polecenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia. Projekt: POIG /09 1 / 8

Warszawa, dnia. Projekt: POIG /09 1 / 8 Warszawa, dnia Zapytanie ofertowe dostawa oprogramowania komputerowego - 1 licencji ArcGIS for Desktop Advanced 10.2 wraz z rozszerzeniami ArcGIS Spatial Analyst i ArcGIS Network Analyst lub równoważnego

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geodezyjne referencyjne bazy danych: Ewidencja Gruntów i Budynków Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis

Bardziej szczegółowo

AutoCAD projektowanie I poziom

AutoCAD projektowanie I poziom PROGRAM SZKOLEŃ AutoCAD - program tworzony i rozpowszechniany przez firmę Autodesk, wykorzystywanym do dwuwymiarowego (D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. Obecnie AutoCAD

Bardziej szczegółowo

Podstawy użytkowania systemu Linux

Podstawy użytkowania systemu Linux Podstawy użytkowania systemu Linux Grafika Instytut Fizyki Teoretycznej UWr 2 września 2005 Plan kursu 1 Pierwsze kroki 2 Graficzne środowiska pracy 3 Wyjście na świat 4 Linux w biurze 5 Grafika 6 Multimedia/Rozrywka

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL CAD 2D. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie musi opanować

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z różnych typów danych w środowisku ArcGIS. Zofia Chudzyńska ESRI Polska Zakopane 2007

Korzystanie z różnych typów danych w środowisku ArcGIS. Zofia Chudzyńska ESRI Polska Zakopane 2007 Korzystanie z różnych typów danych w środowisku ArcGIS Zofia Chudzyńska ESRI Polska Zakopane 2007 Integracja danych Najczęściej spotykane problemy Różne formaty danych przestrzennych Wykorzystanie różnych

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2: Praca z obiektami geograficznymi

Ćwiczenie 2: Praca z obiektami geograficznymi Ćwiczenie 2: Praca z obiektami geograficznymi To ćwiczenie będzie polegać na wykonaniu mapy typów użytkowania terenu w obszarze hałasu. Należy najpierw dodać dane i sklasyfikować je według atrybutu typ

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PORTAL GEOSTATYSTYCZNY

PORTAL GEOSTATYSTYCZNY PORTAL GEOSTATYSTYCZNY Źródłem danych statystycznych o rolnictwie Wojciech Łoniewski, Agnieszka Nowakowska Główny Urząd Statystyczny Wszystko dzieje się w przestrzeni Od około 100 lat materiały kartograficzne

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. (Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę)

Formularz oferty. (Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę) Załącznik 2 do SIWZ Formularz oferty Do:...... (nazwa i adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office.

Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office. Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office. Zmiana w sposobie wykonania aktualizacji programu. Od wersji 1.18 przy instalowaniu kolejnej wersji programu konieczne jest uzyskanie klucza aktywacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 Moduł Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 110-1 Spis treści 110. RAMA 2D - SUPLEMENT...3 110.1 OPIS ZMIAN...3 110.1.1 Nowy tryb wymiarowania...3 110.1.2 Moduł dynamicznego przeglądania wyników...5

Bardziej szczegółowo

Web GIS. Adam Kuran ESRI Polska

Web GIS. Adam Kuran ESRI Polska Web GIS Adam Kuran ESRI Polska 1 Światowe powiązania specjalistów GIS Specjaliści GIS: 14,000 Specjalistó Specjalistów GIS 121 Pań Państw Wiele dyscyplin & zainteresowań ainteresowań...tworząc GIS 2 GIS

Bardziej szczegółowo

Praca z układem. Omówione zagadnienia. Tworzenie tła

Praca z układem. Omówione zagadnienia. Tworzenie tła Praca z układem Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. W niniejszym samouczku przedstawiono narzędzia układu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS Dr inż. Jan Blachowski Politechnika Wrocławska Instytut Górnictwa Zakład Geodezji i GIS Pl. Teatralny 2 tel (71) 320 68 73 SYLLABUS Podstawy pozycjonowania satelitarnego GPS

Bardziej szczegółowo

EdgeCAM 12.0 brak moŝliwości instalacji na Windows 2000

EdgeCAM 12.0 brak moŝliwości instalacji na Windows 2000 EdgeCAM 12.0 PL Skrótowy opis nowości EdgeCAM 12.0 brak moŝliwości instalacji na Windows 2000 Uwaga!!! Aby zaktualizować EdgeCAM do wersji 12.0 wymagane jest posiadanie opieki technicznej przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego. Minimalne wymagania

2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego. Minimalne wymagania 2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego Minimalne wymagania PC 133 MHz, 16 MB pamięci RAM, CD-ROM, 3,5 MB wolnej pamięci na dysku twardym,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 8 Elementy uzupełniające

Ćwiczenie nr 8 Elementy uzupełniające Ćwiczenie nr 8 Elementy uzupełniające Materiały do kursu Skrypt CAD AutoCAD 2D strony: 94-96 i 101-110. Wprowadzenie Rysunki techniczne oprócz typowych elementów, np. linii, wymiarów, łuków oraz tekstów,

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1e do SIWZ Projekt

Załącznik nr 1e do SIWZ Projekt Załącznik nr 1e do SIWZ Projekt Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część V 1. Oprogramowanie graficzne nr 1 (np. ArGIS for Desktop Basic) 1. Interakcja z Mapą m.in. dane wektorowe, zapytania, tabele,

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014 Aktualizacja CSP do wersji v7.2 Sierpień 2014 Co się stanie? Portal CSP będzie wyłączony od 28 sierpnia do poniedziałku 1 września na czas aktualizacji do nowej wersji Co to znaczy? Wygląd portalu ulegnie

Bardziej szczegółowo

Struktura systemu Strona serwerowa:

Struktura systemu Strona serwerowa: PoniŜej jest przedstawiona architektura najbardziej rozbudowanej wersji systemu, oparta na bazie Oracle Spatial i zawierająca topologie, moduły branŝowe, procedury automatyzujące zadania, zaawansowaną

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA Załącznik nr 5 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA BŁĘDÓW I AWARII W APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. ADMINISTROWANIE APLIKACJĄ CENTRALNĄ 1. Wykonawca zobowiązany jest do

Bardziej szczegółowo

Tabela uaktualnień. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite

Tabela uaktualnień. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite 10 Interfejs użytkownika Nowe ikony, menu i elementy sterujące tworzą unowocześnione i bardziej intuicyjne środowisko pracy Interakcyjne narzędzie Tabela Tworzy i importuje tabele ze strukturalnym układem

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

MAPublisher nowy wymiar wizualizacji i prezentacji danych przestrzennych

MAPublisher nowy wymiar wizualizacji i prezentacji danych przestrzennych MAPublisher nowy wymiar wizualizacji i prezentacji danych przestrzennych Anna Wójtowicz-Nowakowska Avenza Product Manager anna.wojtowicz@progea.pl Firma ProGea Consulting Dział GIS Dział LiDAR Dział Środowisko

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Co nowego w ArcGIS 9.2? Przemysław Cholewiński ESRI Polska

Co nowego w ArcGIS 9.2? Przemysław Cholewiński ESRI Polska Co nowego w ArcGIS 9.2? Przemysław Cholewiński ESRI Polska Przykłady nowej funkcjonalności GUI Dostosowanie okienka skali Ustawienia dla grupy warstw Pasek narzędziowy ArcWeb Narzędzie Zmierz Idź do XY

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V

Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V W tym ćwiczeniu wykonamy otwory w wieku i w pudle skrzyni, w które będą wstawione śruby mocujące zawiasy do skrzyni. Następnie wstawimy osiem śrub i spróbujemy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie rysunku ćwiczebnego

Wykonanie rysunku ćwiczebnego Zadanie 2: Wykonanie rysunku ćwiczebnego Uruchomić program Microstation W oknie Microstation Manager utworzyć nowego uŝytkownika User (nazwa uŝytkownika=swoje Nazwisko). Nie wybierać projektu (No Project),

Bardziej szczegółowo

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik Curtis D. Frye Microsoft Excel 2013 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie............................................................. xi 1 Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

Biblioteka AutoCad V 5.0 Poradnik uŝytkownika

Biblioteka AutoCad V 5.0 Poradnik uŝytkownika Biblioteka AutoCad V 5.0 Poradnik uŝytkownika . Wstęp Biblioteka AutoCad jest narzędziem przeznaczonym do specyfikowania aparatury niskiego i średniego napięcia w oparciu o sparametryzowany katalog produktów.

Bardziej szczegółowo

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście.

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście. 1. Uruchomienie programu. 1.1. Odszukaj na pulpicie ikonę programu i uruchom program klikają dwukrotnie na ikonę. 1.2. Zaloguj się do programu korzystając ze swego loginu i hasła Zaznaczając checkbox zapamiętaj

Bardziej szczegółowo

Ramki tekstowe w programie Scribus

Ramki tekstowe w programie Scribus - 1 - Ramki tekstowe w programie Scribus 1. Co to jest Scribus? Scribus jest to bezpłatny program do składu tekstu. Umożliwia tworzenie różnego rodzaju publikacji : broszury, ogłoszenia, biuletyny, plakaty,

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise Logowanie do systemu pocztowego GroupWise GroupWise to kompleksowe, wieloplatformowe rozwi zanie do komunikacji i pracy grupowej. Udost pnia funkcje poczty elektronicznej, komunikatora, kalendarza, terminarza,

Bardziej szczegółowo

Tytuł: GRAPHER Podręcznik użytkownika ISBN: 9788393908806 Autor: Zbigniew Galon Rok wydania: 2014 Stron: 500 Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o.

Tytuł: GRAPHER Podręcznik użytkownika ISBN: 9788393908806 Autor: Zbigniew Galon Rok wydania: 2014 Stron: 500 Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o. Tytuł: GRAPHER Podręcznik użytkownika ISBN: 9788393908806 Autor: Zbigniew Galon Rok wydania: 2014 Stron: 500 Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o. GRAPHER. Podręcznik użytkownika Spis treści: GRAPHER. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo