CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Nowy Sącz: Usługa w III. Obszarach tematycznych - zakresach - zadaniach: I. Org., obsł. tech.-logist. i przeprowadzenie, w trybie grupowym, stacjonarnych zajęć szkolenia uwierz w siebie; II. Org., obsł. tech.-logist. i przeprowadzenie, w trybie indywidualnym zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych; III. Org., obsł. tech.-logist. i przeprowadzenie kursów zawodowych- dla uczestników projektu pn. W stronę samodzielności i niezależności realizowanego przez PCPR w N.Sączu wraz z OPS w P.Zdrój w ramach POKL współfinansowanego przez UE ze środków EFS. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kilińskiego 72A, Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel , faks I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w III. Obszarach tematycznych - zakresach - zadaniach: I. Org., obsł. tech.-logist. i przeprowadzenie, w trybie grupowym, stacjonarnych zajęć szkolenia uwierz w siebie; II. Org., obsł. tech.-logist. i przeprowadzenie, w trybie indywidualnym zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych; III. Org., obsł. tech.-logist. i przeprowadzenie kursów zawodowych- dla uczestników projektu pn. W stronę samodzielności i niezależności realizowanego przez PCPR 1

2 w N.Sączu wraz z OPS w P.Zdrój w ramach POKL współfinansowanego przez UE ze środków EFS.. II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie I: Szkolenie stacjonarne, 4-dniowe, uwierz w siebie dla 8 osób - osoby niepełnosprawne (2 kobiety); a) 1 grupa - 4 os. z POW Zbyszyce [w tym 2 kobiety] - stopień niepełnosprawności - znaczny b) 2 grupa - 4 os. z POW Muszyna - stopień niepełnosprawności - znaczny. Liczba uczestników szkolenia: 8 osób - w tym 2 kobiety. 1) Program zajęć ma obejmować: 20 godzin lekcyjnych (1godzina = 45 min.). 2) Miejsce realizacji: Nowy Sącz, siedziba PCPR lub inne na terenie Nowego Sącza. 3) Termin realizacji: do 14 grudnia 2012 r. 4) Zakres zadania: a) Założenia szkolenia uwierz w siebie - analiza mocnych i słabych stron, celów życiowych, pozytywnego myślenia, poczucia własnej wartości, przećwiczenie rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja siebie na forum grupy, przed potencjalnym pracodawcą, kreowanie swojego wizerunku. b) Zakres tematyczny szkolenia: Blok 1 - Mocne i słabe strony podstawowe informacje jak się postrzegam jak mnie postrzegają techniki wsparcia osobistego Blok 2 - Cele życiowe Wyznaczanie celów w ramach życia osobistego, pracy zawodowej, zapoznanie się ze specyfiką celów, korzyściami jakie niosą, warsztaty i ćwiczenia indywidualne pracy z własnymi celami Moje wartości i zasady przyciągane i odpychane Moje cele i wartości Blok 3 - Pozytywne myślenie Potęga myśli Stres a pozytywne myślenie Wizualizacja Blok 4 - Poczucie własnej wartości Podstawowe informacje Filary poczucia własnej wartości Ja w relacjach międzyludzkich Blok 5 - Trening pracy Opracowanie dokumentów aplikacyjnych - CV i list motywacyjny autoprezentacja w kontekście rozmów kwalifikacyjnych skuteczna komunikacja kreowanie własnego wizerunku - mowa ciała, ruch, ubiór c)metody szkoleniowe: prezentacje, miniwykłady, dyskusje, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe, symulacje, inscenizacje, odgrywanie ról. d) Harmonogram zajęć: Pon.-Czw. 9:00-10:30-2 godz. lekcyjne 10:30-10:45 - przerwa 10:45-12:15-2 godz. lekcyjne 12:15-12:45 - obiad 12:45-13:30-1 godz. lekcyjna 5) Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania na czas realizacji zadania sali szkoleniowej udostępnionej przez Zamawiającego na terenie siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu w zakresie wyposażenia: (rzutnik multimedialny, laptop, ekran na statywie, papier do flipczartu, flipczart) - na potrzeby szkolenia - lub innej na terenie miasta Nowy Sącz. 6) Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia odpowiednie, niezbędne materiały szkoleniowe, które zostaną ujęte w koszcie szkolenia i po jego zakończeniu przejdą w posiadanie absolwentów ww szkolenia. 7) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciepłego posiłku w formie obiadu dla każdego uczestnika szkolenia oraz dodatkowo serwisu kawowego z poczęstunkiem (kawa, herbata, soki, woda mineralna, drobne ciasteczka, kanapeczki) podczas szkoleń - 1 raz dziennie. 8) Wykonawca jest zobowiązany do 2

3 zapewnienia transportu na trasie Muszyna - Nowy Sącz (grupa POW Muszyna) oraz Zbyszyce - Nowy Sącz (grupa POW Zbyszyce) i z powrotem. 9) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia min. 1 trenera z wykształceniem wyższym i uprawnieniami do prowadzenia poradnictwa psychologicznego i,lub prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych na grupę, posiadającego doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub warsztatów lub treningów z obszaru pomocy i integracji społecznej w tym w zakresie treningów kompetencji społecznych lub psychospołecznych lub życiowych lub podstawowych do prowadzenia warsztatów i ćwiczeń w przedmiotowym zakresie. 10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opiekunów dla osób niepełnosprawnych (po jednym dla grupy: 1 opiekun dla ON z POW Muszyny; 1 opiekun dla ON z POW Zbyszyce ), zarówno na trasie przejazdu jak i podczas trwania szkolenia. 11) Zamawiający podał minimalny zakres programowy, wskazując na zagadnienia, które powinny zostać uwzględnione podczas kursu 12) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych zgodnie ze sporządzonym i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem 13) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji (w tym również fotograficznej): dzienna lista obecności dla każdego uczestnika; dziennik zajęć zawierający listę obecności oraz wymiar godzin; lista osób, które rozpoczęły szkolenie; lista osób, które ukończyły szkolenie; lista osób, które nie ukończyły szkoleń; rejestr dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń; potwierdzenie odbioru usługi transportu na szkolenie; karta pacjenta; protokół z realizacji szkolenia, potwierdzenie korzystania z usługi cateringowej, potwierdzenie zwrotu kosztów dojazdu, arkusze badań ewaluacyjnych i inne. Dokumenty powinny być opatrzone podpisem osoby prowadzącej oraz wykonawcy. Wzór ww listy Zamawiający udostępni Wykonawcy przed rozpoczęciem zajęć. 14) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć( do akceptacji i zatwierdzenia) Zamawiającemu w terminie 4 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszych zajęć harmonogram zajęć teoretycznych i praktycznych. 15) Zamawiający przekaże Wykonawcy imienną listę uczestników z danymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia przed rozpoczęciem szkolenia. 16) Wykonawca zobowiązuje się udzielać na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących stanu realizacji przedmiotu zamówienia (np. liczby osób uczestniczących w szkoleniu, liczby osób, które zrezygnowały z udziały w szkoleniu). 17) Wykonawca zobowiązany jest wydać każdemu uprawnionemu uczestnikowi szkolenia stosowne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu i jego zakończenie. 18) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania uczestnikom szkolenia informacji na temat współfinansowania przedmiotowych zajęć przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu i przekazać Zamawiającemu jedno pisemne oświadczenie w tej sprawie potwierdzającego wykonanie ww wymagania. 19) Wykonawca umożliwi pracownikom Zamawiającego przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji szkolenia oraz podda się ewentualnej kontroli Instytucji Wdrażającej (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie), a także udzieli stosownych wyjaśnień w obszarze związanym z 3

4 przedmiotem zamówienia, na każde jego żądanie. 20) Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały z dokumentacji szkolenia w terminie 7 dni od zakończenia każdego z zadań. Dokumentacja zajęć powinna być oznakowana zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , zamieszczonymi na stronie internetowej: zakładka - Zasady promocji. 21) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia także w przypadku innej od wymienionej liczby osób. Zamawiający zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo zmiany liczby uczestników szkolenia. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną liczbę osób, które uczestniczyły w szkoleniu na podstawie przekazanej imiennej listy uczestników. 22) Zastosowane metody muszą uwzględniać specyfikę grupy docelowej. 23) Miejsce realizacji zamówienia: zaleca się, aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się na terenie miasta Nowy Sącz. Dzienny wymiar godzinowy zajęć nie może przekroczyć 6 godzin dydaktycznych, z zastrzeżeniem, że w trakcie realizacji zajęć dłuższych niż 2 godz. dydaktyczne Wykonawca zapewni po każdych 2 godz. przerwę 15 min. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzania kursów na terenie Powiatu Nowosądeckiego. 24) Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników szkolenia, a także bieżącego informowania osoby wyznaczonej po stronie Zamawiającego o każdej nieobecności osoby, która planowo powinna uczestniczyć w szkoleniu. 25) Wykonawca wyznacza osobę do kontaktu (koordynator) - sprawującą nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia, odpowiedzialną za organizację szkolenia, informowanie o planowanych zajęciach, ściśle współpracującą z osobą wyznaczoną po stronie Zamawiającego. 26) Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania miejsca zajęć oraz wszelkich dokumentów związanych z organizacją zajęć zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zamieszczonymi na stronie zakładka Zasady promocji), tj. umieszczania informacji: Projekt W stronę samodzielności i niezależności jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logotypu Programu Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej wraz z odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Społeczny. 27) Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia przy posłużeniu się innymi podmiotami - podwykonawcami. Jeżeli Wykonawca powierzy część zamówienia podwykonawcom, to Zamawiający na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie te części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 28) Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia szkolenia metodą e- learning. 29) Wykonawca umożliwi pracownikom Zamawiającego przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji szkolenia oraz podda się ewentualnej kontroli Instytucji Wdrażającej (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie), a także udzieli stosownych wyjaśnień w obszarze związanym z przedmiotem zamówienia, na każde jego żądanie. 30) Wykonawca wystawi 4

5 fakturę po zakończeniu zadania. Zadanie II: Zorganizowanie i przeprowadzenie w trybie indywidualnym 10 cykli zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych dla 9 osób niepełnosprawnych. a) 1 grupa - 4 os. z POW Zbyszyce [w tym 2 kobiety] - stopień niepełnosprawności - znaczny b) 2 grupa - 4 os. z POW Muszyna - stopień niepełnosprawności - znaczny. c) Osoba indywidualna (kobieta) - 1 os. z terenu powiatu nowosądeckiego - stopień niepełnosprawności - umiarkowany. 1. Liczba uczestników: 9 osób (w tym 3 kobiety). 2. Miejsce realizacji: Nowy Sącz. 3. Liczba grup: 2 grupy + 1 osoba indywidualna 4. Każdy cykl ma obejmować realizację do 5 wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych z poniższych, zgodnie z zaleceniami lekarskimi: - masaż ogólny, - magnetoterapia - jonoforeza - laseroterapia - ultradźwięki - lampa sollux - elektroterapia - kinezyterapia - diadynamik. z uwzględnieniem poniższego podziału na rodzaj zabiegów: - masaż ogólny- 9 osób - laseroterapia -7 osób - kinezyterapia- 4 osoby - jonoforeza- 2 osoby - lampa sollux- 2 osoby - magnetoterapia-2 osoby - diadynamik -1 osoba Harmonogram zajęć: Pon.-Pt. 9: Zabiegi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne mają zakończyć się badaniem ewaluacyjnym, przeprowadzonym w formie pisemnej, badającym subiektywną ocenę uczestników w zakresie poprawy kondycji fizycznej. 6. Wykonawca zapewni uczestnikom zabiegów odpowiednie, niezbędne materiały (ręcznik), które zostaną ujęte w koszcie zabiegów i po ich zakończeniu przejdą w posiadanie uczestników zabiegów. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wody mineralnej (0,5 l.) dla każdego uczestnika zabiegów - 1 raz dziennie. 8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i pokrycia kosztów dowozu - transportu na trasie Muszyna - Nowy Sącz (grupa POW Muszyna) oraz Zbyszyce - Nowy Sącz (grupa POW Zbyszyce) i z powrotem. Wykonawca zobowiązuje się również do zwrotu kosztów dojazdu dla indywidualnego uczestnika na zabiegi na podstawie biletu lub pisemnego oświadczenia, na trasie: powiat nowosądecki - Nowy Sącz i z powrotem. 9. Wykonawca zapewnienia wykwalifikowaną kadrę oraz opiekunów posiadających odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe i uprawnienia, o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opiekunów dla osób niepełnosprawnych (po jednym dla grupy: 1 opiekun dla ON z POW Muszyny; 1 opiekun dla ON z POW Zbyszyce ), zarówno na trasie przejazdu jak i podczas trwania zabiegów. 11. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zabiegów zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę harmonogramem. 12. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramów zabiegów do akceptacji, obejmujących termin i program zabiegów. 13. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji (w tym również fotograficznej): dzienna lista obecności dla każdego uczestnika; lista osób, które rozpoczęły zabiegi; lista osób, które ukończyły zabiegi; lista osób, które nie ukończyły zabiegów; rejestr dokumentów potwierdzających ukończenie zabiegów ; potwierdzenie odbioru usługi transportu na zabiegi; karta pacjenta; protokół z realizacji zabiegów, potwierdzenie odebrania usługi cateringowej 5

6 (wody mineralnej), potwierdzenie zwrotu kosztów dojazdu, arkusze badań ewaluacyjnych i inne. Dokumenty powinny być opatrzone podpisem osoby prowadzącej oraz wykonawcy. Wzór ww listy Zamawiający udostępni Wykonawcy przed rozpoczęciem zajęć. 14. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji w terminie 4 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszych zabiegów, harmonogram i program zabiegów,zajęć. 15. Zamawiający przekaże Wykonawcy imienną listę uczestników z danymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia przed rozpoczęciem zabiegów. 16. Wykonawca zobowiązuje się udzielać na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących stanu realizacji przedmiotu zamówienia (np. liczby osób uczestniczących w zabiegach, liczby osób, które zrezygnowały z udziały w zabiegach). 17. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania uczestnikom zabiegów informacji na temat współfinansowania przedmiotowych zajęć przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu i przekazać Zamawiającemu jedno pisemne oświadczenie w tej sprawie potwierdzające wykonanie ww wymagania. 18. Wykonawca umożliwi pracownikom Zamawiającego przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji zabiegów oraz podda się ewentualnej kontroli Instytucji Wdrażającej (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie), a także udzieli stosownych wyjaśnień w obszarze związanym z przedmiotem zamówienia, na każde jego żądanie. 19. Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia przy posłużeniu się innymi podmiotami - podwykonawcami. Jeżeli Wykonawca powierzy część zamówienia podwykonawcom, to Zamawiający na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie te części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 20. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia kursu metodą e- learning. 21. Wykonawca zapewnienia wykwalifikowaną kadrę oraz opiekunów posiadających odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe i uprawnienia, o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 22. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla każdego uczestnika zabiegów ubezpieczenie NNW w trakcie jego trwania, a także w drodze na nie i z powrotem na kwotę minimalną zł. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed rozpoczęciem zajęć i zabiegów. 23. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo osób uczestniczących w zabiegach, a także warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 24. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały z dokumentacji zajęć w terminie 7 dni od zakończenia każdego z zadań. Dokumentacja zajęć powinna być oznakowana zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , zamieszczonymi na stronie internetowej: zakładka - Zasady promocji. 25. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zabiegów także w przypadku innej od wymienionej liczby osób. Zamawiający zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo zmiany liczby uczestników poszczególnych zabiegów. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną liczbę osób, które uczestniczyły w zabiegach na podstawie 6

7 przekazanej imiennej listy uczestników. 26. Zastosowane metody muszą uwzględniać specyfikę grupy docelowej. 27. Miejsce realizacji zamówienia: zaleca się, aby zabiegi odbywały się na terenie miasta Nowy Sącz. Dzienny wymiar godzinowy zabiegów nie może przekroczyć 4 godzin, z zastrzeżeniem, że w trakcie realizacji zabiegów dłuższych niż 2 godz. Wykonawca zapewni po każdych 2 godz. przerwę 15 min. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzania zabiegów na terenie Powiatu Nowosądeckiego Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników zabiegów, a także bieżącego informowania osoby wyznaczonej po stronie Zamawiającego o każdej nieobecności osoby, która planowo powinna uczestniczyć w zabiegach. 29. Wykonawca wyznacza osobę do kontaktu (koordynator) - sprawującą nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia, odpowiedzialną za organizację zajęć i zabiegów, informowanie o planowanych zajęciach, ściśle współpracującą z osobą wyznaczoną po stronie Zamawiającego. 30. Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania miejsca zajęć oraz wszelkich dokumentów związanych z organizacją zajęć zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zamieszczonymi na stronie zakładka Zasady promocji), tj. umieszczania informacji: Projekt W stronę samodzielności i niezależności jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logotypu Programu Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej wraz z odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Społeczny. 31. Po zakończeniu poszczególnych zajęć Wykonawca zobowiązany jest wystawić dla każdego uczestnika: zaświadczenie z informacją w jakich zabiegach brał udział (rodzaj i ilość), których wzór i ologowanie zostanie ustalone z Zamawiającym po podpisaniu umowy. 32. Wykonawca wystawi fakturę po zakończeniu zadania. Zadanie III. Kurs decoupage dla 8 osób niepełnosprawnych. a) 1 grupa - 4 os. z POW Zbyszyce [w tym 2 kobiety] - stopień niepełnosprawności - znaczny b) 2 grupa - 4 os. z POW Muszyna - stopień niepełnosprawności - znaczny. 1) Liczba uczestników kursu: 8 osób- osoby niepełnosprawne. 2) Program zajęć ma obejmować: 40 godzin lekcyjnych (1godzina = 45 min.), w tym zajęcia praktyczne. 3) Miejsce realizacji: Nowy Sącz, siedziba PCPR lub inne na terenie Nowego Sącza. 4) Termin realizacji: do 14 grudnia 2012 r. Zakres kursu : 1.Jak przygotować swój zestaw startowy, czyli preparaty, farby, materiały i narzędzia potrzebne do dekoracji. 2. BHP pracy, czyli jak przechowywać i dbać o narzędzia i preparaty. 3. Podstawowy proces w technice decoupage, czyli od rozpoczęcia po wykończenie pracy. 4. Różne metody pracy z serwetką, także najczęstsze wpadki - jak temu zapobiec. 5. Technika malowania shabby chic 6. Warsztaty - czyli zastosowanie teorii w praktyce: a. wykonywanie dwóch prac na dwóch różnych powierzchniach b. praca z ręcznym przyklejaniem serwetki oraz praca z żelazkiem c. wykonywanie techniki postarzania na świeczkę d. wykonywanie kolażu serwetkowego Harmonogram zajęć: Pon.-Pt. 9:00-10:30-2 godz. lekcyjne 10:30-10:45 - przerwa 10:45-7

8 12:15-2 godz. lekcyjne 12:15-12:45 - obiad 12:45-13:30-1 godz. lekcyjna 5)Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania na czas realizacji zadania sali szkoleniowej udostępnionej przez Zamawiającego na terenie siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu w zakresie wyposażenia - na potrzeby kursu - lub innej na terenie miasta Nowy Sącz. 6)Wykonawca zapewni uczestnikom kursu odpowiednie, niezbędne materiały szkoleniowe, które zostaną ujęte w koszcie kursu i po jego zakończeniu przejdą w posiadanie absolwentów ww kursu. 7)Wykonawca zapewnia dla uczestnika materiały dydaktyczne (rośliny i dodatki florystyczne, informacje teoretyczne z zakresu szkolenia). 8)Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciepłego posiłku w formie obiadu dla każdego uczestnika kursu oraz dodatkowo serwisu kawowego z poczęstunkiem (kawa, herbata, soki, woda mineralna, drobne ciasteczka, kanapeczki) podczas kursu - 1 raz dziennie. 9)Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia transportu na trasie Muszyna - Nowy Sącz (grupa POW Muszyna) oraz Zbyszyce - Nowy Sącz (grupa POW Zbyszyce) i z powrotem. 10)Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia min. 1 trenera do prowadzenia kursu. 11)Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opiekunów dla osób niepełnosprawnych (po jednym dla grupy: 1 opiekun dla ON z POW Muszyny; 1 opiekun dla ON z POW Zbyszyce ), zarówno na trasie przejazdu jak i podczas trwania kursu. 12)Program kursu musi być opracowany zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216 z późn. zm.) 13)Zamawiający podał minimalny zakres programowy, wskazując na zagadnienia, które powinny zostać uwzględnione podczas kursu 14)Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę harmonogramem 15)Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji (w tym również fotograficznej): dzienna lista obecności dla każdego uczestnika; dziennik zajęć zawierający listę obecności oraz wymiar godzin; lista osób, które rozpoczęły szkolenie; lista osób, które ukończyły szkolenie; lista osób, które nie ukończyły szkolenia; rejestr dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia; potwierdzenie odbioru usługi transportu na szkolenie; karta pacjenta; protokół z realizacji szkolenia, potwierdzenie korzystania z usługi cateringowej, potwierdzenie zwrotu kosztów dojazdu, arkusze badań ewaluacyjnych i inne. Dokumenty powinny być opatrzone podpisem osoby prowadzącej oraz wykonawcy. Wzór ww listy Zamawiający udostępni Wykonawcy przed rozpoczęciem szkolenia. 16)Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji w terminie 4 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszych zajęć program i harmonogram zajęć teoretycznych i praktycznych. 17)Zamawiający przekaże Wykonawcy imienną listę uczestników z danymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia przed rozpoczęciem kursu 18)Wykonawca zobowiązuje się udzielać na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących stanu realizacji przedmiotu zamówienia (np. liczby osób uczestniczących w kursie, liczby osób, które zrezygnowały z udziały w kursie). 8

