NND INTEG RUM. NND zarządzanie dokumentami i zapisami, z elementami obiegu informacji, Ochrona danych na trzech poziomach zabezpieczeń.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NND INTEG RUM. NND 9000 - zarządzanie dokumentami i zapisami, z elementami obiegu informacji, Ochrona danych na trzech poziomach zabezpieczeń."

Transkrypt

1

2 NND Integrum stanowi jedno z lepszych na rynku narzędzi informatycznych wspomagających systemy zarządzania w określonych obszarach działalności firmy lub organizacji. Jest to aplikacja wielomodułowa składająca się ze zintegrowanych i jednocześnie samodzielnych elementów, odpowiedzialnych za: NND zarządzanie dokumentami i zapisami, z elementami obiegu informacji, NND Process - mapowanie procesów biznesowych, Autoryzacja użytkowników co oznacza możliwość odwzorowania w programie uprawnień występujących w danym przedsiębiorstwie lub organizacji. Pełna kontrola operacji i działań podejmowanych przez poszczególnych użytkowników czyli informacja: kto, kiedy i co oraz w jakiej ilości robił w systemie. Ochrona danych na trzech poziomach zabezpieczeń. NND Audit - zarządzanie auditami, NND Claims - nadzór nad reklamacjami, niezgodnościami i zagrożeniami, opisywanie podejmowanych działań korygujących, korekcyjnych i zapobiegawczych wraz z oceną ich poprawności i skuteczności, NND Tools (NND Tools Measurement, NND Tools Management) - ewidencję i nadzór nad wyposażeniem do monitorowania i pomiarów z elementami wypożyczalni narzędzi i zarządzania gospodarką narzędziową, NND Suppliers - wybór i ocena dostawców wraz z wszechstronną możliwością raportowania, NND Dynamic - moduł pozwalający na dowolne rozszerzanie funkcjonalności aplikacji poprzez samodzielne tworzenie elektronicznych formularzy, NND Defect - szybka wymiana informacji związanych z występowaniem usterek technicznych, ich naprawą oraz prowadzeniem zapisów z podjętych działań, NND Oil - kompleksowe zarządzanie gospodarką olejową na terenie przedsiębiorstwa, NND Invoices - elektroniczny obieg faktur w firmie, NND Risk Assessment - moduł szacujący ryzyko w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie. NND Integrum to rozwiązanie spójne: moduły mają podobny wygląd, układ okienkowo-zakładkowy i jednolity sposób obsługi. Tworząc tę aplikację stawialiśmy na bezpieczeństwo: Centralna baza danych to przede wszystkim: wszystkie dane i dokumenty w jednym miejscu w firmie, Kontrola stanu jednoczesnych dostępów do bazy. Dodatkowe zabezpieczenie dokumentów oznaczające: brak możliwości modyfikacji treść dokumentu, kontrolę nad dokonywaniem zmian w treści dokumentu, pełne zabezpieczenie treści przed modyfikacją osób przeglądających dany dokument, dodanie dodatkowych oznaczeń dokumentu takich jak znak wodny, nagłówek lub stopka w dokumencie zawierająca pełne dane pozwalające na identyfikację dokumentu, kontrola wydruków dokumentów: kto ile i jakich kopii może wydrukować wraz z informacją kiedy to zrobił. brak przechowywania lokalnych danych i kopii dokumentów,

3 Kilka słów o ergonomi: Interfejs użytkownika w przeglądarce www to min.: dostęp do niezbędnych danych lub dokumentów w ramach uprawnień z każdego stanowiska pracy w firmie i poza firmą, uniezależnienie użytkowników od poszczególnych stacji roboczych, administracja i konserwacja jedynie serwera i funkcjonujących na nim aplikacji i bazy danych, oszczędność kosztów. Interfejs łączący w sobie komfort pracy programu okienkowego oraz internetowego portalu www: wielowątkowa praca w kilku modułach i na kilku dokumentach lub raportach jednocześnie, intuicyjny pulpit programu, estetyczny wygląd z możliwością dostosowania do swoich potrzeb, elastyczny system uprawnień zintegrowany ze schematem organizacyjnym powodujący dostęp tylko do tych części modułu lub danych, które mnie interesują, przejście do danego dokumentu bezpośrednio z powiadomienia e- mail z zachowaniem autoryzacji, możliwość zaimportowania danych z zewnętrznych źródeł, rejestracja już istniejącej dokumentacji, bez konieczności żmudnego jej przepisywania. Elastyczny opis interfejsu, wielojęzyczna obsługa: Inne zalety systemu NND Integrum to: aplikacja rozwojowa NND Integrum cały czas się rozwija zarówno w obrębie danych modułów jak i poprzez tworzenie nowych modułów, aby móc sprostać zmianom, jakim ulegają standardy zarządzania. Nasi Klienci mają dostęp do aktualizacji, które pojawiają się przynajmniej raz na kwartał, system elastyczny potrafiący dostosować się do specyficznych potrzeb Klienta, program przyjazny - zaprojektowany z myślą o użytkowniku nie tylko pod kątem jego potrzeb ale i udogodnień. Główne korzyści płynące z użytkowania NND Integrum to: obniżenie kosztów pracy niezbędnej do utrzymania Systemu Zarządzania, rozwiązanie kompleksowe i spójne dzięki czemu nauka obsługi kolejnych modułów jest niezwykle prosta, optymalizacja wydatków dzięki integracji i niezależności modułów, które można zakupić w całości bądź w dowolnej konfiguracji w miarę informatyzacji poszczególnych obszarów Systemu Zarządzania, integralność jedna spójna baza danych na temat funkcjonowania Systemu Zarządzania, możliwość wymiany danych z innymi systemami np. SAP, Baan, IFS Applications, nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania na stacjach klienckich, gwarancja stałego rozwoju i doskonalenie systemu, wydajny kanał komunikacyjny, umożliwiający pracę zespołową. możliwość elastycznego dostosowania opisu interfejsu do potrzeb Klienta, interfejs wielojęzyczny, możliwość dodawania nowego języka do opisu formatek programu. Interaktywna pomoc kontekstowa: wsparcie użytkownika we wszystkich obszarach pracy z programem, przechodzenie wątkowe, brak konieczności powielania instrukcji w formie papierowej dla każdego stanowiska pracy. Przykładowe okno programu NND Integrum

4 Rynkowa pozycja NND Integrum to ugruntowana została przez szereg specjalistycznych wdrożeń z których skorzystało wiele polskich i międzynarodowych firm. Główną zaletą tego systemu jest jego wielomodułowość odrębność funkcjonalna każdego z modułów ale jednocześnie integracja w wybranych obszarach funkcjonalnych programu. NND zarządzanie dokumentami i zapisami, z elementami obiegu informacji możliwość zasymulowania pełnej ścieżki obiegu dokumentu poprzez projektowanie, opiniowanie, zatwierdzanie, obowiązywanie i archiwizację, centralna baza dokumentów, które znajdują się w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu i są dostępne wyłącznie dla uprawnionych na odpowiednim poziomie osób, Nadzór nad wersjami dokumentów - wszyscy uprawnieni pracownicy pracują z dokumentacją obowiązującą, system automatycznych powiadomień o każdej zmianie w dokumentacji, wyeliminowanie lub znaczne zmniejszenie dokumentacji papierowej (zmniejszenie kosztów papieru, eksploatacji urządzeń biurowych itd.), usprawnienie procesu tworzenia i legislacji dokumentu poprzez kontrolę działań poszczególnych pracowników nad dokumentem, nadzór nad zapoznaniem się pracowników z obowiązującą ich dokumentacją, wielowątkowe oraz elastyczne narzędzia pozwalające szybko wyszukać interesujący nas dokument. NND Process - mapowanie procesów biznesowych skrócenie czasu potrzebnego na tworzenie, prezentację, dystrybucję i analizę procesów biznesowych organizacji, łatwość w poruszaniu się po strukturze procesowej organizacji oraz w dotarciu do ważnych i obowiązujących informacji systemowej, łatwość w użyciu - po krótkim przeszkoleniu użytkownicy mogą szybko i w uporządkowany sposób opisać i prezentować związane z procesem informacje: dokumenty, uprawnienia, mierniki, cele i relacje między procesami, Tryb edycyjny możliwość zdalnej pracy wielu użytkowników - - rysowanie map procesów przez właścicieli/liderów procesów przy jednoczesnej zdalnej pracy z konsultantem lub liderem projektu, wspomaganie ciągłego doskonalenia procesów, przez co zwiększa się zwrot z inwestycji poniesionych na zakup i wdrożenie technologii informatycznej. Metryka dokumentu wraz z pobraną kopią nadzorowaną

5 NND Audit - zarządzanie auditami jedna spójna baza danych związanych z niezgodnościami i działaniami będąca podstawą do wszechstronnych raportów, statystyk i analiz. pełny przebieg auditu poprzez planowanie, realizację i raportowanie w formie elektronicznej, skrócenie czasu potrzebnego do zaplanowania auditów dzięki wykorzystaniu informacji z innych modułów oraz danych z poprzednich auditów, automatyczny obieg informacji wśród osób realizujących audit od momentu jego zaplanowania do jego ostatecznego zatwierdzenia, informacje do systemu mogą być odnotowywane bezpośrednio podczas spotkania auditowego przy użyciu dowolnego komputera w sieci intra- lub inernetowej, dyscyplinowanie i kontrola nad przebiegiem auditu dzięki nadzorowi terminowości poszczególnych jego etapów, dane z auditów zgromadzone w jednej centralnej i wszechstronnie raportowalnej bazie danych pozwalające dokonywać różnych statystyk i analiz. Metryka niezgodności wraz z realizowanym zadaniem korygującym NND Tools Measurement - ewidencję i nadzór nad wyposażeniem do monitorowania i pomiarów centralna baza narzędzi kontrolno pomiarowych, wszystkie kartoteki narzędzi w formie elektronicznej w jednym miejscu w firmie, wyeliminowanie lokalnych baz narzędzi informacje o narzędziach stają się własnością przedsiębiorstwa a nie pracownika. Metryka auditu wraz z odnotowaną odpowiedzią na pytanie auditowe NND Claims - nadzór nad reklamacjami, niezgodnościami, zagrożeniami oraz działaniami pełna ewidencja i nadzór nad obiegiem niezgodności od zgłoszenia poprzez jej analizę, podjęcie działań, ocenę ich skuteczności aż do usunięcia niezgodności, sprawny przepływ informacji na temat wszelkich zgłoszonych niezgodności, podjętych działań na każdym etapie ich realizacji, skrócenie czasu usuwania niezgodności a także realizacji działań naprawczych i doskonalących poprzez kontrolę terminowości wykonania poszczególnych operacji, Książka aparatu oraz raport alarmowy informujący o spóźnieniach

6 skrócenie czasu dotarcia do odpowiedniej kartoteki poprzez zastosowanie wielowątkowych narzędzi wyszukujących, powiadamianie o minięciu zaplanowanych terminów legalizacji, wzorcowania, kalibracji itd. Dzięki czemu wyeliminowujemy spóźnienia związane z wysyłaniem narzędzi do instytucji zewnętrznych, ograniczenie lub wręcz wyeliminowanie papierów w laboratorium lub przedsiębiorstwie (wszystkie protokoły, świadectwa oraz niezbędne dokumenty mogą być podpięte w formie elektronicznych załączników, pełna kontrola nad przebiegiem procesu sprawdzania wewnętrznych narzędzi wraz z analizą i wizualizacją wyników. NND Tools Management - wypożyczalnia narzędzi z elementami zarządzania gospodarką narzędziową pełna kontrola nad stanem narzędziowym wypożyczalni wraz z alarmowaniem o przekroczeniu stanów minimalnych lub maksymalnych, dostęp uprawnionych użytkowników do pełnej historii wypożyczalni, historii narzędzia lub historii działań użytkownika, możliwość zamawiania, przyjmowania na stan, przemieszczania z jednej wypożyczalni do drugiej, brakowania oraz złomowania narzędzi. NND Suppliers - wybór i ocena dostawców wraz z wszechstronną możliwością raportowania kompleksowe narzędzie zarządzania kontaktami z dostawcą w organizacji, podejmowanie decyzji na podstawie faktów - wybór dostawców na podstawie automatycznie aktualizowanych list kwalifikowanych dostawców, centralna baza danych - wszystkie informacje związane z dostawcą (dane ewidencyjne i kontaktowe, dokumenty dostawcy, korespondencja z dostawcą, dostarczany asortyment, zamówienia, przeprowadzone oceny i ich wyniki, opinie) zebrana w jednym miejscu, automatyzacja kontaktów z dostawcą - korespondencja seryjna oparta na bazie danych o dostawcach zawartej w systemie, możliwość łatwego przygotowania oraz realizacji zamówień w wielu językach - generowanie zamówienia z systemu w języku dostawcy, usprawnienie procesu wysyłania zamówień do dostawców - zamówienia w formie wiadomości wygenerowanej przez system, potwierdzane w systemie przez samego dostawcę, wielostopniowa i wielokryteriowa ocena dostawców stworzona w oparciu i pełnej zgodności z wewnętrznymi procedurami organizacji, Okno wypożyczalni narzędzi z zaznaczonymi stanami ilościowymi możliwość zakładania wielu wypożyczalni, z których każda może działać niezależnie i być obsługiwana przez różne osoby, szybki dostęp do informacji o stanie kont poszczególnych użytkowników a co za tym idzie szybka lokalizacja danego narzędzia zarówno w magazynie jak i poza nim, szybkie wypożyczenie lub zdanie narzędzia (możliwość współpracy z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak czytniki kodów paskowych, karty magnetyczne itd.), Ranking dostawców wykonany na podstawie ocen realizacji poszczególnych dostaw w danym okresie

7 usprawnienie procesu ocen dostawcy i zamówień - powiadomienia automatycznie generowane przez system i wysyłane do użytkowników dokładnie w momencie konieczności przeprowadzenia oceny, przejrzystość i obiektywny wybór dostawców - ocena dostawcy prowadzona w oparciu o zdefiniowane przez uprawnionych użytkowników szablony ocen, wybór dostawcy na podstawie rankingów i list kwalifikowanych dostawców. NND Dynamic projektowanie oraz tworzenie elektronicznych formularzy wraz z ich obiegiem możliwość stworzenia dowolnej bazy danych w wybranym obszarze organizacji, brak potrzeby kupowania dodatkowych programów obsługujących informatycznie różne obszary Przedsiębiorstwa, możliwość rozbudowy lub modyfikacji stworzonych formularzy i dostosowywanie ich do realnych, ciągle zmieniających się potrzeb, elastyczność narzędzia pod kątem definiowania interfejsu użytkownika oraz definiowania ścieżek obiegu informacji, jedna, spójna baza gromadząca różne dane, do których dostęp mają tylko uprawnione osoby, sprawne i łatwe narzędzie pozwalające kontrolować przebieg procesów zachodzących w organizacji, możliwość definiowania różnych raportów pozwalających na statystykę oraz analizę różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa (wszechstronna prezentacja danych). NND Defect - zarządzanie usterkami technicznymi oraz prowadzeniem zapisów z podjętych działań nadzó r nad prze bieg ie m r eal izacji dane j u sterk i od mo me ntu jej zgłosz enia, po przez przyjęcie do re aliz acji, re aliz ację aż do akceptacji podjętej in terw encji, peł na h istor ia z apisów zw iązanych z pow staniem usterk i, jej zgło szen ie m oraz reakcją na n ią, szybk a info rmacja odpow ie dn ich służ b o zg łoszo nej uster ce po prz ez or az sms, raportowan ie ilościowe or az jako ścio we reje strowanych uste rek. Metryka ust erki wraz z książk ą ust erek głównym n arzę dzie m zarz ądz ającym usterk ami NND Oil - kompleksowe zarządzanie gospodarką olejową na terenie przedsiębiorstwa pełna historia zapisów związanych z zarządzaniem gospodarką olejową, Przykłady elektornicznych formularzy stworzonych w module NND Dynami Metryka punktu smarowniczego wraz z olejem tam użytym

8 wskazanie najbardziej newralgicznych oraz generujących straty punktów, które występują w obszarze gospodarki olejowej, r apo rtow an ie il ościowe oraz jako ściow e dokon ywanych oper acji związanych z ole jami or az posz cz ególnymi obiektami, k tóre są smarow an e. NND Invoices - elektroniczny obieg faktur w firmie wszystkie faktury znajdują się w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu i są dostępne wyłącznie dla uprawnionych na odpowiednim poziomie osób, centralna baza faktur: papierowa forma faktury nie opuszcza księgowości, NND Risk Assessment - moduł szacujący ryzyko w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie tworzenie bazy użytkowników celem "zaproszenia" ich do udziału w procesie szacowania ryzyka, w ramach przydzielonych im uprawnień, definiowanie i edycja podstawowych parametrów funkcji ryzyka przyjazny sposób tworzenia i modyfikacji list: ryzyk aktywów zagrożeń podatności aktywów na ewentualne zagrożenia, definiowanie i modyfikacja skali wartości dla poszczególnych aktywów, zagrożeń czy podatności, faktury stają się własnością przedsiębiorstwa a nie pracownika, skrócenie czasu dotarcia do odpowiedniej faktury poprzez szereg narzędzi wyszukujących, nadzór nad przebiegiem faktury (kto obecne ją przegląda, opiniuje lub akceptuje), kontrola czasu potrzebnego na akceptację faktury (automatycznie generowane przypomnienia o spóźnieniach trafia do zainteresowanych osób), pełna raportowalność danych związanych z fakturami. Analiza wyników procesu szacowania ryzyka możliwość dokonania importu danych z pliku Excel-a do tzw. list słownikowych programu, inicjowanie procesów szacowania ryzyka w oparciu o bazę wiedzy tworzoną przez użytkowników z prawami administratorów, możliwość podglądu wyników pracy związanej z zarządzaniem ryzykiem za pomocą odpowiednich, dowolnie definiowanych raportów, sprawny i prosty eksport danych z aplikacji do plików CSV. Metryka faktury wraz z jej skanem

9 NND INTEG RUM Kilka słów o technologii: Wymagania sprzętowe serwera i stacji roboczych: NND Integrum to program sieciowy: Platforma sprzętowa serwera: oparty o centralną bazę danych, Dla wydajnego korzystania z oprogramowania zaleca się poniższe dostępny przez intranet bądź Internet przez przeglądarkę zestawy konfiguracyjne serwera: internetową, nie wymagający instalowania dodatkowego oprogramowania na stacjach klienckich. Do 5 jednoczesnych użytkowników: Pentium IV 2 GHz, 1 GB RAM, 20 GB HDD, Od 5 do 20 jednoczesnych użytkowników: Pentium IV 3,2 GHz, 2 GB RAM, 40 GB HDD, Wymagania systemowe serwera i stacji roboczych: Od 21 do 50 jednoczesnych użytkowników: Platforma systemowa serwera: System operacyjny Windows XP Pentium Xeon 2,0 GHz, 2 GB RAM, 40 GB HDD, Professional (do 5 jednoczesnych użytkowników) lub Windows 2000 Od 51 do 100 jednoczesnych użytkowników: Server, 2003 Server (powyżej pięciu), 2 x Pentium Xeon 2 GHz, 2 GB RAM, 60 GB HDD SCSI RAID. Baza danych Microsoft SQL Server 2000/2005 lub bezpłatna instancja SQL Server 2000 MSDE/SQL Express (zalecana do 5 Platforma sprzętowa stacji roboczych: jednoczesnych użytkowników), Komputer klasy Pentium (zalecane Pentium III 800 MHz, dla Procesów Flash minimum 1 GHz), Microsoft Word 2000, XP lub 2003, Microsoft Excel 2000, XP lub 2003, Szybkie, stabilne łącze 384 MB), Internetowe lub Intranetowe (minimalnie 2Mb/s dla 50 jednoczesnych użytkowników). Platforma systemowa stacji roboczych: min. 5 GB HDD (zalecane 10 GB). Powyższa konfiguracja sprzętowa pozwala na optymalną pracę z oprogramowaniem tzn. z przeglądarką Internetową Internet Explorer 6.0 lub 7.0., edytorem Microsoft Word 2003 i arkuszem Professional, kalkulacyjnym Microsoft Excel Windows Me, Windows XP Professional, Internet Explorer 5.5 SP2 lub wyższy, Microsoft Word 97, 2000, XP lub 2003; Microsoft Excel 97, 2000, XP lub 2003, Macromedia Flash Player 6.0 lub wyższy (dla Procesów Flash instalowany automatycznie wyłącznie przez administratora), Windows 95, 98, NT 4.0 Workstation, Windows 2000 Windows XP Home Edition, 256 MB RAM (zalecane 128 MB, dla Procesów Flash minimum Stałe, do stabilne komunikacji na użytkownika). łącze z Internetowe serwerem lub Intranetowe (minimalnie 56Kb/s

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

System Wspomagający Prace Laboratorium

System Wspomagający Prace Laboratorium System Wspomagający Prace Laboratorium LIMS Laboratory Information Management System CS-17 LIMS CS-17 LIMS (Laboratory Information Management System) wspomaga pracę laboratoriów poprzez komputeryzację

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Corporation Wrzesień 2006 Informacja zawarta w tym dokumencie reprezentuje obecny pogląd Microsoft Corporation na sprawy poddane dyskusji od

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

Idea i cel powstania elektronicznego systemu wspomagającego zarządzanie jakością, zarządzanie dokumentami.

Idea i cel powstania elektronicznego systemu wspomagającego zarządzanie jakością, zarządzanie dokumentami. Idea i cel powstania elektronicznego systemu wspomagającego zarządzanie jakością, zarządzanie dokumentami. Efektywność każdej organizacji można podnosić poprzez cięcie kosztów na przykład pracowniczych.

Bardziej szczegółowo

Creative Intelligent Software Solutions

Creative Intelligent Software Solutions Creative Intelligent Software Solutions Microsoft Office SharePoint Server 2007 to: zintegrowany pakiet aplikacji serwerowych poprawiających efektywność firmy pod kątem jej organizacji dzięki wszechstronnej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo