Specyfikacja funkcjonalno ci pakietu produktów ArcGIS Desktop

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja funkcjonalno ci pakietu produktów ArcGIS Desktop"

Transkrypt

1 Specyfikacja funkcjonalno ci pakietu produktów ArcGIS Desktop Pakiet ArcGIS Desktop składa si z czterech produktów o ró nym zakresie funkcjonalno ci: ArcReader, ArcView, ArcEditor i ArcInfo. Wszystkie cztery produkty maj tak sam architektur i interfejs. Spis tre ci: Listopad 2004 Podstawowa funkcjonalno ArcReader a, ArcView, ArcEditor a i Interakcja z Map str. 2 Obsługa Dokumentu Mapy str. 2 Wy wietlanie Mapy str. 2 Drukowanie str. 2 Eksport Dokumentu Mapy str. 2 ArcReader jest bezpłatn, dost pn do pobrania ze strony internetowej, łatw w u yciu aplikacj do wy wietlania, przegl dania i drukowania opublikowanych dokumentów map (plików PMF). ArcView dysponuje dodatkowo pełnym zestawem narz dzi kartograficznych i analiz wraz z prostymi narz dziami do edycji i geoprzetwarzania. ArcEditor zawiera cał funkcjonalno ArcView oraz zaawansowane mo liwo ci edycji obiektów w geobazie. ArcInfo rozszerza funkcjonalno wszystkich trzech produktów o zaawansowane narz dzia do geoprzetwarzania. ArcReader, ArcView i ArcEditor Windows NT Windows 2000 Windows XP (Home Edition i Professional) ArcInfo Windows NT Windows 2000 Windows XP (Home Edition i Professional) ArcInfo Workstation dodaje funkcjonalno operowania na platformie UNIX Struktura Aplikacji str. 2 Dodatkowa funkcjonalno ArcView, ArcEditor a i Interakcja z Map str. 3 Obsługa Dokumentu Mapy str. 3 Wy wietlanie Mapy str. 3 Elementy Tekstowe na mapie str. 6 Kompozycja Mapy i Drukowanie str. 7 Geoprzetwarzanie str. 8 Analizy Sieciowe str. 12 Edytowanie str. 12 Geoodniesienie Danych Rastrowych str. 16 Obsługa Danych str. 17 Zarz dzanie Danymi str. 18 Metadane str. 19 Obsługa GPS str. 19 Obsługa Tabletu PC str. 19 Dostosowanie Aplikacji str. 19 Dodatkowa funkcjonalno ArcEditor a i Zarz dzanie i Edycja Danych str. 20 Odniesienia Liniowe (Trasy) str. 23 Integracja Narz dzi Case/UML str. 23 Zarz dzanie Geobaz str. 24 Zarz dzanie Warstwami Informacyjnymi str. 24 Dodatkowa funkcjonalno Geoprzetwarzanie str. 25 Geoprzetwarzanie Warstw Informacyjnych str. 29 ArcInfo Workstation str. 31 1

2 Podstawowa funkcjonalno ArcReader a, ArcView, ArcEditor a i ArcReader zapewnia nast puj c funkcjonalno : Interakcja z Map Przesuwanie/Powi kszanie/identyfikowanie obiektów. Korzystanie z zakładek przestrzennych. Wyszukiwanie obiektów na mapie. Dost p do hiperł czy. Korzystanie z dynamicznych informacji mapowych. Korzystanie z okna lupy. Pomiar odległo ci. Obsługa Dokumentu Mapy Odczyt opublikowanych dokumentów mapy (z ArcGIS Publisher a). Wy wietlanie Mapy Wizualizacja mapy lub okre lonego zestawu danych. Odwzorowywanie wszystkich danych w locie. Mo liwo w pełni kartograficznej wizualizacji plików PMF. Drukowanie Obsługa Windows owych i PostScript owych sterowników wydruku. Eksport Mapy Do formatu Windows bit map (BMP). Struktura Aplikacji Wygl d i odczucie w obsłudze zbli one do standardów Microsoft Windows. 2

3 ArcView zawiera cał funkcjonalno ArcReader a oraz nast puj ce funkcje: Interakcja z Map Korzystanie z narz dzi selekcji danych według poło enia. Korzystanie z narz dzi selekcji danych według atrybutów. Tworzenie hiperł czy do zewn trznych aplikacji, makr lub URL. Tworzenie/zarz dzanie/korzystanie z zakładek przestrzennych. Korzystanie z okna przegl du. Obsługa Dokumentu Mapy Tworzenie i edycja dokumentów mapy (MXD). Korzystanie z szablonów (MXT) dla standaryzacji, ujednolicania map. Korzystanie z opublikowanych dokumentów map (je li miały wł czon odpowiedni opcj w ArcGIS Publisher). Import plików ArcView 3.x APR i AVL. Wy wietlanie Mapy Interaktywne ustawianie procentu przezroczysto ci dla wszystkich warstw danych naraz. Ustawianie minimalnej i maksymalnej skali wy wietlania danych. Przyci cie obszaru wy wietlania mapy do okre lonego obiektu lub grafiki. Odwzorowanie w locie wszystkich danych do układu współrz dnych mapy. Wy wietlanie siatki mapy: - kartograficznej, - kilometrowej, - indeksowej. Wy wietlanie prostok tów zasi gu dla innych danych (mapy odniesienia i przegl dowe). Dane Tabelaryczne Korzystanie w locie z dynamicznych poł cze pomi dzy ró nymi bazami danych. Tworzenie i korzystanie z relacji wiele-do-1 i 1-do-wielu. Wy wietlanie tabel zł czonych. Generowanie statystyk. Sumowanie danych. Tworzenie wykresów i raportów. Budowanie szczegółowych raportów za pomoc Crystal Reports. Sortowanie według wielu atrybutów. Poł czenia i korzystanie z tabel w zdalnych bazach danych. 3

4 Dane Tabelaryczne c.d. Wy wietlanie na mapie jako punktów danych w tabeli lub pliku współrz dnych X,Y. Wyszukiwanie i wy wietlanie na trasach zdarze dynamicznej segmentacji (punkowych, liniowych, ci głych). Wy wietlanie Danych wektorowych Kontrola koloru selekcji dla ka dej warstwy danych. Wy wietlanie informacji (atrybut główny), gdy kursor zostaje zatrzymany nad danym obiektem (map tips). Ustalanie symbolizacji dla konkretnej skali mapy. Ustawianie hiperł czy do dokumentów, URL lub makr. Interaktywne wykluczanie wybranych obiektów z wy wietlania. Wybieranie obiektów do wy wietlania poprzez zapytania SQL. Kontrola, które pola danych tabelarycznych s dost pne na mapie. Zł czenie (1-do-1) danych wektorowych z innymi tabelami. Relacja (1-do-M) danych wektorowych z innymi tabelami. Klasyfikacje Tematyczne Danych Wektorowych Jednolity Symbol Warto ci unikalne Zgodnie z symbolami w stylu Skala barw Sygnatury stopniowane Sygnatury proporcjonalne Mapa kropkowa. Symbolizacja wykresami kołowymi i słupkowymi. Dwuwymiarowa i wielowymiarowa reprezentacja danych. Interaktywny histogram klasyfikacji danych. Symbolizacja Interaktywne tworzenie symboli za pomoc edytora własno ci symboli. Kontrola kolejno ci/porz dku rysowania symboli poprzez zaawansowane opcje kre lenia. Wybór ponad 18,000 predefiniowanych symboli. Mo liwo zastosowania efektu halo i zaawansowanych symboli tła. Definiowanie symboli wypełnienia, linii, obrysów i punktów. Mo liwo importu grafiki (obrazka) jako wzoru wypełnienia. 4

5 Wy wietlanie Danych Rastrowych Wy wietlanie obrazów wielokanałowych (wielospektralnych) z przypisaniem warto ci RGB do wybranych kanałów. Indywidualne ustawienia dla ka dego kanału. Wy wietlanie ka dej unikalnej warto ci obrazu jako dyskretny kolor. Wy wietlanie warto ci obrazu przy u yciu Mapy Barw. Wy wietlanie obrazu klasyfikuj c warto ci jedn z nast puj cych metod: równych przedziałów, definiowanych przedziałów, kwantyli, naturalnych przerw (Jenks a) lub odchylenia standardowego. Wy wietlanie danych rastrowych wielokanałowych u ywaj c warto ci RGB. Wy wietlanie obrazów u ywaj c stopniowej skali barw z mo liwo ci zastosowania wielu algorytmów rozci gni cia danych: - odchylenia standardowego, - wyrównania histogramu, - minimum-maksimum, - specyfikacji histogramu, - własnego uznania, - adnej. Obliczanie statystyk wy wietlania danych ci głych opartych na wielu mo liwych zasi gach: - całego zestawu danych rastrowych, - bie cego zasi gu wy wietlania, - własnego zasi gu. Kontrola kontrastu, jasno ci i przezroczysto ci wy wietlania rastra. Wy wietlanie obrysów lub obrazów dla katalogów rastrów: - tylko obrysy, - obrazy dla wybranych rastrów. Import ustawie prezentacji lub statystyk z innej warstwy. Wy wietlanie w informacjach (map tips) warto ci pikseli przy nawigacji w obr bie mapy. Wy wietlanie rozdzielczo ci rastra w TZ (Tabeli Zawarto ci) mapy. Wybór metody próbkowania (resamplingu) dla wy wietlania: - Najbli szego s siedztwa, - Interpolacji bilinearnej, - Splotu sze ciennego. 5

6 Wy wietlanie Powierzchni Klasyfikacja i sposób prezentacji - czoła, - w zły, - trójk ty. Spadki. Cieniowanie. Ekspozycja. Wysoko. Własne ustawienia pozycji sło ca dla wy wietlanej powierzchni. Wy wietlanie Topologii w Geobazie Wy wietlanie zestawienia bł dów i wyj tków w topologii. Wy wietlanie klas obiektów i reguł bior cych udział w topologii. Wy wietlanie na mapie bł dów, wyj tków i obszarów niepewnych topologii. Geokodowanie Adresów Pojedyncze lub wsadowe geokodowanie adresów. Narz dzia do przetwarzania adresów, które nie mog by odnalezione (zlokalizowane). Mo liwo korzystania w geobazie z usługi geokodowania zapisanej na serwerze. Mo liwo tworzenia wielu usług geokodowania (indeksy) dla jednego ródła danych. Elementy Tekstowe na Mapie Teksty Dynamiczne Dynamiczne etykietowanie w locie. Automatyczne wykrywanie konfliktów i opcje rozmieszczenia etykiet. Reguły rozmieszczenia etykiet dla ustawienia priorytetów pomi dzy warstwami. Reguły rozmieszczenia etykiet dla ustawienia wag etykiet, czyli wag obiektów. Wybór wielu predefiniowanych stylów etykiet. Obrót etykiet na podstawie pola atrybutu. Wiele schematów dynamicznego etykietowania okre lanych dla ka dej warstwy mapy. Kontrola, dla których obiektów warstwy maj by wy wietlane etykiety. Zaawansowane formatowanie tekstu dla dynamicznej symbolizacji etykiet. 6

7 Teksty Statyczne Interaktywne narz dzia etykietowania (obja nienie, etykieta, tekst łukowy, paragraf). Tworzenie opisów z etykiet. Przechowywanie opisów w geobazie lub w dokumencie mapy. Kompozycja Mapy i Drukowanie Proste w u yciu kreatory i narz dzia do tworzenia elementów opisowych mapy takich jak: - tytuł, - tekst, - obwódka mapy, - legenda, - strzałka północy, - skala, - tekst skali, - rysunek, - obiekty OLE, - siatka kilometrowa, - siatka kartograficzna. Eksport mapy do - Enhanced Metafile (EMF), - Windows Bit Map (BMP), - Encapsulated PostScript (EPS), - Tagged Image File Format (TIFF), - Portable Document Format (PDF), - Joint Photographic Experts Group (JPEG), - Portable Network Graphics (PNG), - Graphics Interchange Format (GIF), - Scalable Vector Graphics (SVG), - Adobe Illustrator (AI), - PostScript Color Separates (with page marks). 7

8 Geoprzetwarzanie Tworzenie ci gów poł czonych narz dzi geoprzetwarzania w wizualnym rodowisku modelowania ModelBuilder. Łatwy dost p do narz dzi geoprzetwarzania poprzez (ArcToolbox ): - Zawarto, - Indeks, - Wyszukaj, - Ulubione narz dzia. Wywoływanie narz dzi geoprzetwarzania poprzez skróty w wierszu polece. Dost p do funkcjonalno ci geoprzetwarzania poprzez wiele ró norodnych rodowisk skryptowych i programistycznych takich jak: - JavaScript, - VBScript, - Visual Basic, - VBA, - C++, - Visual Studio.NET, - Pyton, - Perl. Mo liwo tworzenia i udost pniania nowych narz dzi geoprzetwarzania poprzez budow modeli i pisanie skryptów. Zapisywanie narz dzi w geobazie lub jako system plików. Narz dzia Analiz (Analysis Tools) Wytnij. Przetnij. Sumuj. Buforuj. Bufor Wielopier cieniowy. Narz dzia Konwersji Rastrów (Conversion Tools) Raster do Pliku ASCII. ASCII do Rastra. Raster na Rzeczywiste. Zmiennoprzecinkowe do Rastra. Raster na Punkt. 8

9 Narz dzia Konwersji Rastrów (Conversion Tools) c.d. Raster na Poligon. Raster na Polilinie. Obiekt do Rastra. DEM do Rastra. Raster do Innego Formatu (wielokrotnie). Narz dzia Konwersji Tabel Tabela do dbase (wielokrotnie). Narz dzia Konwersji Geobazy (Conversion Tools) Klasa Obiektów Do Klasy Obiektów. Klasa Obiektów Do Geobazy (wielokrotnie). Importuj Opisy CAD. Importuj Opisy Warstwy Informacyjnej. Importuj Z CAD. Raster Do Geobazy (wielokrotnie). Tabela Do Geobazy (wielokrotnie). Tabela Do Tabeli. Narz dzia Konwersji Do Pliku Shape (Conversion Tools) Klasa Obiektów Do Pliku Shape (wielokrotnie). Narz dzia Zarz dzania Danymi (Data Management Tools): Klasy Obiektów Doł cz Klasy Obiektów Opisowych. Utwórz Klas Obiektów. Aktualizuj Klasy Obiektów Opisowych. Obiekty Dodaj współrz dne X,Y. Sprawd Geometri. Kopiuj Obiekty. Wielocz ciowy do Jednocz ciowego. Napraw Geometri. 9

10 Narz dzia Zarz dzania Danymi (Data Management Tools) c.d.: Pola Dodaj Pole. Oblicz Pole. Usu Pole. Ogólne Doł cz. Kopiuj. Usu. Zmie Nazw. Wybierz Dane. Generalizacja Agreguj. Warstwy i Widoku Tabel Wykonaj Warstw Wektorow. Wykonaj Warstw Zapyta. Wykonaj Warstw Katalogu Rastrów. Wykonaj Warstw Rastrow. Wykonaj Widok Tabeli. Wykonaj Warstw Zdarze XY. Odwzorowania i Transformacje - Ogólne Definiuj Odwzorowanie (pojedyncze wprowadzanie). Odwzorowania i Transformacje Dane Wektorowe Zmie Odwzorowanie Wsadowo. Utwórz Odniesienie Przestrzenne. Zmie Odwzorowanie (pojedyncze wprowadzanie). Odwzorowania i Transformacje Dane Rastrowe Odbij w Lustrze. Zmie Odwzorowanie Rastra. Przeskaluj. Obró. Przesu. Przekształ. 10

11 Narz dzia Zarz dzania Danymi (Data Management Tools) c.d.: Rastry Buduj Piramidy Wsadowo. Obliczaj Statystyki Wsadowo. Buduj Piramidy. Oblicz Statystyki. Wycinanie. Kanały Zło one. Kopiuj Raster. Utwórz Element Katalogu Rastrów. Utwórz Katalog Rastrów. Utwórz Zestaw Danych Rastrowych. Usu Element Katalogu Rastrów. Mozaika Do Nowego Rastra. Przepróbkowanie. Tabele Kopiuj Wiersze. Utwórz Tabel. Usu Wiersze. Odwró. Geokodowanie (Geocoding Tools) Załó Indeksy Geokodowania. Utwórz Lokator Adresów. Usu Indeksy Geokodowania. Usu Lokator Adresów. Geokoduj Adresy. Przebudowanie Indeksów Geokodowania. Standaryzuj Adresy. Narz dzia Odniesie Liniowych (Linear Referencing Tools) Wykonaj Warstw Zdarze Na Trasie. 11

12 Narz dzia Statystyk Przestrzennych (Spatial Statistic Tool) rednie Najbli sze S siedztwo. High/Low Clustering. Spatial Autocorrelation. Cluster And Outlier Analysis. Hot Spot Analysis. Obiekt Centralny. Directional Distribution. Linear Directional Mean. U rednione Centrum. Standardowa Odległo. Oblicz Pola Powierzchni. Zbierz Zdarzenia. Eksportuj Atrybut Obiektów Do ASCII. Analizy Sieciowe Wyznacz cie ki Pod Pr d. Wyznacz cie ki Zgodnie z Pr dem. Znajd Wspólne ródła. Znajd Poł czone. Znajd P tle. Znajd Rozł czone. Znajd cie k. Znajd cie k Pod Pr d. Znajd Nagromadzenie Pod Pr d. Wyznaczanie cie ki Wyodr bnienia. Edytowanie Jednoczesne edytowanie wielu warstw. Nielimitowana liczba operacji cofnij/ponów. Doci ganie Do warstwy: - Do wierzchołka, - Do segmentu, - Do ko ca. Do nowej geometrii: - Do wierzchołka, - Do segmentu, - Do ko ca. 12

13 Doci ganie c.d. Do elementów topologii: - Do wierzchołka, - Do segmentu, - Do ko ca, - Do punktu rodkowego. Ustaw tolerancj doci gania: - W pikselach, - W jednostkach mapy, - Interaktywnie. Informacja, do czego obiekt jest doci gany. Mo liwe zakotwiczenie okna dialogowego doci gania. Opcje Konstruowania Geometrii Ograniczanie kolejnego segmentu przez kierunek. Ograniczanie kolejnego segmentu k tem od ostatniego segmentu. Ograniczanie kolejnego segmentu długo ci. Okre lanie dokładnego poło enia XY. Definiowanie kolejnego segmentu jako równoległego do ostatniego. Definiowanie kolejnego segmentu jako prostopadłego do ostatniego. Odchylanie segmentu od innego o okre lony k t. Tworzenie geometrii w oparciu o istniej ce obiekty. Tworzenie krzywych stycznych. Ko czenie poligonu tworz c segmenty prostopadłe do pierwszego i ostatniego segmentu szkicu. Odwracanie orientacji geometrii. Przycinanie geometrii do okre lonej długo ci. Narz dzia Tworzenia Geometrii Wskazywanie i digitalizacja na ekranie. Digitalizacja strumieniowa. Wci cie kombinowane. Dodawanie współrz dnych punktu bazuj c na przeci ciu dwóch segmentów. Konstruowanie krzywych. Konstruowanie krzywych stycznych. Wci cie liniowe. Dodawanie współrz dnych punktu po rodku dwóch innych. Dodawanie współrz dnych punktu na przedłu eniu istniej cych linii. 13

14 Zadania Manipulacji Obiektami Tworzenie nowych obiektów. Tworzenie obiektów poligonowych u ywaj c geometrii istniej cych obiektów (Autouzupełnienie poligonu). Przekształcanie istniej cego obiektu. Wycinanie obiektów poligonowych. Tworzenie lustrzanych kopii istniej cych obiektów. Rozci ganie i przycinanie istniej cych obiektów. Dodawanie, usuwanie, przesuwanie lub modyfikacja współrz dnych wierzchołków istniej cych obiektów. Narz dzia Edycji Obiektów Zawieraj ce Przesuwanie, obrót, usuwanie, kopiowanie oraz wklejanie. Rozdzielanie linii wg długo ci lub procentowo. Dzielenie linii wg długo ci, liczby segmentów lub miary bie cej. Tworzenie bufora wokół obiektów. Kopiowanie równoległe. Ł czenie istniej cych obiektów. Tworzenie nowych obiektów z poł czenia innych. Tworzenie nowych obiektów z buforów istniej cych. Tworzenie nowych poligonów z przeci cia istniej cych obiektów. Przecinanie warstw poligonowych. Rozci ganie i przycinanie obiektów do innych obiektów. Edytowanie Atrybutów Modyfikowanie ka dego wiersza indywidualnie lub grupy obiektów. Kopiowanie atrybutów do jednego lub wi cej wierszy jednocze nie. Obliczanie warto ci atrybutów przy u yciu skryptów (Kalkulator Pól). Ocena warto ci atrybutów na podstawie reguł (domen). Obiekty Wielocz ciowe Dodawanie i usuwanie cz ci. Powi kszanie do cz ci. Dodawanie, usuwanie i edycja lokalizacji wierzchołków. Tworzenie oddzielnych obiektów z ka dej cz ci. Edytowanie Trasy (Odniesienia Liniowe) Interaktywna modyfikacja miary bie cej (M). Interaktywne usuwanie miary bie cej (M). 14

15 Edytowanie Topologii (tylko Topologia Mapy) Konstruowanie i edytowanie topologii. Topologiczne przesuwanie segmentów i w złów. Selekcja lub pokazywanie obiektów przylegaj cych lub poł czonych. Przekształcanie segmentów powi zanych pomi dzy obiektami. Modyfikacja współrz dnych powi zanych segmentów lub w złów. Rozdzielanie powi zanych segmentów wg okre lonych punktów, odległo ci lub warto ci procentowej. Przesuwanie segmentów i w złów do okre lonej lokalizacji. Przesuwanie segmentów i w złów o okre lony wektor. Ł czenie stykaj cych si segmentów. Kontrolowanie, które przylegaj ce lub poł czone obiekty maj si przesuwa podczas przesuwania powi zanych segmentów lub w złów. Nawigowanie w Obr bie Mapy Podczas Edycji Powi kszanie do wierzchołków obiektów. Powi kszanie do cz ci obiektów. Interaktywne przesuwanie i powi kszanie z wykorzystaniem narz dzi edycyjnych i klawiszy skrótu. Przesuwanie i powi kszanie do nierozmieszczonych opisów lub do obiektów powi zanych z nierozmieszczonymi opisami. Edytowanie Opisów (obiekty tekstowe) Interaktywne przesuwanie, obracanie i skalowanie opisów. Dodawanie opisów poziomych lub pod okre lonym k tem. Dodawanie opisów z lini wiod c. Tworzenie opisów wzdłu linii krzywych lub geometrii istniej cych obiektów. Dynamiczne umieszczanie opisów z innych warstw na mapie. Interaktywne zarz dzanie opisami nierozmieszczonymi. Niezale na edycja ka dego słowa opisu. Interaktywne gromadzenie i rozpraszanie opisów. Edytowanie symbolizacji pojedynczego opisu lub grupy opisów. 15

16 Edytowanie Ogólne Integracja z ArcPad dla edycji pól. Obsługa digimetrów wykorzystuj cych sterowniki zgodne z Wintab. Mierzenie w dowolnie wybranych jednostkach. Skalowanie obiektów, gdy pojedyncze wierzchołki s przemieszczane. Automatyczna korekcja pomiarów do wła ciwego poziomu odniesienia. Wyrównywanie danych wektorowych z wykorzystaniem jednej z pi ciu metod: - Wpasowanie, - Transformacja afiniczna, - Transformacja przez podobie stwo, - Transformacja rzutowa, - Uzgodnienie styków. Przekazywanie dokładnych atrybutów od obiektów o nie dokładnej geometrii do obiektów o dokładnej geometrii. Geodniesienie Danych Rastrowych Dost pno nast puj cych metod transformacji: - Wielomianowa pierwszego stopnia, - Wielomianowa drugiego stopnia, - Wielomianowa trzeciego stopnia. Przesuwanie i obracanie obrazu rastrowego lub dopasowywanie go do wy wietlanych obiektów. Interaktywne okre lanie punktów kontrolnych. Zapisywanie i ładowanie punktów kontrolnych wraz z informacj o bł dach i dokładno ci. Zapisywanie wyników odniesienia przestrzennego: - Tworzenie nowego zbioru danych, - Zapisywanie informacji o odniesieniu z obrazem rastrowym. 16

17 Obsługa Danych Bezpo redni Odczyt Danych Wektorowych Geobaza. Pliki shape. Warstwa informacyjna ArcInfo. Warstwa informacyjna PC ARC/INFO. Smart Data Compression (SDC). Vector Product Format (VPF). Web services: - ArcIMS Image Service, - ArcIMS Feature Services, - Geography NetworkSM Feature Service, - ArcIMS MapService, - ArcGIS Server Services, - OGC Web Map Service (WMS). Bezpo rednia Edycja Danych Wektorowych Prostych obiektów w geobazie personalnej. Prostych obiektów w geobazie pobrania danych. Pliki shape. Bezpo redni Odczyt Danych CAD Autodesk Drawing Exchange Format (DXF). AutoCAD Drawing File (DWG). Microstation DGN. Bezpo redni Odczyt Danych Rastrowych ARC Digitized Raster Graphics (ADRG). Rastry ArcSDE. Band Interleaved by Line (ESRI BIL), Band Interleaved by Pixel (ESRI BIP), Band Sequential (ESRI BSQ). Mapy bitowe (BMP), Device Independent Bit Map (DIB). Compressed ARC Digitized Raster Graphics (CADRG). Controlled Image Base (CIB). Digital Geographic Information Exchange Standard (DIGEST), Arc Standard Raster Product (ASRP), UTM/UPS Standard Raster Product (USRP). Digital Terrain Elevation Data (DTED) Level 0, 1 i 2. ER Mapper. ERDAS 7.5 GIS. ERDAS 7.5 LAN. ERDAS RAW. 17

18 Bezpo redni Odczyt Danych Rastrowych c.d. Graphics Interchange Format (GIF). Intergraph Raster Files: CIT - dane binarne; COT dane w odcieniu szaro ci. Joint Photographic Experts Group (JPEG), Joint File Interchange Format (JFIF). JPEG Multiresolution Seamless Image Database(MrSID 2 i 3). National Image Transfer Format (NITF). Portable Network Graphics (PNG). Bezpo redni Odczyt i Zapis Danych Rastrowych ERDAS IMAGINE. ESRI GRID. Stos grid ESRI (ESRI GRID Stack) Tag Image File Format (TIFF) (format GeoTIFF równie ). Bezpo redni Odczyt Innych Danych ESRI TIN. dbase (DBF). Text (TXT). Pliki ESRI INFO. Poł czenia OLE DB. Poł czenia ODBC. Microsoft Access. Zarz dzanie Danymi Przesuwanie, kopiowanie i wklejanie danych GIS i wszystkich powi zanych plików. Zarz dzanie zestawami danych rastrowych i katalogami rastrów w geobazie osobistej. Tworzenie: - Geobazy osobistej, Klas obiektów, Domen, - Plików Shape. Szukanie zbiorów danych w sieci lokalnej lub w Internecie wg: - Nazwy, - Typu, - Poło enia, - Daty, - Metadanych. Administrowanie ArcGIS Server. 18

19 Metadane Automatyczne lub r czne tworzenie metadanych. Import/Export metadanych. Przegl danie metadanych wykorzystuj c ró ne style: - FGDC, - FGDC Classic, - FGDC ESRI, - FGDC FAQ, - FGDC Geography Network, - ISO, - ISO Geography Network, - XML. Narz dzie wyszukiwania danych bazuj ce na metadanych i poło eniu. Publikowanie metadanych w ArcIMS Metadata Server Obsługa GPS Wy wietlanie w czasie rzeczywistym poło enia z odbiornika GPS. Dynamiczne centrowanie mapy nad bie cym punktem GPS. Zapisywanie poło enia w plikach logów. Filtrowanie wg kolejno ci wprowadzania, czasu, odległo ci lub odchylenia. Obsługa Tabletu PC Współdziałanie z Windows XP Tablet PC Edition. Edycja obiektów lub grafiki z wykorzystaniem styli. Opisywanie mapy z wykorzystaniem narz dzi podkre lania i pod wietlania. Wy wietlanie pisma odr cznego. Konwersja podkre le i pisma r cznego do tekstu. Dostosowanie Aplikacji Pływaj ce/osadzalne paski narz dzi. Dostosowywalno wygl du. Tworzenie nowych pasków narz dzi i menu bez konieczno ci programowania. Kompatybilno ze zmianami wy wietlania w Windows. Tworzenie i zapisywanie makr wykorzystuj c Visual Basic for Application (VBA). Mo liwo rozszerzenia funkcjonalno ci z wykorzystaniem rodowisk zgodnych z technologi COM. Wykorzystanie kodowania UNICODE dla atrybutów mi dzynarodowych. 19

20 Dodatkowa funkcjonalno ArcEditor i ArcEditor obejmuje pełn funkcjonalno ArcView i ArcReader oraz nast puj ce funkcje: Zarz dzanie i Edycja Danych Ogólne Edycja wszystkich obiektów w geobazie osobistej i profesjonalnej: - Sieci Geometryczne, - Topologie, - Podtypy, - Klasy Relacji, - Wymiarowania i Obiekty własne, - Opisy powi zane z obiektami. Kopiowanie geometrii obiektów z jednej warstwy/jednego poło enia do nowej warstwy/nowego poło enia. Tworzenie krzywej w naro niku dwóch stykaj cych si linii (zaokr glenia). Ocenianie i Edytowanie Atrybutów Grupowanie rekordów w tabeli za pomoc podtypów. Tworzenie i edycja relacji pomi dzy obiektami. - 1 do 1, - 1 do wielu, - Wiele do wielu. Dodawanie zachowa do relacji w geobazie. - Przesuwanie obiektu przesuwaj ce obiekt b d cy w relacji - Usuni cie obiektu usuwaj ce obiekt b d cy w relacji Okre lenie reguł przyporz dkowania w relacji. Gromadzenie atrybutów relacji. Topologia Geobazy Tworzeni i zarz dzanie topologi geobazy. Okre lenie hierarchii doci gania wierzchołków podczas tworzenia topologii. Okre lenie reguł topologicznych adekwatnych do reguł bran owych. - Poligony zawieraj punkty. - Poligony nie mog si nakłada. - Poligony nie mog mie luk. - Poligony nie mog si nakłada z poligonami w innej klasie obiektów. - Poligony musz by pokryte jednym poligonem z innej klasy obiektów. - Poligony musz by pokryte jednym lub kilkoma poligonami z innej klasie obiektów. 20

21 Dodatkowa funkcjonalno ArcEditor i Topologia Geobazy c.d. - Poligony z dwóch klas obiektów musz si wzajemnie pokrywa. - Granice poligonów musz by pokryte liniami z innej klasy obiektów. - Granice poligonów musz by pokryte granicami poligonów z innej klasy obiektów. - Linie nie mog si nakłada. - Linie musz by obiektami jednocz ciowymi - Linie nie mog si nakłada same ze sob. - Linie nie mog si nakłada z liniami w innej klasie obiektów. - Linie nie mog mie wisz cych w złów. - Linie nie mog mie pseudo-w złów. - Linie nie mog si przecina. - Linie nie mog si przecina same ze sob. - Punkty ko cowe linii musz by pokryte punktami z innej klasy obiektów. - Linie musz by pokryte granicami poligonów z innej klasy obiektów. - Linie nie mog si przecina lub dotyka wn trza. - Linie musz by pokryte liniami z innej klasy obiektów. - Punkty musz by pokryte liniami z innej klasy obiektów. - Punkty musz by wewn trz poligonów. - Punkty musz by pokryte punktami ko cowymi linii. - Punkty musz by pokryte granicami poligonów z innej klasy obiektów. Tworzenie poligonów z linii lub linii z poligonów. Dzielenie linii w miejscach przeci. Ocenianie okre lonego obszaru lub całej topologii. Wyszukiwanie bł dów okre lonego typu w ramach jednego obszaru lub całej topologii. Przegl danie bł dów poprzez skalowanie, przesuwanie lub selekcj obiektów. Automatyczna naprawa bł dów. - Usuwanie obiektów. - Dzielenie obiektów. - Tworzenie obiektów. - Ł czenie obiektów. - Doci ganie obiektów. - Wydłu anie linii. - Przycinanie linii. - Rozdzielanie linii. - Eksplodowanie obiektów. - Upraszczanie obiektów. 21

22 Dodatkowa funkcjonalno ArcEditor i Sieci Geometryczne Tworzenie i zarz dzanie sieciami u ytkowymi. Tworzenie obiektów zło onych kraw dzi, które podtrzymuj ł czno bez rozdzielania obiektów. Okre lanie reguł ł czno ci sieci. - Kraw d Kraw d, - Kraw d Kraw d via W zeł. Ł czenie i rozł czanie obiektów w sieci. Uaktywnianie i dezaktywowanie obiektów w sieci. Okre lanie kierunku przepływu w sieci. Weryfikowanie, naprawa i przebudowywanie ł czno ci w sieci. Weryfikowanie geometrii obiektów w sieci. Przegl d i naprawa bł dów tworzenia sieci. Opisy i Wymiarowania Tworzenie obiektów wymiarowania. - Wymiarowania wyrównane prezentuj ce rzeczywist odległo pomi dzy punktami, - Wymiarowania liniowe prezentuj ce poziom, pionow lub nachylon pomi dzy punktami. Tworzenie i edycja opisów powi zanych z klas obiektów w geobazie. Tworzenie podklas opisów. Geokodowanie Dynamiczne tworzenie obiektów poprzez geokodowanie ich poło enia. COGO Tworzenie pól do gromadzenia pomiarów COGO. Dodawanie nowych obiektów poprzez okre lenie segmentu w ramach poligonu pomiarowego. Dzielenie linii na okre lone odcinki (proporcja). Zasilenie pomiarów COGO informacjami z geometrii obiektów (inwersja). Generalizacja Wygładzanie obiektów liniowych. Upraszczanie kształtu obiektów liniowych (generalizacja). Wielodost pna Edycja Jednoczesna edycja tych samych danych przez wielu u ytkowników geobaza profesjonalna. Oddzielne projekty edycyjne w osobnej wersji dost pne na ró nych etapach cyklu prac. Ł czenie wersji (synchronizacja i uzgadnianie). Usuwanie wersji. 22

23 Dodatkowa funkcjonalno ArcEditor i Edycja Rozł czna Pobieranie danych wektorowych i rastrowych z geobazy profesjonalnej, przy u yciu ró nych zapyta przestrzennych i logicznych. Tworzenie pakietów edycyjnych w celu pobrania danych w formacie pliku XML. Zdawanie danych do geobazy profesjonalnej z geobazy pobrania danych. Odniesienia Liniowe (Trasy) Edytowanie Tworzenie tras z wybranych linii przy u yciu długo ci obiektów, warto ci z pól lub okre leniu miar od do. Edytowanie cz ci linii bez wpływu na miary pozostałych linii. Dopasowanie trasy w oparciu o punkty rozmieszczone wzdłu linii (kalibracja). Obliczanie miar w oparciu o miary linii od-do. Okre lenie kierunku digitalizacji linii w celu dopasowanie warto ci miar. Obliczanie miar w oparciu o długo linii. Wstawienie miar na lini. Obliczanie nieznanych miar w oparciu o interpolacj istniej cych miar. Dodawanie warto ci do wszystkich miar na linii. Mno enie przez współczynnik wszystkich miar na linii. Dodawanie wierzchołków o okre lonej mierze bie cej. Geoprzetwarzanie Linear Referencing Tools Tworzenie tras. Dopasowanie wszystkich miar trasy w oparciu o punkty wzdłu trasy (Kalibruj Trasy). Integracja Narz dzi UML/CASE Generowanie schematu geobazy z diagramu UML utworzonego narz dziami CASE (poprzez plik XML lub Microsoft Repository). Zastosowanie schematu geobazy do istniej cych obiektów zaprojektowanych narz dziami CASE. 23

24 Dodatkowa funkcjonalno ArcEditor a i Administrowanie Geobaz Tworzenie i ładowanie danych wektorowych i rastrowych do geobazy profesjonalnej. Tworzenie i zarz dzanie katalogami rastrów w geobazie profesjonalnej. Mozaikowanie danych rastrowych w geobazie profesjonalnej. Modyfikowanie przywilejów zwi zanych z danymi w geobazie profesjonalnej. Rrejestrowanie danych SDE w geobazie. Usuwanie tabel wersjonowania (kompresuj). Dodawanie i usuwanie tabel i klas obiektów ze rodowiska wersjonowanego (rejestruj i wyrejestruj jako wersjonowane). Tworzenie tabel/obiektów, które przechowuj obiekty/elementy własne. Aktualizacja statystyk RDBMS dla danych GIS. Import i eksport danych lub schematu geobazy do plików wymiany - XML, - ZIP (skompresowany plik tekstowy o maksymalnym rozmiarze = 4 GB), - Z (skompresowany plik tekstowy bez ogranicze rozmiaru). Zarz dzanie Warstwami Informacyjnymi Dodawanie/modyfikowanie poło enia obiektów klasy obiektów tic. Okre lanie układu współrz dnych. Zmiana zasi gu danych. Tworzenie klas relacji dla warstw informacyjnych. Tworzenie nowych warstw informacyjnych. Tworzenie nowego pliku INFO. Modyfikowanie tolerancji warstw informacyjnych. 24

25 Dodatkowa funkcjonalno ArcInfo obejmuje pełn funkcjonalno ArcEditor a, ArcView i ArcReader oraz nast puj ce funkcje: Geoprzetwarzanie Analizy (Analysis Tools) Wybierz. Rozdziel. Wybór Tabeli. Wytnij. Wybierz Identyczne. Symetryczna Ró nica. Aktualizuj. Blisko. Odległo Mi dzy Punktami. Cz stotliwo. Statystyki Sumaryczne. Kartografia (Cartography Tools) Maski Cul-de-Sac. Maski Obwódek Obiektów. Maski Warstw Przecinanych. Konwersja (Conversion Tools) Dodaj Pola CAD. Utwórz Dane X CAD. Eksportuj do CAD. Ustaw Alias CAD. Klasa Obiektów do Warstwy Informacyjnej. Baza Danych Skondensuj. Skompresuj. Edycja Rozł czna Wpisz. Wpisz Z Przyrostowej Bazy Danych. Pobierz. Eksportuj Do Przyrostowej Bazy Danych. 25

Funkcjonalność ArcView 9.1

Funkcjonalność ArcView 9.1 Funkcjonalność ArcView 9.1 Mapa - 2 - Interakcja z Mapą - 2 - Wyświetlanie Mapy - 2 - Kompozycja i drukowanie strony - 3 - Tekst na mapie - 4 - Dopasowywanie adresów - 5 - Obsługa danych i interoperacyjność

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1

Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1 Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1 Mapa...2 Interakcja z Mapą...2 Wyświetlanie Mapy...3 Kompozycja i drukowanie strony...5 Publikowanie i współdzielenie map...6 Tekst na mapie...6 Etykietowanie zaawansowane...6

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ArcView 9.3.1

Funkcjonalność ArcView 9.3.1 Funkcjonalność ArcView 9.3.1 Mapa...2 Interakcja z Mapą...2 Wyświetlanie Mapy...3 Kompozycja i drukowanie strony...5 Publikowanie i współdzielenie map...6 Tekst na mapie...6 Dopasowywanie adresów...6 Obsługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 22/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa systemu do zbierania i przetwarzania informacji oraz zobrazowania sytuacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA M I E J S K A P R A C O W N I A P L A N O W A N I A P R Z E S T R Z E N N E G O I S T R A T E G I I R O Z W O J U P L. D E F I L A D 1, 00 901 W A R S Z A W A znak sprawy: MP-FK-3052-6/2013 tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu WARUNKI TECHNICZNE

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu WARUNKI TECHNICZNE BKZ.342-00007/07 Kołobrzeg, 14 wrzesień 2007r. OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie S t r o n a 1 S t r o n a 2 Tabela 1 - Karta produktu (wymagania GIS) Zadanie 12 Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Izba Celna w Rzepinie OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wersja: 0.1 Dotyczy zakupu i wdrożenia oprogramowanie związanego z prezentacją przestrzenną GIS dla potrzeb wsparcia analizy kryminalnej w SC. Metryka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał. nr 5 do SIWZ/ zał. do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ArcGIS for Server Enterprise Standard - oprogramowanie geoinformatyczne, licencja bezterminowa 1 szt. 1. Umożliwianie publikacji

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA SYSTEMU GEOINFORMACYJNEGO Z Ó SUROWCÓW SKALNYCH ZA O ENIA

STRUKTURA SYSTEMU GEOINFORMACYJNEGO Z Ó SUROWCÓW SKALNYCH ZA O ENIA Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 132 Politechniki Wroc awskiej Nr 132 Studia i Materia y Nr 39 2011 Jan BLACHOWSKI, Justyna GÓRNIAK-ZIMROZ, Leszek JURDZIAK, Witold KAWALEC, Katarzyna PACTWA*, Joanna

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AD-262-5/2013. Załącznik nr 2.4

Znak sprawy: AD-262-5/2013. Załącznik nr 2.4 Formularz wymaganych warunków technicznych, dla dostaw objętych Pakietem 4 pn. Dostawa oprogramowania do zaawansowanych analiz i wizualizacji danych (w tym chmur punktów pochodzących z naziemnego skaningu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych)

Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych) Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych) Część I praca z ArcCatalog i ArcMap Skrypt Wrocław, 2012 r. Dr inż. Jan Blachowski Wrocław

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie projektami Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 978-83-246-1212-3 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Inventor. Podstawy projektowania

Inventor. Podstawy projektowania Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z prac dotyczących tworzenia Geobazy CHEMSEA (etap 2)

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z prac dotyczących tworzenia Geobazy CHEMSEA (etap 2) (etap 2) Sprawozdanie 01/13 Data: 2013-03-30 Wersja: 1.00 Opracował zespół w składzie: Dariusz Grabiec kierownictwo Andrzej Bielski Emil Osika Wykonawca: Dariusz GRABIEC Hydrograf morski kat. A Nr upr.

Bardziej szczegółowo

Geobaza -format gromadzenia danych (i nie tylko) w ArcGIS10. Tomek Letmański Esri Polska

Geobaza -format gromadzenia danych (i nie tylko) w ArcGIS10. Tomek Letmański Esri Polska Geobaza -format gromadzenia danych (i nie tylko) w ArcGIS10 Tomek Letmański Esri Polska Zagadnienia Geobaza Geobaza zawiera Obiekty Obiekty 3D Zaawansowane zachowania Topologia Sieci Pomiary Adresy Opisy

Bardziej szczegółowo

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz ArcGIS 10.1 Tutorial Podstawy działania i obsługi programu Adam Potapowicz Spis treści 1. Pierwsze kroki w programie... 3 2. Układy współrzędnych... 9 3. Organizacja danych... 13 4. Warstwy... 17 5. Tabela

Bardziej szczegółowo

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one drukowany podr cznik u ytkownika hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Wszelkie prawa zastrze one. adna cz ć niniejszego

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW

ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji Praca dyplomowa inżynierska Igor Margasiński ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW Opiekun naukowy:

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Michał Wiącek

Projekt okładki: Michał Wiącek powstało z myślą wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania w administracji geodezyjnej i z załoŝenia nie pokrywa pełnej funkcjonalności programu. Celem tego opracowania jest nie tylko zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi seria hp ipaq Pocket PC h2200. Dokument 293146-241

Instrukcja obsługi seria hp ipaq Pocket PC h2200. Dokument 293146-241 Instrukcja obsługi seria hp ipaq Pocket PC h2200 Dokument 293146-241 May 2003 2003 Hewlett-Packard Company 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP, Hewlett Packard, i Hewlett-Packard logo s znakami

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook Tytuł oryginału: Flash ios Apps Cookbook Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-246-4993-8 Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Bardziej szczegółowo