9 19)Wykonawca zobowiązany jest wydać każdemu uprawnionemu uczestnikowi kursu stosowne zaświadczenie zgodnie z 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31 poz. 216) i certyfikat (z odpowiednim logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Unii Europejskiej) potwierdzający uczestnictwo w kursie i jego zakończenie. 20)Wykonawca zobowiązany jest do przekazania uczestnikom kursu informacji na temat współfinansowania przedmiotowych zajęć przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu i przekazać Zamawiającemu jedno pisemne oświadczenie w tej sprawie potwierdzającego wykonanie ww wymagania. 21)Wykonawca umożliwi pracownikom Zamawiającego przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji kursu oraz podda się ewentualnej kontroli Instytucji Wdrażającej (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie), a także udzieli stosownych wyjaśnień w obszarze związanym z przedmiotem zamówienia, na każde jego żądanie. 22)Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały z dokumentacji zajęć w terminie 7 dni od zakończenia każdego z zadań. Dokumentacja zajęć powinna być oznakowana zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , zamieszczonymi na stronie internetowej: zakładka - Zasady promocji. 23)Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kursu także w przypadku innej od wymienionej liczby osób. Zamawiający zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo zmiany liczby uczestników kursu. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną liczbę osób, które uczestniczyły w kursie na podstawie przekazanej imiennej listy uczestników. 24)Zastosowane metody muszą uwzględniać specyfikę grupy docelowej. 25)Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników kursu, a także bieżącego informowania osoby wyznaczonej po stronie Zamawiającego o każdej nieobecności osoby, która planowo powinna uczestniczyć w kursie. 26)Wykonawca wyznacza osobę do kontaktu (koordynator) - sprawującą nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia, odpowiedzialną za organizację kursu informowanie o planowanych zajęciach, ściśle współpracuje z osobą wyznaczoną po stronie Zamawiającego. 27)Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowanie miejsca kursu oraz wszelkich dokumentów związanych z organizacją zajęć zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zamieszczonymi na stronie zakładka Zasady promocji), tj. umieszczania informacji: Projekt W stronę samodzielności i niezależności jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logotypu Programu Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej wraz z odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Społeczny. 28)Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia przy posłużeniu się innymi podmiotami - podwykonawcami. Jeżeli Wykonawca powierzy część zamówienia 9

10 podwykonawcom, to Zamawiający na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie te części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 29) Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia kursu metodą e- learning. 30)Miejsce realizacji zamówienia: zaleca się, aby kurs odbywał się na terenie miasta Nowy Sącz. Dzienny wymiar godzinowy zajęć nie może przekroczyć 6 godzin dydaktycznych, z zastrzeżeniem, że w trakcie realizacji zajęć dłuższych niż 2 godz. dydaktyczne Wykonawca zapewni po każdych 2 godz. przerwę 15 min. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzania kursów na terenie Powiatu Nowosądeckiego. 31)Wykonawca umożliwi pracownikom Zamawiającego przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji kursu oraz podda się ewentualnej kontroli Instytucji Wdrażającej (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie), a także udzieli stosownych wyjaśnień w obszarze związanym z przedmiotem zamówienia, na każde jego żądanie. 32)Wykonawca wystawi fakturę po zakończeniu zadania.. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie realizowane w ramach Projektu pn W stronę samodzielności i niezależności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.. SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Część NR: 1 Nazwa: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 10

11 IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Kuźnia Projektów Kreatywnych Aleksandra Górny, ul. Doliny Miętusiej 27/74, Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12032,00 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 8000,00 Oferta z najniższą ceną: 8000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10992,00 Waluta: PLN. Część NR: 2 Nazwa: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Krajowy Ośrodek Rozwoju Jolanta Reichel, ul. Sucharskiego 11/48,, Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11862,00 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 11

12 Cena wybranej oferty: 12996,00 Oferta z najniższą ceną: 12996,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12996,00 Waluta: PLN. Część NR: 3 Nazwa: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Krajowy Ośrodek Rozwoju Jolanta Reichel, ul. Sucharskiego 11/48,, Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15728,00 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 14000,00 Oferta z najniższą ceną: 14000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14000,00 Waluta: PLN. 12

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowy Sącz: Usługa w zakresie: Zorganizowanie, obsługa techniczno-logistyczna i przeprowadzenie, w trybie indywidualnym zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz w trybie grupowym gimnastyki

Bardziej szczegółowo

Nr ref. postępowania: X /12

Nr ref. postępowania: X /12 Nr ref. postępowania: X-271-16/12 W Z Ó R U M O W Y Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa nr... zawarta w dniu... 2012 r. w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu, NIP REGON ul.

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Nowy Sącz: Zorganizowanie, obsługa techniczno-logistyczna i przeprowadzenie, w trybie indywidualnym zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz gimnastyki ogólnorozwojowej dla uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowy Sącz: Usługi w zakresie: organizacja i przeprowadzenie kursów edukacyjnych dla uczestników projektu pn. W stronę samodzielności i niezależności realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowy Sącz: Organizacja i przeprowadzenie konsultacji indywidualnych z psychologiem dla uczestników projektu pn. W stronę samodzielności i niezależności realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Nowy Sącz: Organizacja, obsługa techniczno-logistyczna i przeprowadzenie, w trybie grupowym, stacjonarnych zajęć treningu kompetencji i umiejętności społecznych, warsztatów, szkolenia uwierz w siebie oraz

Bardziej szczegółowo

Nr ref. postępowania: X /12

Nr ref. postępowania: X /12 Nr ref. postępowania: X-271-16/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres zamawiającego: Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowy Sącz: Organizacja, obsługa logistyczno-techniczna i przeprowadzenie, w trybie grupowym, spotkania integracyjnego, dla uczestników projektu i ich bliskich pn. W stronę samodzielności i niezależności,

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Nowy Sącz: Organizacja i przeprowadzenie kursów edukacyjnych dla uczestników projektu pn. W stronę samodzielności i niezależności realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu w ramach

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R U M O W Y. Umowa nr... zawarta w dniu r. w Nowym Sączu pomiędzy:

W Z Ó R U M O W Y. Umowa nr... zawarta w dniu r. w Nowym Sączu pomiędzy: Nr ref. postępowania: X-271-9/12 Załącznik nr 3 do SIWZ W Z Ó R U M O W Y Umowa nr... zawarta w dniu... 2012 r. w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu, NIP REGON ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Nowy Sącz: Organizacja i przeprowadzenie kursów edukacyjnych dla uczestników projektu pn. W stronę samodzielności i niezależności realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Nowy Sącz: organizacja, obsługa techniczno-logistyczna i przeprowadzenie, w trybie grupowym, stacjonarnych zajęć treningu kompetencji i umiejętności społecznych, warsztatów, szkolenia uwierz w siebie oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Przemyśl: Usługi w zakresie doradztwa zawodowego i doradztwa psychologicznego oraz usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 123068-2014 z dnia 2014-04-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: stacjonarnych warsztatów aktywnego

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 111084-2013 z dnia 2013-03-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: warsztatów rozwoju osobistego i

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowy Sącz: Organizacja, obsługa logistyczno-technicznej i przeprowadzenia, w trybie grupowym, jednodniowego spotkania integracyjnego, dla uczestników projektu i ich bliskich pn. W stronę samodzielności

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245560-2014 z dnia 2014-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego kat. B dla uczestników

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 263646-2012 z dnia 2012-07-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych dla

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie nr 187744-2012 z dnia 2012-06-05 r.! " # $ % & % & ' ( Białystok: Warsztaty rozwoju osobistego i kompetencji społecznych (interpersonalne) oraz inne rozwijające umiejętności miękkie dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 102624-2014 z dnia 2014-03-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: stacjonarnych warsztatów rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 306500-2012 z dnia 2012-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B i kat. C

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 161178-2012 z dnia 2012-05-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Suwałki PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI. Termin składania

Bardziej szczegółowo

Projekt "Postarajmy się zrozumieć" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Postarajmy się zrozumieć współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Brzeziny: Usługa szkoleniowa Kurs języka migowego 1 stopnia Szkolenie realizowane w ramach projektu Postarajmy się zrozumieć współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Nowy Sącz: Organizacja, obsługa techniczno-logistyczna i przeprowadzenie treningu pracy oraz indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu pn. W stronę samodzielności i niezależności realizowanym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 30989-2014 z dnia 2014-02-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mochowo Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Nowy Sącz: Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych diagnoz potrzeb uczestników projektu pn. W stronę samodzielności i niezależności pod kątem posiadanych umiejętności i predyspozycji zawodowych, i

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 232583 2014 z dnia 2014 11 05 r. Ogłoszenie o zamówieniu Słupsk Zamówienie realizowane będzie poprzez różne formy wsparcia w poniższych zakresach tematycznych: Część

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2014-05-23 12:57 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 82611-2014 z dnia 2014-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostróda 1. Zakres zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie: Część 1. Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 187744-2012 z dnia 2012-06-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: warsztatów rozwoju osobistego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kurs - kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C+E oraz kat. D I. Kurs - kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C+E dla 2 osób w tym 1 osoba niepełnosprawna

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni. Opis przedmiotu zamówienia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni. Opis przedmiotu zamówienia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno logistyczna usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Przeprowadzenie szkolenia Kurs małej przedsiębiorczości w ramach projektu Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wolbrom Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 334200-2013 z dnia 20.08.2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1.1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych dla klientów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Załącznik nr 1. pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:, Dmosin 9, 95 061 Dmosin, powiat brzeziński, woj.

