NND INTEG RUM. NND zarządzanie dokumentami i zapisami, z elementami obiegu informacji, Ochrona danych na trzech poziomach zabezpieczeń.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NND INTEG RUM. NND 9000 - zarządzanie dokumentami i zapisami, z elementami obiegu informacji, Ochrona danych na trzech poziomach zabezpieczeń."

Transkrypt

1

2 NND Integrum stanowi jedno z lepszych na rynku narzędzi informatycznych wspomagających systemy zarządzania w określonych obszarach działalności firmy lub organizacji. Jest to aplikacja wielomodułowa składająca się ze zintegrowanych i jednocześnie samodzielnych elementów, odpowiedzialnych za: NND zarządzanie dokumentami i zapisami, z elementami obiegu informacji, NND Process - mapowanie procesów biznesowych, Autoryzacja użytkowników co oznacza możliwość odwzorowania w programie uprawnień występujących w danym przedsiębiorstwie lub organizacji. Pełna kontrola operacji i działań podejmowanych przez poszczególnych użytkowników czyli informacja: kto, kiedy i co oraz w jakiej ilości robił w systemie. Ochrona danych na trzech poziomach zabezpieczeń. NND Audit - zarządzanie auditami, NND Claims - nadzór nad reklamacjami, niezgodnościami i zagrożeniami, opisywanie podejmowanych działań korygujących, korekcyjnych i zapobiegawczych wraz z oceną ich poprawności i skuteczności, NND Tools (NND Tools Measurement, NND Tools Management) - ewidencję i nadzór nad wyposażeniem do monitorowania i pomiarów z elementami wypożyczalni narzędzi i zarządzania gospodarką narzędziową, NND Suppliers - wybór i ocena dostawców wraz z wszechstronną możliwością raportowania, NND Dynamic - moduł pozwalający na dowolne rozszerzanie funkcjonalności aplikacji poprzez samodzielne tworzenie elektronicznych formularzy, NND Defect - szybka wymiana informacji związanych z występowaniem usterek technicznych, ich naprawą oraz prowadzeniem zapisów z podjętych działań, NND Oil - kompleksowe zarządzanie gospodarką olejową na terenie przedsiębiorstwa, NND Invoices - elektroniczny obieg faktur w firmie, NND Risk Assessment - moduł szacujący ryzyko w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie. NND Integrum to rozwiązanie spójne: moduły mają podobny wygląd, układ okienkowo-zakładkowy i jednolity sposób obsługi. Tworząc tę aplikację stawialiśmy na bezpieczeństwo: Centralna baza danych to przede wszystkim: wszystkie dane i dokumenty w jednym miejscu w firmie, Kontrola stanu jednoczesnych dostępów do bazy. Dodatkowe zabezpieczenie dokumentów oznaczające: brak możliwości modyfikacji treść dokumentu, kontrolę nad dokonywaniem zmian w treści dokumentu, pełne zabezpieczenie treści przed modyfikacją osób przeglądających dany dokument, dodanie dodatkowych oznaczeń dokumentu takich jak znak wodny, nagłówek lub stopka w dokumencie zawierająca pełne dane pozwalające na identyfikację dokumentu, kontrola wydruków dokumentów: kto ile i jakich kopii może wydrukować wraz z informacją kiedy to zrobił. brak przechowywania lokalnych danych i kopii dokumentów,

3 Kilka słów o ergonomi: Interfejs użytkownika w przeglądarce www to min.: dostęp do niezbędnych danych lub dokumentów w ramach uprawnień z każdego stanowiska pracy w firmie i poza firmą, uniezależnienie użytkowników od poszczególnych stacji roboczych, administracja i konserwacja jedynie serwera i funkcjonujących na nim aplikacji i bazy danych, oszczędność kosztów. Interfejs łączący w sobie komfort pracy programu okienkowego oraz internetowego portalu www: wielowątkowa praca w kilku modułach i na kilku dokumentach lub raportach jednocześnie, intuicyjny pulpit programu, estetyczny wygląd z możliwością dostosowania do swoich potrzeb, elastyczny system uprawnień zintegrowany ze schematem organizacyjnym powodujący dostęp tylko do tych części modułu lub danych, które mnie interesują, przejście do danego dokumentu bezpośrednio z powiadomienia e- mail z zachowaniem autoryzacji, możliwość zaimportowania danych z zewnętrznych źródeł, rejestracja już istniejącej dokumentacji, bez konieczności żmudnego jej przepisywania. Elastyczny opis interfejsu, wielojęzyczna obsługa: Inne zalety systemu NND Integrum to: aplikacja rozwojowa NND Integrum cały czas się rozwija zarówno w obrębie danych modułów jak i poprzez tworzenie nowych modułów, aby móc sprostać zmianom, jakim ulegają standardy zarządzania. Nasi Klienci mają dostęp do aktualizacji, które pojawiają się przynajmniej raz na kwartał, system elastyczny potrafiący dostosować się do specyficznych potrzeb Klienta, program przyjazny - zaprojektowany z myślą o użytkowniku nie tylko pod kątem jego potrzeb ale i udogodnień. Główne korzyści płynące z użytkowania NND Integrum to: obniżenie kosztów pracy niezbędnej do utrzymania Systemu Zarządzania, rozwiązanie kompleksowe i spójne dzięki czemu nauka obsługi kolejnych modułów jest niezwykle prosta, optymalizacja wydatków dzięki integracji i niezależności modułów, które można zakupić w całości bądź w dowolnej konfiguracji w miarę informatyzacji poszczególnych obszarów Systemu Zarządzania, integralność jedna spójna baza danych na temat funkcjonowania Systemu Zarządzania, możliwość wymiany danych z innymi systemami np. SAP, Baan, IFS Applications, nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania na stacjach klienckich, gwarancja stałego rozwoju i doskonalenie systemu, wydajny kanał komunikacyjny, umożliwiający pracę zespołową. możliwość elastycznego dostosowania opisu interfejsu do potrzeb Klienta, interfejs wielojęzyczny, możliwość dodawania nowego języka do opisu formatek programu. Interaktywna pomoc kontekstowa: wsparcie użytkownika we wszystkich obszarach pracy z programem, przechodzenie wątkowe, brak konieczności powielania instrukcji w formie papierowej dla każdego stanowiska pracy. Przykładowe okno programu NND Integrum

4 Rynkowa pozycja NND Integrum to ugruntowana została przez szereg specjalistycznych wdrożeń z których skorzystało wiele polskich i międzynarodowych firm. Główną zaletą tego systemu jest jego wielomodułowość odrębność funkcjonalna każdego z modułów ale jednocześnie integracja w wybranych obszarach funkcjonalnych programu. NND zarządzanie dokumentami i zapisami, z elementami obiegu informacji możliwość zasymulowania pełnej ścieżki obiegu dokumentu poprzez projektowanie, opiniowanie, zatwierdzanie, obowiązywanie i archiwizację, centralna baza dokumentów, które znajdują się w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu i są dostępne wyłącznie dla uprawnionych na odpowiednim poziomie osób, Nadzór nad wersjami dokumentów - wszyscy uprawnieni pracownicy pracują z dokumentacją obowiązującą, system automatycznych powiadomień o każdej zmianie w dokumentacji, wyeliminowanie lub znaczne zmniejszenie dokumentacji papierowej (zmniejszenie kosztów papieru, eksploatacji urządzeń biurowych itd.), usprawnienie procesu tworzenia i legislacji dokumentu poprzez kontrolę działań poszczególnych pracowników nad dokumentem, nadzór nad zapoznaniem się pracowników z obowiązującą ich dokumentacją, wielowątkowe oraz elastyczne narzędzia pozwalające szybko wyszukać interesujący nas dokument. NND Process - mapowanie procesów biznesowych skrócenie czasu potrzebnego na tworzenie, prezentację, dystrybucję i analizę procesów biznesowych organizacji, łatwość w poruszaniu się po strukturze procesowej organizacji oraz w dotarciu do ważnych i obowiązujących informacji systemowej, łatwość w użyciu - po krótkim przeszkoleniu użytkownicy mogą szybko i w uporządkowany sposób opisać i prezentować związane z procesem informacje: dokumenty, uprawnienia, mierniki, cele i relacje między procesami, Tryb edycyjny możliwość zdalnej pracy wielu użytkowników - - rysowanie map procesów przez właścicieli/liderów procesów przy jednoczesnej zdalnej pracy z konsultantem lub liderem projektu, wspomaganie ciągłego doskonalenia procesów, przez co zwiększa się zwrot z inwestycji poniesionych na zakup i wdrożenie technologii informatycznej. Metryka dokumentu wraz z pobraną kopią nadzorowaną

5 NND Audit - zarządzanie auditami jedna spójna baza danych związanych z niezgodnościami i działaniami będąca podstawą do wszechstronnych raportów, statystyk i analiz. pełny przebieg auditu poprzez planowanie, realizację i raportowanie w formie elektronicznej, skrócenie czasu potrzebnego do zaplanowania auditów dzięki wykorzystaniu informacji z innych modułów oraz danych z poprzednich auditów, automatyczny obieg informacji wśród osób realizujących audit od momentu jego zaplanowania do jego ostatecznego zatwierdzenia, informacje do systemu mogą być odnotowywane bezpośrednio podczas spotkania auditowego przy użyciu dowolnego komputera w sieci intra- lub inernetowej, dyscyplinowanie i kontrola nad przebiegiem auditu dzięki nadzorowi terminowości poszczególnych jego etapów, dane z auditów zgromadzone w jednej centralnej i wszechstronnie raportowalnej bazie danych pozwalające dokonywać różnych statystyk i analiz. Metryka niezgodności wraz z realizowanym zadaniem korygującym NND Tools Measurement - ewidencję i nadzór nad wyposażeniem do monitorowania i pomiarów centralna baza narzędzi kontrolno pomiarowych, wszystkie kartoteki narzędzi w formie elektronicznej w jednym miejscu w firmie, wyeliminowanie lokalnych baz narzędzi informacje o narzędziach stają się własnością przedsiębiorstwa a nie pracownika. Metryka auditu wraz z odnotowaną odpowiedzią na pytanie auditowe NND Claims - nadzór nad reklamacjami, niezgodnościami, zagrożeniami oraz działaniami pełna ewidencja i nadzór nad obiegiem niezgodności od zgłoszenia poprzez jej analizę, podjęcie działań, ocenę ich skuteczności aż do usunięcia niezgodności, sprawny przepływ informacji na temat wszelkich zgłoszonych niezgodności, podjętych działań na każdym etapie ich realizacji, skrócenie czasu usuwania niezgodności a także realizacji działań naprawczych i doskonalących poprzez kontrolę terminowości wykonania poszczególnych operacji, Książka aparatu oraz raport alarmowy informujący o spóźnieniach

6 skrócenie czasu dotarcia do odpowiedniej kartoteki poprzez zastosowanie wielowątkowych narzędzi wyszukujących, powiadamianie o minięciu zaplanowanych terminów legalizacji, wzorcowania, kalibracji itd. Dzięki czemu wyeliminowujemy spóźnienia związane z wysyłaniem narzędzi do instytucji zewnętrznych, ograniczenie lub wręcz wyeliminowanie papierów w laboratorium lub przedsiębiorstwie (wszystkie protokoły, świadectwa oraz niezbędne dokumenty mogą być podpięte w formie elektronicznych załączników, pełna kontrola nad przebiegiem procesu sprawdzania wewnętrznych narzędzi wraz z analizą i wizualizacją wyników. NND Tools Management - wypożyczalnia narzędzi z elementami zarządzania gospodarką narzędziową pełna kontrola nad stanem narzędziowym wypożyczalni wraz z alarmowaniem o przekroczeniu stanów minimalnych lub maksymalnych, dostęp uprawnionych użytkowników do pełnej historii wypożyczalni, historii narzędzia lub historii działań użytkownika, możliwość zamawiania, przyjmowania na stan, przemieszczania z jednej wypożyczalni do drugiej, brakowania oraz złomowania narzędzi. NND Suppliers - wybór i ocena dostawców wraz z wszechstronną możliwością raportowania kompleksowe narzędzie zarządzania kontaktami z dostawcą w organizacji, podejmowanie decyzji na podstawie faktów - wybór dostawców na podstawie automatycznie aktualizowanych list kwalifikowanych dostawców, centralna baza danych - wszystkie informacje związane z dostawcą (dane ewidencyjne i kontaktowe, dokumenty dostawcy, korespondencja z dostawcą, dostarczany asortyment, zamówienia, przeprowadzone oceny i ich wyniki, opinie) zebrana w jednym miejscu, automatyzacja kontaktów z dostawcą - korespondencja seryjna oparta na bazie danych o dostawcach zawartej w systemie, możliwość łatwego przygotowania oraz realizacji zamówień w wielu językach - generowanie zamówienia z systemu w języku dostawcy, usprawnienie procesu wysyłania zamówień do dostawców - zamówienia w formie wiadomości wygenerowanej przez system, potwierdzane w systemie przez samego dostawcę, wielostopniowa i wielokryteriowa ocena dostawców stworzona w oparciu i pełnej zgodności z wewnętrznymi procedurami organizacji, Okno wypożyczalni narzędzi z zaznaczonymi stanami ilościowymi możliwość zakładania wielu wypożyczalni, z których każda może działać niezależnie i być obsługiwana przez różne osoby, szybki dostęp do informacji o stanie kont poszczególnych użytkowników a co za tym idzie szybka lokalizacja danego narzędzia zarówno w magazynie jak i poza nim, szybkie wypożyczenie lub zdanie narzędzia (możliwość współpracy z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak czytniki kodów paskowych, karty magnetyczne itd.), Ranking dostawców wykonany na podstawie ocen realizacji poszczególnych dostaw w danym okresie

7 usprawnienie procesu ocen dostawcy i zamówień - powiadomienia automatycznie generowane przez system i wysyłane do użytkowników dokładnie w momencie konieczności przeprowadzenia oceny, przejrzystość i obiektywny wybór dostawców - ocena dostawcy prowadzona w oparciu o zdefiniowane przez uprawnionych użytkowników szablony ocen, wybór dostawcy na podstawie rankingów i list kwalifikowanych dostawców. NND Dynamic projektowanie oraz tworzenie elektronicznych formularzy wraz z ich obiegiem możliwość stworzenia dowolnej bazy danych w wybranym obszarze organizacji, brak potrzeby kupowania dodatkowych programów obsługujących informatycznie różne obszary Przedsiębiorstwa, możliwość rozbudowy lub modyfikacji stworzonych formularzy i dostosowywanie ich do realnych, ciągle zmieniających się potrzeb, elastyczność narzędzia pod kątem definiowania interfejsu użytkownika oraz definiowania ścieżek obiegu informacji, jedna, spójna baza gromadząca różne dane, do których dostęp mają tylko uprawnione osoby, sprawne i łatwe narzędzie pozwalające kontrolować przebieg procesów zachodzących w organizacji, możliwość definiowania różnych raportów pozwalających na statystykę oraz analizę różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa (wszechstronna prezentacja danych). NND Defect - zarządzanie usterkami technicznymi oraz prowadzeniem zapisów z podjętych działań nadzó r nad prze bieg ie m r eal izacji dane j u sterk i od mo me ntu jej zgłosz enia, po przez przyjęcie do re aliz acji, re aliz ację aż do akceptacji podjętej in terw encji, peł na h istor ia z apisów zw iązanych z pow staniem usterk i, jej zgło szen ie m oraz reakcją na n ią, szybk a info rmacja odpow ie dn ich służ b o zg łoszo nej uster ce po prz ez or az sms, raportowan ie ilościowe or az jako ścio we reje strowanych uste rek. Metryka ust erki wraz z książk ą ust erek głównym n arzę dzie m zarz ądz ającym usterk ami NND Oil - kompleksowe zarządzanie gospodarką olejową na terenie przedsiębiorstwa pełna historia zapisów związanych z zarządzaniem gospodarką olejową, Przykłady elektornicznych formularzy stworzonych w module NND Dynami Metryka punktu smarowniczego wraz z olejem tam użytym

8 wskazanie najbardziej newralgicznych oraz generujących straty punktów, które występują w obszarze gospodarki olejowej, r apo rtow an ie il ościowe oraz jako ściow e dokon ywanych oper acji związanych z ole jami or az posz cz ególnymi obiektami, k tóre są smarow an e. NND Invoices - elektroniczny obieg faktur w firmie wszystkie faktury znajdują się w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu i są dostępne wyłącznie dla uprawnionych na odpowiednim poziomie osób, centralna baza faktur: papierowa forma faktury nie opuszcza księgowości, NND Risk Assessment - moduł szacujący ryzyko w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie tworzenie bazy użytkowników celem "zaproszenia" ich do udziału w procesie szacowania ryzyka, w ramach przydzielonych im uprawnień, definiowanie i edycja podstawowych parametrów funkcji ryzyka przyjazny sposób tworzenia i modyfikacji list: ryzyk aktywów zagrożeń podatności aktywów na ewentualne zagrożenia, definiowanie i modyfikacja skali wartości dla poszczególnych aktywów, zagrożeń czy podatności, faktury stają się własnością przedsiębiorstwa a nie pracownika, skrócenie czasu dotarcia do odpowiedniej faktury poprzez szereg narzędzi wyszukujących, nadzór nad przebiegiem faktury (kto obecne ją przegląda, opiniuje lub akceptuje), kontrola czasu potrzebnego na akceptację faktury (automatycznie generowane przypomnienia o spóźnieniach trafia do zainteresowanych osób), pełna raportowalność danych związanych z fakturami. Analiza wyników procesu szacowania ryzyka możliwość dokonania importu danych z pliku Excel-a do tzw. list słownikowych programu, inicjowanie procesów szacowania ryzyka w oparciu o bazę wiedzy tworzoną przez użytkowników z prawami administratorów, możliwość podglądu wyników pracy związanej z zarządzaniem ryzykiem za pomocą odpowiednich, dowolnie definiowanych raportów, sprawny i prosty eksport danych z aplikacji do plików CSV. Metryka faktury wraz z jej skanem

9 NND INTEG RUM Kilka słów o technologii: Wymagania sprzętowe serwera i stacji roboczych: NND Integrum to program sieciowy: Platforma sprzętowa serwera: oparty o centralną bazę danych, Dla wydajnego korzystania z oprogramowania zaleca się poniższe dostępny przez intranet bądź Internet przez przeglądarkę zestawy konfiguracyjne serwera: internetową, nie wymagający instalowania dodatkowego oprogramowania na stacjach klienckich. Do 5 jednoczesnych użytkowników: Pentium IV 2 GHz, 1 GB RAM, 20 GB HDD, Od 5 do 20 jednoczesnych użytkowników: Pentium IV 3,2 GHz, 2 GB RAM, 40 GB HDD, Wymagania systemowe serwera i stacji roboczych: Od 21 do 50 jednoczesnych użytkowników: Platforma systemowa serwera: System operacyjny Windows XP Pentium Xeon 2,0 GHz, 2 GB RAM, 40 GB HDD, Professional (do 5 jednoczesnych użytkowników) lub Windows 2000 Od 51 do 100 jednoczesnych użytkowników: Server, 2003 Server (powyżej pięciu), 2 x Pentium Xeon 2 GHz, 2 GB RAM, 60 GB HDD SCSI RAID. Baza danych Microsoft SQL Server 2000/2005 lub bezpłatna instancja SQL Server 2000 MSDE/SQL Express (zalecana do 5 Platforma sprzętowa stacji roboczych: jednoczesnych użytkowników), Komputer klasy Pentium (zalecane Pentium III 800 MHz, dla Procesów Flash minimum 1 GHz), Microsoft Word 2000, XP lub 2003, Microsoft Excel 2000, XP lub 2003, Szybkie, stabilne łącze 384 MB), Internetowe lub Intranetowe (minimalnie 2Mb/s dla 50 jednoczesnych użytkowników). Platforma systemowa stacji roboczych: min. 5 GB HDD (zalecane 10 GB). Powyższa konfiguracja sprzętowa pozwala na optymalną pracę z oprogramowaniem tzn. z przeglądarką Internetową Internet Explorer 6.0 lub 7.0., edytorem Microsoft Word 2003 i arkuszem Professional, kalkulacyjnym Microsoft Excel Windows Me, Windows XP Professional, Internet Explorer 5.5 SP2 lub wyższy, Microsoft Word 97, 2000, XP lub 2003; Microsoft Excel 97, 2000, XP lub 2003, Macromedia Flash Player 6.0 lub wyższy (dla Procesów Flash instalowany automatycznie wyłącznie przez administratora), Windows 95, 98, NT 4.0 Workstation, Windows 2000 Windows XP Home Edition, 256 MB RAM (zalecane 128 MB, dla Procesów Flash minimum Stałe, do stabilne komunikacji na użytkownika). łącze z Internetowe serwerem lub Intranetowe (minimalnie 56Kb/s

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością ProMoS Każde działanie można ująć w formie procesu i odpowiednio doskonalić. (W.E. Deming) ProMoS

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania

Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania 1 Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania to zintegrowane z systemem informatycznym, innowacyjne rozwiązanie dla firm, zorientowanych na ograniczenie kosztów utrzymania zapasów. Skutecznie

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

System Broker. Wersja 5.1

System Broker. Wersja 5.1 System Broker Wersja 5.1 1 System Broker wersja 5.1 System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera ubezpieczeniowego. Przeznaczone jest zarówno dla małych

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Security Systems Risk Management OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Oprogramowanie firmy KEMAS jest zbudowane na bazie pakietu programowego- KEMAS NET- dedykowanego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Nowa jakość zarządzania zasobami IT

Nowa jakość zarządzania zasobami IT Nowa jakość zarządzania zasobami IT Premiera programów uplook i statlook wersja 3 Październik 2008 r. co nowego w wersji 3 Zupełnie nowa architekturabazująca na systemie wtyczek, dla których można dowolnie

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Program Windykator I Moduły do programu. Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów

Program Windykator I Moduły do programu. Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów Program Windykator I Moduły do programu Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów 1 A. Program Windykator... 3 1. Instalacja sieciowa z wydzielonym serwerem w lokalnej sieci... 3 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy

ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy Dlaczego platforma IT? Nasi klienci, którym wdrażamy Systemy Zarządzania ISO, to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Czy rzeczywiście zastosowanie platformy informatycznej

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych lokalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W dzisiejszej coraz częściej trzeba współdzielić pliki między pracownikami/działami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ Strona1 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DLA WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW WERSJA 1.0 Strona2 HISTORIA ZMIAN DOKUMENTU Osoba Data Komentarz Wersja Maciej Strychalski 28.03.2012 Dodanie punktu 1.3.1 1.0 Mateusz Mikołajczak

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

DTextra System Zarządzania Dokumentami

DTextra System Zarządzania Dokumentami DTextra System Zarządzania Dokumentami 2012 1 S t r o n a Spis treści Wstęp... 4 Główne zadania oprogramowania... 4 Korzyści z wdrożenia... 4 Interfejs graficzny... 5 Bezpieczeństwo... 5 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh

WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh WorkingDoc CostControl WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh Agenda Omówienie rozwiązania Cechy i zalety WDCC vs. WDCC Lite Rozwiązanie techniczne Administracja/Raporty

Bardziej szczegółowo

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń Jest to wielomodułowy system, komponowany według potrzeb oraz wymagań Klienta dający możliwość kontroli wykonywanych zadań, w tym monitorowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone.

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone. - monitorowanie zgłoszeń serwisowych - kontrola pracy serwisantów - planowanie przeglądów i odbiorów - mobilna obsługa zgłoszeń - historia serwisowania urządzeń - ewidencja przepływu części serwisowych

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach)

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) 1. Wstęp: 1.1. Cel. Niniejszy dokument przestawia specyfikację wymagań systemowych (zarówno funkcjonalnych jak i niefunkcjonalnych)

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Zarządzanie Drukiem

Profesjonalne Zarządzanie Drukiem Profesjonalne Zarządzanie Drukiem XpressProfessional służy do kontroli wydruku, kopiowania i skanowania na urządzeniach wielofunkcyjnych Xerox. Jest to modułowy system, dający możliwości kontroli wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA Spis treści I. Wprowadzenie...2 II. O co chodzi? Jak to działa?...3 A. System obiegu dokumentów...3 B. Zasady obiegu dokumentów...4 C. Administracja

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Nowa jakość zarządzania zasobami IT. Premiera programów uplook i statlook wersja 3

Nowa jakość zarządzania zasobami IT. Premiera programów uplook i statlook wersja 3 Nowa jakość zarządzania zasobami IT Premiera programów uplook i statlook wersja 3 Październik 2008 r. Materiały szkoleniowe dla Partnerów co nowego w wersji 3 Zupełnie nowa architektura bazująca na systemie

Bardziej szczegółowo

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE CRM Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE Infomage CRM O produkcie Infomage CRM jest innowacyjnym systemem do wsparcia sprzedaży w firmie. Budując system Infomage CRM wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL FUNKCJONALNOŚCI* *Funkcjonalności zostały omówione w kolejności logicznej. Kolejność na pulpicie; patrz widok powyżej, została zaplanowana dla wygody użytkownika. 1.

Bardziej szczegółowo

Usprawnij procesy biznesowe i zwiększ efektywność pracy. Enovatio Workflow ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW

Usprawnij procesy biznesowe i zwiększ efektywność pracy. Enovatio Workflow ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW Redukcja czasu, kosztów i błędów związanych z przetwarzaniem dokumentów Przyspieszenie procesowania dokumentów i przepływu informacji Podniesienie efektywności zarządzania dokumentami i ich przepływem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

Program Narzędziownia to:

Program Narzędziownia to: Program Narzędziownia to: Porządek w magazynie Przyspieszenie obsługi Redukcja kosztów Kartoteka narzędziowa i pracowników Wydawanie narzędzi, materiałów, BHP. Wydawanie do zużycia, likwidacja Obsługa

Bardziej szczegółowo

Narzędzia controllingowe dla małych firm

Narzędzia controllingowe dla małych firm Narzędzia controllingowe dla małych firm HURTOWNIA DANYCH BUDŻETOWANIE WYMIANA INFORMACJI 1. Small Business Navigator dla małych firm Business Navigator jest platformą informatyczną wspomagającą wdrożenie

Bardziej szczegółowo

EMCS4B / Nowy Konektor EMCS PL

EMCS4B / Nowy Konektor EMCS PL Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, tel. +48: 22 639 32 32-35 EMCS4B / Nowy Konektor EMCS PL OFERTA DOSTAWY, WDROŻENIA I SERWISU PROMOCJA JESIEŃ 2015! WPROWADZENIE Konektor EMCS PL to narzędzie wspierające

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza System e-kontrola Zarządcza Agenda O firmie IBT Wybrani klienci i partnerzy Koncepcja Systemu e-kz Założenia Systemu e-kz Funkcjonalności Systemu e-kz Przykładowe ekrany Systemu e-kz Przedstawienie firmy

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia... SYBILLA WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...6 1998 2005 TELEPORT.PL WYMAGANIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych

Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych 1. Referencje W ostatnim okresie czasu zrealizowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Zielone standardy w biznesie

Zielone standardy w biznesie Zielone standardy w biznesie Marcin Kandefer ul. Nad Przyrwą 13 35-234 Rzeszów +48 17 860 21 86 Ideo Sp. z o.o. www.ideo.pl ul. Niepodległości 124/2 02-577 Warszawa +48 22 24 41 777 Agenda Profil działalności

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

Audyt oprogramowania. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl

Audyt oprogramowania. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl Audyt oprogramowania Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl Cel audytu Audyt oprogramowania polega na analizie stanu oprogramowania zainstalowanego w firmie uporządkowaniu i

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Spis treści Wstęp... 4 Podstawowe zasady pracy z programem:...4 Podstawowe korzyści w obszarze zarządzania serwisem po wdrożeniu oprogramowania bs4

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Obieg Dokumentów i Elektroniczna Skrzynka Podawcza. FlowER & eboi

Elektroniczny Obieg Dokumentów i Elektroniczna Skrzynka Podawcza. FlowER & eboi Elektroniczny Obieg Dokumentów i Elektroniczna Skrzynka Podawcza FlowER & eboi Agenda Flower Cyfrowy Urząd eboi Serwer wiadomości SCS Administracja SCS Warianty wdrożenia systemu Cele istnienia FlowER

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Harmony jest nowatorskim systemem umożliwiającym zarządzanie i kontrolę nad wszystkimi działaniami pracownika w organizacji.

Harmony jest nowatorskim systemem umożliwiającym zarządzanie i kontrolę nad wszystkimi działaniami pracownika w organizacji. Harmony jest nowatorskim systemem umożliwiającym zarządzanie i kontrolę nad wszystkimi działaniami pracownika w organizacji. Harmony zwiększa efektywność pracy poprzez zastosowanie wspólnej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wymagania systemowe Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment niniejszej publikacji nie może być kopiowany, przesyłany bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

FINN narzędzie do elektronicznego zarządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji

FINN narzędzie do elektronicznego zarządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji FINN narzędzie do elektronicznego zarządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji LTC Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie, 22 maja 2014 r. Nasze zadania Firma LTC oferuje kompleksowe rozwiązania elektronizacji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania produkcją ZKZ-ERP

Zintegrowany system zarządzania produkcją ZKZ-ERP Zintegrowany system zarządzania produkcją ZKZ-ERP Oprogramowanie ZKZ-ERP Siłą oprogramowania ZKZ-ERP jest jego dopasowanie do istniejących procesów produkcyjnych, monitorowanie najistotniejszych zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

System generacji raportów

System generacji raportów Zalety systemu Czym jest ProReports? prostota instalacji, wieloplatformowość (AIX, Linux, Windows, Solaris), obsługa popularnych formatów (PDF, XLS, RTF, HTML,TXT,XML,CSV), obsługa wielu baz danych, raporty

Bardziej szczegółowo

Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania pracą laboratoriów

Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania pracą laboratoriów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Dostawa i wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH Narzędzie do skonsolidowanego zarządzania oraz końcowego przetwarzania danych, zaprojektowane po to, aby zwiększyć wydajność raportowania inspekcji zakończeń

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

System Cyfrowego Obiegu Dokumentów to rozwiązanie ułatwiające procesy przechowywania, zarządzania i wyszukiwania dokumentów.

System Cyfrowego Obiegu Dokumentów to rozwiązanie ułatwiające procesy przechowywania, zarządzania i wyszukiwania dokumentów. System Cyfrowego Obiegu Dokumentów to rozwiązanie ułatwiające procesy przechowywania, zarządzania i wyszukiwania dokumentów. Większości procesów biznesowych występujących w organizacji towarzyszą dokumenty.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH Skuteczne zarządzanie urządzeniami drukującymi Globalna informatyzacja przyczynia się do generowania coraz większej liczby

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego Oferta FAKTUROWNI: 1. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z oferty FAKTUROWNI to koszt dostępu zdalnego do terminali Optima Comarch + Saldeo, który wynosi 80 zł (netto) - oplata miesięczna. 2.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie zarządzania zasobami IT a problemy bezpieczeństwa informacji. Szymon Dudek

Nowoczesne technologie zarządzania zasobami IT a problemy bezpieczeństwa informacji. Szymon Dudek Nowoczesne technologie zarządzania zasobami IT a problemy bezpieczeństwa informacji Szymon Dudek ACTINA Data Manager Systemowe zarządzanie infrastrukturą IT Szymon Dudek Uważamy, że zarządzanie infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

GALILEO Oprogramowanie służące do wspomagania zarządzania firmą z branży przemysłu wagowego

GALILEO Oprogramowanie służące do wspomagania zarządzania firmą z branży przemysłu wagowego GALILEO Zarządzaj wagami w nowoczesny sposób GALILEO Oprogramowanie służące do wspomagania zarządzania firmą z branży przemysłu wagowego OPROGRAMOWANIE GALILEO Zarzadzaj wagami w nowoczesny sposób Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit

e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit Tylko funkcjonalność Proponujemy Państwu nowoczesne narzędzie do zarządzania Kapitałem Ludzkim. Nasza

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007)

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Copyright 2004 Anica System S.A., Lublin, Poland Poniższy dokument, jak również informacje w nim zawarte są całkowitą własnością

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Draszba S.A. jest właścicielem marki Heavy Duty (HD) i Marisha oraz dystrybutorem wysokiej jakości obuwia Dr. Martens,

Bardziej szczegółowo

29. kwietnia 2013 roku

29. kwietnia 2013 roku 29. kwietnia 2013 roku "Aby móc zachować konkurencyjność na rynku konieczna była decyzja o wdrożeniu nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania, które usprawni i ujednolici nasze procesy, a także zautomatyzuje

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ zbiór funkcjonalności z zakresu systemu sprzedaży mobilnej System ASENT zbiór funkcjonalności z zakresu sprzedaży mobilnej, dedykowany dla urządzeń

Bardziej szczegółowo

System wspomagający zarządzanie obsługą techniczną nieruchomości komercyjnych. www.makolab.pl

System wspomagający zarządzanie obsługą techniczną nieruchomości komercyjnych. www.makolab.pl System wspomagający zarządzanie obsługą techniczną nieruchomości komercyjnych O systemie ColDis FM to nowoczesne, webowe oprogramowanie służące do zarządzania i wspomagania procesów obsługi technicznej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Licencje Ilość Cena Wartość Windows Server Standard, serwerowy system operacyjny 2 Windows Server CAL, licencje dostępowe 0 Windows Terminal Server (5 licencji dostępowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Serwer faksowy Vidicode. kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa

Serwer faksowy Vidicode. kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa Serwer faksowy Vidicode kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa Czym jest serwer faksowy Vidicode? Serwer faksowy Vidicode to urządzenie pozwalające na połączenie sieci

Bardziej szczegółowo