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr ref. postępowania: X-271-9/12 Załącznik nr 1 do SIWZ O F E R T A 1. Nazwa i siedziba Wykonawcy: 2. Nazwa i siedziba Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 72

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Roźwienica: Czas na aktywność w Gminie Roźwienica Numer ogłoszenia: 123932-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Poznań: Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Trening Zastępowania Agresji ART Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr ref. postępowania PCPR.3421/X/10/P/11 Załącznik nr 3 do SIWZ W Z Ó R U M O W Y Umowa nr... zawarta w dniu... 2011 r. w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu, NIP REGON

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Przemyśl: Usługi w zakresie doradztwa zawodowego i doradztwa psychologicznego oraz usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wcpr.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wcpr.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Warszawa: Usługi organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych: kursu asystencko-sekretarskiego oraz kurs księgowości komputerowej I stopnia - dla uczestników realizowanego przez Zamawiającego projektu

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr ref. postępowania: X-271-16/12 Załączniki nr 1. O F E R T A 1. Nazwa i siedziba Wykonawcy: 2. Nazwa i siedziba Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 72 A, 33-300

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I FAKTUROWANIEM

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I FAKTUROWANIEM Szkolenie: Opis Przedmiotu Zamówienia PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I FAKTUROWANIEM Załącznik nr 4 Kategoria według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80530000-8 Usługi szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu Mój kierunek na lepsze jutro podniesienie kwalifikacji

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu Mój kierunek na lepsze jutro podniesienie kwalifikacji GMINA STAWISKI ul. Plac Wolności 13/15 18-520 Stawiski ORG.042.4.2.2012 Stawiski, dnia 05 stycznia 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu Mój kierunek

Bardziej szczegółowo

C, C + E, D wraz z kwalifikacjami na przewóz rzeczy i osób dla uczestników i uczestniczek projektu

C, C + E, D wraz z kwalifikacjami na przewóz rzeczy i osób dla uczestników i uczestniczek projektu Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 9604-2015 z dnia 2015-01-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B, kat. C,

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowy Sącz: Przedmiotem zamówienia jest organizacja, obsługa techniczno-logistyczna i przeprowadzenie, w trybie grupowym, terenowych i stacjonarnych zajęć szkolenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 50226-2012 z dnia 2012-02-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i uczniów do projektu pt.:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcfe.home.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcfe.home.pl Nowy Sącz: PCFE 3421/26/10 Zamówienie na przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego wg TELC w ramach projektu nr WND-POKL 06.01.01-12-011/09 Generacja 45+ atutem firmy - podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

programie Photoshop, programowania (automatyka i robotyka) dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w

programie Photoshop, programowania (automatyka i robotyka) dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 93223-2012 z dnia 2012-04-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Oświęcim Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie następujących kursów: zaawansowane metody

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek, Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć dodatkowych - doradztwa zawodowego w ramach projektu Modernizacj

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć dodatkowych - doradztwa zawodowego w ramach projektu Modernizacj Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 220275-2013 z dnia 2013-10-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wadowice Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć dodatkowych - doradztwa zawodowego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce - Zdroju Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłoszenie o zamówieniu na : Przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla uczestniczek i uczestników projektu pn. Aktywna integracja szansą na lepsze jutro w roku 2011 Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Bardziej szczegółowo

Projekt "My też możemy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Projekt My też możemy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Postępowanie Nr: MGOPS.POKL.PN.02.2012 Przedbórz, dn. 12.11.2012r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 104992-2016 z dnia 2016-04-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice 1) Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe, realizowane w ramach projektu pt.: ChiP - Chemia

Bardziej szczegółowo

bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Page 1 of 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 77183-2013 z dnia 2013-05-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Namysłów Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr ref. postępowania: X-271-10/12 Załącznik nr 3 do SIWZ W Z Ó R U M O W Y Umowa nr... zawarta w dniu... 2012r. w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu, NIP REGON ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu Z myślą o przyszłości

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 276491-2013; data zamieszczenia: 19.12.2013. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 269323-2013 data 11.12.2013 r.

Numer ogłoszenia: 276491-2013; data zamieszczenia: 19.12.2013. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 269323-2013 data 11.12.2013 r. Numer ogłoszenia: 276491-2013; data zamieszczenia: 19.12.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 269323-2013 data 11.12.2013

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Bochnia: Zorganizowanie kursu języka migowego dla 1 osoby w ramach realizowanego projektu pn Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim Numer ogłoszenia: 478352-2012; data zamieszczenia: 28.11.2012

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 153024-2012 z dnia 2012-05-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kędzierzyn-Koźle Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie: WARSZTATÓW KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZADANIE 1 Diagnoza psychologiczna dla 47 osób. CPV 80.50.00.00 9. Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: Diagnoza dokonana za pomocą co najmniej

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11133-2013r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11133-2013r. Poznań: Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Asystent rodziny Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Mediacje rodzinne Numer ogłoszenia: 46801-2013;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, Tłuszcz, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, Tłuszcz, woj. mazowieckie, tel , faks Tłuszcz: Przeprowadzenie kursu stacjonarnego Podstawy obsługi komputera i Internetu dla osób dorosłych w tym osób niepełnosprawnych Numer ogłoszenia: 406038-2012; data zamieszczenia: 18.10.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA WZÓR Załącznik nr 4 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Chrzanów: DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ZGODNIE Z ROCZNY PLANEM WSPOMAGANIA

Chrzanów: DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ZGODNIE Z ROCZNY PLANEM WSPOMAGANIA Informacja owyborze najkorzystniejszej oferty: DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ZGODNIE Z ROCZNY PLANEM WSPOMAGANIA (WARSZTATY, KONSULTACJE GRUPOWE I INDYWIDUALNE) W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU PN. NOWOCZESNY

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Pracownik administracyjno-biurowy Numer ogłoszenia: 189150-2014; data zamieszczenia: 04.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Pracownik administracyjno-biurowy Numer ogłoszenia: 189150-2014; data zamieszczenia: 04.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.pupgdynia.pl/ Gdynia: Pracownik administracyjno-biurowy Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 15389-2015 z dnia 2015-02-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dalików Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług doraźnego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Nr sprawy: PCPR-V.2201.10.2013 Krasnystaw: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu pn. Samodzielność drogą do aktywności życiowej realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie 4 szkoleń tematycznych z zakresu Nabycia umiejętności

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2015/S 060-105391. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Białystok: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2015/S 060-105391. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi Polska-Białystok: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2015/S 060-105391 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dyrektywa 2004/18/WE Usługi Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i

Bardziej szczegółowo

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr ref. postępowania PCPR.3421/X/5/P/11 Załącznik nr 3 do SIWZ W Z Ó R U M O W Y Umowa nr... zawarta w dniu... 2011 r. w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu, NIP REGON

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-09-22 12:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Monter izolacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Toruń: Szkolenia zawodowe osób bezrobotnych Numer ogłoszenia: 181469-2014; data zamieszczenia: 25.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemęt: Kursy zawodowe dla uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 319188-2013; data zamieszczenia: 07.08.2013 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Projekt "GALERIA ZMIAN" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt GALERIA ZMIAN współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 169166-2012 z dnia 2012-05-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnio Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie szkoleń i kursów zawodowych w ramach projektu Galeria

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń w zakresie prawa jazdy kat. B, C, D, B+E, T dla uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia usługi w postaci szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia usługi w postaci szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia usługi w postaci szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe Rumia: Usługi w postaci szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe Numer ogłoszenia: 307316-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży I. Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Załącznik nr 6.5 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu pn.: Podatkowa księga przychodów

Bardziej szczegółowo

NZ /MK/2012 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

NZ /MK/2012 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY NZ-2010-2/MK/2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 95 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

:17 1 z 5

:17 1 z 5 2012-10-05 17:17 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php?id=61 Nowy Sącz: PCFE.272.50.2012 Organizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-06-28 12:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.tuchola.ibip.pl Tuchola: realizacja szkolenia w zakresie spawania

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 16/2013 wystosowane na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 16/2013 wystosowane na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych Kamienna Góra, dn. 24.10.2013 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 16/2013 wystosowane na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Pierzchnica, dn. 14.04.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy zwraca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów i kursów dla uczestników projektu Mogę pracować - program aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej w mieście Limanowa OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicze Hufce Pracy - Pomorska Wojewódzka Komenda, ul. J. Uphagena 27, 80-237

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicze Hufce Pracy - Pomorska Wojewódzka Komenda, ul. J. Uphagena 27, 80-237 1 z 5 2012-03-14 12:54 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 59062-2012 z dnia 2012-02-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Chrzanów: DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ZGODNIE Z ROCZNYM PLANEM WSPOMAGANIA (WARSZTATY, KONSULTACJE GRUPOWE I INDYWIDUALNE) W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU PN. NOWOCZESNY SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Opis przedmiotu zamówienia. Część I Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii D

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Opis przedmiotu zamówienia. Część I Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii D CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Poznań: Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Finanse w NGO Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Kadry i płace Część 3 - Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POKL.0404.8.2014 Kierownik Zamawiającego ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH DLA 14 OSÓB W TYM: NIELICENCJONOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA DLA 6 OSÓB; KURS PRAWA JAZDY DLA

Bardziej szczegółowo

GOPS.271-45/2012Ogłoszenie o przetargu

GOPS.271-45/2012Ogłoszenie o przetargu GOPS.271-45/2012Ogłoszenie o przetargu Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Województwo Małopolskie Gdów: Kurs e-learningowy Numer ogłoszenia: 210152-2012;

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 13 października 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestniczek projektu Akademia Umiejętności III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie, Żyraków 137, 39-204 Żyraków, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie, Żyraków 137, 39-204 Żyraków, woj. 1 z 10 2010-06-02 13:36 Żyraków: Przeprowadzenie kompleksowych szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn. Czas na aktywność w gminie Żyraków Numer ogłoszenia: 143199-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH: NOWOCZESNY SPRZEDAWCA I ASYSTENT

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu Z myślą o przyszłości współfinansowanego

Bardziej szczegółowo